Haroen Soebratie
Google
www soebratie.nl

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.


Surah's uit de Quran

1. Al-Fatiha 7 <> 3x <>
2. Al-Baqarah 7
2:255 Baqarah (Ayatul Kursi) 1 <> 4x <>
2:285 Baqarah 1
2:286 Baqarah 1
3:102 Al-Imran 1
18 Al-Kahf 10
33:40 Al-Ahzaab 1
36 Ya Seen 12
93 Ad-Dhuha 11
94 Ash-Sharh 8
95 At-Tin 8
96 Al-Alaq 19
97. Al-Qadr 5 <> 4x <>
98. Al-Bayyinah 8
99. Az-Zalzalah 8 <> 2x <>
100. Al-Adiyaat 11 <> 2x <>
101. Al-Qari'ah 11
102. At-Takatsur 8 <> 1x <>
103. Al-Asr 3
104. Al-Humazah 9
105. Al-Fil 5
106. Quraisj 4
107. Al-Ma'un 7
108. Al-Kautsar 3
109. Al-Kafirun 6 <> 4x <>
110. An-Nashr 3 <> 4x <>
111. Al-Masad, Al-Lahab 5
112. Al-Ikhlash 4 <> 3x <>
113. Al-Falaq 5
114. An-Naas 6

Top Home
1. AL - FATIHA <><> Bij 3 keer lezen van AL - FATIHA krijg je zegeningen van de hele Quran.
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN.
2. AR RAHMANIR RAHIEM.
3. MALIKI YAWMIDDIEN.
4. IYYAA KAN BOEDOE WA IYYAA KANAS TA IEN.
5. IH DINASSIRAATAL MOESTAQIEN.
6. SIR ATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM.
7. GHAIRIL MAGH DOEBI ALAYHIM WALADDAALIEN. AMIEN.


Kleur A 6 tellen langer lezen. Kleur A 4 tot 5 tellen. Kleur A 2 tellen. Kleur IE2 tot 4 tellen. Kleur N 2 tellen. Kleur D kalkala.

جَ → DJIM → DJ / ذَ → DZAL → DZ / شَ → SJIEN → SJ / صَ → SAD → S / ضٍ → DAD → D / طُ → TA / ظُ → ZA / غَ → GHAYIN → GH / قُ → QAF → Q / يَ → YA


2 AL BAQARAH <> 1 t/m 7
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

ALIF LAAMMIM. 1
DZAALIKAL KITABOE LAA RAIBA FIEH. 2
HOE DALLIL MOETTAQIEN. 3
ALLA DZIENA YO MINOENA BILGHABI WA YOEQIE MOENASSALATA WA MIMMAA RADZAQ NAHOEM YOEN FIQOEN. 4
WAL LADZIENA YO MINOENA BIMA OENZILA ILAIKA WA MA OENZILA MIN QABLIK, WA BIL AAGIRATI HOEM YO QINOEN. 5
OELA IKA ALAA HOE DAMMIR RABBIHIM, WA OELA IKA HOEMOEL MOEFLIHOEN. 6
INNAL LADZIENA KAFAROE SAWA OEN ALAI HIM A AN DZAR TAHOEM AM LAM TOEN DZIRHOEM LAA YO MINOEN. 7
GATAMAL LAAHOE ALAA QOELOE BIHIM WA ALAA SAM IHIM, WA ALA AB SAARIHIM GHISJAAWAH, WA LAHOEM ADZAABOEN AZIEM. 8

2:255 BAQARAH (Ayatul Qursi) <><> Bij 4 keer lezen van AYATUL QURSI krijg je zegeningen van de hele Quran.
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

ALLAAHOE LA IELAHA IELLAA HOEWAL HAYYOEL KAYYOEM,
LAA T GOEZOEHOE SIENA TOEWWA LAA NAWM,
LAHOE MAA FISSAMAWATIE WAMAA FIL ARD,
MAN DZALLADZIE YASJ FA OE INDAHOE IELLAA BIE IEZNIEH,
Y LAMOE MAA BAINA AYDIEHIEM WA MAA GALFAHOEM WA LAA YOEHIE TOENA BIESJAI IEMMIN ILMIHIE ILLAA BIMAA SJA,
WA SI A KOERSIY YOEHOES SAMAWATI WAL ARD,
WA LAA YA OEDOEHOE HIFZOE HOEMAA,
WA HOEWAL ALIYYOEL AZIEM.


2:285 BAQARAH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

AAMANAR RASOELOE BIMA OEN DZILA ILAIHIE MIER RABBIHIE WAL MO MINOEN.
KOELLOEN AAMANA BILLAAHI WA MALA IKATIEHIE WA KOE TOEBIHIE WA RASOELHIH.
LAA NOE FARRIQOE BAINA AHA DIMMIR RASOELIHIH.
WA QAALOE SAMI ANAA WA ATNAA.
GHOEF RANAKA RABBANAA WA ILAIKAL MASIER.


2:286 BAQARAH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

LAA YOE KALLI FOEL LAAHOE NAFSAN ILLAA WOES HAA.
LAHAA MAA KASABAT WA ALAIHAA MAK TASABAT.
RABBANAA LAA TOE AAGIDZNA INNA SIENA AW AGTNA.
RABBANAA WA LAA TAHMIL ALAINA ISRAN KAMAA HAMAL TAHOE ALAL LADZIENA MIN QAB LINAA.
RABBANAA WA LAA TOE HAMMILNAA MAA LAA TAA QATA LANAA BIH.
WAFOE NNAA, WAGHFIR LANAA WAR HAMNAA.
ANTA MAW LANAA FAN SOERNAA LAL QAWMIL KAFIRIEN.


3 Al - IMRAN Vers 102
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.
YA AIYYOHALLAZINE AAMANOET TAKOELLAHA HAQQA TU QATIHI WA LAA TAMOE TOENNA ILLAA WA AN TOEMMOES LIMOEN.

18 Al - KAHF 1 t/m 10
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.
AL HAMDOE LILLA HILLAZI AN ZALA ALAA ABDIHIL KITABA WA LAM YADJ ALLAHOE IWADJA. 1
QAYYIMALLI YOEN ZIRA BSAN SJADIE DAMMILLA DOENHOE WA YOE BASSJIRAL MO MINIE NALLA ZINA Y MALOENASSA LIHATI INNA LAHOEM ADJRAN HASANA. 2
MA KISJIENA FIEHI ABADA. 3
WA YOEN ZIRALLAZIENA QALOETTA GAZALLAHOE WALADA. 4
MA LAHOEM BIHI MIN IL MIWWA LA LI AA BA IHIM, KABOERAT KALIMATAN TAG ROEDJOE MIN AFWAHI HIM, AYYA QOELOENA ILLA KAZIBA. 5
FALA ALLAKA BAGI OENNAF SAKA ALA AA SJARIHIM ILLAM YO MINOE BIHAZAL HADIESJI ASAFA. 6
INNA DJA ALNA MA ALAL ARDI ZIENA TALLAHA LINAB LOEWAHOEM AYYOEHOEM AHSANOE AMALA. 7
WA INNA LADJA ILOENA MA ALAIHA SA IEDAN DJOEROESA. 8
AM HASIBTA ANNA ASHABAL KAHFI WARRAQIEMI KANOE MIN AAYATINA ADJABA. 9
IZ AWAL FIT YATOE ILAL KAHFI FAQALOE RABBANA AA TINA MILLA DOENKA RAH MATAWWA HAYY LANA MIN AMRINA RASJADA. 10

33 Al - AHZAAB Vers 40
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.
MA KANA MOHAMMADOEN ABA AHADIMMIRRIDJA LIKOEM WA LAKIR ROELLALAHI WA GA TA MANNABIYYIEN, WA KA NALLAHOE BIKOELLI SJAI IEN ALIMA.

36 YA SEEN 1 t/m 12
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

YASIEN. 1
WAL QOER AANIL HAKIEM. 2
INNAKA LAMINAL MOERSALIEN. 3
ALAA SIRATIMMOESTAQIEM. 4
TAN ZIELAAL AZIE ZIERRAHIEM. 5
LI TOENDZIERA QAW MAMMA OEN DZIERA ABA OEHOEM FAHOEM GHAFILOEN. 6
LA QAD HAQQAL QAWLOE ALA AK SJARIHIM FAHOEM LAA YO MINOEN. 7
INNAA DJA ALNAA FI NAA QIHIM AGH LALAN FAHIYA ILAAL AAZ QAANI FA HOEMMOEQ MAHOEN. 8
WA DJA ALNAA MIM BAINI AY DIEHIEM SADDAWWA MIN GALFIHIM SADDAN FA AGH SJAINA HOEM FAHOEM LAA YOB SIROEN. 9
WA SWA OEN ALAIHIM A ANDZAR TAHOEM AM LAM TOENDZIER HOEM LAA YO MINOEN. 10
INNA MA TOEN DZIEROE MANITTABA ADZZIEKRA WA GASJIYAR RAHMANA BILGHAIB, FABASSIRHOE BIMAGHFIRA TIWWA ADJRIN KARIEM. 11
INNAA NAHNOE NOEH YIEL MAWTAA WA NAKTOEBOE MA QADDA MOE WA AASJAARA HOEM, WA KOELLA SJAY IN AHSAYNAHOE FI IMAA MIMMOEBIEN. 12

93 AD - DHUHA
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

WADDOEHA. 1
WALLAILI IDZAA SADJA. 2
MAA WAD DKA RABBOEKA WA MAA QALA. 3
WA LAL AAGIRATOE GAIROEL LAKA MINAL OELAA. 4
WA LA SAWFA YO TIEKA RABBOEKA FATARDAA. 5
ALAM YADJIDKA YATIEMAN FA AAWAA. 6
WAWA DJADAKA DALLAN FAHADAA. 7
WAWA DJADAKA A ILAN FA AGH NAA. 8
FA AMMAL YATIEMA FALAA TAQHAR. 9
WA AMMASSA ILA FALAA TANHAR. 10
WA AMMAA BINIMATI RABBIKA FAHADDIS. 11


94 ASH - SHARH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

ALAM NASJRAH LAKA SADRAK. 1
WAWA DNA ANKA WIZRAK. 2
ALLADZIE AN QADA ZAHRAK. 3
WARA FNA LAKA ZIEKRAK. 4
FA INNA MA AL OESRI YOESRA. 5
INNA MA AL OESRI YOESRA. 6
FA IDZAA FA RAGHTA FANSAB. 7
WA ILAA RABBIKA FARGHAB. 8

95 AT - TIN
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

WATTIENI WAZZAITOEN. 1
WA TOERI SIE NIEN. 2
WA HAZAL BALADIL AAMIEN. 3
LA QAD GALAQNAAL INSAANA FI AHSANI TAQ WIEM. 4
SJOEMMA RADAD NAHOE ASFALA SAFILIEN. 5
ILLAAL LADZIENA AAMANOE WA AMILOESSALIHATI FALA HOEM ADJROEN GHAIROE MAMNOEN. 6
FAMAA YOE KADZZIE BOEKA BDOE BIDDIEN. 7
ALAI SAAL LAA HOE BI AHKAMIL HAKIMIEN. 8


96 AL - ALAQ
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

IQR BISMI RABBIKAL LADZIE GALAQ. 1
GALA QAL INSAANA MIN ALAQ. 2
IQR WA RABBOE KAL AAKRAM. 3
ALLADZIE ALLAMA BIL QALAM. 4
ALLAMAL INSAANA MAA LAM YLAM. 5
KALLA INNAL INSAANA LA YAT GHAA. 6
ARRA AA HOES TAGHNAA. 7
INNA ILAA RABBIKAR ROEDJ AA. 8
ARA AYTALLADZIE YANHAA. 9
ABDAN IDZAA SAL LAA. 10
ARA AYTA INKANA ALAL HOEDAA. 11
AW AMARA BIT TAQWAA. 12
ARA AYTA INKADZ ZABA WA TAWALLAA. 13
ALAM YLAM BI ANNALLAHA YARAA. 14
KALLAA LA ILLAM YANTA HILANAS FA AM BINNAA SIYA. 15
NAA SIYATIN KADZIBATIN GAATI A. 16
FALYAD OE NAADIYA. 17
SANAD OEZ ZABAA NIYA. 18
KALLA LAA TOE TI HOEWAS DJOED WAQ TARIEB. 19
SADJDAH DOEN.

97 Al - QADR <><> Bij 4 keer lezen van AL - QADR krijg je zegeningen van de hele Quran.
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

INNNA ANZAL NAHOE FIE LAILATIEL QADR. 1
WA MA ADRAKA MAA LAILATOEL QADR. 2
LAILATOEL QADRIE GHAIROEMMIN ALFI SJAHR. 3
TANAZ ZALOEL MALA IKATOE WARROEHOE FIEHAA BI IZNI RABBIHIM MIN KOELLI AMR. 4
SALAMOEN HIYA HATTAA MATLA IL FADJR
. 5

98 AL - BAYYINAH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

LAM YA KOENIL LADZIENA KAFAROE MIN AHLIL KITABI WAL MOESJRIKIENA MOEN FAKKIENA HATTAA T TIYA HOEMOEL BAYYINA. 1
RASOELOEM MINAL LAAHI YATLOE SOEHOE FAMMOE TAHHARAH. 2
FIEHAA KOE TOEBOEN QAYYIMA. 3
WA MAA TAFARRA QALLADZIENA OETOEL KITABA ILLAA MIM BDI MAA DJA AT HOEMOEL BAYYINA. 4
WA MA OEMIROE ILLAA LIY BOEDOEL LAAHA MOEGLISIENA LA HOEDDIENA HOENAFA A WA YOE KIEMOESSALATA WA YO TOEZZAKATA WAZALIKA DIENOEL QAYYIMA. 5
INNAL LADZIENA KAFAROE MIN AHLIL KITABI WAL MOESJRIKIENA FIE NAARI DJAHANNAMA GALIDIENA FIEHAA, OELA IKA HOEM SJARROEL BARIYA. 6
INNAL LADZIENA AAMANOE WA AMILOESSALIHATI OELA IKA HOEM GAIROEL BARIYYA. 7
DJAZA OEHOEM INDA RABBIHIM DJANNATOE ADNIN TADJRIE MIN TAHTIHAAL ANHAROE GALIDINA FIEHA ABADA, RADIYAL LAAHOE ANHOEM WA RADOE AN, ZALIKA LIMAN GASJIYA RABBA. 8


99 Az - ZALZALAH <><> Bij 2 keer lezen van Az - ZALZALAH krijg je zegeningen van de hele Quran.
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

IDZAZOELZI LATIL AARDOE ZILZALAHAA. 1
WA AGRA DJATIL AARDOE ASJQAA LAHAA. 2
WA QALAL INSANOE MA LAHAA. 3
YAWMA IDZIN TOE HADDISJOE AGBAA RAHAA. 4
BI ANNA RABBAKA AW HAA LAHAA. 5
YAW MA IDZZIEYAS DOE ROENNASOE ASJTA TALLI YOERAW MAA LAHOEM. 6
FA MAYYMAL MISJKALA ZARRATIN GAY RAYYARAH. 7
WA MAYYMAL MISJKALA ZARRATIN SJAR RAYYARAH. 8


100 AL - ADIYAAT <><> Bij 2 keer lezen van AL - ADIYAAT krijg je zegeningen van de hele Quran.
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

WAL ADIYATI DABHAA. 1
FALMOE RIYATI QADHAA. 2
FALMOE GHIERATI SOEBHAA. 3
FA ASJARNA BIHIE NAQ AA. 4
FA WASATNA BIHIE DJAM AA. 5
INNAL INSAANA LIRABBIHIE LAKANOED. 6
WA INNAHOE ALAA ZALIKA LASJAHIED. 7
WA INNAHOE LIHOEBBIL GAIRI LASJADIED. 8
AFALAA YLAMOE IZA BO SJIERA MAA FIL QOEBOER. 9
WA HOESSILA MAA FISSOEDOER. 10
INNA RABBAHOEM BIHIM YAWMA IZILLA GABIER. 11


101 AL - QARIAH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

AL QARI A. 1
MAL QARI A. 2
WA MA ADRAKA MAL QARI A. 3
YAW MA YA KOE NOENNASOE KAL FARASJIEL MABSJOES. 4
WA TA KOENOEL DJIBALOE KAL IHNIL MANFOES. 5
FA AMMAA MAN SJAQOELAT MAWAZIENOE. 6
FA HOEWAFIE ISJA TIR RADIYA. 7
WA AMMAA MAN GAFFAT MAWAZIENOE. 8
FA OEMMOEHOE HAAWIYA. 9
WA MA ADRAKA MAAHIYA. 10
NAROEN HAAMIYA. 11


102 AT - TAKATSUR <><> Bij 1 keer lezen van AT - TAKATSUR krijg je zegeningen van 1000 versen van de Quran.
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

ALHA KOE MOETTA KASJOER. 1
HATTA ZOER TOE MOEL MA QABIER. 2
KALLA SAWFA T LAMOEN. 3
SJOEMMA KALLA SAWFA T LAMOEN. 4
KALLA LAWT LAMOENA ILMAL YAQIEN. 5
LATARA WOENNAL DJAHIEM. 6
SJOEMMA LATARA WOENNAHAA AINAL YAQIEN. 7
SJOEMMA LATOES ALOENNA YAWMA IDZIN ANIENNAIEM. 8


103 AL - ASR
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

WAL ASR. 1
INNAL INSAANA LAFIE GOESR. 2
ILLAL LADZIENA AAMANOE WA AMI LOESSALIHATI WA TAWASAW BIL HAQQI WA TAWASAW BISSABR. 3


104 AL - HUMAZAH
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

WAILOELLI KOELLI HOE MAZA TILLOE MAZA. 1
ALLADZIE DJMA A MA LAWWA ADDADA. 2
YAH SABOE ANNA MAALAHOE AGLADA. 3
KALLA, LAYOEM BAZANNA FIL HOETAMA. 4
WA MA ADRAKA MAAL HOETAMA. 5
NA ROELLAHIL MOE QADA. 6
ALLATIE TATTALI OE ALAL AF IDA. 7
INNAHAA ALAI HIMMO SADA. 8
FI AMADIMMOE MAD DADA. 9


105 AL - FIL
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

ALAM TARA KAIFA FA ALA RABBOEKA BI ASHABIL FIEL. 1
ALAM YADJ AL KAI DAHOEM FI TADLIEL. 2
WA ARSALA ALAIHIM TAIRAN ABA BIEL. 3
TARMIEHIEM BI HIDJA RATIMMIEN SIDJIEL. 4
FADJA ALAHOEM KA AS FIMM KOEL. 5


106 QURAISJ
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

LI IEE LAFI QOERAISJ. 1
IE LA FIHIM RIH LATASSJIE TA IWASSAIF. 2
FAL Y BOEDOE RABBA HAZAL BAIT. 3
ALLADZIE AT AMAHOEMMIN DJOE IEWWA AAMANA HOEMMIN GAUF. 4


107 AL - MAUN
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

ARA AITALLADZIE YOE KAZZIBOE BIDDIEN. 1
FADZA LIKAL LADZIE YADO OEL YATIEM. 2
WA LAA YA HOEDDOE ALA T AMIL MISKIEN. 3
FA WAILOEL LIL MOESALLIEN. 4
ALLADZIENA HOEM AN SALATIHIM SAAHOEN. 5
ALLADZIENA HOEM YOERA OEN. 6
WA YAMNA OENAL MA OEN. 7


108 AL - KAUTSAR
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

INNA TAINA KAL KAWSJAR. 1
FASALLI LIRABBIKA WANHAR. 2
INNA SJANI AKA HOEWAL ABTAR. 3


109 AL - KAFIRUN <><> Bij 4 keer lezen van AL - KAFIRUN krijg je zegeningen van de hele Quran.
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

KOEL YA AIYYOEHAL KAFIROEN. 1
LA BOEDOE MA TBOEDOEN. 2
WA LA ANTOEN ABIDOENA MA BOED. 3
WA LA NA ABIDOEMMA ABATTOEM. 4
WA LA ANTOEN ABIDOENA MA BOED. 5
LAKOEM DIE NOEKOEM WALI YA DIEN. 6


110 AN - NASHR <><> Bij 4 keer lezen van AN - NASHR krijg je zegeningen van de hele Quran.
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

IZAA DJA A NASROELLAHI WALFATH. 1
WARA AYTANNASA YAD GOELOENA FIDIE NILLAHI AFWA DJA. 2
FASABBIH BIHAMDI RABBIKA WASTAGH FIER, INNAHOE KANA TAWWABA. 3


111 AL - MASAD, AL - LAHAB
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

TABBAT YADAA ABIE LAHA BIEWWATAB. 1
MA AGHNA ANHOE MAA LOEHOE WA MAA KASAB. 2
SAYASLAA NARAN ZATA LAHAB. 3
WAMRA ATOEHOE HAMMAA LATAL HATAB. 4
FI DJIDI HAA HAB LOEM MIEM MASAD. 5


112 AL - IKHLASH <><> Bij 3 keer lezen van AL - IKHLASH krijg je zegeningen van de hele Quran.
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

KOEL HOE WAL LAAHOE AHAD. 1
ALLAH HOESSAMAD. 2
LAM YALID WALAM YOOELAD. 3
WALAM YA KOELLAHOE KOEFOEWAN AHAD. 4


113 AL - FALAQ
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

KOEL A OESOE BIRABBIL FALAK. 1
MIN SJARRI MA GALAK. 2
WA MIN SJARRI GHAASIQIEN IDZAA WAQAB. 3
WA MIN SJARRINNAFFA SJATI FIEL OEKAD. 4
WA MIN SJARRI HAASIDIN IDZAA HASAD. 5


114 AN - NAAS
BISMILLAAHIR RAHMANIR RAHIEM.

KOEL A OESOE BIRABBINNAAS. 1
MAA LIKINNAAS. 2
ILA HINNAAS. 3
MIN SJARRIL WAS WASIL GANNAAS. 4
ALLADZIE YOEWAS WISOE FIE SOEDOE RINNAAS. 5
MINAL DJINNATI WANNAAS. 6


Kleur A 6 tellen langer lezen. Kleur A 4 tot 5 tellen. Kleur A 2 tellen. Kleur IE2 tot 4 tellen. Kleur N 2 tellen. Kleur D kalkala.

جَ → DJIM → DJ / ذَ → DZAL → DZ / شَ → SJIEN → SJ / صَ → SAD → S / ضٍ → DAD → D / طُ → TA / ظُ → ZA / غَ → GHAYIN → GH / قُ → QAF → Q / يَ → YA