Door Rashied Soebratie

In naam van Allah, de Barmhartige en de Genadevolle.

KRUISIGING OF MISLEIDING

Inleiding
Jezus bij Pilatus
Kruisiging
Wat gebeurde er daarna met Jezus?

INLEIDING

Koran 4:175

En zij zeiden: ďwij hebben Christus Jezus, de zoon van Maria, de apostel van Allah, gedoodĒ. Maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem, maar zo bleek het hun, en zij die hier in verschillen zijn vol twijfel, zonder kennis, slechts vertrouwen op gissingen, want zeker hebben zij hem niet gedood.

Volgens het nieuwe testament werd Jezus Christus gevangen genomen en berecht door de Sanhedrin en leverde hem uit aan de Romeinse autoriteiten. Op haar beurt werd Jezus veroordeeld en gekruisigd, afgehaald, in zijn graf gelegd en na drie dagen stond hij op. Voor Christenen is dit een historisch feit gebaseerd op vele ooggetuigen en opgetekend in de EvangeliŽn. Ongeveer 600 jaar daarna verscheen de Islam met de hierboven aangehaalde passage. Moslims geloven niet in de kruisiging van Jezus maar geloven dat hij naar de hemel in opgerezen en zal wederkeren om de anti- Chris te bestrijden en rechtzetten wat als dwaalleer is verkondigd in de loop der tijd.

Maar wat is de reden dat de moslims niet in de kruisiging geloven. De Koran treedt hierin niet tot in de details toe. Noodgedwongen zullen wij antwoorden moeten zoeken in de bijbel zelf, de Romeinse en de Joodse geschiedenis.

Jezus, echte naam in het Hebreeuws is ĎYehoshuaí, aangezien hij een jood was en op diverse passages in de Bijbel wordt hij aangesproken als ĎRabbií, wat ĎMijn Heerí betekent. Het is een titel voor iemand die een schrift geleerde is. Jezus, had volgens de EvangeliŽn geen moeilijkheden met Rome en schond de Romeinse wetten niet. Toch werd hij door de Romeinen gestraft volgens Romeinse wetten en procedures. De straf was kruisiging, en deze was uitsluitend voor misdaden tegen het rijk bedoeld. Romeinse geschiedenis leert ons dat de procedures die zij hanteerden als volgt ging:

De veroordeelde werd na de veroordeling gegeseld en verzwakte door bloedverlies. Daarna werden zijn uit gespreide armen met riemen en soms met spijkers aan een zware houten balk gevestigd, die horizontaal om zijn nek en schouders werd geplaatst. Hij moest deze balk zelf naar de plaatst van executie dragen. Daar werd de balk met het slachtoffer omhoog getakeld en aan een verticale paal vast gemaakt. Vaak stierf het slachtoffer pas na een week van uitputting, dorst of bloedvergiftiging als er spijkers waren gebruikt. Volgens Romeinse wetten uit die tijd mochten gekruisigden niet worden begraven. Ze werden voortdurend bewaakt om te voorkomen dat vrienden of familie de lichamen verwijderen. Het lichaam bleef aan het kruis hangen en was ten prooi aan de elementen en aasvogels. Tot zo ver de procedures. De volgende vragen komen op:

Waarom werd Jezus begraven als dat niet mocht volgens de wet?

Waarom werd zijn lichaam van het kruis weggehaald als het lijk bestemd was voor natuurlijke elementen en aasvogels?

En als laatste, waarom moest hij berecht worden volgens Romeinse wetten?

Je zou denken dat hij iets moet hebben gedaan om de woede van de Romeinen en niet van de Joden, op te wekken. In de EvangeliŽn lezen wij juist dat Jezus de woede van de Joden had opgewekt. In de Synoptische EvangeliŽn wordt Jezus in de nacht van het paasfeest door het Sanhedrin (Joodse oppergerechtshof) gearresteerd en veroordeeld. Het Sanhedrin mocht volgens het Joodse wet met Pasen echter niet bijeenkomen. Volgens de EvangeliŽn wordt Jezus ís nachts gearresteerd en berecht, maar de Joodse wet verbood het Sanhedrin ís nachts in privť-woningen of elders buiten het tempel terrein bij een te komen. Uit de EvangeliŽn valt op te maken dat het Sanhedrin geen doodstraf kon uitspreken. Daarom moest Jezus naar Pilatus worden gebracht. Het Sanhedrin kon dat echter wel, zij het door steniging en niet door kruisiging. Als het Sanhedrin van Jezus afwilde had het hem dus kunnen laten stenigen. Daar hadden ze Pilatus niet voor nodig. Volgens Flavius Josefus in zijn Joodse oudheden 20.197-203, werd Jakobus (de broer van Jezus) vervolgd door, Ananus, de hoge priester van Sanhedrin. Hij werd beschuldigd van de wet te hebben overtreden en moest gestenigd worden.

Top

Jezus bij Pilatus

Jezus wordt tijdens zijn gesprek met Pilatus herhaaldelijk koning der Joden genoemd. De titel wordt op bevel van Pilatus op het kruis aan gebracht. Pilatus vraagt: ďWat moet ik dan doen met hem, die gij koning der Joden noemtĒ? (Marcus 15:12) Dat lijkt erop te wijzen dat sommige Joden, Jezus als hun koning beschouwden. Volgens Mattheus was Jezus van koninklijke bloede, een echte koning, de rechtstreekse afstammeling van David en behoorde dus tot de stam Juda.

Joodse geschiedenis leert ons dat de stam Benjamin, ondanks het conflict met de andere stammen een speciale status had. Hij leverde IsraŽl zijn eerste koning Saul, die door Samuel werd gezalfd en zo kreeg men het eerste koningshuis. Saul werd tenslotte door David van de stam Juda afgezet. Hij ontnam de Benjaminieten niet alleen hun aanspraken op de troon, maar door zich in Jeruzalem te vestigen ontnam hij hun ook hun rechtmatige erfenis. We zien hier twee conflicten. Als koning der Joden heeft hij een conflict met de Romeinen en als koning van de Joden heeft hij een conflict met de Benjaminieten. Wij zien dus dat Jezus werd gevangen genomen door Sanhedrin wegens godslastering en ter dood veroordeeld. Het was echter op last van de Romeinse stadshouder Pontius Pilatus dat Jezus werd gekruisigd en in het belang van het politieke rust en de algemene veiligheid.

Top

Kruisiging

Tal van wetenschapsmensen en overigen houden zich bezig met de vraag of Jezus de kruisiging overleefde of dat de kruisiging een bedrog was.

In het Evangelie van Johannes zegt Jezus, terwijl hij aan het kruis hangt dat hij dorst heeft. Als antwoord van deze klacht krijgt hij een spons die in azijn zou zijn gedoopt; ook andere EvangeliŽn melden dit. Azijn, of zure wijn, levert net als reukzout een tijdelijke stimulans. Een beetje azijn betekende voor een verzwakte man een ogenblik van opleving, een beetje extra energie. Toch is het effect bij Jezus tegengesteld. Jezus heeft nog niet van de spons geproefd of hij spreekt zijn laatste woorden en geeft de geest. Lichamelijk gezien is een dergelijk reactie op azijn niet te verklaren. Dat zou het wel zijn als de spons niet in azijn, maar in een slaapverwekkend middel was gedrenkt; bijvoorbeeld een mengsel van Opium en/of Belladonna, dat toen in het Midden-Oosten veel werd gebruikt. Toch wordt hij al na een paar uur dood verklaard., zelfs Pilatus is bij Marcus door de snelheid van die dood verrast (Marcus 15:44).

Volgens de EvangeliŽn wordt Jezus op Golgatha, de schedelplaats gekruisigd. Er wordt een indruk gewekt dat het een openbare executie plaats moet zijn geweest, waarbij een ieder getuige van kon zijn. Echter bij grondige bestudering van de EvangeliŽn en voornamelijk het Evangelie van Johannes, lezen wij het volgende: ďEr was ter plaatste waar hij gekruisigd was een hof, en in die hof een nieuw graf, waar nog nooit iemand was bij gezetĒ. (Johannes 19:41). Met andere woorden: hij werd in of nabij een hof gekruisigd waar een privť-graf lag. Volgens Matheus 27:60, waren deze tuin en dit graf het eigendom van Jozef van Arimathea, die volgens alle vier de EvangeliŽn rijk en een geheime aanhanger van Jezus was. In de populaire overlevering was de kruisiging een openbare aangelegenheid die door duizenden werden bijgewoond.

Volgens Mathius, Marcus en Lucas werd de kruisiging door de meeste mensen, onder wie de vrouwen, ďvan verreĒ gade geslagen (Lucas 23:49). Het is overbodig te zeggen dat een privť-kruisiging op privť-terrein ruimte voor bedrog laat, voor een namaak kruisiging of een zorgvuldig voorbereid ritueel. Er waren maar een paar ooggetuigen. De Synoptische EvangeliŽn bevestigen dat het grote publiek van een afstand moest toezien. Vandaar kon men niet zien wie er werd gekruisigd en of hij werkelijk dood was. En dan nog te bedenken dat het lichaam volgens de Romeinse wetten niet weggehaald moest worden, geeft Pilatus toch toestemming aan Jozef van Arimathea om het lichaam weg te halen. Wij weten ook dat Romeinse heersers vaak corrupt waren en alleen maar twee dingen in de gaten hielden: rijkdom en macht.

Aangezien de EvangeliŽn ons vertellen dat Jozef van Arimathea een rijk man was, was hij in staat om Pilatus om te kopen. Vandaar dat hij toestemming kreeg om het lichaam van Jezus weg te halen. Bovendien behoorde Jozef van Arimathea tot het sanhedrin en kon makkelijk invloed uitoefenen in de politieke wereld. Reconstruerend zien wij dat Jezus niet aan het kruis is gestorven, maar werd bedwelmd, van het kruis gehaald en in zijn graf gelegd. Na twee nachten en een dag verlaat hij zijn graf. Zijn discipelen waren verbaasd van het nieuws dat Jezus niet meer in zijn graf lag en is voor ons een teken dat zij geen ooggetuigen waren.

Top

Wat gebeurde er daarna met Jezus?

Uiteraard bestaan er vele versies over de verdwijning van Jezus. Volgens de Bijbel, steeg hij na 40 dagen ten hemel op. Volgens Islam, steeg hij onmiddellijk op en volgens een sekte in de Islam verliet Jezus Palestina en kwam in Kasjmir terecht. Volgens de vrijmetselarij, bleef Jezus ondergronds opereren in Palestina en zijn vrouw met kind kwamen terecht in Frankrijk. Zoveel theorieŽn en complotten over de kruisiging van Jezus. Voor ons is het niet belangrijk wie eigelijk de waarheid in pacht heeft, maar willen juist duidelijk maken dat de hele mythe rondom de kruisiging van ďYeshua Ben YosephĒ op bedrog is gebaseerd.

Rashied Soebratie

10 Safar 1426 / 21maart 2005

Bronnen:

-Koran: Nederlandse vertaling

-De Statenbijbel

-De Sleutel van Hiram; C. Knight & R. Lomas

-Het heilige bloed en de heilige graal; M. Baigant, R. Leigh & H.

Lincoln

-Het Jezus complot; H. Kersten & E.R. Gruber

-Elseviers encyclopedie van de Bijbel 1963 tweede druk

Top


Terug naar Haroen`s Religie pagina