Haroen Soebratie

Vasten

Assalamu alaikum wa Rahmatoellahi wa Barakatoe

1. Ramadan
2. De betekenis en het doel van het vasten
3. Het vasten van de ogen
4. Het vasten van de oren
5. Het vasten van de ledematen
6. Het vasten van de tong
7. Ongeldig maken van het vasten
8. Zaken die het vasten niet verbreken
9. Vrijstelling van het vasten
10. Salaat Al-Tarawih
11. Hoe wordt Salaat Al-Tarawih verricht
12. De relatie Ramadan en Koraan
13. Lailat Ul-Qadr
14. Zakaat Al-Fitr
15. Het vrijwillig vasten in de maand Shawwal
16. Sadaqa-Liefdadigheid
17. Ahadith
18. Vragen over Ramadan en vasten

Dua van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam

Alle lof is voor Allah, wij loven Hem en vertouwen op Hem en vragen om Zijn vergeving en zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onze zielen. Voor degene die wordt geleid door Allah, er is niemand die hen kan misleiden, en voor degenen die zijn afgedwaald er is niemand die hen kan leiden.

Ik getuig dat er geen God is dan Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Top

1. Ramadan

Een hele belangrijke maand is nu voor ons aangebroken, de negende maand van de islamitische kalender 'Ramadan'.

De Islam gebruikt een zogenaamde maankalender. Het begin van een nieuwe maand valt samen met het verschijnen van een nieuwe maan. De islamitische tijdsrekening rekent twaalf van deze maanmaanden als een jaar. Zo'n maanjaar bestaat echter niet, zoals het zonnejaar uit 365 dagen, maar uit ongeveer 354 dagen. Het maanjaar is dus 10 of 11 dagen korter. In verhouding tot onze vaststaande zomer-en wintermaanden, in ons zonnejaar maken de islamitische maanden een 'tijdsreis' door het jaar. De maanden schuiven dus steeds 10 of 11 dagen op (gedurende een jaar). Dit heeft een speciale betekenis; omdat Allah Soebhanahoe wa ta'ala een vastenmaand (de Ramadan) heeft ingesteld, maakt deze maand gedurende 36 jaar een reis door alle seizoenen. Het islamitische vasten duurt van zonsopgang (al-Fadjer) tot zonsondergang (al-Magrib). In de winter vast je dus minder uren omdat de dagen korter zijn. In de zomer daarentegen wordt veel meer van de vastende moslim gevraagd. Hierdoor wordt de grote rechtvaardigheid van de instelling van een maankalender duidelijk.

Moslims waar ook ter wereld zullen nu korte en lange dagen vasten. Als de Ramadan alleen een zomer of wintermaand was, zouden moslims ver van de evenaar altijd lange dagen moeten vasten, terwijl moslims dichter bij de evenaar kortere dagen behoeven te vasten.

In de Koran staat in soerah Al-Baqarah:186 

'Allah wil slechts het makkelijke voor u en wenst u niet in moeilijkheden te brengen'

En: 'Vasten is als het gebed en geen gebed is acceptabel voordat de juiste tijd is aangebroken, en minder acceptabel nadat de tijd verstreken is.'

Top

2. De betekenis en het doel van het vasten

Het vasten in de maand Ramadan betekent voor ons dat we ons gedurende deze gezegende maand onthouden van eten, drinken en geslachtsverkeer. Dit is de betekenis die het voor iedereen heeft, maar voor mensen die zich bewust met de Islam bezighouden heeft het een veel diepere betekenis; namelijk het (proberen te) verkrijgen van geestelijke vooruitgang, en een verdieping van ons spirituele leven.

Vasten leert ons zelfbeheersing en zelfdiscipline, maar het voornaamste van alles 'taqwa'(vrees voor Allah). Werkelijk vasten is alleen mogelijk als men zich onthoudt van alles wat niet in overeenstemming is met de wil van Allah de Almachtige.

Vasten met een volledig bewustzijn betekent; een vast geloof in Allah's aanwezigheid hebben, in Zijn beloning voor goede daden, in Zijn beloften betreffende het Hiernamaals en in Zijn kennis, wijsheid en rechtvaardigheid.

De grote wijsheid in het gebod om te vasten, wordt duidelijk in de Koran, daar staat:'Opdat u rechtgeaard moge worden' of 'Opdat u zelfbeheersing moge leren'

In elk gebod van de Koran ligt grote wijsheid verborgen. Allah Soebhanahoe wa ta'ala gebiedt niets zonder daarbij de reden te vermelden. Het woord 'Taqwa' heeft vele betekenissen."Vast opdat u taqwa krijgt" Taqwa betekent jezelf beschermen tegen lijden, kwaad en zonde, en door vrees te hebben voor Allah. Hiermee wordt duidelijk dat het wezenlijke doel van het vasten een bescherming tegen schade en lijden is, en het een schild vormt tegen kwaad en zonden.

Voor mensen die gedurende de maand Ramadan alléén voor Allah Soebhanahoe wa ta'ala vasten en hopen op vergeving, voor hen heeft Rasoel-Allah Sallalahu 'alaihi wasalam vergeving beloofd. "Wie vast gedurende de maand Ramadan en bidt gedurende de nacht omwille van zijn geloof in Allah en voor Allah alléén, van hem zullen zijn voorafgaande zonden vergeven worden".

Dit betekent niet dat door elk jaar één maand te vasten alle zonden vergeven worden en dat je de rest van het jaar maar kan doen en laten wat je maar wilt. Nee, voor vergeving van grote zonden is Tauba (berouw) nodig en het vaste voornemen nooit meer terug te keren tot de gemaakte fouten.

Vasten geeft de mens een goed geweten. Iemand die vast doet dit zowel in het openbaar als in het geheim. Er is geen persoon die je kan controleren of dwingen je aan het vasten te houden.

Vasten leert de mens het principe van oprechte liefde. Als je vast doe je dit uit oprechte liefde voor Allah en de mens die Allah Soebhanahoe wa ta'ala lief heeft weet wat deze echte liefde is.

Vasten maakt de mens hoopvol en optimistisch. Wanneer je vast hoop je daarmee Allah Soebhanahoe wa ta'alate behagen. Het vasten verricht je dan ook louter en alleen voor Hem.

Rasoel-Allah Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd dat er twee ogenblikken van speciale vreugde zijn voor iemand die vast; het ene is als hij het vasten verbreekt, dit ervaart hij in zijn aardse bestaan. Het andere zal komen in het hiernamaals wanneer hij zijn Rabb zal ontmoeten.

Vasten leert de mens geduld en onzelfzuchtigheid. Als je vast voel je ontbering (tijdelijk) maar draagt die geduldig. Deze ervaring zal je doen beseffen wat echte honger is. Iemand die vast kan dus meer sympathie en medeleven voor zijn behoeftige medemens opbrengen. 

Vasten is een doeltreffende les in beheersing en wilskracht. Iemand die op de juiste wijze vast kan een goede zelfdiscipline kweken en zal niet snel bezwijken voor allerlei verleidingen. Tevens leert vasten de mens het vermogen tot aanpassen. Je hele dagelijkse routine wordt gewijzigd en je zult moeten wennen aan nieuwe regels en etenstijden.

Vasten geeft de mens een geest van éénheid en broederschap en van gelijkheid voor Allah Soebhanahoe wa ta'ala. Als een moslim vast voelt hij zich één met alle ander moslims. Hij vervult dezelfde plicht, op dezelfde manier, op dezelfde tijd en met één en het zelfde doel n.l. om Allah's welbehagen te zoeken.

Vasten leert de mens ook dankbaar te zijn tegenover de oneindige voorziening van Allah Soebhanahoe wa ta'ala. Staan wij er eigenlijk wel eens bij stil dat er toch maar elke dag zoveel Rizq (voorziening) voor ons aanwezig is; zoals eten, drinken, kleding enz. Hoe waardevol de voorziening ook is, het is iets van voorbijgaande aard. De Schenker is de levende, de Alwijze. Je moet je niet gebonden voelen aan de Rizq maar aan de Razzaq (voorziener). De belangrijkste regel bij het verbreken van het vasten is dat je je realiseerd waarvoor je gevast hebt en met wiens voorziening je het verbreekt. We hebben (een) verstand en zintuigen gekregen. We kunnen ademen en geluiden waarnemen, de jaargetijden onderscheiden en de natuur zien bloeien en weer verdorren. In de Koran staat hierover:

"En als u de gunsten van Allah één voor één zou willen tellen, zult u ze zeker niet kunnen opsommen."

"Terwijl u van niets wist, bracht Allah u uit de baarmoeder van u moeder voort en gaf u oren ogen en een hart, opdat u dankbaar zou zijn." (Q 16:78)

"O huis van Dawud toon dankbaarheid! Doch slechts weinigen van Mijn dienaren zijn werkelijk dankbaar".(Q 34:13)

Het vasten in de maand Ramadan is een verplichting die vereist wordt van iedere volwassen moslim. Het woord Sauwm dat in de heilige Koran en hadith gebruikt wordt voor vasten betekent:

'Zich onthouden van'. In een hadith Qudsi staat; Het vasten is voor Mij en Ik geef er beloning voor. Een mens geeft zijn seksuele passie, eten en drinken op omwille van Mij. Vasten is als een schild en de verandering in de adem van degene die vast, is beter in Allah's achting dan de geur van musk. (Aangezien vasten een slechte adem kan veroorzaken, is de hadith een verzekering dat dit feit een moslim niet moet ontmoedigen om te vasten)

Van de gehele schepping van Allah dwaalt alleen de mens af van Zijn pad. We zullen zien dat hiervoor hoofdzakelijk twee dingen verantwoordelijk zijn: De liefde voor materiële bezittingen en de verleiding van vleselijke behoeften. De Islam heeft door de instellingen van Zakaat en Sadaqah, de harten van z'n volgelingen gezuiverd van liefde voor rijkdom, door dit weg te geven voor de zaak van Allah. Het vasten heeft als doel de begeertes te weerhouden en de lusten te bedwingen, binnen redelijke grenzen zodat de mens geen slaaf wordt en de controle over zichzelf zou verliezen.

De Koran verklaart duidelijk dat een mens geen redding kan verkrijgen, tenzij hij leert zichzelf te weerhouden van zijn lager behoeftes.

"Doch voor hem die vreesde voor zijn Heer te staan en die zijn ziel van begeertes onthield, zal het Paradijs zeker zijn verblijf zijn". (Q 79:40/41)

De oefening om zich te onthouden van dingen die anders toegestaan zijn in het gewone verloop van het leven, alleen voor Allah Soebhanahoe wa ta'ala, sterkt de mens in zijn moraal en zelfbeheersing en verdiept hem in het bewustzijn van onze ware schepper Allah Soebhanahoe wa ta'ala.

Een ander onderscheidend kenmerk van het islamitisch vasten is dat het een persoon niet traint voor complete onthouding, maar voor een perfecte en goede gehoorzaamheid aan Allah Soebhanahoe wa ta'ala. Alle dingen van welke de mens is geboden zich te onthouden gedurende het vasten (eten, drinken en seksueel verkeer) worden voor hem weer toegestaan aan het einde van het vasten, dus na zonsondergang. Dit laat zien dat de Islam niet neerkijkt op de begeerten van het vlees als iets laagst, en dus totaal uitgeroeid dient te worden uit de menselijke ziel. Nee, volgens de Islam is er niets dat Allah lastert en niets laagst in de menselijke persoonlijkheid. Beiden, ziel en lichaam zijn het waard om gerespecteerd te worden. Geen aspect mag genegeerd worden en geen verlangen moet geheel beteugeld worden.

Dat vasten een instelling is voor morele verheffing kan beoordeeld worden uit het feit dat Allah Soebhanahoe wa ta'ala niet alleen controle legt op eten, drinken en seksuele gemeenschap, maar Zijn dienaren ook vermaant andere slechte daden te begaan zoals; roddel, kwaadsprekerij, slecht taalgebruik of het vertellen van leugens.

Abu Huraira Radie Allahu anhoe heeft overgeleverd dat Allah's profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd; 'Indien iemand leugens en andere slechte daden niet opgeeft, dan heeft Allah er geen behoefte aan dat iemand zijn eten en drinken (voor Hem) opgeeft'. (Buchari)

Top

3. Het vasten van de ogen

Weerhoud je ogen ervan naar iets te kijken waar Allah Soebhanahoe wa ta'ala niet van houdt. Het verlangen naar iets (wat niet halal is) te kijken, betekent de eerste stap om die handeling te gaan verrichten, en het verlangen begint bij de ogen.
Top

4. Het vasten van de oren

Alles wat slecht is om uit te spreken is ook slecht om naar te luisteren. Daarom noemt Allah Soebhanahoe wa ta'ala de luisteraar en profiteur in een adem in de Koran:' Zij zijn luisteraars naar leugens en verbruikers van hetgeen hen niet toekomt'. (Q5:53)

In hetzelfde hoofdstuk staat even later:' Waarom weerhouden hun priesters en schriftgeleerden hen niet van zondige woorden en het consumeren van woekerwinsten'.

Zwijgen wanneer er kwaad gesproken wordt is niet toegestaan.

'En bespioneert en belastert elkander niet. Lust iemand het dode vlees van zijn broeder? Dat verafschuwt u toch zeker! (Q49:11/12) Je moet bij roddel of kwaadsprekerij zeggen dat je het niet op prijs stelt dat er over iemand gesproken wordt die niet aanwezig is, anders weggaan. "Anders zou u hun gelijken zijn" (Q4:140)

Rasoel-Allah Sallalahu 'alaihi wasalam zei hierover:' De luisteraar en lasteraar zijn partners in de zonde'. 

Top

5. Het vasten van de ledematen

Ook alle andere ledematen en organen moeten we weghouden van verkeerde handelingen en zonde. De maag bijvoorbeeld van twijfelachtig voedsel bij het verbreken van het vasten. Iemand die vast onthoudt zich van voedsel, hoe zou hij dan daarna zijn vasten kunnen verbreken met voedsel dat door Allah verboden is. Zo zijn er mensen die niet eten en drinken maar voortdurend het vasten verbreken, omdat hun ledematen bezig zijn met handelingen die door Allah Soebhanahoe wa ta'ala verboden zijn verklaard.

"Op die dag zullen wij hun mond verzegelen, maar hun handen en voeten zullen tot ons spreken en hun voeten zullen getuigenis afleggen over alles wat zij hebben bedreven".(Q 36:65)

Top

6. Het vasten van de tong

Gebruik je tong niet voor leugens, roddel, laster, obsceniteiten, grofheid, kibbelen of ruzie. Laat je tong zwijgen en houdt hem bezig met Koranrecitatie en het gedenken van Allah Soebhanahoe wa ta'ala. (De Dikr-ul-llah)

Het gaat er niet alleen om wat er je mond binnen gaat, maar ook dat je er op let wat er uit komt. Overgeleverd door Abu Huraira Radie Allahu anhoe Allah's profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Vasten is een schild tegen het hellevuur en het kwade, wanneer iemand vast en hij wordt beledigd of aangevallen, laat hem zeggen: 'Ik vast, ik vast'.

Top

7. Ongeldig maken van het vasten

De nu volgende punten maken het vasten ongeldig, waarbij het over gedaan moet worden.

-Bewust eten of drinken. Abu huraira Radie Allahu anhoe heeft overgeleverd dat Rasoel-Allah  Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:' Een vastende die per ongeluk iets eet of  drinkt, moet gewoon door vasten, want het is Allah die hem heeft gevoed'.

-Bewust overgeven. (Iemand die onvrijwillig overgeeft, hoeft het vasten niet in te halen en kan dus gewoon door vasten. Ahmad, Abu Dawud en anderen)

-De menstruerende vrouw en de vrouw met bloedverlies na de bevalling. (zelfs als de bloeding vlak vóór de iftar ontstaat)

-Bewuste zaadlozing. (tenzij het is ontstaan door het alleen maar kijken naar een  geklede vrouw)

-Het eten van niet-voedbaar voedsel. (zoals kauwgum of zout)

-Iemand die de intentie aanneemt om bewust niet te vasten, maar echter die dag geen eten krijgt, of tot zich neemt.

-Seksuele omgang hebben, binnen de tijden van het vasten.

(N.B. alle bovengenoemde punten zorgen ervoor dat je de bewuste dag moet inhalen. Uitzondering hierop is de seksuele omgang; in dit geval moet naast het inhalen van de vastendag, er kaffarah worden gedaan. Dit is een daad verrichten, om de zonde op te heffen. Bijvoorbeeld door het vrijkopen van een slaaf, of indien dit niet mogelijk is; twee maanden achter elkaar te vasten of indien je dit niet kunt; 60 armen te voeden.

Top

8. Zaken die het vasten niet verbreken

-Injecties in de aderen of spieren die niet op andere tijden ingenomen kunnen worden. (behalve wanneer er vloeibaar voedsel wordt ingespoten)
-Het aanbrengen van olie of henna op je huid of haren.
-Miswak gebruiken voor je tanden.
-Een bad nemen ter verkoeling of je mond spoelen.
-Je echtgenoot kussen zonder seksuele bijbedoelingen.
-Het gebruiken van kohl op je ogen. (mits je niet naar buiten gaat)
-Het doorslikken van je speeksel.
Top

9. Vrijstelling van het vasten

De volgende personen zijn vrijgesteld van het vasten:

-Zieken die nog herstellen, kunnen hun vasten uitstellen totdat zij beter zijn.
-Reizigers hoeven niet te vasten, maar moeten later het aantal dagen dat zij niet hebben gevast inhalen.
-Vrouwen kunnen gedurende hun zwangerschap vasten als hun gezondheid, of die van  de baby niet in gevaar komt. Zij mogen de vasten breken maar moeten die later  inhalen of voor iedere gemiste dag een arme een maaltijd geven. Dit geldt ook voor de periode dat zij borstvoeding geven.
-Tijdens de menstruatie en gedurende de periode na een geboorte. (dit laatste is maximaal tot 40 dagen erna) Ook deze dagen moeten later ingehaald worden.
-Oudere mensen die er fysiek niet toe in staat zijn. (dementerenden)
-Mensen die niet over hun verstandelijke vermogens beschikken.

Top

10. Salaat Al-Tarawih

Een heel belangrijk extra gebed, is het nachtgebed in de Ramadan. In de Koran 73:1-6 staat hierover:

'In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
O gij die u omwikkelt!
Sta op in de nacht voor een korte tijd.
De helft ervan of minder dan dat.
Of maak het iets langer en zeg de Koran duidelijk en aandachtig op.
Waarlijk Wij dragen u een gewichtig Woord op.
Voorwaar des nachts opstaan is de zekerste weg en geeft het Woord krachtige uitwerking.'

"Blijf gedurende een deel van de nacht vrijwillig wakker, (voor het gebed) waarschijnlijk zal u Heer u een verheven rang verschaffen." (Q 17:79)

Salaat al Tarawih is een essentieel deel van de Ramadan. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam moedigde zijn metgezellen aan om meer tijd en aandacht aan het gebed te besteden in de Ramadan, zodat de ziel gereinigd en verheven kan worden.

Salaat al Tarawih wordt verricht na het Isha-gebed en voor het Fadjer gebed en is Soennah voor zowel de man als de vrouw.

Top

11. Hoe wordt Salaat Al-Tarawih verricht

Hadith van Muslim: 'Abu Salama ibn Abderrahman vroeg aan Aicha Radie Allahu anhoe over het nachtgebed van de boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam tijdens de maand Ramadan. Zij zei: 'Rasoel-Allah nam noch in Ramadan of in andere maanden, meer dan 11 Raka'ahs in acht. Hij nam in de eerste plaats 4 Raka'ahs in acht, vraag niet over de uitmuntendheid en hun lengte. (deze waren niet te evenaren in perfectie en lengte) Daarna nam hij weer 4 raka'ahs in acht en vraag niet over hun perfectie en lengte. Tot slot verrichtte hij de 3 Raka'ahs van het Witr-gebed. Zoals we in bovenstaande hadith lezen, bestaat Salaat al Tarawih nooit uit meer dan 8 Raka'ahs.

En in een hadith van Buchari staat:

Overgelverd door Abdullah ibn Omar:Radie Allahu anhoe Een man zei:' O Allah's apostel! Hoe is het gebed van de nacht? Hij zei:' Twee Raka'ahs gevolgd door twee Raka'ahs en zo verder. En wanneer je de naderende ochtend vreest offer dan één Rak'ah als Witr.

Salaat al Tarawih kan zowel gezamenlijk als alleen gebeden worden. Het merendeel van de geleerden is het er echter over eens, dat het beter is om het gebed gezamenlijk te verrichten. (djama'a in de moskee)

Voor de vrouw blijft het echter beter de gebeden thuis te verrichten, hetgeen we kunnen lezen in onderstaande hadith van Ahmed en Abu Dawud. "Je mag je vrouwen niet verbieden om naar de moskee te gaan, maar thuis is het beter voor hen.

Top

12. De relatie Ramadan en Koraan

Er is een duidelijke relatie tussen dit heilige Boek en de maand van openbaring. De Koran is een eeuwige en universele boodschap van de waarheid, de wijsheid en het geloof. Het is een complete en perfecte levenscode, die bedoeld is als leiding voor hen die het bestaan van de Almachtige erkennen.

Het leert de mens gemeenschappelijk te leven en wijst ons op het geduld en een bepaalde levenshouding welke van ons verwacht wordt, omdat we verantwoordelijk zijn voor onszelf, ons gezin en de hele maatschappij.

Ramadan betekent in wezen niets anders dan een praktische demonstratie van zelfbeheersing, opoffering en sociaal gevoel, met één fundamenteel doel; Allah's welbehagen te zoeken.

De Koran beschrijft de gelovigen als "Het beste volk" voortgebracht om het welzijn van de mensheid. Er wordt hierbij geen landsgrens of ras genoemd, maar als enige kenmerk ...geloof. Door deze vorm van vasten leren wij dat iedereen, rijk of arm afhankelijk is van onze Almachtige Schepper.

Tevens is het heel goed in deze maand erbij stil te staan dat we dankbaar zouden moeten zijn dat Allah Soebhanahoe wa ta'ala juist in deze maand de heilige Koran geopenbaard heeft, als leiding en richtsnoer voor de mensen.

'Dit is een volmaakt boek, daaraan is geen twijfel mogelijk, een richtsoer voor de  Allah-vrezenden'. (Q 2:3)

Allah Soebhanahoe wa ta'ala zegt in Soerah Al-Baqqarah het volgende over de maand Ramadan:

"O gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degene die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. De Ramadan is die maand waarin de Koran is geopenbaard, als een leiding voor de mensen. Laat daarom degene die deze maand beleeft erin vasten. Maar als iemand ziek is of op reis kan hij dezelfde periode later vasten. Allah wil slechts het makkelijke voor u en wenst u niet in moeilijkheden te brengen.

Hij wil u de voorgeschreven periode laten voltooien en wil dat u Hem verheerlijkt omdat Hij u geleid heeft en opdat u dankbaar zult zijn."

Wanneer Mijn dienaren u omtrent Mij vragen, zeg dan: 'Ik ben zeker dichtbij. Ik luister naar het gebed van elke smekende wanneer hij Mij aanroept. Laat hen ook uit alle macht luisteren naar Mijn oproep en in Mij geloven opdat zij op de rechte weg mogen wandelen.'

Top

13. Lailat Ul-Qadr

De maand Ramadan brengt voor de moslims één van de belangrijkste en waardevolste gebeurtenissen, namelijk de Lailat-ul-Qadr. Dit is de nacht waarin de Koran was nedergezonden, als een leiding voor de mensen en een duidelijk teken voor onderscheid tussen goed en kwaad.

De openbaring van de Koran moet ontzag in de harten van de gelovigen inboezemen. De ramadan is de beste maand en Lailat-ul-Qadr de beste nacht. De harten zouden moeten trillen bij de gedachte aan deze gebeurtenis, waarbij de Koran werd neergezonden als een waarschuwing voor de mens.

"Waarlijk, Wij hebben deze boodschap nedergezonden in de nacht van de Qadr. En  wat zal u doen begrijpen wat Lailat-ul-Qadr is. Lailat-ul-Qadr is beter dan duizend  maanden.

 De engelen en de geest dalen daarin neder, met het verlof van hun Heer, voor ieder  zaak. Vrede die duurt tot het aanbreken van de morgen".

Overgeleverd door Abu Huraira Radie Allahu anhoe; De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Diegenen die de maand Ramadan vasten met oprecht geloof (Imen) en hopen op een beloning van Allah Soebhanahoe wa ta'ala, al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden, en diegenen die in Salaah stonden in de Lailat-ul-Qadr met oprecht geloof en hopen op een beloning van Allah Soebhanahoe wa ta'ala, al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden'. (Buchari, Muslim)

Overgeleverd door Ibn Omar Radie Allahu anhoe: Aan enkelen van de metgezellen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam werd in hun dromen getoond dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten van Ramadan is.

Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei hierover:' Het schijnt dat al jullie dromen overeenkomen, dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten is. (Buchari, Muslim)

Overgeleverd door Aicha Radie Allahu anhaa Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Zoek naar de nacht van Qadr in de oneven nachten van de laatste tien nachten van Ramadan'. (Buchari, Muslim)

Overgeleverd door Ubada ibn As-Samit Radie Allahu anhoe De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kwam naar buiten om ons te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar twee moslims waren samen aan het ruzie maken. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Ik kwam naar buiten om jullie te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar die en die persoon waren aan het ruzie maken, dus is het nieuws hierover weggenomen. Toch kan dat voor jullie beter zijn. Zoek er naar in de 29ste, 27ste en 25ste nacht van Ramadan'. (Buchari)

De exacte datum wordt niet vermeld, en dit is een heel belangrijk gegeven. Allah Soebhanahoe wa ta'ala wil niet dat we vasthouden aan één nacht, maar alle nachten benutten. Op deze manier neemt Insha'Allah onze ibadaah toe gedurende de laatste tien nachten van Ramadan.

Top

14. Zakaat Al-Fitr

Zakaat al Fitr is een vorm van Sadaqa (liefdadigheid), die betaald moet worden door iedere moslim, jong of oud, man of vrouw, slaaf of vrij persoon aan het eind van de Ramadan.

Met de Ied-al-Fitr (feest aan het eind van de Ramadan) stelt Allah Soebhanahoe wa ta'ala ons in de gelegenheid om onszelf te reinigen d.m.v. het betalen van de Zakaat al Fitr. Deze Zakaat aan het einde van de Ramadan is een grote zegen en sterkt de banden van broederschap in de Ummah. (gemeenschap)

Het is een plicht de Zakaat al Fitr te geven zoals overgeleverd is door Ibn Omar Radie Allahu anhoe; De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam beval de betaling van één Sa' dadels, of één Sa' gerst (of andere gangbare soorten voedsel zoals: meel, rijst, rozijnen enz.) als Zakaat al Fitr aan iedere moslim. Tevens beval hij Sallalahu 'alaihi wasalam dat het betaald moest worden voordat de mensen uitgingen om het Eid-gebed te verrichten. (Een Sa' is een maateenheid van ongeveer 3 kg)

Het geniet uiteraard de voorkeur om spullen van de beste kwaliteit te geven. (Muslim, Buchari) Men kan ook gewoon een geldbedrag als Zakaat al Fitr betalen, maar bovenstaande manier blijft beter, omdat het sunnah is.

In een andere hadith van Tirmidhi zei Rasoel-Allah Sallalahu 'alaihi wasalam

'Je moet beginnen met jezelf en dan al diegenen die afhankelijk zijn van jou.

Volgens een hadith van Ibn Qeelalah, overgeleverd door Imam Shafi'i, is het Soennah Zakaat al Fitr te betalen voor de Foetus als de vrouw zwanger is. Ibn Qeelalah heeft gezegd dat zij Zakaat gaven voor de jongeren, de ouderen en de "last in de Baarmoeder" (N.B het is niet verplicht)

Het is verboden om de betaling van Zakaat al Fitr uit te stellen tot na de Ied, als men het wel kan betalen.

Allah Soebhanahoe wa ta'ala heeft ons bevolen van onze mede-moslims te houden, elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen op geestelijk en lichamelijk vlak.

Top

15. Het vrijwillig vasten in de maand Shawwal

De maand Shawwal is de tiende maand van de islamitische jaartelling en volgt op de maand Ramadan. Indien men ertoe in staat is, is het goed om in deze maand vrijwillig te vasten. In een overlevering van Abu Ayoeb al Ansari Radie Allahu anhoe heeft Rasoel-Allah Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd: 'Degene die Ramadan vast, en vervolgens 6 dagen vast in Shawwal, voor diegene wordt beschouwd alsof hij zijn hele leven heeft gevast'. (hadith van Al-Djma'a, behalve Buchari en Al Nisai)

Uitleg: Ieder goede daad in de Islam wordt vertienvoudigd. De Ramadan is bij Allah Soebhanahoe wa ta'ala gelijk aan tien maanden, net zoals de 6 dagen van Shawwal gelijk zijn aan 60 dagen, dus twee maanden. Daarom vormen deze twee samen 1 jaar. Wie deze vorm van vasten ieder jaar consequent nakomt, voor diegene is het alsof hij zijn hele leven gevast heeft!

De hassanat (zegeningen) voor de 6 dagen vasten in Shawwal, worden niet berekend, tenzij je eerst de fard dagen van Ramadan afmaakt. (je inhaal dagen i.v.m. bijv. menstruatie) Dus diegenen die nog inhaal dagen hebben van Ramadan, moeten deze eerst afmaken vóórdat ze aan 6 dagen van Shawwal gaan beginnen. (Fiq-us-Soennah)

Top

16. Sadaqa-Liefdadigheid

De boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam was de meest vrijgevige onder de mensen, en hij was gewend om nog vrijgeviger te zijn in de maand Ramadan. Hij Sallalahu 'alaihi wasalam verklaarde:' De beste sadaqa is dat wat wordt weggegeven tijdens Ramadan'. Omdat met sadaqa in Ramadan hogere beloningen worden verkregen dan op overige dagen, zou een moslim zoveel mogelijk moeten geven. In de Koran staat hierover:' En zij geven voedsel van het beste wat zij hebben uit liefde voor de armen, de wees en de gevangenen zeggende; 'Wij voeden u slechts ter wille van Allah. Wij vragen geen beloning noch dank van u. Wij vrezen van onze Rabb een moeilijke en drukkende dag'. Daarom zal Allah hen tegen het kwade van die dag beschermen en zal hun blijdschap en geluk schenken. En Hij zal hen voor hun geduld en standvastigheid belonen met een tuin en kleding van zijde' (Soerah Addahr 9:13)

Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Als een gelovige een hongerige gelovige eten geeft, zal Allah Soebhanahoe wa ta'ala hem voeden met vruchten uit het Paradijs. En degene die water geeft aan een dorstige gelovige, Allah Soebhanahoe wa ta'ala zal hem vergezelde nectar geven'. Toen zeiden de mensen: 'O boodschapper van Allah, maar niet iedereen van ons kan een persoon vinden die vast, zodat hij zijn vasten met ons kan breken'. De boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde: 'Allah schenkt deze beloning aan degene die aan een vastende persoon een teugje melk, een dadel, of een mond vol water verstrekt'. Waarna Allah hem een mond vol water zal verstrekken uit Zijn bassin, en hij nooit meer dorst zal hebben, totdat hij wordt toegelaten in het Paradijs.

Overgeleverd door Abu Huraira Radie Allahu anhoe Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Onze Heer, de Gezegende, de Verhevene komt iedere avond naar ons tot de dichtstbijzijnde hemel, en zegt: 'Is daar iemand die tot Mij smeekt zodat Ik mogelijk gehoor kan geven aan zijn smeekbede? Is daar iemand die Mij iets vraagt, zodat Ik mogelijk zijn verzoek kan inwilligen? Is daar iemand die vraagt om vergiffenis , zodat Ik hem mogelijk kan vergeven?'(Buchari)

Top

17. Ahadith

-De 5 gebeden, de vrijdag tot de vrijdag, de maand Ramadan tot de nieuwe maand  Ramadan, maken de zonde die je in de daartussen liggende periode pleegt ongedaan,  mits er geen grote zonde is gepleegd. (Muslim)

-De nacht van Lailat-ul-Qadr is beter dan 1000 maanden. (Ahmad, Nisai)

-Overgeleverd door Abu Sa'id Radie Allahu anhoe welke de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hoorde zeggen: 'Voorzeker een ieder die 1 dag vast voor Allah's welbehagen,  Allah zal zijn gezicht van het hellevuur weghouden voor 70 lentes. (Buchari)

-Overgeleverd door Sahl ibn Sa'd: De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft  gezegd: 'Paradijs heeft 8 poorten en 1 daarvan heet Ar-Raiyaan, waardoor niemand binnengaat, behalve degene die vast'.

-Wanneer Ramadan begint zijn de poorten van de Hemel geopend, de poorten van de  Hel gesloten en de duivelen geketend. (Buchari, Muslim) 

-Abu Huraira Radie Allahu anhoe heeft overgeleverd dat Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Degene die ook maar 1 dag van de Ramadan niet vast, zonder een geldig excuus of door ziekte, al zou diegene een  volledig jaar vasten, zal het niet kunnen compenseren voor die dag'. (Buchari, ibn  Masud)

-In de Koran 2:188 staat: "... en eet en drinkt, totdat bij de dageraad de witte draad  zich onderscheidt van de zwarte draad". Hierop vroeg Adi ibn Hatim:Radie Allahu anhoe 'O boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam wat is de betekenis  van de witte draad die zich onderscheid van de zwarte draad? Hij Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde: 'Je bent niet intelligent als je kijkt naar twee draden. Nee, het is de duisternis van de nacht, en de witheid van de dag'. (Buchari)

Top

18. Vragen over Ramadan en vasten

Vraag:

Als iemand eet of drinkt terwijl hij vrijwillig vast, wat moet hij/zij dan doen? En wat is de regel als iemand gemeenschap heeft en heeft vergeten dat hij/zij verplicht vast?

Antwoord:

Voor wat betreft uit vergeetachtigheid te drinken en te eten. Er bestaat geen verschil tussen verplicht of vrijwillig vasten als men vast. En het is zoals de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:
“ ...zeker het is alleen Allah die hem heeft gevoed en hem te drinken heeft gegeven.”

Maar het hebben van gemeenschap tijdens het vasten uit vergeetachtigheid, daarvan kan ik mij niet voorstellen, dat dit tussen twee echtelieden kan gebeuren. Ik kan mij voorstellen dat een van de twee het is vergeten ( het vasten), die er helemaal in opgaat en er ( het vasten) niet op let. Maar wat is de situatie van de ander, ongeacht of het een man of een vrouw is?

Daarom moet ik dus aannemen dat deze vraag een van de twee echtelieden betreft. Hierop gebaseerd, als we dus zeggen dat een van hen vergeten is terwijl de ander notitie neemt van deze vergeetachtigheid, kunnen we stellen dat diegene die vergeetachtig is, net als met eten en drinken ( iets doet uit vergeetachtigheid).

En diegene die herinnert en zich bewust is , hij/zij moet kafaara ( de grote boetedoening) verrichten.

Vraag:

Is het toegestaan de Zakaat-oel-fitr enige dagen of een week voor de vastgestelde tijd al te verspreiden?

Antwoord:

Dit is niet toegestaan omdat het tegen de wijsheid ingaat die de Goddelijke Wetgever heeft bedoeld met de verspreiding van de Zakaat-oel-fitr.

Allah Soebhanahoe wa ta'ala wil dat de armen genoeg middelen hebben om hen tegen te houden van bedelen op de dag van Eid.

Als het dus uitgedeeld wordt voor de dag van Eid, zelfs met een week of meer dan dat, bestaat er geen twijfel dat de bedoeling teniet wordt gedaan door deze daad. De arme persoon zal nut hebben van de liefdadigheid die hij deze dagen krijgt. Maar als de dag van Eid aanbreekt is het waarschijnlijk dat hij weer behoeftig en arm zal zijn.

En dit is speciaal door de reden achter de regel van deze kwestie vermeld wordt in de teksten; zoals: “een reiniging voor degene die vastte.”
En dit is alleen zo aan het eind van de vastenmaand.
Het doel van Allah Soebhanahoe wa ta'ala is niet de arme persoon in de maand ramadan te voorzien en tegen te houden van bedelen, maar hem niet te laten bedelen en vragen op de dag van Eid.

Het is mogelijk, met enige tolerantie, de persoon die zakaah wil geven, zijn zakaat-oel-fitr een dag of twee voor ( Eid) te geven ten gevolge van de omstandigheden vandaag de dag en de afstanden van de gebieden ( waarheen hij zijn zakaah wil sturen). Hierover bestaan authentieke overleveringen van sommige metgezellen dat zij mild waren ( met het accepteren van Zakaah) een dag of twee van tevoren.

Vraag:

Een zwangere vrouw vastte niet de eerste helft van Ramadan. Zij handelde volgens hetgeen is toegestaan in de hadith:

“ Zeker, Allah heeft het vasten van de zwangere en zogende vrouw terzijde gelegd.”

Zij deed dit met de intentie dat er geen vergelding is (de gemiste dagen inhalen) voor haar maar fidyah ( het voeden van arme en hongerige mensen) volgens de fatwaa van Ibn Abbaas.Radie Allahu anhoe

Vervolgens ( beviel) zij en haar ( postpartum) bloeding begon in de tweede helft van de maand Ramadan en het was dus verboden voor haar te vasten gedurende haar bloeding. Is zij verplicht de dagen die zij miste door de bloeding in te halen? En wat als zij zichzelf als een zogende vrouw beschouwt gedurende de periode van haar bloeding. Wordt het inhalen van gemiste dagen van haar weggenomen gebaseerd op de voorgaande hadith?

Antwoord:

Als er overeenstemming is dat ze een zogende vrouw met haar ( postpartum) bloeding werd, dan is het antwoord hetzelfde als toen zij niet vastte toen zij zwanger was. Er is geen qadaa ( vergelding- inhalen van gemiste dagen) verplicht voor haar maar alleen fidiyah ( voeden van mensen).

Vraag:

Een vrouw moest nog gemiste vasten dagen van de laatste ramadan inhalen omdat ze haar menstruatie had. Maar nu is ze zwanger en de volgende Ramadan komt al snel en zij is niet in staat haar gemiste dagen in te halen, alleen pas na de komende Ramadan. Wat moet zij doen?

Antwoord:

Als een vrouw in staat is gemiste dagen van Ramadan, die bindend voor haar zijn, dan (de regel is zo) kan zij ze na de komende Ramadan inhalen. maar dit betekend dat zij verplicht is dit direct te doen. Het is belangrijk dat zij zichzelf bevrijdt van verantwoordelijkheid van deze verplichting. Maar stel je voor, bijvoorbeeld, dat zij sterft voordat zij deze verantwoordelijkheid heeft vervuld. In dit geval verzoekt zij in haar testament datgene wat haar zal bevrijden van haar last.

En de vergelding wordt beschouwd als hetgeen in gelijkende kwesties van toepassing is.

In het geval dat zij noch zwanger noch zogend is en ze mist sommige dagen van Ramadan door haar menstruatie, is zij verplicht deze verloren dagen in te halen ( Qadaa). En als ( hierna) zij zwanger raakt en vervolgens borstvoeding geeft is het haar toegestaan de qadaa ( inhalen van de gemiste dagen) uit te stellen. Maar ze moet de gemiste dagen ( later) inhalen zonder de fidyah of de kafaarah ( vergelding, boetedoening).

wa’l hamdoellilahi Rabbil alemien

Top

Terug naar Haroen`s Religie pagina