Haroen Soebratie

De Edele Koran

van

Dr. Sofjan S. Siregar

Deze Koran heb ik gelezen, ik zou iedereen aanraden om deze Koran een keer te lezen, vooral de niet Mosslim. De versen kan je opzoeken met een klik op de muis, voorbeeld 124-9:10-20 in alle Koran`s die er bestaan op de wereld.

124 is de bladzijde, 9 is hoofdstuk, 10-20 is vers 10 t/m 20

Voorwaar dit Boek is een openbaring van de Heer der Werelden 493-26:192-207
Koran niet aanraken totdat je gereinigd ben 732-56:77-81

Koran
Allah Koran
Profeten
Adam Dawoed Hoed Ibrahim Ilyas Jezus Loeth Moehammad (vzmh)
Mozes Noeh Shalih Sjoeaib Soelaiman Yoenoes Yoesoef Zakariyya Zol-Qarnain
Diversen
Algemeen Boek in Linker of Rechter Hand Gelovigen Gelovigen in Paradijs Hoe de mens geschapen is
Naast Allah aanbidden (beelden) Ongelovigen in Hel Ouders Over het Uur Rente Shalaat
Strijden op de weg van Allah Verboden te Trouwen Vrouwen, Mannen en Echtscheiding
Wanneer de Bazuin geblazen wordt Zakaat (Armenbelasting) Zoet en Zout water gescheiden
Zon, Maan en Sterren Algemeen

Allah
Hij is de Kenner van het onzienlijke (limulghaib) en Hij geeft niemand overvloedig kennis van Zijn geheimen 792-72:26-27

Koran
Dat niemand zal de Koran aanraken behalve zij die zich louteren (gereinigden met Woedoe zijn) 732-56:79
Beweeg uw (Profeet vzmh) tong er niet mede om deze (woorden) haastig (op te nemen!) 802-75:16
Of maak het iets langer - en zeg de Koran duidelijk en aandachtig op 793-73:4
En wanneer de Koran wordt voorgedragen, luistert er naar en weest stil, opdat u barmhartigheid moge geschieden 220-7:204

Adam
Het verhaal van de twee zonen van Adam 139-5:27-32
Onderwerpt u aan Adam" en zij onderwierpen zich, behalve Iblies" 189-7:11-27
En toen uw Heer van Adams kinderen een nageslacht uit hun lendenen voortbracht 215-7:172
Maar Iblies weigerde tot degenen te behoren die zich onderwierpen 332-15:26-42
De engelen betuigden eer aan Adam, behalve Iblies 366-17:61-65
Ze aten beiden van de boom, waardoor hun schaamte hun duidelijk werd 413-20:115-123
Iblies zei: "Ik ben beter dan Adam, Jij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen 610-38:71-85
Jezus
Heer, hoe zal ik een zoon hebben, daar geen man mij heeft benaderd 68-3:42-63
Zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem, maar iemand die op hem leek 128-4:157-159
Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah 130-4:171
Hij was slechts een boodschapper; alle boodschappers voor hem zijn heengegaan 130-5:75
O Jezus, hebt gij tot de mensen gezegd: 'Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah 156-5:116
De blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt 155-5:110-120
Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt 391-19:16-36
Kloosterleven schreven Wij hun niet voor, maar zij vonden dit zelf uit om Allah's 738-57:27
Een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn 754-61:6
O, gij die gelooft, wees Allah's helpers, zoals toen Jezus, tot zijn discipelen zeide 756-61:14
Christenen zeggen: "De Messias is de zoon van Allah." 240-9:30-31
Mozes
Wij dragen u het verhaal van Mozes en Pharao voor, in waarheid 508-28:3-48
Namen zij toch het (gouden) kalf (ter aanbidding) 127-4:153
Hij (Mozes) wierp zijn stok neder en ziet, het was duidelijk een slang 204-7:103-167
Dan zonden Wij na hen Mozes en Aron met Onze tekenen naar Pharao 271-10:75-90
En voorwaar, wij schonken Mozes negen duidelijke tekenen 371-17:101-104
Samenvloeiing van twee zeen heb bereikt, al moet ik eeuwenlang voortgaan 383-18:60-82
En toen hij het (vuur) naderde werd hij aangeroepen: "O Mozes 401-20:9-98
Toen uw Heer tot Mozes riep: "Ga naar het onrechtvaardige volk 478-26:10-67
"Sla de zee met uw staf." 483-26:60-66
Gedenk toen Mozes tot zijn familieleden zeide: "Ik zie een vuur" 496-27:7-14
Doodt de zonen der gelovigen met hem en ontziet hun vrouwen 627-40:23-33
Toen zij Ons vertoornden, straften Wij hen en verdronken hen allen 658-43:46-56
En verheft u niet tegen Allah. Zeker, ik kom tot u met duidelijk gezag 664-44:17-31
Ibrahim
Abraham was geen Jood, en geen Christen, maar hij was een oprecht Moslim 72-3:67
Toen Abraham tot zijn vader Azar zeide: "Neemt gij afgoden tot Goden" 170-6:74-88
Abraham zeide: "Vrede zij met u vader" Ik zal mijn Heer om vergiffenis voor u smeken 395-19:47
Toen hem duidelijk werd dat zijn Vader een vijand v Allah was, trok hij zich v hem terug 256-9:114
Hij was gehoorzaam aan Allah en hij behoorde niet tot de afgodendienaren 356-16:120-123
Vader,waarom aanbid jij hetgeen hoort noch ziet, noch u op enigerlei wijze kan baten 394-19:41-50
Hij brak ze in stukken, behalve de grootste beeld, opdat zij tot hem zouden wenden 422-21:51-70
En verkondig de bedevaart aan de mensen 434-22:26-37
Hij heeft u Moslims genoemd voorheen en in dit Boek 441-22:78
En verkondig aan het volk het verhaal van Abraham 483-26:69-103
Zij die naast Allah aanbidt hebben geen macht over uw onderhoud 524-29:16-27
Zij zeiden: "Laat ons een omheining bouwen en hem in het vuur werpen 595-37:83-113
Loeth
Vertrek met uw famili gedurend de nacht,laat niemand uwer omkijken dan uw vrouw 289-11:81-83
Zijn vrouw. Wij hebben besloten, dat zij tot degenen zal behoren die achterblijft 335-15:59-77
Toen trof de donderslag hen bij zonsopgang. 336-15:73-74
En Wij bevrijdden hem uit de stad die gruwelijk handelde 424-21:74-75
Nadert jij van alle schepselen de mannen, en verlaat jij uw vrouwen 490-26:160-175
Nadert jij wellustig de mannen in plaats van de vrouwen 502-27:54-58
Nadert jij mannen met wellust en rooft jij op de weg 525-29:28-35
Met uitzoudering van zijn vrouw die tot de achterblijvenden beboorde 599-37:133-138

Top
Mohammed (vzmh)
Mohammed (vzmh) werd geholpen door de Engelen op het slagveld van Badr. 81-3:123-125 + 222-8:9
En Mohammed (vzmh) is slechts een Boodschapper, voor hem zijn de Boodschapper reeds heengegaan. 84-3:144
De reine profeet volgen, die zij in de Torah en het Evangelie beschreven vinden 121-7:157-158
En beiden in grot waren en hij tot zijn metgezel zeide: "Treur niet, want Allah is met ons 242-9:40
O vrouwen van de profeet, gij zijt niet zoals een andere vrouw 554-33:28-33
Profeet (vzmh) mag huwen; dit is slechts voor u en niet voor de gelovigen 558-33:50-53
Waarlijk gij zult sterven en zij zullen ook sterven.617-39:30
755-61:9 Opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten 690-48:28-29
Verheft uw stem niet boven de stem van de profeet en spreekt niet hardop tot hem 691-49:2-5
"Almi'raadj" (De nachtelijke tocht en hemelvaart) in soerat An-nadjm genoemd 711-53:7-18
O profeet! Wanneer gelovige vrouwen tot u komen, haar eed van trouw aan u afleggende 752-60:12
O profeet (vzmh), waarom verbiedt gij u hetgeen Allah voor u wettig heeft gemaakt 767-66:1-3
Jij bijna 2/3 van de nacht staat (te bidden), soms dehelft of ook wel een derde er van 795-73:20
Noeh (Noach)
Waarschuw uw volk voordat een smartelijke straf over hen komt 787-71:1-28
Derhalve verdronken Wij hen allen 425-21:76-77
Bouw de Ark onder Onze ogen en in overeenstemming met Onze openbaring 444-23:23-31
Daarna verdronken Wij degenen die achterbleven 486-26:105-123
En de zondvloed achterhaalde hen terwijl zij onrechtvaardig waren 523-29:14-15
Vrouw van Noach en met die van Lot, gaat tezamen in het vuur 769-66:10
O mijn zoon, scheep u met ons in en wees niet met de ongelovigen 282-11:32-49
Hoed
En er werd een vloek op hen gelegd in deze wereld en op de dag der Opstanding 285-11:50-60
Bouwt gij monumenten op elke hoge plaats om u te vermaken 486-26:124-139
Ben jij tot ons gekomen om ons van onze goden afvallig te maken 676-46:21-25
Shalih
Verbiedt gij ons datgene te aanbidden wat onze vaderen aanbaden 286-11:61-67
Toon ons dan een teken, hier is een kamelin, doch zij slachten haar 489-26:142-158
Dat wij zeker Salih en zijn familie in de nacht zullen aanvallen 502-27:45-53
Laat de kamelin van Allah vrij in haar drinken 843-91:13-15
Sjoeaib
O mijn volk, aanbid Allah. Gij hebt geen andere God, dan Hem 290-11:84-95
En weegt met de zuivere weegschaal 491-26:176-191
Hen overviel een hevige aardbeving en zij lagen in hun huizen plat tegen de grond 526-29:36-37
Soelaiman
Rechtspraken betreffende het veld waar de geiten v zekere mensen bij nacht graasden 425-21:78-82
O gij mensen, ons is de taal der vogelen onderwezen, en ons werd alles geschonken 497-27:15-44
Er waren enige onder de djinn die door het gebod van zijn Heer onder hem werkten 564-34:12-14
Een mier zei, gaat uw woningen binnen 498-27:18
Wij onderwierpen de wind aan hem, die op zijn gebod zachtjes waaide waar hij wilde 606-38:30-40
Dawoed
Dienaar David, heer van macht; voorzeker hij was altijd tot God geneigd 604-38:17-29
Ilyas
Wilt gij Bal aanroepen en de beste Schepper verzaken 598-37:123-132
Yoesoef
De hele soera gaat over de geschiedenis van Yoesoef, werd in de put gegooid 296-12:1-111
Yoenoes
Een grote vis slokte hem op terwijl hij zelfverwijt had 599-37:139-148
Zakariyya
Mijn Heer, hoe kan mij een zoon krijgen, terwijl mijn vrouw onvruchtbaar is 390-19:1-15
Zol-Qarnain
Gog en Magog stichten onheil op aarde 386-18:83-110

Er zijn 124.000 Profeten gekomen vanaf Adam t/m Moehammed (vzmh).

Top

Hier volgen wat algemene vragen die u kunt nalezen.

Shalaat
En bid voor geen enkele hunner die sterft, noch sta bij zijn graf 250-9:80
Houd het gebed bij het verbleken van de zon tot aan het donker van de nacht 368-17:78-79
En zeg uw gebed niet te luid en evenmin te zacht, doch zoek een middenweg 373-17:110
Dien Hem derhalve en wees volhardend (geduldigd) in Zijn aanbidding 397-19:65
O, gij die gelooft, komt niet tot het gebed als gij bedwelmd (dronken) ben 106-4:43
O, gij die gelooft, wanneer gij u opricht tot het gebed 134-5:6
En gedenk uw Heer, in uw gedachte zonder luidruchtigheid van spraak 220-7:205
Wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden, verlaat de handel 758-62:9-11
O, gij die gelooft, laat u rijkdommen en uw kinderen u niet afleiden van de gedachtenis aan Allah 760-63:9
Gelovigen
Het doen en laten van de gelovigen (Soerah Al Hoedjoerat) 691-49:1-18
Indien een slecht persoon u nieuws brengt, onderzoekt het nauwkeurig 691-49:6
Indien twee partijen v gelovigen beginnen te vechten treft dan een schikking onder hen 692-49:9-10
Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten 692-49:11
Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder (Roddelen) 693-49:12
O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden 750-60:1
En Allah vergelijkt de gelovigen met de vrouw van Pharao toen zij zeide 769-66:11
O. gij die gelooft, als gij tezamen beraadslaagt, spreekt dan niet over zonde 741-58:9-10
Maak plaats in vergaderingen,maakt dan plaats; Allah zal rijkelijk plaats voor u maken 742-58:11-13
Gelovigen in Paradijs
Zij zullen daarin worden getooid met armbanden van goud en parels 433-22:23-24
Het beeld van het paradijs dat aan de godvruchtigen is beloofd 681-47:15
Op sofa's doorvlochten met goud en edelgesteenten 727-56:12-40
En Hij zal hen voor hun standvastigheid belonen met een tuin en kleren van zijde 804-76:12-22
Hen zeker huisvesten in verheven woningen van het paradijs waarin rivieren stromen 530-29:58
Gelovige mannen en vrouwen in tuinen moge toelaten waar doorheen rivieren vloeien 685-48:5
En Hij zal hen toelaten in tuinen waardoor rivieren stromen 744-58:22
Waar doorheen rivieren stromen en tot reine woningen toelaten in tuinen der Eeuwigheid 755-61:12
Tot tuinen toegang geven waardoor rivieren stromen, om daarin voor eeuwig te vertoeven 762-64:9
Tot tuinen toegang geven waardoor rivieren stromen,om daarin voor eeuwig te vertoeven 766-65:11
Uw fouten zal verwijderen en u in tuinen toelaten waar doorheen rivieren stromen 768-66:8
Ongelovigen in Hel
(Dua) Geen vergiffenis te vragen voor de afgodendienaren, zelfs al waren dezen verwanten 256-9:113
Degenen die ongelovig zijn en als ongelovigen sterven 76-3:91
Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor de plaats geven 108-4:56
De huichelaars zullen zeker in de diepste diepte van het Vuur zijn 126-4:145
Vergeving vragen voor de ongelovige, aanvaardt Allah niet 250-9:80
Voor de ongelovigen zullen gewaden van Vuur worden gesneden 433-22:19-22
Wanneer zij met boeien en kettingen om hun hals zullen worden gesleept 634-40:71-76
Hun oren, ogen en huiden tegen hen getuigenis afleggen over wat zij plachten te doen 639-41:20-22
De boom van Zaqqoem, zal het voedsel voor de zondaar zijn 666-44:43-50
De gevloekte boom in de Koran 366-17:60
Is dit een beter onthaal of de boom van Zaqqoem 593-37:62-73
Te midden van verschroeiende winden en kokend water 729-56:41-56
Bewakers van (der hel) hun vragen: "Kwam er geen waarschuwer tot u?" 771-67:6-11
Indien zij om hulp roepen, zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood 378-18:29
Zullen Wij de schuldigen als een dorstige kudde naar de hel drijven 399-19:86
Wat voor boodschapper is deze die voedsel gebruikt en op straat wandelt? 469-25:7
Op de Dag, waarop het (geld) in het Vuur der hel verhit zal worden en hun voorhoofd 241-9:34-35
Doodt hen dan die niet in Allah en het hiernamaals geloven 239-9:29
Die niet in het Hiernamaals geloven en die medegoden aan hun Heer toeschrijven 184-6:150-151
Toen deed Allah hem (Profeet Uzayr) sterven voor honderd jaren, daarna wekte hij hem op 54-2:259-260

Top
Ouders
Zeg dan nimmer tot hen "Foei" noch stoot hen af 361-17:23-25
522-29:8 Gehoorzaam hen dan niet 542-31:13-15
Naast Allah aanbidden (beelden)
Voorwaar, gij met hetgeen gij buiten Allah aanbidt, zult de brandstof der hel zijn 428-21:98-103
Heeft hij van vele Goden n God gemaakt 603-38:1-7
Wij aanbidden dezen slechts opdat zij ons in Allah's nabijheid brengen 612-39:3
Die een andere God naast Allah oprichtte, doet hem de strenge marteling ondergaan 969-50:26
Wij zagen onze vaderen e godsdienst volgen en wij richten ons naar hun voetstappen 655-43:21-25
Dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen 72-3:64
107-4:48 Waarlijk, Allah vergeeft niet dat men iets met Hem vereenzelvigt 120-4:116
Verkondig daarom openlijk hetgeen u is bevolen en wend u van de afgodendienaren af 338-15:94-96
Laat degenen die hun geloof tot een spel en tijdverdrijf hebben gemaakt, met rust 169-6:70
Scheldt, die naast Allah aanroepen niet, anders zullen ze in hun onwetendheid Allah uitschelden 175-6:108
Allah heeft gezegd: "Neemt geen twee goden. Er is slechts En God. Vreest daarom Mij alleen 345-16:51
En stel naast Allah geen andere god aan, anders zult gij in zelfverwijt verworpen in de Hel komen 363-17:39
Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt 235-9:5-7
Doodt dan de leiders van de ongelovigen 236-9:12-15
Rente
Wat jij ook uitleent met rente, het neemt niet toe bij Allah 537-30:39
Wie Woekerwinst maak, verrijzen zoals iemand, die door Satan met krankzinnigheid is geslagen 57-2:275-281
O gij die gelooft, neemt geen rente, daar (deze) aanleiding geeft tot eindeloze vermeerdering 82-3:130
Verboden te Trouwen
Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters 101-4:23-25
Trouw dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als jullie vrezen hen niet rechtvaardig te kunnen verzorgen dan met n 96-4:3
Verboden te Eten, Drinken, Gokken
Bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen 133-5:3-4
Wijn en gokken en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht 151-5:90
Eet hetgeen waarover de naam van Allah is uitgesproken als jij in Zijn tekenen gelooft 177-6:118-121
Maar wie door noodzaak wordt gedreven en niet begerig is noch de grens overschrijdt 182-6:145
Wij verboden Joden alle dieren die klauwen hebben en het vet van runderen, schapen en geiten 183-6:146
Gestorvene, bloed, varkensvlees en waar de naam v e ander dan Allah aangeroepen verboden 355-16:115
Boek in Linker of Rechter Hand
Wie zijn boek in de rechter hand wordt gegeven, zal zeggen: "Komt, leest mijn boek 780-69:19-24
Wat hem betreft, wie het boek in zijn rechter hand wordt gegeven 828-84:7-9
Wie zijn boek in linker hand wordt gegeven, "O was mijn boek mij maar niet gegeven 781-69:25-39
Maar hij, wie het boek achter zijn rug wordt gegeven 282-84:10-13
Vrouwen, Mannen en Echtscheiding
Voor hen, die onthouding zweren jegens hun vrouwen is de wachtperiode vier maanden 45-2:226-242
Wie ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in bedden alleen en tuchtigt haar 104-4:34
Wanneer aan n hunner (de geboorte) van een meisje wordt gemeld, slechte nieuws 346-16:58-59
Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen 455-24:1-26
(Mannen Hakook) Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden459-24:30
(Vrouwen Hakook) En zeg de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen (hoofddoek) 460-24:31
Als jij een gelovige vrouw huwt en daarna van haar scheidt voordat jij haar hebt aangeraakt 558-33:49
O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen (hoofddoek) 560-33:59
Dezen zijn hun moeders niet; hun moeders zijn alleen degenen die hen baarden 740-58:1-4
O, gij die gelooft wanneer gelovige vrouwen tot u komen als vluchtelingen 752-60:10-11
O, profeet, indien gij van de vrouwen scheidt 764-65:1-7
Zoet en Zout water gescheiden
Hij heeft de twee zeen gescheiden, die elkander eens zullen ontmoeten 722-55:19-20
En Hij is het die twee wateren heeft doen stromen, het ene zoet en het andere zout 474-25:53
De twee wateren zijn niet gelijk 574-35:12
Top
Zon, Maan en Sterren
Hij heeft nacht voor rust ingesteld en de zon en maan voor het uitrekenen (jaargetijden) 173-6:96-97
Zodat gij het getal der jaren en het berekenen (van de tijd) mocht kennen 261-10:5-8
Opdat gij daardoor de juiste richting in de duisternissen van het land en van de zee moogt volgen 173-6:97
Hemelen en aarde in zes dagen schiep 196-7:54 + 278-11:7 + 475-25:59 + 546-32:4 + 638-41:9-12 + 734-57:4
Zon en de maan in dienst gesteld; elk volgt zijn baan tot een vastgestelde termijn 313-13:2
Zij zweven elk in hun eigen baan 583-36:38-40
Hoe de mens geschapen is
Voorwaar, Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei 443-23:12-16
Wij u hebben geschapen uit stof, daarna uit een levenskiem 430-22:5-6
Over het Uur
Vragen zij u omtrent het uur, wanneer het zal plaatsvinden 218-7:187
O volk, vrees uw Heer, want de schok van het Uur is een verschrikkelijk iets 430-22:1-2/7
Dag waarop geen vader zijn zoon iets zal baten, noch de zoon zijn vader van enig nut zal zijn 545-31:33-34
En geen vruchten komen voort uit hun bloemscheden noch wordt een enkele vrouw zwanger 643-41:47
Zij die over het Uur redetwisten zijn ver afgedwaald 647-42:18
Maar dit is een teken van het Uur. Twijfelt er daarom niet aan, maar volgt Mij 659-43:59-61
Vrienden zullen op die Dag elkanders vijanden zijn. Doch de godvruchtigen 660-43:66-67
Zij vragen u omtrent het Uur: "Wanneer zal het komen?" 816-79:42-46
"Noch denk ik dat het Uur zal komen 379-18:32-44
Zakaat (Armenbelasting)
De aalmoezen zijn alleen voor de armen en de behoeftigen 246-9:60
Islam De Enigste Godsdienst
Voorwaar, deze Godsdienst (Islam) is jullie Godsdienst, de enigste 427-21:92 + 447-23:52
Opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten 690-48:28 + 755-61:9
Strijden op de weg van Allah
En zegt niet van degenen, die voor Allah's zaak zijn gedood, dat zij dood zijn - neen, zij leven, maar gij bemerkt het niet 29-2:154
Zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren 11-4:74
Degenen die hun huizen verlaten terwille van Allah, en dan sneuvelen of sterven 438-22:58
Grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt 114-4:89-93
Beloning wie zijn huis verlaat terwille v Allah en Zijn boodschapper en de dood achterhaalt 117-4:100
Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt 436-22:39
Vervloekt zijn zij; waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood 560-33:60-61
Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek 679-47:4
Top
Wanneer de Bazuin geblazen wordt
En wanneer een enkele stoot op de bazuin zal worden geblazen 780-69:13-18
Allen die in de hemelen en op aarde zijn, zullen bezwijmen 622-39:68-75
En de hemel wordt geopend en zal vele poorten hebben 812-78:18-21
Maar als de oorverdovende roep komt 820-80:33-42
De Dag waarop de hemelen als gesmolten koper zullen worden 783-10:1-21
Algemeen
In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, komt ook midden in een Soera voor 499-27:30
Koran in gedeelte geopenbaard 372-17:105-106
Big Bang plaatst gevonden 419-21:30
Allah bescherm Koran zelf 331-15:9
De enige ware godsdienst voor Allah is de Islam 65-3:19
Goed nieuws, A'isja! God heeft je onschuld geopenbaard!' 456-24:11-15
Bij lening (geld) getuigen nemen 59-2:282-283
Wat is Imaan (Geloofgetuigenis) 60-2:285 + 124-4:136
Zijn rijkdommen weggeeft, om op te vallen bij de mensen 54-2:264-267-271
Berouw bestaat bij Allah alleen van degenen, die in onwetendheid kwaad doen 100-4:17
Er is geen (aanvaarding van) berouw voor degene, die kwaad doet 100-4:18
Noch zal hij u gebieden de engelen en de profeten als goden te aanvaarden 74-3:80-81
Erfenis verdelen aangaande uw kinderen 98-4:11-13 + 131-4:176
En wanneer gij met een groet wordt begroet, groet dan terug met een betere groet 114-4:86
Wanneer jij hoort dat Allah's tekenen worden verloochend en bespot, niet met hen zitten 125-4:140
Tekenen bespotten, wendt u dan van hen af, totdat zij een ander gesprek beginnen 168-6:68
O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden 144-5:51
O, gij die gelooft, doodt geen wild, terwijl gij ter bedevaart (Ihram) ben 152-5:95-96
Het wereldse leven wenst, geen aandeel in het hiernamaals 648-42:20
Het wereldse leven is niets dan een spel en een ijdel vermaak 162-6:32
Beheert het eigendom van de wees 184-6:152-153
Wie een goede daad verricht zal tienmaal zoveel ontvangen 186-6:160
En als een boze ingeving van Satan u (tot het kwade) aanspoort 220-7:200
Alleen hij kan de Moskee onderhouden die in Allah en de laatste Dag gelooft 237-9:18
(Offer) Hun vlees noch hun bloed bereikt Allah, doch uw godsvrucht bereikt Hem (vrees) 435-22:37
En zij bleven driehonderd jaar in hun Spelonk, leek een dag of gedeelte ervan 375-18:10-26
Allah neemt de zielen op wanneer zij sterven en ook v hen die niet sterven tijdens hun slaap 618-39:42
Die de engelen tot boodschappers maakt met twee, drie en vier vleugelen 572-35:1
Het is voor een mens niet mogelijk dat Allah tot hem zou spreken 652-42:51
Vee heeft geschapen waarop jullie kunnen rijden 654-43:12-14
Twee (engelen) die te boek stellen, schrijven, zit de een aan de rechter-, de andere linkerzijde 696-50:17
Joden en de huichelaars, dat zij samen in het Vuur zullen vertoeven 748-59:17
Joden, wenst dan de dood als gij de waarheid spreekt 757-62:6-8
En wat weet gij er van wat"Illijjien" is? 826-83:18-36

Terug naar Haroen`s Religie pagina