Haroen Soebratie

De nachtelijke tocht en hemelvaartOnze Heer, straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan. Heer, en belast ons niet zoals U degene die vr ons waren hebt belast, Onze Heer, belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen), wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis. En wees ons Barmhartig. U bent onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk. [2:286 Soerah Al-Baqarah]"Al'isra'e" is het nachtelijk vertrek van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam van Mekka naar de Alaqsa-moskee in Jeruzalem en "almi'raadj" is het stijgen naar de bovenaardse wereld (d.i. de hemel). Dit heeft zowel lichamelijk als ook geestelijk echt plaatsgevonden.

"Al'isra'e" staat in de Koran genoemd. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Heilig is Degene die 's nachts Zijn dienaar (Mohammed) van de Masdjid al Haram (de Gewijde Moskee te Mekkah) naar de Masdjid al Aqsah heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem van Onze Tekenen lieten zien. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende." (Surah 6: Ayah 1).

"Almi'raadj" zou in soerat An-nadjm genoemd zijn, in de verzen zeven tot achttien (53:7-18). Een andere stelling is dat in de desbetreffende verzen uit de Koran iets anders bedoeld wordt. Toen dit plaats heeft gevonden ontstonden er verschillende meningen. Er is overgeleverd dat deze gebeurtenis plaats heeft gevonden in hetzelfde jaar dat de profeet gezonden werd; volgens andere overleveringen was het in het jaar vijf na het gezantschap; ook wordt genoemd de 27ste van de maand Radjab in het jaar tien na het gezantschap of anders 17 Ramadan in het jaar 12 na het gezantschap. Volgens een nog andere overlevering vond het plaats op 17 Raibi'e I van het jaar 13 na het gezantschap.

Volgens de meest betrouwbare overleveringen is het verhaal samengevat als volgt: De engel Jibriel, vrede zij met hem, bracht de "buraaq" (een dier groter dan een ezel en kleiner dan een muilezel). De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam besteeg de "buraaq" vanuit de gewijde moskee in Mekka tot de Aqsa-moskee vergezeld door Jibriel. Hij knoopte het vast op de plek waar alle profeten dat deden en liep de moskee binnen en verrichte een gebed bestaande uit twee "rak'ah" waarbij hij de andere profeten voorging tijdens het gebed (als imam).

Jibriel heeft hem twee kommen aangeboden met in de ene drank en in de andere melk waarbij de profeet Sallalahu 'alaihi wasalamvoor de kom met melk koos. Jibriel zei: ,,U maakte een keus die is aangeboren. U bent naar het rechte pad geleid en heeft uw volk daar naar toe geleid. Als u voor de kom met drank had gekozen dan had u uw volk naar het verkeerde pad geleid."

Nadat mij dit in Jeruzalem was overgekomen werd mij een ladder gebracht. Iets mooiers dan die heb ik nog nooit gezien. Het was de ladder waarop een stervende zijn oog gericht houdt wanneer de dood nabij is. Djibriel voerde mij daarlangs omhoog tot wij bij een der hemelpoorten kwamen, die de Poort Der Wachters heette. Hierover was een engel gesteld genaamd Isma`iel, en onder hen stonden 12.000 engelen, die elk weer 12.000 engelen onder zich hadden. Hier gekomen met zijn verhaal zei de Profeet: Sallalahu 'alaihi wasalamEn niemand kent de legerscharen van uw Heer dan Hij alleen. (Surah 74: Ayah 31).
Toen ik werd binnengeleid vroeg de engel: `Wie is dit, Djibriel?'
`Het is Mohammed'.Sallalahu 'alaihi wasalam
`Is hij al gezonden?'
`Ja.'
Daarop zegende de engel mij.
Alle engelen die ik tegenkwam toen ik de laagste hemel binnenging lachten blij en wensten mij goeds, behalve een, die wel hetzelfde zei als de anderen, maar er niet bij lachte, en bij wie ik geen vreugde zag. Ik vroeg Djibriel waarom niet en hij antwoordde: `Als hij ooit naar iemand had gelachen of dat later ooit nog zou doen, dan zou hij zeker naar je lachen, maar hij lacht nooit; het is Malik, de hellewachter. Ik vroeg aan Djibriel - Die immers bij God een plaats inneemt zoals beschreven in Gods woord: die daar gehoorzaamd en vertrouwd wordt (Surah 81: Ayah 21).
`Wil je hem niet bevelen mij de hel te tonen?' Hij zei zeker! Malik, toon Mohammed'.Sallalahu 'alaihi wasalam de hel!' Daarop nam deze het deksel eraf en het vuur laaide zo hoog op dat ik dacht dat het al wat ik zag zou verteren. Dus vroeg ik Djibriel hem te bevelen het vuur terug te laten gaan en dat deed hij. Dat teruggaan kan ik allen vergelijken met het vallen van een schaduw. Toen het vuur was teruggegaan naar waar het vandaan was gekomen, plaatste Malik het deksel er weer op.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalamzei: Toen ik de laagste hemel binnenging zag ik daar een man zitten aan wie de geesten der mensen voorbij werden geleid. Bij sommige geesten riep hij: `Goed zo!' en dan zei hij blij: `Een goede geest uit een goed lichaam!' maar bij een andere riep hij: `Bah!' en dan zei hij fronsend: `Een slechte geest uit een slechte lichaam!' Toen ik Djibriel vroeg wie dat was zei hij: `Dat is uw vader Adam, aan wie de geesten van zijn nageslacht voorbijtrekken; met een geest van een gelovige is hij blij, maar van de geest van een ongelovige walgt hij, en dan zegt hij dat.'

Toen zag ik mannen met hanglippen als kamelen; in hun handen hadden zij stukken vuur als vuistgrote stenen, die zij in hun mond wierpen en die weer van achteren weer uitkwamen. Ik vroeg Djibriel wie dat waren, en hij antwoordde, dat het de mensen waren die onrechtmatig het bezit van de wezen hadden verteerd.

Toen zag ik mannen met buiken zoals ik ze nog nooit had gezien, die werden gestraft op de wijze van het geslacht van Farao, (Surah 74: Ayah 31) terwij zij aan het vuur werden blootgesteld liepen er wezens over hen als dorstige kamelen; ze trapten op hen zonder dat zij van hun plaats konden komen. Djibriel zei zei mij dat dit de woekeraars waren.

Toen zag ik mannen die mager, stinkend vlees voor zich hadden staan en vet, smakkelijk vlees ernaast, maar alleen van het stinkende vlees konden zij eten. Dit waren degenen die niet de vrouwen namen die God hun toestond, maar vrouwen naliepen die God hun Verbood.

Toen zag ik vrouwen die waren opgehangen aan hun boorsten. Dit waren de vrouwen die hun man een kind geschonken hadden waarvan hij niet de vader was.

Sommige mensen kraakten met een steen hun hoofd open. Iedere keer dat zij dat deden, werden hun hoofden hersteld tot hoe zij daarvoor waren geweest, dit ging onophoudeljik door. Ik zei: Djibriel, wie zijn dat? Djibriel antwoordde: `Dit zijn mensen die zich van het gebed hebben afgekeerd.'

Sommige mensen snijden stukken uit hun eigen zijde en eten hun eigen vlees. Dat zij de lasteraars (Roddelaars) en degenen waarvan de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: `Wij zagen mensen die vlees uit hun zijde sneden en het aten. Er werd gezegd: `Zoals jullie het vlees van jullie broeder aten!' Ik vroeg: `Wie zijn zij?' en mij werd gezegd: `Degenen uit jullie gemeenschap die lasteren (roddelen).'

Daarna steeg de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam naar de tweede hemel waar Jibriel weer toestemming voor hem vroeg en die opnieuw kreeg. Daar ontmoette hij Yahiah, de zoon van Zakariah en Iesa, de zoon van Maryam, vrede zij met hen. Hij begroette hen waarna zij hem hebben geantwoord, verwelkomd en zijn gezantschap erkend. Daarna steeg de profeet Sallalahu 'alaihi wasalamnaar de derde hemel. Daar ontmoette hij Yoesoef, vrede zij met hem. Hij was een beeldschone jongeman. De profeet en hij begroetten elkaar waarna hij de profeet verwelkomde en zijn gezantschap erkende. Vervolgens steeg de profeet Sallalahu 'alaihi wasalamnaar de vierde hemel waar hij Idries ontmoette, vrede zij met hem. De profeet begroette ook hem waarna deze teruggroette, de profeet verwelkomde en zijn gezantschap erkende.

In de vijfde hemel ontmoette hij Haroen Ibn Imraan, vrede zij met hem, en in de zesde hemel ontmoette hij Moesa Ibn Imraan, vrede zij met hem.

Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalamMoesa passeerde heeft hij gehuild. Er werd aan hem gevraagd: ,,Waarom huil je?" Hij antwoordde: ,,Ik huil om een jongeman die later dan mij is gezonden, waardoor meermensen van zijn volk het paradijs binnenkomen dan er van mijn volk binnen komen".

Hierna steeg de profeet Sallalahu 'alaihi wasalamnaar de zevende hemel waar hij Ibrahim, vrede zij met hem, ontmoette en hem begroette. Ibrahiem, vrede zij met hem, leunde met zijn rug tegen de "albayt alma'moer", een huis dat dagelijks door zeventig duizend engelen wordt bezocht die daarvan nooit meer terugkeren.

Na zijn bezoek aan de hemelen is de profeet Sallalahu 'alaihi wasalamgestegen naar "sidratil-muntaha" d.w.z. "de lotusboom van de eindbestemming"; een boom waarvan de bladeren op de oren van olifanten lijken en de vruchten op kannen. Deze boom werd plotseling bedekt met een gouden laag. Allah, de Verhevene, verhulde de boom zodat geen mens meer de schoonheid ervan zou kunnen beschrijven.

Hierna is de profeet Sallalahu 'alaihi wasalamgestegen naar Allah, de Verhevene en kwam dichtbij Hem. Op een gegeven moment stond hij op twee booglengten afstand of nog dichterbij. Allah gaf zijn dienaar de volgende openbaring; hierin werd de profeet Sallalahu 'alaihi wasalamen zijn volk het gebod opgelegd om vijftig gebeden per dag en nacht uit te voeren.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalamkeerde daarop terug en kwam onderweg langs Moesa, die hem vroeg: ,,Wat heeft jouw Heer opgedragen?". Hij antwoordde: ,,Vijftig gebeden". Moesa zei: ,,Je volk kan dit niet aan, ga terug naar je Heer en vraag Hem om vermindering.

De profeet draaide om naar Jibriel en kreeg van hem een teken dat hij het wel kon doen als hij het wilde. Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalamwas teruggekeerd, kreeg hij een vermindering van tien gebeden waarna hij weer langs Moesa kwam die hem adviseerde om nogmaals om vermindering te vragen.

Zodoende bleef hij heen en weer gaan tussen Allah, de Verhevene, en Moesa totdat het aantal slechts vijf gebeden was geworden. Daarna verwees Moesa hem weer om vermindering te vragen en Moesa, vrede zij met hem, voegde eraan: ,,Bij Allah, ik heb de mensen van Isral minder dan dit gevraagd, toch zijn zij verzwakt en hebben het nagelaten".De profeet Sallalahu 'alaihi wasalamzei: ,,Ik durf uit verlegenheid mijn Heer het niet nog een keer te vragen. Ik geef hieraan toe en ik ben zo tevreden". Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalamop een verre afstand was werd er geroepen: ,,Ik heb mijn verplichting opgelegd en heb haar verlicht voor mijn dienaren. Het is vijf maar in feite vijftig. Mijn uitspraak is niet aan verdere veranderingen onderhevig".
De profeet Sallalahu 'alaihi wasalamkeerde na deze nacht terug naar het gewijde Mekka, alwaar hij de volgende ochtend zijn verhaal aan de mensen van Quraish deed. Hij stelde hen op de hoogte van wat Allah, de Verhevene, hem had laten zien van Zijn wonderlijke tekenen. Zij scholden hem voor leugenaar uit en begonnen hem weer lastig te vallen. Sommigen begonnen met spot in hun handen te klappen. Anderen zetten hun armen boven hun hoofd. Iemand vertrok naar Abu Bakr en vertelde hem het verhaal van de profeet. Abu Bakr zei: ,,Als hij dat heeft verteld, dan heeft hij ook de waarheid verteld". De mensen vroegen toen: ,,Geloof jij hem hierin?". Hij antwoordde: ,,Ik geloof hem in meer dan alleen dit. Ik geloof hem in alle berichten die van de hemel heen en weer gaan". Vandaar dat hij "as-siddieq" d.w.z. "de vertrouweling" werd genoemd.

De ongelovigen wilden de profeet Sallalahu 'alaihi wasalamtoetsen en vroegen hem de Alaqsa-moskee te beschrijven. Hij had deze moskee immers niet eerder gezien. Allah, de Verhevene, maakte de moskee voor hem zichtbaar,waarna hij alle hoeken en deuren van de moskee aan hen kon beschrijven. Zij konden hem niet tegenspreken en zeiden: ,,Hij heeft een juiste omschrijving gegeven".

Zij vroegen hem naar een karavaan van hen die vanuit het shaam gebied onderweg was. Hij informeerde hen over het aantal kamelen en de omstandigheden waarin deze karavaan zich bevond. Ook wist hij te vertellen wanneer deze zou aankomen en welke kameel voor de karavaan zou lopen. Het vond allemaal precies plaats zoals hij had gezegd. Zij hielden echter vast aan hun ongelovigheid.

De volgende ochtend na de isra'e-nacht kwam Jibriel en leerde de profeet Sallalahu 'alaihi wasalamde wijze waarop de vijf gebeden verricht werden en de tijdstippen ervoor. Daarvoor was het gebed altijd twee "rak'ah" geweest, tweemaal in de ochtend en tweemaal 's avonds.

Top

Terug naar Haroen`s Religie pagina