Door: Sheich Fawaz Jneid

In naam van Allah, de Barmhartige en de Genadevolle.

De Moslimvrouw

Is het niet dragen van een hoofddoek een grote zonde?
Mag een vrouw in het Paradijs zelf haar eigen man uitkiezen?
Kunnen wij vrouwen kinderen krijgen in het Paradijs?
Hoe een parel zich ontwikkeld.
Is het niet dragen van een hoofddoek een grote zonde?
Jouw Hidjaab maakt jou nog geen terrorist.
De geur van muskus kwam uit haar neus.
De positie van de vrouw in de Oemmah.
Vrijheid lijkt mooi, maar het is een illusie.
Ghierah (gevoel van eer, jaloezie en waardigheid.)
Is het niet dragen van een hoofddoek een grote zonde?

Het vertonen van haar aantrekkelijkheden door de vrouw en het zich niet houden aan de correcte Islamitische kledingvoorschriften, waaronder het dragen van de hidjaab, staat voor ongehoorzaamheid aan de Bevelen van Allah, Die zegt (interpretatie van de betekenis):

“O Profeet, zeg tot jouw echtgenoten en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.”   (Soerat al-Ahzaab 33:59)

“En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun Khimaar (een kledingstuk waarmee de vrouw haar hoofd, hals, nek en oren mee bedekt) over hun Djayb (opening van de kraag) dragen.”   (Soerat an-Noer 24:31)

“En blijft in jullie huizen en vertoont jullie aantrekkelijkheden niet zoals in de vroegere tijd van de onwetendheid werd gedaan.”   (Soerat al-Ahzaab 33:33)

Er bestaat geen twijfel over dat het niet dragen van de hidjaab behoort tot de grote zonden omdat de Profeet (vrede zij met hem) in de volgende overlevering waarschuwt voor een strenge bestraffing voor de vrouwen die hun aantrekkelijkheden openlijk tonen, hij (vrede zij met hem) zei: “Twee groepen inwoners van het Vuur heb ik (in mijn tijd nog) niet gezien: ,,Een volk met zwepen, als de staarten van de koeien, waarmee zij de mensen slaan. En vrouwen die gekleed doch naakt zijn. Heupwiegend en anderen hiertoe (ook) brengend. Hun hoofden zijn als de bulten van wiegende kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnentreden en zij zullen haar geur niet ruiken ook al is haar geur, waarlijk, van zo en zo een afstand te ruiken.”   (Moeslim)

En Allah weet het beter.

Door: Sheich Fawaz Jneid
Top

Mag een vrouw in het Paradijs zelf haar eigen man uitkiezen?

Iedere gelovige man en gelovige vrouw wordt in het Paradijs meer gegeven dan waar hij of zij op hoopt en naar kan verlangen, daarom beschrijft Allah de mensen van het Paradijs als zijnde degenen met wie Allah tevreden is en zij degenen zijn die tevreden zijn met Allah.

Allah is tevreden met hen en zij zijn tevreden met Hem.   (Soerat al-Bayyinah: 8)

Het enige waar wij ons mee bezig moeten houden is het hebben van de correcte geloofsovertuiging en het verrichten van goede daden die ons dichter bij het Paradijs brengen en een reden zijn tot het verkrijgen van de tevredenheid van Allah.

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah, de Verhevene zegt: ,,Ik heb voor mijn rechtschapen dienaren datgene voorbereid wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en niemand zich ooit zou kunnen voorstellen en dit wordt nog eens bevestigd in het Boek van Allah.”

En geen ziel weet wat voor haar verborgen is gehouden aan lusten voor het oog als beloning voor datgene wat zij pleegden te doen.   (Soerat as-Sajddah: 17)

We weten allemaal dat het huwelijk één van de grootste geneugten des levens is. En daarom bestaat er geen twijfel over dat Allah de vrouw in het Paradijs zal huwen met iemand waar ze meer dan tevreden mee zal zijn en van wie zij houdt. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “…niemand in het Paradijs is vrijgezel.”   (Moeslim)

Door: Sheich Fawaz Jneid
Top

Kunnen wij vrouwen kinderen krijgen in het Paradijs?

  1. Kunnen wij vrouwen kinderen krijgen in het Paradijs?
  2. Bidden en vasten we in het Paradijs?
  3. Zo ja, vieren we dan het offerfeest en het suikerfeest?

Wij vragen Allah om ons en jou het Paradijs binnen te doen treden. Verricht goede daden, mijn zuster. Waarlijk dit wereldse leven is de plaats om te werken en daarom worden wij hier beproefd met het verrichten van daden van gehoorzaamheid aan Allah en het laten van verboden zaken. Wat betreft het Paradijs, dit is de plaats van beloning, daar is niets anders dan gunsten. Je treft daar geen gebed, vasten, beproevingen, toetsen, bevallingen, pijn en ziekten, zoals de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Waarlijk, de bewoners van de Tuinen eten en drinken daar. Zij spugen, noch urineren daar. En zij ontlasten noch rochelen daar.” Zij vroegen: “Hoe zit het dan met het eten?” Hij antwoordde: “ (Het eten verlaat het lichaam middels het laten van) boeren, en zweet dat de geur van muskus heeft. Het zeggen van de Tasbieh (het zeggen van SoehaanAllah) en de Tahmied (het zeggen van al-Hamdoelillah) is voor hun even eenvoudig als het ademen (in het wereldse leven).”   (Moeslim)

Zij zullen dus omringd worden door gunsten en zullen geen daden van aanbidding en andere verplichtingen kennen. Tot de gunsten behoort het opzeggen van de Tasbieh en de Tahmied dat voor hen even gemakkelijk is als het in- en uitademen, zonder enige moeite. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, degenen die geloven en goede daden verrichtten, hun heer zal hen leiden vanwege hun geloof, (naar de Tuinen) waar onder door de rivieren stromen in de Tuinen van gelukzaligheid. Zij smeken daarin: “Heilig bent U, O Allah,” en hun begroeting daarin is: “Vrede.” En hun laatste smeekbede is: “Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.”   (Soerat Yoenoes: 9-10)

Wij vinden in de Tuinen al datgene waar de mens van houdt, zoals eten, drinken, geslachtsgemeenschap, aangename geluiden, en heerlijke wijn, die in geen enkel opzicht lijkt op de verdorven wijn die wij kennen in dit leven. Ook zijn er zaken die men niet voor mogelijk houdt en de fantasie te boven gaat, zoals Allah zegt in een Hadieth Qoedsiy (interpretatie van de betekenis): “Ik heb voor Mijn rechtschapen dienaren datgene klaargemaakt wat geen oog ooit heeft gezien, geen oor ooit heeft gehoord en geen hart zich ooit voor mogelijk heeft gehouden.”

Wat betreft de aanwezigheid van kinderen in de Tuinen, Allah heeft voor de bewoners van de Tuinen kinderen in dienst gesteld. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Onder hen gaan eeuwige jeugdigen rond met bokalen en kannen en glazen gevuld aan een stromende bron.”   (Soerat al-Waaqicah: 17-18)

Deze jeugdigen zijn ook een streling voor het oog. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En onder hen gaan jeugdigen rond die lijken op welbewaarde parels.”   (Soerat at-Toer: 24)

“En onder hen gaan eeuwige jeugdigen rond. Als je hen ziet, dan zou je denken dat zij verstrooide parels zijn.”   (Soerat al-Insaan: 19)

Na dit kleine uitstapje naar een aantal van de gunsten van de Tuinen, keren wij terug om nogmaals het belang te benadrukken van het verrichten van goede daden en het streven naar de Tuinen, volgens het Rechte Pad dat Allah heeft uitgestippeld voor Zijn dienaren. Als zij daar eenmaal aankomen, hebben zij een grote overwinning behaald en zullen zij meer krijgen dan zij voor mogelijk houden, Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wie van de Hel weggehouden wordt en de Tuinen binnengeleid wordt, heeft waarlijk getriomfeerd.”   (Soerat Aali cImraan: 185)

En Allah weet het beter.

Door: Sheich Fawaz Jneid
Top

Hoe een parel zich ontwikkeld.

Toen Abu Qudaamah het nieuws bereikte van het Christelijk leger die zich aan de horizon voorbereidde om de Islam teniet te doen, haastte Abu Qudaamah Ash-Shaamee zich naar de Minbar van de moskee.

In een krachtige en emotionele toespraak stak Abu Qudaamah de wens van de gemeenschap aan om hun land te verdedigen, strijden voor de zaak van Allah.

Toen Abu Qudaamah de moskee verliet, lopende in een donkere, afgezonderd steegje, hield een vrouw hem tegen en zei: “As Salaamu Alaykoum WaRahmatouAllah!” Abu Qudaamah stopte en antwoordde niet terug. Zij herhaalde haar salaam weer en voegde eraan toe “…dit is niet hoe vrome mensen dienen te reageren”. Zij stapte naar voren van de schaduw. “Ik hoorde jou in de moskee, de gelovigen overtuigen om te gaan strijden en wat ik heb is dit…” Ze overhandigde hem twee lange haarvlechten. “Het kan gebruikt worden voor een paardenteugel. Misschien dat Allah swt me als één van hen opschrijft die op Jihaad gaan.”

De volgende dag toen het Islamitisch dorp zich klaarzette tegenover de kruistochtleger, rende een kleine jongen door de verzameling en stond aan de hoeven van Abu Qudaamah’s paard. “Ik vraag jou bij Allah om me toe te laten tot het leger.” Sommigen van de oude vechters lachten de jongen uit. “De paarden zullen je vertrappelen”, zeiden ze. Maar Abu Qudaamah keek in zijn ogen toen hij weer vroeg: “Ik vraag je bij Allah, laat mij toe.” Abu Qudaamah zei toen: “Op één voorwaarde, als je gedood wordt dan neem je me met je mee naar het Paradijs die jou toegestaan wordt om een goed woordje voor me te doen.” De kleine jongen lachte en zei: “Beloofd.”

Wanneer de 2 legers elkaar ontmoetten en het gevecht heftiger werd, vroeg de kleine jongen achter Abu Qudaamah: “Ik vraag je bij Allah om mij 3 pijlen te geven.” “Je zal ze verliezen!”, antwoordde Abu Qudaamah. De jongen herhaalde: “Ik vraag je bij Allah mij het te geven.” Abu Qudaamah gaf hem de pijlen en de jongen mikte. “Bismillah!” De pijl vloog en raakte een Romein. “Bismillah!” De 2de pijl vloog, doodde een 2de Romein. “Bismillah!” De pijl vloog weer en doodde een 3de Romein. Op een gegeven moment raakte een pijl in de borst van de kleine jongen en werd van zijn paard gegooid. Abu Qudaamah zag dit en sprong naar zijn richting en herinnerde de jongen in zijn laatste adem, “Vergeet onze belofte niet!” De jongen reikte zijn hand in zijn broekzak, haalde er een zakje uit en zei: “Geef dit terug aan mijn moeder.” “Wie is jou moeder?” vroeg Abu Qudaamah. “De vrouw die jou gisteren de haarvlechten gaf.”

Denk eens na over deze moslima. Hoe bereikte zij deze niveau van Taqwa (vrees voor Allah swt) waar zij haar haar voor opgaf. Waar de dag van vandaag andere vrouwen ervoor zouden willen sterven om hun zonen thuis te houden. Inderdaad, zij gaf haar leven in Allah’s Gehoorzaamheid en wanneer de beproeving kwam, overleed zij. Niet alleen gaf zij zichzelf op maar ook haar kinderen schenen met datzelfde schoonheid van Imaan te hebben, kinderen die zij zelf had grootgebracht.

Heel vaak – en misschien in onze tijden wanneer wij veel van de sunnah vergeten zijn, zijn alle boeken, lezingen en gesprekken allemaal gericht naar de moslimman.

Wij vergeten de Leiding en Weg van Rasul’Allah – Sal Allahu Alayhi wa Sallam- dat hij een bepaalde dag van de week aanwees om de vrouwen te onderwijzen. Vrouwen die naar hem toekonden gaan tijdens de Bedevaartmaand, op straat, zelfs in zijn huis en hem vragen konden stellen over de Islam. Tijdens het Eidgebed, na de mannen toegesproken te hebben, neemt hij – Sal Allahu Alyhi wa Sallam, - Bilal (ra) naar de vrouwengedeelte om de vrouwen toe te spreken. Allah swt openbaarde een hele surat met de naam An Nisa – de Vrouw. En een andere bij de naam Maryam, en een derde bij de naam Mudjaadilah - De Twister. Het is in het doen opleven van deze sunnah dat de dag van vandaag deze toespraak aan de gelovige vrouwen dient gericht te worden, aan de Mu’minaat.

Lieve zuster, lieve moeder, lieve dochter, iedereen is op zoek naar geluk en pret, en ik ben er zeker van dat jij hier niet uitgesloten bent. Waar is dat geluk en pret werkelijk? En waar wil je dit gebeuren? Wil je geluk? Wil je geluk en pret in dit leven op kosten van wat hierna volgt? Of is het in het Hiernamaals, wanneer je Allah swt ontmoet, dat je gelukkig wil zijn?

Overal waar je gaat, zal je een zwerm mensen vinden, media en culturele samenzweringen, dàt geluk is het geluk van Dunya. Is dit werkelijk geluk? Op de Dag der Afrekening zal Allah swt de meest gelukkige ongelovige mens van deze Dunya nemen en hem naar de Hel brengen. Dan zal Hij zeggen: “Heb je ooit geluk gezien?” De ongelovige zal zeggen: “Nooit!”

Nee, het geluk is enkel het geluk in het Hiernamaals, wat er ook gebeurt in deze Dunya. Allah swt zal op de Dag der Afrekening de meest beproefde mens naar het Paradijs brengen en zal hem vragen: “Heb je ooit droefheid geproefd?” En deze persoon zal zeggen: “Nooit!”

En denk niet dat dit geluk en pret bestaat in deze Dunya, behalve in het Hiernamaals. Het is zeer erg gebonden aan dit leven. Luister en begrijp de volgende woorden van Allah swt:

Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goede leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen. (An Nahl aya 97)

Lieve zuster, je moet begrijpen dat jij of iemand anders het Hellevuur kan binnentreden! Bij Allah, wij zijn niet beter dan Fatima, de dochter van Rasul’Allah - Sal Allahu Alyhi wa Sallam. En hij zei tegen haar: “O Fatima, dochter van Mohammed, vraag me wat je van mijn rijkdom wenst, want ik zal voor jou niets baten bij Allah swt.” Dit wil zeggen dat het niet uitmaakt of je mijn dochter bent, als je niet werkt voor Jannah (het Paradijs) zeggende aan Allah swt dat mijn vader zo en zo is, het zal jou nergens toe helpen.

Islam is gevuld met veel Mu’minaat waarvan hun vrees voor Allah volledig is. Terwjil de andere meisjes posters van ongelovige zangers en ongelovige atleten ophangen, zou jij posters van Fatima en vele andere Mu’minaat in je hart prenten.

Aasiyah, de vrouw van Fir’aun. Haar Imaan in Allah swt bloeide onder de schaduw van iemand die zei: “Ik ben je Heer, de Meest Verhevene!” Wanneer Fir’aun hoorde over het geloof van zijn vrouw, sloeg hij haar en beval zijn bewakers om haar te slaan. Ze namen haar in de hitte nacht, bonden haar handen en voeten vast en sloegen haar oneindig. Tot wie keerde zij zich? Zij keerde zich tot Allah swt! Zij bad: “Mijn Heer, bouw een huis voor mij aan Uw zijde in het Paradijs en red mij van Fira’un en zijn daden en red mij van het onrechtvaardige volk.”

Het is overgeleverd dat toen ze dit zei, de hemel voor haar opende en zij haar huis in het Paradijs zag. Ze glimlachte. De bewakers keken verbaasd – ze wordt gemarteld en ze lacht? Gefrustreerd beval Fir’aun een rolsteen te brengen en deze op Aasiyah te leggen, om haar om te brengen. Maar Allah swt nam haar ziel vóór de rolsteen werd gebracht. Zij werd voor alle gelovige mannen en vrouwen een voorbeeld tot het einde van de tijd:

En de gelovigen heeft Allah de vrouw van Fir’aun als voorbeeld gegeven, toen zij zei: “Mijn Heer, bouw voor mij een huis aan Uw zijde in het Paradijs, en red mij van Fir’aun en zijn daden en red mij van het onrechtvaardige volk.” (At-Tahrim aya 11)

Wanneer we spreken over Jihaad en Shuhadaa’ – martelaren, weet jij dan wie de eerste moslim was die vermoord werd op de Weg van Allah swt? Dat was Summayah, de moeder van Ammar. Wanneer Abu Jahl hoorde over haar geloof en van haar man Yaasir en zoon Ammar, sloeg hij hen met de zweep en sloeg hen zo hard dat Mohammed - Sal Allahu Alyhi wa Sallam – voorbij hen zou lopen tijdens deze beproeving van Imaan en zou zeggen tegen hen, “Wees geduldig O Jannah!”

Toen Abu Jahl op een dag Summayyah sloeg, weigerde zij haar Dien op te geven, iets dat Abu Jahl woedend maakte. Hij nam een speer toen zij op het hete zand lag, kijkend naar de hemel, en hij doodde haar. Zij was de eerste van haar familie en de hele Ummah om Allah swt als martelaar te ontmoeten.

Lieve zuster, onze rolmoddelen komen van de Quran. Je zal het verhaal wel gehoord hebben van de jongen en de koning. Wanneer het hele dorp moslim werd bij de dood van deze kleine jongen, gaf de koning opdracht om een enorme brand te ontsteken en dat al degenen die hun religie niet wilden opgeven, leven verbrand zullen worden. Een Mu’minah, staand met haar baby over het vuur, keek naar haar baby, zoekend naar haar zwakke en onschuldige kinderen en besloot terug te keren. Haar baby zei haar: “Waar wacht je op moeder? Ga door want je bent op de Waarheid!” Zij knikte en werd met haar baby in haar hand de dood ingeduwd.

En zij wreekten zich alleen op hen omdat zij geloofden in Allah, de Geweldige, de Geprezene. Degene Die de heerscahppij over de hemelen en de aarde heeft. En Allah is Getuige over alle zaken. (Al Boeroedj aya 8 – 9)

En lieve zuster, je rolmodel is vandaag naar je toegekomen. Een zoon vertelde ons over zijn moeder. Al het ijdele dat normaal gebeurt in vrouwelijke bijeenkomsten was niets voor haar. Zij keerde zich tot haar gebed en bad ’s nachts op haar oude leeftijd. Op een dag riep zij vanuit haar gebedskamer haar zoon. Haar zoon kwam en zei: “Ik kwam en zij was in sajda, verlamd.” Haar zoon nam haar naar de dokters en zij was in revalidatie, maar er was een beetje hoop. Ze vroeg haar zoon om haar terug naar huis te nemen, terug naar haar gebedskamer, terug naar haar sajda. De nacht brak aan en ze riep haar zoon en zei hem: “Astawdi’ukAllah Alladee la Yadee’u wa daa’i’uh – Ik laat jou in Allah’s vertrouwen, en wanneer er iets weg is in Allah’s vertrouwen, is nooit een verlies.” Zij stierf in haar sajdah. Haar spieren vrozen in, in die positie. En zo hebben ze haar lichaam moeten wassen in die sajdah positie. De Janazah gebed was in haar sajdah positie. Ze droegen haar in haar sajdah positie en ze begroeven haar in haar sajdah positie. En onze Profeet Mohammed RasulAllah – SalAllahu ‘ Alyhi wa Sallam – zei dat wij allen zullen herrijzen op de manier hoe wij stierven. Zij zal op de Dag des Oordeels bij Allah swt herrezen worden in Sajdah. Jalla Jalaaluhu wa taqadasat asmaa’uhu. Dit is hoe zij leefde en stierf.

Er zijn nog vele andere verhalen die we kennen over sterk gelovige moeders, vrouwen en zusters en meer, meer dan alleen Allah swt weet. Telkens wanneer er een halaqah gaande was, dan was de meerderheid zusters altijd meer dan de broeders. Aan de Amerikaanse Open Universiteit zijn de meerderheid Islamitische zusters. Ga naar een Islamitische bijeenkomst, woon ze bij en je zal de mixing tussen broeders en zusters zien. Soms is het triest om al die ontbrekende motivatie te zien van broeders die vele moslima’s wel hebben. Maar als er hierin een mooi teken is in dit alles, dan is het Insha’Allah, dat deze zusters gelovige mannen en vrouwen zullen onderwijzen in de komende generatie. WAllahu Akbar!

Toen Imaam Ahmad nog jong was, stierf zijn vader. Imaam Ahmad vertelde zijn studenten over het werk van zijn moeder tijdens zijn opvoeding en hij bad voor haar. In de koude Bagdadnachten stond ze op, lang voor het Fajr was, om water op te warmen voor haar zoon zodat haar zoon hiermee de woedoe kan doen voor het fajrgebed. Dan wikkelde ze hem in dekens en kleedde ze zichzelf in haar jilbaab en bracht hem door de donkere, koude stegen naar de voornaamste moskee. Lang vóór het fajrgebed zodat haar zoon de beste plaats kon innemen in de klas. Haar zoon Ahmad op een leeftijd van de 2de of 3de graad, studeerde de hele dag Quran en Sunnah, en zijn moeder wachtte tot hij klaar was zodat zij hem terug veilig naar huis kon nemen. Op zijn 16 jarige leeftijd legde zij geld en eten voor hem klaar en zei hem: “Reis om kennis te zoeken.” Hij verliet haar en ging naar Mekka en Medina en nog vele andere plaatsen en ontmoette vele bekende studenten. Zij voedde Ahmad tot één van de 4 grootste Imaams in de Islam.

Lieve zuster, na dit alles vraag een niet moslim wat hij van je wil? Wil hij dat je vrij bent? Vrij van wat? Van Allah en Zijn Boodschapper? Van de Quran en de Sunnah? Van het Paradijs? Van het geloof dat Allah voor jou gekozen heeft?

En wat geeft hij jou in de plaats? Geluk? Bij Allah, hij bezit geen énkel geluk om te geven. Is hij van plan jou liefde en bescherming van de straffen in het graf te geven en van de Bewakers van het Hellevuur en van de dood? Waarom willen zij vrije, jonge, mooie vrouwen? Waarom laten zij de ouderen niet vrij? Waarom laten zij de behoeftigen niet vrij? Waarom laten zij de gevangen niet vrij? Waarom is hun doel jong, magere en lange vrouwen (hun definitie van schoonheid) tussen de leeftijd van 13 en 28 ? En waarom is hun eerste roeping, hijaab af te doen?

Herinner die vriend – als je hem zo beschouwt -, zonder enige twijfel, bij Allah – dat hij jou bitterste vijand zal zijn op de Dag des Oordeels:

De boezemvrienden zullen op die Dag elkaars vijanden zijn, behalve de Moettaqoen. (Az-Zoekhroef aya 67)

Een ongelovige somde exact op wat zij dacht over vrouwen, “Het gaat niet om wie je bent, maar om wat je draagt en hoe je eruit ziet!” En luister naar Fabian, een Franse ‘model’ (van wat?) hoe zij over de modeindustrie spuugt. “De modehuizen hebben van mij een mannequin gemaakt, een houten idool. De boodschap: om de harten en de gedachten te veranderen. Ik heb geleerd hoe waardeloos te zijn, niets van binnen, koud. Wij leefden in een wereld van vuiligheid, in al die vuile bedoelingen.”

Wanneer de Profeet - sal Allahu alayhi wa sallam – op de Arafahberg stond en zijn afscheidstoespraak gaf zei hij tegen de Ummah, “Behandel de vrouwen vriendelijk!” Historische verhalen dat in Europa in hetzelfde jaar, in dezelfde tijd dat Islam dit zei, terwijl de Christelijke geestelijkheid twistten of dat een vrouw een mens of een dier was! Deze predikanten zijn de voorvaders van de ongelovigen die je nu ‘vrij’ willen hebben.

Er is nog meer dat gezegd kan worden. Ik zal afsluiten met de advies van RasoelAllah - sal Allahu alayhi wa sallam – “Als de vrouw haar gebeden bidt, haar maand (Ramadan) vast, zichzelf beschermt (van overspel) en haar echtgenoot gehoorzaamt, dan zal tegen haar gezegd worden “door elke deur je wenst, treed het Paradijs binnen.” Zuster, dit is waar je wil zijn.

O jullie die geloven, geeft gehoor aan Allah en aan de Boodschapper wanneer Hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft, en weet dat Allah een afscheiding maakt tussen een mens en zijn hart. En voorwaar, tot Hem zullen jullie worden verzameld.” (Al-Anfal aya 24)

Allah en Zijn Boodschapper roepen u op tot het leven. Lieve zuster, antwoord!

Door Muhammad Al-Shareef

Top

Is het niet dragen van een hoofddoek een grote zonde?

Het vertonen van haar aantrekkelijkheden door de vrouw en het zich niet houden aan de correcte Islamitische kledingvoorschriften, waaronder het dragen van de hidjaab, staat voor ongehoorzaamheid aan de Bevelen van Allah, Die zegt (interpretatie van de betekenis):

“O Profeet, zeg tot jouw echtgenoten en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.”   (Soerat al-Ahzaab: 59)

“En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun Khimaar (een kledingstuk waarmee de vrouw haar hoofd, hals, nek en oren mee bedekt) over hun Djayb (opening van de kraag) dragen.”   (Soerat an-Noer: 31)

“En blijft in jullie huizen en vertoont jullie aantrekkelijkheden niet zoals in de vroegere tijd van de onwetendheid werd gedaan.”   (Soerat al-Ahzaab: 33)

Er bestaat geen twijfel over dat het niet dragen van de hidjaab behoort tot de grote zonden omdat de Profeet (vrede zij met hem) in de volgende overlevering waarschuwt voor een strenge bestraffing voor de vrouwen die hun aantrekkelijkheden openlijk tonen, hij (vrede zij met hem) zei: “Twee groepen inwoners van het Vuur heb ik (in mijn tijd nog) niet gezien: ,,Een volk met zwepen, als de staarten van de koeien, waarmee zij de mensen slaan. En vrouwen die gekleed doch naakt zijn. Heupwiegend en anderen hiertoe (ook) brengend. Hun hoofden zijn als de bulten van wiegende kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnentreden en zij zullen haar geur niet ruiken ook al is haar geur, waarlijk, van zo en zo een afstand te ruiken.”   (Moeslim)

En Allah weet het beter.

Door: Sheich Fawaz Jneid
Top

Jouw Hidjaab maakt jou nog geen terrorist.

Alle lof zij Allah alleen en vrede en zegeningen zij met degene na wie geen Profeet komt, Mohammed, zijn volgelingen, zijn vrouwen en zijn metgezellen, vervolgens; 

Allah heeft de mens waarlijk in de beste vorm geschapen, Hij zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Waarlijk, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen.”   (Soerat at-Tien: 4) 

En Hij heeft hem verkozen boven veel van Zijn schepselen, heeft hem met veel gunsten begunstigd en van de rest onderscheiden met diverse kenmerken. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En waarlijk, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en droegen hen op het land en op de zee. Wij voorzagen hen van de goedheden en Wij hebben hen met een voorrecht bevoorrecht boven vele van de andere schepselen die Wij hebben geschapen.”   (Soerat al-Israa’: 70)

Tot de gunsten waarmee Allah de mens heeft begunstigd behoort de kleding waarmee hij zijn cAuwrah (intieme lichaamsdelen) bedekt en zichzelf mooi maakt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: 

“O kinderen van Adam, waarlijk, Wij hebben voor jullie kleding nedergezonden om jullie intieme lichaamsdelen mee te bedekken. En het kleed van godsvrucht dat is het beste. Dat zijn een aantal van Allah’s Tekenen. Opdat zij zich laten vermanen.”   (Soerat al-Acraaf: 26)

Dit vers leert ons dat er twee soorten kleding bestaan, fysieke en figuurlijke. Figuurlijke kleding is het geloof en godsvrucht. Als de mens beschikt over deze twee soorten kleding, dan heeft hij de menselijke volmaaktheid bereikt.

Ieder mens schaamt zich vanuit de menselijke aard voor zijn naaktheid, zolang deze menselijke aard niet vervuild is geraakt door de verdorven zaken van de onwetendheid. Hij houdt ervan zich te bedekken met kleding. Toen de intieme lichaamsdelen van Adam en Eva (vrede zij met hem) ontbloot werden, vanwege de zonde van het eten van de boom, haastten zij zich, vanuit hun menselijke aard, om hun naaktheid te bedekken, ondanks dat er geen andere mensen om hen heen waren, schamend voor Allah. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Toen zij dan van (de vruchten van) de boom hadden geproefd, werden hun intieme delen zichtbaar en zij begonnen zich te bedekken met bladeren van het Paradijs.”   (Soerat al-Acraaf:22)

Als wij kijken naar de geschiedenis, dan zien wij dat de ontwikkelde mens zich onderscheid van de vroegere mensen die bijvoorbeeld in oerwouden woonden, door het dragen van kleding die hem zowel lichamelijk als geestelijk schikt.

Allah heeft zowel de vrouw als de man van specifieke lichamelijke en gevoelsmatige eigenschappen voorzien. Op basis van deze verschillende eigenschappen heeft Hij hen tevens van verschillende kledingsvoorschriften voorzien. Dit is dan ook de reden waarom Allah de moslimvrouw heeft opgedragen om haar gehele lichaam te bedekken in de aanwezigheid van niet-Mahram mannen, het gezicht en de handen uitgezonderd. Een Mahram is iemand die voor altijd verboden is voor de vrouw om mee te trouwen, vanwege: familiebanden, borstvoeding of aangetrouwde familiebanden. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun blikken neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun aantrekkelijkheden niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun Khimaar (sluiers) over hun boezems dragen.”   (Soerat an-Noer: 31)

Allah heeft de gelovige vrouw opgedragen om haar aantrekkelijkheden van top tot teen te bedekken. Zo heeft Allah de vrouw opgedragen om haar Khimaar (een kledingstuk waarmee de vrouw haar hoofd, hals, nek en oren bedekt) over haar Djayb (de opening van de kraag) te omwikkelen, zodat er niets te zien is van de nek en de borst. Dit vers eindigt met het verbod op het tonen van de benen, de voeten en zelfs het trekken van de aandacht van de mannen naar de verborgen aantrekkelijkheden onder de kleding door met de voet op de grond te slaan. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En laten zij niet met hun voeten stampen om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen.”   (Soerat an-Noer: 31)

Het is zelfs niet toegestaan voor de vrouw om het geluid van haar enkelband aan de man te laten horen, laat staan dat zij haar benen in de aanwezigheid van de mannen toont. Wel is het voor de vrouw toegestaan om het gezicht en de handen te laten zien zoals cAbd Allah ibnoe cAbbaas en de meerderheid van de geleerden hebben gezegd. Imam Qoertobie zegt dat het nodig is voor haar (de vrouw) om zowel tijdens het verrichten van een daad van aanbidding als in haar dagelijkse leven, haar gezicht en handen te laten zien. De  geleerden zijn het eens met elkaar dat de vrouw haar gezicht en handen mag tonen tijdens het verrichten van het gebed ook al kijken vreemde mannen naar haar, zoals Ibnoe Battaal zei. Wat betreft de Hadj is het daarnaast algemeen bekend dat het de vrouw verboden is om iets over haar gezicht te plaatsen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Laat de vrouw die in de toestand van Ihraam verkeert geen Niqaab (gezichtssluier) en handschoenen dragen.”   (al-Boechari)

Het bewijs dat het bedekken van gehele lichaam, behalve de handen en het gezicht, verplicht is voor de vrouw, vindt men in de volgende woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“O Profeet, zeg tot jouw echtgenoten  en jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbaab) over zich heen laten hangen.”   (Soerat al-Ahzaab: 59)

De Djilbaab is een kledingstuk die door de vrouw werd gebruikt om haar hele lichaam te bedekken, van haar hoofd tot en met de voeten. Wat opvalt in dit vers is dat deze verplichting de meest reine vrouwen, namelijk de vrouwen en dochters van de Profeet (vrede zij met hem) niet uitzondert. Ook al zijn deze gevrijwaard van iedere vorm van afdwaling en verdorvenheid, toch draagt dit vers hen als eerste op hun lichamen te bedekken, zodat zij als voorbeeld dienen voor de overige vrouwen en niemand de kans wordt gegeven te zeggen dat de hidjaab alleen verplicht is voor degenen voor wie gevreesd wordt dat zij zullen afdwalen. Sterker nog, Allah zegt (interpretatie van de Koran):

“En blijft in jullie huizen en vertoont jullie aantrekkelijkheden niet zoals dat in de vroegere tijd van de onwetendheid werd gedaan.”   (Soerat al-Ahzaab: 33)

Alhoewel dit vers gericht is aan de vrouwen van de Profeet (vrede zij met hem), geldt dit wetsoordeel voor alle gelovige vrouwen. Het toekennen van Tabarroedj (het naar buiten gaan van de vrouw, terwijl zij iets van haar aantrekkelijkheden toont) aan de eerste tijd van onwetendheid geeft aan dat het slecht is.

Toen de Profeet (vrede zij met hem) de vrouwen opdroeg om het gebed van de cIed bij te wonen zei Oemoe cAtiyyah: “O Boodschapper van Allah, het is zo dat één van ons geen djilbaab heeft (om mee naar buiten te gaan). Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem): “Laat haar zuster haar van een djilbaab voorzien.”   (Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) droeg haar op om van iemand anders een djilbaab te lenen en gaf haar geen toestemming om naar buiten te gaan, terwijl iets van haar aantrekkelijkheden zichtbaar is. Het is zelfs zo dat de Profeet (vrede zij met hem) deze vrouwen het Hellevuur in het vooruitzicht stelt. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Twee groepen inwoners van het Vuur heb ik (in mijn tijd nog) niet gezien: ,,Mensen met zwepen, zoals de staarten van de koeien, waarmee zij de mensen slaan. En vrouwen die gekleed doch naakt zijn. Heupwiegend en anderen hiertoe (ook) brengend. Hun hoofden zijn als de bulten van wiegende kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnentreden en zij zullen haar geur niet ruiken ook al is haar geur, waarlijk, van zo en zo een afstand te ruiken.”   (Moeslim)

De betekenis van ‘gekleed doch naakt’ is dat zij kleding dragen die een deel van het lichaam bedekt en een ander deel onbedekt laat, of zij dragen doorzichtige kleding. Deze zaken worden verafschuwd door Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem).

Op basis van het voorgaande wordt het duidelijk dat het voor de volwassen moslimvrouw verplicht is om haar aantrekkelijkheden te bedekken en niet te tonen aan vreemde mannen. Dit kan slechts verwezenlijkt worden door het bedekken van haar gehele lichaam op haar handen en gezicht na, met wijde kleding die de vrouwelijke lichaamsvormen niet accentueert en die niet doorzichtig is. Ook mag de kleding geen versiering op zich zijn, omdat dit juist in strijd is met het bevel om haar aantrekkelijkheden te bedekken.

Uit het bovenstaande kunnen wij zien dat de hidjaab van de vrouw geen religieus symbool of politiek logo is, maar een Goddelijk gebod en een religieuze plicht waaraan de moslimvrouw zich dient te houden, ongeacht het land of de plek waar zij zich bevindt. Dit is een persoonlijke nakoming waarmee zij niemand tot last is.
Niemand heeft dan ook het recht om haar de hidjaab te ontnemen en te verbieden, onder welk voorwendsel of excuus dan ook. Het is niet toegestaan voor de moslimvrouw om hieraan gehoor te geven. Zij dient zelfs weg te blijven van die plaatsen waar zij verplicht wordt om haar hidjaab af te doen, ongeacht of dit nu op school, universiteit of op de werkplek is. Allah zegt wat als volgt te vertalen is:

“En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om dan nog een andere keuze te hebben in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt; waarlijk hij verkeert in duidelijke dwaling.”   (Soerat al-Ahzaab: 36)

En ik herinner eenieder eraan dat Allah voor ons Zijn geloof compleet heeft gemaakt en Hij daarmee Zijn gunst richting ons heeft vervolmaakt. En Hij is slechts tevreden met de Islam als geloof voor ons. Er is dan ook niets Halaal, behalve datgene wat door Allah halaal is verklaard, niets is Haraam behalve datgene wat door Allah haraam is verklaard en er is geen ander geloof dan dat Hij voorgeschreven heeft. Hij zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en Ik ben tevreden met de Islam als godsdienst voor jullie.”   (Soerat al-Maa’idah: 3)

Niemand heeft het recht, ongeacht zijn kennis of de politieke of religieuze functie die hij bekleedt om datgene wat vaststaat in de Koran en de Soennah aan Islamitische wetsoordelen waar dit grootse geloof op gebaseerd is, te wijzigen, aan te passen, iets van de verboden zaken toe te staan, dan wel halaal te maken wat Allah haraam heeft verklaard. En het is voor niemand toegestaan om iemand hierin te gehoorzamen. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En voorwaar, de Shayaatien fluisteren hun helpers in om met jullie te redetwisten en als jullie hen gehoorzamen, dan zullen jullie zeker veelgodenaanbidders zijn.”   (Soerat al-Ancaam: 121)

Oftewel als je hen gehoorzaamt in het toestaan van datgene wat Allah verboden heeft verklaard en andersom.

Bij deze horen de moslims te weten dat Allah Zijn dienaren beproeft en hun geduld test om de ware gelovige van de hypocriet en de leugenaar van de waarachtige te onderscheiden. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Rekenen de mensen erop dat zij (met rust) worden gelaten, wanneer zij zeggen: ,,Wij geloven”, en niet zullen worden beproefd. En voorzeker, Wij beproefden degenen die voor hen waren. En Allah zal zeker laten weten wie de waarachtigen zijn en zal zeker laten weten wie de leugenaars zijn.”   (Soerat al-cAnkaboet: 2-3)

“En Wij zullen jullie met het slechte en het goede beproeven.”   (Soerat al-Anbiyaa’: 35)

En tenslotte vraag ik Allah de Verhevene, om ons vasthoudendheid en geduld te schenken in het volgen van Zijn geloof, want waarlijk, Hij is Degene Die hier volmacht over heeft en Hij is Degene Die hiertoe in staat is.

En Allah’s zegeningen en vrede zij met onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Door: Sheich Fawaz Jneid
Top

De geur van muskus kwam uit haar neus.

Een zuster vertelt in een interview dat zij had met het tijdschrift ‘al-Yamaamah’: “Een meisje van twintig jaar verongelukte. Ogenblikken voordat zij stierf werd haar nog gevraagd naar haar toestand. Zij antwoordde: ,,Het gaat goed. Alle Lof zij Allah.” Maar kort daarna stierf zij. Zij werd vervolgens gebracht naar een kamer waar de dodenwassing voor haar werd verricht. Toen wij haar op een houten plank legden en begonnen met het verrichten van de wassing merkten wij op dat haar gezicht straalde en opgesierd werd door een glimlach. Het leek alsof zij sliep. Er waren geen verwondingen, botbreuken of bloedingen te zien. Het vreemde was dat toen wij haar wilden optillen om de wassing te voltooien een wit vloeistof uit haar neus droop dat de kamer opvulde met de geur van muskus. Verheven zij Allah! Het was werkelijk de geur van muskus. Allen riepen we: ,,Allaahoe Akbar!” Mijn dochter die een vriendin was van het meisje dat was overleden begon te huilen.

Ik vroeg de tante van het overleden meisje hoe zij tijdens haar leven was. Ze antwoordde: ,,Vanaf jongs af aan ging zij zorgvuldig om met haar gebeden. Zij keek nooit naar films en series. Zij keek überhaupt geen tv. Ook luisterde zij niet naar muziek en sinds haar dertiende vastte zij iedere maandag en donderdag. Ook wilde zij heel graag helpen bij het wassen van de doden. Maar daar is zij helaas nooit aan toe gekomen. Zij wordt nu zelf gewassen. Haar leraressen en vriendinnen spraken altijd over haar godsvrucht, goede manieren en gedragscode en zij wist indruk te maken op haar vriendinnen en leraressen, zowel tijdens haar leven als na haar dood.”

De dichter sprak de waarheid toen hij zei:

Net alsof het kloppen van het hart tegen de persoon zegt: ,,Waarlijk het leven bestaat slechts uit minuten en seconden. Zorg er dus voor dat je voor jouw ziel bekendheid werft voordat je sterft. Want bekendheid onder de mensen (na jou dood) is als een tweede leven.”

Top

De positie van de vrouw in de Oemmah.

De positie van de vrouw in de Oemmah is zeer nobel en verheven en de invloed van de moslimvrouw op het leven van elke moslim is enorm. De moslimvrouw is de eerste lerares in het opbouwen van een rechtschapen gemeenschap, dit natuurlijk onder de voorwaarde dat zij de leiding volgt van de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Het vasthouden aan de Koran en de Soennah weerhoudt een persoon er immers van misleid te worden, op welk gebied dan ook, dit in tegenstelling tot alle anderen die de misleiding volgen. De moslimvrouw volgt het Pad van Allah, de Verhevene, Boodschappers en Profeten. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Ik laat jullie twee zaken achter, zolang jullie hieraan vasthouden zullen jullie niet afdwalen; Het Boek van Allah en mijn Soennah.”

Het grote belang van de rol van de moslimvrouw, haar rechten en plichten, ongeacht of dit nu is als echtgenote, zuster of dochter, staat vermeldt in de Koran en in de Soennah wordt dit nader uitgelegd.

Het geheim van haar grote belang ligt hem in de zware last en verantwoordelijkheid die zij dient te dragen. Zij draagt verantwoordelijkheden waarvan een aantal niet eens door de man zou kunnen worden gedragen. Dit is waarom het zo belangrijk is dat een persoon dankbaarheid, vriendelijkheid en goede gezelschap verschuldigd is aan zijn moeder. Wat dit betreft heeft zij voorrang over de vader. Allah de Meest Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij dankbaar en jouw ouders. Tot Mij is de terugkeer.”   (Soerat al-Loeqmaan: 14)

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit ‘Oef’ tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord.”   (Soerat al-Israa’: 23)

Eens kwam er een man naar de Profeet (vrede zij met hem) en vroeg: “O Boodschapper van Allah! Wie heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je vader!” Hieruit valt op te maken dat de moeder driemaal zoveel recht heeft op haar kind’s vriendelijkheid en goede gezelschap dan de vader.

Met betrekking tot de vrouw staat het vast dat zij bijdraagt tot rust en sereniteit van de ziel, dit wordt duidelijk gemaakt in de volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenoten heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij plaatste tussen jullie liefde (al-Mawaddah) en barmhartigheid (ar-Rahmah). Waarlijk, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.”   (Soerat ar-Roem: 21)

Al-Haafidh Ibn Kathier legde de termen al-Mawaddah en ar-Rahmah als volgt uit: “al-Mawaddah betekent liefde en affectie, en ar-Rahmah betekent compassie.”

De verheven houding van Khadiedjah (moge Allah tevreden met haar zijn) zorgde ervoor dat de Profeet (vrede zij met hem) kalmeerde en gerust werd gesteld toen de Engel Djibriel (vrede zij met hem) voor het eerst naar hem kwam in de grot Hiraa’. cAa’ieshah overlevert: “De Profeet (vrede zij met hem) keerde hiermee (de geopenbaarde verzen) angstig terug (naar huis). Hij kwam binnen bij (zijn vrouw) Khadiedjah bintoe Khoewaylied, moge Allah tevreden met haar zijn, en zei: ,,Omwikkel mij, omwikkel mij.”, waarna Khadiedjah hem omwikkelde (en hem kalmeerde) totdat zijn angst voorbij was. Hij vertelde haar wat hem overkwam, en zei: ,,Ik vreesde voor mijn leven.” Zij zei: ,,Vrees niet, Allah zal jou nooit en te nimmer vernederen. Voorwaar jij onderhoudt de familiebanden, zorgt voor de zwakkeren en de minderbedeelden, je eert de gast en je vecht voor rechtvaardigheid.”   (al-Boechari)

En vergeet cAa’ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) niet en haar ongelofelijke bijdrage, zelfs de grootste Sahaabah (metgezellen) kwamen naar haar om kennis op te doen over de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) en veel van de vrouwelijke metgezellen leerden van haar over de verscheidene vrouwenaangelegenheden.

En ik twijfel er niet aan dat mijn moeder een grote invloed op mij had en verheven boven mij is. Zij spoorde mij aan te gaan studeren en steunde mij hierin. Moge Allah haar vermeerderen in beloning en haar belonen met de beste beloning voor datgene wat zij voor mij heeft gedaan. Ook bestaat er geen twijfel over, dat het huis waarin vriendelijkheid, liefde en zorg heersen, dit naast de correcte Islamitische opvoeding, een grote invloed zal hebben op de man. Dit zorgt ervoor dat hij, met de Wil van Allah, succesvol zal zijn in zijn zaken, ongeacht of dit nu het opdoen van kennis is, het drijven van handel, het verdienen van een inkomen enz.

Ik vraag Allah om ons succesvol te maken en te leiden naar datgene waar Hij van houdt en waar Hij tevreden mee is en moge Allah’s zegeningen en vrede zijn met onze Profeet Mohammed, met zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen.

Door: Sheich cAbd al-cAziez bin Baaz 

Top

Vrijheid lijkt mooi, maar het is een illusie.

Bismillahi Rahmani Rahiem

Beste redactie, hierbij stuur ik u mijn verhaal, in de hoop dat broeders en zuster en niet moslims er hun lering uit trekken.

Als ik terugkijk op vroeger, kan ik me herinneren dat ik mijn familie over vreemde zaken hoorde praten. Ik vind het niet nodig om hierover in details te treden. Pas vanaf het moment dat de Islam als zondebok werd gebruikt, werd mij duidelijk waar die gesprekken van toen over gingen. Dit zal mij misschien onbewust negatief beïnvloed hebben.

Ik had een hekel aan de islam. Ik zag ooit een Nederlands moslimmeisje lopen en ik voelde mijn maag omkeren van afgunst en woede. Tegen mijn moeder zei ik hierover dat als mijn dochter dat zou doen, ik haar zou laten opsluiten. Ik had geen respect voor vrouwen die moslim waren en ik vond de mannen maar hypocriet.

Ik leefde het leven zoals bijna ieder Nederlands meisje dit deed: uitgaan, roken, drinken etc. Dit begon allemaal heel onschuldig. Mijn broer nam mij mee uit, omdat hij niet wilde dat ik alleen zou gaan. Toen was ik 14 á 15 jaar jong. Ik ben ook samen met hem op vakantie geweest en hier heb ik nog steeds een vriendschap aan overgehouden, maar daar later meer over. Met deze vriendin ging ik stappen en de jaren daarop ging ik met haar op vakantie. Als je mij toen gevraagd had of ik gelukkig was, had ik ja geantwoord.

Maar doen wat je wilt lijkt erg leuk, maar neem van mij aan je gaat jezelf tegenkomen. Dit leven heb ik ongeveer drie jaar volgehouden, totdat ik op was. Ik had zo lang ik mij kon herinneren angstaanvallen. Deze kreeg ik eens in het jaar, maar op den duur kwamen die aanvallen zelfs overdag en op het hoogtepunt van mijn depressie zelfs op het werk. Ik begon mij meer te verdiepen in de spiritualiteit en begon stil te staan bij het leven. Ik heb altijd wel in God geloofd, maar ik begon te beseffen dat wat ik meemaakte een beproeving was voor mij en dat er meer zou gaan gebeuren.

Ondanks het feit dat ik geen moslim was, heb ik wel berouw getoond en hulp gevraagd, omdat ik ongelukkig was. Ik had dat nog niet gedaan, of ik ontmoette een bijzondere persoon. Hij was geen praktiserende moslim, maar wel iemand met goede bedoelingen. Ik leerde hem kennen en langzamerhand kregen we een relatie. Hij was erg serieus en sprak met mij over de Islam. In het begin wilde ik het niet aanhoren, maar ik merkte dat ik er rust door kreeg. Hij vertelde mij over confronterende dingen, zoals het graf en de dood. Die gesprekken waren zwaar voor me, maar ik leerde met mijn angsten om te gaan en ze verdwenen zelfs. Ik besloot de Koran te lezen, want wat hij over de Islam vertelde klonk zo mooi en ik wilde er meer over weten. Ik heb de Nederlandse vertaling in vier dagen uit gelezen, want ik vond het zo Maa shaa Allah. Toen ik de Koran uit had, wist ik het al. Ik wilde bij de gelovigen horen, waar Allah het over had en niet bij de ongelovigen die een zware bestraffing te wachten staat.

In de tussentijd ging de gezondheid van mijn ‘vriend’ erg achteruit. Hij kreeg van de dokter verschillende dingen te horen, eentje heeft zelfs gezegd dat hij wellicht kanker had. Gelukkig was dit niet het geval. Tijdens zijn ziekte is hij zich gaan beseffen wat hij zijn ziel had aangedaan. Hij besloot opnieuw te beginnen, begon met bidden en stopte meteen met roken. Maar hoe zat het nou tussen hem en mij. Hij heeft afstand van mij genomen en legde mij uit wat Zinaa (overspel) was en dat het dus onmogelijk was om op die manier met elkaar om te gaan. Ik had hier geen enkel bezwaar tegen. Ik hield van hem en ik wilde toch ook moslim worden.

Op een dag ben ik mee gegaan naar de moskee. Ik voelde me niet op mijn gemak. Ik was niet echt bedekt en al die Maa shaa Allah zusters. Ik schaamde me. Ik heb gesproken met zusters die nu vriendinnen van mij zijn en ik bewonderde hen. Nu nog steeds! Ik kwam huilend uit de moskee. Hoe kon ik mij gaan bedekken en een hoofddoek dragen? Zelfs als het buiten dertig graden zou zijn. Ik wilde wel, maar ik dacht dat ik het niet zou kunnen. Ik zag het niet meer zitten, maar ik heb niet opgegeven. Ik bleef boeken lezen en heb uiteindelijk op zes april vorig jaar de Shahadah gedaan en één minuut later heeft mijn man mij toen ten huwelijk gevraagd. Wij zijn die maand op dertig april getrouwd.

Nu ik al anderhalf jaar moslim ben, heb ik beproevingen gehad, met name met mijn familie, maar Alhamdoelillah, ik heb nog nooit zo veel respect gekregen van mijn ouders als nu. Met mijn broer heb ik eigenlijk geen contact meer. Ik heb de regels van Allah geaccepteerd en ik merk dat als je jezelf aan de Wetten van Allah houdt en je dit doet uit liefde voor Hem, dat er deuren voor je open gaan, waar je het nooit van gedacht zou hebben. Mijn vriendin waar ik het eerder over had, wil In shaa Allah, binnenkort de shahadah gaan doen. Zij heeft mij voor mijn bekering tot de Islam gekend en daarna en kwam tot de ontdekking waar geluk en rijkdom in zit.

Ik hoop dat jullie iets aan mijn verhaal hebben.

Aan iedereen die dit verhaal leest, de Islam is de waarheid en de Weg naar het Paradijs. Vrijheid lijkt mooi, maar het is een illusie.

Jullie zuster M.

Top

Ghierah (gevoel van eer, jaloezie en waardigheid.)

Wij leven in een maatschappij waarin de meeste mannen en vrouwen hun gevoel voor bescheidenheid zijn kwijtgeraakt. Vrouwen lijken alleen nog maar geobsedeerd te zijn door hun uiterlijk en dragen kleding waarvan zij weten dat het de aandacht trekt van mannen, zelfs als deze vrouwen gehuwd zijn! Zij zijn hun gevoel voor schaamte kwijtgeraakt. 

Op het huwelijk wordt vaak neergekeken en het zou ouderwets zijn. Korte hartstochtelijke en frivole relaties lijken de norm te zijn geworden. Iedereen wacht op de volgende partner die veel beter zou zijn dan de vorige en als hij of zij je niet bevalt, dan ga je toch gewoon door naar de volgende!? Het feminisme heeft ook zijn sporen achtergelaten op deze samenleving. Mannen en vrouwen worden geacht hun natuurlijke emoties te onderdrukken. Mannen voelen zich niet eens opgelaten als hun vrouwen zich helemaal optutten als ware kerstbomen en de aandacht trekken van elke man. Zij vinden het geen probleem als andere mannen hun vrouwen zo zien of dat zij met hun vrouwen kletsen, flirten, lachen of zelfs dansen. En als zij dit toch erg vinden, dan wordt hen verteld om niet zo bezitterig te zijn. 

In de Islam kennen wij het begrip Ghierah. Ghierah staat voor een gevoel van eer, jaloezie en waardigheid. Het is een goede vorm van jaloezie. Net zoals het gevoel van jaloezie en waakzaamheid dat een man heeft als vreemde mannen naar zijn vrouw, zusters of andere vrouwen kijken. Dit gevoel is natuurlijk en eigen aan zowel mannen als vrouwen. De Profeet (vrede zij met hem) had de meeste ghierah voor zijn vrouwen en alle Metgezellen stonden bekend om hun ghierah. 

Alle moslimmannen zouden een collectief gevoel van waakzaamheid en bezorgdheid over de eerbaarheid van de moslimvrouwen moeten hebben. Allah zegt in de Koran wat als volgt te vertalen is.

“De mannen zijn hoeders van de vrouwen”  (Soerat an-Nisaa’: 34)

Mannen die het niet erg vinden hoe hun vrouwen zich gedragen en kleden in de aanwezigheid van andere mannen en daarnaast hun vrouwen niet opdragen om de hijaab te dragen, worden Dayyoeth genoemd. Het zijn van een dayyoeth is een grote zonde, een uitgebreide beschrijving hiervan kan gevonden worden in het boek Kitaab ul-Kabaa’ier van imam Dhahabie.

Een verhaal over ghierah.

Het volgende verhaal illustreert de kwaliteiten van ghierah. Asmaa’ bint Abi Bakr, de zus van cAa’ieshah  vertelt het volgende verhaal over haarzelf. Abu Bakr was een rijke koopman en hij trouwde zijn dochter Asmaa’ met de grote metgezel Az-Zubayr ibn al-cAwwam . Az-Zubayr was een zeer arme man die erg vroom was. Hij was één van de Metgezellen aan wie het Paradijs beloofd was. Asmaa’ vertelt: “Toen Az-Zubayr met me trouwde had hij noch land noch geld noch slaaf.” Asmaa’moest dan ook erg werken. Dit deed zij door het kneden van deeg. Hiervoor moest zij vaak ver lopen om water te halen. Zij gaat zelf verder: “En ik was gewend om de maalstenen van het land van Az-Zubayr, dat hij van de Profeet (vrede zij met hem) had gekregen en dat drie kilometer buiten Medina lag op mijn hoofd te dragen. Op een dag, terwijl ik de stenen op mijn hoofd droeg, gebeurde het dat ik de Profeet van Allah met een groep van zijn Metgezellen tegenkwam. Hij riep me en gebood de kameel te zitten, zodat ik bij hem achterop kon meerijden. Ik voelde me verlegen om met mannen te lopen en dacht aan Az-Zubayr en zijn ghierah, hij was een man met zeer veel ghierah. De Profeet van Allah begreep mijn verlegenheid en ging weg. Ik kwam bij Az-Zubayr aan en zei: De Profeet van Allah kwam mij tegen terwijl ik maalstenen droeg. Hij was met een aantal Metgezellen. Hij gebood de kameel te knielen zodat ik er op kon, maar ik voelde me verlegen en moest aan jouw ghierah denken.” Dus Asmaa’ wees het aanbod van de Profeet (vrede zij met hem) af waarop Az-Zubayr zei: “Bij Allah! De gedachte dat jij de maalstenen op je hoofd droeg is voor mij een zwaardere last dan dat je met hem was meegereden.  (al- Boechari)

Kijk naar de mate van waardigheid en bescheidenheid van Asmaa’! Zie hoe verlegen ze zich voelde bij het aanzicht van mannen? Kijk hoe voorzichtig ze was met de gevoelens van haar man? Ze wist dat haar man veel ghierah had en daarom wilde ze hem niet van streek maken door de hulp van de Profeet (vrede zij met hem) te accepteren ondanks het feit dat de Profeet (vrede zij met hem) de oprechtste onder de mannen was en ondanks het feit dat ze zich het hiermee extra zwaar maakte! En kijk dan naar Az-Zubayr, die ondanks dat hij veel ghierah bezat, zijn vrouw het niet lastig wilde maken. Wat hadden zij een prachtige relatie! 

Het koesteren van ons gevoel van ghierah.

Soms begrijpen moslimvrouwen het niet als hun mannen hen vragen om iets te veranderen aan de manier waarop zij zich kleden of in het openbaar spreken. Zij denken dan vaak dat hun mannen zich te bezitterig gedragen. Maar, mijn beste zusters! Als jullie mannen jullie vragen om een bepaalde khimaar niet te dragen omdat het de schoonheid van jullie ogen accentueert, bij Allah! Wees dankbaar! Wees trots op het feit dat jouw man een gevoel van ghierah heeft voor jou en dat hij jouw waardeert en bezorgd is om jouw Hiernamaals. Hij weet beter dan jij hoe mannen zelf kunnen zijn, dus probeer in dit soort gevallen niet zo gemakkelijk over zijn gevoel van ghierah heen te stappen. Zijn bezorgdheid om jou zou juist jouw gevoel van eer en waardigheid moeten strelen! Wij moeten onze ghierah en die van onze mannen koesteren door ons bescheiden te gedragen en te kleden. Wij moeten hun mening ook respecteren. Wij verwachten immers bepaald gedrag van hen en zij verwachten dit ook van ons. Daarnaast, als onze mannen ons sowieso iets vragen om te doen wat niet haram is, dan moeten wij hen hierin gehoorzamen. 

En Broeders! Hoe kunnen jullie het toestaan dat jullie vrouwen of zusters rondlopen en de aandacht en slechte intenties van de mannen trekken? Hoe kan het zijn dat het jullie niets doet als zij met andere mannen lachen, praten en flirten? Niemand heeft het recht om zich met haar te vermaken, behalve jullie en hun Mahaarim mannen. Jullie zijn niet voorbarig bezig door jullie vrouwen eerst aan te sporen en daarna op te dragen om de hijaab te dragen, omdat jullie hierover zullen worden ondervraagd op de Dag des Oordeels en het is ook een grote zonde die jullie zelf zullen dragen! Het is de plicht van de mannen om de vrouwen van zijn huishouden deze zaken op te dragen. De mannen zullen zich nooit kunnen verstoppen achter het excuus dat hun vrouwen hen niet wilden gehoorzamen. Vrouwen hebben immers standvastigheid, balans en leiding nodig van hun mannen. Met wijsheid moeten jullie er dus toe in staat zijn jullie vrouwen op te dragen hun hijaab te dragen. Jullie zijn allen hoeders en zijn verantwoordelijk voor degenen onder jullie hoede! Allah waarschuwt ons in de Koran wat als volgt te vertalen is: 

O jullie die geloven! Redt jullie zelf en jullie familieleden van het Vuur wiens brandstof mensen en stenen is  (Soerat at-Tahriem: 6) 

Er bestaat een wereld van verschil tussen de manier waarop de Islam vrouwen waardeert en koestert en de goedkope wijze waarop vrouwen buiten de Islam worden behandeld! Als moslims moeten wij ervoor zorgen dat wij ons gevoel van Hayaa´ (bescheidenheid en schaamte) en ghierah niet kwijtraken in een maatschappij waarin velen dit al kwijt zijn.

Geschreven door een bezorgde zuster.

Top