Haroen Soebratie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.


Surah's uit de Quran

1. Al-Fatiha 7
2. Al-Baqarah 7
2:255 Baqarah (Ayatul Kursi) 1
2:285 Baqarah 1
2:286 Baqarah 1
3:102 Al-Imran 1
33:40 Al-Ahzaab 1
36 Ya Seen 12
93 Ad-Dhuha 11
94 Ash-Sharh 8
95 At-Tin 8
96 Al-Alaq 19
97. Al-Qadr 5
98. Al-Bayyinah 8
99. Az-Zalzalah 8
100. Al-Adiyaat 11
101. Al-Qari'ah 11
102. At-Takatsur 8
103. Al-Asr 3
104. Al-Humazah 9
105. Al-Fil 5
106. Quraisj 4
107. Al-Ma'un 7
108. Al-Kautsar 3
109. Al-Kafirun 6
110. An-Nashr 3
111. Al-Masad, Al-Lahab 5
112. Al-Ikhlash 4
113. Al-Falaq 5
114. An-Naas 6

Top Home
1. AL-FATIHA
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN.
2. AR RAHMANIR RAHIEM.
3. MALIKI YAWMIDDIEN.
4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IE N.
5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN.
6. SIR ATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM.
7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.


Kleur A 6 tellen langer lezen. Kleur A 4 tot 5 tellen. Kleur A 2 tellen. Kleur IE2 tot 4 tellen. Kleur N 2 tellen. Kleur D kalkala.

جَ → DJIM → DJ ذَ → DZAL → DZ شَ → SJIEN → SJ صَ → SAD → S ضٍ → DAD → D طُ → TA ظُ → ZA غَ → GHAYIN → GH قُ → QAF → Q يَ → YA


2 AL BAQARAH <> 1 t/m 7
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

ALIF LAAMMIM. 1
DZAALIKAL KITABOE LAA RAIBA FIEH. 2
HOE DALLIL MOETTAQIEN. 3
ALLA DZIENA YO╚ MINOENA BILGHABI WA YOEQIE MOENASSALATA WA MIMMAA RADZAQ NAHOEM YOEN FIQOEN. 4
WAL LADZIENA YO╚ MINOENA BIMA OENZILA ILAIKA WA MA OENZILA MIN QABLIK, WA BIL AAGIRATI HOEM YO╚ QINOEN. 5
OELA IKA ALAA HOE DAMMIR RABBIHIM, WA OELA IKA HOEMOEL MOEFLIHOEN. 6
INNAL LADZIENA KAFAROE SAWA OEN ALAI HIM └ AN DZAR TAHOEM AM LAM TOEN DZIRHOEM LAA YO╚ MINOEN. 7
GATAMAL LAAHOE ALAA QOELOE BIHIM WA ALAA SAM IHIM, WA ALA AB SAARIHIM GHISJAAWAH, WA LAHOEM ADZAABOEN AZIEM. 8

2:255 BAQARAH (Ayatul Kursi)
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

ALLAAHOE LA IELAHA IELLAA HOEWAL HAYYOEL KAYYOEM,
LAA T└GOEZOEHOE SIENATOEWWA LAA NAWM,
LAHOE MAA FISSAMAWATIE WAMAA FIL ARD,
MAN DZALLADZIE YASJ FA OE INDAHOE IELLAA BIE IEZNIEH,
Y└ LAMOE MAA BAINA AYDIEHIEM WA MAA GALFAHOEM WA LAA YOEHIE TOENA BIESJAI IEMMIN ILMIHIE ILLAA BIMAA SJA,
WA SI A KOERSIY YOEHOES SAMAWATI WAL ARD,
WA LAA YA OEDOEHOE HIFZOEHOEMAA,
WA HOEWAL ALIYYOEL AZIEM.


2:285 BAQARAH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

AAMANAR RASOELOE BIMA OEN DZILA ILAIHIE MIER RABBIHIE WAL MO╚ MINOEN.
KOELLOEN AAMANA BILLAAHI WA MALA IKATIEHIE WA KOE TOEBIHIE WA RASOELHIH.
LAA NOE FARRIQOE BAINA AHA DIMMIR RASOELIHIH.
WA QAALOE SAMIĺ ANAA WA AT└NAA.
GHOEF RANAKA RABBANAA WA ILAIKAL MASIER.


2:286 BAQARAH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

LAA YOE KALLI FOEL LAAHOE NAFSAN ILLAA WOES └HAA.
LAHAA MAA KASABAT WA ALAIHAA MAK TASABAT.
RABBANAA LAA TOE AAGIDZNA INNA SIENA AW AGTANA.
RABBANAA WA LAA TAHMIL ALAINA ISRAN KAMAA HAMAL TAHOE ALAL LADZIENA MIN QAB LINAA.
RABBANAA WA LAA TOE HAMMILNAA MAA LAA TAA QATA LANAA BIH.
WAĺFOE └NNAA, WAGHFIR LANAA WAR HAMNAA.
ANTA MAW LANAA FANN SOERNAA └LAL QAWMIL KAFIRIEN.


3 Al-IMRAN Vers 102
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.
YA AIYYOHALLAZINE AAMANUT TAKOELLAHA HAQQA TU QATIHI WA LAA TAMOE TOENNA ILLAA WA AN TOEMMOES LIMOEN.

33 Al-AHZAAB Vers 40
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.
MA KANA MOHAMMADOEN ABA AHADIMMIRRIDJA LIKOEM WA LAKIR ROELLALAHI WA GA TA MANNABIYYIEN, WA KA NALLAHOE BIKOELLI SJAI IEN ALIMA.

36 YA SEEN 1 t/m 12
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

YASIEN. 1
WAL QURAANIL HAKIEM. 2
INNAKA LAMINAL MOERSALIEN. 3
ALAA SIRATIMMOESTAQIEM. 4
TAN ZIELAAL AZIE ZIERRAHIEM. 5
LI TOENDZIERA QAW MAMMA OEN DZIERA ABA OEHOEM FAHOEM GHAFILOEN. 6
LA QAD HAQQAL QAWLOE ALA AK SJARIHIM FAHOEM LAA YO╚ MINOEN. 7
INNAA DJA ALNAA FA └NAA QIHIM AGH LALANN FAHIYA ILAAL AAZ QAANI FA HOEMMOEQ MAHOEN. 8
WA DJA ALNAA MIM BAINI AY DIEHIEM SADDAWWNA MIN GALFIHIM SADDAN FA AGH SJAINA HOEM FAHOEM LAA YO╚B SIROEN. 9
WA SWA OEN ALAIHIM A ANNDZAR TAHOEM AM LAM TOENDZIER HOEM LAA YO╚ MINOEN. 10
INNA MA TOEN DZIEROE MANITTABA ADZZIEKRA WA GASJIYAR RAHMANA BILGHAIB, FABASSIRHOE BIMAGHFIRA TIWWA ADJRIN KARIEM. 11
INNAA NAHNOE NOEH YIEL MAWTAA WA NAKTOEBOE MA QADDA MO╚ WA AASJAARA HOEM, WA KOELLA SJAY IN AHSAYNAHOE FI IMAA MIMMOEBIEN. 12

93 AD-DHUHA
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

WADDOEHA. 1
WALLAILI IDZAA SADJA. 2
MAA WADDA AKA RABBOEKA WA MAA QALA. 3
WA LAL AAGIRATOE GAIROEL LAKA MINAL OELAA. 4
WA LA SAWFA YO╚ TIEKA RABBOEKA FATARDAA. 5
ALAM YADJIDKA YATIEMAN FA AAWAA. 6
WAWA DJADAKA DALLAN FAHADAA. 7
WAWA DJADAKA A ILAN FA AGHANAA. 8
FA AMMAL YATIEMA FALAA TAQHAR. 9
WA AMMASSA ILA FALAA TANHAR. 10
WA AMMAA BINIĺMATI RABBIKA FAHADDIS. 11


94 ASH-SHARH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

ALAM NASJRAH LAKA SADRAK. 1
WAWA D└NA ANKA WIZRAK. 2
ALLADZIE AN QADA ZAHRAK. 3
WARA F└NA LAKA ZIEKRAK. 4
FA INNA MA AL OESRI YOESRA. 5
INNA MA AL OESRI YOESRA. 6
FA IDZAA FA RAGHTA FANSAB. 7
WA ILAA RABBIKA FARGHAB. 8

95 AT-TIN
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

WATTIENI WAZZAITOEN. 1
WA TOERI SIE NIEN. 2
WA HAZAL BALADIL AAMIEN. 3
LA QAD GALAQNAAL INSAANA FI IHSANI TAQ WIEM. 4
SJOEMMA RADAD NAHOE ASFALA SAFILIEN. 5
ILLAAL LADZIENA AAMANOE WA AMILOESSALIHATI FALA HOEM ADJROEN GHAIROE MAMNOEN. 6
FAMAA YOE KADZZIE BOEKA B└DOE BIDDIEN. 7
ALAI SAAL LAA HOE BI AHKAMIL HAKIMIEN. 8


96 AL-ALAQ
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

IQR└ BISMI RABBIKAL LADZIE GALAQ. 1
GALA QAL INSAANA MIN ALAQ. 2
IQR└ WA RABBOE KAL AAKRAM. 3
ALLADZIE ALLAMA BIL QALAM. 4
ALLAMAL INSAANA MAA LAM Y└LAM. 5
KALLA INNAL INSAANA LA YAT GHAA. 6
AR RA AA HOES TAGHNAA. 7
INNA ILAA RABBIKAR ROEDJ AA. 8
ARA AYTALLADZIE YANHAA. 9
ABDAN IDZAA SAL LAA. 10
ARA AYTA INKANA ALAL HOEDAA. 11
AW AMARA BIT TAQWAA. 12
ARA AYTA INKADZ ZABA WA TAWALLAA. 13
ALAM Y└LAM BI ANNALLAHA YARAA. 14
KALLAA LA ILLAM YANTA HILANAS FA AM BINNAA SIYA. 15
NAA SIYATIN KADZIBATIN GAATI A. 16
FALYAD OE NAADIYA. 17
SANAD OEZ ZABAA NIYA. 18
KALLA LAA TOE TI HOEWAS DJOED WAQ TARIEB. 19
SADJDAH DOEN.

97 Al-QADR
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

INNNA ANZAL NAHOE FIE LAILATIEL QADR. 1
WA MA ADRAKA MAA LAILATOEL QADR. 2
LAILATOEL QADRIE GHAIROEM MIN ALFI SJAHR. 3
TANAZ ZALOEL MALA IKATOE WARROEHOE FIEHAA BI IZNI RABBIHIM MIN KOELLI AMR. 4
SALAMOEN HIYA HATTAA MATLA IL FADJR
. 5

98 AL-BAYYINAH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

LAM YA KOENIL LADZIENA KAFAROE MIN AHLIL KITABI WAL MOESJRIKIENA MOEN FAKKIENA HATTAA T└ TIYA HOEMOEL BAYYINA. 1
RASOELOEM MINAL LAAHI YATLOE SOEHOE FAMMOE TAHHARAH. 2
FIEHAA KOE TOEBOEN QAYYIMA. 3
WA MAA TAFARRA QALLADZIENA OETOEL KITABA ILLAA MIM B└DI MAA DJA AT HOEMOEL BAYYINA. 4
WA MA OEMIROE ILLAA LIY└ BOEDOEL LAAHA MOEGLISIENA LA HOEDDIENA, HOENAFA A WA YOE KIEMOESSALATA WA YO╚ TOEZZAKATA WAZALIKA DIENOEL QAYYIMA. 5
INNAL LADZIENA KAFAROE MIN AHLIL KITABI WAL MOESJRIKIENA FIE NAARI DJAHANNAMA GALIDIENA FIEHAA, OELA IKA HOEM SJARROEL BARIYA. 6
INNAL LADZIENA AAMANOE WA AMILOESSALIHATI OELA IKA HOEM GAIROEL BARIYYA. 7
DJAZA OEHOEM INDA RABBIHIM DJANNATOE ADNIN TADJRIE MIN TAHTIHAAL ANHAROE GALIDINA FIEHA ABADA, RADIYAL LAAHOE ANHOEM WA RADOE AN, ZALIKA LIMAN GASJIYA RABBA. 8


99 Az-ZALZALAH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

IDZAZOELZI LATIL AARDOE ZILZALAHAA. 1
WA AGRA DJATIL AARDOE ASJQAA LAHAA. 2
WA QALAL INSANOE MA LAHAA. 3
YAWMA IDZIN TOE HADDISJOE AGBAA RAHAA. 4
BI ANNA RABBAKA AW HAA LAHAA. 5
YAW MA IDZZIEYAS DOE ROENNASOE ASJTA TALLI YOERAW └MAA LAHOEM. 6
FA MAYY└MAL MISJKALA ZARRATIN GAY RAYYARAH. 7
WA MAYY└MAL MISJKALA ZARRATIN SJAR RAYYARAH. 8


100 AL-ADIYAAT
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

WAL ADIYATI DABHAA. 1
FALMO╚ RIYATI QADHAA. 2
FALMOE GHIERATI SOEBHAA. 3
FA ASJARNA BIHIE NAQ AA. 4
FA WASATNA BIHIE DJAM AA. 5
INNAL INSAANA LIRABBIHIE LAKANOED. 6
WA INNAHOE ALAA ZALIKA LASJAHIED. 7
WA INNAHOE LIHOEBBIL GAIRI LASJADIED. 8
AFALAA Y└LAMOE IZA BO╚ SJIERA MAA FIL QOEBOER. 9
WA HOESSILA MAA FISSOEDOER. 10
INNA RABBAHOEM BIHIM YAWMA IZILLA GABIER. 11


101 AL-QARIĺAH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

AL QARI A. 1
MAL QARI A. 2
WA MA ADRAKA MAL QARI A. 3
YAW MA YA KOE NOENNASOE KAL FARASJIEL MABSJOES. 4
WA TA KOENOEL DJIBALOE KAL IHNIL MANFOES. 5
FA AMMAA MAN SJAQOELAT MAWAZIENOE. 6
FA HOEWAFIE ISJA TIR RADIYA. 7
WA AMMAA MAN GAFFAT MAWAZIENOE. 8
FA OEMMOEHOE HAAWIYA. 9
WA MA ADRAKA MAAHIYA. 10
NAROEN HAAMIYA. 11


102 AT-TAKATSUR
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

ALHA KOE MOETTA KASJOER. 1
HATTA ZOER TOE MOEL MA QABIER. 2
KALLA SAWFA T└ LAMOEN. 3
SJOEMMA KALLA SAWFA T└ LAMOEN. 4
KALLA LAWT└ LAMOENA ILMAL YAQIEN. 5
LATARA WOENNAL DJAHIEM. 6
SJOEMMA LATARA WOENNAHAA AINAL YAQIEN. 7
SJOEMMA LATOES ALOENNA YAWMA IDZIN ANIENNAIEM. 8


103 AL-ASR
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

WAL ASR. 1
INNAL INSAANA LAFIE GOESR. 2
ILLAL LADZIENA AAMANOE WA AMI LOESSALIHATI WA TAWASAW BIL HAQQI, WA TAWASAW BISSABR. 3


104 AL-HUMAZAH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

WAILOELLI KOELLI HOE MAZA TILLOE MAZA. 1
ALLADZIE DJMA A MA LAWWA ADDADA. 2
YAH SABOE ANNA MAALAHOE AGLADA. 3
KALLA, LAYOEM BAZANNA FIL HOETAMA. 4
WA MA ADRAKA MAAL HOETAMA. 5
NA ROELLAHIL MO╚ QADA. 6
ALLATIE TATTALI OE ALAL AF IDA. 7
INNAHAA ALAI HIMMO╚ SADA. 8
FI AMA DIMMOE MAD DADA. 9


105 AL-FIL
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

ALAM TARA KAIFA FA ALA RABBOEKA BI ASHABIL FIEL. 1
ALAM YADJ AL KAI DAHOEM FI TADLIEL. 2
WA ARSALA ALAIHIM TAIRAN ABA BIEL. 3
TARMIEHIEM BI HIDJA RATIMMIEN SIDJIEL. 4
FADJA ALAHOEM KA AS FIMM└ KOEL. 5


106 QURAISJ
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

LI IEE LAFI QOERAISJ. 1
IE LA FIHIM RIH LATASSJIE TA IWASSAIF. 2
FAL Y└ BOEDOE RABBA HAZAL BAIT. 3
ALLADZIE AT AMA HOEMMIN DJOE IEWWA AAMANA HOEMMIN GAUF. 4


107 AL-MAĺUN
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

ARA AITALLADZIE YOE KAZZIBOE BIDDIEN. 1
FADZA LIKAL LADZIE YADO╚ OEL YATIEM. 2
WA LAA YA HOEDDOE ALA T└ AMIL MISKIEN. 3
FA WAILOEL LIL MOESALLIEN. 4
ALLADZIENA HOEM AN SALATIHIM SAAHOEN. 5
ALLADZIENA HOEM YOERA OEN. 6
WA YAMNA OENAL MA OEN. 7


108 AL-KAUTSAR
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

INNATAINA KAL KAWSJAR. 1
FASALLI LIRABBIKA WANHAR. 2
INNA SJANI AKA HOEWAL ABTAR. 3


109 AL-KAFIRUN
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

KOEL YA AIYYOEHAL KAFIROEN. 1
LA └BOEDOE MA T└BOEDOEN. 2
WA LA ANTOEN BIDOENA MA └BOED. 3
WA LA └NA └BIDOEMMA └BATTOEM. 4
WA LA ANTOEN BIDOENA MA └BOED. 5
LAKOEM DIE NOEKOEM WALI YA DIEN. 6


110 AN-NASHR
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

IZAA DJA A NASROELLAHI WALFATH. 1
WARA AYTANNASA YAD GOELOENA FIDIE NILLAHI AFWA DJA. 2
FASABBIH BIHAMDI RABBIKA WASTAGH FIER, INNAHOE KANA TAWWABA. 3


111 AL-MASAD, AL-LAHAB
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

TABBAT YADAA ABIE LAHA BIEWWATAB. 1
MA AGHNA ANHOE MAA LOEHOE WA MAA KASAB. 2
SAYASLAA NARAN ZATA LAHAB. 3
WAMRA ATOEHOE HAMMAA LATAL HATAB. 4
FI DJIDI HAA HAB LOEM MIEM MASAD. 5


112 AL-IKHLASH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

KOEL HOE WAL LAAHOE AHAD. 1
ALLAH HOESSAMAD. 2
LAM YALID WALAM YOOELAD. 3
WALAM YA KOELLAHOE KOEFOEWAN AHAD. 4


113 AL-FALAQ
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

KOEL A OESOE BIRABBIL FALAK. 1
MIN SJARRI MA GALAK. 2
WA MIN SJARRI GHAASIQIEN IDZAA WAQAB. 3
WA MIN SJARRINNAFFA SJATI FIEL OEKAD. 4
WA MIN SJARRI HAASIDIN IDZAA HASAD. 5


114 AN-NAAS
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

KOEL A OESOE BIRABBINNAAS. 1
MAA LIKINNAAS. 2
ILA HINNAAS. 3
MIN SJARRIL WAS WASIL GANNAAS. 4
ALLADZIE YOEWAS WISOE FIE SOEDOE RINNAAS. 5
MINAL DJINNATI WANNAAS. 6


Kleur A 6 tellen langer lezen. Kleur A 4 tot 5 tellen. Kleur A 2 tellen. Kleur IE2 tot 4 tellen. Kleur N 2 tellen. Kleur D kalkala.

جَ → DJIM → DJ ذَ → DZAL → DZ شَ → SJIEN → SJ صَ → SAD → S ضٍ → DAD → D طُ → TA ظُ → ZA غَ → GHAYIN → GH قُ → QAF → Q يَ → YA