Door: Rashied Soebratie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

DE SCHEPPING IN HET LICHT VAN DE QUR`AN.

Het is een gewoonte geworden om tegenwoordig naar documentaires te kijken en in aanraking te komen met kosmologie. De kosmologie is een deelgebied van de astronomie dat zich bezig houdt met het onderzoek naar de bouw en de evolutie van het heelal. Binnen de kosmologie wordt gewerkt met verschillende heelalmodellen, waarvan de voorspellingen aan de waarnemingen worden getoetst. Volgens deze wetenschap zou de uitdijing (ontplooiing) van de heelal in gang gezet zijn door een explosief verschijnsel.

In de Koran zegt Allah de Verhevene het volgende hierover: “ Daarna heeft Hij zich gericht tot de hemel die rook was “, (Fussilat; 41:11).

Je zou je kunnen voorstellen dat je een steen gooit in een meer dat stil ligt, dan zie je vanuit het midden waar de steen terecht is gekomen, golven of ringen ontstaan van klein naar groot en eindigt aan de oevers.

Wat je in werkelijkheid hebt is actie gevolgd door reactie. De golven of ringen die van klein naar groot ontstonden was het reactie. Het proces van klein naar groot kun je dus uitdijing of ontplooiing noemen.

Hetzelfde zegt Allah de Verhevene in soera al-Anbiya’; 21:30 : “Zien zij, die ongelovig zijn dan niet, dat de hemelen en aarde een ineengedrongen massa waren, waarop Wij beiden ontplooiden en van het water elk levend ding maakten?”.

Hier is geen wetenschappelijke betoog nodig om uit te leggen dat water van essentieel belang is voor het leven. Toen dit vers voor het eerst geopenbaard werd, hadden de gewone mensen geen idee hoe dit voor te stellen.

Vanaf de 19e eeuw volgen ontdekkingen van nieuwe planeten en begint het onderzoek van het melkwegstelsel. Door het onderzoek met ruimtesondes en interplanetaire satellieten is daarnaast de kennis van het zonnestelsel geweldig toegenomen. Van onze eigen melkwegstelsel is het bekend dat elk planeet; sterren en manen een eigen baan en een vaste tijdsbepaling hebben voor een omwenteling. Dit allemaal kunnen wij terug vinden in de Koran, Allah de Verhevene zegt het volgende hierover:

Niet zult gij in de schepping van de Erbarmer ordeloosheid vinden”, (al-Mulk; 67:3).

De zon en de maan gaan in voorgerekende loop”, (al-Rahmaan; 55:5).

Hij is het, die de zon heeft ingesteld tot een schijnsel en de maan tot een licht en haar standen heeft   

  voorbeschikt, opdat gij zoudt kennen het aantal der jaren en de rekening”, (Yunus; 10:5).

Geprezen zij Allah dat wij nu de verzen beter kunnen begrijpen en het is onvoorstelbaar als er een chaos zou heersen in de heelal. Het leven zou constant in bedreiging zijn d.m.v. regen van meteorieten; botsing met andere planeten en dat oriëntatie of navigatie onmogelijk meer zou zijn.

Toen de eerste golf of ring van klein naar groot werd en totdat hij de oever bereikte, heeft het een bepaalde tijd in beslag genomen.  Precies zo heeft Allah de Vehevene de hemelen en de aarde geschapen in zes perioden (7:54 / 10:3 / 59:32), waarvan de aarde in twee perioden (41:9) en de voeding op de aarde bereid in vier perioden (41:10). (Let op! Onze openbaringen kun je niet vergelijken met het oude testament [Thora] met name het boek Genesis).

Men kan zich nu afvragen van waar komt de energie dat tot actie heeft geleid gevolgd door reactie? Van waar komt de energie die tot uitdijing heeft geleid en dat alles volgens vastgestelde tijd en een baan draait en de zon haar licht en warmte vrij geeft?

De energie dat tot reactie heeft geleid was het woord van Allah. Wanneer Hij iets van plan is, zegt Hij: “’Wordt’ en het gebeurt”, (Ya-Sin; 36:82).

Zijn woord is energie dat uit Hem komt. Allah zelf is de bron van energie, want Hij zegt zelf:

Allah is het licht der hemelen en  der aarde…Licht boven licht”, (an-Nur; 24:35). En in soera al-An’am; 6:96-97 gaat Hij zelfs verder met : “Hij die de dageraad doet aanbreken. En Hij heeft de nacht gesteld tot een rusttijd en de zon en de maan tot rekening. Dat is de beschikking van de Geweldige, de Wetende. Hij is het die de sterren voor u heeft gesteld, opdat gij u daardoor zoudt laten leiden in de duisternissen van het land en de zee. Wij hebben de tekenen duidelijk uiteen gezet voor lieden, die kennis nemen”.

Het is duidelijk genoeg dat er hiervoor energie nodig is en dat het alleen afkomstig is van Allah de Verhevene. Ook kun je zonder een kompas of kaarten navigeren ergens op de zee en of in de woestijn.

(Tegenwoordig kennen wij de GPS-systeem en daardoor besteden wij juist geen aandacht meer aan de sterren; zon en de maan). Maar wat was de bedoeling van al deze scheppingen?

Allah de Verhevene geeft zelf hierop een antwoord: “En Ik heb de djin en de mensen geschapen, opdat  zij Mij zouden dienen”,(al-Dharyaat; 51:56). (Let op! De betekenis van het woord “djin” kan van concreet tot veelomvattend zijn). De volgende uitspraken van de heilige profeet Mohammed legt uit hoe het allemaal te werk ging:

Het allereerste wat Allah had geschapen was de pen. Hij beveelde het om te schrijven en schreef wat gebeurd was en wat nog zal gebeuren tot in de eeuwigheid”. (Tirmidhi; MM 4:94)

Allah heeft het lot van alle wezens, vijftigduizend jaren terug voorgeschreven, voordat Hij de hemelen en de aarde had geschapen”. (Muslim; MM 4:79)

en tenslotte: “Voordat Allah met de schepping begon, schiep Hij eerst mijn Nur (licht) ”. (As-Sahihain)

De volgende kunnen wij uit zijn woorden herleiden:

A-     Allah de Verhevene had al een plan en deze plan heeft geleid tot actie gevolgd door reactie.

B-      Vijftigduizend jaren hoeft niet exact te zijn, maar geeft aan dat een periode zoals omschreven in de boven genoemde vers heel lang kan zijn.

C-      Zijn licht is afkomstig van Allah, want Hij is Licht boven licht, de energie bron.

Maar wat is het licht van de profeet? De profeet heeft ons verteld dat voordat de wezens op de aarde mochten bewandelen, Allah eerst de zielen had geschapen en in het paradijs geplaatst. De zielen zijn niks anders dan individuele energie die afkomstig is van Allah. Want als Hij Licht boven licht is dan komt er ook licht uit Hem. Al die individuele energie hebben een belichaming nodig. En zo gaf Allah opdracht aan Gabriel om aarde te verzamelen en aan Hem te brengen en zei toen (tegen de engelen): “ En Wanneer Ik hem gevoegd heb (uit aarde), en daarin geblazen heb van Mijn geest (Licht; Energie), valt dan neer voor hem, u nederwerpend “, (al-Hidjr; 15:29).

Met andere woorden: Licht blies licht in hem in plaats van : Blies van Zijn geest in hem. Onze ziel is energie die het mogelijk maakt onze lichamen en ledematen te bewegen en onze hersenen te kunnen gebruiken.

Het is vandaar dat wij een stoffelijke lichaam hebben.  Allah zegt hierover: “ Hij is het, die u heeft doen ontstaan uit de aarde en u  woonplaats op haar heeft gegeven “, (Hud; 11:61).

En als onze tijd erop zit, keert onze stoffelijke lichaam terug in de aarde en onze ziel (energie) naar de oerbron (Allah) zoals omschreven in de Koran: “ Wij behoren aan Allah en wij zullen tot Hem terugkeren “, (al-Baqarah; 2:156). Nogmaals onze doel is niks anders dan het dienen van Allah zoals omschreven in de Koran: “ En Ik heb de djin en de mensen geschapen, opdat zij Mij zouden

dienen “, (al-Dharyaat;51:56). En zoals wij in de voorgaande vers hebben gezien dat de aarde onze woonplaats of tehuis is , heeft het een dak nodig. Zo zegt Allah het volgende: “ En Wij hebben de hemel gemaakt tot een welbeschermd dak; niettemin wenden zij zich af van deze tekenen “, (al-Anbiya’; 21:32). En onze beschermde dak ziet er als volgt uit:

Aurora             Dit is een laag waarin soms gloeiende, gekleurde lichten zichtbaar zijn in de hemel boven de Noord- en Zuid pool. Deze zijn afkomstig van deeltjes van de zon die in deze bovenste laag terecht komen en gaan gloeien.

Thermosfeer     In deze laag worden meteorieten waarvan jaarlijks miljoenen naar de aarde toe vallen, verbrand en verpulverd.

Stofgordel        Dit is een laag van stofdeeltjes die gevormd is uit versplinterde meteorieten.

Stratosfeer        Deze laag reikt tot 50 km. Boven de aarde en vervult een belangrijke taak bij het uitfilteren van de ultraviolette stralingen uit het zonlicht.

Ozonlaag          Deze laag bevat ozon die de meeste ultraviolette straling opneemt voor de straling de aarde bereikt.

Troposfeer       Deze laag bevat lucht die wij inademen. Met de buitenste lagen werkt zij als schild tegen deeltjes straling.

Atmosfeer        Deze houdt s’nachts een bepaalde hoeveelheid warmte vast, die de aarde nodig heeft voor alle leefprocessen.

Uit al deze kunnen wij herleiden dat alleen het gedrag en de plaats van de aarde niet genoeg is om in harmonie met de zon te leven, want deze heeft ook nog gevaarlijke stralingen die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals huidkanker, grauwe staar en zelfs de dood.

De volgende vraag kan men stellen: Blijft dit allemaal een eindeloze proces of evolutie? Wat zegt de wetenschap hierover? Is er geen devolutie na evolutie?

Het antwoordt van de wetenschap luidt: ” Totdat de Eindkrak (in vakterm: Big crunch) plaats vindt. Het is een gebeurtenis die zich in de verre toekomst van het heelal mogelijk zal afspelen, wanneer de huidige uitdijing tot stilstand komt en omkeert in een inkrimping. De sterrenstelsels zullen dan weer naar elkaar toe bewegen en uiteindelijk stort alle materie  in het heelal in een punt ineen. Over de vraag wat er daarna gebeurt (mogelijk een nieuwe uitdijingsfase) kan alleen maar gespeculeerd worden”.

Maar wat zegt Allah de Verhevene hierover?

Ten dage dat de hemel in deining komt en dat de bergen in beweging geraken “, (al-Tur; 52:9).

En op de dag waarop Wij de bergen in beweging brengen en gij de aarde naar voren ziet komen en Wij hen bijeendrijven dan zullen Wij geen hunner doen achterblijven “, (al-Kahf; 18:47).

En de aarde en de bergen worden opgelicht zodat zij op eenmaal vergruizeld worden…”,

(al-Haqqa; 69:14).

Je kunt je wederom voorstellen dat wanneer de golven of de ringen de oever hebben bereikt, het door botsing weer terugkomt naar de centrum toe en dat is de plek waar de steen terecht was gekomen.

De uitspraak van de profeet wordt nu duidelijk, waarin hij zei: “ De jongste dag breekt niet aan voordat de zon in het westen opkomt, en als zij in het westen opkomt, geloven alle mensen, maar op die dag zal niemand nut hebben van geloof die niet al tevoren geloofde of in zijn geloof iets goeds had

verworven “, (Muslim) (al-An’am; 6:158).

Het opkomen van de zon uit het westen is net als  je een film draait van achterste naar voren. Zo zegt Allah de Verhevene het volgende “ Op de dag dat de hemel wordt opgerold gelijk de beschreven rollen worden opgerold dan, zoals Wij de eerste schepping hebben in aanzijn gebracht, doen Wij haar weer terugkomen, overeenkomstig Onze aanzegging, die Wij gestand zullen doen “, (al-Anbiya’; 21: 104).

Tot Hem is uw terugkeer altegader, volgens de wezenlijke belofte van Allah. Hij brengt voor de eerste maal de schepping in aanzijn en doet haar daarna wederkomen “, (Yunus; 10:4).

Hier belooft Allah de Verhevene ons dat Hij zeer zeker de schepping in haar totaliteit zal doen terug keren.

Maar een ieder van ons zal zich afvragen, wanneer zal dat gebeuren? Zelfs de beste wetenschapper of een Paragnost kan hierop geen antwoordt geven. Allah de Verhevene zegt hierover:

Voorwaar, Allah alleen bezit de kennis van het Uur “, (Luqman; 31:35).

Zij zullen u ondervragen over de Ure wanneer haar verankering is, zeg: De kennis omtrent haar is slechts bij mijn Heer. Geen ander zal haar openbaar maken op haar tijd dan Hij. Zij weegt zwaar in de hemelen en op de aarde. Niet zal zij tot u komen dan onverhoeds “, (al-A’raf; 7:187).

 Met dit schrijven heb ik getracht de visie van de wetenschap en van de Islam op een lijn te brengen, zodat het begrijpelijk wordt. Ruim veertienhonderd jaar geleden werd de Koran geopenbaard en naarmate de tijd verstrijkt zijn wij stap gewijs in staat het beter te begrijpen. Tegenstanders van de Islam hebben altijd en nog steeds de Koran afgeschilderd als een bedenksel van Mohammed v.z.m.h., maar  integendeel de kennis die wij beschikbaar hebben was er toen nog niet voor de gewone mens.

Het betekent dat hij van ergens inspiratie had gekregen, want zonder een behoorlijke telescoop kun je bepaalde waarnemingen niet nemen. En in de tijd van Mohammed was er geen instrumenten beschikbaar, die werd later pas ontwikkeld. De inspiratie is van God afkomstig die wij in het Arabisch Allah noemen.

 Des te meer reden om de Koran en de heelal goed te bestuderen. Des te meer reden om de tegenstanders van de Islam uit te nodigen om de Koran beter te laten begrijpen. Allah de Verhevene zegt hierover:

De verstandigen denken na over de schepping van de hemel en de aarde “, (al-Imran; 3:191)

Wij behoren aan Allah en wij zullen tot Hem terugkeren “, (al-Baqarah; 2:156).

 

 De wetenschappelijke informatie zijn overgenomen van: © 1997 Spectrum Multimedia Encyclopedie.

Voor Koran verzen zie: Nederlandse vertaling van prof. Dr. Kramers met raadpleging van de werken van Jalal-ad-Din as-Suyuti

© 1997 BV Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam.

 

Almere, 25 december 1998 / 7 ramadan 1419

Moge Allah de Verhevene, aan een ieder wijsheid schenken en moge Zijn Zegeningen en Vrede op onze profeet MohammedSallalahu 'alaihi wasalamrusten.

Rashied Soebratie, een instrument van Allah de Verhevene.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Klik hier

Top


Terug naar Haroen`s Religie pagina