Door Drs.I.Bayrak
In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Ahadieth (overleveringen van de Profeet Muhammad (sas) over khitaan (besnijdenis)
 

Besnijdenis (khitaan) van jongens
Besnijdenis (khitaan) van meisjes

Van Aboe Hurayrah (ra): Rasoel'lullah (sas) heeft gezegd:

  1. de besnijdenis (al khitaan),
  2. het scheren van de schaamstreek (al istihdaad),
  3. het eruit trekken van de haren onder de oksels,
  4. het kortknippen van de snor en
  5. het knippen van de nagels.

(Bukharie K.al Isti'dhaan; B. 51; H. 312, Muslim, K.Taharah (39)/H.257)

Van `Aaisha (raha): Rasoel'lullah (sas) zei:

- Tien dingen behoren tot de natuurlijke aanleg (al fitrah):

1- de snor kort knippen
2- de baard lang laten groeien
3- (voor de tandverzorging) de miswaak gebruiken
4- de neus met water schoonmaken (istinshaaq)
5- nagels kort knippen
6- tenen wassen
7- de haren onder de oksels eruit trekken
8- de schaamstreek scheren (al istihdaad)
9- na de grote behoefte met water reingen (istindjaa').

Zakariya (één van de overleveraars in de keten) zei:

- Mus`ab (ook één van de overleveraars in de keten) zei: Ik heb de tiende vergeten, dit zou mond wassen (madhmadha) kunnen zijn.

(Muslim. K. at Taharah, B.16/H56)

Deze twee ahadieth leert ons wat de sunnah van vroegere profeten was waaraan we ons ook dienen te houden. De term 'fitrah' komt vaak voor in de Qur'aan en ahadieth. Wat betekent fitrah?.

Eén van deze sunnahs van de vroegere profeten was de khitaan (besnijdenis, circumcisie). Vandaar dat deze gewoonte onder andere volkeren bekend is. Hoewel de christenen deze sunnah hebben verlaten is de besnijdenis nog steeds een gewoonte onder de joden. In sommige ahadieth lezen we dat sayyinina Ibrahiem (as) de eerste was die besneden was (Muwatta 2,220). Dit gebeurde op zijn 80 ste jaar (Bukhaarie K. Isti`thaan 51). Alle profeten na sayyidina Ibrahiem (as) waren al vanaf geboren besneden, of ze werden besneden. En de muslims die hen volgden werden ook besneden.

De besnijdenis wordt net als het opzeggen van de 'shahadatayn' (geloofsbelijdenis: ashjadu al laa ilaha illa'llaah wa asjhadu anna muhammadan `abduhoe wa rasoeluhoe') als de tekenen van iemands geloof (iemaan) gezien. Besnijdenis is volgens sommige geleerden waadjib en volgens anderen zelfs fardz (verplicht). Imaam Shaf`i (ra) heeft gezegd: "Het is een waadjib voor de ouders het kind te besnijden voor het bereiken van de adolescentie leeftijd". Volgens sommige geleerden is het geloof (iemaan) van degene die zich niet laat besnijden ongeldig. Zijn salaats zijn ook ongeldig. Hij mag de Ka`abah niet betreden of de ommegang (tawaaf) verrichten. Als hij een dier slacht mag je niet ervan eten. De volgende ahadieth bevestigen dit:

Usaym bin Kulayb heeft van zijn vader overgeleverd en die weer van zijn vader: Toen ik muislm werd ging ik naar de Profeet (sas) en zei: Ik ben muslim geworden. Rasoelullah (sas) zei tegen mij: "Verwijder het haar van ongeloof (hoofd haar, haren onder de oksels en rond het geslacht orgaan) en laat je vervolgens besnijden." (Aboe Daawoed K. Tahaarah 128 /H.1,98,356).

In een hadieth die door Bayhaqie is opgetekend wordt aan Rasoelullah (sas) gevraagd: "Kan iemand die niet besneden is de ommegang (tawaaf) rond de Ka'abah verrichten?. Hij (sas) zei: neen, hij mag de tawaaf niet verrichten voordat hij besneden is". (Sunnah Kubra8/324)

Volgens `Abdullah ibn'i `Abbaas (rahuma) en `Alie (ra) mag men niet van het vlees eten van iemand die niet besneden is, zijn salaats zijn ongeldig, hij mag niet getuigen in een rechtbank. (Sunnah Kubra8/325)

Imaam Ibnu'l Qayyiem (ra) vermeldt in zijn boek 'at Tuhfah': "Zelfs al wordt men op zeer hoge leeftijd muslim dan moet men zich laten besnijden". Dus als iemand de Islaam accepteert dan moet hij ongeacht zijn leeftijd zich laten besnijden.

Eén van de praktische kanten van de besnijdenis is, naast de gezondheidsreden (denk maar aan het verminderen van allerlei soorten geslachtsziektes en kanker), de hygiene. Het is een plicht voor elke muslim zich te wassen na w.c. bezoek. Bij onbesneden mannen is het onmogelijk zich correct te reinigen. Daar één van de verplichte zaken van het gebed (salaat) hygiene is zal zo'n iemand niet schoon zijn voor het gebed.

Top

Besnijdenis (khitaan) van meisjes

Als eerste even vooropgesteld, de besnijdenis van vrouwen is een zeer gevoelig onderwerp voor velen en aanstootgevend. Vooral als we melden, als er gevraagd wordt of er ahadith zijn die hierover gaan, dat het in de tijd van de Profeet (saws) werd gedaan vliegt men de pan uit.

Verder vermeld ik ook dat de besnijdenis van vrouwen zoals dat in diverse landen helaas wordt toegepast, zoals Somalië, Soedan, Ethiopië, Nigeria e.a., niet de wijze is zoals het hoort, het totaal wegsnijden van de clitoris van de vrouwen heeft geen basis in de Islam, Het wegsnijden van de labina (grote buitenste schaamlippen) en/of de majora/minora (kleinebinnenste schaamlippen) en het dichtnaaien van de vagina al helemaal niet, hiervan is geen enkele basis in de Islam, noch in de Qor’aan noch in de soennah.Want verminking heeft geen basis in de Islam op welk een manier dan ook.

Ten tijde van de Profeet (saws) waren er vrouwen die de besnijdenis van vrouwen als hun beroep hadden. De Profeet (saws) bekommerde zich hier over en heeft strenge restricties/richtlijnen gegeven aan de vrouwen die dit deden. En praten we hier dan over verminking of iets anders? We zullen het zo zien…..

Voor ik verder ga met het uitleggen van alle ins en outs over dit onderwerp, ga ik eerst wat anders uitleggen.

Mannen en vrouwen zien er verschillend uit. Nu dat is een aardige open deur, maar de zo verschillend uitziende geslachtsorganen van de man en vrouw hebben anders wel gemeenschappelijke voorgangers, want tot een bepaald moment van de embryonale ontwikkeling zien de cellen die zich later zullen ontwikkelen tot de geslachtsdelen oftewel de genitaliën, er bij mannen en vrouwen namelijk hetzelfde uit.

Even slechts voor de duidelijkheid iets over ahadith, omdat niet iedereen dit weet.

Een Hadith bericht heeft twee delen: een isnâd en een matn. De isnâd is een lijst/keten van personen die de traditie hebben overgeleverd en betekent basis (grondslag).Omdat de betrouwbaarheid en waarachtigheid van de inhoud (matn) van een Hadith wordt geacht gegarandeerd te zijn door de betrouwbaarheid van de lijst, en de in deze lijst genoemde moslims, dient de basis terug te gaan tot op de Profeet (saws) zelf, of een van zijn vrome tijdgenoten.

Bij het onderscheiden tussen de Hadith die zwak zijn en de Hadith die gezond zijn letten de geleerden meer op de basis (waar vandaan en van wie?) dan op de inhoud daarvan. De vraag of de in de lijst genoemde personen elkaar gekend en ontmoet konden hebben en of zij individueel betrouwbaar waren, kreeg de meeste aandacht. De Ulema’s hebben ze gekwalificeerd in

Qoedsie Hadith = Heilige overlevering, waarin de Profeet (saws) zegt dat Allah (swt) heeft gezegd, Djaiyid = hoogste graad van betrouwbaarheid. Sahih = hoge graad van betrouwbaarheid, Hasan Sahih = graad van betrouwbaarheid, Hasan = betrouwbaar, Mutewatie = algemeen aanvaarde reeks van overleveraars doorgegeven, Mashhour = bekend en in praktijk gebracht door moslims, Maqtu = de keten (Isnâd) is doorbroken, Da'eef = zwakke overleveringen, Da'eef zjidan = zeer zwakke overleveringen, Mawdu = niet authentieke overleveringen, Charieb = totaal onbekende overleveringen.

Alle Hadith boeken moesten door Ulema’s gekwalificeerd en bevestigt zijn en alleen bij deze eerste vijf worden ze geaccepteerd als soennah, dus Qoedsie, Djaiyid, Sahih, Hasan-Sahih & Hasan.

Wat dus inhoud dat als een ahadith Da’eef (zwak) is deze niet hoeft te worden opgevolgd. En al helemaal niet als de geleerden hierover niet tot een éénduidend oordeel overeen gekomen zijn.

En nu naar het onderwerp waar we mee begonnen.

De Ahadith over de khitân (besnijdenis) van vrouwen.

In een hadith die handelt over de besnijdenis (khitân) van vrouwen, wordt door de Profeet (saws) gezegd: "Khitân is Soennah voor mannen en makroemah (eergevend) voor vrouwen" (Ahmad ibn Hanbal, Moesnad 5/75 & Maliki).

En hoewel deze hadith zwak (da’eef) is in zijn isnâd (overleveringsketen) heeft echter Aboe-Hanifah (grondlegger van de Hanafietische wetschool) hiernaar gehandeld. Hij heeft de hadith letterlijk opgevat en concludeerde dat de khitân voor mannen (en vrouwen) aanbevolen (mandoeb/soennah) was.

Ibnu'l Hadjar, vermeldt dat er zoveel overleveringsketens van deze hadith zijn, dat het een acceptabele hadith is geworden. (Mashhour = bekend en in praktijk gebracht) (Fathu'l Bârie 12, 461)

Volgens As-Shafi`i’s (grondlegger van de Shafi’ietische wetschool) oordeel is de besnijdenis voor zowel de vrouwen als de mannen verplicht (wâdjib).

Over de besnijdenis van vrouwen lopen dus de meningen van de geleerden (`Oelamâ) nogal uiteen. Sommigen hebben dit beoordeeld vanwege de (morfologische en) fysiologische geaardheid van vrouwen uit het oosten bij wie de huid, praeputium (de voorhuid), om de clitoris bij de geboorte te ruim zou zitten, waardoor besnijdenis onontkoombaar zou zijn. (Ibnu'l Hadjar, Fathu'l Bârie 12, 460)

Uit diverse ahadith kunnen we opmaken dat tijdens het leven van de Profeet (saws) vrouwen in Medinah woonden, die vrouwen besnijdenis als beroep hebben uitgeoefend (Aboe-Dâwoed, Adab 170/14, 368, 5271).

Verder maken we uit de ahadith op dat de Profeet (saws) zich hierover bekommerde. Hij gaf aan deze vrouwen aanwijzingen hoe zij de besnijdenis op medisch verantwoordelijke manier moesten uitvoeren.

De hadith in de Soennan van Aboe-Dâwoed is als volgt: "In Medinah besneed een vrouw de vrouwen. De Profeet (saws) zei tegen haar: "Snijd niet te diep!. Dan (als je het niet te diep snijdt) zal dit de vrouw het fijnste gevoel geven en de man de meeste lust (bij geslacht gemeenschap) " Hieruit kan men dus concluderen dat het in geheel weghalen van de clitoris, majora/minora, labina & praeputium niet toegestaan is en een verminking voor de vrouw zou betekenen.

In de Islam is seks binnen het huwelijk iets is dat voor beiden iets is waar van genoten mag worden, daarvoor zijn zat bewijzen, en blijkt ook uit deze hadith. Dus dat sluit al uit dat bij de vrouw alles weggesneden zou mogen worden!!! Want dan is er geen sprake meer van genieten.

De hadith die van `Ali is overgeleverd, laat de Profeet (saws) iemand een vrouw die de besnijdenis uitvoert naar zich toekomen en zegt hetzelfde tegen haar: "Als je besnijdt, doe dat oppervlakkig en niet diep..." dus wederom een restrictie.

Dat dus de besnijdenis werd gedaan ten tijde van de Profeet (saws) is uit het bovenstaande nu wel duidelijk. In de overige ahadith wordt met gelijkluidende bewoordingen min of meer hetzelfde overgeleverd. "Als je besnijdt, doe dat oppervlakkig en niet diep..."

Munâwie, merkt bij de uitleg van deze ahadith op, dat als te diep wordt besneden, de seksuele lust van de vrouw teniet wordt gedaan, waardoor de geslachtgemeenschap met de echtgenoot een marteling wordt, i.p.v. lust.

Aziemâbâdie, die een uitleg op Aboe-Dâwoeds Soennan heeft geschreven, gaat zelfs uitvoerig in op de neven effecten hiervan……..

Uit wetenschappelijk oogpunt gezien, kan de clitoris, zowel naar embryonale herkomst (beiden zijn mesoderm) als naar histologische structuur, beschouwd worden als een homoloog orgaan van de penis. Het bestaat, net als de penis, uit twee zwellichamen, die bekleed is met een voorhuid. Dit is een elastische huidplooitje dat teruggetrokken kan worden. Bij de besnijdenis van jongens wordt het uiteinde van deze voorhuid verwijderd. Bij de vrouwen gebeurde dat ook (doormiddel van een kleine incisie v.h. praeputium-clitoriskapje) vandaar dat de Profeet (saws) zei: "Als je besnijdt, doe dat oppervlakkig en niet diep..."

Wat wordt er nu bedoeld in de ahadith, hoe zag dat er dan uit…

Er staat in de ahadith "Als je besnijdt, doe dat oppervlakkig en niet diep..." Het gaat in de ahadith om een zeer kleine incisie: een klein sneetje of speldenprikje in het praeputium (Het voorhuidje, clitoriskapje)

Een kleine ingreep waarbij het dus meer gaat om de symbolische betekenis en niet om lichamelijke verandering, doormiddel van verminking.

En er staat duidelijk Als je besnijdt, wat dus betekent dat het niet hoeft. En de volgende regel "zal dit de vrouw het fijnste gevoel geven en de man de meeste lust" is duidelijk.

Een tweetal fatwa's over de vrouwenbesnijdenis:

Vraag: "Is vrouwenbesnijdenis soennah of een slechte praktijk? Ik las in een tijdschrift dat vrouwenbesnijdenis in welke vorm dan ook een slechte praktijk is die van medisch standpunt/opzicht gezien schadelijk is, en dat het tot steriliteit kan leiden. Is dit correct?

Antwoord: "Alle Lof zij Allah. Het besnijden van vrouwen is geen slechte praktijk of schadelijk, als het binnen matiging wordt gedaan. Wanneer er extreme vormen van vrouwenbesnijdenis worden uitgevoerd, kan het wel schadelijk gevolgen hebben. (Fatâwa Al-Lajnah Al-Dâ’imah, 5/120 - (www.islam-qa.com)

Vraag: "Ik wil graag meer weten over vrouwenbesnijdenis in de Islam. Ik heb een hadith gelezen waarin de Profeet een vrouw vertelde hoe ze het moest

uitvoeren. Ik zou willen weten of het facultatief of verplicht is, en - als het verplicht is - of er een bepaalde manier is om het te doen. (welk deel zou moeten worden gesneden?)"

Antwoord: "Lof zij Allah. Ibn Qudamah (moge Allah genade met hem hebben) zei, in zijn boek Al-Mughni, "Besnijdenis is soennah voor mannen, en het is een eer voor vrouwen, maar het is geen verplichting voor hen." Dit is de mening van vele geleerden. (Imam) Ahmad zei: Voor mannen wordt het strikt vereist, maar voor vrouwen wordt het minder strikt vereist." (Al-Mughni 1/70).

Besnijdenis voor de vrouw bestaat uit de verwijdering van een klein deel van het praeputium = het voorhuidje ook wel clitoriskapje genaamd, die boven de opening van de urethra gelegen is. Soennah is niet alles te verwijderen, maar slechts een klein deel. (Al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah 19/28).

In dit geval is het verstandig altijd de belangen van de vrouw te volgen: als het praeputium/clitoriskapje groot is, dan zou een klein deel ervan verwijderd kunnen worden, in alle andere gevallen zou het met rust moeten worden gelaten. De grootte van de clitoris en het praeputium/clitoriskapje zal van vrouw tot vrouw variëren, en er kunnen verschillen zijn tussen hen die uit warme klimaten komen en hen die van koude klimaten komen.

De hadith over het onderwerp vrouwenbesnijdenis die aan de Profeet (saws) toegeschreven is, en waarin hij zei: "Khitân is Soennah voor mannen en makroemah (eergevend) voor vrouwen" van Ahmad ibn Hanbal (Moesnad 5/75) is onder de geleerden nogal wat discussie over, en dan met name in verband met de authenticiteit van deze hadith. (Zie: Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah by al-Albani, no. 1935)

Hoe de besnijdenis moest worden uitgevoerd wordt vermeld in hadith die door Umm 'Atiyah wordt verhaald, waarin vermeld staat dat een vrouw besnijdenissen uitvoerde in Medinah. De profeet (saws) vertelde haar: "Snijdt niet te diep (als je het niet te diep snijdt) zal dit de vrouw het fijnste gevoel geven en de man de meeste lust (bij geslacht gemeenschap)" m.a.w. overdrijf niet in het besnijden dat is beter voor de vrouw en plezieriger voor haar man. (Gerapporteerd door Aboe -Dawoed in Al-Soennan, Kitab Al-Adab, hij zei dat deze hadith da’eef, zwak is).

De hierboven aangehaalde verklaringen van de geleerden zouden voldoende verklaring moeten geven. Dit is het advies van een groep Moslimgeleerden. Van alles wat hierboven wordt vermeld, is duidelijk dat geen van de scholen heeft gezegd dat besnijdenis verboden is. En ze zijn ook duidelijk in de wijze waarop, als het gedaan wordt.

Dus als de besnijdenis van de vrouwen goed verricht zou worden zou er niets aan de hand zijn. Het is niet de bedoeling de Islam naar onze eigen hand te zetten door onjuiste praktijken zoals die van sommige moslim volkeren die blijkbaar geen goede kennis hebben, en waar deze besnijdenis gedaan wordt op gruwelijke wijze en vrouwen daarmee voor het leven verminken. Maar ook van de anti-Islam propaganda van de niet-moslims, die willens en wetens alleen maar datgene aan informatie wenst door te geven zoals het hen uitkomt. Maar gewoon een eerlijke benadering van feiten...ho maar. Nee liever schrijven over de wanpraktijken en dan kunnen zeggen... kijk dat is Islam... Echt triest.

Voorbeeldje: Hier een klein stukje over wat men in de media schrijft bijv.: "De reden voor deze geslachtsverminking is meestal godsdienst, vooral bij Moslims. Degenen die tegen vrouwenbesnijdenis zijn, ontkennen dat er ook maar één geldige reden is dat godsdienst ook maar iets te maken heeft met deze verminking. Sommige Islamitische leiders denken daar anders over; hoewel er in de Koran niets staat over vrouwenbesnijdenis, schijnt de profeet Mohammed er wel iets over gezegd te hebben. Hij zou bijvoorbeeld gezegd hebben: "Verklein, maar maak het niet kapot."

Nergens in de ahadith staat "VERKLEIN"!! Wat een interpretatie geven ze dus wel niet zeg…

Overigens over de hedendaagse modegril als piercings dwars door de clitoris of de penis heen jetsen hoor je niemand…dat is allemaal heel normaal geworden.

Besnijdenis van vrouwen is dus wel degelijk iets dat door de Profeet (saws) is besproken in zijn tijd. Er zijn zoveel zaken in de Islam die vóór de komst van de Profeet (saws) in praktijk waren en die door de Profeet (saws) overgenomen zijn, maar dan wel met strenge restricties/correcties. Immers heel veel zaken waren door andere Profeten al aan hun volk verkondigd, die door onze Profeet (saws) zijn overgenomen. Maar hoeft niet te betekenen dat deze zaken niet van de Islam zijn, of om ze te ontkennen…

Ik hoop hiermee enige onwetendheid te hebben verwijderd, ik heb getracht het zo goed mogelijk uit te leggen. En de feiten weer te geven zoals ze zijn, niets meer en niets minder. Want ik kan niet iets gaan ontkennen…wat er wel is. En waar ook discussie over is. Tevens is het jammer dat men dit stuk op diverse sites weigert. Men wil het niet horen en zien, men zwijgt liever...

Top

Terug naar Haroen`s Religie pagina