Rashied Soebratie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.


Wat was de werkelijke leeftijd van Aisha bint Abu Bakr?

Het verhaal gaat als volgt, Aisha was negen jaar oud en hij, de profeet, drieënvijftig jaar.
In het Westen staat dit verhaal bekend als een pedofiel die met een negen jarig meisje het huwelijk consumeerde. Men kan zich niet voorstellen dat Mohammed, als een soort vaderfiguur, dit niet kon inzien.
Toch merken we op dat de ouders van Aisha geen enkel bezwaar hadden en dat de niet-moslims (de Mekkanen) in die tijd dit ook niet hadden, omdat het een normaal gebruik was.
Zelfs W. Montgeomery Watt schrijft in zijn boek “Muhammad, prophet and statesman”, op pagina 102, het volgende: “We moeten niet vergeten dat meisjes werden heel snel volwassen in de zevende eeuw. Haar huwelijk met Muhammad was eerder van politieke aard om zo de binding tussen Abu bakr en Muhammad hechter te maken”.
Maar zulke argumenten van geleerden worden niet geaccepteerd door tegenwoordige Arabisten, zoals Hans Jansen en sommige politici.

Het Westen met haar normen en waarden dat gebaseerd is op de Bijbel, vergeten dat dit geen verschijnsel of uitvinding van de Arabieren is. Zo lezen wij in de Bijbel dat jonge meisjes door hun eigen vaders als slavinnen werden verkocht (Exodus 21:7-11). Steden of dorpen die veroverd werden door de Israëlieten, hadden jonge maagden als oorlogsbuit (Numeri 31:35-40) Zelfs wordt er aangemoedigd om met zoveel mogelijk vrouwen te trouwen (Exodus 21:10) en toch word er kritiek geleverd op de polygame huwelijksleven van de profeet Mohammed. Maar ondertussen vermijden ze het feit dat koning David zes vrouwen en vele concubines had (2Samuel 5:13 en Kronieken 3:1-9; 14:3). Zijn zoon Salomo had 700 vrouwen en 300 concubines en zijn zoon Rehoboam had 18 vrouwen en 60 concubines.
De meest heilige boek zoals de Talmud, in de Jodendom, vertellen ons dat meisjes vanaf hun derde jaar moeten worden uitgehuwelijkt. Een van de passage gaat als volgt: “Uithuwelijken van een van de dochters, voordat zij volwassenheid bereikt, moet zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden. Zelfs aan een slaaf” (Talmud, Pesachim 113a).
Dan komen we bij het Christendom: Maria, de moeder van Jezus, baarde hem toen zij zelf 12-14 jaar oud was en Jozef was 90 jaar oud (zie Encyclopaedia online: www.newadvent.org/cathen/15464b.htm)
Vanwaar die kritiek op Mohammed?

Hoe zit het met de moslim in het algemeen zelf over deze kwestie?

Zoals men weet, weten de meeste moslims niet hoe het in elkaar zit. Ze zijn onwetend, doen geen zelf studie of onderzoek en luisteren alleen maar naar hun voorgangers. Dit ten spijt, lopen ze nog steeds zelf met de opvatting dat Aisha negen jaar oud was toen haar huwelijk geconsumeerd werd. Ondanks dat vele nieuwe inzichten naar voren zijn gekomen door moslims en niet-moslim geleerden, worden de feiten in de doofpot gestopt. Dit heeft vele voordelen natuurlijk, zoals het dom houden van moslims en het Westen kan nog steeds met kritiek doorgaan om de profeet van de Islam in het kwaad daglicht te zetten.

Waarom bijven de moslims nog steeds lopen met de gevestigde opvatting over de leeftijd van Aisha, dat zij negen jaar oud was?

Behalve de Koran, zijn de Traditieliteratuur in hoog aanzien zoals: Sahih Bukhari en Sahih Muslim. Daarnaast zijn er nog vier Canonieke verzamelingen die ik hier niet zal behandelen. Het is jammer dat de oude bronnen zoals die van Ibn Ishaq, de eerste biograaf van de profeet Mohammed, al-Waqqidi en Ibn Sa’d worden verwaarloosd. De laatste en tevens de grootste historicus in de Islam, was niemand minder dan At-Tabbari. Ook andere auteurs zoals Ibn Kathier en Ibn Qayyim worden genegeerd door hedendaagse meerderheid van de moslims.

Maar we beginnen eerst met de twee grote canonieke verzamelingen, waarin vertelt wordt door Aisha dat zij negen jaar oud was, toen haar huwelijk geconsumeerd werd.
Bron: Bukhari, volume 5, Book 58, number 234 / Muslim, Book 008, number 3310 / Bukhari, volume 7, Book 62, number 64 en 65 en 88.
[Ik geef hier de engelse referentie, omdat die makkelijk online te raadplegen is].
Deze twee collecties worden beschouwd als de meest betrouwbare verzamelingen en jammer genoeg vinden we ook in deze twee verzamelingen vele contradicties die niet bekend zijn bij de meerderheid van de moslims.

Overgeleverd door 'Aisha:
dat de Profeet haar trouwde toen zij zes (6) jaar oud was en hij consumeerde zijn huwelijk toen zij negen (9) jaar oud was, en vervolgens bleef zij bij hem gedurende negen (9) jaren (dat wil zeggen, tot zijn dood). (Volume 7, Book 62, Number 64)

Overgeleverd door 'Aisha:
dat de Profeet haar huwde toen zij zes (6) jaar oud was en hij consumeerde zijn huwelijk toen ze negen (9) jaar oud was. Hisjaam zei: Ik werd geďnformeerd dat Aisha bij de profeet bleef gedurende negen (9) jaren (dat wil zeggen tot zijn dood). (Volume 7, Book 62, Number 65)

Wat zijn de argumenten dat zij ouder was dan negen jaar?

Algemeen, door vriend en vijand, word geaccepteerd dat Aisha voor de Emigratie (Hijra) was geboren en dat haar huwelijk werd geconsumeerd na de Emigratie. In Kitab-ul-Tafseer van Sahih Bukhari lezen we dat op het moment van openbaring van Surah Al-Qamar, de 54ste hoofdstuk van de Koran, Aisha zelf vertelt: “Op dat moment was ik een jong meisje”. Chronologische bestudering van de Koran heeft aangetoond dat Surah Al-Qamar, negen jaar voor de Emigratie werd geopenbaard. Het betekent dus dat zij een jong meisje (Jariyah) was en geen pasgeboren kind of een peuter (Sibyah). Als we deze traditie voor waar aannemen, betekent dat alle voorgaande overleveringen van Aisha door Hisham ibn Urwa in beide Sahis kunnen beschouwen als gefabriceerd.
Een ander argument is dat de oudere zuster van Aisha, Asma, tien jaar ouder was volgens de Canonieke verzamelingen. Ibn kathir schrijft in zijn “Al-Bidaya wa’l-Nihayah” dat Asma stierf in het jaar 73 van de Hijra en zij was toen honderd jaar oud. Het betekent dat zij zevenentwintig of achtentwintig jaar oud was in de tijd van Hijra (Emigratie). Als zij die leeftijd had, dan was Aisha achtien of negentien jaar oud in die tijd. En als Aisha dan was getrouwd was met de profeet in het jaar een of twee van de Hijra, dan was zij achtien of twintig jaar oud.

In At-Tarikh Al-Muluk wa Ar-Rasool van Imam At-Tabari (pagina 50 van volume 4, Engelse vertaling), wordt verteld dat Abu Bakr tijdens de Jahiliya-periode (Pre-Islamitische tijd), vier kinderen had. Als Aisha in de periode van de Jahiliya was geboren, dan was zij waarschijnlijk veertien jaar oud in het jaar een van de Hijra.
In een ander pagina vertelt Imam At-Tabari dat Abu Bakr plannen had om te emigreren naar Habshah (Abysinie), acht jaar voor de Hijrah. Hij ging naar Mut’am diens zoon was verloofd met Aisha en vroeg aan hem om Aisha in zijn huis op te nemen als zijn zoons vrouw. Mut’am weigerde, omdat Abu Bakr zich had bekeerd tot de Islam. Zijn zoon verstootte Aisha daarop.
        Als Aisha op dat moment zeven (of negen) jaar oud was, toen zij in het huwelijk trad met Mohammed, dan zou zij niet eens geboren zijn op het moment dat Abu Bakr had besloten om naar Habshah te emigreren. Op basis van deze overlevering, kan men aannemen dat niet alleen zij acht jaar of meer oud was voor de Hijra, maar een jonge dame, die huwbaar was volgens de Arabische traditie (Let op: geen islamitische).

In Kitab At-Tabaqat Al-Qabir van Muhammad ibn Sa’d lezen we dat in de laatste dagen van de Kalief Muawiyya ook de laatste dagen waren van Aisha. Toen zij stierf was zij zevenenzestig (67) jaar oud. Als wij veertig (40) jaar dat zij weduwe was, ervan aftrekken, dan hebben wij als uitkomst: zevenentwintig (27) jaar als leeftijd die zij had toen de profeet stierf in het jaar 11 van de Hijra. Ook weten we dat de missie van de profeet drieentwintig (23) jaren heeft geduurd, dus moet Aisha vier (4) jaar zijn geweest voor dat de eerste openbaring kwam. Toen zij in het huwelijk trad, was zij zeventien (17) jaar oud.

Tot nu toe hebben we gekeken naar overleveringen en de verhalen uit de vroegste bronnen. Zijn er wetenschappelijke feiten hierover bekend?

Wat de meeste mensen en vooral moslims niet weten is dat er ook archeologische vondsten zijn die een heel ander inzicht verschaffen. Dat Arabisten zoals Hans Jansen hierover zwijgt, is naar mijn mening een doelbewuste strategie om de profeet van de Islam in het kwaad daglicht te zetten. Een deskundige die al in 1982 al hierover schreef in zijn boek “Mohammed”, wil ik graag hier citeren. Zijn naam is Maxime Rodinson en ik citeer uit pagina 41:

“Kort geleden ontdekte inscripties doen ons allerlei veranderingen vermoeden. Tegen 530 stonden de in Arabie achtergebleven soldaten, misschien verenigd met de lagere klassen van de Zuid-arabische maatschappij, tegen Soemjafa… (onderleiding van)… Abraha, een gewezen slaaf van een Byzantijnse handelaar uit Adulis. ...Hij ontving afgezanten van Ethiopië, Byzantium, Perzië, van Hira en van de Ghassanidische fylarchal-Harith ibn Djabala. ...Tegen het eind van zijn heerschappij zocht hij toenadering tot Ethiopië en misschien vond in die tijd een expeditie naar het Noorden plaats die hem, althans volgens de Arabische overlevering, tot aan de poorten van Mekka gebracht zou hebben. Men vertelde later dat zijn leger, een of meer olifanten bevatte, door vogels aangevallen werd”.

De gevestigde opvatting in het algemeen over de geboorte jaartal van Mohammed is vijfhonderdzeventig (570) na christus, omdat Abraha degene was die de Kaba wou vernietigen en tevens degene die in Arabië als eerste een olifant introduceerde. Dit is afgeleid uit de vroegste bronnen en uit traditie-literatuur. Maar dan is er een inscriptie gevonden dat gedateerd word op 530 n.c. De inscriptie vertelt over de overwinningen van Abraha en ook over zijn veldtocht in Arabië. Het betekent dus dat de profeet in het jaar vijhonderddertig (530) moet zijn geboren en dat de chronologie en leeftijden in de Islam niet meer kloppen (ook dit speelt al een geruime tijd een rol bij sommige Islamitische geleerden). Hieruit kunnen wij opmerken dat de eerste openbaring niet op zijn veertigste heeft plaatsgevonden. Zo komen wij terecht bij Aisha, wiens leeftijd ook niet meer klopt.

Al deze gegevens en feiten zouden eigenlijk een ieder tot nadenken moeten zetten. Pas dan kan men, mensen, zoals sommige politici en arabisten, met feiten op hun plaats zetten. Het blijft helaas een trieste zaak dat voorgangers in de moskeeën steeds de overleveringen blijven herhalen en niet openstaan voor nieuwe inzichten. Dat er vele uitkomsten zijn vanuit verschillende argumenten, tonen aan dat Mohammed zeker geen pedofiel was en dat Aisha ook niet negen jaar oud was, toen haar huwelijk werd geconsumeerd.
Maar toch word de Islam zwaar bekritiseerd, en het einde is nog niet in zicht.

Den Haag, 6 september 2008
Rashied Soebratie

Versie: 08-10-2009

Moge Allah de Verhevene, aan een ieder wijsheid schenken en moge Zijn Zegeningen en Vrede op onze profeet MohammedSallalahu 'alaihi wasalamrusten.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Klik hier

Top


Terug naar Haroen`s Religie pagina