Haroen Soebratie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Hadith Verzameling

1. Dragen van ...
2. Janaza gebed
3. Koran
4. Moskee
5. Profeet
6. Ramadan
7. Salaat
8. Vertellen iets
9. Wonderen

1. Dragen van ...

Top Index
1. Verboden goudenringen te dragen

Book 3, Number 3.6.29: Muwatta

Yahya vertelde mij van Malik van Nafi van Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunayn van zijn vader Ali ibn Abi Talib dat de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken verbood, het dragen van qassi (een Egyptisch kledingstuk met gestreepte zijde), goudenringen, en Qur'an te reciteren in ruku.

Volume 7, Book 72, Number 755: Bukhari

Narrated 'Abdullah:

Allah's Apostle wore a gold or silver .. ring and placed its stone towards the palm of his hand. The people also started wearing gold rings like it, but when the Prophet saw them wearing such rings, he threw away that golden ring and then wore a silver ring.

Volume 7, Book 72, Number 756: Bukhari

Narrated Ibn. 'Umar:

Allah's Apostle wore a gold ring or a silver ring and placed its stone towards the palm of his hand and had the name 'Muhammad, the Apostle of Allah' engraved on it. The people also started wearing gold rings like it, but when the Prophet saw them wearing such rings, he threw away his own ring and said. "I will never wear it," and then wore a silver ring, whereupon the people too started wearing silver rings. Ibn Umar added: After the Prophet Abu Bakr wore the ring, and then Umar and then 'Uthman wore it till it fell in the Aris well from 'Uthman. bin 'Umar : Allah's Apostle wore a gold ring, then he threw it and said, "I will never wear it." The people also threw their (gold) rings.

Book 024, Number 5129: Muslim
Mu'awiya b. Suwaid b. Muqarrin reporxed: I visited al-Bara' b. 'Azib and heard him say: Allah's Messenger (may peace be upon him) commanded us to do seven things and forbade us to do seven (things). He commanded us to visit the sick, to follow the funeral procession, to answer the sneezer, to fulfil the vow, to help the poor, to accept the invitation and to greet everybody, and he forbade us to wear rings or gold rings, to drink in silver (vessels), and to use the saddle cloth made of red silk, and to wear garments made of Qassi material, or garments made of silk or brocade and velvet.

Book 024, Number 5178: Muslim
'Ali b. Abu Talib reported: Allah's Meisenger (may peace be upon him) forbade me to use gold rings. to wear silk clothes and to recite the Qur'an in ruku' and sajda (prostration), and to wear yellow garments.

2. Janaza gebed

Top Index
1. Breng het (lijk) in de moskee zodat ik ('A'isha) gebed voor hem aanbied

Book 004, Number 2123: Muslim

'Abbad b. 'Abdullah b. Zubair reported that 'A'isha ordered the bier of Sa'd b. Abu Waqqas to be brought into the mosque so that she should pray for him. The people disapproved this (act) of hers. She said: How soon the people have forgotten that the Messenger of Allah (may peace be upon him) offered not the funeral prayer of Suhail b al-Baida' but in a mosque.

Vertaling:

'Abbad b. 'Abdullah b. Zubair verhaalt dat 'A'isha opdracht gaf dat het lijk van Sa'd b. Abu Waqqas wordt gebracht in de moskee zodat zij voor hem kon bidden. De mensen keurden dit (handeling) van haar af. Zij zei: Hoe spoedig zijn de mensen vergeten dat de Boodschapper van Allah (vzmh) niet het begrafenisgebed van Suhail B al-Baida' aanbood; maar in een moskee.

Book 004, Number 2124: Muslim
'Abbad b. 'Abdullah b. Zubair reported on the authority of 'A'isha that when Sa'd b. Abu Waqqas died, the wives of the Apostle of Allah (may peace be upon him) sent message to bring his bier into the mosque so that they should offer prayer for him. They (the participants of the funeral) did accordingly, and it was placed in front of their apartments and they offered prayer for him. It was brought out of the door (known as) Bab al-Jana'iz which was towards the side of Maqa'id, and the news reached them (the wives of the Holy Prophet) that the people bad criticised this (i. e. offering of funeral prayer in the mosque) saying that it was not desirable to take the bier inside the mosque. This was conveyed to 'A'isha. She said: How hastily the people criticise that about which they know little. They criticise us for carrying the bier in the mosque. The Messenger of Allah (may peace be upon him) offered not the funeral prayer of Suhail b. Baida' but in the innermost part of the mosque.

Vertaling:

'Abbad b. 'Abdullah b. Zubair verhaalt op gezag van 'A'isha dat toen Sa'd b. Abu Waqqas stierf, de vrouwen van Boodschapper van Allah (vzmh) bericht verzonden om zijn lijk in de moskee te brengen zodat zij gebed voor hem zouden moeten aanbieden. Zij (de deelnemers van de begrafenis) dienovereenkomstig, en het werd voor hun flats geplaatst en zij boden gebed voor hem aan. Het werd buiten de deur gebracht (wordt bekend als) Babal-jana'iz die naar de kant van Maqa'id was, en het nieuws bereikte hen (de vrouwen van Heilige Profeet) dat de slechte mensen dit (d.w.z. het aanbieden van begrafenisgebed in de moskee) het zeggen kritiseerden dat het niet wenselijk was om lijk binnen de moskee te nemen. Dit werd vervoerd aan 'A'isha. Zij zei: Hoe haastig de mensen dat kritiseren over die zij weinig kennen. Zij kritiseren ons voor het dragen van lijk in de moskee. De Boodschapper van Allah (vzmh) bood niet het begrafenisgebed van Suhail b.Baida' aan; maar in het diepste deel van de moskee.

Book 004, Number 2125: Muslim
Abu Salama b. 'Abd al-Rahman reported on the authority ot 'A'isha that when Sa'd b. Abu Waqqas died she said: Bring it (the bier) into the mosque so that I offer prayer for him. But, this act of hers was disapproved. She said: By Allah, the Messenger of Allah (may peace be upon him) offered prayer in the mosque for the two sons of Baida', viz, for Suhail and his brother.

Vertaling:

Abu Salama b. 'Abd al-Rahman verhaalt over het gezag van 'A'isha dat toen Sa'd b. Abu Waqqas stierf zij zei: Breng het (lijk) in de moskee zodat ik gebed voor hem aanbied. Maar deze handeling van haar werd afgekeurd. Zij zei: Door Allah, de Boodschapper van Allah (vzmh) bood gebed in de moskee voor de twee zonen van Baida' aan; namelijk, voor Suhail en zijn broer.

3. Koran

Top Index
1. Veel van de koran versen zijn verloren gegaan

Volume 5, Book 59, Number 379: Bukhari

Narrated Zaid bin Thabit:

Toen wij de Koran opschreven, miste ik een vers uit Surah Al-Ahzab, die ik vaak van de profeet hoorde reciteren. Wij gingen opzoek en vond het bij Khuzaima bin Thabit Al-Ansari. De vers was:--

Er zijn mensen onder de gelovigen die trouw gebleven zijn aan het verbond dat zij met Allah hebben gesloten. Er zijn enigen onder hen die hun eed hebben gehouden (omwille van Allah gedood zijn), en anderen die nog (daarop) wachten en geenszins veranderd zijn (in hun belofte). (Koran 33:23) Wij schreven dit op de plaats waar het hoorde in de Quran.


Volume 6, Book 60, Number 60: Bukhari

Narrated Ibn Az-Zubair:

Ik zei tegen 'Uthman: "De vers die in Surah Al-Baqarah voorkomt:"

"En degenen uwer, die wanneer zij sterven vrouwen achterlaten… zonder dat zij worden uitgezet." (koran 2:240), werd geabrogreed door een ander vers. Waarom schrijf je het toch op in het (Koran)?" 'Uthman zei: "Laat het zo (waar het is), O zoon van mijn broeder, ik zal het niet verplaatsen uit het (Koran) van zijn oorspronkelijke positie".


Book 8, Number 8.8.26: Muwatta

Yahya vertelde mij dat Malik van Zayd ibn Aslam van Al-Qaqa ibn Hakim dat Abu Yunus, de mawla van A'isha, umm al-muminin zei: “A'isha gaf aan mij de opdracht om de Koran voor haar op te schrijven. Ze zei: ‘Wanneer je deze ayat: (Koran 2:238) "Waakt over uw gebeden en het tussengebed en stelt u ootmoedig voor Allah tegenkomt, laat het mij dan weten". Toen ik het bereikt had, liet ik haar weten en toen dicteerde zij aan mij, "Waakt over uw gebeden en het tussengebed en het asr gebed en stelt u ootmoedig voor Allah". A'isha zei: ‘Ik hoorde het van de profeet, moge Allah hem zegenen en vrede schenken".


Book 8, Number 8.8.27: Muwatta

Yahya vertelde mij dat Malik van Zayd ibn Aslam dat Amr ibn Rafi gezegd heeft: “Ik was de Koran aan het opschrijven voor Hafsa, umm al-muminin en ze zei: ‘Wanneer je de ayat (Koran 2:238) "Waakt over uw gebeden en het tussengebed en stelt u ootmoedig voor Allah tegenkomt," laat het mij dan weten. Toen ik het bereikt had, liet ik haar weten en toen dicteerde zij aan mij: "Waakt over uw gebeden en het tussengebed en het asr gebed en stelt u ootmoedig voor Allah."


4. Moskee

Top Index
1. Wanneer u de moskee binnengaat, zou u twee rakat's moeten bidden alvorens u gaat zitten

Book 9, Number 9.18.60: Muwatta

Yahya related to me from Malik from Amir ibn Abdullah ibn az-Zubayr from Amr ibn Sulaymaz-Zuraqi from Abu Qatadaal-Ansari that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "When you enter the mosque, you should pray two rakas before you sit down."


5. Profeet

Top Index
1. De zegel van Profeetschap tussen zijn schouders
2. Hoe vraag je zegeningen voor de Profeet (vzmh) (daroed sharief)

Book 030, Number 5789: Muslim

Jabir b. Samura reported that there had appeared some whiteness on the front part of the head and beard of Allah's Messenger (may peace be upon him). When he applied oil, it did not become visible, but when he did not (apply) oil, it became apparent. And he had a thick beard. A person said: His face was as (bright) as the sword. Thereupon he (Jabir) said: No, it was round and like the sun and the moon. And I saw the seal near his shoulder of the size of a pigeon's egg and its color was the same as that of his body.


Volume 1, Book 4, Number 189: Bukhari

Narrated As-Sa'ib bin Yazid:

My aunt took me to the Prophet and said, "O Allah's Apostle! This son of my sister has got a disease in his legs." So he passed his hands on my head and prayed for Allah's blessings for me; then he performed ablution and I drank from the remaining water. I stood behind him and saw the seal of Prophethood between his shoulders, and it was like the "Zir-al-Hijla" (means the button of a small tent, but some said 'egg of a partridge.' etc.)


Volume 8, Book 75, Number 363: Bukhari

Narrated As-Sa'ib bin Yazid:

My aunt took me to Allah's Apostle and said, "O Allah's Apostle! My sister's son is sick." So he passed his hand over my head and invoked for Allah's blessing upon me and then performed the ablution. I drank from the water of his ablution and I stood behind him and looked at his Khatam (the seal of Prophethood) between his shoulders (and its size was) like the button of a tent.


2. Hoe vraag je zegeningen voor de Profeet (vzmh) (daroed sharief)

Book 9, Number 9.22.69: Muwatta

Yahya related to me from Malik from Abdullah ibn Abi Bakr ibn Hazim from his father that Amr ibn Sulaym az-Zuraqi said, "Abu Humayd as-Saidi told me that they asked the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, how they were to ask for blessings upon him and he replied that they should say, 'O Allah, bless Muhammad and his wives and his descendants asYou blessed the family of Ibrahim, and give baraka to Muhammad and his wives and his descendants as You gave baraka to the family of Ibrahim. You are worthy of Praise and Glorious.'"

Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa alihi kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barakaala Muhammad wa azwajihi wa alihi kama baraktaalaali Ibrahim, innaka Hamidu'm - Majid.


Book 9, Number 9.22.70: Muwatta

Yahya related to me from Malik from Nuaym ibn Abdullah al-Mujmirthat Muhammad ibn Abdullah ibn Zayd told him that Abu Masud al Ansari said, "The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, came to us at the gathering of Sad ibn Ubada. Bashir ibn Sad said to him, 'Allah has ordered us to ask for blessings on you, Messenger of Allah. How should we do it?' The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, remained silent until we wished we had not asked him. Then he told us to say, 'O Allah, bless Muhammad and the family of Muhammad as You blessed Ibrahim, and give baraka to Muhammad and the family of Muhammad as You gave baraka to the family of Ibrahim. In all the worlds You are worthy of Praise and Glorious,' and then give the taslim as you have learnt."

Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita Ibrahim, wa baraka ala Muhammad wa ali Muhammad kama baraktaala ali Ibrahim. Fi'l alamin, innaka Hamidu'm - Majid.


Book 004, Number 0803: Muslim

Abdullah b. Zaid-he who was shown the call (for prayer in a dream) narrated it on the authority of Mas'ad al-Ansiri who said: We were sitting in the company of Sa'id b. 'Ubida when the Messenger of Allah (may peace be upon him) came to us. Bashir b. S'ad said: Allah has commanded us to bless you. Messenger of Allah! But how should we bless you? He (the narrator) said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) kept quiet (and we were so much perturbed over his silence) that we wished we had not asked him. The Messenger of Allah (may peace be upon him) then said: (For blessing me) say:" 0 Allah, bless Muhammad and the members of his household as Thou didst bless the mernbers of Ibrahim's household. Grant favours to Muhammad and the members of his household as Thou didst grant favours to the members of the household of Ibrahim in the world. Thou art indeed Praiseworthy and Glorious" ; and salutation as you know.

Vertaling:

Abdullah b. Zaid Hij die de oproep werd getoond (voor gebed in een droom) vertelde het op gezag van Mas'ad al-Ansiri die zei: Wij zaten in het gezelschap van Sa'id b. 'Ubida toen de Boodschapper van Allah (vzmh) naar ons kwam. Bashir b. S'ad zei: Allah heeft ons bevolen om u te zegenen. Boodschapper van Allah! Maar hoe zouden wij u moeten zegenen? Hij (de verteller) zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) hield zich stil (en wij waren ongerust over zijn stilte) wij wensten dat wij hem niet hadden gevraagd. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei toen: (Voor de zegen van me) zeg: "O Allah, Verhef Muhammad en de familie van Muhammad zoals u Ibrahim en de familie van Ibrahim hebt verheven, U bent waarlijk geprezen, verheerlijk. O Allah! Zegen Muhammad en de familie van Muhammad zoals u Ibrahim en de familie van Ibrahim hebt gezegend, Voorzeker! U bent waarlijk geprezen, verheerlijk. U bent inderdaad Prijzenswaardig en Glorierijk"; en begroeting zoals jullie weten.

Opmerking:
De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft de Daroed Sharief gezegt:
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.


6. Ramadan

Top Index
1. De Profeet (vzmh) heeft 8 Rakat's gelezen tijdens Ramadan
2. Tijdens Ramadan werd drieëntwintig rakat's gelezen in de tijd van Umar ibn al-Khattab

Book 7, Number 7.2.9: Muwatta

Yahya vertelde mij dat Malik van Said ibn Abi Said al-Maqburi van Abu Salama ibn Abd ar-Rahman ibn Awf dat hij A'isha vroeg, de vrouw van Profeet, moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken, wat het gebed was van de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken, tijdens Ramadan. Zij zei, "De Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken, ging niet boven elf raka's in Ramadan of in een andere tijd. Hij bad vier - vraag me niet over hun schoonheid of lengte. Dan bad hij nog eens vier - vraag me niet over hun schoonheid en lengte. Dan bad hij drie."

A'isha vervolgde, "Ik zei, 'Boodschapper van Allah, slaap u voor u de witr doet?' Hij zei, A'isha, mijn ogen slapen maar mijn hart niet.'


2. Tijdens Ramadan werd drieëntwintig rakat's gelezen in de tijd van Umar ibn al-Khattab

Book 6, Number 6.2.5: Muwatta

Yahya vertelde mij van Malik dat Yazid ibn Ruman zei, " De mensen hebben de nacht in gebed door gebracht tijdens Ramadan van drieëntwintig raka's in de tijd van Umar ibn al-Khattab."


7. Salaat

Top Index
1. Handen opheffen na Takbir (Allah-o-Akbar), na buigen (ruku) en terug van (ruku)
2. Twee mensen die bidden moeten op een rij staan
3. Voor iemand voorbij gaan wanneer hij bidt
4. Als de Imam een fout maakt, zegt de mannen 'Subhan-Allah' en vrouwen moeten applaudisseren (klappen)
5. Het weeskind en ik vormden een rij achter de Profeet (vzmh) en de oude vrouw stond achter ons te bidden

Book 004, Number 0758: Muslim

Salim narrated it on the authority of his father who reported: I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) raising his hands apposite the shoulders at the time of beginning the prayer and before bowing down and after coming back to the position after bowing. but he did not raise them between two prostrations.

Vertaling:

Salim vertelde het op gezag van zijn vader die verhaalt: Ik zag de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn handen opheffen tot de schouders op het tijdstip van het beginnen van het gebed en vóór het buigen naar beneden en na het terugkomen in de positie na het buigen. Maar hij hief hen niet tussen twee neerwerping.


Book 004, Number 0759: Muslim

Ibn Umar reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him), when he stood up for prayer, used to raise his hands apposite the shoulders and then recited takbir (Allah-o-Akbar), and when he was about to bow he again did like it and when he raised himself from the ruku' (bowing posture) he again did like it, but he did not do it at the time of raising his head from prostration.

Vertaling:

Ibn Umar verhaalt dat de Boodschapper van Allah (vzmh), wanneer hij voor het gebed opkwam, hief hij zijn handen op tot de schouders en toen reciteerde takbir (Allah-o-Akbar), en toen hij opnieuw ging buigen deed het en toen hij zich van ruku (buigend houding) ophief deed hij het opnieuw, maar hij deed het niet op het tijdstip van het opheffen van zijn hoofd van het neerwerpen.


Book 3, Number 3.4.17: Muwatta

Yahya vertelde mij van Malik van Ibn Shihab van Salim ibn Abdullah van Abdullah ibn Umar dat de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, heeft zijn handen op het niveau van zijn schouders verhoogd toen hij met het gebed begon, en toen hij zijn hoofd van ruku ophief, deed hij het op de zelfde manier, zeggend, "Allah hoort wie hem prijst, onze Heer, alle lof is aan U." Hij hief het niet in sujud.


Volume 1, Book 12, Number 702: Bukhari

Narrated Salim bin 'Abdullah:

My father said, "Allah's Apostle used to raise both his hands up to the level of his shoulders when opening the prayer; and on saying the Takbir for bowing. And on raising his head from bowing he used to do the same and then say "Sami a-l-lahu Liman hamida, Rabbana walaka-l-hamd." And he did not do that (i.e. raising his hands) in prostrations.


2. Twee mensen die bidden moeten op een rij staan

Book 9, Number 9.9.35: Muwatta

Yahya vertelde mij dat Malik van Ibn Shihab dat Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba zei, "Ik bezocht Umar ibn Al-Khattab vlak voor middag en vond hem een vrijwillig gebed bidden. Zo stond ik achter hem, maar hij trok mij dichtbij en zette mij naast hem, aan zijn rechterhand zijde, en toen kwam Yarfa en ik bewoog mij terug en wij vormden een rij achter hem".

Vertaling:

Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab that Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba said, "I visited Umar ibn al-Khattab just before noon and found him praying a voluntary prayer. So I stood behind him, but he pulled me nearer and put me next to him, on his right hand side, and then Yarfa came and I moved back and we formed a row behind him."


Book 8, Number 8.4.15: Muwatta

Yahya vertelde mij van Malik dat Nafi zei, "Ik stond achter Abdullah ibn Umar in één van de gebeden toen er niemand anders met hem was, en hij bereikte erachter met zijn hand en plaatste me naast hem."

Vertaling:

Yahya related to me from Malik that Nafi said, "I stood behind Abdullah ibn Umar in one of the prayers when there was no one else with him, and he reached behind with his hand and placed me beside him."


3. Voor iemand voorbij gaan wanneer hij bidt

Book 9, Number 9.10.37: Muwatta

Yahya vertelde mij dat Malik van Abu'n Nadr, de mawla van Umar ibn Ubaydullah van Busr ibn Said dat Zayd ibn Khalid Al-Juhani hem naar Abu Juhaym stuurde om hem te vragen wat hij had gehoord van de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, over het voorbijgaan wanneer iemand bidt. Abu Juhaym zei, "De Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken zei, 'Indien iemand die voor een man voorbijgaat die bidt, wist wat hij op zichzelf bracht zou beter zijn voor hem om voor veertig te stoppen dan passeren om voor hem voorbijgaan'."

Abu'n-Nadr zei, "Ik weet niet of hij veertig dagen, maanden of jaren zei".

Vertaling:

Yahya related to me from Malik from Abu'n Nadr, the mawla of Umar ibn Ubaydullah from Busr ibn Said that Zayd ibn Khalid al-Juhani sent him to Abu Juhaym to ask him what he had heard from the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, about passing in front of someone praying. Abu Juhaym said, "The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'If the one who passes in front of a man praying knew what he was bringing upon himself it would be better for him to stop for forty than to pass in front of him.' "

Abu'n-Nadr said, "I do not know whether he said forty days or months or years."


4. Als de Imam een fout maakt, zegt de mannen 'Subhan-Allah' en vrouwen moeten applaudisseren (klappen)

Book 9, Number 9.20.64: Muwatta

Yahya related to me from Malik from Abu Hazim Salama ibn Dinar from Sahl ibn Said as-Saidi that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, went to the tribe of Bani Amr ibn Awf to settle their disputes .The time for the prayer came and the muadhdhin came to Abu Bakr as-Siddiq and said, "Could you lead the people in prayer and I will say the iqama?" He said, "Yes," and Abu Bakr prayed. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, came back while the people were praying, and approached and joined the row. People clapped, but Abu Bakr did not turn round. The people increased their clapping, and Abu Bakr turned round and saw the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, indicated to him to stay in his place. Abu Bakr raised his hands and praised Allah that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, had told him to do that. Then he drew back until he was in the row, and the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, stepped forward and led the prayer. When he had finished he said, "Abu Bakr, what stopped you from staying put like I told you?" Abu Bakr said, "It is not for Ibn Abi Quhafa to pray in front of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace."

The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Why did I see you all clapping so much? If something happens to you in the prayer you should say 'Subhana-llah' (Glory be to Allah), and when you say 'Subhana-llah' you will be heard. Clapping is only for women."


Book 004, Number 0845: Muslim

Sahl b. Sa'd al-Sa'idi reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) went to the tribe of Bani Amr b. Auf in order to bring reconciliation amongst (its members), and It was a time of prayer. The Mu'adhdhin came to Abu Bakr and said: Would you lead the prayer in case I recite takbir (tahrima, with which the prayer begins)? He (Abu Bakr) said: Yes. He (the narrator) said: He (Abu Bakr) started (leading) the prayer. The people were engaged in observing prayer when the Messenger of Allah (may peace be upon him) happened to come there and made his way (through the people) till he stood in a row. The people began to clap (their hands), but Abu Bakr paid no heed (to it) in prayer. When the people clapped more vigorously, he (Abu Bakr) then paid heed and saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) there. (He was about to withdraw when) the Messenger of Allah (may peace be upon him) signed to him to keep standing at his place. Abu Bakr lifted his hands and praised Allah for what the Messenger of Allah (may peace be upon him) had commanded him and then Abu Bakr withdrew himself till he stood in the midst of the row and the Messenger of Allah (may peace be upon him) stepped forward and led the prayer. When (the prayer) was over, he (the Holy Prophet) said: 0 Abu Bakr, what prevented you from standing (at that place) as I ordered you to do? Abu Bakr said: It does not become the son of Abu Quhafa to lead prayer before the Messenger of Allah (may peace be upon him). The Messenger of Allah (may peace be upon him) said (to the people) around him: What is it that I saw you clapping so vigorously? (Behold) when anything happens in prayer, say: Subhan Allah, for when you would utter it, it would attract the attention, while clapping of hands is meant for women.

Vertaling:

Sahl b. Sa'd al-Sa'idi verhaalt: De Boodschapper van Allah (vzmh) ging naar de stam van Bani Amr b. Auf om verzoening onder (zijn leden) te brengen, en het was tijd voor het gebed. Mu'adhdhin kwam naar Abu Bakr en zei: Zou u het gebed leiden voor het geval dat ik takbir reciteer (tahrima, waarmee het gebed begint)? Hij (Abu Bakr) zei: Ja. Hij (verteller) zei: Hij (Abu Bakr) begon het gebed te (leiden). De mensen waren met het waarnemen van gebed bezig toen de Boodschapper van Allah (vzmh) daar kwam en een weg maakte (door de mensen) tot hij zich in een rij bevond. De mensen begonnen (hun handen) te klappen, maar Abu Bakr gaf geen aandacht (aan het) in gebed. Toen de mensen krachtiger sloegen, gaf hij (Abu Bakr) toen aandacht en zag de Boodschapper van Allah (vzmh) daar. (Hij begon zich terug te trekken op het punt toen) de Boodschapper van Allah (vzmh) seinde aan hem te staan op zijn plaats. Abu Bakr hief zijn handen op en prijste Allah wat de Boodschapper van Allah (vzmh) hem had bevolen en toen Abu Bakr zich terug trok tot hij zich in het midden van de rij bevond en de Boodschapper van Allah (vzmh) stapte voorwaarts en leidde het gebed. Toen (het gebed) over was, zei hij (Heilige Profeet): O Abu Bakr, wat verhinderde u zich te bevinden (op die plaats) zoals ik opdracht gaf tot u? Abu Bakr zei: Het wordt niet de zoon van Abu Quhafa om gebed vóór de Boodschapper van Allah (vzmh) te leiden. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei (aan de mensen) rond hem: Wat is het dat ik u zag zo krachtig klappen? (Aanschouwen) wanneer iets in het gebed gebeurt, zeg: Subhan Allah, voor wanneer u hem zou uitspreken, het zou de aandacht aantrekken, terwijl het klappen van handen wordt bedoeld voor vrouwen.


5. Het weeskind en ik vormden een rij achter de Profeet (vzmh) en de oude vrouw stond achter ons te bidden

Book 9, Number 9.9.34: Muwatta

Yahya vertelde mij dat Malik van Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha van Anas ibn Malik dat zijn grootmoeder, Mulayka, de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, uitnodigde voor voedsel en hij at wat daarvan. Dan de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, zei, "Sta op en ik zal u leiden in het gebed".

Anas zei, "Ik stond op en nam een geweven mat die van ons is die zwart geworden waren door lang gebruik en sprenkelde hem met water en de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, stond op het. Het weeskind en ik vormden een rij achter hem en de oude vrouw stond achter ons. Hij bad twee raka's met ons en is weggegaan".

Vertaling:

Yahya related to me from Malik from Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha from Anas ibn Malik that his grandmother, Mulayka, invited the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, for food and he ate some of it. Then the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Get up and I will lead you in prayer."

Anas said, "I stood up and took a woven mat belonging to us that had become black through long use and sprinkled it with water, and the Messengerof Allah, may Allah bless him and grant him peace, stood on it. The orphan and I formed a row behind him, and the old woman stood behind us. He prayed two rakas with us and then left."


8. Vertellen iets

Top Index
1. Allah wist verkeerde acties en verhoogt rangen

Book 9, Number 9.18.58: Muwatta

Yahya related to me from Malik from al Ala ibn Abd ar-Rahman ibn Yaqub from his father from Abu Hurayra that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Shall I tell you the things by which Allah erases wrong actions and by which he raises ranks: the complete and correct performance of wudu in adverse conditions, a great number of steps towards the mosque,and waiting after one prayer for the next prayer. That is the firm hold, that is the firm hold, that is the firm hold."


9. Wonderen

Top Index
1. Ik zag water komen uit (Profeet's vzmh) vingers

Book 2, Number 2.6.33: Muwatta

Yahya vertelde mij van Malik van Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha dat Anas ibn Malik zei, "Ik zag de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken bij één gelegenheid toen het asr gebed dichtbij was. Iedereen zocht naar water voor wudu maar niemand kon het vinden. Toen bracht de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken wat water in een kruik. Hij zette zijn hand in het kruik (vessel) en toen zei hij hen allen om wudu te doen." Anas voegde toe, "Ik zag water komen uit zijn vingers. Toen deed een ieder wudu tot aan de laatste man."


Volume 7, Book 69, Number 543: Bukhari

Narrated Jabir bin 'Abdullah:

I was with the Prophet and the time for the 'Asr prayer became due. We had no water with us except a little which was put in a vessel and was brought to the Prophet . He put his hand into it and spread out his fingers and then said, "Come along! Hurry up! All those who want to perform ablution. The blessing is from Allah.'' I saw the water gushing out from his fingers. So the people performed the ablution and drank, and I tried to drink more of that water (beyond my thirst and capacity), for I knew that it was a blessing. The sub-narrator said: I asked Jabir, "How many persons were you then?" He replied, "We were one-thousand four hundred men." Salim said: Jabir said, 1500.


Book 030, Number 5656: Muslim

Anas reported that Allah's Apostle (may peace be upon him) called for water and he was given a vessel and the people began to perform ablution in that and I counted (the persons) and they were between fifty and eighty and I saw water which was spouting from his fingers.


Book 030, Number 5657: Muslim

Anas b. Malik reported: I saw Allah's Messenger (may peace be upon him) during the time of the afternoon prayer and the people asking for water for performing ablution which they did not find. (A small quantity) of water was brought to Allah's Messenger (may peace be upon him) and he placed his hand in that vessel and com- manded people to perform ablution. I raw water spouting from his fingers and the people performing ablution until the last amongst them performed it.


Book 030, Number 5658: Muslim

Anas b. Malik reported that Allah's Apostle (may peace be upon him) and his Companions were at a place known as az-Zaura' (az-Zaurd' is a place in the bazar of Medina near the mosque) that he called for a vessel containing water. He put his hand in that. And there began to spout (water) between his fingers and all the Companions performed ablution. Qatada, one of the narrators in the chain of narrators, said: Abu Hamza (the kunya of Hadrat Anas b. Malik), how many people were they? He said: They were about three hundred.


 

Top


Terug naar Haroen`s Religie pagina