Was Alexander de Grote, Zul-Qarnain volgens de Koran?

 

De Koran vertelt in Surah Kahf-18, drie verschillende gebeurtenissen over Zul-Qarnain. Zul-Qarnain betekent ďdegene met de twee hoornsĒ. De Koran openbaarde deze gebeurtenissen naar aanleiding van de drie vragen die de Quraishieten stelden. Verder wordt er verteld verder dat hij een God aanbad en dat hij een man was met een goed hart en tevens een goede regeerder. Er worden geen specifieke namen genoemd in de Koran. Oude commentatoren, waaronder Ibn Kathir, brengen Alexander de Grote in verband met Zul-Qarnain.

 

Wat hadden de Quraishieten met Alexander te maken

In geen enkel bron is er enig aanwijzing te vinden dat de oude Arabieren (Quraishieten) wat te maken hadden met Alexander, behalve dat hij zelf tot doel had om Arabie te veroveren.

Wij weten dat er in Arabie enige Joodse stammen en Christenen aanwezig waren ten tijde van onze profeet Mohammed v.z.m.h. Wij lezen dan ook in oude commentatoren van de Koran dat het de Joden van ArabiŽ waren die de drie vragen hadden bedacht en de Quraishieten het namens hen hadden gesteld. Dat is de enige link die wij kunnen leggen met de Quraishieten. Het enige raakvlak van de Joden met Alexander was, dat hij IsraŽl had veroverd waarbij hij alleen in de Gaza-strook enige weerstand had gekregen. Pas daarna trok Alexander met zijn leger naar PerziŽ.

 

Komen de genoemde kenmerken in de Koran overeen met de karakteristieken van Alexander

Over Alexander bestaan er historische feiten en legenden. Wij weten dat hij ďhet veel godendomĒ aanhing en dit gaf hem tevens de ruimte om zichzelf tot halfgod te verheffen. Ook heeft geschiedenis aangetoond dat hij wreed kon zijn, denk maar aan de verwoesting van Persepolis, waar er geen gewapende strijdkrachten te vinden waren. Dus een man met een goed hart, past niet in dit beeld. De expedities van Alexander begonnen vanuit het Westen en verplaatsten zich naar het Zuiden (PerziŽ), pas daarna heeft hij zich georiŽnteerd op het Oosten, terwijl de Koran vertelt dat de expedities van Zul-Qarnain gericht waren naar het Westen, Oosten en een derde richting. 

 

Welk historische figuur komt wel overeen met Zul-Qarnain

Zoals wij boven hebben gezien, waren het de Joden die de drie vragen hadden bedacht en daarom is het interessant om in de Joodse geschiedenis te duiken.

Een ieder die bekend is met Joodse geschiedenis, weet dat de Babylonische Koning Nebukadnezar, Judea had veroverd in de zesde eeuw voor Christus en dat de Joden waren weggevoerd naar Babylon als slaven voor de komende zeventig jaar. De tempel van Jeruzalem werd geplunderd en verwoest. In die tijd was DaniŽl aangewezen als een profeet voor de Joden. Hij zag een door God geÔnspireerde droom, waarin een bevrijder werd aangekondigd voor de Joden van de BayloniŽrs.  In die droom zag de profeet Daniel dat de bevrijder als een ram met twee hoorns was (Zul-Qarnain --- ene met twee hoornen) (DaniŽl 8:1-4).  Figuurlijk gezien, verwijzen de twee hoorns ons naar de twee koninkrijken van MediŽ en PerziŽ die verenigd werden en de ram beeld de bevrijder uit die de veroveraar was van deze twee Koninkrijken. Deze bevrijder was koning Cyrus de Grote. Hij was degene die BabyloniŽ had veroverd en de Joden had bevrijd van slavernij en door hem konden de Joden terugkeren naar hun eigen land. Ook herbouwde  hij de tempel. Om deze redenen respecteerden de Joden hem en hem beschouwden als hun bevrijder die voorspeld was door profeet DaniŽl. 


Komen de genoemde kenmerken in de Koran overeen met de karakteristieken van Cyrus de Grote

Hij was een volgeling van het Zoroastisme, een nieuw religie in die tijd, puriteins en spiritualistisch van karakter. De profeet Zoroaster die waarschijnlijk een tijdgenoot was van Cyrus, preekte over geloven in een God, het hiernamaals en al het andere dat een goede religieuze basis vormt.

Wij zullen eens kijken naar de expedities van Cyrus en de door hem gebouwde muur. Cyrus expeditie naar het Westen is een van ze, waar hij LidiŽ veroverde en de steden waren aan de westerse kust van Klein-AziŽ gesitueerd. De Koran vertelt dat de ene plaats die hij bereikte. Een plaats, waar de zon neerdaalde in het water (modderpoel), figuurlijk betekent het de westelijke richting van zijn verovering dat eindigt bij de kust van de Mediterranen in het westen van klein-Azie (Turkije). Het volgende was dat hij zich richtte naar de barbaarse nomadische stammen van het oostelijke gedeelte van het Iraanse plateau. Het is mogelijk dat de Koran ons hiernaar verwijst; zeggende dat hij een volk veroverde die geen dekking had van de opkomende zon, figuurlijk betekent het: hun nomadische levensstijl en de oostelijke richting van de verovering. Als laatste spreekt de Koran over zijn derde expeditie. Dit is waarschijnlijk, toen Cyrus optrok naar het noordoostelijke deel van zijn Koninkrijk (vanaf een reeks bergen in de Kaukasus aan de Zwarte zee tot aan de Kaspische zee) en bouwde barriŤres op om zijn onderdanen te beschermen tegen de aanvallen van de nomadische stammen die leefden aan de andere kant van de reeks bergen van de Kaukasus, zoals die beschreven staat als Gog en Magog in de Koran. Wat betreft de IJzeren muur, de restanten of ruines zijn nog steeds aanwezig in het gebied aan de Kaukasus en wordt de DariŽl pass genoemd. 

 

Conclusie
We kunnen concluderen dat de persoon die genoemd wordt in de Koran als Zul-Qarnain, naar alle waarschijnlijkheid Cyrus de Grote is, ook wel Coesroes genoemd door Herodotus. Men moet niet vergeten dat de Koran geen specifieke naam noemt en uitkijken voor uitspraken als: ďonze mening is nu definitiefĒ. De kennis die wij nu bezitten, de huidige stand van de geschiedenis en de archeologische opgravingen, spelen hierbij een rol. Dit ontbrak in de tijd van Ibn Kathir die het onderwerp ďZul-QarnainĒ behandelt in zijn ďTafsir al-QuríanĒ. Als laatste moeten wij niet vergeten dat de deur voor verdere research altijd open zal blijven staan.

 

Rashied Soebratie