Door: Rashied Soebratie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
Al-Qamar  -  De Maan

Koran 54: 1-3:   “Het uur is nabij, en de maan is opengespleten. Maar als zij een teken zien wenden zij zich ervan af en zeggen: ‘Een voortdurende toverkunst’. Zij verloochenen en volgen hun eigen begeerten. Maar elke verordering zal plaats hebben”. [Mobarak Moskee vertaling]

Koran 54: 1-3:   "Nabijgekomen is de Ure en gespleten is de maan. Maar indien zij een teken zien wenden zij zich af en zeggen: aanhoudend toverij! Zij verklaren voor leugen en volgen hun lusten maar iedere zaak is vastgesteld".  [Kramers vertaling]

Koran 54: 1-3:    "Het uur is nabijgekomen en de maan is gespleten. Maar als zij een teken zien wenden zij zich af en zeggen: Voortdurende toverij. En zij loochenen het en zij volgen hun grillen. En alles heeft zijn vaste tijd".  [Leemhuis vertaling]

[ Hier merk je dat dit in de toekomst moet afspelen en dat alles is vastgesteld door Allah! Men verklaarde alles voor leugen, wat de profeet ook deed en zei. Voor elk openbaring was het voor hun een toverij of onze profeet was bezeten. Men noemde hem "Madjnoen", een gek. Wanneer "de Ure", namelijk De Laatste Dag, dan zal alles splijten en met elkaar in botsing komen. Dit kunnen wij niet alleen uit de Koran afleiden, ook de wetenschap zegt hetzelfde. Deze denkwijze van mij wordt ondersteunt door hier beneden aangehaalde Ahadith en overige Koran verzen.]


Sahih Bukhari vol.4, pag. 533, hadith 831:

Anas ibn Malik: Mekkanen hadden de profeet gevraagd om de maan in tweeŽn te splijten. En dat deed hij.

[Hier moeten we opletten dat: Anas ibn malik geen ooggetuige was en er wordt ook niet gezegd dat hij dit rechtstreeks hoorde van de profeet]


Sahih Bukhari vol. 4, pag. 534, Hadith 832:

Ibn Abbas: De maan was in tweeŽn gespleten tijdens het leven van de profeet.

[Hier moeten we opletten dat: Ibn 'Abbas geen ooggetuige was en er wordt ook niet gezegd dat hij dit rechtstreeks hoorde van de profeet]


Sahih Muslim Book 39, Hadith 6721:

Abdullah (ibn Abbas): Er zijn vijf tekenen in het verleden: Ontwikkeling door het rook, bestraffing (van Mekkanen te Badr), de overwinning van Rome, overmeesteren van Mekkanen te badr en het splijten van de maan.

[Hier moeten we opletten dat: Ibn 'Abbas geen ooggetuige was en er wordt ook niet gezegd dat hij dit rechtstreeks hoorde van de profeet]


Sahih Muslim Hadith 6725:

 Abdullah b. Mas’ud: Wij waren samen met de profeet te Mina, dat de maan toen in tweeŽn splitste.

[Pas hier treffen we een ooggetuige aan!]


Shaih Muslim hadith 6726:

Abdullah b. Mas’ud: De berg bedekte de ene helft en de ander helft was boven de berg.

[Zijn verklaring over de postie van de twee helften van de maan, verschilt van de anderen! Let op alle ondergestreepte verklaringen!]


Sahih Bukhari vol 5, hadith 209:

Abdullah: We waren met de profeet te Mina en zei: “Wees getuige!” Daarna ging een stuk van de maan naar de bergen.

[Hier is het niet duidelijk: welke Abdullah wordt bedoelt. Kijken we naar Sahih Muslim dan is het mogelijk Abdullah ibn Mas’ud uit Hadith 6725; Ook hier zien we de verklaring anders over de positie van de twee helften!]


Sahih Bukhari vol. 6, Hadith 387:

Ibn Mas’ud: Gedurende het leven van de profeet was de maan in tweeŽn gespleten.

[Hier kunnen we aannemen dat hij een ooggetuige was zoals in Sahih Muslim Hadith 6725]


Al-Misbah Al-Munir Fi Tahzib Tafsir Ibn Kathir, vol. 9, pag 347:

Alle overleveringen van de As-Sahihain worden opgenoemd als bewijs stuk dat het heeft plaats gevonden tijdens het leven van de profeet. Er is een die hij aanhaalt die opgetekent is door Imam Ahmad en overgeleverd door Jubayr bin Mut’im:

“De maan was in tweeen gespleten gedurende het leven van de profeet, een gedeelte was over de ene berg en de ander gedeelte over een ander berg. Ze zeiden: “Muhammad heeft ons beet genomen door zijn magie”. Daarna zeiden zei: “Als hij ons heeft beet genomen door zijn magie, zal hij niet in staat zijn om met alle mensen dat te doen!” (Ahmad / Musnad 4:81)

            Ibn Kathir: Alleen Imam Ahmad heeft deze overlevering met deze keten van overleveraars opgetekend. Een vergelijkbare overlevering met een ander keten is opgetekend door Al-Bayhaqi in zijn collectie Ad-Dala’il An-Nubuwwah 2:268.

Pag. 348:

Abdullah bin ‘Umar: Het gebeurde tijdens het leven van de profeet, de maan werd in tweeŽn gespleten. Een gedeelte was voor de berg en de ander gedeelte was aan de ander zijde. De profeet zei: “O Allah! Wees getuige”. 

At-Tirmidhi zegt in “Tuhfat al-Ahwadhi 9:175”, dat het “Hasan Sahih” is [redelijk betrouwbaar]. 


Leeftijden van de overleveraars!

Dat Anas ibn Malik, ’Abdullah ibn ‘Umar en ‘Abdullah ibn ‘Abbas, min of meer leeftijdsgenoten waren, kan afgeleid worden uit de volgende Ahadith:

Sahih Bukhari vol 5, pag 201, Hadith 291:   Al-Bara’ bin ‘Azib: Ik en (Abdullah) ibn ‘Umar werden geacht te jong te zijn om deel te nemen aan de slag van Badr.

Sahih Bukhari vol 7, Hadith 95:  Anas ibn Malik: Ik was tien jaar oud toen de profeet in Madinah arriveerde.

Sahih Muslim Book 20, Hadith 4605:  Ibn ‘Umar:    De profeet inspecteerde mij op het veld van Uhud en ik was veertien jaar oud. Hij stond het niet toe dat ik meevocht. Hij inspecteerde mij op de dag van Khandaq (Slag van de Gracht) en ik was vijftien jaar oud en gaf mij toestemming.

Sahih Bukhari vol. 1, pag. 64, Hadtih 76: ['Abdullah] Ibn Abbas:  Eens kwam ik rijdend op een ezelin en had net de leeftijd van pubertijd bereikt. De profeet was het gebed aan het verrichtten te Mina. Er waren geen muren voor hem en ik passeerde de voorzijde  van een paar rijen die ook hun gebeden aan het verrichtten waren. Ik liet de ezelin los om te gaan grazen en sloot mij aan in de rij en niemand maakte bezwaar daarop.

_______________________________________________________________________________________________________________

Mijn denkwijze:

Van alle belangrijke Ashaab: Bilal – Zaid ibn Haritha – ‘Aisha – Abu Bakr – ‘Umar – ‘Ali, waren niet aanwezig nog hebben ze iets verklaard! Geen een van hen was ooggetuige, behalve Ibn Mas’ud te Mina! Terwijl deze Ashaab bijna altijd in de buurt van de profeet waren. Dit is een van de redenen dat ik persoonlijk geen waarde aan hecht bij de verklaringen van Anas ibn Malik, Ibn 'Umar en Ibn 'Abbas.

Alle boven vermelde Ahadith zijn summier en diennen dus rekening mee te houden!

Allah zegt in de Koran: dat Hij voor alles in het heelal een vaste baan heeft vastgesteld kan afgeleid worden uit [Koran 27:61]. In zijn schepping is er geen chaos [Koran 67:3]. Voor de Schepping van hemel en aarde is een vaste eindtermijn gesteld [Koran 30:8]. Geen verandering overkomt aan de schepping van Allah [Koran 30:30]. Allah heeft de zon en de maan als Tijdrekening gesteld [6:96].

Als wij dit wetenschappelijk beredeneren dan  weten wij dat wanneer je massa halveert, de aantrekkingskracht van de aarde krachtiger zal zijn voor een halve maan. We weten ook dat er twee aantrekkingskrachten zijn die de maan op zijn plaats houd, namelijk de zon en de aarde. Zodra een halve maan sterk wordt aangetrokken en botst met de aarde, heb je al een chaos in het heelal. En dit zal Allah niet toelaten, want Hij gaat zichzelf niet tegenspreken!

Een charismatische leider [en dat was onze profeet ook] kan door middel van zijn preek een hele massa in trance laten raken. Of hij kan een klein groepje onder hypnose brengen met verlof [toestemming] van Allah. En dat Ibn Mas'ud in die groep behoorde. Vandaar dat wij maar ťťn ooggetuige tegenkomen.  Je kan hierbij denken aan Rasta Rostelli met zijn beroemde optreden via de media. Het is daarom dat de Mekkanen dachten dat hij magie gebruikte en dat hij niet iedereen daarmee kan bevangen, zoals we zien in de overlevering uit Tafsir van Ibn kathir. Voor alles wat vroeger niet verklaarbaar was zoals hypnose, werd beschouwd als magie of tovenarij. Vandaar dat men in het Midden-Oosten ook bang [waren] zijn voor het boze oog!

Uiteindelijk ben ik van mening dat wat Allah zegt in Zijn Boek, de waarheid is en dat het in de toekomst moet gebeuren op de Laatste Dag! En dat  in het verleden niet heeft plaatsgevonden.


Moge Allah de Verhevene, aan een ieder wijsheid schenken en moge Zijn Zegeningen en Vrede op onze profeet Mohammed (SAW) rusten.

Voor actuele stand van de maan klik hier

Top

Terug naar Haroen`s Religie pagina