Haroen Soebratie
Google
www soebratie.nl

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Sahih al-Bukhari

De Hadith's wat vertaald is in nederlands, is aangeduidt met een * (ster). Wil u het zoeken druk u Ctrl+F en tikt u de * en [ in het scherm en u kunt doorzoeken in het hele bestand.

 • Bronnen van de Hadith`s
 • Wijze van zoeken
 • Sahih al-Bhukari in Nederlands

 • 1. Revelation
  2. Belief
  3. Knowledge
  4. Ablutions (Wudu')
  5. Bathing (Ghusl)
  6. Menstrual Periods
  7. Rubbing hands and feet with dust (Tayammum)
  8. Prayers (Salat)
  9. Virtues of the Prayer Hall (Sutra of the Musalla)
  10. Times of the Prayers
  11. Call to Prayers (Adhaan)
  12. Characteristics of Prayer
  13. Friday Prayer
  14. Fear Prayer
  15. The Two Festivals (Eids)
  16. Witr Prayer
  17. Invoking Allah for Rain (Istisqaa)
  18. Eclipses
  19. Prostration During Recital of Qur'an
  20. Shortening the Prayers (At-Taqseer)
  21. Prayer at Night (Tahajjud)
  22. Actions while Praying
  23. Funerals (Al-Janaa'iz)
  24. Obligatory Charity Tax (Zakat)
  25. Obligatory Charity Tax After Ramadaan (Zakat ul Fitr)
  26. Pilgrimmage (Hajj)
  27. Minor Pilgrammage (Umra)
  28. Pilgrims Prevented from Completing the Pilgrimmage
  29. Penalty of Hunting while on Pilgrimmage
  30. Virtues of Madinah
  31. Fasting
  32. Praying at Night in Ramadaan (Taraweeh)
  33. Retiring to a Mosque for Remembrance of Allah (I'tikaf)
  34. Sales and Trade
  35. Sales in which a Price is paid for Goods to be Delivered Later (As-Salam)
  36. Hiring
  37. Transferance of a Debt from One Person to Another (Al-Hawaala)
  38. Representation, Authorization, Business by Proxy
  39. Agriculture
  40. Distribution of Water
  41. Loans, Payment of Loans, Freezing of Property, Bankruptcy
  42. Lost Things Picked up by Someone (Luqaata)
  43. Oppressions
  44. Partnership
  45. Mortgaging
  46. Manumission of Slaves
  47. Gifts
  48. Witnesses
  49. Peacemaking
  50. Conditions
  51. Wills and Testaments (Wasaayaa)
  52. Fighting for the Cause of Allah (Jihaad)
  53. One-fifth of Booty to the Cause of Allah (Khumus)
  54. Beginning of Creation
  55. Prophets
  56. Virtues and Merits of the Prophet (pbuh) and his Companions
  57. Companions of the Prophet
  58. Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar)
  59. Military Expeditions led by the Prophet (pbuh) (Al-Maghaazi)
  60. Prophetic Commentary on the Qur'an (Tafseer of the Prophet (pbuh)
  61. Virtues of the Qur'an
  62. Wedlock, Marriage (Nikaah)
  63. Divorce
  64. Supporting the Family
  65. Food, Meals
  66. Sacrifice on Occasion of Birth (`Aqiqa)
  67. Hunting, Slaughtering
  68. Al-Adha Festival Sacrifice (Adaahi)
  69. Drinks
  70. Patients
  71. Medicine
  72. Dress
  73. Good Manners and Form (Al-Adab)
  74. Asking Permission
  75. Invocations
  76. To make the Heart Tender (Ar-Riqaq)
  77. Divine Will (Al-Qadar)
  78. Oaths and Vows
  79. Expiation for Unfulfilled Oaths
  80. Laws of Inheritance (Al-Faraa'id)
  81. Limits and Punishments set by Allah (Hudood)
  82. Punishment of Disbelievers at War with Allah and His Apostle
  83. Blood Money (Ad-Diyat)
  84. Dealing with Apostates
  85. Saying Something under Compulsion (Ikraah)
  86. Tricks
  87. Interpretation of Dreams
  88. Afflictions and the End of the World
  89. Judgments (Ahkaam)
  90. Wishes
  91. Accepting Information Given by a Truthful Person
  92. Holding Fast to the Qur'an and Sunnah
  93. Oneness, Uniqueness of Allah (Tawheed)


  Revelation, Vol 1, Book 1, Number 1 - 6

  Revelation (Openbaring)


  Top Index
  Vol 1, Book 1, Number 1:

  Narrated 'Umar bin Al-Khattab:

  Ik hoorde Allah's Apostel zeggen: "de beloning van daden hangt af van de intenties en elke persoon krijgt de beloning volgens wat hij heeft bedoeld. Dus wie voor wereldse voordelen of voor een vrouw te trouwen, zijn emigratie was voor wat hij emigreerde."

  Vertaling:

  I heard Allah's Apostle saying, "The reward of deeds depends upon the intentions and every person will get the reward according to what he has intended. So whoever emigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his emigration was for what he emigrated for."


  * Vol 1, Book 1, Number 2:

  Narrated 'Aisha:

  (de moeder van gelovige) Al-Harith bin Hisham vroeg Allah’s Apostel “O Allah’s Apostel! Hoe is de Goddelijke Inspiratie aan u geopenbaard?” Allah’s Apostel antwoordde: “Soms wordt het (geopenbaard) als het ringen van een bel, deze vorm van Inspiratie is het hardste van alle en daarna gaat deze toestand over nadat ik begrepen heb wat geïnspireerd is. Soms komt de Engel in de vorm van een man en praat tegen mij en ik begrijp wat hij zegt.” 'Aisha voegde eraan toe: Voorwaar ik zag de Profeet zijnde Goddelijk geïnspireerd op een erg koude dag en merkte op dat het zweet van zijn voorhoofd afdruppelde (toen de Inspiratie over was).


  * Vol 1, Book 1, Number 3:

  Narrated 'Aisha:

  (de moeder van gelovige) Het begin van openbaring aan de Boodschapper van Allah was in de vorm van goede dromen die kwamen net als daglicht door en de aantrekkingskracht voor afzondering werd steeds groter voor hem. Hij zonderde zich af in de grot van Hira, waar hij dagen achter elkaar aan het bidden was voordat hij zijn familie zag. Voor deze afzondering, nam hij altijd voedsel mee en keerde daarna terug bij Khadija en nam weer voedsel mee zoals altijd, totdat hij de Waarheid op hem nederdaalde in de grot van Hira. De Engel kwam naar hem toe en vroeg hem om te lezen. De profeet antwoordde: "Ik weet niet te lezen".

  De profeet voegde eraan toe: "De Engel pakte me beet en drukte me zo hard, tot ik het niet meer aankon. Hij liet mij los en vroeg nogmaals om te lezen en opnieuw antwoordde ik: "Ik weet niet te lezen". Daarop pakte hij mij voor de tweede keer beet en drukte mij weer tot ik het niet aankon. Hij liet mij weer los en vroeg mij weer om te lezen, maar opnieuw antwoordde ik: "Ik weet niet te lezen (of wat moet ik lezen?)". Daarop pakte hij mij voor de derde keer vast, drukte mij en liet mij daarna los en zei: "Lees in de naam van uw Heer, die geschapen heeft, geschapen heeft de mens van een bloedklomp. Lees! En uw Heer is de Eerwaardigste". (96:1-3) Daarna keerde de Boodschapper van Allah met de openbaring terug terwijl zijn hart diverse malen tekeer ging. Toen ging hij naar Khadija bint Khuwailid en zei: "Bedek mij! Bedek mij!" Ze bedekten hem totdat zijn angst over was en nadat hij haar alles verteld had, over wat er gebeurd was, zei hij: "Ik vrees dat er iets met mij kan gebeuren". Khadija antwoordde: "Nooit! Bij Allah, Allah zal jou nooit vernederen. Jij onderhoud goede betrekkingen met jouw familieleden, je helpt de armen en degenen in nood, op een vrijgevende manier bedien jij jouw gasten en jij biedt hulp aan degenen die getroffen zijn door onheil".

  Khadija vergezelde hem naar haar neef Waraqa bin Naufal bin Asad bin 'Abdul 'Uzza, die zich, gedurende de Pre-Islamitische periode, bekeerde tot een Christen en schreef de openbaringen met hebreeuwse letters. Hij schreef de Evangelie in het Hebreeuws, zoveel, in die mate naar de wens van Allah. hij was een oude man en was tevens blind. Khadija zei tegen Waraqa: "Luister naar het verhaal van jouw neefje, O mijn neef!" Waraqa vroeg: "O mijn neefje! Wat heb jij gezien?" Allah's Boodschapper beschreef wat hij allemaal had gezien. Waraqa zei: "Dit is dezelfde (Engel Gabriel) die de geheimen bewaart die Allah had gestuurd naar Mozes. Ik wenste dat ik weer jong was en zolang leefde tot aan de tijd, wanneer jouw mensen tegen jou keren". De Boodschapper van Allah vroeg: "Zullen zij mij verdrijven?" Waraqa antwoordde bevestigend en zei: "Een ieder die met soortgelijke ermee kwam wat jij hebt gebracht, werd vijandig behandeld; en als ik er nog ben tot die dag dat ze jou zullen verdrijven, zal ik jou volledig steunen". Maar een paar dagen daarna, stief Waraqa en de openbaringen waren tijdelijk stop gezet".

  Overgeleverd door Jabir bin 'Abdullah Al-Ansari en sprak over de periode van de tijdelijke stopzetting van de openbaringen enciteerde de profeet: "Terwijl ik liep, hoorde ik plotseling een stem vanuit de hemel. Ik keek op en zag dezelfde Engel die mij bezocht in de grot van Hira, zittend op een stoel tussen hemel en aarde. Ik werd bang voor hem en keerde terug naar huis en zei: "Bedek me (in dekens)". En toen openbaarde Allah de volgende verzen (van Quran):

  "O gij (Muhammad) ommantelde. Sta op en waarschuw en verkondig de grootheid van uw Heer. Reinig uw klederen en ontwijk de teistering". (74:1-5) Hierna kwamen de openbaringen regelmatiger en sterker".


  Vol 1, Book 1, Number 4:

  Narrated Said bin Jubair:

  Ibn 'Abbas in de uitleg van de verklaring van Allah. 'niet je tong over (de Koran) aan." (75.16) zei: "Allah's Apostel gebruikt om de openbaring met veel moeite en gebruikt om zijn lippen (snel) met de inspiratie." Ibn 'Abbas verhuisde zijn lippen zeggen, "Ik ga verhuizen mijn lippen voor je als Allah's Apostel gebruikt om zijn." aldus verhuisde zijn lippen zegt: "Ik ga verhuizen mijn lippen als ik zag Ibn 'Abbas te verplaatsen." Ibn 'Abbas toegevoegd, "Dus Allah 'niet je tong over (de Koran) aan . Het is voor ons te halen en om u (O Muhammad) de mogelijkheid om het recite (Qur'an) (75.16-17), hetgeen betekent dat Allah zal hem (de Profeet ) vergeet niet het gedeelte van de koran die werd ontdekt door hart en Recite. De Verklaring van Allah "Toen wij hebben gereciteerd naar je (O Muhammad door Gabriel) dan volg je haar (Koran) overweging' (75.18) betekent 'beluisteren en niet stil.' Dan is het voor ons (Allah) om duidelijk te maken " (75.19): "Dan is het (voor Allah) om je recite it (en haar betekenis zal duidelijk worden door zelf via uw tong). Daarna, Allah's Apostel gebruikt om te luisteren naar Gabriel wanneer hij kwam na zijn vertrek was hij recite it als Gabriel had gereciteerd."

  Ibn 'Abbas in the explanation of the Statement of Allah. 'Move not your tongue concerning (the Quran) to make haste therewith." (75.16) Said "Allah's Apostle used to bear the revelation with great trouble and used to move his lips (quickly) with the Inspiration." Ibn 'Abbas moved his lips saying, "I am moving my lips in front of you as Allah's Apostle used to move his." Said moved his lips saying: "I am moving my lips, as I saw Ibn 'Abbas moving his." Ibn 'Abbas added, "So Allah revealed 'Move not your tongue concerning (the Qur'an) to make haste therewith. It is for us to collect it and to give you (O Muhammad) the ability to recite it (the Qur'an) (75.16-17) which means that Allah will make him (the Prophet ) remember the portion of the Qur'an which was revealed at that time by heart and recite it. The Statement of Allah: And 'When we have recited it to you (O Muhammad through Gabriel) then you follow its (Qur'an) recital' (75.18) means 'listen to it and be silent.' Then it is for Us (Allah) to make It clear to you' (75.19) means 'Then it is (for Allah) to make you recite it (and its meaning will be clear by itself through your tongue). Afterwards, Allah's Apostle used to listen to Gabriel whenever he came and after his departure he used to recite it as Gabriel had recited it."


  Vol 1, Book 1, Number 5:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  Allah's Apostle was the most generous of all the people, and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan when Gabriel met him. Gabriel used to meet him every night of Ramadan to teach him the Qur'an. Allah's Apostle was the most generous person, even more generous than the strong uncontrollable wind (in readiness and haste to do charitable deeds).


  Vol 1, Book 1, Number 6:

  Narrated 'Abdullah bin 'Abbas:

  Abu Sufyan bin Harb informed me that Heraclius had sent a messenger to him while he had been accompanying a caravan from Quraish. They were merchants doing business in Sham (Syria, Palestine, Lebanon and Jordan), at the time when Allah's Apostle had truce with Abu Sufyan and Quraish infidels. So Abu Sufyan and his companions went to Heraclius at Ilya (Jerusalem). Heraclius called them in the court and he had all the senior Roman dignitaries around him. He called for his translator who, translating Heraclius's question said to them, "Who amongst you is closely related to that man who claims to be a Prophet?" Abu Sufyan replied, "I am the nearest relative to him (amongst the group)."

  Heraclius said, "Bring him (Abu Sufyan) close to me and make his companions stand behind him." Abu Sufyan added, Heraclius told his translator to tell my companions that he wanted to put some questions to me regarding that man (The Prophet) and that if I told a lie they (my companions) should contradict me." Abu Sufyan added, "By Allah! Had I not been afraid of my companions labeling me a liar, I would not have spoken the truth about the Prophet. The first question he asked me about him was:

  'What is his family status amongst you?'

  I replied, 'He belongs to a good (noble) family amongst us.'

  Heraclius further asked, 'Has anybody amongst you ever claimed the same (i.e. to be a Prophet) before him?'

  I replied, 'No.'

  He said, 'Was anybody amongst his ancestors a king?'

  I replied, 'No.'

  Heraclius asked, 'Do the nobles or the poor follow him?'

  I replied, 'It is the poor who follow him.'

  He said, 'Are his followers increasing decreasing (day by day)?'

  I replied, 'They are increasing.'

  He then asked, 'Does anybody amongst those who embrace his religion become displeased and renounce the religion afterwards?'

  I replied, 'No.'

  Heraclius said, 'Have you ever accused him of telling lies before his claim (to be a Prophet)?'

  I replied, 'No. '

  Heraclius said, 'Does he break his promises?'

  I replied, 'No. We are at truce with him but we do not know what he will do in it.' I could not find opportunity to say anything against him except that.

  Heraclius asked, 'Have you ever had a war with him?'

  I replied, 'Yes.'

  Then he said, 'What was the outcome of the battles?'

  I replied, 'Sometimes he was victorious and sometimes we.'

  Heraclius said, 'What does he order you to do?'

  I said, 'He tells us to worship Allah and Allah alone and not to worship anything along with Him, and to renounce all that our ancestors had said. He orders us to pray, to speak the truth, to be chaste and to keep good relations with our Kith and kin.'

  Heraclius asked the translator to convey to me the following, I asked you about his family and your reply was that he belonged to a very noble family. In fact all the Apostles come from noble families amongst their respective peoples. I questioned you whether anybody else amongst you claimed such a thing, your reply was in the negative. If the answer had been in the affirmative, I would have thought that this man was following the previous man's statement. Then I asked you whether anyone of his ancestors was a king. Your reply was in the negative, and if it had been in the affirmative, I would have thought that this man wanted to take back his ancestral kingdom.

  I further asked whether he was ever accused of telling lies before he said what he said, and your reply was in the negative. So I wondered how a person who does not tell a lie about others could ever tell a lie about Allah. I, then asked you whether the rich people followed him or the poor. You replied that it was the poor who followed him. And in fact all the Apostle have been followed by this very class of people. Then I asked you whether his followers were increasing or decreasing. You replied that they were increasing, and in fact this is the way of true faith, till it is complete in all respects. I further asked you whether there was anybody, who, after embracing his religion, became displeased and discarded his religion. Your reply was in the negative, and in fact this is (the sign of) true faith, when its delight enters the hearts and mixes with them completely. I asked you whether he had ever betrayed. You replied in the negative and likewise the Apostles never betray. Then I asked you what he ordered you to do. You replied that he ordered you to worship Allah and Allah alone and not to worship any thing along with Him and forbade you to worship idols and ordered you to pray, to speak the truth and to be chaste. If what you have said is true, he will very soon occupy this place underneath my feet and I knew it (from the scriptures) that he was going to appear but I did not know that he would be from you, and if I could reach him definitely, I would go immediately to meet him and if I were with him, I would certainly wash his feet.' Heraclius then asked for the letter addressed by Allah's Apostle

  which was delivered by Dihya to the Governor of Busra, who forwarded it to Heraclius to read. The contents of the letter were as follows: "In the name of Allah the Beneficent, the Merciful (This letter is) from Muhammad the slave of Allah and His Apostle to Heraclius the ruler of Byzantine. Peace be upon him, who follows the right path. Furthermore I invite you to Islam, and if you become a Muslim you will be safe, and Allah will double your reward, and if you reject this invitation of Islam you will be committing a sin by misguiding your Arisiyin (peasants). (And I recite to you Allah's Statement:)

  'O people of the scripture! Come to a word common to you and us that we worship none but Allah and that we associate nothing in worship with Him, and that none of us shall take others as Lords beside Allah. Then, if they turn away, say: Bear witness that we are Muslims (those who have surrendered to Allah).' (3:64).

  Abu Sufyan then added, "When Heraclius had finished his speech and had read the letter, there was a great hue and cry in the Royal Court. So we were turned out of the court. I told my companions that the question of Ibn-Abi-Kabsha) (the Prophet Muhammad) has become so prominent that even the King of Bani Al-Asfar (Byzantine) is afraid of him. Then I started to become sure that he (the Prophet) would be the conqueror in the near future till I embraced Islam (i.e. Allah guided me to it)."

  The sub narrator adds, "Ibn An-Natur was the Governor of llya' (Jerusalem) and Heraclius was the head of the Christians of Sham. Ibn An-Natur narrates that once while Heraclius was visiting ilya' (Jerusalem), he got up in the morning with a sad mood. Some of his priests asked him why he was in that mood? Heraclius was a foreteller and an astrologer. He replied, 'At night when I looked at the stars, I saw that the leader of those who practice circumcision had appeared (become the conqueror). Who are they who practice circumcision?' The people replied, 'Except the Jews nobody practices circumcision, so you should not be afraid of them (Jews).

  'Just Issue orders to kill every Jew present in the country.'

  While they were discussing it, a messenger sent by the king of Ghassan to convey the news of Allah's Apostle to Heraclius was brought in. Having heard the news, he (Heraclius) ordered the people to go and see whether the messenger of Ghassan was circumcised. The people, after seeing him, told Heraclius that he was circumcised. Heraclius then asked him about the Arabs. The messenger replied, 'Arabs also practice circumcision.'

  (After hearing that) Heraclius remarked that sovereignty of the 'Arabs had appeared. Heraclius then wrote a letter to his friend in Rome who was as good as Heraclius in knowledge. Heraclius then left for Homs. (a town in Syrian and stayed there till he received the reply of his letter from his friend who agreed with him in his opinion about the emergence of the Prophet and the fact that he was a Prophet. On that Heraclius invited all the heads of the Byzantines to assemble in his palace at Homs. When they assembled, he ordered that all the doors of his palace be closed. Then he came out and said, 'O Byzantines! If success is your desire and if you seek right guidance and want your empire to remain then give a pledge of allegiance to this Prophet (i.e. embrace Islam).'

  (On hearing the views of Heraclius) the people ran towards the gates of the palace like onagers but found the doors closed. Heraclius realized their hatred towards Islam and when he lost the hope of their embracing Islam, he ordered that they should be brought back in audience.

  (When they returned) he said, 'What already said was just to test the strength of your conviction and I have seen it.' The people prostrated before him and became pleased with him, and this was the end of Heraclius's story (in connection with his faith).

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 2: 7 - 55

  Belief


  Top Index

  Vol 1, Book 2, Number 7:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Allah's Apostle said: Islam is based on (the following) five (principles):

  1. To testify that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad is Allah's Apostle.

  2. To offer the (compulsory congregational) prayers dutifully and perfectly.

  3. To pay Zakat (i.e. obligatory charity) .

  4. To perform Hajj. (i.e. Pilgrimage to Mecca)

  5. To observe fast during the month of Ramadan.


  Vol 1, Book 2, Number 8:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "Faith (Belief) consists of more than sixty branches (i.e. parts). And Haya (This term "Haya" covers a large number of concepts which are to be taken together; amongst them are self respect, modesty, bashfulness, and scruple, etc.) is a part of faith."


  Vol 1, Book 2, Number 9:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr:

  The Prophet said, "A Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. And a Muhajir (emigrant) is the one who gives up (abandons) all what Allah has forbidden."


  Vol 1, Book 2, Number 10:

  Narrated Abu Musa:

  Some people asked Allah's Apostle, "Whose Islam is the best? i.e. (Who is a very good Muslim)?" He replied, "One who avoids harming the Muslims with his tongue and hands."


  Vol 1, Book 2, Number 11:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr:

  A man asked the Prophet , "What sort of deeds or (what qualities of) Islam are good?" The Prophet replied, 'To feed (the poor) and greet those whom you know and those whom you do not Know (See Hadith No. 27).


  Vol 1, Book 2, Number 12:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "None of you will have faith till he wishes for his (Muslim) brother what he likes for himself."


  * Vol 1, Book 2, Number 13:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Boodschapper zei: "Bij degene in wiens handen mijn leven is, niemand van jullie is gelovig tot hij meer van mij houdt dan van zijn vader en zijn kinderen ."


  Vol 1, Book 2, Number 14:

  Narrated Anas:

  The Prophet said "None of you will have faith till he loves me more than his father, his children and all mankind."


  Vol 1, Book 2, Number 15:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "Whoever possesses the following three qualities will have the sweetness (delight) of faith:

  1. The one to whom Allah and His Apostle becomes dearer than anything else.

  2. Who loves a person and he loves him only for Allah's sake.

  3. Who hates to revert to Atheism (disbelief) as he hates to be thrown into the fire."


  Vol 1, Book 2, Number 16:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "Love for the Ansar is a sign of faith and hatred for the Ansar is a sign of hypocrisy."


  Vol 1, Book 2, Number 17:

  Narrated 'Ubada bin As-Samit:

  who took part in the battle of Badr and was a Naqib (a person heading a group of six persons), on the night of Al-'Aqaba pledge: Allah's Apostle said while a group of his companions were around him, "Swear allegiance to me for:

  1. Not to join anything in worship along with Allah.

  2. Not to steal.

  3. Not to commit illegal sexual intercourse.

  4. Not to kill your children.

  5. Not to accuse an innocent person (to spread such an accusation among people).

  6. Not to be disobedient (when ordered) to do good deed."

  The Prophet added: "Whoever among you fulfills his pledge will be rewarded by Allah. And whoever indulges in any one of them (except the ascription of partners to Allah) and gets the punishment in this world, that punishment will be an expiation for that sin. And if one indulges in any of them, and Allah conceals his sin, it is up to Him to forgive or punish him (in the Hereafter)." 'Ubada bin As-Samit added: "So we swore allegiance for these." (points to Allah's Apostle)


  Vol 1, Book 2, Number 18:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  Allah's Apostle said, "A time will come that the best property of a Muslim will be sheep which he will take on the top of mountains and the places of rainfall (valleys) so as to flee with his religion from afflictions."


  Vol 1, Book 2, Number 19:

  Narrated 'Aisha:

  Whenever Allah's Apostle ordered the Muslims to do something, he used to order them deeds which were easy for them to do, (according to their strength endurance). They said, "O Allah's Apostle! We are not like you. Allah has forgiven your past and future sins." So Allah's Apostle became angry and it was apparent on his face. He said, "I am the most Allah fearing, and know Allah better than all of you do."


  Vol 1, Book 2, Number 20:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "Whoever possesses the following three qualities will taste the sweetness of faith:

  1. The one to whom Allah and His Apostle become dearer than anything else.

  2. Who loves a person and he loves him only for Allah's sake.

  3. Who hates to revert to disbelief (Atheism) after Allah has brought (saved) him out from it, as he hates to be thrown in fire."


  Vol 1, Book 2, Number 21:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  The Prophet said, "When the people of Paradise will enter Paradise and the people of Hell will go to Hell, Allah will order those who have had faith equal to the weight of a grain of mustard seed to be taken out from Hell. So they will be taken out but (by then) they will be blackened (charred). Then they will be put in the river of Haya' (rain) or Hayat (life) (the Narrator is in doubt as to which is the right term), and they will revive like a grain that grows near the bank of a flood channel. Don't you see that it comes out yellow and twisted"


  Vol 1, Book 2, Number 22:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  Allah's Apostle said, "While I was sleeping I saw (in a dream) some people wearing shirts of which some were reaching up to the breasts only while others were even shorter than that. Umar bin Al-Khattab was shown wearing a shirt that he was dragging." The people asked, "How did you interpret it? (What is its interpretation) O Allah's Apostle?" He (the Prophet ) replied, "It is the Religion."


  Vol 1, Book 2, Number 23:

  Narrated 'Abdullah (bin 'Umar):

  Once Allah's Apostle passed by an Ansari (man) who was admonishing to his brother regarding Haya'. On that Allah's Apostle said, "Leave him as Haya' is a part of faith." (See Hadith No. 8)


  * Vol 1, Book 2, Number 24:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Allah's Boodschaper zei: “Ik ben bevolen (door Allah) om tegen de mensen te vechten totdat zij getuigen dat geen het recht heeft om te worden aanbeden dan Allah en dat Mohammed Allah's Apostel is, en de gebeden volmaakt aanbieden en de verplichte liefdadigheid geven, dus als zij dat doen, dan redden zij hun levens en bezit van mij behalve voor islamitische wetten en dan zal hun afrekening gedaan worden door Allah.”


  Top
  Vol 1, Book 2, Number 25:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle was asked, "What is the best deed?" He replied, "To believe in Allah and His Apostle (Muhammad). The questioner then asked, "What is the next (in goodness)? He replied, "To participate in Jihad (religious fighting) in Allah's Cause." The questioner again asked, "What is the next (in goodness)?" He replied, "To perform Hajj (Pilgrim age to Mecca) 'Mubrur, (which is accepted by Allah and is performed with the intention of seeking Allah's pleasure only and not to show off and without committing a sin and in accordance with the traditions of the Prophet)."


  Vol 1, Book 2, Number 26:

  Narrated Sa'd:

  Allah's Apostle distributed (Zakat) amongst (a group of) people while I was sitting there but Allah's Apostle left a man whom I thought the best of the lot. I asked, "O Allah's Apostle! Why have you left that person? By Allah I regard him as a faithful believer." The Prophet commented: "Or merely a Muslim." I remained quiet for a while, but could not help repeating my question because of what I knew about him. And then asked Allah's Apostle, "Why have you left so and so? By Allah! He is a faithful believer." The Prophet again said, "Or merely a Muslim." And I could not help repeating my question because of what I knew about him. Then the Prophet said, "O Sa'd! I give to a person while another is dearer to me, for fear that he might be thrown on his face in the Fire by Allah."


  Vol 1, Book 2, Number 27:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr:

  A person asked Allah's Apostle. "What (sort of) deeds in or (what qualities of) Islam are good?" He replied, "To feed (the poor) and greet those whom you know and those whom you don't know."


  * Vol 1, Book 2, Number 28:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  De Profeet zei: “Mij werd het Hellevuur getoond en de meerderheid van zijn bewoners waren vrouwen die ondankbaar waren.” Gevraagd werd: “Geloven zij niet in Allah?” (of zijn zij ondankbaar tot Allah?). Hij antwoordde: “Zij zijn ondankbaar naar hun echtgenoten en zijn ondankbaar voor de gunsten en het goede aan hen gedaan. Als je altijd goed (goedgunstig) geweest bent tot één van hen en vervolgens ziet zij iets in jou (waar zij niet van houdt), zal zij zeggen: ‘Ik heb nooit iets goed van jou ontvangen.”


  Vol 1, Book 2, Number 29:

  Narrated Al-Ma'rur:

  At Ar-Rabadha I met Abu Dhar who was wearing a cloak, and his slave, too, was wearing a similar one. I asked about the reason for it. He replied, "I abused a person by calling his mother with bad names." The Prophet said to me, 'O Abu Dhar! Did you abuse him by calling his mother with bad names You still have some characteristics of ignorance. Your slaves are your brothers and Allah has put them under your command. So whoever has a brother under his command should feed him of what he eats and dress him of what he wears. Do not ask them (slaves) to do things beyond their capacity (power) and if you do so, then help them.' "


  Vol 1, Book 2, Number 30:

  Narrated Al-Ahnaf bin Qais:

  While I was going to help this man ('Ali Ibn Abi Talib), Abu Bakra met me and asked, "Where are you going?" I replied, "I am going to help that person." He said, "Go back for I have heard Allah's Apostle saying, 'When two Muslims fight (meet) each other with their swords, both the murderer as well as the murdered will go to the Hell-fire.' I said, 'O Allah's Apostle! It is all right for the murderer but what about the murdered one?' Allah's Apostle replied, "He surely had the intention to kill his companion." (Zie hadith Vol 9, Book 88, Number 204)


  Vol 1, Book 2, Number 31:

  Narrated 'Abdullah:

  When the following Verse was revealed: "It is those who believe and confuse not their belief with wrong (worshipping others besides Allah.)" (6:83), the companions of Allah's Apostle asked, "Who is amongst us who had not done injustice (wrong)?" Allah revealed: "No doubt, joining others in worship with Allah is a great injustice (wrong) indeed." (31.13)


  Vol 1, Book 2, Number 32:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "The signs of a hypocrite are three:

  1. Whenever he speaks, he tells a lie.

  2. Whenever he promises, he always breaks it (his promise ).

  3. If you trust him, he proves to be dishonest. (If you keep something as a trust with him, he will not return it.)"


  Vol 1, Book 2, Number 33:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr:

  The Prophet said, "Whoever has the following four (characteristics) will be a pure hypocrite and whoever has one of the following four characteristics will have one characteristic of hypocrisy unless and until he gives it up.

  1. Whenever he is entrusted, he betrays.

  2. Whenever he speaks, he tells a lie.

  3. Whenever he makes a covenant, he proves treacherous.

  4. Whenever he quarrels, he behaves in a very imprudent, evil and insulting manner."


  * Vol 1, Book 2, Number 34:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Boodschaper zei: “Wie de gebeden op de nacht van Qadr opzegt uit oprecht geloof en hopend om Allah's onderscheidingen te verkrijgen (niet om zich aan anderen te bewijzen) dan zullen al zijn zonden uit het verleden worden vergeven.”


  * Vol 1, Book 2, Number 35:

  Narrated Abu Hurairah:

  De Profeet zei: “Degene die deelneemt in (heilige veldslagen) in de zaak van Allah zonder dat iets hem daartoe aanzet dan geloof in Allah en Zijn Apostelen, zal worden beloond door Allah ofwel met een beloning of buit (indien hij blijft leven), of hij zal worden toegelaten tot het paradijs (als hij in de strijd wordt gedood als martelaar). Had ik het niet moeilijk gevonden voor mijn volgelingen, dan zou ik nog enige sariya (legereenheid) onderweg voor Jihad achter laten blijven en ik zou heel graag gemartelaard worden in Allah's zaak en daarna tot leven gewekt worden, en daarna gemartelaard en daarna tot leven gewekt worden, en daarna opnieuw gemartelaard in Zijn zaak.”


  * Vol 1, Book 2, Number 36:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostel zei: “Degene die gebeden tijdens de nachten van Ramadan getrouw opzegt uit oprecht geloof en hopend om Allah's onderscheidingen te verkrijgen (niet om zich aan anderen te bewijzen), zullen al zijn zonden uit het verleden worden vergeven.”


  Vol 1, Book 2, Number 37:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "Whoever observes fasts during the month of Ramadan out of sincere faith, and hoping to attain Allah's rewards, then all his past sins will be forgiven."


  * Vol 1, Book 2, Number 38:

  Narrated Abu Hurairah:

  De Profeet zei: “Religie is erg gemakkelijk en degene die zichzelf overbelast in zijn religie zal niet in staat zijn om verder op die manier te gaan. Dus u moet geen extremisten zijn, maar proberen dichtbij volmaaktheid te zijn en de goede berichten te ontvangen dat u onderscheiden zult worden; en verwerf sterkte door in de ochtends, de nachten te bidden.” (zie Fath-ul-Bari, Pagina 102, Vol 1).


  Vol 1, Book 2, Number 39:

  Narrated Al-Bara' (bin 'Azib):

  When the Prophet came to Medina, he stayed first with his grandfathers or maternal uncles from Ansar. He offered his prayers facing Baitul-Maqdis (Jerusalem) for sixteen or seventeen months, but he wished that he could pray facing the Ka'ba (at Mecca). The first prayer which he offered facing the Ka'ba was the 'Asr prayer in the company of some people. Then one of those who had offered that prayer with him came out and passed by some people in a mosque who were bowing during their prayers (facing Jerusalem). He said addressing them, "By Allah, I testify that I have prayed with Allah's Apostle facing Mecca (Ka'ba).' Hearing that, those people changed their direction towards the Ka'ba immediately. Jews and the people of the scriptures used to be pleased to see the Prophet facing Jerusalem in prayers but when he changed his direction towards the Ka'ba, during the prayers, they disapproved of it.

  Al-Bara' added, "Before we changed our direction towards the Ka'ba (Mecca) in prayers, some Muslims had died or had been killed and we did not know what to say about them (regarding their prayers.) Allah then revealed: And Allah would never make your faith (prayers) to be lost (i.e. the prayers of those Muslims were valid).' " (2:143).


  Vol 1, Book 2, Number 40:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "If any one of you improve (follows strictly) his Islamic religion then his good deeds will be rewarded ten times to seven hundred times for each good deed and a bad deed will be recorded as it is."


  Vol 1, Book 2, Number 41:

  Narrated 'Aisha:

  Once the Prophet came while a woman was sitting with me. He said, "Who is she?" I replied, "She is so and so," and told him about her (excessive) praying. He said disapprovingly, "Do (good) deeds which is within your capacity (without being overtaxed) as Allah does not get tired (of giving rewards) but (surely) you will get tired and the best deed (act of Worship) in the sight of Allah is that which is done regularly."


  Vol 1, Book 2, Number 42:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "Whoever said "None has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good (faith) equal to the weight of a barley grain will be taken out of Hell. And whoever said: "None has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good (faith) equal to the weight of a wheat grain will be taken out of Hell. And whoever said, "None has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good (faith) equal to the weight of an atom will be taken out of Hell."


  Vol 1, Book 2, Number 43:

  Narrated 'Umar bin Al-Khattab:

  Eens zei een Jood tegen mij: “O, leider der gelovigen! Er is een vers in jullie Heilige Boek, die door een ieder van jullie wordt gereciteerd en als het aan ons was geopenbaard, dan zouden wij die dag als een feestdag beschouwen”. ‘Umar ibn Khattab vroeg: “Welke vers is dat?” De Jood antwoordde: “Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen” (Qur'an 5:3). 'Umar Ibn Khattab antwoordde: “Geen twijfel, wij weten waar en wanneer deze vers werd geopenbaard aan de profeet. Het was op een vrijdag en de profeet stond op Arafat (tijdens de Hadj)”. (Zie hadith Vol 5, Book 59, Number 689) en (Zie hadith Vol 9, Book 92, Number 373)


  Vol 1, Book 2, Number 44:

  Narrated Talha bin 'Ubaidullah:

  A man from Najd with unkempt hair came to Allah's Apostle and we heard his loud voice but could not understand what he was saying, till he came near and then we came to know that he was asking about Islam. Allah's Apostle said, "You have to offer prayers perfectly five times in a day and night (24 hours)." The man asked, "Is there any more (praying)?" Allah's Apostle replied, "No, but if you want to offer the Nawafil prayers (you can)." Allah's Apostle further said to him: "You have to observe fasts during the month of Ramad, an." The man asked, "Is there any more fasting?" Allah's Apostle replied, "No, but if you want to observe the Nawafil fasts (you can.)" Then Allah's Apostle further said to him, "You have to pay the Zakat (obligatory charity)." The man asked, "Is there any thing other than the Zakat for me to pay?" Allah's Apostle replied, "No, unless you want to give alms of your own." And then that man retreated saying, "By Allah! I will neither do less nor more than this." Allah's Apostle said, "If what he said is true, then he will be successful (i.e. he will be granted Paradise)."


  Vol 1, Book 2, Number 45:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "(A believer) who accompanies the funeral procession of a Muslim out of sincere faith and hoping to attain Allah's reward and remains with it till the funeral prayer is offered and the burial ceremonies are over, he will return with a reward of two Qirats. Each Qirat is like the size of the (Mount) Uhud. He who offers the funeral prayer only and returns before the burial, will return with the reward of one Qirat only."


  Vol 1, Book 2, Number 46:

  Narrated 'Abdullah:

  The Prophet said, "Abusing a Muslim is Fusuq (an evil doing) and killing him is Kufr (disbelief)." Narrated 'Ubada bin As-Samit: "Allah's Apostle went out to inform the people about the (date of the) night of decree (Al-Qadr) but there happened a quarrel between two Muslim men. The Prophet said, "I came out to inform you about (the date of) the night of Al-Qadr, but as so and so and so and so quarrelled, its knowledge was taken away (I forgot it) and maybe it was better for you. Now look for it in the 7th, the 9th and the 5th (of the last 10 nights of the month of Ramadan)."


  Vol 1, Book 2, Number 47:

  Narrated Abu Hurairah:

  One day while the Prophet was sitting in the company of some people, (The angel) Gabriel came and asked, "What is faith?" Allah's Apostle replied, 'Faith is to believe in Allah, His angels, (the) meeting with Him, His Apostles, and to believe in Resurrection." Then he further asked, "What is Islam?" Allah's Apostle replied, "To worship Allah Alone and none else, to offer prayers perfectly to pay the compulsory charity (Zakat) and to observe fasts during the month of Ramadan." Then he further asked, "What is Ihsan (perfection)?" Allah's Apostle replied, "To worship Allah as if you see Him, and if you cannot achieve this state of devotion then you must consider that He is looking at you." Then he further asked, "When will the Hour be established?" Allah's Apostle replied, "The answerer has no better knowledge than the questioner. But I will inform you about its portents.

  1. When a slave (lady) gives birth to her master.

  2. When the shepherds of black camels start boasting and competing with others in the construction of higher buildings. And the Hour is one of five things which nobody knows except Allah.

  The Prophet then recited: "Verily, with Allah (Alone) is the knowledge of the Hour--." (31. 34) Then that man (Gabriel) left and the Prophet asked his companions to call him back, but they could not see him. Then the Prophet said, "That was Gabriel who came to teach the people their religion." Abu 'Abdullah said: He (the Prophet) considered all that as a part of faith.


  Vol 1, Book 2, Number 48:

  Narrated 'Abdullah bin 'Abbas:

  I was informed by Abu Sufyan that Heraclius said to him, "I asked you whether they (followers of Muhammad) were increasing or decreasing. You replied that they were increasing. And in fact, this is the way of true Faith till it is complete in all respects. I further asked you whether there was anybody, who, after embracing his (the Prophets) religion (Islam) became displeased and discarded it. You replied in the negative, and in fact, this is (a sign of) true faith. When its delight enters the heart and mixes with them completely, nobody can be displeased with it."


  Vol 1, Book 2, Number 49:

  Narrated An-Nu'man bin Bashir:

  I heard Allah's Apostle saying, 'Both legal and illegal things are evident but in between them there are doubtful (suspicious) things and most of the people have no knowledge about them. So whoever saves himself from these suspicious things saves his religion and his honor. And whoever indulges in these suspicious things is like a shepherd who grazes (his animals) near the Hima (private pasture) of someone else and at any moment he is liable to get in it. (O people!) Beware! Every king has a Hima and the Hima of Allah on the earth is His illegal (forbidden) things. Beware! There is a piece of flesh in the body if it becomes good (reformed) the whole body becomes good but if it gets spoilt the whole body gets spoilt and that is the heart.


  Vol 1, Book 2, Number 50:

  Narrated Abu Jamra:

  I used to sit with Ibn 'Abbas and he made me sit on his sitting place. He requested me to stay with him in order that he might give me a share from his property. So I stayed with him for two months. Once he told (me) that when the delegation of the tribe of 'Abdul Qais came to the Prophet, the Prophet asked them, "Who are the people (i.e. you)? (Or) who are the delegate?" They replied, "We are from the tribe of Rabi'a." Then the Prophet said to them, "Welcome! O people (or O delegation of 'Abdul Qais)! Neither will you have disgrace nor will you regret." They said, "O Allah's Apostle! We cannot come to you except in the sacred month and there is the infidel tribe of Mudar intervening between you and us. So please order us to do something good (religious deeds) so that we may inform our people whom we have left behind (at home), and that we may enter Paradise (by acting on them)." Then they asked about drinks (what is legal and what is illegal). The Prophet ordered them to do four things and forbade them from four things. He ordered them to believe in Allah Alone and asked them, "Do you know what is meant by believing in Allah Alone?" They replied, "Allah and His Apostle know better." Thereupon the Prophet said, "It means:

  1. To testify that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad is Allah's Apostle.

  2. To offer prayers perfectly

  3. To pay the Zakat (obligatory charity)

  4. To observe fast during the month of Ramadan.

  5. And to pay Al-Khumus (one fifth of the booty to be given in Allah's Cause).

  Then he forbade them four things, namely, Hantam, Dubba,' Naqir Ann Muzaffat or Muqaiyar; (These were the names of pots in which Alcoholic drinks were prepared) (The Prophet mentioned the container of wine and he meant the wine itself). The Prophet further said (to them): "Memorize them (these instructions) and convey them to the people whom you have left behind."


  Vol 1, Book 2, Number 51:

  Narrated 'Umar bin Al-Khattab:

  Allah's Apostle said, "The reward of deeds depends upon the intention and every person will get the reward according to what he has intended. So whoever emigrated for Allah and His Apostle, then his emigration was for Allah and His Apostle. And whoever emigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his emigration was for what he emigrated for."


  * Vol 1, Book 2, Number 52:

  Narrated Abu Mas'ud:

  De Profeet zei: “Als een man geld uitgeeft voor zijn gezin (met de bedoeling van het hebben van een beloning van Allah) oprecht voor Allah's zaak dan is het een (soort van) aalmoes-geven voor hem.


  Vol 1, Book 2, Number 53:

  Narrated Sa'd bin Abi Waqqas:

  Allah's Apostle said, "You will be rewarded for whatever you spend for Allah's sake even if it were a morsel which you put in your wife's mouth."


  Vol 1, Book 2, Number 54:

  Narrated Jarir bin Abdullah:

  I gave the pledge of allegiance to Allah's Apostle for the following:

  1. offer prayers perfectly

  2. pay the Zakat (obligatory charity)

  3. and be sincere and true to every Muslim.


  Vol 1, Book 2, Number 55:

  Narrated Ziyad bin'Ilaqa:

  I heard Jarir bin 'Abdullah (Praising Allah). On the day when Al-Mughira bin Shu'ba died, he (Jarir) got up (on the pulpit) and thanked and praised Allah and said, "Be afraid of Allah alone Who has none along with Him to be worshipped.(You should) be calm and quiet till the (new) chief comes to you and he will come to you soon. Ask Allah's forgiveness for your (late) chief because he himself loved to forgive others." Jarir added, "Amma badu (now then), I went to the Prophet and said, 'I give my pledge of allegiance to you for Islam." The Prophet conditioned (my pledge) for me to be sincere and true to every Muslim so I gave my pledge to him for this. By the Lord of this mosque! I am sincere and true to you (Muslims). Then Jarir asked for Allah's forgiveness and came down (from the pulpit).

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 3: 56 - 136

  Knowledge


  Top Index
  * Vol 1, Book 3, Number 56:

  Narrated Abu Hurairah:

  Terwijl de Profeet iets aan het zeggen was in een vergadering, kwam een Bedoeïne en vroeg hem: “Wanneer zal het Uur (Dag des Oordeels) plaatsvinden?” Allah’s Apostel ging verder met zijn toespraak, dus sommige mensen zeiden dat Allah’s Apostel de vraag hoorde, maar niet leuk vond wat die Bedoeïne vroeg. Sommigen van hen zeiden dat Allah’s Apostel het niet gehoord had. Toen de Profeet zijn toespraak beëindigd had, zei hij: “Waar is de onderzoeker, die zich informeert over het Uur (Dag des Oordeels)?” De Bedoeïne zei: “Ik ben hier, O Allah’s Apostel.” Toen zei de Profeet: “Wanneer eerlijkheid weg is, wacht dan voor het Uur (Dag des Oordeels).” De Bedoeïne zei: “Hoe zal dat verloren worden?” De Profeet zei: “Wanneer de macht of gezag in de handen komt van ongepaste personen, wacht dan voor het Uur (Dag des Oordeels)”


  * Vol 1, Book 3, Number 57:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr:

  Op een keer bleef de profeet tijdens een reis achter ons. Hij voegde zich bij ons terwijl we ons wasten voor het gebed, dat al eerder verricht had moeten worden. We gingen net met natte handen over onze voeten (op wasten ze niet juist), dus de Profeet sprak met luide stem tot ons en zei twee- of driemaal: “Red je hielen van het vuur.”


  Vol 1, Book 3, Number 58:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Allah's Apostle said, "Amongst the trees, there is a tree, the leaves of which do not fall and is like a Muslim. Tell me the name of that tree." Everybody started thinking about the trees of the desert areas. And I thought of the date-palm tree but felt shy to answer the others then asked, "What is that tree, O Allah's Apostle ?" He replied, "It is the date-palm tree."


  Vol 1, Book 3, Number 59:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet said, "Amongst the trees, there is a tree, the leaves of which do not fall and is like a Muslim. Tell me the name of that tree." Everybody started thinking about the trees of the desert areas. And I thought of the date-palm tree. The others then asked, "Please inform us what is that tree, O Allah's Apostle?" He replied, "It is the date-palm tree."


  Vol 1, Book 3, Number 60:

  Narrated Ibn Umar:

  same as above Hadith 59.


  Vol 1, Book 3, Number 61:

  Narrated Ibn Umar:

  same as above Hadith 59.


  Vol 1, Book 3, Number 62:

  Narrated Ibn Umar:

  same as above Hadith 59.


  Vol 1, Book 3, Number 63:

  Narrated Anas bin Malik:

  While we were sitting with the Prophet in the mosque, a man came riding on a camel. He made his camel kneel down in the mosque, tied its foreleg and then said: "Who amongst you is Muhammad?" At that time the Prophet was sitting amongst us (his companions) leaning on his arm. We replied, "This white man reclining on his arm." The an then addressed him, "O Son of 'Abdul Muttalib."

  The Prophet said, "I am here to answer your questions." The man said to the Prophet, "I want to ask you something and will be hard in questioning. So do not get angry." The Prophet said, "Ask whatever you want." The man said, "I ask you by your Lord, and the Lord of those who were before you, has Allah sent you as an Apostle to all the mankind?" The Prophet replied, "By Allah, yes." The man further said, "I ask you by Allah. Has Allah ordered you to offer five prayers in a day and night (24 hours).? He replied, "By Allah, Yes." The man further said, "I ask you by Allah! Has Allah ordered you to observe fasts during this month of the year (i.e. Ramadan)?" He replied, "By Allah, Yes." The man further said, "I ask you by Allah. Has Allah ordered you to take Zakat (obligatory charity) from our rich people and distribute it amongst our poor people?" The Prophet replied, "By Allah, yes." Thereupon that man said, "I have believed in all that with which you have been sent, and I have been sent by my people as a messenger, and I am Dimam bin Tha'laba from the brothers of Bani Sa'd bin Bakr."


  Vol 1, Book 3, Number 64:

  Narrated 'Abdullah bin Abbas:

  Once Allah's Apostle gave a letter to a person and ordered him to go and deliver it to the Governor of Bahrain. (He did so) and the Governor of Bahrain sent it to Chousroes, who read that letter and then tore it to pieces. (The sub-narrator (Ibn Shihab) thinks that Ibn Al-Musaiyab said that Allah's Apostle invoked Allah against them (saying), "May Allah tear them into pieces, and disperse them all totally.)"


  Vol 1, Book 3, Number 65:

  Narrated Anas bin Malik:

  Once the Prophet wrote a letter or had an idea of writing a letter. The Prophet was told that they (rulers) would not read letters unless they were sealed. So the Prophet got a silver ring made with "Muhammad Allah's Apostle" engraved on it. As if I were just observing its white glitter in the hand of the Prophet


  Vol 1, Book 3, Number 66:

  Narrated Abu Waqid Al-Laithi:

  While Allah's Apostle was sitting in the mosque with some people, three men came. Two of them came in front of Allah's Apostle and the third one went away. The two persons kept on standing before Allah's Apostle for a while and then one of them found a place in the circle and sat there while the other sat behind the gathering, and the third one went away. When Allah's Apostle finished his preaching, he said, "Shall I tell you about these three persons? One of them be-took himself to Allah, so Allah took him into His grace and mercy and accommodated him, the second felt shy from Allah, so Allah sheltered Him in His mercy (and did not punish him), while the third turned his face from Allah and went away, so Allah turned His face from him likewise. "


  Vol 1, Book 3, Number 67:

  Narrated 'Abdur Rahman bin Abi Bakra's father:

  Once the Prophet was riding his camel and a man was holding its rein. The Prophet asked, "What is the day today?" We kept quiet, thinking that he might give that day another name. He said, "Isn't it the day of Nahr (slaughtering of the animals of sacrifice)" We replied, "Yes." He further asked, "Which month is this?" We again kept quiet, thinking that he might give it another name. Then he said, "Isn't it the month of Dhul-Hijja?" We replied, "Yes." He said, "Verily! Your blood, property and honor are sacred to one another (i.e. Muslims) like the sanctity of this day of yours, in this month of yours and in this city of yours. It is incumbent upon those who are present to inform those who are absent because those who are absent might comprehend (what I have said) better than the present audience."


  Vol 1, Book 3, Number 68:

  Narrated Ibn Mas'ud:

  The Prophet used to take care of us in preaching by selecting a suitable time, so that we might not get bored. (He abstained from pestering us with sermons and knowledge all the time).


  Vol 1, Book 3, Number 69:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet said, "Facilitate things to people (concerning religious matters), and do not make it hard for them and give them good tidings and do not make them run away (from Islam)."


  Vol 1, Book 3, Number 70:

  Narrated Abu Wail:

  'Abdullah used to give a religious talk to the people on every Thursday. Once a man said, "O Aba 'Abdur-Rahman! (By Allah) I wish if you could preach us daily." He replied, "The only thing which prevents me from doing so, is that I hate to bore you, and no doubt I take care of you in preaching by selecting a suitable time just as the Prophet used to do with us, for fear of making us bored."


  Vol 1, Book 3, Number 71:

  Narrated Muawiya:

  I heard Allah's Apostle saying, "If Allah wants to do good to a person, He makes him comprehend the religion. I am just a distributor, but the grant is from Allah. (And remember) that this nation (true Muslims) will keep on following Allah's teachings strictly and they will not be harmed by any one going on a different path till Allah's order (Day of Judgment) is established."


  Vol 1, Book 3, Number 72:

  Narrated Ibn 'Umar:

  We were with the Prophet and a spadix of date-palm tree was brought to him. On that he said, "Amongst the trees, there is a tree which resembles a Muslim." I wanted to say that it was the date-palm tree but as I was the youngest of all (of them) I kept quiet. And then the Prophet said, "It is the date-palm tree."


  Vol 1, Book 3, Number 73:

  Narrated 'Abdullah bin Mas'ud:

  The Prophet said, "Do not wish to be like anyone except in two cases. (The first is) A person, whom Allah has given wealth and he spends it righteously; (the second is) the one whom Allah has given wisdom (the Holy Qur'an) and he acts according to it and teaches it to others." (Fateh-al-Bari page 177 Vol. 1)


  Vol 1, Book 3, Number 74:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  That he differed with Hur bin Qais bin Hisn Al-Fazari regarding the companion of (the Prophet) Moses. Ibn 'Abbas said that he was Khadir. Meanwhile, Ubai bin Ka'b passed by them and Ibn 'Abbas called him, saying "My friend (Hur) and I have differed regarding Moses' companion whom Moses, asked the way to meet. Have you heard the Prophet mentioning something about him? He said, "Yes. I heard Allah's Apostle saying, "While Moses was sitting in the company of some Israelites, a man came and asked him. "Do you know anyone who is more learned than you? Moses replied: "No." So Allah sent the Divine Inspiration to Moses: 'Yes, Our slave Khadir (is more learned than you.)' Moses asked (Allah) how to meet him (Khadir). So Allah made the fish as a sign for him and he was told that when the fish was lost, he should return (to the place where he had lost it) and there he would meet him (Al-Khadir). So Moses went on looking for the sign of the fish in the sea. The servant-boy of Moses said to him: Do you remember when we betook ourselves to the rock, I indeed forgot the fish, none but Satan made me forget to remember it. On that Moses said: 'That is what we have been seeking? (18.64) So they went back retracing their foot-steps, and found Khadir. (And) what happened further to them is narrated in the Holy Qur'an by Allah. (18.54 up to 18.82)


  Vol 1, Book 3, Number 75:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  Once the Prophet embraced me and said, "O Allah! Bestow on him the knowledge of the Book (Qur'an)."


  Vol 1, Book 3, Number 76:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  Once I came riding a she-ass and had (just) attained the age of puberty. Allah's Apostle was offering the prayer at Mina. There was no wall in front of him and I passed in front of some of the row while they were offering their prayers. There I let the she-ass loose to graze and entered the row, and nobody objected to it.


  Vol 1, Book 3, Number 77:

  Narrated Mahmud bin Rabi'a:

  When I was a boy of five, I remember, the Prophet took water from a bucket (used far getting water out of a well) with his mouth and threw it on my face.


  Vol 1, Book 3, Number 78:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  that he differed with Hur bin Qais bin Hisn Al-Fazari regarding the companion of the Prophet Moses. Meanwhile, Ubai bin Ka'b passed by them and Ibn 'Abbas called him saying, "My friend (Hur) and I have differed regarding Moses' companion whom Moses asked the way to meet. Have you heard Allah's Apostle mentioning something about him? Ubai bin Ka'b said: "Yes, I heard the Prophet mentioning something about him (saying) while Moses was sitting in the company of some Israelites, a man came and asked him: "Do you know anyone who is more learned than you? Moses replied: "No." So Allah sent the Divine Inspiration to Moses: '--Yes, Our slave Khadir is more learned than you. Moses asked Allah how to meet him (Al-Khadir). So Allah made the fish a sign for him and he was told when the fish was lost, he should return (to the place where he had lost it) and there he would meet him (Al-Khadir). So Moses went on looking for the sign of the fish in the sea. The servant-boy of Moses said: 'Do you remember when we betook ourselves to the rock, I indeed forgot the fish, none but Satan made me forget to remember it. On that Moses said, 'That is what we have been seeking.' So they went back retracing their footsteps, and found Kha,dir. (and) what happened further about them is narrated in the Holy Qur'an by Allah." (18.54 up to 18.82)


  Vol 1, Book 3, Number 79:

  Narrated Abu Musa:

  The Prophet said, "The example of guidance and knowledge with which Allah has sent me is like abundant rain falling on the earth, some of which was fertile soil that absorbed rain water and brought forth vegetation and grass in abundance. (And) another portion of it was hard and held the rain water and Allah benefited the people with it and they utilized it for drinking, making their animals drink from it and for irrigation of the land for cultivation. (And) a portion of it was barren which could neither hold the water nor bring forth vegetation (then that land gave no benefits). The first is the example of the person who comprehends Allah's religion and gets benefit (from the knowledge) which Allah has revealed through me (the Prophets and learns and then teaches others. The last example is that of a person who does not care for it and does not take Allah's guidance revealed through me (He is like that barren land.)"


  * Vol 1, Book 3, Number 80:

  Narrated Anas:

  Allah’s Apostel zei: “Onder andere de voortekenen van het Uur zijn (de volgende):

  1. Religieuze kennis zal weggenomen worden (door de dood van religieus geschoolde mannen).
  2. (Religieuze) onwetendheid zal overhand nemen.
  3. Het drinken van alcoholische dranken (zal erg gewoon zijn).
  4. Er zal een voorkeur zijn van open illegale seksuele gemeenschap.


  Vol 1, Book 3, Number 81:

  Narrated Anas:

  I will narrate to you a Hadith and none other than I will tell you about after it. I heard Allah's Apostle saying: From among the portents of the Hour are (the following):

  1. Religious knowledge will decrease (by the death of religious learned men).

  2. Religious ignorance will prevail.

  3. There will be prevalence of open illegal sexual intercourse.

  4. Women will increase in number and men will decrease in number so much so that fifty women will be looked after by one man.


  Vol 1, Book 3, Number 82:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Allah's Apostle said, "While I was sleeping, I saw that a cup full of milk was brought to me and I drank my fill till I noticed (the milk) its wetness coming out of my nails. Then I gave the remaining milk to 'Umar Ibn Al-Khattab" The companions of the Prophet asked, "What have you interpreted (about this dream)? "O Allah's Apostle ,!" he replied, "(It is religious) knowledge."


  Vol 1, Book 3, Number 83:

  Narrated 'Abdullah bin Amr bin Al 'Aas:

  Allah's Apostle stopped (for a while near the Jimar) at Mina during his last Hajj for the people and they were asking him questions. A man came and said, "I forgot and got my head shaved before slaughtering the Hadi (sacrificing animal)." The Prophet said, "There is no harm, go and do the slaughtering now." Then another person came and said, "I forgot and slaughtered (the camel) before Rami (throwing of the pebbles) at the Jamra." The Prophet said, "Do the Rami now and there is no harm."

  The narrator added: So on that day, when the Prophet was asked about anything (as regards the ceremonies of Hajj) performed before or after its due time, his reply was: "Do it (now) and there is no harm."


  Vol 1, Book 3, Number 84:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  Somebody said to the Prophet (during his last Hajj), "I did the slaughtering before doing the Rami.' The Prophet beckoned with his hand and said, "There is no harm in that." Then another person said. "I got my head shaved before offering the sacrifice." The Prophet beckoned with his hand saying, "There is no harm in that."


  Vol 1, Book 3, Number 85:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "(Religious) knowledge will be taken away (by the death of religious scholars) ignorance (in religion) and afflictions will appear; and Harj will increase." It was asked, "What is Harj, O Allah's Apostle?" He replied by beckoning with his hand indicating "killing." (Fateh-al-Bari Page 192, Vol. 1)


  Vol 1, Book 3, Number 86:

  Narrated Asma:

  I came to 'Aisha while she was praying, and said to her, "What has happened to the people?" She pointed out towards the sky. (I looked towards the mosque), and saw the people offering the prayer. Aisha said, "Subhan Allah." I said to her, "Is there a sign?" She nodded with her head meaning, "Yes." I, too, then stood (for the prayer of eclipse) till I became (nearly) unconscious and later on I poured water on my head. After the prayer, the Prophet praised and glorified Allah and then said,

  "Just now at this place I have seen what I have never seen before, including Paradise and Hell. No doubt it has been inspired to me that you will be put to trials in your graves and these trials will be like the trials of Masiah-ad-Dajjal or nearly like it (the sub narrator is not sure which expression Asma' used). You will be asked, 'What do you know about this man (the Prophet Muhammad)?' Then the faithful believer (or Asma' said a similar word) will reply, 'He is Muhammad Allah's Apostle who had come to us with clear evidences and guidance and so we accepted his teachings and followed him. And he is Muhammad.' And he will repeat it thrice. Then the angels will say to him, 'Sleep in peace as we have come to know that you were a faithful believer.' On the other hand, a hypocrite or a doubtful person will reply, 'I do not know, but I heard the people saying something and so I said it.' (the same). "


  Vol 1, Book 3, Number 87:

  Narrated Abu Jamra:

  I was an interpreter between the people and Ibn 'Abbas. Once Ibn 'Abbas said that a delegation of the tribe of'Abdul Qais came to the Prophet who asked them, "Who are the people (i.e. you)? (Or) who are the delegates?" They replied, "We are from the tribe of Rabi'a." Then the Prophet said to them, "Welcome, O people (or said, "O delegation (of 'Abdul Qais).") Neither will you have disgrace nor will you regret." They said, "We have come to you from a distant place and there is the tribe of the infidels of Mudar intervening between you and us and we cannot come to you except in the sacred month. So please order us to do something good (religious deeds) and that we may also inform our people whom we have left behind (at home) and that we may enter Paradise (by acting on them.)" The Prophet ordered them to do four things, and forbade them from four things. He ordered them to believe in Allah Alone, the Honorable the Majestic and said to them, "Do you know what is meant by believing in Allah Alone?" They replied, "Allah and His Apostle know better." Thereupon the Prophet said, "(That means to testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is His Apostle, to offer prayers perfectly, to pay Zakat, to observe fasts during the month of Ramadan, (and) to pay Al-Khumus (one fifth of the booty to be given in Allah's cause)." Then he forbade them four things, namely Ad-Dubba.' Hantam, Muzaffat (and) An-Naqir or Muqaiyar(These were the names of pots in which alcoholic drinks used to be prepared). The Prophet further said, "Memorize them (these instructions) and tell them to the people whom you have left behind."


  Vol 1, Book 3, Number 88:

  Narrated 'Abdullah bin Abi Mulaika:

  'Uqba bin Al-Harith said that he had married the daughter of Abi Ihab bin 'Aziz. Later on a woman came to him and said, "I have suckled (nursed) Uqba and the woman whom he married (his wife) at my breast." 'Uqba said to her, "Neither I knew that you have suckled (nursed) me nor did you tell me." Then he rode over to see Allah's Apostle at Medina, and asked him about it. Allah's Apostle said, "How can you keep her as a wife when it has been said (that she is your foster-sister)?" Then Uqba divorced her, and she married another man.


  Vol 1, Book 3, Number 89:

  Narrated 'Umar:

  My Ansari neighbor from Bani Umaiya bin Zaid who used to live at 'Awali Al-Medina and used to visit the Prophet by turns. He used to go one day and I another day. When I went I used to bring the news of that day regarding the Divine Inspiration and other things, and when he went, he used to do the same for me. Once my Ansari friend, in his turn (on returning from the Prophet), knocked violently at my door and asked if I was there." I became horrified and came out to him. He said, "Today a great thing has happened." I then went to Hafsa and saw her weeping. I asked her, "Did Allah's Apostle divorce you all?" She replied, "I do not know." Then, I entered upon the Prophet and said while standing, "Have you divorced your wives?" The Prophet replied in the negative. On what I said, "Allahu-Akbar (Allah is Greater)." (See Hadith No. 119, Vol. 3 for details)


  Vol 1, Book 3, Number 90:

  Narrated Abu Mas'ud Al-Ansari:

  Once a man said to Allah's Apostle "O Allah's Apostle! I may not attend the (compulsory congregational) prayer because so and so (the Imam) prolongs the prayer when he leads us for it. The narrator added: "I never saw the Prophet more furious in giving advice than he was on that day. The Prophet said, "O people! Some of you make others dislike good deeds (the prayers). So whoever leads the people in prayer should shorten it because among them there are the sick the weak and the needy (having some jobs to do)."


  Vol 1, Book 3, Number 91:

  Narrated Zaid bin Khalid Al-Juhani:

  A man asked the Prophet about the picking up of a "Luqata" (fallen lost thing). The Prophet replied, "Recognize and remember its tying material and its container, and make public announcement (about it) for one year, then utilize it but give it to its owner if he comes." Then the person asked about the lost camel. On that, the Prophet got angry and his cheeks or his Face became red and he said, "You have no concern with it as it has its water container, and its feet and it will reach water, and eat (the leaves) of trees till its owner finds it." The man then asked about the lost sheep. The Prophet replied, "It is either for you, for your brother (another person) or for the wolf."


  Vol 1, Book 3, Number 92:

  Narrated Abu Musa:

  The Prophet was asked about things which he did not like, but when the questioners insisted, the Prophet got angry. He then said to the people, "Ask me anything you like." A man asked, "Who is my father?" The Prophet replied, "Your father is Hudhafa." Then another man got up and said, "Who is my father, O Allah's Apostle ?" He replied, "Your father is Salim, Maula (the freed slave) of Shaiba." So when 'Umar saw that (the anger) on the face of the Prophet he said, "O Allah's Apostle! We repent to Allah (Our offending you)."


  Vol 1, Book 3, Number 93:

  Narrated Anas bin Malik:

  One day Allah's Apostle came out (before the people) and 'Abdullah bin Hudhafa stood up and asked (him) "Who is my father?" The Prophet replied, "Your father is Hudhafa." The Prophet told them repeatedly (in anger) to ask him anything they liked. 'Umar knelt down before the Prophet and said thrice, "We accept Allah as (our) Lord and Islam as (our) religion and Muhammad as (our) Prophet." After that the Prophet became silent.


  Vol 1, Book 3, Number 94:

  Narrated Anas:

  Whenever the Prophet asked permission to enter, he knocked the door thrice with greeting and whenever he spoke a sentence (said a thing) he used to repeat it thrice. (See Hadith No. 261, Vol. 8).


  Vol 1, Book 3, Number 95:

  Narrated Anas:

  Whenever the Prophet spoke a sentence (said a thing), he used to repeat it thrice so that the people could understand it properly from him and whenever he asked permission to enter, (he knocked the door) thrice with greeting.


  Vol 1, Book 3, Number 96:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr:

  Once Allah's Apostle remained behind us in a journey. He joined us while we were performing ablution for the 'Asr prayer which was over-due. We were just passing wet hands over our feet (not washing them properly) so the Prophet addressed us in a loud voice and said twice or thrice, "Save your heels from the fire."


  Vol 1, Book 3, Number 97:

  Narrated Abu Burda's father:

  Allah's Apostle said "Three persons will have a double reward:

  1. A Person from the people of the scriptures who believed in his prophet (Jesus or Moses) and then believed in the Prophet Muhammad (i .e. has embraced Islam).

  2. A slave who discharges his duties to Allah and his master.

  3. A master of a woman-slave who teaches her good manners and educates her in the best possible way (the religion) and manumits her and then marries her."


  Vol 1, Book 3, Number 97g:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  Once Allah's Apostle came out while Bilal was accompanying him. He went towards the women thinking that they had not heard him (i.e. his sermon). So he preached them and ordered them to pay alms. (Hearing that) the women started giving alms; some donated their ear-rings, some gave their rings and Bilal was collecting them in the corner of his garment.


  Vol 1, Book 3, Number 98:

  Narrated Abu Hurairah:

  I said: "O Allah's Apostle! Who will be the luckiest person, who will gain your intercession on the Day of Resurrection?" Allah's Apostle said: O Abu Hurairah! "I have thought that none will ask me about it before you as I know your longing for the (learning of) Hadiths. The luckiest person who will have my intercession on the Day of Resurrection will be the one who said sincerely from the bottom of his heart "None has the right to be worshipped but Allah."

  And 'Umar bin 'Abdul 'Aziz wrote to Abu Bakr bin Hazm, "Look for the knowledge of Hadith and get it written, as I am afraid that religious knowledge will vanish and the religious learned men will pass away (die). Do not accept anything save the Hadiths of the Prophet. Circulate knowledge and teach the ignorant, for knowledge does not vanish except when it is kept secretly (to oneself)."


  Vol 1, Book 3, Number 99:

  Narrated Abdullah Ibn Dinar:

  also narrates the same (above-mentioned statement) as has been narrated by 'Umar bin 'Abdul 'Aziz up to "The religious scholar (learned men) will pass away (die)."


  Vol 1, Book 3, Number 100:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr bin Al' As:

  I heard Allah's Apostle saying, "Allah does not take away the knowledge, by taking it away from (the hearts of) the people, but takes it away by the death of the religious learned men till when none of the (religious learned men) remains, people will take as their leaders ignorant persons who when consulted will give their verdict without knowledge. So they will go astray and will lead the people astray."


  Vol 1, Book 3, Number 101:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  Some women requested the Prophet to fix a day for them as the men were taking all his time. On that he promised them one day for religious lessons and commandments. Once during such a lesson the Prophet said, "A woman whose three children die will be shielded by them from the Hell fire." On that a woman asked, "If only two die?" He replied, "Even two (will shield her from the Hell-fire)."


  Vol 1, Book 3, Number 102:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  as above (the sub narrators are different). Abu Hurairah qualified the three children referred to in the above mentioned Hadith as not having reached the age of committing sins (i.e. age of puberty) .


  Vol 1, Book 3, Number 103:

  Narrated Ibn Abu Mulaika:

  Whenever 'Aisha (the wife of the Prophet) heard anything which she did not understand, she used to ask again till she understood it completely. Aisha said: "Once the Prophet said, "Whoever will be called to account (about his deeds on the Day of Resurrection) will surely be punished." I said, "Doesn't Allah say: "He surely will receive an easy reckoning." (84.8) The Prophet replied, "This means only the presentation of the accounts but whoever will be argued about his account, will certainly be ruined."


  Vol 1, Book 3, Number 104:

  Narrated Said:

  Abu Shuraih said, "When 'Amr bin Said was sending the troops to Mecca (to fight 'Abdullah bin Az-Zubair) I said to him, 'O chief! Allow me to tell you what the Prophet said on the day following the conquests of Mecca. My ears heard and my heart comprehended, and I saw him with my own eyes, when he said it. He glorified and praised Allah and then said, "Allah and not the people has made Mecca a sanctuary. So anybody who has belief in Allah and the Last Day (i.e. a Muslim) should neither shed blood in it nor cut down its trees. If anybody argues that fighting is allowed in Mecca as Allah's Apostle did fight (in Mecca), tell him that Allah gave permission to His Apostle, but He did not give it to you. The Prophet added: Allah allowed me only for a few hours on that day (of the conquest) and today (now) its sanctity is the same (valid) as it was before. So it is incumbent upon those who are present to convey it (this information) to those who are absent." Abu- Shuraih was asked, "What did 'Amr reply?" He said 'Amr said, "O Abu Shuraih! I know better than you (in this respect). Mecca does not give protection to one who disobeys (Allah) or runs after committing murder, or theft (and takes refuge in Mecca).


  Vol 1, Book 3, Number 105:

  Narrated Abu Bakra:

  The Prophet said. No doubt your blood, property, the sub-narrator Muhammad thought that Abu Bakra had also mentioned and your honor (chastity), are sacred to one another as is the sanctity of this day of yours in this month of yours. It is incumbent on those who are present to inform those who are absent." (Muhammad the Subnarrator used to say, "Allah's Apostle told the truth.") The Prophet repeated twice: "No doubt! Haven't I conveyed Allah's message to you.


  * Vol 1, Book 3, Number 106:

  Narrated 'Ali:

  De Profeet zei: “Vertel geen leugen tegen mij want degene die een leugen tegen mij (met opzet) vertelt, zal zeker het hellevuur betreden.”


  * Vol 1, Book 3, Number 107:

  Narrated 'Abdullah bin Az-Zubair:

  Ik zei tegen mijn vader: “Ik hoor van u geen vertelling (hadith) van Allah's Apostel zoals ik hoor (zijn vertellingen) van die en die?” Az-Zubair antwoordde: “Ik was altijd met hem (de Profeet) en ik hoorde hem zeggen: “Degene die een leugen tegen mij (met opzet) vertelt, zal zeker zijn zetel in het hellevuur bezetten.”


  * Vol 1, Book 3, Number 108:

  Narrated Anas:

  Het feit dat mij stopt van het vertellen van een groot aantal ahadith aan u is dat de Profeet zei: “Degene die een leugen tegen mij (met opzet) vertelt, zal zeker zijn plaats in het Helle-vuur bezetten.”


  * Vol 1, Book 3, Number 109:

  Narrated Salama:

  Ik hoorde de Profeet zeggen: “Degene die (met opzet) toeschrijft aan mij wat ik niet gezegd heb, laat hem (zeker) zijn plaats in het Helle-vuur bezetten.”


  * Vol 1, Book 3, Number 110:

  Narrated Abu Hurairah:

  De Profeet zei: “Vernoem uzelf met mijn naam (gebruik mijn naam) maar vernoem jezelf niet met mijn kunya naam (dat wil zeggen Abu-l Qasim). En degene die mij in een droom ziet dan zeker heeft hij me voor satan gezien kan mij niet verpersoonlijken. En degene die een leugen vertelt tegen mij (met opzet), dan (zeker) laat hem zijn plaats in het hellevuur bezetten.”


  Vol 1, Book 3, Number 111:

  Narrated Ash-Sha'bi:

  Abu Juhaifa said, "I asked Ali, 'Have you got any book (which has been revealed to the Prophet apart from the Qur'an)?' 'Ali replied, 'No, except Allah's Book or the power of understanding which has been bestowed (by Allah) upon a Muslim or what is (written) in this sheet of paper (with me).' Abu Juhaifa said, "I asked, 'What is (written) in this sheet of paper?' Ali replied, it deals with The Diyya (compensation (blood money) paid by the killer to the relatives of the victim), the ransom for the releasing of the captives from the hands of the enemies, and the law that no Muslim should be killed in Qisas (equality in punishment) for the killing of (a disbeliever).


  Vol 1, Book 3, Number 112:

  Narrated Abu Hurairah:

  In the year of the Conquest of Mecca, the tribe of Khuza'a killed a man from the tribe of Bani Laith in revenge for a killed person, belonging to them. They informed the Prophet about it. So he rode his Rahila (she-camel for riding) and addressed the people saying, "Allah held back the killing from Mecca. (The sub-narrator is in doubt whether the Prophet said "elephant or killing," as the Arabic words standing for these words have great similarity in shape), but He (Allah) let His Apostle and the believers over power the infidels of Mecca. Beware! (Mecca is a sanctuary) Verily! Fighting in Mecca was not permitted for anyone before me nor will it be permitted for anyone after me. It (war) in it was made legal for me for few hours or so on that day. No doubt it is at this moment a sanctuary, it is not allowed to uproot its thorny shrubs or to uproot its trees or to pick up its Luqatt (fallen things) except by a person who will look for its owner (announce it publicly). And if somebody is killed, then his closest relative has the right to choose one of the two-- the blood money (Diyya) or retaliation having the killer killed. In the meantime a man from Yemen came and said, "O Allah's Apostle! Get that written for me." The Prophet ordered his companions to write that for him. Then a man from Quraish said, "Except Al-Iqhkhir (a type of grass that has good smell) O Allah's Apostle, as we use it in our houses and graves." The Prophet said, "Except Al-Idhkhiri.e. Al-Idhkhir is allowed to be plucked."


  Vol 1, Book 3, Number 113:

  Narrated Abu Hurairah:

  Er is niemand onder de metgezellen van de profeet (vzmh) die meer ahadith heeft overgeleverd dan ik, behalve 'Abdullah bin 'Amr bin al-'As, die het gewend was om ze op te schrijven en ik deed dat nooit.


  Vol 1, Book 3, Number 114:

  Narrated 'Ubaidullah bin 'Abdullah:

  Ibn 'Abbas said, "When the ailment of the Prophet became worse, he said, 'Bring for me (writing) paper and I will write for you a statement after which you will not go astray.' But 'Umar said, 'The Prophet is seriously ill, and we have got Allah's Book with us and that is sufficient for us.' But the companions of the Prophet differed about this and there was a hue and cry. On that the Prophet said to them, 'Go away (and leave me alone). It is not right that you should quarrel in front of me." Ibn 'Abbas came out saying, "It was most unfortunate (a great disaster) that Allah's Apostle was prevented from writing that statement for them because of their disagreement and noise. (Note: It is apparent from this Hadith that Ibn 'Abbes had witnessed the event and came out saying this statement. The truth is not so, for Ibn 'Abbas used to say this statement on narrating the Hadith and he had not witnessed the event personally. See Fath Al-Bari Vol. 1, p.220 footnote.) (See Hadith No. 228, Vol. 4).


  Vol 1, Book 3, Number 115:

  Narrated Um Salama:

  One night Allah's Apostle got up and said, "Subhan Allah! How many afflictions have been descended tonight and how many treasures have been disclosed! Go and wake the sleeping lady occupants of these dwellings (his wives) up (for prayers). A well-dressed (soul) in this world may be naked in the Hereafter. "


  Vol 1, Book 3, Number 116:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  Once the Prophet led us in the 'Isha' prayer during the last days of his life and after finishing it (the prayer) (with Taslim) he said: "Do you realize (the importance of) this night?" Nobody present on the surface of the earth tonight will be living after the completion of one hundred years from this night."


  Vol 1, Book 3, Number 117:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  I stayed overnight in the house of my aunt Maimuna bint Al-Harith (the wife of the Prophet ) while the Prophet was there with her during her night turn. The Prophet offered the 'Isha' prayer (in the mosque), returned home and after having prayed four Rakat, he slept. Later on he got up at night and then asked whether the boy (or he used a similar word) had slept? Then he got up for the prayer and I stood up by his left side but he made me stand to his right and offered five Rakat followed by two more Rakat. Then he slept and I heard him snoring and then (after a while) he left for the (Fajr) prayer.


  Vol 1, Book 3, Number 118:

  Narrated Abu Hurairah:

  People say that I have narrated many Hadiths (The Prophet's narrations). Had it not been for two verses in the Qur'an, I would not have narrated a single Hadith, and the verses are:

  "Verily those who conceal the clear sign and the guidance which We have sent down . . . (up to) Most Merciful." (2:159-160). And no doubt our Muhajir (emigrant) brothers used to be busy in the market with their business (bargains) and our Ansari brothers used to be busy with their property (agriculture). But I (Abu Hurairah) used to stick to Allah's Apostle contented with what will fill my stomach and I used to attend that which they used not to attend and I used to memorize that which they used not to memorize.


  * Vol 1, Book 3, Number 119:

  Narrated Abu Hurairah:

  Ik zei tegen de profeet (vzmh): 'Ik hoor vele Ahadith van jou, maar ik vergeet ze'. Allah's Boodschapper (vzmh) zei: "Spreid je Ridaa (gewaad)". Ik deed dat en toen bewoog hij zijn handen alsof hij met iets aan het vullen was en zei toen: "Neem het en doe het om over je lichaam". Ik deed dat en daarna vergat ik nooit iets.


  Vol 1, Book 3, Number 120:

  Narrated Ibrahim bin Al-Mundhir:

  Ibn Abi Fudaik narrated the same as above (Hadith...119) but added that the Prophet had moved his hands as if filling them with something and then he emptied them in the Rida' of Abu Hurairah.


  * Vol 1, Book 3, Number 121:

  Narrated Abu Hurairah:

  Ik heb twee soorten kennis van de profeet (vzmh) onthouden. De ene heb ik aan jullie verteld en als ik de tweede zou vertellen, dan zou mijn keel afgesneden worden.


  Vol 1, Book 3, Number 122:

  Narrated Jarir:

  The Prophet said to me during Hajjat-al-Wida': Let the people keep quiet and listen. Then he said (addressing the people), "Do not (become infidels) revert to disbelief after me by striking the necks (cutting the throats) of one another (killing each other)."


  Vol 1, Book 3, Number 123:

  Narrated Said bin Jubair:

  I said to Ibn 'Abbas, "Nauf-Al-Bakali claims that Moses (the companion of Khadir) was not the Moses of Bani Israel but he was another Moses." Ibn 'Abbas remarked that the enemy of Allah (Nauf) was a liar.


  Vol 1, Book 3, Number 124:

  Narrated Ubai bin Ka'b:

  The Prophet said, "Once the Prophet Moses stood up and addressed Bani Israel. He was asked, "Who is the most learned man amongst the people. He said, "I am the most learned." Allah admonished Moses as he did not attribute absolute knowledge to Him (Allah). So Allah inspired to him "At the junction of the two seas there is a slave amongst my slaves who is more learned than you." Moses said, "O my Lord! How can I meet him?" Allah said: Take a fish in a large basket (and proceed) and you will find him at the place where you will lose the fish. So Moses set out along with his (servant) boy, Yusha' bin Nuin and carried a fish in a large basket till they reached a rock, where they laid their heads (i.e. lay down) and slept. The fish came out of the basket and it took its way into the sea as in a tunnel. So it was an amazing thing for both Moses and his (servant) boy. They proceeded for the rest of that night and the following day. When the day broke, Moses said to his (servant) boy: "Bring us our early meal. No doubt, we have suffered much fatigue in this journey." Moses did not get tired till he passed the place about which he was told. There the (servant) boy told Moses, "Do you remember when we betook ourselves to the rock, I indeed forgot the fish." Moses remarked, "That is what we have been seeking. So they went back retracing their foot-steps, till they reached the rock. There they saw a man covered with a garment (or covering himself with his own garment). Moses greeted him. Al-Khadir replied saying, "How do people greet each other in your land?" Moses said, "I am Moses." He asked, "The Moses of Bani Israel?" Moses replied in the affirmative and added, "May I follow you so that you teach me of that knowledge which you have been taught." Al-Khadir replied, "Verily! You will not be able to remain patient with me, O Moses! I have some of the knowledge of Allah which He has taught me and which you do not know, while you have some knowledge which Allah has taught you which I do not know." Moses said, "Allah willing, you will find me patient and I will not disobey you in aught. So both of them set out walking along the sea-shore, as they did not have a boat. In the meantime a boat passed by them and they requested the crew of the boat to take them on board. The crew recognized Al-Khadir and took them on board without fare. Then a sparrow came and stood on the edge of the boat and dipped its beak once or twice in the sea. Al-Khadir said: "O Moses! My knowledge and your knowledge have not decreased Allah's knowledge except as much as this sparrow has decreased the water of the sea with its beak." Al-Khadir went to one of the planks of the boat and plucked it out. Moses said, "These people gave us a free lift but you have broken their boat and scuttled it so as to drown its people." Al-Khadir replied, "Didn't I tell you that you will not be able to remain patient with me." Moses said, "Call me not to account for what I forgot." The first (excuse) of Moses was that he had forgotten. Then they proceeded further and found a boy playing with other boys. Al-Khadir took hold of the boy's head from the top and plucked it out with his hands (i.e. killed him). Moses said, "Have you killed an innocent soul who has killed none." Al-Kha,dir replied, "Did I not tell you that you cannot remain patient with me?" Then they both proceeded till when they came to the people of a town, they asked them for food, but they refused to entertain them. Then they found there a wall on the point of collapsing. Al-Khadir repaired it with his own hands. Moses said, "If you had wished, surely you could have taken wages for it." Al-Khadir replied, "This is the parting between you and me." The Prophet added, "May Allah be Merciful to Moses! Would that he could have been more patient to learn more about his story with Al-Khadir. "


  Vol 1, Book 3, Number 125:

  Narrated Abu Musa:

  A man came to the Prophet and asked, "O Allah's Apostle! What kind of fighting is in Allah's cause? (I ask this), for some of us fight because of being enraged and angry and some for the sake of his pride and haughtiness." The Prophet raised his head (as the questioner was standing) and said, "He who fights so that Allah's Word (Islam) should be superior, then he fights in Allah's cause."


  Vol 1, Book 3, Number 126:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amar:

  I saw the Prophet near the Jamra and the people were asking him questions (about religious problems). A man asked, "O Allah's Apostle! I have slaughtered the Hadi (animal) before doing the Rami." The Prophet replied, "Do the Rami (now) and there is no harm." Another person asked, "O Allah's Apostle! I got my head shaved before slaughtering the animal." The Prophet replied, "Do the slaughtering (now) and there is no harm." So on that day, when the Prophet was asked about anything as regards the ceremonies of Hajj performed before or after its due time his reply was, "Do it (now) and there is no harm."


  Vol 1, Book 3, Number 127:

  Narrated 'Abdullah:

  While I was going with the Prophet through the ruins of Medina and he was reclining on a date-palm leaf stalk, some Jews passed by. Some of them said to the others: Ask him (the Prophet) about the spirit. Some of them said that they should not ask him that question as he might give a reply which would displease them. But some of them insisted on asking, and so one of them stood up and asked, "O Aba-l-Qasim ! What is the spirit?" The Prophet remained quiet. I thought he was being inspired Divinely. So I stayed till that state of the Prophet (while being inspired) was over. The Prophet then said, "And they ask you (O Muhammad) concerning the spirit --Say: The spirit -- its knowledge is with my Lord. And of knowledge you (mankind) have been given only a little)." (17.85)


  Vol 1, Book 3, Number 128:

  Narrated Aswad:

  Ibn Az-Zubair said to me, "Aisha used to tell you secretly a number of things. What did she tell you about the Ka'ba?" I replied, "She told me that once the Prophet said, 'O 'Aisha! Had not your people been still close to the pre-Islamic period of ignorance (infidelity)! I would have dismantled the Ka'ba and would have made two doors in it; one for entrance and the other for exit." Later on Ibn Az-Zubair did the same.


  Vol 1, Book 3, Number 129:

  Narrated Abu At-Tufail:

  the above mentioned Statement of 'Ali.


  Vol 1, Book 3, Number 130:

  Narrated Anas bin Malik:

  "Once Mu'adh was along with Allah's Apostle as a companion rider. Allah's Apostle said, "O Mu'adh bin Jabal." Mu'adh replied, "Labbaik and Sa'daik. O Allah's Apostle!" Again the Prophet said, "O Mu'adh!" Mu'adh said thrice, "Labbaik and Sa'daik, O Allah's Apostle!" Allah's Apostle said, "There is none who testifies sincerely that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad is his Apostle, except that Allah, will save him from the Hell-fire." Mu'adh said, "O Allah's Apostle ! Should I not inform the people about it so that they may have glad tidings?" He replied, "When the people hear about it, they will solely depend on it." Then Mu'adh narrated the above-mentioned Hadith just before his death, being afraid of committing sin (by not telling the knowledge).


  Vol 1, Book 3, Number 131:

  Narrated Anas:

  I was informed that the Prophet had said to Mu'adh, "Whosoever will meet Allah without associating anything in worship with Him will go to Paradise." Mu'adh asked the Prophet, "Should I not inform the people of this good news?" The Prophet replied, "No, I am afraid, lest they should depend upon it (absolutely)."


  Vol 1, Book 3, Number 132:

  Narrated Um Salama:

  Um-Sulaim came to Allah's Apostle and said, "Verily, Allah is not shy of (telling you) the truth. Is it necessary for a woman to take a bath after she has a wet dream (nocturnal sexual discharge?) The Prophet replied, "Yes, if she notices a discharge." Um Salama, then covered her face and asked, "O Allah's Apostle! Does a woman get a discharge?" He replied, "Yes, let your right hand be in dust (An Arabic expression you say to a person when you contradict his statement meaning "you will not achieve goodness"), and that is why the son resembles his mother."


  Vol 1, Book 3, Number 133:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  Once Allah's Apostle said, "Amongst the trees there is a tree, the leaves of which do not fall and is like a Muslim, tell me the name of that tree." Everybody started thinking about the trees of the desert areas and I thought of the date-palm tree but felt shy (to answer). The others asked, "O Allah's Apostle! inform us of it." He replied, "it is the date-palm tree." I told my father what had come to my mind and on that he said, "Had you said it I would have preferred it to such and such a thing that I might possess."


  Vol 1, Book 3, Number 134:

  Narrated 'Ali:

  I used to get the emotional urethral discharge frequently so I requested Al-Miqdad to ask the Prophet about it. Al-Miqdad asked him and he replied, "One has to perform ablution (after it)." (See Hadith No. 269).


  Vol 1, Book 3, Number 135:

  Narrated Nafi:

  'Abdullah bin 'Umar said: "A man got up in the mosque and said: O Allah's Apostle 'At which place you order us that we should assume the Ihram?' Allah's Apostle replied, 'The residents of Medina should assure the Ihram from Dhil-Hulaifa, the people of Syria from Al-Ju,hfa and the people of Najd from Qarn." Ibn 'Umar further said, "The people consider that Allah's Apostle had also said, 'The residents of Yemen should assume Ihram from Yalamlam.' " Ibn 'Umar used to say, "I do not: remember whether Allah's Apostle had said the last statement or not?"


  Vol 1, Book 3, Number 136:

  Narrated Ibn 'Umar:

  A man asked the Prophet : "What (kinds of clothes) should a Muhrim (a Muslim intending to perform 'Umra or Hajj) wear? He replied, "He should not wear a shirt, a turban, trousers, a head cloak or garment scented with saffron or Wars (kinds of perfumes). And if he has n slippers, then he can use Khuffs (leather socks) but the socks should be cut short so as to make the ankles bare." (See Hadith No. 615, Vol. 2).

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 4: 137 - 247

  Ablutions (Wudu')


  Top Index

  Vol 1, Book 4, Number 137:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "The prayer of a person who does ,Hadath (passes, urine, stool or wind) is not accepted till he performs (repeats) the ablution." A person from Hadaramout asked Abu Hurairah, "What is 'Hadath'?" Abu Hurairah replied, " 'Hadath' means the passing of wind from the anus."


  Vol 1, Book 4, Number 138:

  Narrated Nu'am Al-Mujmir:

  Once I went up the roof of the mosque, along with Abu Hurairah. He perform ablution and said, "I heard the Prophet saying, "On the Day of Resurrection, my followers will be called "Al-Ghurr-ul-Muhajjalun" from the trace of ablution and whoever can increase the area of his radiance should do so (i.e. by performing ablution regularly).' "


  * Vol 1, Book 4, Number 139:

  Narrated 'Abbas bin Tamim:

  Mijn oom vroeg de apostel van Allah over een persoon die van mening was dat hij winden (puffen) liet tijdens het bidden. De apostel van Allah antwoordde: “Hij moet niet ophouden met bidden totdat hij een geluid hoort of iets ruikt.”


  Vol 1, Book 4, Number 140:

  Narrated Kuraib:

  Ibn 'Abbas said, "The Prophet slept till he snored and then prayed (or probably lay till his breath sounds were heard and then got up and prayed)." Ibn 'Abbas added: "I stayed overnight in the house of my aunt, Maimuna, the Prophet slept for a part of the night, (See Fateh-al-Bari page 249, Vol. 1), and late in the night, he got up and performed ablution from a hanging water skin, a light (perfect) ablution and stood up for the prayer. I, too, performed a similar ablution, then I went and stood on his left. He drew me to his right and prayed as much as Allah wished, and again lay and slept till his breath sounds were heard. Later on the Mua'dhdhin (callmaker for the prayer) came to him and informed him that it was time for Prayer. The Prophet went with him for the prayer without performing a new ablution." (Sufyan said to 'Amr that some people said, "The eyes of Allah's Apostle sleep but his heart does not sleep." 'Amr replied, "I heard 'Ubaid bin 'Umar saying that the dreams of Prophets were Divine Inspiration, and then he recited the verse: 'I (Abraham) see in a dream, (O my son) that I offer you in sacrifice (to Allah)." (37:102).

  (See Hadith Vol 1, Book 4, Number 183:)


  Vol 1, Book 4, Number 141:

  Narrated Usama bin Zaid:

  Allah's Apostle proceeded from 'Arafat till when he reached the mountain pass, he dismounted, urinated and then performed ablution but not a perfect one. I said to him, ("Is it the time for) the prayer, O Allah's Apostle?" He said, "The (place of) prayer is ahead of you." He rode till when he reached Al-Muzdalifa, he dismounted and performed ablution and a perfect one, The (call for) Iqama was pronounced and he led the Maghrib prayer. Then everybody made his camel kneel down at its place. Then the Iqama was pronounced for the 'Isha' prayer which the Prophet led and no prayer was offered in between the two prayers ('Isha' and Maghrib).


  Vol 1, Book 4, Number 142:

  Narrated 'Ata' bin Yasar:

  Ibn 'Abbas performed ablution and washed his face (in the following way): He ladled out a handful of water, rinsed his mouth and washed his nose with it by putting in water and then blowing it out. He then, took another handful (of water) and did like this (gesturing) joining both hands, and washed his face, took another handful of water and washed his right forearm. He again took another handful of water and washed his left forearm, and passed wet hands over his head and took another handful of water and poured it over his right foot (up to his ankles) and washed it thoroughly and similarly took another handful of water and washed thoroughly his left foot (up to the ankles) and said, "I saw Allah's Apostle performing ablution in this way."


  Vol 1, Book 4, Number 143:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  The Prophet said, "If anyone of you on having sexual relations with his wife said (and he must say it before starting) 'In the name of Allah. O Allah! Protect us from Satan and also protect what you bestow upon us (i.e. the coming offspring) from Satan, and if it is destined that they should have a child then, Satan will never be able to harm that offspring."


  Vol 1, Book 4, Number 144:

  Narrated Anas:

  Whenever the Prophet went to answer the call of nature, he used to say, "Allah-umma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith i.e. O Allah, I seek Refuge with You from all offensive and wicked things (evil deeds and evil spirits)."


  * Vol 1, Book 4, Number 145:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  De profeet ging eens een toilet binnen en ik plaatste water voor zijn reiniging. Hij vroeg: “Wie heeft dat daar neergezet?” Hij werd daarover ingelicht en hij zei: “O Allah! Maak hem (Ibn 'Abbas) een geleerde wetenschapper in de godsdienst (de islam).“


  Vol 1, Book 4, Number 146:

  Narrated Abu Aiyub Al-Ansari:

  Allah's Apostle said, "If anyone of you goes to an open space for answering the call of nature he should neither face nor turn his back towards the Qibla; he should either face the east or the west."


  Vol 1, Book 4, Number 147:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  People say, "Whenever you sit for answering the call of nature, you should not face the Qibla or Bait-ulMaqdis (Jerusalem)." I told them. "Once I went up the roof of our house and I saw Allah's Apostle answering the call of nature while sitting on two bricks facing Bait-ul-Maqdis (Jerusalem) (but there was a screen covering him. ' (FatehAl-Bari, Page 258, Vol. 1).


  * Vol 1, Book 4, Number 148:

  Narrated 'Aisha:

  De vrouwen van de profeet gingen vaak naar Al-Manasi, een open plek (dichtbij Baqi te Madinah) om zich te verlichten van hun behoeften in de nachtelijke uren. ‘Umar zei vaak tegen de profeet: “Laat uw vrouwen zich bedekken”, maar de profeet deed dat niet. Op een nacht ging Sauda bint Zam'a, de vrouw van de profeet naar buiten tijdens de ‘Isha-tijd en zij was een lange dame. ‘Umar zei tegen haar: “Ik heb jou herkend, O Sauda”. Hij zei dat op die manier, omdat hij verlangde naar een openbaring voor Al-Hijab (in acht nemen van sluiers door de moslim vrouwen). Daarna openbaarde Allah de verzen over “al-Hijab” (Een volledig lichaamsdekking behalve de ogen).


  * Vol 1, Book 4, Number 149:

  Narrated 'Aisha:

  De profeet zei tegen zijn vrouwen: “Jullie mogen naar buiten gaan om je behoefte te doen.”


  * Vol 1, Book 4, Number 150:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  Ik ging op naar het dak van Hafsa’s huis voor het één of andere en zag de apostel van Allah zijn behoefte doen met het gezicht naar Sham (Syrië, Jordanië, Palestina en Libanon waren toen één land) en met zijn rug naar de Qibla. (gebedsrichting) (Zie hadith nr. 147).


  Vol 1, Book 4, Number 151:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  Once I went up the roof of our house and saw Allah's Apostle answering the call of nature while sitting over two bricks facing Bait-ul-Maqdis (Jerusalem). (See Hadith No. 147).


  Vol 1, Book 4, Number 152:

  Narrated Anas bin Malik:

  Whenever Allah's Apostle went to answer the call of nature, I along with another boy used to accompany him with a tumbler full of water. (Hisham commented, "So that he might wash his private parts with it.)"


  Vol 1, Book 4, Number 153:

  Narrated Anas:

  Whenever Allah's Apostle went to answer the call of nature, I along with another boy from us used to go behind him with a tumbler full of water.


  Vol 1, Book 4, Number 154:

  Narrated Anas bin Malik:

  Whenever Allah's Apostle went to answer the call of nature, I along with another boy used to carry a tumbler full of water (for cleaning the private parts) and an 'Anza (spear-headed stuck).


  Vol 1, Book 4, Number 155:

  Narrated Abu Qatada:

  Allah's Apostle said, "Whenever anyone of you drinks water, he should not breathe in the drinking utensil, and whenever anyone of you goes to a lavatory, he should neither touch his penis nor clean his private parts with his right hand."


  Vol 1, Book 4, Number 156:

  Narrated Abu Qatada:

  The Prophet said, "Whenever anyone of you makes water he should not hold his penis or clean his private parts with his right hand. (And while drinking) one should not breathe in the drinking utensil ."


  Vol 1, Book 4, Number 157:

  Narrated Abu Hurairah:

  I followed the Prophet while he was going out to answer the call of nature. He used not to look this way or that. So, when I approached near him he said to me, "Fetch for me some stones for ' cleaning the privates parts (or said something similar), and do not bring a bone or a piece of dung." So I brought the stones in the corner of my garment and placed them by his side and I then went away from him. When he finished (from answering the call of nature) he used, them .


  Vol 1, Book 4, Number 158:

  Narrated 'Abdullah:

  The Prophet went out to answer the call of nature and asked me to bring three stones. I found two stones and searched for the third but could not find it. So took a dried piece of dung and brought it to him. He took the two stones and threw away the dung and said, "This is a filthy thing."


  * Vol 1, Book 4, Number 159:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  De profeet deed de reiniging (woedoe) door zijn lichaamsdelen slechts één keer te wassen.


  * Vol 1, Book 4, Number 160:

  Narrated 'Abdullah bin Zaid:

  De profeet deed de reiniging (woedoe) door zijn lichaamsdelen twee keer te wassen.


  Vol 1, Book 4, Number 161:

  Narrated Humran:

  (the slave of 'Uthman) I saw 'Uthman bin 'Affan asking for a tumbler of water (and when it was brought) he poured water over his hands and washed them thrice and then put his right hand in the water container and rinsed his mouth, washed his nose by putting water in it and then blowing it out. then he washed his face and forearrlns up to the elbows thrice, passed his wet hands over his head and washed his feet up to the ankles thrice. Then he said, "Allah's Apostle said 'If anyone Performs ablution like that of mine and offers a two-rak'at prayer during which he does not think of anything else (not related to the present prayer) then his past sins will be forgiven.' " After performing the ablution 'Uthman said, "I am going to tell you a Hadith which I would not have told you, had I not been compelled by a certain Holy Verse (the sub narrator 'Urwa said: This verse is: "Verily, those who conceal the clear signs and the guidance which we have sent down...)" (2:159). I heard the Prophet saying, 'If a man performs ablution perfectly and then offers the compulsory congregational prayer, Allah will forgive his sins committed between that (prayer) and the (next) prayer till he offers it.


  * Vol 1, Book 4, Number 162:

  Narrated Abu Hurairah:

  De Profeet zei: “Wie rituele wassing verricht moet zijn neus schoonmaken door water uit te snuiven en vervolgens zijn neusgaten uit te blazen, en wie zijn schaamdelen reinigt moet dat met een oneven aantal stenen doen.”


  Vol 1, Book 4, Number 163:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "If anyone of you performs ablution he should put water in his nose and then blow it out and whoever cleans his private parts with stones should do so with odd numbers. And whoever wakes up from his sleep should wash his hands before putting them in the water for ablution, because nobody knows where his hands were during sleep."


  Vol 1, Book 4, Number 164:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr:

  The Prophet remained behind us on a journey. He joined us while we were performing ablution for the 'Asr prayer which was over-due and we were just passing wet hands over our feet (not washing them thoroughly) so he addressed us in a loud voice saying twice orthriae, "Save your heels from the fire."


  Vol 1, Book 4, Number 165:

  Narrated Humran:

  (the freed slave of 'Uthman bin 'Affan) I saw 'Uthman bin 'Affan asking (for a tumbler of water) to perform ablution (and when it was brought) he poured water from it over his hands and washed them thrice and then put his right hand in the water container and rinsed his mouth and washed his nose by putting water in it and then blowing it out. Then he washed his face thrice and (then) forearms up to the elbows thrice, then passed his wet hands over his head and then washed each foot thrice. After that 'Uthman said, "I saw the Prophet performing ablution like this of mine, and he said, 'If anyone performs ablution like that of mine and offers a two-rak'at prayer during which he does not think of anything else (not related to the present prayer) then his past sins will be forgiven. '


  Vol 1, Book 4, Number 166:

  Narrated Muhammad Ibn Ziyad:

  I heard Abu Hurairah saying as he passed by us while the people were performing ablution from a utensil containing water, "Perform ablution perfectly and thoroughly for Abul-Qasim (the Prophet) said, 'Save your heels from the Hell-fire.' "


  Vol 1, Book 4, Number 167:

  Narrated 'Ubaid Ibn Juraij:

  I asked 'Abdullah bin 'Umar, "O Abu 'Abdur-Rahman! I saw you doing four things which I never saw being done by anyone of you companions?" 'Abdullah bin 'Umar said, "What are those, O Ibn Juraij?" I said, "I never saw you touching any corner of the Ka'ba except these (two) facing south (Yemen) and I saw you wearing shoes made of tanned leather and dyeing your hair with Hinna; (a kind of dye). I also noticed that whenever you were in Mecca, the people assume l,hram on seeing the new moon crescent (1st of Dhul-Hijja) while you did not assume the Ihlal (Ihram)--(Ihram is also called Ihlal which means 'Loud calling' because a Muhrim has to recite Talbiya aloud when assuming the state of Ihram)--till the 8th of Dhul-Hijja (Day of Tarwiya). 'Abdullah replied, "Regarding the corners of Ka'ba, I never saw Allah's Apostle touching except those facing south (Yemen) and regarding the tanned leather shoes, no doubt I saw Allah's Apostle wearing non-hairy shoes and he used to perform ablution while wearing the shoes (i.e. wash his feet and then put on the shoes). So I love to wear similar shoes. And about the dyeing of hair with Hinna; no doubt I saw Allah's Apostle dyeing his hair with it and that is why I like to dye (my hair with it). Regarding Ihlal, I did not see Allah's Apostle assuming Ihlal till he set out for Hajj (on the 8th of Dhul-Hijja)."


  Vol 1, Book 4, Number 168:

  Narrated Um-'Atiya:

  that the Prophet at the time of washing his deceased daughter had said to them, "Start from the right side beginning with those parts which are washed in ablution."


  Vol 1, Book 4, Number 169:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet used to like to start from the right side on wearing shoes, combing his hair and cleaning or washing himself and on doing anything else.


  Vol 1, Book 4, Number 170:

  Narrated Anas bin Malik:

  saw Allah's Apostle when the 'Asr prayer was due and the people searched for water to perform ablution but they could not find it. Later on (a pot full of) water for ablution was brought to Allah's Apostle . He put his hand in that pot and ordered the people to perform ablution from it. I saw the water springing out from underneath his fingers till all of them performed the ablution (it was one of the miracles of the Prophet).


  * Vol 1, Book 4, Number 171:

  Narrated Ibn Sirrn:

  Ik zei tot ‘Abida: “Ik heb haar van de Profeet dat ik kreeg van Anas of van zijn familie.” ‘Abida antwoordde: “Geen twijfel als ik een enkel haar daarvan had zou het mij liever zijn dan de hele wereld en wat erop is.”


  * Vol 1, Book 4, Number 172:

  Narrated Anas:

  Toen Allah's Apostel zijn hoofd gescheerd kreeg, was Abu-Talha de eerste om enkele van zijn haar te nemen.


  Vol 1, Book 4, Number 173:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "If a dog drinks from the utensil of anyone of you it is essential to wash it seven times."


  Vol 1, Book 4, Number 174:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "A man saw a dog eating mud from (the severity of) thirst. So, that man took a shoe (and filled it) with water and kept on pouring the water for the dog till it quenched its thirst. So Allah approved of his deed and made him to enter Paradise." And narrated Hamza bin 'Abdullah: My father said. "During the lifetime of Allah's Apostle, the dogs used to urinate, and pass through the mosques (come and go), nevertheless they never used to sprinkle water on it (urine of the dog.)"


  Vol 1, Book 4, Number 175:

  Narrated 'Adi bin Hatim:

  I asked the Prophet (about the hunting dogs) and he replied, "If you let loose (with Allah's name) your tamed dog after a game and it hunts it, you may eat it, but if the dog eats of (that game) then do not eat it because the dog has hunted it for itself." I further said, "Sometimes I send my dog for hunting and find another dog with it. He said, "Do not eat the game for you have mentioned Allah's name only on sending your dog and not the other dog."


  Vol 1, Book 4, Number 176:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "A person is considered in prayer as long as he is waiting for the prayer in the mosque as long as he does not do Hadath." A non-Arab man asked, "O Abii Huraira! What is Hadath?" I replied, "It is the passing of wind (from the anus) (that is one of the types of Hadath)."


  Vol 1, Book 4, Number 177:

  Narrated 'Abbas bin Tamim:

  My uncle said: The Prophet said, "One should not leave his prayer unless he hears sound or smells something."


  Vol 1, Book 4, Number 178:

  Narrated 'Ali:

  I used to get emotional urethral discharges frequently and felt shy to ask Allah's Apostle about it. So I requested Al-Miqdad bin Al-Aswad to ask (the Prophet ) about it. Al-Miqdad asked him and he replied, "On has to perform ablution (after it)."


  Vol 1, Book 4, Number 179:

  Narrated Zaid bin Khalid:

  I asked 'Uthman bin 'Affan about a person who engaged in intercourse but did no discharge. 'Uthman replied, "He should perform ablution like the one for ar ordinary prayer but he must wash his penis." 'Uthman added, "I heard it from Allah's Apostle." I asked 'Ali Az-Zubair, Talha and Ubai bin Ka'b about it and they, too, gave the same reply. (This order was cancelled later on and taking a bath became necessary for such cases).


  Vol 1, Book 4, Number 180:

  Narrated Abu Said Al-Khud:

  Allah's Apostle sent for a Ansari man who came with water dropping from his head. The Prophet said, "Perhaps we have forced you to hurry up, haven't we?" The Ansari replied, "Yes." Allah's Apostle further said, "If you are forced to hurry up (during intercourse) or you do not discharge then ablution is due on you (This order was cancelled later on, i.e. one has to take a bath).


  Vol 1, Book 4, Number 181:

  Narrated Usama bin Zaid:

  "When Allah's Apostle departed from 'Arafat, he turned towards a mountain pass where he answered the call of nature. (After he had finished) I poured water and he performed ablution and then I said to him, "O Allah's Apostle! Will you offer the prayer?" He replied, "The Musalla (place of the prayer) is ahead of you (in Al-Muzdalifa)."


  Vol 1, Book 4, Number 182:

  Narrated Al-Mughira bin Shu'ba:

  I was in the company of Allah's Apostle on one of the journeys and he went out to answer the call of nature (and after he finished) I poured water and he performed ablution; he washed his face, forearms and passed his wet hand over his head and over the two Khuff, (leather socks).


  Vol 1, Book 4, Number 183:

  Narrated 'Abdullah bin 'Abbas:

  that he stayed overnight in the house of Maimuna the wife of the Prophet, his aunt. He added : I lay on the bed (cushion transversally) while Allah's Apostle and his wife lay in the length-wise direction of the cushion. Allah's Apostle slept till the middle of the night, either a bit before or a bit after it and then woke up, rubbing the traces of sleep off his face with his hands. He then, recited the last ten verses of Sura Al-Imran, got up and went to a hanging water-skin. He then Performed the ablution from it and it was a perfect ablution, and then stood up to offer the prayer. I, too, got up and did as the Prophet had done. Then I went and stood by his side. He placed his right hand on my head and caught my right ear and twisted it. He prayed two Rakat then two Rakat and two Rakat and then two Rakat and then two Rakat and then two Rakat (separately six times), and finally one Rak'a (the Witr). Then he lay down again in the bed till the Mu'adhdhin came to him where upon the Prophet got up, offered a two light Rakat prayer and went out and led the Fajr prayer


  Vol 1, Book 4, Number 184:

  Narrated Asma' bint Abu Bakr:

  I came to 'Aisha the wife of the Prophet during the solar eclipse. The people were standing and offering the prayer and she was also praying. I asked her, "What is wrong with the people?" She beckoned with her hand towards the sky and said, "Subhan Allah." I asked her, "Is there a sign?" She pointed out, "Yes." So I, too, stood for the prayer till I fell unconscious and later on I poured water on my head. After the prayer, Allah's Apostle praised and glorified Allah and said, "Just now I have seen something which I never saw before at this place of mine, including Paradise and Hell. I have been inspired (and have understood) that you will be put to trials in your graves and these trials will be like the trials of Ad-Dajjal, or nearly like it (the sub narrator is not sure of what Asma' said). Angels will come to every one of you and ask, 'What do you know about this man?' A believer will reply, 'He is Muhammad, Allah's Apostle , and he came to us with self-evident truth and guidance. So we accepted his teaching, believed and followed him.' Then the angels will say to him to sleep in peace as they have come to know that he was a believer. On the other hand a hypocrite or a doubtful person will reply, 'I do not know but heard the people saying something and so I said the same.' "


  Vol 1, Book 4, Number 185:

  Narrated Yahya Al-Mazini:

  A person asked 'Abdullah bin Zaid who was the grandfather of 'Amr bin Yahya, "Can you show me how Allah's Apostle used to perform ablution?" 'Abdullah bin Zaid replied in the affirmative and asked for water. He poured it on his hands and washed them twice, then he rinsed his mouth thrice and washed his nose with water thrice by putting water in it and blowing it out. He washed his face thrice and after that he washed his forearms up to the elbows twice and then passed his wet hands over his head from its front to its back and vice versa (beginning from the front and taking them to the back of his head up to the nape of the neck and then brought them to the front again from where he had started) and washed his feet (up to the ankles).


  Vol 1, Book 4, Number 186:

  Narrated 'Amr:

  My father saw 'Amr bin Abi Hasan asking 'Abdullah bin Zaid about the ablution of the Prophet. 'Abdullah bin Zaid asked for earthen-ware pot containing water and in front of them performed ablution like that of the Prophet . He poured water from the pot over his hand and washed his hands thrice and then he put his hands in the pot and rinsed his mouth and washed his nose by putting water in it and then blowing it out with three handfuls of water. Again he put his hand in the water and washed his face thrice and washed his forearms up to the elbows twice; and then put his hands in the water and then passed them over his head by bringing them to the front and then to the rear of the head once, and then he washed his feet up to the ankles.


  Vol 1, Book 4, Number 187:

  Narrated Abu Juhaifa:

  Allah's Apostle came to us at noon and water for ablution was brought to him. After he had performed ablution, the remaining water was taken by the people and they started smearing their bodies with it (as a blessed thing). The Prophet offered two Rakat of the Zuhr prayer and then two Rakat of the 'Asr prayer while an 'Anza (spear-headed stick) was there (as a Sutra) in front of him. Abu Musa said: The Prophet asked for a tumbler containing water and washed both his hands and face in it and then threw a mouthful of water in the tumbler and said to both of us (Abu Musa and Bilal), "Drink from the tumbler and pour some of its water on your faces and chests."


  Vol 1, Book 4, Number 188:

  Narrated Ibn Shihab:

  Mahmud bin Ar-Rabi' who was the person on whose face the Prophet had ejected a mouthful of water from his family's well while he was a boy, and 'Urwa (on the authority of Al-Miswar and others) who testified each other, said, "Whenever the Prophet , performed ablution, his companions were nearly fighting for the remains of the water."


  Vol 1, Book 4, Number 189:

  Narrated As-Sa'ib bin Yazid:

  My aunt took me to the Prophet and said, "O Allah's Apostle! This son of my sister has got a disease in his legs." So he passed his hands on my head and prayed for Allah's blessings for me; then he performed ablution and I drank from the remaining water. I stood behind him and saw the seal of Prophethood between his shoulders, and it was like the "Zir-al-Hijla" (means the button of a small tent, but some said 'egg of a partridge.' etc.)


  Vol 1, Book 4, Number 190:

  Narrated 'Amr bin Yahya:

  (on the authority of his father) 'Abdullah bin Zaid poured water on his hands from a utensil containing water and washed them and then with one handful of water he rinsed his mouth and cleaned his nose by putting water in it and then blowing it out. He repeated it thrice. He, then, washed his hands and forearms up to the elbows twice and passed wet hands over his head, both forwards and backwards, and washed his feet up to the ankles and said, "This is the ablution of Allah's Apostle."


  Vol 1, Book 4, Number 191:

  Narrated Amr bin Yahya:

  My father said, "I saw Amr bin Abi Hasan asking 'Abdullah bin Zaid about the ablution of the Prophet. Abdullah bin Zaid asked for an earthenware pot containing water and performed ablution in front of them. He poured water over his hands and washed them thrice. Then he put his (right) hand in the pot and rinsed his mouth and washed his nose by putting water in it and then blowing it out thrice with three handfuls of water Again he put his hand in the water and washed his face thrice. After that he put his hand in the pot and washed his forearms up to the elbows twice and then again put his hand in the water and passed wet hands over his head by bringing them to the front and then to the back and once more he put his hand in the pot and washed his feet (up to the ankles.)"


  Vol 1, Book 4, Number 192:

  Narrated Wuhaib: that he (the Prophet in narration 191 above) had passed his wet hands


  Vol 1, Book 4, Number 193:

  Narrated Jabir:

  Allah's Apostle came to visit me while I was sick and unconscious. He performed ablution and sprinkled the remaining water on me and I became conscious and said, "O Allah's Apostle! To whom will my inheritance go as I have neither ascendants nor descendants?" Then the Divine verses regarding Fara'id (inheritance) were revealed.


  Vol 1, Book 4, Number 194:

  Narrated Anas:

  It was the time for prayer, and those whose houses were near got up and went to their people (to perform ablution), and there remained some people (sitting). Then a painted stove pot (Mikhdab) containing water was brought to Allah's Apostles The pot was small, not broad enough for one to spread one's hand in; yet all the people performed ablution. (The sub narrator said, "We asked Anas, 'How many persons were you?' Anas replied 'We were eighty or more"). (It was one of the miracles of Allah's Apostle).


  Vol 1, Book 4, Number 195:

  Narrated Abu Musa:

  Once the Prophet asked for a tumbler containing water. He washed his hands and face in it and also threw a mouthful of water in it.


  Vol 1, Book 4, Number 196:

  Narrated 'Abdullah bin Zaid:

  Once Allah's Apostle came to us and we brought out water for him in a brass pot. He performed ablution thus: He washed his face thrice, and his forearms to the elbows twice, then passed his wet hands lightly over the head from front to rear and brought them to front again and washed his feet (up to the ankles).


  Vol 1, Book 4, Number 197:

  Narrated 'Aisha:

  When the ailment of the Prophet became aggravated and his disease became severe, he asked his wives to permit him to be nursed (treated) in my house. So they gave him the permission. Then the Prophet came (to my house) with the support of two men, and his legs were dragging on the ground, between 'Abbas, and another man." 'Ubaid-Ullah (the sub narrator) said, "I informed 'Abdullah bin 'Abbas of what'Aisha said. Ibn 'Abbas said: 'Do you know who was the other man?' I replied in the negative. Ibn 'Abbas said, 'He was 'Ali (bin Abi Talib)." 'Aisha further said, "When the Prophet came to my house and his sickness became aggravated he ordered us to pour seven skins full of water on him, so that he might give some advice to the people. So he was seated in a Mikhdab (brass tub) belonging to Hafsa, the wife of the Prophet. Then, all of us started pouring water on him from the water skins till he beckoned to us to stop and that we have done (what he wanted us to do). After that he went out to the people."


  Vol 1, Book 4, Number 198:

  Narrated 'Amr bin Yahya:

  (on the authority of his father) My uncle used to perform ablution extravagantly and once he asked 'Abdullah bin Zaid to tell him how he had seen the Prophet performing ablution. He asked for an earthen-ware pot containing water, and poured water from it on his hands and washed them thrice, and then put his hand in the earthen-ware pot and rinsed his mouth and washed his nose by putting water in it and then blowing it Out thrice with one handful of water; he again put his hand in the water and took a handful of water and washed his face thrice, then washed his hands up to the elbows twice, and took water with his hand, and passed it over his head from front to back and then from back to front, and then washed his feet (up to the ankles) and said, "I saw the Prophet performing ablution in that way."


  Vol 1, Book 4, Number 199:

  Narrated Thabit:

  Anas said, "The Prophet asked for water and a tumbler with a broad base and no so deep, containing a small quantity of water, was brought to him whereby he put his fingers in it." Anas further said, ' noticed the water springing out from amongst his fingers." Anas added, ' estimated that the people who performed ablution with it numbered between seventy to eighty."


  Vol 1, Book 4, Number 200:

  Narrated Anas:

  The Prophet used to take a bath with one Saor up to five Mudds (1 Sa'= Mudds) of water and used to perform ablution with one Mudd of water.


  Vol 1, Book 4, Number 201:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  Sa'd bin Abi Waqqas said, "The Prophet passed wet hands over his Khuffs." 'Abdullah bin 'Umar asked Umar about it. 'Umar replied in the affirmative and added, "Whenever Sa'd narrates a Hadith from the Prophet, there is no need to ask anyone else about it."


  Vol 1, Book 4, Number 202:

  Narrated Al-Mughlra bin Shu'ba:

  Once Allah's Apostle went out to answer the call of nature and I followed him with a tumbler containing water, and when he finished, I poured water and he performed ablution and passed wet hands over his Khuffs.


  Vol 1, Book 4, Number 203:

  Narrated Ja'far bin 'Amr bin Umaiya Ad-Damri:

  My father said, "I saw the Prophet passing wet hands over his Khuffs."


  Vol 1, Book 4, Number 204:

  Narrated Ja'far bin 'Amr:

  My father said, "I saw the Prophet passing wet hands over his turban and Khuffs (leather socks)."


  Vol 1, Book 4, Number 205:

  Narrated 'Urwa bin Al-Mughira:

  My father said, "Once I was in the company of the Prophet on a journey and I dashed to take off his Khuffs. He ordered me to leave them as he had put them after performing ablution. So he passed wet hands or them.


  Vol 1, Book 4, Number 206:

  Narrated 'Abdullah bin 'Abbas:

  Allah's Apostle ate a piece of cooked mutton from the shoulder region and prayed without repeating ablution.


  Vol 1, Book 4, Number 207:

  Narrated Ja'far bin 'Amr bin Umaiya:

  My father said, "I saw Allah's Apostle taking a piece of (cooked) mutton from the shoulder region and then he was called for prayer. He put his knife down and prayed without repeating ablution."


  Vol 1, Book 4, Number 208:

  Narrated Suwaid bin Al-Nu'man:

  In the year of the conquest of Khaibar I went with Allah's Apostle till we reached Sahba,' a place near Khaibar, where Allah's Apostle offered the 'Asr prayer and asked for food. Nothing but Sawrq was brought. He ordered it to be moistened with water. He and all of us ate it and the Prophet got up for the evening prayer (Maghrib prayer), rinsed his mouth with water and we did the same, and he then prayed without repeating the ablution.


  Vol 1, Book 4, Number 209:

  Narrated Maimuna:

  The Prophet ate (a piece of) mutton from the shoulder region and then prayed without repeating the ablution.


  Vol 1, Book 4, Number 210:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  Allah's Apostle drank milk, rinsed his mouth and said, "It has fat."


  Vol 1, Book 4, Number 211:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle said, "If anyone of you feels drowsy while praying he should go to bed (sleep) till his slumber is over because in praying while drowsy one does not know whether one is asking for forgiveness or for a bad thing for oneself."


  Vol 1, Book 4, Number 212:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "If anyone of you feels drowsy while praying, he should sleep till he understands what he is saying (reciting)."


  Vol 1, Book 4, Number 213:

  Narrated 'Amr bin 'Amir:

  Anas said, "The Prophet used to perform ablution for every prayer." I asked Anas, "What you used to do?' Anas replied, "We used to pray with the same ablution until we break it with Hadath."


  Vol 1, Book 4, Number 214:

  Narrated Suwaid bin Nu'man:

  In the year of the conquest of Khaibar I went with Allah's Apostle till we reached As-Sahba' where Allah's Apostle led the 'Asr prayer and asked for the food. Nothing but Sawiq was brought and we ate it and drank (water). The Prophet got up for the (Maghrib) Prayer, rinsed his mouth with water and then led the prayer without repeating the ablution.


  Vol 1, Book 4, Number 215:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  Once the Prophet, while passing through one of the grave-yards of Medina or Mecca heard the voices of two persons who were being tortured in their graves. The Prophet said, "These two persons are being tortured not for a major sin (to avoid)." The Prophet then added, "Yes! (they are being tortured for a major sin). Indeed, one of them never saved himself from being soiled with his urine while the other used to go about with calumnies (to make enmiy between friends). The Prophet then asked for a green leaf of a date-palm tree, broke it into two pieces and put one on each grave. On being asked why he had done so, he replied, "I hope that their torture might be lessened, till these get dried."


  Vol 1, Book 4, Number 216:

  Narrated Anas bin Malik:

  Whenever the Prophet went to answer the call of nature, I used to bring water with which he used to clean his private parts.


  Vol 1, Book 4, Number 217:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  The Prophet once passed by two graves and said, "These two persons are being tortured not for a major sin (to avoid). One of them never saved himself from being soiled with his urine, while the other used to go about with calumnies(to make enmity between friends)." The Prophet then took a green leaf of a date-palm tree, split it into (pieces) and fixed one on each grave. They said, "O Allah's Apostle! Why have you done so?" He replied, "I hope that their punishment might be lessened till these (the pieces of the leaf) become dry." (See the foot-note of Hadith 215).


  Vol 1, Book 4, Number 218:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet saw a Bedouin making water in the mosque and told the people not to disturb him. When he finished, the Prophet asked for some water and poured it over (the urine).


  Vol 1, Book 4, Number 219:

  Narrated Abu Hurairah:

  A Bedouin stood up and started making water in the mosque. The people caught him but the Prophet ordered them to leave him and to pour a bucket or a tumbler of water over the place where he had passed the urine. The Prophet then said, "You have been sent to make things easy and not to make them difficult."


  Vol 1, Book 4, Number 220:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet said as above (219).


  Vol 1, Book 4, Number 221:

  Narrated Anas bin Malik:

  A Bedouin came and passed urine in one corner of the mosque. The people shouted at him but the Prophet stopped them till he finished urinating. The Prophet ordered them to spill a bucket of water over that place and they did so.


  Vol 1, Book 4, Number 222:

  Narrated 'Aisha:

  (the mother of faithful believers) A child was brought to Allah's Apostle and it urinated on the garment of the Prophet. The Prophet asked for water and poured it over the soiled place.


  Vol 1, Book 4, Number 223:

  Narrated Um Qais bint Mihsin:

  I brought my young son, who had not started eating (ordinary food) to Allah's Apostle who took him and made him sit in his lap. The child urinated on the garment of the Prophet, so he asked for water and poured it over the soiled (area) and did not wash it.


  Vol 1, Book 4, Number 224:

  Narrated Hudhaifa:

  Once the Prophet went to the dumps of some people and passed urine while standing. He then asked for water and so I brought it to him and he performed ablution.


  Vol 1, Book 4, Number 225:

  Narrated Hudhaifa':

  The Prophet and I walked till we reached the dumps of some people. He stood, as any one of you stands, behind a wall and urinated. I went away, but he beckoned me to come. So I approached him and stood near his back till he finished.


  Vol 1, Book 4, Number 226:

  Narrated Abu Wail:

  Abu Musa Al-Ash'ari used to lay great stress on the question of urination and he used to say, "If anyone from Bani Israel happened to soil his clothes with urine, he used to cut that portion away." Hearing that, Hudhaifa said to Abu Wail, "I wish he (Abu Musa) didn't (lay great stress on that matter)." Hudhaifa added, "Allah's Apostle went to the dumps of some people and urinated while standing."


  Vol 1, Book 4, Number 227:

  Narrated Asma':

  A woman came to the Prophet and said, "If anyone of us gets menses in her clothes then what should she do?" He replied, "She should (take hold of the soiled place), rub it and put it in the water and rub it in order to remove the traces of blood and then pour water over it. Then she can pray in it."


  Vol 1, Book 4, Number 228:

  Narrated 'Aisha:

  Fatima bint Abi Hubaish came to the Prophet and said, "O Allah's Apostle I get persistent bleeding from the uterus and do not become clean. Shall I give up my prayers?" Allah's Apostle replied, "No, because it is from a blood vessel and not the menses. So when your real menses begins give up your prayers and when it has finished wash off the blood (take a bath) and offer your prayers." Hisham (the sub narrator) narrated that his father had also said, (the Prophet told her): "Perform ablution for every prayer till the time of the next period comes."


  Vol 1, Book 4, Number 229:

  Narrated 'Aisha:

  I used to wash the traces of Janaba (semen) from the clothes of the Prophet and he used to go for prayers while traces of water were still on it (water spots were still visible).


  Vol 1, Book 4, Number 230:

  Narrated 'Aisha:

  as above (229).


  Vol 1, Book 4, Number 231:

  Narrated Sulaiman bin Yasar:

  I asked 'Aisha about the clothes soiled with semen. She replied, "I used to wash it off the clothes of Allah's Apostle and he would go for the prayer while water spots were still visible. "


  Vol 1, Book 4, Number 232:

  Narrated 'Amr bin Maimun:

  I heard Sulaiman bin Yasar talking about the clothes soiled with semen. He said that 'Aisha had said, "I used to wash it off the clothes of Allah's Apostle and he would go for the prayers while water spots were still visible on them.


  * Vol 1, Book 4, Number 233:

  Narrated 'Aisha:

  Gewoonlijk waste ik het sperma uit de kleren van de profeet en zelfs daarna vond ik nog één of meerdere vlekken.


  * Vol 1, Book 4, Number 234:

  Narrated Abu Qilaba:

  Anas zei: “Enkele mensen van de ‘Ukl of ‘Uraina stam kwamen naar Medina maar het klimaat van Medina paste ze niet. Daarom gaf de profeet ze opdracht om naar een kudde van Milch kamelen te gaan en hun melk en urine te drinken (als medicijn). Zij gingen, zoals hen bevolen was, en nadat ze waren hersteld doodden ze de herder van de profeet en dreven alle kamelen weg. Het nieuws bereikte de profeet en hij zond mannen in achtervolging en ze werden gevangengenomen en opgebracht omstreeks het middaguur. Hij gaf toen de opdracht hun handen en voeten af te hakken (en dat werd uitgevoerd) en hun ogen werden uitgebrand met gloeiend ijzer, ze werden in ‘Al Harra' achtergelaten en toen ze om water vroegen werd ze geen water verstrekt. Abu Qilaba zei: “Deze mensen maakten zich schuldig aan diefstal en moord, werden ongelovigen nadat ze zich tot de islam hadden bekeerd en voerden oorlog tegen Allah en zijn Apostel.” (Zie Hadith Vol 7, Book 71, Number 590)


  Vol 1, Book 4, Number 235:

  Narrated Anas:

  Prior to the construction of the mosque, the Prophet offered the prayers at sheep-folds.


  Vol 1, Book 4, Number 236:

  Narrated Maimuna:

  Allah's Apostle was asked regarding ghee (cooking butter) in which a mouse had fallen. He said, "Take out the mouse and throw away the ghee around it and use the rest."


  Vol 1, Book 4, Number 237:

  Narrated Maimuna:

  The Prophet was asked regarding ghee in which a mouse had fallen. He said, "Take out the mouse and throw away the ghee around it (and use the rest.)"


  * Vol 1, Book 4, Number 238:

  Narrated Abu Hurairah:

  De Profeet zei: “Een wond die een moslim krijgt in Allah’s zaak zal verschijnen op de Dag van de Opstanding zoals het was op het moment van de verwonding; bloed zal stromen van de wond en de kleur zal zijn van die van bloed maar het zal ruiken als muskus.”


  Vol 1, Book 4, Number 239:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "We (Muslims) are the last (people to come in the world) but (will be) the foremost (on the Day of Resurrection)." The same narrator told that the Prophet had said, "You should not pass urine in stagnant water which is not flowing then (you may need to) wash in it."


  Vol 1, Book 4, Number 240:

  Narrated 'Abdullah:

  While Allah's Apostle was prostrating (as stated below).


  Vol 1, Book 4, Number 241:

  Narrated 'Abdullah bin Mas'ud:

  Once the Prophet was offering prayers at the Ka'ba. Abu Jahl was sitting with some of his companions. One of them said to the others, "Who amongst you will bring the abdominal contents (intestines, etc.) of a camel of Bani so and so and put it on the back of Muhammad, when he prostrates?" The most unfortunate of them got up and brought it. He waited till the Prophet prostrated and then placed it on his back between his shoulders. I was watching but could not do any thing. I wish I had some people with me to hold out against them. They started laughing and falling on one another. Allah's Apostle was in prostration and he did not lift his head up till Fatima (Prophet's daughter) came and threw that (camel's abdominal contents) away from his back. He raised his head and said thrice, "O Allah! Punish Quraish." So it was hard for Abu Jahl and his companions when the Prophet invoked Allah against them as they had a conviction that the prayers and invocations were accepted in this city (Mecca). The Prophet said, "O Allah! Punish Abu Jahl, 'Utba bin Rabi'a, Shaiba bin Rabi'a, Al-Walid bin 'Utba, Umaiya bin Khalaf, and 'Uqba bin Al Mu'it (and he mentioned the seventh whose name I cannot recall). By Allah in Whose Hands my life is, I saw the dead bodies of those persons who were counted by Allah's Apostle in the Qalib (one of the wells) of Badr.


  * Vol 1, Book 4, Number 242:

  Narrated Anas:

  De profeet spuwde eens op zijn kleren.


  Vol 1, Book 4, Number 243:

  Narrated Aisha:

  The Prophet said, "All drinks that produce intoxication are Haram (forbidden to drink).


  Vol 1, Book 4, Number 244:

  Narrated Abu Hazim:

  Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, was asked by the people, "With what was the wound of the Prophet treated? Sahl replied, "None remains among the people living who knows that better than I. 'Ah used to bring water in his shield and Fatima used to wash the blood off his face. Then straw mat was burnt and the wound was filled with it."


  Vol 1, Book 4, Number 245:

  Narrated Abu Burda:

  My father said, "I came to the Prophet and saw him carrying a Siwak in his hand and cleansing his teeth, saying, 'U' U'," as if he was retching while the Siwak was in his mouth."


  Vol 1, Book 4, Number 246:

  Narrated Hudhaifa:

  Whenever the Prophet got up at night, he used to clean his mouth with Siwak.


  Vol 1, Book 4, Number 247:

  Narrated Al-Bara 'bin 'Azib:

  The Prophet said to me, "Whenever you go to bed perform ablution like that for the prayer, lie or your right side and say, "Allahumma aslamtu wajhi ilaika, wa fauwadtu amri ilaika, wa alja'tu Zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. La Malja' wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bikitabika-l-ladhi anzalta wa bina-biyika-l ladhi arsalta" (O Allah! I surrender to You and entrust all my affairs to You and depend upon You for Your Blessings both with hope and fear of You. There is no fleeing from You, and there is no place of protection and safety except with You O Allah! I believe in Your Book (the Qur'an) which You have revealed and in Your Prophet (Muhammad) whom You have sent). Then if you die on that very night, you will die with faith (i.e. or the religion of Islam). Let the aforesaid words be your last utterance (before sleep)." I repeated it before the Prophet and when I reached "Allahumma amantu bikitabika-l-ladhi anzalta (O Allah I believe in Your Book which You have revealed)." I said, "Wa-rasulika (and your Apostle)." The Prophet said, "No, (but say): 'Wanabiyika-l-ladhi arsalta (Your Prophet whom You have sent), instead."

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 5: 248 - 292

  Bathing (Ghusl)


  Top Index

  Vol 1, Book 5, Number 248:

  Narrated 'Aisha:

  Whenever the Prophet took a bath after Janaba he started by washing his hands and then performed ablution like that for the prayer. After that he would put his fingers in water and move the roots of his hair with them, and then pour three handfuls of water over his head and then pour water all over his body.


  Vol 1, Book 5, Number 249:

  Narrated Maimuna:

  (the wife of the Prophet) Allah's Apostle performed ablution like that for the prayer but did not wash his feet. He washed off the discharge from his private parts and then poured water over his body. He withdrew his feet from that place (the place where he took the bath) and then washed them. And that was his way of taking the bath of Janaba.


  Vol 1, Book 5, Number 250:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet and I used to take a bath from a single pot called 'Faraq'.


  Vol 1, Book 5, Number 251:

  Narrated Abu Salama:

  'Aisha's brother and I went to 'Aisha and he asked her about the bath of the Prophet. She brought a pot containing about a Sa' of water and took a bath and poured it over her head and at what time there was a screen between her and us.


  Vol 1, Book 5, Number 252:

  Narrated Abu Ja'far:

  While I and my father were with Jabir bin 'Abdullah, some People asked him about taking a bath He replied, "A Sa' of water is sufficient for you." A man said, "A Sa' is not sufficient for me." Jabir said, "A Sa was sufficient for one who had more hair than you and was better than you (meaning the Prophet)." And then Jabir (put on) his garment and led the prayer.


  Vol 1, Book 5, Number 253:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  The Prophet and Maimuna used to take a bath from a single pot.


  Vol 1, Book 5, Number 254:

  Narrated Jubair bin Mutim:

  Allah's Apostle said, "As for me, I pour water three times on my head." And he pointed with both his hands.


  Vol 1, Book 5, Number 255:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  The Prophet used to pour water three times on his head.


  Vol 1, Book 5, Number 256:

  Narrated Abu Ja'far:

  Jabir bin Abdullah said to me, "Your cousin (Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiya) came to me and asked about the bath of Janaba. I replied, 'The Prophet uses to take three handfuls of water, pour them on his head and then pour more water over his body.' Al-Hasan said to me, 'I am a hairy man.' I replied, 'The Prophet had more hair than you'. "


  Vol 1, Book 5, Number 257:

  Narrated Maimuna:

  I placed water for the bath of the Prophet. He washed his hands twice or thrice and then poured water on his left hand and washed his private parts. He rubbed his hands over the earth (and cleaned them), rinsed his mouth, washed his nose by putting water in it and blowing it out, washed his face and both forearms and then poured water over his body. Then he withdrew from that place and washed his feet.


  Vol 1, Book 5, Number 258:

  Narrated 'Aisha:

  Whenever the Prophet took the bath of Janaba (sexual relation or wet dream) he asked for the Hilab or some other scent. He used to take it in his hand, rub it first over the right side of his head and then over the left and then rub the middle of his head with both hands.


  Vol 1, Book 5, Number 259:

  Narrated Maimuna:

  I placed water for the bath of the Prophet and he poured water with his right hand on his left and washed them. Then he washed his private parts and rubbed his hands on the ground, washed them with water, rinsed his mouth and washed his nose by putting water in it and blowing it out, washed his face and poured water on his head. He withdrew from that place and washed his feet. A piece of cloth (towel) was given to him but he did not use it.


  Vol 1, Book 5, Number 260:

  Narrated Maimuna:

  The Prophet took the bath of Janaba. (sexual relation or wet dream). He first cleaned his private parts with his hand, and then rubbed it(that hand) on the wall (earth) and washed it. Then he performed ablution like that for the prayer, and after the bath he washed his feet.


  Vol 1, Book 5, Number 261:

  Narrated Aisha:

  The Prophet and I used to take a bath from a single pot of water and our hands used to go in the pot after each other in turn.


  Vol 1, Book 5, Number 262:

  Narrated 'Aisha:

  Whenever Allah's Apostle took a bath of Janaba, he washed his hands first.


  Vol 1, Book 5, Number 263:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet and I used to take a bath from a single pot of water after Janaba.


  Vol 1, Book 5, Number 264:

  Narrated Anas bin Malik:

  the Prophet and one of his wives used to take a bath from a single pot of water. (Shu'ba added to Anas's Statement "After the Janaba")


  Vol 1, Book 5, Number 265:

  Narrated Maimuna:

  I placed water for the bath of Allah's Apostle and he poured water over his hands and washed them twice or thrice; then he poured water with his right hand over his left and washed his private parts (with his left hand). He rubbed his hand over the earth and rinsed his mouth and washed his nose by putting water in it and blowing it out. After that he washed his face, both fore arms and head thrice and then poured water over his body. He withdrew from that place and washed his feet.


  Vol 1, Book 5, Number 266:

  Narrated Maimuna bint Al-Harith:

  I placed water for the bath of Allah's Apostle and put a screen. He poured water over his hands, and washed them once or twice. (The subnarrator added that he did not remember if she had said thrice or not). Then he poured water with his right hand over his left one and washed his private parts. He rubbed his hand over the earth or the wall and washed it. He rinsed his mouth and washed his nose by putting water in it and blowing it out. He washed his face, forearms and head. He poured water over his body and then withdrew from that place and washed his feet. I presented him a piece of cloth (towel) and he pointed with his hand (that he does not want it) and did not take it.


  Vol 1, Book 5, Number 267:

  Narrated Muhammad bin Al-Muntathir:

  on the authority of his father that he had asked 'Aisha (about the Hadith of Ibn 'Umar). She said, "May Allah be Merciful to Abu 'Abdur-Rahman. I used to put scent on Allah's Apostle and he used to go round his wives, and in the morning he assumed the Ihram, and the fragrance of scent was still coming out from his body."


  Vol 1, Book 5, Number 268:

  Narrated Qatada:

  Anas bin Malik said, "The Prophet used to visit all his wives in a round, during the day and night and they were eleven in number." I asked Anas, "Had the Prophet the strength for it?" Anas replied, "We used to say that the Prophet was given the strength of thirty (men)." And Sa'id said on the authority of Qatada that Anas had told him about nine wives only (not eleven).


  Vol 1, Book 5, Number 269:

  Narrated 'Ali:

  I used to get emotional urethral discharge frequently. Being the son-in-law of the Prophet I requested a man to ask him about it. So the man asked the Prophet about it. The Prophet replied, "Perform ablution after washing your organ (penis)."


  Vol 1, Book 5, Number 270:

  Narrated Muhammad bin Al-Muntathir:

  on the authority of his father that he had asked 'Aisha about the saying of Ibn 'Umar(i.e. he did not like to be a Muhrim while the smell of scent was still coming from his body). 'Aisha said, "I scented Allah's Apostle and he went round (had sexual intercourse with) all his wives, and in the morning he was Muhrim (after taking a bath)."


  Vol 1, Book 5, Number 271:

  Narrated 'Aisha:

  It is as if I am just looking at the glitter of scent in the parting of the Prophet's head hair while he was a Muhrim.


  Vol 1, Book 5, Number 272:

  Narrated Hisham bin 'Urwa:

  (on the authority of his father) 'Aisha said, "Whenever Allah's Apostle took the bath of Janaba, he cleaned his hands and performed ablution like that for prayer and then took a bath and rubbed his hair, till he felt that the whole skin of the head had become wet, then he would pour water thrice and wash the rest of the body." 'Aisha further said, "I and Allah's Apostle used to take a bath from a single water container, from which we took water simultaneously."


  Vol 1, Book 5, Number 273:

  Narrated Maimuna:

  Water was placed for the ablution of Allah's Apostle after Janaba. He poured water with his right hand over his left twice or thrice and then washed his private parts and rubbed his hand on the earth or on a wall twice or thrice and then rinsed his mouth, washed his nose by putting water in it and then blowing it out arid then washed his face and forearms and poured water over his head and washed his body. Then he shifted from that place and washed his feet. I brought a piece of cloth, but he did not take it and removed the traces of water from his body with his hand."


  Vol 1, Book 5, Number 274:

  Narrated Abu Hurairah:

  Once the call (Iqama) for the prayer was announced and the rows were straightened. Allah's Apostle came out; and when he stood up at his Musalla, he remembered that he was Junub. Then he ordered us to stay at our places and went to take a bath and then returned with water dropping from his head. He said, "Allahu-Akbar", and we all offered the prayer with him.


  Vol 1, Book 5, Number 275:

  Narrated Maimuna:

  I placed water for the bath of the Prophet and screened him with a garment. He poured water over his hands and washed them. After that he poured water with his right hand over his left and washed his private parts, rubbed his hands with earth and washed them, rinsed his mouth, washed his nose by putting water in it and then blowing it out and then washed his face and forearms. He poured water over his head and body. He then shifted from that place and washed his feet. I gave him a piece of cloth but he did not take it and came out removing the water (from his body) with both his hands.


  Vol 1, Book 5, Number 276:

  Narrated Aisha:

  Whenever any one of us was Junub, she poured water over her head thrice with both her hands and then rubbed the right side of her head with one hand and rubbed the left side of the head with the other hand.


  * Vol 1, Book 5, Number 277:

  Narrated Abu Hurairah:

  De profeet zei: “Het is de gewoonte van de (mensen van de) stam Israël om naakt (allen tezamen) te baden en elkaar te bekijken. De profeet Moses had de gewoonte om alleen te baden”. Zij zeiden, “Bij Allah! Niets verhindert Moses om een bad met ons te nemen behalve dan dat hij een liesbreuk heeft”. Op een zekere dag nam Moses een bad en legde zijn kleren over een steen en toen liep die steen weg met zijn kleren. Moses volgde die steen en zei: “Mijn kleren, O steen! Mijn kleren, O steen! Tot de mensen van de stam Israël hem zagen en zeiden: “Bij Allah, Moses heeft geen enkele imperfectie op zijn lichaam. Moses nam zijn kleren en begon de steen te slaan”. Aboe Hoeraira voegde er aan toe: “Bij Allah! Er zijn nog zes of zeven markeringen op de steen aanwezig van dat bovenmatige slaan.”

  Narrated Abu Hurairah: The Prophet said, "When the Prophet Job (Aiyub) was taking a bath naked, golden locusts began to fall on him. Job started collecting them in his clothes. His Lord addressed him, 'O Job! Haven't I given you enough so that you are not in need of them.' Job replied, 'Yes!' By Your Honor (power)! But I cannot dispense with Your Blessings.' "


  Vol 1, Book 5, Number 278:

  Narrated Um Hani bint Abi Talib:

  I went to Allah's Apostle in the year of the conquest of Mecca and found him taking a bath while Fatima was screening him. The Prophet asked, "Who is it?" I replied, "I am Um-Hani."


  Vol 1, Book 5, Number 279:

  Narrated Maimuna:

  I screened the Prophet while he was taking a bath of Janaba. He washed his hands, poured water from his right hand over his left and washed his private parts. Then he rubbed his hand over a wall or the earth, and performed ablution similar to that for the prayer but did not wash his feet. Then he poured water over his body, shifted from that place, and washed his feet.


  Vol 1, Book 5, Number 280:

  Narrated Um-Salama:

  (the mother of the believers) Um Sulaim, the wife of Abu Talha, came to Allah's Apostle and said, "O Allah's Apostle! Verily Allah is not shy of (telling you) the truth. Is it necessary for a woman to take a bath after she has a wet dream (nocturnal sexual discharge)?" Allah's Apostle replied, "Yes, if she notices a discharge."


  Vol 1, Book 5, Number 281:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet came across me in one of the streets of Medina and at that time I was Junub. So I slipped away from him and went to take a bath. On my return the Prophet said, "O Abu Hurairah! Where have you been?" I replied, "I was Junub, so I disliked to sit in your company." The Prophet said, "Subhan Allah! A believer never becomes impure."


  Vol 1, Book 5, Number 282:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet used to visit all his wives in one night and he had nine wives at that time.


  Vol 1, Book 5, Number 283:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle came across me and I was Junub He took my hand and I went along with him till he sat down I slipped away, went home and took a bath. When I came back. he was still sitting there. He then said to me, "O AbuHuraira! Where have you been?' I told him about it The Prophet said, "Subhan Allah! O Abu Hurairah! A believer never becomes impure."


  Vol 1, Book 5, Number 284:

  Narrated Abu Salama :

  I asked 'Aisha "Did the Prophet use to sleep while he was Junub?" She replied, "Yes, but he used to perform ablution (before going to bed).


  Vol 1, Book 5, Number 285:

  Narrated 'Umar bin Al-Khattab:

  I asked Allah's Apostle "Can any one of us sleep while he is Junub?" He replied, "Yes, if he performs ablution, he can sleep while he is Junub."


  Vol 1, Book 5, Number 286:

  Narrated 'Aisha:

  Whenever the Prophet intended to sleep while he was Junub, he used to wash his private parts and perform ablution like that for the prayer.


  Vol 1, Book 5, Number 287:

  Narrated 'Abdullah:

  'Umar asked the Prophet "Can anyone of us sleep while he is Junub?" He replied, "Yes, if he performs ablution."


  Vol 1, Book 5, Number 288:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  Umar bin Al-Khattab told Allah's Apostle, "I became Junub at night." Allah's Apostle replied, "Perform ablution after washing your private parts and then sleep."


  Vol 1, Book 5, Number 289:

  Narrated Hisham:

  as the following Hadith 290.


  Vol 1, Book 5, Number 290:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "When a man sits in between the four parts of a woman and did the sexual intercourse with her, bath becomes compulsory."


  Vol 1, Book 5, Number 291:

  Narrated Zaid bin Khalid AjJuhani:

  I asked 'Uthman bin 'Affan about a man who engaged in the sexual intercourse with his wife but did not discharge. 'Uthman replied, "He should perform ablution like that for the prayer after washing his private parts." 'Uthman added, "I heard that from Allah's Apostle." I asked 'Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Al-'Awwam, Talha bin 'Ubaidullah and Ubai bin Ka'b and a gave the same reply. (Abu Aiylub said that he had heard that from Allah's Apostle ) (This order was cancelled later on so one has to take a bath. See, Hadith No. 180).


  Vol 1, Book 5, Number 292:

  Narrated Ubai bin Ka'b:

  I asked Allah's Apostle about a man who engages in sexual intercourse with his wife but does not discharge. He replied, "He should wash the parts which comes in contact with the private parts of the woman, perform ablution and then pray." (Abu 'Abdullah said, "Taking a bath is safer and is the last order.")

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 6: 293 - 329

  Menstrual Periods


  Top Index

  Vol 1, Book 6, Number 293:

  Narrated Al-Qasim:

  'Aisha said, "We set out with the sole intention of performing Hajj and when we reached Sarif, (a place six miles from Mecca) I got my menses. Allah's Apostle came to me while I was weeping. He said 'What is the matter with you? Have you got your menses?' I replied, 'Yes.' He said, 'This is a thing which Allah has ordained for the daughters of Adam. So do what all the pilgrims do with the exception of the Taw-af (Circumambulation) round the Ka'ba." 'Aisha added, "Allah's Apostle sacrificed cows on behalf of his wives."


  Vol 1, Book 6, Number 294:

  Narrated 'Aisha:

  While in menses, I used to comb the hair of Allah's Apostle.


  Vol 1, Book 6, Number 295:

  Narrated 'Urwa:

  A person asked me, "Can a woman in menses serve me? And can a Junub woman come close to me?" I replied, "All this is easy for me. All of them can serve me, and there is no harm for any other person to do the same. 'Aisha told me that she used to comb the hair of Allah's Apostle while she was in her menses, and he was in Itikaf (in the mosque). He would bring his head near her in her room and she would comb his hair, while she used to be in her menses."


  Vol 1, Book 6, Number 296:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet used to lean on my lap and recite Qur'an while I was in menses.


  Vol 1, Book 6, Number 297:

  Narrated Um Salama:

  While I was laying with the Prophet under a single woolen sheet, I got the menses. I slipped away and put on the clothes for menses. He said, "Have you got "Nifas" (menses)?" I replied, "Yes." He then called me and made me lie with him under the same sheet.


  * Vol 1, Book 6, Number 298:

  Narrated 'Aisha:

  De Profeet en ik namen vroeger een bad uit één pot terwijl we in Junub waren. Tijdens de menstruaties, gebood hij mij om een Izar (jurk gedragen onder de taille) te dragen en mij te liefkozen. Terwijl in Itikaf, bracht hij zijn hoofd dichtbij mij en ik zou het wassen hoewel ik nog in mijn menstruatieperiode was.


  Vol 1, Book 6, Number 299:

  Narrated 'Abdur-Rahman bin Al-Aswad:

  (on the authority of his father) 'Aisha said: "Whenever Allah's Apostle wanted to fondle anyone of us during her periods (menses), he used to order her to put on an Izar and start fondling her." 'Aisha added, "None of you could control his sexual desires as the Prophet could."


  Vol 1, Book 6, Number 300:

  Narrated Maimuna:

  When ever Allah's Apostle wanted to fondle any of his wives during the periods (menses), he used to ask her to wear an Izar.


  * Vol 1, Book 6, Number 301:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  Eens ging Allah's Apostel naar de Musalla (om het gebed aan te bieden) om het ‘Id-al-Adha of Al-Fitr gebed. Toen passeerde hij de vrouwen en zei: “O vrouwen! Geef aalmoezen, want ik heb gezien dat de meerderheid van de bewoners van het Hellevuur jullie zijn. Zij vroegen: “Waarom is dit zo, O Apostel van Allah?” Hij antwoordde: “Jullie vloeken frequent en zijn ondankbaar naar jullie echtgenoten.” Ik heb niet iemand gezien gebrekkiger in intelligentie en religie dan jullie. Een voorzichtig gevoelige man kan op het verkeerde spoor worden geleid door sommigen van jullie.” De vrouwen vroegen: “O Allah's Apostel! Wat is gebrekkig in onze intelligentie en religie? ”Hij zei: “Is het niet het bewijs van twee vrouwen gelijk aan het getuigenis van één man?” Zij antwoorden bevestigen. Hij zei: “Dit is het gebrek in haar intelligentie. Is het niet waar dat een vrouw noch bidden kan noch vasten tijdens haar menstruatie? ”De vrouwen antwoorden bevestigen. Hij zei: “Dit is het gebrek in haar religie.”


  Vol 1, Book 6, Number 302:

  Narrated 'Aisha:

  We set out with the Prophet for Hajj and when we reached Sarif I got my menses. When the Prophet came to me, I was weeping. He asked, "Why are you weeping?" I said, "I wish if I had not performed Hajj this year." He asked, "May be that you got your menses?" I replied, "Yes." He then said, "This is the thing which Allah has ordained for all the daughters of Adam. So do what all the pilgrims do except that you do not perform the Tawaf round the Ka'ba till you are clean."


  Vol 1, Book 6, Number 303:

  Narrated 'Aisha:

  Fatima bint Abi Hubaish said to Allah's Apostle, "O Allah's Apostle! I do not become clean (from bleeding). Shall I give up my prayers?" Allah's Apostle replied: "No, because it is from a blood vessel and not the menses. So when the real menses begins give up your prayers and when it (the period) has finished wash the blood off your body (take a bath) and offer your prayers."


  Vol 1, Book 6, Number 304:

  Narrated Asma' bint Abi Bakr:

  A woman asked Allah's Apostle, "O Allah's Apostle! What should we do, if the blood of menses falls on our clothes?" Allah's Apostle replied, "If the blood of menses falls on the garment of anyone of you, she must take hold of the blood spot, rub it, and wash it with water and then pray in (with it)."


  Vol 1, Book 6, Number 305:

  Narrated 'Aisha:

  Whenever anyone of us got her menses, she, on becoming clean, used to take hold of the blood spot and rub the blood off her garment, and pour water over it and wash that portion thoroughly and sprinkle water over the rest of the garment. After that she would pray in (with) it.


  Vol 1, Book 6, Number 306:

  Narrated 'Aisha:

  Once one of the wives of the Prophet did Itikaf along with him and she was getting bleeding in between her periods. She used to see the blood (from her private parts) and she would perhaps put a dish under her for the blood. (The sub-narrator 'Ikrima added, 'Aisha once saw the liquid of safflower and said, "It looks like what so and so used to have.")


  Vol 1, Book 6, Number 307:

  Narrated 'Aisha:

  "One of the wives of Allah's Apostle joined him in l'tikaf and she noticed blood and yellowish discharge (from her private parts) and put a dish under her when she prayed."


  Vol 1, Book 6, Number 308:

  Narrated 'Aisha:

  One of the mothers of the faithful believers (i.e. the wives of the Prophet ) did l'tikaf while she was having bleeding in between her periods.


  Vol 1, Book 6, Number 309:

  Narrated 'Aisha:

  None of us had more than a single garment and we used to have our menses while wearing it. Whenever it got soiled with blood of menses we used to apply saliva to the blood spot and rub off the blood with our nails.


  Vol 1, Book 6, Number 310:

  Narrated Um-'Atiya:

  We were forbidden to mourn for a dead person for more than three days except in the case of a husband for whom mourning was allowed for four months and ten days. (During that time) we were not allowed to put ko,hl (Antimony eye power) in our eyes or to use perfumes or to put on colored clothes except a dress made of 'Asb (a kind of Yemen cloth, very coarse and rough). We were allowed very light perfumes at the time of taking a bath after menses and also we were forbidden to go with the funeral procession.


  Vol 1, Book 6, Number 311:

  Narrated 'Aisha:

  A woman asked the Prophet about the bath which is take after finishing from the menses. The Prophet told her what to do and said, "Purify yourself with a piece of cloth scented with musk." The woman asked, "How shall I purify myself with it" He said, "Subhan Allah! Purify yourself (with it)." I pulled her to myself and said, "Rub the place soiled with blood with it."


  Vol 1, Book 6, Number 312:

  Narrated 'Aisha:

  An Ansari woman asked the Prophet how to take a bath after finishing from the menses. He replied, "Take a piece a cloth perfumed with musk and clean the private parts with it thrice." The Prophet felt shy and turned his face. So pulled her to me and told her what the Prophet meant.


  Vol 1, Book 6, Number 313:

  Narrated 'Aisha:

  In the last Hajj of Allah's Apostle I assume the Ihram for Hajj along with Allah Apostle. I was one of those who intended Tamattu' (to perform Hajj an 'Umra) and did not take the Hadi (animal for sacrifice) with me. I got my menses and was not clean till the night of 'Arafa I said, "O Allah's Apostle! It is the night of the day of 'Arafat and I intended to perform the Hajj Tamattu' with 'Umra Allah's Apostle told me to undo my hair and comb it and to postpone the 'Umra. I did the same and completed the Hajj. On the night of Al-Hasba (i.e. place outside Mecca where the pilgrims go after finishing all the ceremonies Hajj at Mina) he (the Prophet ordered 'Abdur Rahman ('Aisha's brother) to take me to At-Tan'im to assume the lhram for'Umra in lieu of that of Hajj-atTamattu' which I had intended to perform.


  Vol 1, Book 6, Number 314:

  Narrated 'Aisha:

  On the 1st of Dhul-Hijja we set out with the intention of performing Hajj. Allah's Apostle said, "Any one who likes to assume the Ihram for 'Umra he can do so. Had I not brought the Hadi with me, I would have assumed the Ihram for 'Umra. "Some of us assumed the Ihram for 'Umra while the others assumed the Ihram for Hajj. I was one of those who assumed the Ihram for 'Umra. I got menses and kept on menstruating until the day of 'Arafat and complained of that to the Prophet . He told me to postpone my 'Umra, undo and comb my hair, and to assure the Ihram of Hajj and I did so. On the right of Hasba, he sent my brother 'Abdur-Rahman bin Abi Bakr with me to At-Tah'im, where I assumed the Ihram for'Umra in lieu of the previous one. Hisham said, "For that ('Umra) no Hadi, fasting or alms were required.


  Vol 1, Book 6, Number 315:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet said, "At every womb Allah appoints an angel who says, 'O Lord! A drop of semen, O Lord! A clot. O Lord! A little lump of flesh." Then if Allah wishes (to complete) its creation, the angel asks, (O Lord!) Will it be a male or female, a wretched or a blessed, and how much will his provision be? And what will his age be?' So all that is written while the child is still in the mother's womb."


  Vol 1, Book 6, Number 316:

  Narrated 'Urwa:

  'Aisha said, "We set out with the Prophet in his last Hajj. Some of us intended to perform 'Umra while others Hajj. When we reached Mecca, Allah's Apostle said, 'Those who had assumed the lhram for'Umra and had not brought the Hadi should finish his lhram and whoever had assumed the Ihram for 'Umra and brought the Hadi should not finish the Ihram till he has slaughtered his Hadi and whoever had assumed the lhram for Hajj should complete his Hajj." 'Aisha further said, "I got my periods (menses) and kept on menstruating till the day of 'Arafat, and I had assumed the Ihram for 'Umra only (Tamattu'). The Prophet ordered me to undo and comb my head hair and assume the lhram for Hajj only and leave the 'Umra. I did the same till I completed the Hajj. Then the Prophet sent 'Abdur Rahman bin Abi Bakr with me and ordered me to perform 'Umra from At-Tan'im in lieu of the missed 'Umra."


  Vol 1, Book 6, Number 317:

  Narrated 'Aisha:

  Fatima bint Abi Hubaish used to have bleeding in between the periods, so she asked the Prophet about it . He replied, "The bleeding is from a blood vessel and not the menses. So give up the prayers when the (real) menses begin and when it has finished, take a bath and start praying."


  Vol 1, Book 6, Number 318:

  Narrated Mu'adha:

  A woman asked 'Aisha, "Should I offer the prayers that which I did not offer because of menses" 'Aisha said, "Are you from the Huraura' (a town in Iraq?) We were with the Prophet and used to get our periods but he never ordered us to offer them (the Prayers missed during menses)." 'Aisha perhaps said, "We did not offer them."


  Vol 1, Book 6, Number 319:

  Narrated Zainab bint Abi Salama:

  Um-Salama said, "I got my menses while I was lying with the Prophet under a woolen sheet. So I slipped away, took the clothes for menses and put them on. Allah's Apostle said, 'Have you got your menses?' I replied, 'Yes.' Then he called me and took me with him under the woolen sheet." Um Salama further said, "The Prophet used to kiss me while he was fasting. The Prophet and I used to take the bath of Janaba from a single pot."


  Vol 1, Book 6, Number 320:

  Narrated Um Salama:

  While I was lying with the Prophet under a woolen sheet, I got my menses. I slipped away and put on the clothes for menses. The Prophet said, "Have you got your menses?" I replied, "Yes." He called me and I slept with him under the woolen sheet.


  Vol 1, Book 6, Number 321:

  Narrated Aiyub:

  Hafsa said, 'We used to forbid our young women to go out for the two 'Id prayers. A woman came and stayed at the palace of Bani Khalaf and she narrated about her sister whose husband took part in twelve holy battles along with the Prophet and her sister was with her husband in six (out of these twelve). She (the woman's sister) said, "We used to treat the wounded, look after the patients and once I asked the Prophet, 'Is there any harm for any of us to stay at home if she doesn't have a veil?' He said, 'She should cover herself with the veil of her companion and should participate in the good deeds and in the religious gathering of the Muslims.' When Um 'Atiya came I asked her whether she had heard it from the Prophet. She replied, "Yes. May my father be sacrificed for him (the Prophet)! (Whenever she mentioned the Prophet she used to say, 'May my father be sacrificed for him) I have heard the Prophet saying, 'The unmarried young virgins and the mature girl who stay often screened or the young unmarried virgins who often stay screened and the menstruating women should come out and participate in the good deeds as well as the religious gathering of the faithful believers but the menstruating women should keep away from the Musalla (praying place).' " Hafsa asked Um 'Atiya surprisingly, "Do you say the menstruating women?" She replied, "Doesn't a menstruating woman attend 'Arafat (Hajj) and such and such (other deeds)?"


  Vol 1, Book 6, Number 322:

  Narrated 'Aisha:

  Fatima bint Abi Hubaish asked the Prophet, "I got persistent bleeding (in between the periods) and do not become clean. Shall I give up prayers?" He replied, "No, this is from a blood vessel. Give up the prayers only for the days on which you usually get the menses and then take a bath and offer your prayers."


  Vol 1, Book 6, Number 323:

  Narrated Um 'Atiya:

  We never considered yellowish discharge as a thing of importance (as menses).


  Vol 1, Book 6, Number 324:

  Narrated 'Aisha:

  (the wife of the Prophet) Um Habiba got bleeding in between the periods for seven years. She asked Allah's Apostle about it. He ordered her to take a bath (after the termination of actual periods) and added that it was (from) a blood vessel. So she used to take a bath for every prayer.


  Vol 1, Book 6, Number 325:

  Narrated 'Aisha:

  (the wife of the Prophet) I told Allah's Apostle that Safiya bint Huyai had got her menses. He said, "She will probably delay us. Did she perform Tawaf (Al-Ifada) with you?" We replied, "Yes." On that the Prophet told her to depart.


  Vol 1, Book 6, Number 326:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  A woman is al lowed to leave (go back home) if she gets menses (after Tawaf-AlIfada). Ibn 'Umar formerly used to say that she should not leave but later on I heard him saying, "She may leave, since Allah's Apostle gave them the permission to leave (after Tawaf-AlIfada."


  Vol 1, Book 6, Number 327:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet said to me, "Give up the prayer when your menses begin and when it has finished, wash the blood off your body (take a bath) and start praying."


  Vol 1, Book 6, Number 328:

  Narrated Samura bin Jundab:

  The Prophet offered the funeral prayer for the dead body of a woman who died of (during) delivery (i.e. child birth) and he stood by the middle of her body.


  Vol 1, Book 6, Number 329:

  Narrated Maimuna:

  (the wife of the Prophet) During my menses, I never prayed, but used to sit on the mat beside the mosque of Allah's Apostle. He used to offer the prayer on his sheet and in prostration some of his clothes used to touch me."

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 7: 330 - 344

  Rubbing hands and feet with dust (Tayammum)


  Top Index

  Vol 1, Book 7, Number 330:

  Narrated 'Aisha:

  (the wife of the Prophet) We set out with Allahs Apostle on one of his journeys till we reached Al-Baida' or Dhatul-Jaish, a necklace of mine was broken (and lost). Allah's Apostle stayed there to search for it, and so did the people along with him. There was no water at that place, so the people went to Abu- Bakr As-Siddiq and said, "Don't you see what 'Aisha has done? She has made Allah's Apostle and the people stay where there is no water and they have no water with them." Abu Bakr came while Allah's Apostle was sleeping with his head on my thigh, He said, to me: "You have detained Allah's Apostle and the people where there is no water and they have no water with them.

  So he admonished me and said what Allah wished him to say and hit me on my flank with his hand. Nothing prevented me from moving (because of pain) but the position of Allah's Apostle on my thigh. Allah's Apostle got up when dawn broke and there was no water. So Allah revealed the Divine Verses of Tayammum. So they all performed Tayammum. Usaid bin Hudair said, "O the family of Abu Bakr! This is not the first blessing of yours." Then the camel on which I was riding was caused to move from its place and the necklace was found beneath it.


  Vol 1, Book 7, Number 331:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  The Prophet said, "I have been given five things which were not given to any one else before me.

  1. Allah made me victorious by awe, (by His frightening my enemies) for a distance of one month's journey.

  2. The earth has been made for me (and for my followers) a place for praying and a thing to perform Tayammum, therefore anyone of my followers can pray wherever the time of a prayer is due.

  3. The booty has been made Halal (lawful) for me yet it was not lawful for anyone else before me.

  4. I have been given the right of intercession (on the Day of Resurrection).

  5. Every Prophet used to be sent to his nation only but I have been sent to all mankind.


  Vol 1, Book 7, Number 332:

  Narrated 'Urwa's father:

  Aisha said, "I borrowed a necklace from Asma' and it was lost. So Allah's Apostle sent a man to search for it and he found it. Then the time of the prayer became due and there was no water. They prayed (without ablution) and informed Allah's Apostle about it, so the verse of Tayammum was revealed." Usaid bin Hudair said to 'Aisha, "May Allah reward you. By Allah, whenever anything happened which you did not like, Allah brought good for you and for the Muslims in that."

  Al-Jurf and the time for the 'Asr prayer became due while he was at Marbad-AnNa'am (sheep-fold), so he (performed Tayammum) and prayed there and then entered Medina when the sun was still high but he did not repeat that prayer.


  Vol 1, Book 7, Number 333:

  Narrated Abu Juhaim Al-Ansari:

  The Prophet came from the direction of Bir Jamal. A man met him and greeted him. But he did not return back the greeting till he went to a (mud) wall and smeared his hands and his face with its dust (performed Tayammum) and then returned back the greeting.


  Vol 1, Book 7, Number 334:

  Narrated 'Abdur Rahman bin Abza:

  A man came to 'Umar bin Al-Khattab and said, "I became Junub but no water was available." 'Ammar bin Yasir said to 'Umar, "Do you remember that you and I (became Junub while both of us) were together on a journey and you didn't pray but I rolled myself on the ground and prayed? I informed the Prophet about it and he said, 'It would have been sufficient for you to do like this.' The Prophet then stroked lightly the earth with his hands and then blew off the dust and passed his hands over his face and hands."


  Vol 1, Book 7, Number 335:

  Narrated Said bin 'Abdur Rahman bin Abza:

  (on the authority of his father who said) 'Ammar said so (the above Statement). And Shu'ba stroked lightly the earth with his hands and brought them close to his mouth (blew off the dust) and passed them over his face and then the backs of his hands. 'Ammar said, "Ablution (meaning Tayammum here) is sufficient for a Muslim if water is not available."


  Vol 1, Book 7, Number 336:

  Narrated 'Abdur Rahman bin Abza:

  that while he was in the company of 'Umar, 'Ammar said to 'Umar, "We were in a detachment and became Junub and I blew the dust off my hands (performed the rolling over the earth and prayed.)"


  Vol 1, Book 7, Number 337:

  Narrated 'Abdur Rahman bin Abza:

  'Ammar said to 'Umar "I rolled myself in the dust and came to the Prophet who said, 'Passing dusted hands over the face and the backs of the hands is sufficient for you.' "


  Vol 1, Book 7, Number 338:

  Narrated 'Ammar:

  as above.


  Vol 1, Book 7, Number 339:

  Narrated 'Ammar:

  The Prophet stroked the earth with his hands and then passed them over his face and the backs of his hands (while demonstrating Tayammum).


  Vol 1, Book 7, Number 340:

  Narrated 'Imran:

  Once we were traveling with the Prophet and we carried on traveling till the last part of the night and then we (halted at a place) and slept (deeply). There is nothing sweeter than sleep for a traveler in the last part of the night. So it was only the heat of the sun that made us to wake up and the first to wake up was so and so, then so and so and then so and so (the narrator 'Auf said that Abu Raja' had told him their names but he had forgotten them) and the fourth person to wake up was 'Umar bin Al-Khattab. And whenever the Prophet used to sleep, nobody would wake up him till he himself used to get up as we did not know what was happening (being revealed) to him in his sleep. So, 'Umar got up and saw the condition of the people, and he was a strict man, so he said, "Allahu Akbar" and raised his voice with Takbir, and kept on saying loudly till the Prophet got up because of it. When he got up, the people informed him about what had happened to them. He said, "There is no harm (or it will not be harmful). Depart!" So they departed from that place, and after covering some distance the Prophet stopped and asked for some water to perform the ablution. So he performed the ablution and the call for the prayer was pronounced and he led the people in prayer. After he finished from the prayer, he saw a man sitting aloof who had not prayed with the people. He asked, "O so and so! What has prevented you from praying with us?" He replied, "I am Junub and there is no water. " The Prophet said, "Perform Tayammum with (clean) earth and that is sufficient for you."

  Then the Prophet proceeded on and the people complained to him of thirst. Thereupon he got down and called a person (the narrator 'Auf added that Abu Raja' had named him but he had forgotten) and 'Ali, and ordered them to go and bring water. So they went in search of water and met a woman who was sitting on her camel between two bags of water. They asked, "Where can we find water?" She replied, "I was there (at the place of water) this hour yesterday and my people are behind me." They requested her to accompany them. She asked, "Where?" They said, "To Allah's Apostle ." She said, "Do you mean the man who is called the Sabi, (with a new religion)?" They replied, "Yes, the same person. So come along." They brought her to the Prophet and narrated the whole story. He said, "Help her to dismount." The Prophet asked for a pot, then he opened the mouths of the bags and poured some water into the pot. Then he closed the big openings of the bags and opened the small ones and the people were called upon to drink and water their animals. So they all watered their animals and they (too) all quenched their thirst and also gave water to others and last of all the Prophet gave a pot full of water to the person who was Junub and told him to pour it over his body. The woman was standing and watching all that which they were doing with her water. By Allah, when her water bags were returned the looked like as if they were more full (of water) than they had been before (Miracle of Allah's Apostle) Then the Prophet ordered us to collect something for her; so dates, flour and Sawiq were collected which amounted to a good meal that was put in a piece of cloth. She was helped to ride on her camel and that cloth full of food-stuff was also placed in front of her and then the Prophet said to her, "We have not taken your water but Allah has given water to us." She returned home late. Her relatives asked her: "O so and so what has delayed you?" She said, "A strange thing! Two men met me and took me to the man who is called the Sabi' and he did such and such a thing. By Allah, he is either the greatest magician between this and this (gesturing with her index and middle fingers raising them towards the sky indicating the heaven and the earth) or he is Allah's true Apostle."

  Afterwards the Muslims used to attack the pagans around her abode but never touched her village. One day she said to her people, "I think that these people leave you purposely. Have you got any inclination to Islam?" They obeyed her and all of them embraced Islam.

  Abu 'Abdultah said: The word Saba'a means "The one who has deserted his old religion and embraced a new religion." Abul 'Ailya said, "The Sabis are a sect of people of the Scripture who recite the Book of Psalms."


  Vol 1, Book 7, Number 341:

  Narrated Abu Wail:

  Abu Muisa said to 'Abdullah bin Mas'ud, "If one does not find water (for ablution) can he give up the prayer?" Abdullah replied, "If you give the permission to perform Tayammum they will perform Tayammum even if water was available if one of them found it cold." Abu Musa said, "What about the statement of 'Ammar to 'Umar?" 'Abdullah replied, "Umar was not satisfied by his statement."


  * Vol 1, Book 7, Number 342:

  Narrated Shaqiq bin Salama:

  Ik was met ‘Abdullah en Abu Musa; de laatste vroeg aan de eerste: “O Abu Abdur Rahman! Wat is jouw mening als iemand Junub (onreine staat) verkeert en er geen water beschikbaar is?” ‘Abdullah antwoordde: “Verricht het gebed niet totdat water is gevonden!” Abu Musa zei: “Wat zeg jij dan over de uitspraak van ‘Ammar; de profeet zei tegen hem: “Verricht de Tayammum en dat is voldoende”. ‘Abdullah antwoordde: “Zie je niet dat ‘Umar niet tevreden is met de verklaring van ‘Ammar?” Abu Musa zei: “Goed, laat de verklaring van ‘Ammar aan de kant, maar wat zeg jij over het vers (Tayammum)?” ‘Abdullah werd eerst stil en zei daarna: “Als wij dat hadden toegestaan, dan zouden zij eerder Tayammum verrichten, ook als er water beschikbaar zou zijn en het water te koud zouden vinden”. De overleveraar voegde eraan toe: “Ik vroeg aan Shaqiq: ‘Was het daarom dat hij de Tayammum afkeurde?'”. Hij antwoordde: “Ja”.


  Vol 1, Book 7, Number 343:

  Narrated Al-A'mash:

  Shaqiq said, "While I was sitting with 'Abdullah and Abu Musa Al-Ash-'ari, the latter asked the former, 'If a person becomes Junub and does not find water for one month, can he perform Tayammum and offer his prayer?' (He applied in the negative). Abu Musa said, 'What do you say about this verse from Surat "Al-Ma'ida": When you do not find water then perform Tayammum with clean earth? 'Abdullah replied, 'If we allowed it then they would probably perform Tayammum with clean earth even if water were available but cold.' I said to Shaqiq, 'You then disliked to perform Tayammum because of this?' Shaqiq said,'Yes.' (Shaqiq added), "Abu Musa said, 'Haven't you heard the statement of 'Ammar to 'Umar? He said: I was sent out by Allah's Apostle for some job and I became Junub and could not find water so I rolled myself over the dust (clean earth) like an animal does, and when I told the Prophet of that he said, 'Like this would have been sufficient.' The Prophet (saying so) lightly stroked the earth with his hand once and blew it off, then passed his (left) hand over the back of his right hand or his (right) hand over the back of his left hand and then passed them over his face.' So 'Abdullah said to Abu- Musa, 'Don't you know that 'Umar was not satisfied with 'Ammar's statement?' "

  Narrated Shaqiq: While I was with 'Abdullah and Abu Musa, the latter said to the former, "Haven't you heard the statement of 'Ammar to 'Umar? He said, "Allah's Apostle sent you and me out and I became Junub and rolled myself in the dust (clean earth) (for Tayammum). When we came to Allah's Apostle I told him about it and he said, 'This would have been sufficient,' passing his hands over his face and the backs of his hands once only.' "


  Vol 1, Book 7, Number 344:

  Narrated 'Imran bin Husain Al-Khuza'i:

  Allah's Apostle saw a person sitting aloof and not praying with the people. He asked him, "O so and so! What prevented you from offering the prayer with the people?" He replied, "O Allah's Apostle! I am Junub and there is no water." The Prophet said, "Perform Tayammum with clean earth and that will be sufficient for you."

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 8: 345 - 471

  Prayers (Salat)


  Top Index

  Vol 1, Book 8, Number 345:

  Narrated Abu Dhar:

  Allah's Apostle said, "While I was at Mecca the roof of my house was opened and Gabriel descended, opened my chest, and washed it with Zam-zam water. Then he brought a golden tray full of wisdom and faith and having poured its contents into my chest, he closed it. Then he took my hand and ascended with me to the nearest heaven, when I reached the nearest heaven, Gabriel said to the gatekeeper of the heaven, 'Open (the gate).' The gatekeeper asked, 'Who is it?' Gabriel answered: 'Gabriel.' He asked, 'Is there anyone with you?' Gabriel replied, 'Yes, Muhammad I is with me.' He asked, 'Has he been called?' Gabriel said, 'Yes.' So the gate was opened and we went over the nearest heaven and there we saw a man sitting with some people on his right and some on his left. When he looked towards his right, he laughed and when he looked toward his left he wept. Then he said, 'Welcome! O pious Prophet and pious son.' I asked Gabriel, 'Who is he?' He replied, 'He is Adam and the people on his right and left are the souls of his offspring. Those on his right are the people of Paradise and those on his left are the people of Hell and when he looks towards his right he laughs and when he looks towards his left he weeps.'

  Then he ascended with me till he reached the second heaven and he (Gabriel) said to its gatekeeper, 'Open (the gate).' The gatekeeper said to him the same as the gatekeeper of the first heaven had said and he opened the gate. Anas said: "Abu Dhar added that the Prophet met Adam, Idris, Moses, Jesus and Abraham, he (Abu Dhar) did not mention on which heaven they were but he mentioned that he (the Prophet ) met Adarn on the nearest heaven and Abraham on the sixth heaven. Anas said, "When Gabriel along with the Prophet passed by Idris, the latter said, 'Welcome! O pious Prophet and pious brother.' The Prophet asked, 'Who is he?' Gabriel replied, 'He is Idris." The Prophet added, "I passed by Moses and he said, 'Welcome! O pious Prophet and pious brother.' I asked Gabriel, 'Who is he?' Gabriel replied, 'He is Moses.' Then I passed by Jesus and he said, 'Welcome! O pious brother and pious Prophet.' I asked, 'Who is he?' Gabriel replied, 'He is Jesus.

  Then I passed by Abraham and he said, 'Welcome! O pious Prophet and pious son.' I asked Gabriel, 'Who is he?' Gabriel replied, 'He is Abraham. The Prophet added, 'Then Gabriel ascended with me to a place where I heard the creaking of the pens." Ibn Hazm and Anas bin Malik said: The Prophet said, "Then Allah enjoined fifty prayers on my followers when I returned with this order of Allah, I passed by Moses who asked me, 'What has Allah enjoined on your followers?' I replied, 'He has enjoined fifty prayers on them.' Moses said, 'Go back to your Lord (and appeal for reduction) for your followers will not be able to bear it.' (So I went back to Allah and requested for reduction) and He reduced it to half. When I passed by Moses again and informed him about it, he said, 'Go back to your Lord as your followers will not be able to bear it.' So I returned to Allah and requested for further reduction and half of it was reduced. I again passed by Moses and he said to me: 'Return to your Lord, for your followers will not be able to bear it. So I returned to Allah and He said, 'These are five prayers and they are all (equal to) fifty (in reward) for My Word does not change.' I returned to Moses and he told me to go back once again. I replied, 'Now I feel shy of asking my Lord again.' Then Gabriel took me till we '' reached Sidrat-il-Muntaha (Lote tree of; the utmost boundry) which was shrouded in colors, indescribable. Then I was admitted into Paradise where I found small (tents or) walls (made) of pearls and its earth was of musk."


  Vol 1, Book 8, Number 346:

  Narrated 'Aisha:

  the mother of believers: Allah enjoined the prayer when He enjoined it, it was two Rakat only (in every prayer) both when in residence or on journey. Then the prayers offered on journey remained the same, but (the Rakat of) the prayers for non-travellers were increased.


  Vol 1, Book 8, Number 347:

  Narrated Um 'Atiya:

  We were ordered to bring out our menstruating women and veiled women in the religious gatherings and invocation of Muslims on the two 'Id festivals. These menstruating women were to keep away from their Musalla. A woman asked, "O Allah's Apostle ' What about one who does not have a veil?" He said, "Let her share the veil of her companion."


  Vol 1, Book 8, Number 348:

  Narrated Muhammad bin Al-Munkadir:

  Once Jabir prayed with his Izar tied to his back while his clothes were Lying beside him on a wooden peg. Somebody asked him, "Do you offer your prayer in a single Izar?" He replied, "I did so to show it to a fool like you. Had anyone of us two garments in the life-time of the Prophet?"


  Vol 1, Book 8, Number 349:

  Narrated Muhammad bin Al Munkadir:

  I saw Jabir bin 'Abdullah praying in a single garment and he said that he had seen the Prophet praying in a single garment.


  Vol 1, Book 8, Number 350:

  Narrated 'Umar bin Abi Salama:

  The Prophet prayed in one garment and crossed its ends.


  Vol 1, Book 8, Number 351:

  Narrated 'Umar bin Abi Salama:

  I saw the Prophet offering prayers in a single garment in the house of Um-Salama and he had crossed its ends around his shoulders.


  Vol 1, Book 8, Number 352:

  Narrated 'Umar bin Abi Salama:

  In the house of Um-Salama I saw Allah's Apostle offering prayers, wrapped in a single garment around his body with its ends crossed round his shoulders.


  Vol 1, Book 8, Number 353:

  Narrated Abu Murra:

  (the freed slave of Um Hani) Um Hani, the daughter of Abi Talib said, "I went to Allah's Apostle in the year of the conquest of Mecca and found him taking a bath and his daughter Fatima was screening him. I greeted him. He asked, 'Who is she?' I replied, 'I am Um Hani bint Abi Talib.' He said, 'Welcome! O Um Hani.' When he finished his bath he stood up and prayed eight Rak at while wearing a single garment wrapped round his body and when he finished I said, 'O Allah's Apostle ! My brother has told me that he will kill a person whom I gave shelter and that person is so and so the son of Hubaira.' The Prophet said, 'We shelter the person whom you have sheltered.' " Um Ham added, "And that was before noon (Duha)."


  Vol 1, Book 8, Number 354:

  Narrated Abu Hurairah:

  A person asked Allah's Apostle about the offering of the prayer in a single garment. Allah's Apostle replied, "Has every one of you got two garments?"


  Vol 1, Book 8, Number 355:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "None of you should offer prayer in a single garment that does not cover the shoulders."


  Vol 1, Book 8, Number 356:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "Whoever prays in a single garment must cross its ends (over the shoulders)."


  Vol 1, Book 8, Number 357:

  Narrated Said bin Al-Harith:

  I asked Jabir bin 'Abdullah about praying in a single garment. He said, "I travelled with the Prophet during some of his journeys, and I came to him at night for some purpose and I found him praying. At that time, I was wearing a single garment with which I covered my shoulders and prayed by his side. When he finished the prayer, he asked, 'O Jabir! What has brought you here?' I told him what I wanted. When I finished, he asked, 'O Jabir! What is this garment which I have seen and with which you covered your shoulders?' I replied, 'It is a (tight) garment.' He said, 'If the garment is large enough, wrap it round the body (covering the shoulders) and if it is tight (too short) then use it as an Izar (tie it around your waist only.)' "


  Vol 1, Book 8, Number 358:

  Narrated Sahl:

  The men used to pray with the Prophet with their Izars tied around their necks as boys used to do; therefore the Prophet told the women not to raise their heads till the men sat down straight (while praying).


  Vol 1, Book 8, Number 359:

  Narrated Mughira bin Shu'ba:

  Once I was traveling with the Prophet and he said, "O Mughira! take this container of water." I took it and Allah's Apostle went far away till he disappeared. He answered the call of nature and was wearing a Syrian cloak. He tried to take out his hands from its sleeve but it was very tight so he took out his hands from under it. I poured water and he performed ablution like that for prayers and passed his wet hands over his Khuff (leather socks) and then prayed .


  Vol 1, Book 8, Number 360:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  While Allah's Apostle was carrying stones (along) with the people of Mecca for (the building of) the Ka'ba wearing an Izar (waist-sheet cover), his uncle Al-'Abbas said to him, "O my nephew! (It would be better) if you take off your Izar and put it over your shoulders underneath the stones." So he took off his Izar and put it over his shoulders, but he fell unconscious and since then he had never been seen naked.


  Vol 1, Book 8, Number 361:

  Narrated Abu Hurairah:

  A man stood up and asked the Prophet about praying in a single garment. The Prophet said, "Has every one of you two garments?" A man put a similar question to 'Umar on which he replied, "When Allah makes you wealthier then you should clothe yourself properly during prayers. Otherwise one can pray with an Izar and a Rida' (a sheet covering the upper part of the body.) Izar and a shirt, Izar and a Qaba', trousers and a Rida, trousers and a shirt or trousers and a Qaba', Tubban and a Qaba' or Tubban and a shirt." (The narrator added, "I think that he also said a Tubban and a Rida. ")


  Vol 1, Book 8, Number 362:

  Narrated Ibn 'Umar:

  A person asked Allah's Apostle, "What should a Muhrim wear?" He replied, "He should not wear shirts, trousers, a burnus (a hooded cloak), or clothes which are stained with saffron or Wars (a kind of perfume). Whoever does not find a sandal to wear can wear Khuffs, but these should be cut short so as not to cover the ankles.


  Vol 1, Book 8, Number 363:

  Narrated Abu Said Al-Khudri

  Allah's Apostle forbade Ishtimal-As-Samma' (wrapping one's body with a garment so that one cannot raise its end or take one's hand out of it). He also forbade Al-Ihtiba' (sitting on buttocks with knees close to abdomen and feet apart with the hands circling the knees) while wrapping oneself with a single garment, without having a part of it over the private parts.


  Vol 1, Book 8, Number 364:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet forbade two kinds of sales i.e. Al-Limais and An-Nibadh (the former is a kind of sale in which the deal is completed if the buyer touches a thing, without seeing or checking it properly and the latter is a kind of a sale in which the deal is completed when the seller throws a thing towards the buyer giving him no opportunity to see, touch or check it) and (the Prophet forbade) also Ishtimal-As-Samma' and Al-Ihtiba' in a single garment.


  Vol 1, Book 8, Number 365:

  Narrated Abu Hurairah:

  On the Day of Nahr (10th of Dhul-Hijja, in the year prior to the last Hajj of the Prophet when Abu Bakr was the leader of the pilgrims in that Hajj) Abu Bakr sent me along with other announcers to Mina to make a public announcement: "No pagan is allowed to perform Hajj after this year and no naked person is allowed to perform the Tawaf around the Ka'ba. Then Allah's Apostle sent 'All to read out the Surat Bara'a (At-Tauba) to the people; so he made the announcement along with us on the day of Nahr in Mina: "No pagan is allowed to perform Hajj after this year and no naked person is allowed to perform the Tawaf around the Ka'ba."


  Vol 1, Book 8, Number 366:

  Narrated Muhammad bin Al-Munkadir:

  I went to Jabir bin 'Abdullah and he was praying wrapped in a garment and his Rida was Lying beside him. When he finished the prayers, I said "O 'Abdullah! You pray (in a single garment) while your Rida' is lying beside you." He replied, "Yes, I did it intentionally so that the ignorant ones like you might see me. I saw the Prophet praying like this. "


  * Vol 1, Book 8, Number 367:

  Narrated 'Abdul 'Aziz:

  Anas zei: ‘Toen Allah's Apostel Chaibar innam, deden we het Fadjr gebed daar vroeg in de ochtend toen het nog donker was. De Profeet was te paard en Abu Talha was te paard ook en ik was te paard achter Abu Talha. De Profeet passeerde mij in de laan van Chaibar snel en mijn knie raakte de dij van de Profeet. Hij ontblootte zijn dij en ik zag het wit van de dij van de Profeet. Toen hij de stad binnenging, zei hij: ‘Allahoe Akbar! Chaibar is geruïneerd. Wanneer we ook een (vijandig) natie naderen (om te vechten) dan kwaad zal de morgen zijn voor degenen die gewaarschuwd zijn.' Hij herhaalde dit drie keer. De mensen gingen naar buiten voor hun werk en sommigen zeiden: ‘Muhammed (is gekomen).' (Sommigen van onze metgezellen voegden eraan toe: “Met zijn leger.”) We veroverden Chaibar, namen de gevangen, en de buit werd verzameld. Dihya kwam en zei: ‘O Allah's Profeet! Geef me een slavenmeisje van de gevangenen.' De Profeet zei: ‘Ga en neem een slavenmeisje.' Hij nam Safiya bint Huyaj. Een man kwam tot de Profeet en zei: ‘O Allah's Apostel! U gaf Safiya bint Huyaj aan Dihya en zij is de hoofd maîtresse van de stammen van Quraiza en An-Nadir en zij past bij niemand dan u.' Dus de Profeet zei: ‘Breng hem met haar.' Dus Dihya kwam met haar en toen de Profeet haar zag, zei hij tot Dihya: ‘Neem van de gevangen een slavenmeisje behalve haar.' Anas voegde eraan toe: De Profeet liet haar vrij en huwde haar.”

  Thabit vroeg Anas: “O Abu Hamza! Wat betaalde de Profeet haar (als Mahr)?” Hij zei: “Zij zelf was haar Mahr omdat hij haar vrijliet en toen haar trouwde.” Anas voegde toe: “Onderweg, kleedde Um Sulaim haar voor de huwelijksceremonie en 's nachts zond hij haar als een bruid naar de Profeet. Dus de Profeet was een bruidegom en hij zei: “Wie wat eten heeft moet het brengen.' Hij spreidde uit een lederen kleed (voor het voedsel) en sommigen brachten dadels en anderen kookboter. (Ik denk hij (Anas) noemde As-SawTq). Dus bereidden zij een maaltijd van Hais (een soort meel). En dat was de Walrma (het huwelijksbanket) van Allah's Apostel.”


  Vol 1, Book 8, Number 368:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle used to offer the Fajr prayer and some believing women covered with their veiling sheets used to attend the Fajr prayer with him and then they would return to their homes unrecognized.


  Vol 1, Book 8, Number 369:

  Narrated 'Aisha:

  the Prophet prayed in a Khamisa (a square garment) having marks. During the prayer, he looked at its marks. So when he finished the prayer he said, "Take this Khamisa of mine to Abu Jahm and get me his Inbijaniya (a woolen garment without marks) as it (the Khamisa) has diverted my attention from the prayer."


  Vol 1, Book 8, Number 370:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet said, 'I was looking at its (Khamisa's) marks during the prayers and I was afraid that it may put me in trial (by taking away my attention).


  Vol 1, Book 8, Number 371:

  Narrated Anas:

  'Aisha had a Qiram (a thin marked woolen curtain) with which he had screened one side of her home. The Prophet said, "Take away this Qiram of yours, as its pictures are still displayed in front of me during my prayer (i.e. they divert my attention from the prayer)."


  Vol 1, Book 8, Number 372:

  Narrated 'Uqba bin 'Amir:

  The Prophet was given a silken Farruj as a present. He wore it while praying. When he had finished his prayer, he took it off violently as if with a strong aversion to it and said, "It is not the dress of Allah-fearing pious people."


  Vol 1, Book 8, Number 373:

  Narrated Abu Juhaifa:

  I saw Allah's Apostle in a red leather tent and I saw Bilal taking the remaining water with which the Prophet had performed ablution. I saw the people taking the utilized water impatiently and whoever got some of it rubbed it on his body and those who could not get any took the moisture from the others' hands. Then I saw Bilal carrying an 'Anza (a spear-headed stick) which he planted in the ground. The Prophet came out tucking up his red cloak, and led the people in prayer and offered two Rakat (facing the Ka'ba) taking 'Anza as a Sutra for his prayer. I saw the people and animals passing in front of him beyond the 'Anza.


  Vol 1, Book 8, Number 374:

  Narrated Abu Hazim:

  Sahl bin Sa'd was asked about the (Prophet's) pulpit as to what thing it was made of? Sahl replied: "None remains alive amongst the people, who knows about it better than I. It was made of tamarisk (wood) of the forest. So and so, the slave of so and so prepared it for Allah's Apostle . When it was constructed and place (in the Mosque), Allah's Apostle stood on it facing the Qibla and said 'Allahu Akbar', and the people stood behind him (and led the people in prayer). He recited and bowed and the people bowed behind him. Then he raised his head and stepped back, got down and prostrated on the ground and then he again ascended the pulpit, recited, bowed, raised his head and stepped back, got down and prostrate on the ground. So, this is what I know about the pulpit."

  Ahmad bin Hanbal said, "As the Prophet was at a higher level than the people, there is no harm according to the above-mentioned Hadith if the Imam is at a higher level than his followers during the prayers."


  Vol 1, Book 8, Number 375:

  Narrated Anas bin Malik:

  Once Allah's Apostle fell off a horse and his leg or shoulder got injured. He swore that he would not go to his wives for one month and he stayed in a Mashruba (attic room) having stairs made of date palm trunks. So his companions came to visit him, and he led them in prayer sitting, whereas his companions were standing. When he finished the prayer, he said, "Imam is meant to be followed, so when he says 'Allahu Akbar,' say 'Allahu Akbar' and when he bows, bow and when he prostrates, prostrate and if he prays standing pray, standing. After the 29th day the Prophet came down (from the attic room) and the people asked him, "O Allah's Apostle! You swore that you will not go to your wives for one month." He said, "The month is 29 days."


  Vol 1, Book 8, Number 376:

  Narrates 'Abdullah bin Shaddad:

  Maimuna said, "Allah's Apostle was praying while I was in my menses, sitting beside him and sometimes his clothes would touch me during his prostration." Maimuna added, "He prayed on a Khumra (a small mat sufficient just for the face and the hands while prostrating during prayers).


  Vol 1, Book 8, Number 377:

  Narrated Ishaq:

  Anas bin Malik said, "My grand-mother Mulaika invited Allah's Apostle for a meal which she herself had prepared. He ate from it and said, 'Get up! I will lead you in the prayer.' " Anas added, "I took my Hasir, washed it with water as it had become dark because of long use and Allah's Apostle stood on it. The orphan (Damira or Ruh) and I aligned behind him and the old lady (Mulaika) stood behind us. Allah's Apostle led us in the prayer and offered two Rak'at and then left."


  Vol 1, Book 8, Number 378:

  Narrated Maimuna:

  Allah's Apostle used to pray on Khumra.


  Vol 1, Book 8, Number 379:

  Narrated Abu Salama:

  'Aisha the wife of the Prophet said, "I used to sleep in front of Allah's Apostle and my legs were opposite his Qibla and in prostration he pushed my legs and I withdrew then and when he stood, I stretched them.' 'Aisha added, "In those days the houses were without lights."


  Vol 1, Book 8, Number 380:

  Narrated 'Aisha:

  Allah Apostle prayed while I was lying like a dead body on his family bed between him and his Qibla.


  Vol 1, Book 8, Number 381:

  Narrated 'Urwa:

  The Prophet prayed while 'Aisha was lying between him and his Qibla on the bed on which they used to sleep.


  Vol 1, Book 8, Number 382:

  Narrated Anas bin Malik:

  We used to pray with the Prophet and some of us used to place the ends of their clothes at the place of prostration because of scorching heat.


  Vol 1, Book 8, Number 383:

  Narrated Abu Maslama:

  Said bin Yazid Al-Azdi: I asked Anas bin Malik whether the Prophet had ever, prayed with his shoes on. He replied "Yes."


  Vol 1, Book 8, Number 384:

  Narrated Ibrahim:

  Hammam bin Al-Harith said, "I saw Jarir bin 'Abdullah urinating. Then he performed ablution and passed his (wet) hands over his Khuffs, stood up and prayed. He was asked about it. He replied that he had seen the Prophet doing the same." They approved of this narration as Jarir was one of those who embraced Islam very late.


  Vol 1, Book 8, Number 385l:

  Narrated Al-Mughira bin Shu'ba:

  I helped the Prophet in performing ablution and he passed his wet hands over his Khuffs and prayed.


  Vol 1, Book 8, Number 385u:

  Narrated 'Abdullah bin Malik:

  Ibn Buhaina, "When the Prophet prayed, he used to separate his arms from his body so widely that the whiteness of his armpits was visible."


  Vol 1, Book 8, Number 386:

  Narrated Anas bin Malik:

  Allah's Apostle said, "Whoever prays like us and faces our Quibla and eats our slaughtered animals is a Muslim and is under Allah's and His Apostle's protection. So do not betray Allah by betraying those who are in His protection."


  * Vol 1, Book 8, Number 387:

  Narrated Anas bin Malik:

  Allah's Apostel zei: “Ik ben geboden om tegen de mensen te vechten totdat zij zeggen: “Er is geen god dan Allah”. En als zij dit zeggen, bidden zoals onze gebeden, zich naar onze Qibla richten en slachten zoals wij slachten, dan zullen hun bloed en bezit heilig zijn voor ons en we zullen ons niet met hen bemoeien behalve wettelijk en hun afrekening zal bij Allah zijn.” Verteld door Maimun ibn Siyah dat hij Anas bin Malik vroeg: “O Abu Hamza! Wat maakt het leven en bezit van een persoon heilig?” Hij antwoordde: “Degene die zegt: ‘Niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Allah', zich richt naar onze Qibla tijden de gebeden, net als ons bid en ons geslacht dier eet, dan is hij een moslim, en heeft dezelfde rechten en verplichtingen als andere moslims hebben.”


  Vol 1, Book 8, Number 388:

  Narrated Abu Aiyub Al-Ansari:

  The Prophet said, "While defecating, neither face nor turn your back to the Qibla but face either east or west." Abu Aiyub added. "When we arrived in Sham we came across some lavatories facing the Qibla; therefore we turned ourselves while using them and asked for Allah's forgiveness."


  Vol 1, Book 8, Number 389:

  Narrated 'Amr bin Dmar:

  I asked Ibn 'Umar, "Can a person who has performed the Tawaf around the Ka'ba for 'Umra but has not performed the (Sa'i) Tawaf of Safa and Marwa, have a sexual relation with his wife?" Ibn 'Umar replied "When the Prophet reached Mecca he performed the Tawaf around the Ka'ba (circumambulated it seven times) and offered a two-Rak'at prayer (at the place) behind the station (of Abraham) and then performed the Tawaf (Sa'i) of Safa and Marwa, and verily in Allah's Apostle you have a good example." Then we put the same question to Jabir bin 'Abdullah and he too replied, "He should not go near his wife (for sexual relation) till he has finished the Tawaf of Safa and Marwa."


  Vol 1, Book 8, Number 390:

  Narrated Mujahid:

  Someone came to Ibn 'Umar and said, "Here is Allah's Apostle entering the Ka'ba." Ibn 'Umar said, "I went there but the Prophet had come out of the Ka'ba and I found Bilal standing between its two doors. I asked Bilal, 'Did the Prophet pray in the Ka'ba?' Bilal replied, 'Yes, he prayed two Rakat between the two pillars which are to your left on entering the Ka'ba. Then Allah's Apostle came out and offered a two-Rak'at prayer facing the Ka'ba.' "


  Vol 1, Book 8, Number 391:

  Narrated Ibn Abbas:

  When the Prophet entered the Ka'ba, he invoked Allah in each and every side of it and did not pray till he came out of it, and offered a two-Rak'at prayer facing the Ka'ba and said, "This is the Qibla."


  Vol 1, Book 8, Number 392:

  Narrated Bara' bin 'Azib:

  Allah's Apostle prayed facing Baitul-Maqdis for sixteen or seventeen months but he loved to face the Ka'ba (at Mecca) so Allah revealed: "Verily, We have seen the turning of your face to the heaven!" (2:144) So the Prophet faced the Ka'ba and the fools amongst the people namely "the Jews" said, "What has turned them from their Qibla (Bait-ul-Maqdis) which they formerly observed"" (Allah revealed): "Say: 'To Allah belongs the East and the West. He guides whom he will to a straight path'." (2:142) A man prayed with the Prophet (facing the Ka'ba) and went out. He saw some of the Ansar praying the 'Asr prayer with their faces towards Bait-ul-Maqdis, he said, "I bear witness that I prayed with Allah's Apostle facing the Ka'ba." So all the people turned their faces towards the Ka'ba.


  Vol 1, Book 8, Number 393:

  Narrated Jabir:

  Allah's Apostle used to pray (optional, non-obligatory prayer) while riding on his mount (Rahila) wherever it turned, and whenever he wanted to pray the compulsory prayer he dismounted and prayed facing the Qibla.


  Vol 1, Book 8, Number 394:

  Narrated 'Abdullah:

  The Prophet prayed (and the subnarrator Ibrahim said, "I do not know whether he prayed more or less than usual"), and when he had finished the prayers he was asked, "O Allah's Apostle! Has there been any change in the prayers?" He said, "What is it?' The people said, "You have prayed so much and so much." So the Prophet bent his legs, faced the Qibla and performed two prostrations (of Sahu) and finished his prayers with Tasiim (by turning his face to right and left saying: 'As-Salamu'Alaikum-Warahmat-ullah'). When he turned his face to us he said, "If there had been anything changed in the prayer, surely I would have informed you but I am a human being like you and liable to forget like you. So if I forget remind me and if anyone of you is doubtful about his prayer, he should follow what he thinks to be correct and complete his prayer accordingly and finish it and do two prostrations (of Sahu)."


  Vol 1, Book 8, Number 395:

  Narrated 'Umar (bin Al-Khattab):

  My Lord agreed with me in three things:

  1. I said,"O Allah's Apostle, I wish we took the station of Abraham as our praying place (for some of our prayers). So came the Divine Inspiration: And take you (people) the station of Abraham as a place of prayer (for some of your prayers e.g. two Rakat of Tawaf of Ka'ba)". (2.125)

  2. And as regards the (verse of) the veiling of the women, I said, 'O Allah's Apostle! I wish you ordered your wives to cover themselves from the men because good and bad ones talk to them.' So the verse of the veiling of the women was revealed.

  3. Once the wives of the Prophet made a united front against the Prophet and I said to them, 'It may be if he (the Prophet) divorced you, (all) that his Lord (Allah) will give him instead of you wives better than you.' So this verse (the same as I had said) was revealed." (66.5).


  Vol 1, Book 8, Number 396:

  Narrated Anas:

  as above (395).


  Vol 1, Book 8, Number 397:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  While the people were offering the Fajr prayer at Quba (near Medina), someone came to them and said: "It has been revealed to Allah's Apostle tonight, and he has been ordered to pray facing the Ka'ba." So turn your faces to the Ka'ba. Those people were facing Sham (Jerusalem) so they turned their faces towards Ka'ba (at Mecca).


  Vol 1, Book 8, Number 398:

  Narrated 'Abdullah:

  "Once the Prophet offered five Rakat in Zuhr prayer. He was asked, "Is there an increase in the prayer?" The Prophet said, "And what is it?" They said, "You have prayed five Rakat.' So he bent his legs and performed two prostrations (of Sahu).


  * Vol 1, Book 8, Number 399:

  Narrated Anas bin Malik:

  De Profeet zag speeksel in de richting van de Qibla (op de muur van de moskee) en hij ergerde zich eraan en de walging was duidelijk van zijn gezicht af te lezen. Dus hij stond op en schraapte het er af met zijn hand en zei: “Als iemand van jullie gaat staan voor het gebed, spreekt hij persoonlijk met zijn Heer of zijn Heer is tussen hem en zijn Qibla. Daarom moet niemand van jullie in de richting van de Qibla spugen maar men kan naar links spugen of onder zijn voet. De Profeet nam toen de hoek van zijn kleed, spuugde erin en zei: “Of je kan het op deze manier doen.”


  Vol 1, Book 8, Number 400:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar: Allah's Apostle saw sputum on the wall of the mosque in the direction of the Qibla and scraped it off. He faced the people and said, "Whenever any one of you is praying, he should not spit in front of him because in the prayer Allah is in front of him."


  Vol 1, Book 8, Number 401:

  Narrated 'Aisha:

  (the mother of faithful believers) Allah's Apostle saw some nasal secretions, expectoration or sputum on the wall of the mosque in the direction of the Qibla and scraped it off.


  Vol 1, Book 8, Number 402:

  Narrated Abd Huraira and Abu Said:

  Allah's Apostle saw some expectoration on the wall of the mosque; he took gravel and scraped it off and said, "If anyone of you wanted to spit he should neither spit in front of him nor on his right but he could spit either on his left or under his left foot."


  Vol 1, Book 8, Number 403:

  Narrated Abd Huraira and Abu Sa'id:

  Allah's Apostle saw some expectoration on the wall of the mosque; he took gravel and scraped it off and said, "If anyone of you wanted to spit, he should neither spit in front of him nor on his right but could spit either on his left or under his left foot."


  Vol 1, Book 8, Number 404:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "None of you should spit in front or on his right but he could spit either on his left or under his foot."


  Vol 1, Book 8, Number 405:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet said, "A faithful believer while in prayer is speaking in private to his Lord, so he should neither spit in front of him nor to his right side but he could spit either on his left or under his foot."


  Vol 1, Book 8, Number 406:

  Narrated Abu Said:

  The Prophet saw sputum on (the wall of) the mosque in the direction of the Qibla and scraped it off with gravel. Then he forbade Spitting in front or on the right, but allowed it on one's left or under one's left foot.


  Vol 1, Book 8, Number 407:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet said, "Spitting in the mosque is a sin and its expiation is to bury it."


  Vol 1, Book 8, Number 408:

  Narrated Abu Hurairah:

  Prophet said, "If anyone of you stands for prayer, he should not spit in front of him because in prayer he is speaking in private to Allah and he should not spit on his right as there is an angel, but he can spit either on his left or under his left foot and bury it (i.e. expectoration)."


  Vol 1, Book 8, Number 409:

  Narrated Anas:

  The Prophet saw expectoration (on the wall of the mosque) in the direction of the Qibla and scraped it off with his hand. It seemed that he disliked it and the sign of disgust was apparent from his face. He said, "If anyone of you stands for the prayer, he is speaking in private to his Lord, (or) his Lord is between him and his Qibla, therefore he should not spit towards his Qibla, but he could spit either on his left or under his foot." Then he took the corner of his sheet and spat in it, folded it and said, "Or do like this."


  Vol 1, Book 8, Number 410:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "Do you consider or see that my face is towards the Qibla? By Allah, neither your submissiveness nor your bowing is hidden from me, surely I [see you from my back.]"


  Vol 1, Book 8, Number 411:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet led us in a prayer and then got up on the pulpit and said, "In your prayer and bowing, I certainly [see you from my back] as I see you (while looking at you.)"


  Vol 1, Book 8, Number 412:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  Allah's Apostle ordered for a horse race; the trained horses were to run from a place called Al-Hafya' to Thaniyat Al-Wada' and the horses which were not trained were to run from Al-Thaniya to the Masjid (mosque of) Bani Zuraiq. The sub narrator added: Ibn Umar was one of those who took part in the race.


  Vol 1, Book 8, Number 413:

  Narrated Anas:

  Some goods came to Allah's Apostle from Bahrain. The Prophet ordered the people to spread them in the mosque --it was the biggest amount of goods Allah's Apostle had ever received. He left for prayer and did not even look at it. After finishing the prayer, he sat by those goods and gave from those to everybody he saw. Al-'Abbas came to him and said, "O Allah's Apostle! give me (something) too, because I gave ransom for myself and 'Aqil" Allah's Apostle told him to take. So he stuffed his garment with it and tried to carry it away but he failed to do so. He said, "O Allah's Apostle! Order someone to help me in lifting it." The Prophet refused. He then said to the Prophet: Will you please help me to lift it?" Allah's Apostle refused. Then Al-'Abbas threw some of it and tried to lift it (but failed). He again said, "O Allah's Apostle Order someone to help me to lift it." He refused. Al-'Abbas then said to the Prophet: "Will you please help me to lift it?" He again refused. Then Al-'Abbas threw some of it, and lifted it on his shoulders and went away. Allah's Apostle kept on watching him till he disappeared from his sight and was astonished at his greediness. Allah's Apostle did not get up till the last coin was distributed.


  Vol 1, Book 8, Number 414:

  Narrated Anas:

  I found the Prophet in the mosque along with some people. He said to me, "Did Abu Talha send you?" I said, "Yes". He said, "For a meal?" I said, "Yes." Then he said to his companions, "Get up." They set out and I was ahead of them.


  Vol 1, Book 8, Number 415:

  Narrated Sahl bin Sa'd:

  A man said, "O Allah's Apostle! If a man finds another man with his wife, (committing adultery) should the husband kill him?" Later on I saw them (the man and his wife) doing Lian in the mosque.


  Vol 1, Book 8, Number 416:

  Narrated 'Itban bin Malik:

  The Prophet came to my house and said, "Where do you like me to pray?" I pointed to a place. The Prophet then said, "Allahu Akbar", and we aligned behind him and he offered a two-Rak'at prayer.


  Vol 1, Book 8, Number 417:

  Narrated 'Itban bin Malik:

  who was one of the companions of Allah's Apostle and one of the Ansar's who took part in the battle of Badr: I came to Allah's Apostle and said, "O Allah's Apostle I have weak eyesight and I lead my people in prayers. When it rains the water flows in the valley between me and my people so I cannot go to their mosque to lead them in prayer. O Allah's Apostle! I wish you would come to my house and pray in it so that I could take that place as a Musalla. Allah's Apostle said. "Allah willing, I will do so." Next day after the sun rose high, Allah's Apostle and Abu Bakr came and Allah's Apostle asked for permission to enter. I gave him permission and he did not sit on entering the house but said to me, "Where do you like me to pray?" I pointed to a place in my house. So Allah's Apostle stood there and said, 'Allahu Akbar', and we all got up and aligned behind him and offered a two-Rak'at prayer and ended it with Taslim. We requested him to stay for a meal called "Khazira" which we had prepared for him. Many members of our family gathered in the house and one of them said, "Where is Malik bin Al-Dukhaishin or Ibn Al-Dukhshun?" One of them replied, "He is a hypocrite and does not love Allah and His Apostle." Hearing that, Allah's Apostle said, "Do not say so. Haven't you seen that he said, 'None has the right to be worshipped but Allah' for Allah's sake only?" He said, "Allah and His Apostle know better. We have seen him helping and advising hypocrites."

  Allah's Apostle said, "Allah has forbidden the (Hell) fire for those who say, 'None has the right to be worshipped but Allah' for Allah's sake only."


  Vol 1, Book 8, Number 418:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet used to start every thing from the right (for good things) whenever it was possible in all his affairs; for example: in washing, combing or wearing shoes.


  Vol 1, Book 8, Number 419:

  Narrated 'Aisha:

  Um Habiba and Um Salama mentioned about a church they had seen in Ethiopia in which there were pictures. They told the Prophet about it, on which he said, "If any religious man dies amongst those people they would build a place of worship at his grave and make these pictures in it. They will be the worst creature in the sight of Allah on the Day of Resurrection."


  Vol 1, Book 8, Number 420:

  Narrated Anas:

  When the Prophet arrived Medina he dismounted at 'Awali-i-Medina amongst a tribe called Banu 'Amr bin 'Auf. He stayed there For fourteen nights. Then he sent for Bani An-Najjar and they came armed with their swords. As if I am looking (just now) as the Prophet was sitting over his Rahila (Mount) with Abu Bakr riding behind him and all Banu An-Najjar around him till he dismounted at the courtyard of Abu Aiyub's house. The Prophet loved to pray wherever the time for the prayer was due even at sheep-folds. Later on he ordered that a mosque should be built and sent for some people of Banu-An-Najjar and said, "O Banu An-Najjar! Suggest to me the price of this (walled) piece of land of yours." They replied, "No! By Allah! We do not demand its price except from Allah." Anas added: There were graves of pagans in it and some of it was unleveled and there were some date-palm trees in it. The Prophet ordered that the graves of the pagans be dug out and the unleveled land be level led and the date-palm trees be cut down . (So all that was done). They aligned these cut date-palm trees towards the Qibla of the mosque (as a wall) and they also built two stone side-walls (of the mosque). His companions brought the stones while reciting some poetic verses. The Prophet was with them and he kept on saying, "There is no goodness except that of the Hereafter, O Allah! So please forgive the Ansars and the emigrants. "


  Vol 1, Book 8, Number 421:

  Narrated Abu Al-Taiyah:

  Anas said, "The Prophet prayed in the sheep fold." Later on I heard him saying, "He prayed in the sheep folds before the construction of the, mosque."


  Vol 1, Book 8, Number 422:

  Narrated Nafi:

  "I saw Ibn 'Umar praying while taking his camel as a Sutra in front of him and he said, "I saw the Prophet doing the same."


  Vol 1, Book 8, Number 423:

  Narrated 'Abdullah bin 'Abbas:

  The sun eclipsed and Allah's Apostle offered the eclipse prayer and said, "I have been shown the Hellfire (now) and I never saw a worse and horrible sight than the sight I have seen today."


  Vol 1, Book 8, Number 424:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet had said, "Offer some of your prayers (Nawafil) at home, and do not take your houses as graves."


  Vol 1, Book 8, Number 425:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  Allah's Apostle said, "Do not enter (the places) of these people where Allah's punishment had fallen unless you do so weeping. If you do not weep, do not enter (the places of these people) because Allah's curse and punishment which fell upon them may fall upon you."


  Vol 1, Book 8, Number 426:

  Narrated 'Aisha:

  Um Salama told Allah's Apostle about a church which she had seen in Ethiopia and which was called Mariya. She told him about the pictures which she had seen in it. Allah's Apostle said, "If any righteous pious man dies amongst them, they would build a place of worship at his grave and make these pictures in it; they are the worst creatures in the sight of Allah."


  * Vol 1, Book 8, Number 427:

  Narrated 'Aisha and 'Abdullah bin 'Abbas:

  Toen het laatste moment van het leven van Allah's Apostel kwam, begon hij zijn ‘Khamisa' op zijn gezicht te plaatsen en toen hij zich heet voelde en ademnood had, nam hij het van zijn gezicht en zei: “Moge Allah de joden en christenen vervloeken want zij bouwden plaatsen van aanbidding nabij de graven van de profeten.” De Profeet waarschuwde (moslims) voor wat degenen hadden gedaan.


  Vol 1, Book 8, Number 428:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "May Allah's curse be on the Jews for they built the places of worship at the graves of their Prophets."


  Vol 1, Book 8, Number 429:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  Allah's Apostle said, "I have been given five things which were not given to any amongst the Prophets before me. These are:

  1. Allah made me victorious by awe (by His frightening my enemies) for a distance of one month's journey.

  2. The earth has been made for me (and for my followers) a place for praying and a thing to perform Tayammum. Therefore my followers can pray wherever the time of a prayer is due.

  3. The booty has been made Halal (lawful) for me (and was not made so for anyone else).

  4. Every Prophet used to be sent to his nation exclusively but I have been sent 1o all mankind.

  5. I have been given the right of intercession (on the Day of Resurrection.)


  Vol 1, Book 8, Number 430:

  Narrated 'Aisha:

  There was a black slave girl belonging to an 'Arab tribe and they manumitted her but she remained with them. The slave girl said, "Once one of their girls (of that tribe) came out wearing a red leather scarf decorated with precious stones. It fell from her or she placed it somewhere. A kite passed by that place, saw it Lying there and mistaking it for a piece of meat, flew away with it. Those people searched for it but they did not find it. So they accused me of stealing it and started searching me and even searched my private parts." The slave girl further said, "By Allah! while I was standing (in that state) with those people, the same kite passed by them and dropped the red scarf and it fell amongst them. I told them, 'This is what you accused me of and I was innocent and now this is it.' " 'Aisha added: That slave girl came to Allah's Apostle and embraced Islam. She had a tent or a small room with a low roof in the mosque. Whenever she called on me, she had a talk with me and whenever she sat with me, she would recite the following: "The day of the scarf (band) was one of the wonders of our Lord, verily He rescued me from the disbelievers' town. 'Aisha added: "Once I asked her, 'What is the matter with you? Whenever you sit with me, you always recite these poetic verses.' On that she told me the whole story. "


  Vol 1, Book 8, Number 431:

  Narrated Naf'a:

  'Abdullah bin 'Umar said: I used to sleep in the mosque of the Prophet while I was young and unmarried.


  Vol 1, Book 8, Number 432:

  Narrated Sahl bin Sa'd:

  Allah's Apostle went to Fatima's house but did not find 'Ali there. So he asked, "Where is your cousin?" She replied, "There was something between us and he got angry with me and went out. He did not sleep (mid-day nap) in the house." Allah's Apostle asked a person to look for him. That person came and said, "O Allah's Apostle! He (Ali) is sleeping in the mosque." Allah's Apostle went there and 'Ali was lying. His upper body cover had fallen down to one side of his body and he was covered with dust. Allah's Apostle started cleaning the dust from him saying: "Get up! O Aba Turab. Get up! O Aba Turab (literally means: O father of dust).


  Vol 1, Book 8, Number 433:

  Narrated Abu Hurairah:

  I saw seventy of As-Suffa men and none of them had a Rida' (a garment covering the upper part of the body). They had either Izars (only) or sheets which they tied round their necks. Some of these sheets reached the middle of their legs and some reached their heels and they used to gather them with their hands lest their private parts should become naked.


  Vol 1, Book 8, Number 434:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  I went to the Prophet in the mosque (the sub-narrator Mas'ar thought that Jabir had said, "In the forenoon.") He ordered me to pray two Rakat. He owed me some money and he repaid it to me and gave more than what was due to me.


  Vol 1, Book 8, Number 435:

  Narrated Abu Qatada Al-Aslami:

  Allah's Apostle said, "If anyone of you enters a mosque, he should pray two Rakat before sitting."


  Vol 1, Book 8, Number 436:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "The angels keep on asking Allah's forgiveness for anyone of you, as long as he is at his Mu,salla (praying place) and he does not pass wind (Hadath). They say, 'O Allah! Forgive him, O Allah! be Merciful to him."


  Vol 1, Book 8, Number 437:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  In the life-time of Allah's Apostle the mosque was built of adobes, its roof of the leaves of date-palms and its pillars of the stems of date-palms. Abu Bakr did not alter it. 'Umar expanded it on the same pattern as it was in the lifetime of Allah's Apostle by using adobes, leaves of date-palms and changing the pillars into wooden ones. 'Uthman changed it by expanding it to a great extent and built its walls with engraved stones and lime and made its pillars of engraved stones and its roof of teak wood.


  Vol 1, Book 8, Number 438:

  Narrated 'Ikrima:

  Ibn 'Abbas said to me and to his son 'Ali, "Go to Abu Sa'id and listen to what he narrates." So we went and found him in a garden looking after it. He picked up his Rida', wore it and sat down and started narrating till the topic of the construction of the mosque reached. He said, "We were carrying one adobe at a time while 'Ammar was carrying two. The Prophet saw him and started removing the dust from his body and said, "May Allah be Merciful to 'Ammar. He will be inviting them (i.e. his murderers, the rebellious group) to Paradise and they will invite him to Hell-fire." 'Ammar said, "I seek refuge with Allah from affliction."


  Vol 1, Book 8, Number 439:

  Narrated Sahl:

  Allah's Apostle sent someone to a woman telling her to "Order her slave, carpenter, to prepare a wooden pulpit for him to sit on."


  Vol 1, Book 8, Number 440:

  Narrated Jabir:

  A woman said, "O Allah's Apostle! Shall I get something constructed for you to sit on as I have a slave who is a carpenter?" He replied, "Yes, if you like." So she had that pulpit constructed.


  Vol 1, Book 8, Number 441:

  Narrated 'Ubdaidullah Al-Khaulani:

  I heard 'Uthman bin 'Affan saying, when people argued too much about his intention to reconstruct the mosque of Allah's Apostle, "You have talked too much. I heard the Prophet saying, 'Whoever built a mosque, (Bukair thought that 'Asim, another subnarrator, added, "Intending Allah's Pleasure"), Allah would build for him a similar place in Paradise.' "


  Vol 1, Book 8, Number 442:

  Narrated 'Amr:

  I heard Jabir bin 'Abdullah saying, "A man passed through the mosque carrying arrows. Allah's Apostle said to him, 'Hold them by their heads.' "


  Vol 1, Book 8, Number 443:

  Narrated Abu Burda bin 'Abdulla:

  (on the authority of his father) The Prophet said, "Whoever passes through our mosques or markets with arrows should hold them by their heads lest he should injure a Muslim."


  Vol 1, Book 8, Number 444:

  Narrated Hassan bin Thabit Al-Ansari:

  I asked Abu Hurairah "By Allah! Tell me the truth whether you heard the Prophet saying, 'O Hassan! Reply on behalf of Allah's Apostle. O Allah! Help him with the Holy Spirit." Abu Hurairah said, "Yes . "


  Vol 1, Book 8, Number 445:

  Narrated 'Aisha:

  Once I saw Allah's Apostle at the door of my house while some Ethiopians were playing in the mosque (displaying their skill with spears). Allah's Apostle was screening me with his Rida' so as to enable me to see their display. ('Urwa said that 'Aisha said, "I saw the Prophet and the Ethiopians were playing with their spears.")


  Vol 1, Book 8, Number 446:

  Narrated 'Aisha:

  Barira came to seek my help regarding her manumission. I told herself you like I would pay your price to your masters but your Al-Wala(1) would be for me." Her masters said, "If you like, you can pay what remains (of the price of her manumission), (Sufyan the sub-narrator once said), or if you like you can manumit her, but her (inheritance) Al-Wala would be for us. "When Allah's Apostle came, I spoke to him about it. He said, "Buy her and manumit her. No doubt Al-Wala(1) is for the manumitted." Then Allah's Apostle stood on the pulpit (or Allah's Apostle ascended the pulpit as Sufyan once said), and said, "What about some people who impose conditions which are not present in Allah's Book (Laws)? Whoever imposes conditions which are not in Allah's Book (Laws), his conditions will be invalid even if he imposed them a hundred times."


  Vol 1, Book 8, Number 447:

  Narrated Ka'b:

  In the mosque l asked Ibn Abi Hadrad to pay the debts which he owed to me and our voices grew louder. Allah's Apostle heard that while he was in his house. So he came to us raising the curtain of his room and said, "O Ka'b!" I replied, "Labaik, O Allah's Apostle!" He said, "O Ka'b! reduce your debt to one half," gesturing with his hand. I said, "O Allah's Apostle! I have done so." Then Allah's Apostle said (to Ibn Abi Hadrad), "Get up and pay the debt to him."


  Vol 1, Book 8, Number 448:

  Narrated Abu Hurairah:

  A black man or a black woman used to sweep the mosque and he or she died. The Prophet asked about her (or him). He was told that she (or he) had died. He said, "Why did you not inform me? Show me his grave (or her grave)." So he went to her (his) grave and offered her (his) funeral prayer."


  * Vol 1, Book 8, Number 449:

  Narrated 'Aisha:

  Toen de verzen van Surat Al-Baqarah over de woeker Riba werden geopenbaard, ging de Profeet naar de moskee en reciteerden ze voor de mensen en verbood toen de handel van alcohol.


  Vol 1, Book 8, Number 450f:

  Narrated Abu Rafi:

  Abu Hurairah said, "A man or a woman used to clean the mosque." (A sub-narrator said, 'Most probably a woman..') Then he narrated the Hadith of the Prophet


  Vol 1, Book 8, Number 450m:

  Narrated Abu Hurairah:

  "The Prophet said, "Last night a big demon (afreet) from the Jinns came to me and wanted to interrupt my prayers (or said something similar) but Allah enabled me to overpower him. I wanted to fasten him to one of the pillars of the mosque so that all of you could See him in the morning but I remembered the statement of my brother Solomon (as stated in Quran): My Lord! Forgive me and bestow on me a kingdom such as shall not belong to anybody after me (38.35)." The sub narrator Rauh said, "He (the demon) was dismissed humiliated."


  Vol 1, Book 8, Number 451:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet sent some horsemen to Najd and they brought a man called Thumama bin Uthal from Bani Hanifa. They fastened him to one of the pillars of the mosque. The Prophet came and ordered them to release him. He went to a (garden of) date-palms near the mosque, took a bath and entered the, mosque again and said, "None has the right to be worshipped but Allah an Muhammad is His Apostle (i.e. he embraced Islam)."


  Vol 1, Book 8, Number 452:

  Narrated 'Aisha:

  On the day of Al-Khandaq (battle of the Trench' the medial arm vein of Sa'd bin Mu'ad was injured and the Prophet pitched a tent in the mosque to look after him. There was another tent for Banu Ghaffar in the mosque and the blood started flowing from Sa'd's tent to the tent of Bani Ghaffar. They shouted, "O occupants of the tent! What is coming from you to us?" They found that Sa'd' wound was bleeding profusely and Sa'd died in his tent.


  Vol 1, Book 8, Number 453:

  Narrated Um Salama:

  I complained to Allah's Apostle that I was sick. He told me to perform the Tawaf behind the people while riding. So I did so and Allah's Apostle was praying beside the Ka'ba and reciting the Sura starting with "Wat-tur-wa-Kitabinmastur."


  Vol 1, Book 8, Number 454:

  Narrated Anas bin Malik:

  Two of the companions of the Prophet departed from him on a dark night and were led by two lights like lamps (going in front of them from Allah as a miracle) lighting the way in front of them, and when they parted, each of them was accompanied by one of these lights till he reached their (respective) houses.


  Vol 1, Book 8, Number 455:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  The Prophet delivered a sermon and said, "Allah gave a choice to one of (His) slaves either to choose this world or what is with Him in the Hereafter. He chose the latter." Abu Bakr wept. I said lo myself, "Why is this Sheikh weeping, if Allah gave choice to one (of His) slaves either to choose this world or what is with Him in the Here after and he chose the latter?" And that slave was Allah's Apostle himself. Abu Bakr knew more than us. The Prophet said, "O Abu Bakr! Don't weep. The Prophet added: Abu- Bakr has favored me much with his property and company. If I were to take a Khalil from mankind I would certainly have taken Abu Bakr but the Islamic brotherhood and friendship is sufficient. Close all the gates in the mosque except that of Abu Bakr.


  Vol 1, Book 8, Number 456:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  "Allah's Apostle in his fatal illness came out with a piece of cloth tied round his head and sat on the pulpit. After thanking and praising Allah he said, "There is no one who had done more favor to me with life and property than Abu Bakr bin Abi Quhafa. If I were to take a Khalil, I would certainly have taken Abu- Bakr but the Islamic brotherhood is superior. Close all the small doors in this mosque except that of Abu Bakr."


  Vol 1, Book 8, Number 457:

  Narrated Nafi:

  Ibn 'Umar said, "The Prophet arrived at Mecca and sent for 'Uthman bin Talha. He opened the gate of the Ka'ba and the Prophet, Bilal, Usama bin Zaid and 'Uthman bin Talha entered the Ka'ba and then they closed its door (from inside). They stayed there for an hour, and then came out." Ibn 'Umar added, "I quickly went to Bilal and asked him (whether the Prophet had prayed). Bilal replied, 'He prayed in it.' I asked, 'Where?' He replied, 'Between the two pillars.' "Ibn 'Umar added, "I forgot to ask how many Rakat he (the Prophet) had prayed in the Ka'ba."


  Vol 1, Book 8, Number 458:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle sent some horse men to Najd and they brought a man called Thumama bin Uthal from Bani Hanifa. They fastened him to one of the pillars of the mosque.


  Vol 1, Book 8, Number 459:

  Narrated Al-Sa'ib bin Yazid:

  I was standing in the mosque and somebody threw a gravel at me. I looked and found that he was 'Umar bin Al-Khattab. He said to me, "Fetch those two men to me." When I did, he said to them, "Who are you? (Or) where do you come from?" They replied, "We are from Ta'if." 'Umar said, "Were you from this city (Medina) I would have punished you for raising your voices in the mosque of Allah's Apostle


  Vol 1, Book 8, Number 460:

  Narrated 'Kab bin Malik:

  During the life-time of Allah's Apostle I asked Ibn Abi Hadrad in the mosque to pay the debts which he owed to me and our voices grew so loud that Allah's Apostle heard them while he was in his house. So he came to us after raising the curtain of his room. The Prophet said, "O Ka'b bin Malik!" I replied, "Labaik, O Allah's Apostle." He gestured with his hand to me to reduce the debt to one half. I said, "O Allah's Apostle have done it." Allah's Apostle said (to Ibn Hadrad), "Get up and pay it."


  Vol 1, Book 8, Number 461:

  Narrated Nafi':

  Ibn 'Umar said, "While the Prophet was on the pulpit, a man asked him how to offer the night prayers. He replied, 'Pray two Rakat at a time and then two and then two and so on, and if you are afraid of the dawn (the approach of the time of the Fajr prayer) pray one Rak'a and that will be the witr for all the Rakat which you have offered." Ibn 'Umar said, "The last Rakat of the night prayer should be odd for the Prophet ordered it to be so.


  Vol 1, Book 8, Number 462:

  Narrated Ibn 'Umar:

  A man came to the Prophet while he was delivering the sermon and asked him how to offer the night prayers. The Prophet replied, 'Pray two Rakat at a time and then two and then two and so on and if you are afraid of dawn (the approach of the time of the Fajr prayer) pray one Rak'a and that will be the with for all the Rakat which you have prayed." Narrated 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Umar: A man called the Prophet while he was in the mosque.


  Vol 1, Book 8, Number 463:

  Narrated Abu Waqid al-Laithi:

  While Allah's Apostle was sitting in the mosque (with some people) three men came, two of them came in front of Allah's Apostle and the third one went away, and then one of them found a place in the circle and sat there while the second man sat behind the gathering, and the third one went away. When Allah's Apostle finished his preaching, he said, "Shall I tell you about these three persons? One of them betook himself to Allah and so Allah accepted him and accommodated him; the second felt shy before Allah so Allah did the same for him and sheltered him in His Mercy (and did not punish him), while the third turned his face from Allah, and went away, so Allah turned His face from him likewise.


  Vol 1, Book 8, Number 464:

  Narrated 'Abbad bin Tamim:

  that his uncle said, "I saw Allah's Apostle lying flat (on his back) in the mosque with one leg on the other." Narrated Said bin Al-Musaiyab that 'Umar and 'Uthman used to do the same.


  Vol 1, Book 8, Number 465:

  Narrated 'Aisha:

  (the wife of the Prophet) I had seen my parents following Islam since I attained the age of puberty. Not a day passed but the Prophet visited us, both in the mornings and evenings. My father Abii Bakr thought of building a mosque in the courtyard of his house and he did so. He used to pray and recite the Qur'an in it. The pagan women and their children used to stand by him and look at him with surprise. Abu Bakr was a Softhearted person and could not help weeping while reciting the Quran. The chiefs of the Quraish pagans became afraid of that (i.e. that their children and women might be affected by the recitation of Quran)."


  Vol 1, Book 8, Number 466:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "The prayer offered in congregation is twenty five times more superior (in reward) to the prayer offered alone in one's house or in a business center, because if one performs ablution and does it perfectly, and then proceeds to the mosque with the sole intention of praying, then for each step which he takes towards the mosque, Allah upgrades him a degree in reward and (forgives) crosses out one sin till he enters the mosque. When he enters the mosque he is considered in prayer as long as he is waiting for the prayer and the angels keep on asking for Allah's forgiveness for him and they keep on saying: 'O Allah! Be Merciful to him, O Allah! Forgive him, as long as he keeps on sitting at his praying place and does not pass wind. (See Hadith No. 620).


  Vol 1, Book 8, Number 467:

  Narrated Ibn 'Umar or Ibn 'Amr:

  The Prophet clasped his hands, by interlacing his fingers. Narrated 'Abdullah that Allah's Apostle said, "O 'Abdullah bin 'Amr! What will be your condition when you will be left with the sediments of (worst) people?" (They will be in conflict with each other).


  Vol 1, Book 8, Number 468:

  Narrated Abu Musa:

  The Prophet said, "A faithful believer to a faithful believer is like the bricks of a wall, enforcing each other." While (saying that) the Prophet clasped his hands, by interlacing his fingers.


  Vol 1, Book 8, Number 469:

  Narrates Ibn Sirin:

  Abu Hurairah said, "Allah's Apostle led us in one of the two 'Isha' prayers (Abu Hurairah named that prayer but I forgot it)." Abu Hurairah added, "He prayed two Rakat and then finished the prayer with Tasllm. He stood up near a piece of wood Lying across the mosque and leaned on it in such a way as if he was angry. Then he put his right hand over the left and clasped his hands by interlacing his fingers and then put his J right cheek on the back of his left hand. The people who were in haste left the mosque through its gates. They wondered whether the prayer was reduced. And amongst them were Abu Bakr and 'Umar but they hesitated to ask the Prophet. A long-handed man called Dhul-Yadain asked the Prophet, 'O Allah's Apostle! Have you; forgotten or has the prayer been reduced?' The Prophet replied, 'I have neither forgotten nor has the prayer been reduced' The Prophet added, 'Is what Dhul Yadain has said true?' They (the people) said, 'Yes, it is true.' The Prophet stood up again and led the prayer, completing the remaining prayer, forgotten by him, and performed Talsrm, and then said, 'Allahu Akbar.' And then he did a prostration as he used to prostrate or longer than that. He then raised his head saying, 'Allahu Akbar; he then again said, 'Allahu Akbar', and prostrated as he used to prostrate or longer than that. Then he raised his head and said, 'Allahu Akbar.' " (The subnarrator added, "I think that they asked (Ibn Sirin) whether the Prophet completed the prayer with Taslim. He replied, "I heard that 'Imran bin Husain had said, 'Then he (the Prophet) did Taslim.")


  Vol 1, Book 8, Number 470:

  Narrated Fudail bin Sulaiman:

  Musa bin 'Uqba said, "I saw Salim bin 'Abdullah looking for some places on the way and prayed there. He narrated that his father used to pray there, and had seen the Prophet praying at those very places."

  Narrated Nafi' on the authority of Ibn 'Umar who said, "I used to pray at those places." Musa the narrator added, "I asked Salim on which he said, 'I agree with Nafi' concerning those places, except the mosque situated at the place called Sharaf Ar-Rawha."


  Vol 1, Book 8, Number 471:

  Narrated Hadith is about the various places on the way from Medina to Mecca where the Prophet prayed and their In locations impossible to translate.

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 9: 472 - 499

  Virtues of the Prayer Hall (Sutra of the Musalla)


  Top Index

  Vol 1, Book 9, Number 472:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  Once I came riding a she-ass when I had just attained the age of puberty. Allah's Apostle was offering the prayer at Mina with no wall in front of him and I passed in front of some of the row. There I dismounted and let my she-ass loose to graze and entered the row and nobody objected to me about it.


  Vol 1, Book 9, Number 473:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Whenever Allah's Apostle came out on 'Id day, he used to order that a Harba (a short spear) to be planted in front of him (as a Sutra for his prayer) and then he used to pray facing it with the people behind him and used to do the same while on a journey. After the Prophet , this practice was adopted by the Muslim rulers (who followed his traditions).


  Vol 1, Book 9, Number 474:

  Narrated 'Aun bin Abi Juhaifa:

  I heard my father saying, "The Prophet led us, and prayed a two-Rak'at Zuhr prayer and then a two-Rak'at 'Asr prayer at Al-Batha' with an 'Anza (planted) in front of him (as a Sutra) while women and donkeys were passing in front of him (beyond that 'Anza)."


  Vol 1, Book 9, Number 475:

  Narrated Sahl (bin Sa'd):

  The distance between the Musalla of Allah's Apostle and the wall was just sufficient for a sheep to pass through .


  Vol 1, Book 9, Number 476:

  Narrated Salama:

  The distance between the wall of the mosque and the pulpit was hardly enough for a sheep to pass through.


  Vol 1, Book 9, Number 477:

  Narrated 'Abdullah:

  The Prophet used to get a Harba planted in front of him (as a Sutra) and pray behind it.


  Vol 1, Book 9, Number 478:

  Narrated 'Aun bin Abi Juhaifa:

  that he had heard his father saying, "Allah's Apostle came to us at mid-day and water was brought for his ablution. He performed ablution and led us in Zuhr and 'Asr prayers with an 'Anza planted in front of him (as a Sutra), while women and donkeys were passing beyond it."


  Vol 1, Book 9, Number 479:

  Narrated Anas Ibn Malik:

  Whenever the Prophet went for answering the call of nature, I and another boy used to go after him with a staff, a stick or an 'Anza and a tumbler of water and when he finished from answering the call of nature we would hand that tumbler of water to him.


  Vol 1, Book 9, Number 480:

  Narrated Abu Juhaifa:

  Allah's Apostle came out at midday and offered a two-Rak'at Zuhr and 'Asr prayers at Al-Batha and an 'Anza was planted in front of him (as a Sutra). He performed ablution and the people took the remaining water left after his ablution and rubbed their bodies with it.


  Vol 1, Book 9, Number 481:

  Narrated Yazid bin Al 'Ubaid:

  I used to accompany Salama bin Al-Akwa' and he used to pray behind the pillar which was near the place where the Quran's were kept I said, "O Abu Muslim! I see you always seeking to pray behind this pillar." He replied, "I saw Allah's Apostle always seeking to pray near that pillar."


  Vol 1, Book 9, Number 482:

  Narrated Anas:

  I saw the most famous people amongst the companions of the Prophet hurrying towards the pillars at the Maghrib prayer before the Prophet came for the prayer.


  Vol 1, Book 9, Number 483:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet entered the Ka'ba along with Usama bin Zaid, 'Uthman bin Talha and Bilal and remained there for a long time. When they came out, I was the first man to enter the Ka'ba. I asked Bilal "Where did the Prophet pray?" Bilal replied, "Between the two front Pillars."


  Vol 1, Book 9, Number 484:

  Narrated Nafi':

  'Abdullah bin 'Umar said, "Allah's Apostle entered the Ka'ba along with Usama bin Zaid, Bilal and 'Uthman bin Talha Al-Hajabi and closed the door and stayed there for some time. I asked Bilal when he came out, 'What did the Prophet do?' He replied, 'He offered prayer with one pillar to his left and one to his right and three behind.' In those days the Ka'ba was supported by six pillars." Malik said: "There were two pillars on his (the Prophet's) right side."


  Vol 1, Book 9, Number 485:

  Narrated Nafi:

  "The Prophet used to make his she-camel sit across and he would pray facing it (as a Sutra)." I asked, "What would the Prophet do if the she-camel was provoked and moved?" He said, "He would take its camel-saddle and put it in front of him and pray facing its back part (as a Sutra). And Ibn 'Umar used to do the same." (This indicates that one should not pray except behind a Sutra).


  Vol 1, Book 9, Number 486:

  Narrated 'Aisha:

  Do you make us (women) equal to dogs and donkeys? While I used to lie in my bed, the Prophet would come and pray facing the middle of the bed. I used to consider it not good to stand in front of him in his prayers. So I used to slip away slowly and quietly from the foot of the bed till I got out of my guilt.


  Vol 1, Book 9, Number 487:

  Narrated Abu Sa'id:

  The Prophet said, (what is ascribed to him in the following Hadith 488):


  Vol 1, Book 9, Number 488:

  Narrated Abu Salih As-Samman:

  I saw Abu Said Al-Khudri praying on a Friday, behind something which acted as a Sutra. A young man from Bani Abi Mu'ait, wanted to pass in front of him, but Abu Said repulsed him with a push on his chest. Finding no alternative he again tried to pass but Abu Said pushed him with a greater force. The young man abused Abu Said and went to Marwan and lodged a complaint against Abu Said and Abu Said followed the young man to Marwan who asked him, "O Abu Said! What has happened between you and the son of your brother?" Abu Sa'id said to him, "I heard the Prophet saying, 'If anybody amongst you is praying behind something as a Sutra and somebody tries to pass in front of him, then he should repulse him and if he refuses, he should use force against him for he is a satan.' "


  Vol 1, Book 9, Number 489:

  Narrated Busr bin Said:

  that Zaid bin Khalid sent him to Abi Juhaim to ask him what he had heard from Allah's Apostle about a person passing in front of another person who was praying. Abu Juhaim replied, "Allah's Apostle said, 'If the person who passes in front of another person in prayer knew the magnitude of his sin he would prefer to wait for 40 (days, months or years) rather than to pass in front of him." Abu An-Nadr said, "I do not remember exactly whether he said 40 days, months or years."


  * Vol 1, Book 9, Number 490:

  Narrated 'Aisha:

  De dingen die de gebeden ongeldig maken werden me genoemd. Ze zeiden: "Het gebed wordt ongeldig door een hond, een ezel en een vrouw (als ze biddende mensen passeren)." Ik zei, 'Je hebt van ons (vrouwen) honden gemaakt. Ik zag de profeet bidden terwijl ik in mijn bed lag, tussen hem en de Qibla. Als ik iets nodig had, ging ik weg, want ik keek hem niet graag aan'.


  Vol 1, Book 9, Number 491:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet used to pray while I was sleeping across in his bed in front of him. Whenever he wanted to pray Witr, he would wake me up and I would pray Witr.


  Vol 1, Book 9, Number 492:

  Narrated 'Aisha:

  the wife of the Prophet, "I used to sleep in front of Allah's Apostle with my legs opposite his Qibla (facing him); and whenever he prostrated, he pushed my feet and I withdrew them and whenever he stood, I stretched them." 'Aisha added, "In those days there were no lamps in the houses."


  Vol 1, Book 9, Number 493:

  Narrated 'Aisha:

  The things which annual prayer were mentioned before me (and those were): a dog, a donkey and a woman. I said, "You have compared us (women) to donkeys and dogs. By Allah! I saw the Prophet praying while I used to lie in (my) bed between him and the Qibla. Whenever I was in need of something, I disliked to sit and trouble the Prophet. So, I would slip away by the side of his feet."


  Vol 1, Book 9, Number 494:

  Narrated 'Aisha:

  (the wife of the Prophet) Allah's Apostle used to get up at night and pray while I used to lie across between him and the Qibla on his family's bed.


  Vol 1, Book 9, Number 495:

  Narrated Abu Qatada Al-Ansari:

  Allah's Apostle was praying and he was carrying Umama the daughters of Zainab, the daughter of Allah's Apostle and she was the daughter of 'As bin Rabi'a bin 'AbduShams. When he prostrated, he put her down and when he stood, he carried her (on his neck).


  Vol 1, Book 9, Number 496:

  Narrated Maimuna bint Al-Harith:

  My bed was beside the praying place (Musalla) of the Prophet and sometimes his garment fell on me while I used to lie in my bed.


  Vol 1, Book 9, Number 497:

  Narrated Maimuna:

  The Prophet used to pray while I used to sleep beside him during my periods (menses) and in prostrations his garment used to touch me.


  Vol 1, Book 9, Number 498:

  Narrated 'Aisha:

  It is not good that you people have made us (women) equal to dogs and donkeys. No doubt I saw Allah's Apostle praying while I used to lie between him and the Qibla and when he wanted to prostrate, he pushed my legs and I withdrew them.


  Vol 1, Book 9, Number 499:

  Narrated 'Amr bin Maimuin:

  'Abdullah bin Mas'ud said, "While Allah's Apostle was praying beside the Ka'ba, there were some Quraish people sitting in a gathering. One of them said, 'Don't you see this (who does deeds just to show off)? Who amongst you can go and bring the dung, blood and the abdominal contents (intestines, etc). of the slaughtered camels of the family of so and so and then wait till he prostrates and put that in between his shoulders?' The most unfortunate amongst them ('Uqba bin Abi Mu'ait) went (and brought them) and when Allah's Apostle prostrated, he put them between his shoulders. The Prophet remained in prostration and they laughed so much so that they fell on each other. A passerby went to Fatima, who was a young girl in those days. She came running and the Prophet was still in prostration. She removed them and cursed upon the Quraish on their faces. When Allah's Apostle completed his prayer, he said, 'O Allah! Take revenge on Quraish.' He said so thrice and added, 'O Allah! take revenge on 'Amr bin Hisham, 'Utba bin Rabia, Shaiba bin Rabi'a, Al-Walid bin'Utba, Umaiya bin Khalaf, 'Uqba bin Abi Mu'ait and 'Umar a bin Al-Walid." Abdullah added, "By Allah! I saw all of them dead in the battle field on the day of Badr and they were dragged and thrown in the Qalib (a well) at Badr: Allah's Apostle then said, 'Allah's curse has descended upon the people of the Qalib (well).

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 10: 500 - 576

  Times of the Prayers


  Top Index

  Vol 1, Book 10, Number 500:

  Narrated Ibn Shihab:

  Once'Umar bin 'Abdul 'Aziz delayed the prayer and 'Urwa bin Az-Zubair went to him and said, "Once in 'Iraq, Al-MughTra bin Shu'ba delayed his prayers and Abi Mas'ud Al-Ansari went to him and said, 'O Mughira! What is this? Don't you know that once Gabriel came and offered the prayer (Fajr prayer) and Allah's Apostle prayed too, then he prayed again (Zuhr prayer) and so did Allah's Apostle and again he prayed ('Asr prayers and Allah's Apostle did the same; again he prayed (Maghrib-prayer) and so did Allah's Apostle and again prayed ('Isha prayer) and so did Allah's Apostle and (Gabriel) said, 'I was ordered to do so (to demonstrate the prayers prescribed to you)?'" 'Umar (bin 'Abdul 'AzTz) said to 'Urwa, "Be sure of what you Say. Did Gabriel lead Allah's Apostle at the stated times of the prayers?" 'Urwa replied, "Bashir bin Abi Mas'ud narrated like this on the authority of his father." Urwa added, "Aisha told me that Allah's Apostle used to pray 'Asr prayer when the sun-shine was still inside her residence (during the early time of 'Asr)."


  Vol 1, Book 10, Number 501:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  "Once a delegation of 'Abdul Qais came to Allah's Apostle and said, "We belong to such and such branch of the tribe of Rab'a and we can only come to you in the sacred months. Order us to do something good so that we may (carry out) take it from you and also invite to it our people whom we have left behind (at home)." The Prophet said, " I order you to do four things and forbid you from four things. (The first four are as follows):

  1. To believe in Allah. (And then he: explained it to them i.e.) to testify that none has the right to be worshipped but Allah and (Muhammad) am Allah's Apostle

  2. To offer prayers perfectly (at the stated times):

  3. To pay Zakat (obligatory charity)

  4. To give me Khumus

  (The other four things which are forbidden are as follows):

  1. Dubba

  2. Hantam

  3. Muqaiyat

  4. Naqir (all these are utensils used for the preparation of alcoholic drinks)."


  Vol 1, Book 10, Number 502:

  Narrated Jarir bin 'Abdullah:

  I gave the pledge of allegiance to Allah's Apostle for to offer prayers perfectly, to pay Zakat regularly, and to give good advice to every Muslim.


  Vol 1, Book 10, Number 503:

  Narrated Shaqiq:

  that he had heard Hudhaifa saying, "Once I was sitting with 'Umar and he said, 'Who amongst you remembers the statement of Allah's Apostle about the afflictions?' I said, 'I know it as the Prophet had said it.' 'Umar said, 'No doubt you are bold.' I said, 'The afflictions caused for a man by his wife, money, children and neighbor are expiated by his prayers, fasting, charity and by enjoining (what is good) and forbidding (what is evil).' 'Umar said, 'I did not mean that but I asked about that affliction which will spread like the waves of the sea.' I (Hudhaifa) said, 'O leader of the faithful believers! You need not be afraid of it as there is a closed door between you and it.' 'Umar asked, Will the door be broken or opened?' I replied, 'It will be broken.' 'Umar said, 'Then it will never be closed again.' I was asked whether 'Umar knew that door. I replied that he knew it as one knows that there will be night before the tomorrow morning. I narrated a Hadith that was free from any mis-statement" The subnarrator added that they deputed Masruq to ask Hudhaifa (about the door). Hudhaifa said, "The door was 'Umar himself."


  * Vol 1, Book 10, Number 504:

  Narrated Ibn Mas'ud:

  Een man kuste een vrouw (onwettig) en ging toen naar de Profeet en informeerde hem. Allah openbaarde:

  Houd het gebed aan de twee uitersten van de dag en gedurende de eerste uren van de nacht. (dat wil zeggen de vijf verplichte gebeden.) Voorzeker, goede werken verdrijven kwade werken (11:114). De man vroeg Allah's Apostel: “Is het voor mij?” Hij zei: “Het is voor al mijn volgelingen.”


  Vol 1, Book 10, Number 505: Internationale nr: 527 Muslim Book 001, Number 0153:

  Narrated 'Abdullah:

  I asked the Prophet "Which deed is the dearest to Allah?" He replied, "To offer the prayers at their early stated fixed times." I asked, "What is the next (in goodness)?" He replied, "To be good and dutiful to your parents" I again asked, "What is the next (in goodness)?" He replied, 'To participate in Jihad (religious fighting) in Allah's cause." 'Abdullah added, "I asked only that much and if I had asked more, the Prophet would have told me more."


  Vol 1, Book 10, Number 506:

  Narrated Abu Hurairah:

  I heard Allah's Apostle saying, "If there was a river at the door of anyone of you and he took a bath in it five times a day would you notice any dirt on him?" They said, "Not a trace of dirt would be left." The Prophet added, "That is the example of the five prayers with which Allah blots out (annuls) evil deeds."


  Vol 1, Book 10, Number 507: Internationale nr: 529

  Narrated Ghailan:

  Anas (ibn Malik) zei: ‘Ik vind niet (tegenwoordig) de dingen zoals het (praktijk) in de dagen van de profeet.” Iemand zei "Het Gebed (is wat het was.) "Anas zei, "Hebt u niet gedaan in het gebed wat u moest doen?

  Narrated Az-Zuhri bezocht Anas ibn Malik in Damascus en zag hem huilen en vroeg waarom hij aan het huilen was. Hij antwoordde: “Ik weet niks meer wat ik wist gedurende de tijd van de profeet, behalve dit gebed dat verloren is gegaan”.


  Vol 1, Book 10, Number 508:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "Whenever anyone of you offers his prayer he is speaking in private to his Lord. So he should not spit to his right but under his left foot." Qatada said, "He should not spit in front of him but to his left or under his feet." And Shu'ba said, "He should not spit in front of him, nor to his right but to his left or under his foot." Anas said: The Prophet said, "He should neither spit in the direction of his Qibla nor to his right but to his left or under his foot."


  Vol 1, Book 10, Number 509: [Dog]

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "Do the prostration properly and do not put your fore-arms flat with elbows touching the ground like a dog. And if you want to spit, do not spit in front, nor to the right for the person in prayer is speaking in private to his Lord."


  Vol 1, Book 10, Number 510:

  Narrated Abu Hurairah and 'Abdullah bin 'Umar:

  Allah's Apostle said, "If it is very hot, then pray the Zuhr prayer when it becomes (a bit) cooler, as the severity of the heat is from the raging of the Hell-fire."


  Vol 1, Book 10, Number 511:

  Narrated Abu Dhar:

  The Muadhdhin (call-maker) of the Prophet pronounced the Adhan (call) for the Zuhr prayer but the Prophet said, "Let it be cooler, let it be cooler." Or said, 'Wait, wait, because the severity of heat is from the raging of the Hell-fire. In severe hot weather, pray when it becomes (a bit) cooler and the shadows of hillocks appear."


  Vol 1, Book 10, Number 512:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "In very hot weather delay the Zuhr prayer till it becomes (a bit) cooler because the severity of heat is from the raging of Hell-fire. The Hell-fire of Hell complained to its Lord saying: O Lord! My parts are eating (destroying) one another. So Allah allowed it to take two breaths, one in the winter and the other in the summer. The breath in the summer is at the time when you feel the severest heat and the breath in the winter is at the time when you feel the severest cold."


  Vol 1, Book 10, Number 513:

  Narrated Abu Sa'id:

  that Allah's Apostle said, "Pray Zuhr prayer when it becomes (a bit) cooler as the severity of heat is from the raging of the Hell-fire."


  Vol 1, Book 10, Number 514:

  Narrated Abu Dhar Al-Ghifar:

  We were with the Prophet on a journey and the Mu'adhdhin (call maker for the prayer) wanted to pronounce the Adhan (call) for the Zuhr prayer. The Prophet said, 'Let it become cooler." He again (after a while) wanted to pronounce the Adhan but the Prophet said to him, "Let it become cooler till we see the shadows of hillocks." The Prophet added, "The severity of heat is from the raging of the Hell-fire, and in very hot weather pray (Zuhr) when it becomes cooler."


  Vol 1, Book 10, Number 515:

  Narrated Anas bin Malik:

  Allah's Apostle came out as the sun declined at mid-day and offered the Zuhr prayer. He then stood on the pulpit and spoke about the Hour (Day of Judgment) and said that in it there would be tremendous things. He then said, "Whoever likes to ask me about anything he can do so and I shall reply as long as I am at this place of mine. Most of the people wept and the Prophet said repeatedly, "Ask me." Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi stood up and said, "Who is my father?" The Prophet said, "Your father is Hudhafa." The Prophet repeatedly said, "Ask me." Then Umar knelt before him and said, "We are pleased with Allah as our Lord, Islam as our religion, and Muhammad as our Prophet." The Prophet then became quiet and said, "Paradise and Hell-fire were displayed in front of me on this wall just now and I have never seen a better thing (than the former) and a worse thing (than the latter)."


  Vol 1, Book 10, Number 516:

  Narrated Abu Al-Minhal:

  Abu Barza said, "The Prophet used to offer the Fajr (prayer) when one could recognize the person sitting by him (after the prayer) and he used to recite between 60 to 100 Ayat (verses) of the Qur'an. He used to offer the Zuhr prayer as soon as the sun declined (at noon) and the 'Asr at a time when a man might go and return from the farthest place in Medina and find the sun still hot. (The sub-narrator forgot what was said about the Maghrib). He did not mind delaying the 'Isha prayer to one third of the night or the middle of the night."


  Vol 1, Book 10, Number 517:

  Narrated Anas bin Malik:

  When we offered the Zuhr prayers behind Allah's Apostle we used to prostrate on our clothes to protect ourselves from the heat.


  Vol 1, Book 10, Number 518:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  "The Prophet prayed eight Rakat for the Zuhr and 'Asr, and seven for the Maghrib and 'Isha prayers in Medina." Aiyub said, "Perhaps those were rainy nights." Anas said, "May be."


  Vol 1, Book 10, Number 519:

  Narrated Aisha:

  Allah's Apostle used to offer the 'Asr prayer when the sunshine had not disappeared from my chamber.


  Vol 1, Book 10, Number 520:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle used to offer the 'Asr prayers at a time when the sunshine was still inside my chamber and no shadow had yet appeared in it.


  Vol 1, Book 10, Number 521:

  Narrated Aisha:

  The Prophet used to pray the 'Asr prayers at a time when the sunshine was still inside my chamber and no shadow had yet appeared in it.


  Vol 1, Book 10, Number 522:

  Narrated Saiyar bin Salama:

  I along with my father went to Abu- Barza Al-Aslarrni and my father asked him, "How Allah's Apostle used to offer the five compulsory congregational prayers?" Abu- Barza said, "The Prophet used to pray the Zuhr prayer which you (people) call the first one at mid-day when the sun had just declined The Asr prayer at a time when after the prayer, a man could go to the house at the farthest place in Medina (and arrive) while the sun was still hot. (I forgot about the Maghrib prayer). The Prophet Loved to delay the 'Isha which you call Al- Atama and he disliked sleeping before it and speaking after it. After the Fajr prayer he used to leave when a man could recognize the one sitting beside him and he used to recite between 60 to 100 Ayat (in the Fajr prayer) .


  Vol 1, Book 10, Number 523:

  Narrated Anas bin Malik:

  We used to pray the Asr prayer and after that if someone happened to go to the tribe of Bani Amr bin Auf, he would find them still praying the Asr (prayer).


  Vol 1, Book 10, Number 524:

  Narrated Abu Bakr bin Uthman bin Sahl bin Hunaif:

  that he heard Abu Umama saying: We prayed the Zuhr prayer with 'Umar bin Abdul Aziz and then went to Anas bin Malik and found him offering the Asr prayer. I asked him, "O uncle! Which prayer have you offered?" He said 'The Asr and this is (the time of) the prayer of Allah s Apostle which we used to pray with him."


  Vol 1, Book 10, Number 525:

  Narrated Anas bin Malik:

  Allah's Apostle used to offer the 'Asr prayer at a time when the sun was still hot and high and if a person went to Al-'Awali (a place) of Medina, he would reach there when the sun was still high. Some of Al-'Awali of Medina were about four miles or so from the town.


  Vol 1, Book 10, Number 526:

  Narrated Anas bin Malik:

  We used to pray the 'Asr and after that if one of US went to Quba'he would arrive there while the sun was still high.


  Vol 1, Book 10, Number 527:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Allah's Apostle said, "Whoever misses the 'Asr prayer (intentionally) then it is as if he lost his family and property."


  Vol 1, Book 10, Number 528:

  Narrated Abu Al-Mahh:

  We were with Buraida in a battle on a cloudy day and he said, "Offer the 'Asr prayer early as the Prophet said, "Whoever leaves the 'Asr prayer, all his (good) deeds will be annulled."


  Vol 1, Book 10, Number 529:

  Narrated Qais:

  Jarir said, "We were with the Prophet and he looked at the moon--full-moon--and said, 'Certainly you will see your Lord as you see this moon and you will have no trouble in seeing Him. So if you can avoid missing (through sleep or business, etc.) a prayer before the sun-rise (Fajr) and a prayer before sunset ('Asr), you must do so.' He then recited Allah's Statement:

  And celebrate the praises Of your Lord before The rising of the sun And before (its) setting." (50.39) Isma'il said, "Offer those prayers and do not miss them."


  Vol 1, Book 10, Number 530:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "Angels come to you in succession by night and day and all of them get together at the time of the Fajr and 'Asr prayers. Those who have passed the night with you (or stayed with you) ascend (to the Heaven) and Allah asks them, though He knows everything about you, well, "In what state did you leave my slaves?" The angels reply: "When we left them they were praying and when we reached them, they were praying."


  Vol 1, Book 10, Number 531:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "If anyone of you can get one Rak'a of the 'Asr prayer before sunset, he should complete his prayer. If any of you can get one Rak'a of the Fajr prayer before sunrise, he should complete his prayer."


  Vol 1, Book 10, Number 532:

  Narrated Salim bin 'Abdullah:

  My father said, "I heard Allah's Apostle saying, 'The period of your stay as compared to the previous nations is like the period equal to the time between the 'Asr prayer and sunset. The people of the Torah were given the Torah and they acted (upon it) till mid-day then they were exhausted and were given one Qirat (of gold) each. And then the people of the Gospel were given the Gospel and they acted (upon it) till the 'Asr prayer then they were exhausted and were! given one Qirat each. And then we were given the Qur'an and we acted (upon it) till sunset and we were given two Qirats each. On that the people of both the scriptures said, 'O our Lord! You have given them two Qirats and given us one Qirat, though we have worked more than they.' Allah said, 'Have I usurped some of your right?' They said, 'No.' Allah said: "That is my blessing I bestow upon whomsoever I wish."


  Vol 1, Book 10, Number 533:

  Narrated Abu Musa:

  The Prophet said, "The example of Muslims, Jews and Christians is like the example of a man who employed laborers to work for him from morning till night. They worked till mid-day and they said, 'We are not in need of your reward.' SO the man employed another batch and said to them, 'Complete the rest of the day and yours will be the wages I had fixed (for the first batch). They worked Up till the time of the 'Asr prayer and said, 'Whatever we have done is for you.' He employed another batch. They worked for the rest of the day till sunset, and they received the wages of the two former batches."


  Vol 1, Book 10, Number 534:

  Narrated Rafi' bin Khadij:

  We used to offer the Maghrib prayer with the Prophet and after finishing the prayer one of us may go away and could still see as Par as the spots where one's arrow might reach when shot by a bow.


  Vol 1, Book 10, Number 535:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  The Prophet used to pray the Zuhr at mid-day, and the 'Asr at a time when the sun was still bright, the Maghrib after sunset (at its stated time) and the Isha at a variable time. Whenever he saw the people assembled (for Isha' prayer) he would pray earlier and if the people delayed, he would delay the prayer. And they or the Prophet used to offer the Fajr Prayers when it still dark.


  Vol 1, Book 10, Number 536:

  Narrated Salama:

  We used to pray the Maghrib prayer with the Prophet when the sun disappeared from the horizon.


  Vol 1, Book 10, Number 537:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  The Prophet prayed seven Rakat together and eight Rakat together.


  Vol 1, Book 10, Number 538:

  Narrated 'Abdullah Al-Muzani:

  The Prophet said, "Do not be influenced by bedouins regarding the name of your Maghrib prayer which is called 'Isha' by them."


  Vol 1, Book 10, Number 539:

  Narrated Abdullah:

  "One night Allah's Apostle led us in the 'Isha' prayer and that is the one called Al-'Atma by the people. After the completion of the prayer, he faced us and said, "Do you know the importance of this night? Nobody present on the surface of the earth to-night will be living after one hundred years from this night." (See Hadith No. 575).


  Vol 1, Book 10, Number 540:

  Narrated Muhammad bin 'Amr:

  We asked Jabir bin 'Abdullah about the prayers of the Prophet . He said, "He used to pray Zuhr prayer at mid-day, the 'Asr when the sun was still hot, and the Maghrib after sunset (at its stated time). The 'Isha was offered early if the people gathered, and used to be delayed if their number was less; and the morning prayer was offered when it was still dark. "


  Vol 1, Book 10, Number 541:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle once delayed the 'Isha' prayer and that was during the days when Islam still had not spread. The Prophet did not come out till 'Umar informed him that the women and children had slept. Then he came out and said to the people of the mosque:"None amongst the dwellers of the earth has been waiting for it ('Isha prayer) except you."


  Vol 1, Book 10, Number 542:

  Narrated Abu Musa:

  My companions, who came with me in the boat and I landed at a place called Baqi Buthan. The Prophet was in Medina at that time. One of us used to go to the Prophet by turns every night at the time of the Isha prayer. Once I along with my companions went to the Prophet and he was busy in some of his affairs, so the 'Isha' prayer was delayed to the middle of the night He then came out and led the people (in prayer). After finishing from the prayer, he addressed the people present there saying, "Be patient! Don't go away. Have the glad tiding. It is from the blessing of Allah upon you that none amongst mankind has prayed at this time save you." Or said, "None except you has prayed at this time." Abu Muisa added, 'So we returned happily after what we heard from Alllah's Apostle ."


  Vol 1, Book 10, Number 543:

  Narrated Abu Barza:

  Allah's Apostle disliked to sleep before the 'Isha' prayer and to talk after it.


  Vol 1, Book 10, Number 544:

  Narrated Ibn Shihab from 'Urwa:

  'Aisha said, "Once Allah's Apostle delayed the 'Isha' prayer till 'Umar reminded him by saying, "The prayer!" The women and children have slept. Then the Prophet came out and said, 'None amongst the dwellers of the earth has been waiting for it (the prayer) except you." Urwa said, "Nowhere except in Medina the prayer used to be offered (in those days)." He further said, "The Prophet used to offer the 'Isha' prayer in the period between the disappearance of the twilight and the end of the first third of the night."


  Vol 1, Book 10, Number 545:

  Narrated Ibn Juraij from Nafi:

  'Abdullah bin 'Umar said, "Once Allah's Apostle was busy (at the time of the 'Isha'), so the prayer was delayed so much so that we slept and woke up and slept and woke up again. The Prophet came out and said, 'None amongst the dwellers of the earth but you have been waiting for the prayer." Ibn 'Umar did not find any harm in praying it earlier or in delaying it unless he was afraid that sleep might overwhelm him and he might miss the prayer, and sometimes he used to sleep before the 'Isha' prayer. Ibn Juraij said, "I said to 'Ata', 'I heard Ibn 'Abbas saying: Once Allah's Apostle delayed the 'Isha' prayer to such an extent that the people slept and got up and slept again and got up again. Then 'Umar bin Al-Khattab I, stood up and reminded the Prophet I of the prayer.' 'Ata' said, 'Ibn 'Abbas said: The Prophet came out as if I was looking at him at this time, and water was trickling from his head and he was putting his hand on his head and then said, 'Hadn't I thought it hard for my followers, I would have ordered them to pray ('Isha' prayer) at this time.' I asked 'Ata' for further information, how the Prophet had kept his hand on his head as he was told by Ibn 'Abbas. 'Ata' separated his fingers slightly and put their tips on the side of the head, brought the fingers downwards approximating them till the thumb touched the lobe of the ear at the side of the temple and the beard on the face. He neither slowed nor hurried in this action but he acted like that. The Prophet said: "Hadn't I thought it hard for my followers I would have ordered them to pray at this time."


  Vol 1, Book 10, Number 546:

  Narrated Anas:

  The Prophet delayed the'lsha' prayer till midnight and then he offered the prayer and said, "The people prayed and slept but you have been in prayer as long as you have been waiting for it (the prayer)." Anas added: As if I am looking now at the glitter of the ring of the Prophet on that night.


  Vol 1, Book 10, Number 547:

  Narrated Jarir bin 'Abdullah:

  We were with the Prophet on a full moon night. He looked at the moon and said, "You will certainly see your Lord as you see this moon, and there will be no trouble in seeing Him. So if you can avoid missing (through sleep, business, etc.) a prayer before the rising of the sun (Fajr) and before its setting ('Asr) you must do so. He (the Prophet ) then recited the following verse:

  And celebrate the praises Of Your Lord before The rising of the sun And before (its) setting." (50.39)


  Vol 1, Book 10, Number 548:

  Narrated Abu Bakr bin Abi Musa:

  My father said, "Allah's Apostle said, 'Whoever prays the two cool prayers ('Asr and Fajr) will go to Paradise.' "


  Vol 1, Book 10, Number 549:

  Narrated Anas:

  Zaid bin Thabit said, "We took the "Suhur" (the meal taken before dawn while fasting is observed) with the Prophet and then stood up for the (morning) prayer." I asked him how long the interval between the two (Suhur and prayer) was. He replied, 'The interval between the two was just sufficient to recite fifty to Sixth 'Ayat."


  Vol 1, Book 10, Number 550:

  Narrated Qatada:

  Anas bin Malik said, "The Prophet and Zaid bin Thabit took the 'Suhur' together and after finishing the meal, the Prophet stood up and prayed (Fajr prayer)." I asked Anas, "How long was the interval between finishing their 'Suhur' and starting the prayer?" He replied, "The interval between the two was just sufficient to recite fifty 'Ayat." (Verses of the Quran)."


  Vol 1, Book 10, Number 551:

  Narrated Sahl bin Sa'd:

  I used to take the "Suhur" meal with my family and hasten so as to catch the Fajr (morning prayer) with Allah's Apostle


  Vol 1, Book 10, Number 552:

  Narrated 'Aisha:

  The believing women covered with their veiling sheets used to attend the Fajr prayer with Allah's Apostle, and after finishing the prayer they would return to their home and nobody could recognize them because of darkness.


  Vol 1, Book 10, Number 553:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "Whoever could get one Rak'a (of the Fajr prayer) before sunrise, he has got the (morning) prayer and whoever could get one Rak'a of the'Asr prayer before sunset, he has got the ('Asr) prayer."


  Vol 1, Book 10, Number 554:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "Whoever could get one Rak'a of a prayer, (in its proper time) he has got the prayer."


  Vol 1, Book 10, Number 555:

  Narrated 'Umar:

  "The Prophet forbade praying after the Fajr prayer till the sun rises and after the 'Asr prayer till the sun sets."


  Vol 1, Book 10, Number 556:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  Some people told me the same narration (as above).


  Vol 1, Book 10, Number 557:

  Narrated Hisham's father:

  Ibn 'Umar said, "Allah's Apostle said, 'Do not pray at the time of sunrise and at the time of sunset.' " Ibn 'Umar said, "Allah's Apostle said, 'If the edge of the sun appears (above the horizon) delay the prayer till it becomes high, and if the edge of the sun disappears, delay the prayer till it sets (disappears completely).' "


  Vol 1, Book 10, Number 558:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle forbade two kinds of sales, two kinds of dresses, and two prayers. He forbade offering prayers after the Fajr prayer till the rising of the sun and after the 'Asr prayer till its setting. He also forbade "Ishtimal-Assama" and "al-Ihtiba" in one garment in such a way that one's private parts are exposed towards the sky. He also forbade the sales called "Munabadha" and "Mulamasa." (See Hadith No. 354 and 355 Vol. 3).


  Vol 1, Book 10, Number 559:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Allah's Apostle said, "None of you should try to pray at sunrise or sunset."


  Vol 1, Book 10, Number 560:

  Narrated Abu Sa'id Al-Khudri:

  I heard Allah's Apostle saying, "There is no prayer after the morning prayer till the sun rises, and there is no prayer after the Asr prayer till the sun sets."


  Vol 1, Book 10, Number 561:

  Narrated Muawiya:

  You offer a prayer which I did not see being offered by Allah's Apostle when we were in his company and he certainly had forbidden it (i.e. two Rakat after the Asr prayer).


  Vol 1, Book 10, Number 562:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle forbade the offering of two prayers:

  1. after the morning prayer till the sunrises.

  2. after the 'Asr prayer till the sun sets.


  Vol 1, Book 10, Number 563:

  Narrated Ibn 'Umar:

  I pray as I saw my companions praying. I do not forbid praying at any time during the day or night except at sunset and sunrise.


  Vol 1, Book 10, Number 564:

  Narrated 'Aisha:

  By Allah, Who took away the Prophet. The Prophet never missed them (two Rakat) after the 'Asr prayer till he met Allah and he did not meet Allah till it became heavy for him to pray while standing so he used to offer most of the prayers while sitting. (She meant the two Rakat after Asr) He used to pray them in the house and never prayed them in the mosque lest it might be hard for his followers and he loved what was easy for them .


  Vol 1, Book 10, Number 565:

  Narrated Hisham's father:

  'Aisha (addressing me) said, "O son of my sister! The Prophet never missed two prostrations (i.e. Rakat) after the 'Asr prayer in my house."


  Vol 1, Book 10, Number 566:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle never missed two Rakat before the Fajr prayer and after the Asr prayer openly and secretly.


  Vol 1, Book 10, Number 567:

  Narrated 'Aisha:

  Whenever the Prophet come to me after the 'Asr prayer, he always prayed two Rakat.


  Vol 1, Book 10, Number 568:

  Narrated Ibn Abu Malih:

  I was with Buraida on a cloudy day and he said, "Offer the 'Asr prayer earlier as the Prophet said, 'Whoever leaves the 'Asr prayer will have all his (good) deeds annulled." (See Hadith No. 527 and 528)


  Vol 1, Book 10, Number 569:

  Narrated 'Abdullah bin Abi Qatada:

  My father said, "One night we were traveling with the Prophet and some people said, 'We wish that Allah's Apostle would take a rest along with us during the last hours of the night.' He said, 'I am afraid that you will sleep and miss the (Fajr) prayer.' Bilal said, 'I will make you get up.' So all slept and Bilal rested his back against his Rahila and he too was overwhelmed (by sleep) and slept. The Prophet got up when the edge of the sun had risen and said, 'O Bilal! What about your statement?' He replied, 'I have never slept such a sleep.' The Prophet said, 'Allah captured your souls when He wished, and released them when He wished. O Bilal! Get up and pronounce the Adhan for the prayer.' The Prophet performed ablution and when the sun came up and became bright, he stood up and prayed."


  Vol 1, Book 10, Number 570:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  On the day of Al-Khandaq (the battle of trench.) 'Umar bin Al-Khattab came cursing the disbelievers of Quraish after the sun had set and said, "O Allah's Apostle I could not offer the 'Asr prayer till the sun had set." The Prophet said, "By Allah! I, too, have not prayed." So we turned towards Buthan, and the Prophet performed ablution and we too performed ablution and offered the 'Asr prayer after the sun had set, and then he offered the Maghrib prayer.


  Vol 1, Book 10, Number 571:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "If anyone forgets a prayer he should pray that prayer when he remembers it. There is no expiation except to pray the same." Then he recited: "Establish prayer for My (i.e. Allah's) remembrance." (20.14).


  Vol 1, Book 10, Number 572:

  Narrated Jabir:

  Umar came cursing the disbelievers (of Quraish) on the day of Al-Khandaq (the battle of Trench) and said, "I could not offer the 'Asr prayer till the sun had set. Then we went to Buthan and he offered the ('Asr) prayer after sunset and then he offered the Maghrib prayer.


  Vol 1, Book 10, Number 573:

  Narrated Abu-l-Minhal:

  My father and I went to Abi Barza Al-Aslami and my father said to him, "Tell us how Allah's Apostle used to offer the compulsory congregational prayers." He said, "He used to pray the Zuhr prayer, which you call the first prayer, as the sun declined at noon, the 'Asr at a time when one of US could go to his family at the farthest place in Medina while the sun was still hot. (The narrator forgot what Abu Barza had said about the Maghrib prayer), and the Prophet preferred to pray the 'Isha' late and disliked to sleep before it or talk after it. And he used to return after finishing the morning prayer at such a time when it was possible for one to recognize the person sitting by his side and he (the Prophet) used to recite 60 to 100 'Ayat' (verses) of the Qur'an in it."


  Vol 1, Book 10, Number 574:

  Narrated Qurra bin Khalid:

  Once he waited for Al-Hasan and he did not show up till it was about the usual time for him to start his speech; then he came and apologized saying, "Our neighbors invited us." Then he added, "Narrated Anas, 'Once we waited for the Prophet till it was midnight or about midnight. He came and led the prayer, and after finishing it, he addressed us and said, 'All the people prayed and then slept and you had been in prayer as long as you were waiting for it." Al-Hasan said, "The people are regarded as performing good deeds as long as they are waiting for doing good deeds." Al-Hasan's statement is a portion of Anas's Hadith from the Prophet .


  Vol 1, Book 10, Number 575:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  The Prophet prayed one of the'lsha' prayer in his last days and after finishing it with Taslim, he stood up and said, "Do you realize (the importance of) this night? Nobody present on the

  surface of the earth to-night would be living after the completion of one hundred years from this night."

  The people made a mistake in grasping the meaning of this statement of Allah's Apostle and they indulged in those things which are said about these narrators (i.e. some said that the Day of Resurrection will be established after 100 years etc.) But the Prophet said, "Nobody present on the surface of earth tonight would be living after the completion of 100 years from this night"; he meant "When that century (people of that century) would pass away."


  Vol 1, Book 10, Number 576:

  Narrated Abu 'Uthman:

  'Abdur Rahman bin Abi Bakr said, "The Suffa Companions were poor people and the Prophet said, 'Whoever has food for two persons should take a third one from them (Suffa companions). And whosoever has food for four persons he should take one or two from them' Abu Bakr took three men and the Prophet took ten of them."

  'Abdur Rahman added, my father my mother and I were there (in the house). (The sub-narrator is in doubt whether 'Abdur Rahman also said, 'My wife and our servant who was common for both my house and Abu Bakr's house). Abu Bakr took his supper with the Prophet and remained there till the 'Isha' prayer was offered. Abu Bakr went back and stayed with the Prophet till the Prophet took his meal and then Abu Bakr returned to his house after a long portion of the night had passed. Abu Bakr's wife said, 'What detained you from your guests (or guest)?' He said, 'Have you not served them yet?' She said, 'They refused to eat until you come. The food was served for them but they refused." 'Abdur Rahman added, "I went away and hid myself (being afraid of Abu Bakr) and in the meantime he (Abu Bakr) called me, 'O Ghunthar (a harsh word)!' and also called me bad names and abused me and then said (to his family), 'Eat. No welcome for you.' Then (the supper was served). Abu Bakr took an oath that he would not eat that food. The narrator added: By Allah, whenever any one of us (myself and the guests of Suffa companions) took anything from the food, it increased from underneath. We all ate to our fill and the food was more than it was before its serving.

  Abu Bakr looked at it (the food) and found it as it was before serving or even more than that. He addressed his wife (saying) 'O the sister of Bani Firas! What is this?' She said, 'O the pleasure of my eyes! The food is now three times more than it was before.' Abu Bakr ate from it, and said, 'That (oath) was from Satan' meaning his oath (not to eat). Then he again took a morsel (mouthful) from it and then took the rest of it to the Prophet. So that meal was with the Prophet. There was a treaty between us and some people, and when the period of that treaty had elapsed the Prophet divided us into twelve (groups) (the Prophet's companions) each being headed by a man. Allah knows how many men were under the command of each (leader). So all of them (12 groups of men) ate of that meal."

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 11: 577 - 698

  Call to Prayers (Adhaan)


  Top Index

  Vol 1, Book 11, Number 577:

  Narrated Anas:

  The people mentioned the fire and the bell (they suggested those as signals to indicate the starting of prayers), and by that they mentioned the Jews and the Christians. Then Bilal was ordered to pronounce Adhan for the prayer by saying its wordings twice, and for the Iqama (the call for the actual standing for the prayers in rows) by saying its wordings once. (Iqama is pronounced when the people are ready for the prayer).


  * Vol 1, Book 11, Number 578:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Toen de moslims te Medina arriveerden, waren zij gewend zich te verzamelen voor het gebed en schatten de tijd in om dit te doen. In die dagen was de praktijk van Adhan nog niet geïntroduceerd. Op een dag bespraken zij het. Sommigen stelden het gebruik van klokken voor zoals de christenen, anderen een trompet zoals de hoorn die de joden gebruikten, maar Umar stelde voor dat een man (het volk) voor de gebeden zou moeten roepen; dus gebood Allah's Apostel Bilal om op te staan en de Adhan uit te voeren.


  Vol 1, Book 11, Number 579:

  Narrated Anas:

  Bilal was ordered to repeat the wording of the Adhan for prayers twice, and to pronounce the wording of the Iqamas once except "Qad-qamat-is-Salat".


  Vol 1, Book 11, Number 580:

  Narrated Anas bin Malik:

  When the number of Muslims increased they discussed the question as to how to know the time for the prayer by some familiar means. Some suggested that a fire be lit (at the time of the prayer) and others put forward the proposal to ring the bell. Bilal was ordered to pronounce the wording of Adhan twice and of the Iqama once only.


  Vol 1, Book 11, Number 581:

  Narrated Abu Qilaba:

  Anas said, "Bilal was ordered to pronounce the wording of Adhan twice and of Iqama once only." The sub narrator Isma'li said, "I mentioned that to Aiyub and he added (to that), "Except Iqama (i.e. Qad-Qamatis-Salat which should be said twice)."


  * Vol 1, Book 11, Number 582:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostel zei: “Wanneer de Adhan wordt uitgesproken, gaat satan ervandoor en laat winden met geluid tijdens zijn vlucht om niet de Adhan te horen. Wanneer de Adhan voltooid is, komt hij terug en gaat er opnieuw vandoor wanneer de Iqama (2e oproep) wordt uitgesproken en bij zijn voltooien komt hij opnieuw terug totdat hij in het hart van de persoon fluistert (om zijn aandacht van zijn gebed af te leiden) en doet hem dingen herinneren die hij niet kon herinneren voor het bidden en dat doet hem vergeten hoeveel hij gebeden heeft.”


  * Vol 1, Book 11, Number 583:

  Narrated 'Abdul Rahman:

  Abu Sa'id Al-Khudri vertelde mijn vader: “Ik zie u als schapen en de wildernis. Dus wanneer u met uw schapen of in de wildernis bent en u wil de Adhan uitspreken voor het gebed, verhef uw stem, want wie de Adhan hoort, zij het een menselijk wezen, een jinn of enig ander schepsel, zal een getuige zijn voor u op de Dag der Opstanding. ”Abu Said voegde eraan toe: “Ik hoorde het (deze vertelling) van Allah's Apostel.”


  Vol 1, Book 11, Number 584:

  Narrated Humaid:

  Anas bin Malik said, "Whenever the Prophet went out with us to fight (in Allah's cause) against any nation, he never allowed us to attack till morning and he would wait and see: if he heard Adhan he would postpone the attack and if he did not hear Adhan he would attack them." Anas added, "We reached Khaibar at night and in the morning when he did not hear the Adhan for the prayer, he (the Prophet ) rode and I rode behind Abi Talha and my foot was touching that of the Prophet.

  The inhabitants of Khaibar came out with their baskets and spades and when they saw the Prophet they shouted 'Muhammad! By Allah, Muhammad and his army.' When Allah's Apostle saw them, he said, "Allahu-Akbar! Allahu-Akbar! Khaibar is ruined. Whenever we approach a (hostile) nation (to fight), then evil will be the morning of those who have been warned."


  Vol 1, Book 11, Number 585:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  Allah's Apostle said, "Whenever you hear the Adhan, say what the Mu'adhdhin is saying.


  Narrated 'Isa bin Talha: [Adhan]

  that he had heard Muawiya repeating the words of Adhan up to "Wa ash-hadu Anna Muhammadan Rasulul-lah (and I testify that Muhammad is Allah's Apostle.)"

  Reference : Sahih al-Bukhari 612
  In-book reference : Book 10, Hadith 10
  English translation : Vol 1, Book 11, Hadith 586:

  Vol 1, Book 11, Number 587:

  Narrated Yahya as above (586) and added:

  "Some of my companions told me that Hisham had said, "When the Mu'adhdhin said, "Haiya alas-sala(t) (come for the prayer)." Muawiya said, "La hawla wala quwata illa billah (There is neither might nor any power except with Allah)" and added, "We heard your Prophet saying the same."


  Narrated Jabir bin 'Abdullah: [Adhan dua]

  Allah's Messenger said, "Whoever after listening to the Adhan says, 'Allahumma Rabba hadhihi-dda` watit-tammah, was-salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa b`ath-hu maqaman mahmudan-il-ladhi wa`adtahu' (O Allah! Lord of this perfect call (perfect by not ascribing partners to You) and of the regular prayer which is going to be established, give Muhammad the right of intercession and illustriousness, and resurrect him to the best and the highest place in Paradise that You promised him (of)), then my intercession for him will be allowed on the Day of Resurrection".

  Allah's Apostel zei: “Degene die na het luisteren van de Adhan zegt: ‘Allahumma Rabba hadhihi-d-da' watit-tammati was-salatil qa'imati, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata, wab' athhu maqaman mahmudan-il-ladhi wa' adtahu (O Allah! Heer van deze volmaakte oproep (van het niet toeschrijven van partners aan U) en van het regelmatige gebed dat zal worden gevestigd! Geef graag Muhammed het recht van bemiddeling en superioriteit en stuur hem (op de Dag van Oordeel) naar de beste en hoogste plaats in het Paradijs die U hem beloofde)', dan zal bemiddeling voor mij toegestaan zijn voor hem op de Dag van Opstanding”.

  Reference : Sahih al-Bukhari 614
  In-book reference : Book 10, Hadith 12
  English translation : * Vol 1, Book 11, Hadith 588:

  Vol 1, Book 11, Number 589:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "If the people knew the reward for pronouncing the Adhan and for standing in the first row (in congregational prayers) and found no other way to get that except by drawing lots they would draw lots, and if they knew the reward of the Zuhr prayer (in the early moments of its stated time) they would race for it (go early) and if they knew the reward of 'Isha' and Fajr (morning) prayers in congregation, they would come to offer them even if they had to crawl."


  Vol 1, Book 11, Number 590:

  Narrated 'Abdullah bin Al-Harith:

  Once on a rainy muddy day, Ibn 'Abbas delivered a sermon in our presence and when the Mu'adhdhin pronounced the Adhan and said, "Haiya ala-s-sala(t) (come for the prayer)" Ibn 'Abbas ordered him to say 'Pray at your homes.' The people began to look at each other (surprisingly). Ibn 'Abbas said. "It was done by one who was much better than I (i.e. the Prophet or his Mu'adhdhin), and it is a license.'


  Vol 1, Book 11, Number 591:

  Narrated Salim bin Abdullah:

  My father said that Allah s Apostle said, "Bilal pronounces 'Adhan at night, so keep on eating and drinking (Suhur) till Ibn Um Maktum pronounces Adhan." Salim added, "He was a blind man who would not pronounce the Adhan unless he was told that the day had dawned."


  Vol 1, Book 11, Number 592:

  Narrated Hafsa:

  When the Muadh-dhin pronounced the Adhan for Fajr prayer and the dawn became evident the Prophet ordered a two Rakat light prayer (Sunna) before the Iqama of the compulsory (congregational) prayer.


  Vol 1, Book 11, Number 593:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet used to offer two light Rakat between the Adhan and the Iqama of the Fajr prayer.


  Vol 1, Book 11, Number 594:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  Allah's Apostle said, "Bilal pronounces the Adhan at night, so keep on eating and drinking (Suhur) till Ibn Um Maktum pronounces the Adhan."


  Vol 1, Book 11, Number 595:

  Narrated 'Abdullah bin Mas'ud:

  The Prophet said, "The Adhan pronounced by Bilal should not stop you from taking Suhur, for he pronounces the Adhan at night, so that the one offering the late night prayer (Tahajjud) from among you might hurry up and the sleeping from among you might wake up. It does not mean that dawn or morning has started." Then he (the Prophet) pointed with his fingers and raised them up (towards the sky) and then lowered them (towards the earth) like this (Ibn Mas'ud imitated the gesture of the Prophet). Az-Zuhri gestured with his two index fingers which he put on each other and then stretched them to the right and left. These gestures illustrate the way real dawn appears. It spreads left and right horizontally. The dawn that appears in the high sky and lowers down is not the real dawn) .


  Vol 1, Book 11, Number 596:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet said, "Bilal pronounces the Adhan at night, so eat and drink (Suhur) till Ibn Um Maktum pronounces the Adhan."


  Vol 1, Book 11, Number 597:

  Narrated 'Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani:

  Allah's Apostle said thrice, "There is a prayer between the two Adhans (Adhan and Iqama)," and added, "For the one who wants to pray."


  Vol 1, Book 11, Number 598:

  Narrated Anas bin Malik:

  "When the Mu'adhdhin pronounced the Adhan, some of the companions of the Prophet would proceed to the pillars of the mosque (for the prayer) till the Prophet arrived and in this way they used to pray two Rakat before the Maghrib prayer. There used to be a little time between the Adhan and the Iqama." Shu'ba said, "There used to be a very short interval between the two (Adhan and Iqama)."


  Vol 1, Book 11, Number 599:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle used to pray two light Rakat before the morning (compulsory) prayer after the day dawned and the Mu'adhdhin had finished his Adhan. He then would lie on his right side till the Mu'adhdhin came to pronounce the Iqama.


  Vol 1, Book 11, Number 600:

  Narrated 'Abdullah bin Mughaffal:

  The prophet said, "There is a prayer between the two Adhans (Adhan and Iqama), there is a prayer between the two Adhans." And then while saying it the third time he added, "For the one who wants to (pray)."


  Vol 1, Book 11, Number 601:

  Narrated Malik bin Huwairth:

  I came to the Prophet with some men from my tribe and stayed with him for twenty nights. He was kind and merciful to us. When he realized our longing for our families, he said to us, "Go back and stay with your families and teach them the religion, and offer the prayer and one of you should pronounce the Adhan for the prayer when its time is due and the oldest one amongst you should lead the prayer."


  Vol 1, Book 11, Number 602:

  Narrated Abu Dhar:

  We were in the company of the Prophet on a journey and the Mu'adhdhin wanted to pronounce the Adhan for the (Zuhr) prayer. The Prophet said to him, "Let it become cooler." Then he again wanted to pronounce the Adhan but the Prophet; said to him, "Let it become cooler." The Mu'adh-dhin again wanted to pronounce the Adhan for the prayer but the Prophet said, "Let it become cooler," till the shadows of the hillocks become equal to their sizes. The Prophet added, "The severity of the heat is from the raging of Hell."


  Vol 1, Book 11, Number 603:

  Narrated Malik bin Huwairth:

  Two men came to the Prophet with the intention of a journey. The Prophet said, "When (both of) you set out, pronounce Adhan and then Iqama and the oldest of you should lead the prayer."


  Vol 1, Book 11, Number 604: Internationale nr: 631

  Narrated Malik:

  We came to the Prophet and stayed with him for twenty days and nights. We were all young and of about the same age. The Prophet was very kind and merciful. When he realized our longing for our families, he asked about our homes and the people there and we told him. Then he asked us to go back to our families and stay with them and teach them (the religion) and to order them to do good things. He also mentioned some other things which I have (remembered or) forgotten. The Prophet then added, "Pray as you have seen me praying and when it is the time for the prayer one of you should pronounce the Adhan and the oldest of you should lead the prayer.


  Vol 1, Book 11, Number 605:

  Narrated Nafi:

  Once in a cold night, Ibn 'Umar pronounced the Adhan for the prayer at ,Dajnan (the name of a mountain) and then said, "Pray at your homes", and informed us that Allah's Apostle used to tell the Mu'adhdin to pronounce Adhan and say, "Pray at your homes" at the end of the Adhan on a rainy or a very cold night during the journey."


  Vol 1, Book 11, Number 606:

  Narrated 'Aun bin Abi Juhaifa:

  My father said, "I saw Allah's Apostle at a place called Al-Abtah. Bilal came and informed him about the prayer and then came out with an Anza and planted it in front of Allah's Apostle at Al-Abtah and pronounced the Iqama."


  Vol 1, Book 11, Number 607:

  Narrated 'Aun bin Abi Juhaifa:

  My father said, "I saw Bilal turning his face from side to side while pronouncing the Adhan for the prayer."


  Vol 1, Book 11, Number 608:

  Narrated 'Abdullah bin Abi Qatada:

  My father said, "While we were praying with the Prophet he heard the noise of some people. After the prayer he said, 'What is the matter?' They replied 'We were hurrying for the prayer.' He said, 'Do not make haste for the prayer, and whenever you come for the prayer, you should come with calmness, and pray whatever you get (with the people) and complete the rest which you have missed."


  Vol 1, Book 11, Number 609:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "When you hear the Iqama, proceed to offer the prayer with calmness and solemnity and do not make haste. And pray whatever you are able to pray and complete whatever you have missed.


  Vol 1, Book 11, Number 610:

  Narrated 'Abdullah bin Abi Qatada:

  My father said. "Allah's Apostle said, 'If the Iqama is pronounced then do not stand for the prayer till you see me (in front of you).' "


  Vol 1, Book 11, Number 611:

  Narrated 'Abdullah bin Abi:

  Qatada, My father said, "Allah's Apostle said, 'If the Iqama is pronounced, then do not stand for the prayer till you see me (in front of you) and do it calmly.' "


  Vol 1, Book 11, Number 612:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle went out (of the mosque) when the Iqama had been pronounced and the rows straightened. The Prophet stood at his Musalla (praying place) and we waited for the Prophet to begin the prayer with Takbir. He left and asked us to remain in our places. We kept on standing till the Prophet returned and the water was trickling from his head for he had taken a bath (of Janaba).


  Vol 1, Book 11, Number 613:

  Narrated Abu Hurairah:

  Once iqama was pronounced and the people had straightened the rows, Allah's Apostle went forward (to lead the prayer) but he was Junub, so he said, "Remain in your places." And he went out, took a bath and returned with water trickling from his head. Then he led the prayer.


  Vol 1, Book 11, Number 614:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  On the day of Al-Khandaq (the trench), 'Umar bin Al-Khattab went to the Prophet and said, "O Allah's Apostle! By Allah, I could not pray (the 'Asr) till the sun had set." 'Umar told this to the Prophet at the time when a fasting person had done Iftar (taken his meals). The Prophet then went to Buthan and I was with him. He performed ablution and offered the 'Asr prayer after the sun had set and then the Maghrib prayer.


  Vol 1, Book 11, Number 615:

  Narrated Anas:

  Once the Iqama was pronounced and the Prophet was talking to a man (in a low voice) in a corner of the mosque and he did not lead the prayer till (some of) the people had slept (dozed in a sitting posture) .


  Vol 1, Book 11, Number 616:

  Narrated Anas bin Malik:

  Once Iqama was pronounced a man came to the Prophet and detained him (from the prayer).


  Vol 1, Book 11, Number 617:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "By Him in Whose Hand my soul is I was about to order for collecting fire-wood (fuel) and then order Someone to pronounce the Adhan for the prayer and then order someone to lead the prayer then I would go from behind and burn the houses of men who did not present themselves for the (compulsory congregational) prayer. By Him, in Whose Hands my soul is, if anyone of them had known that he would get a bone covered with good meat or two (small) pieces of meat present in between two ribs, he would have turned up for the 'Isha' prayer.'


  Vol 1, Book 11, Number 618:

  Narrated 'Abdullah bin Umar:

  Allah's Apostle said, "The prayer in congregation is twenty seven times superior to the prayer offered by person alone."


  Vol 1, Book 11, Number 619:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  The Prophet said, "The prayer in congregation is twenty five times superior to the prayer offered by person alone."


  Vol 1, Book 11, Number 620:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "The reward of the prayer offered by a person in congregation is twenty five times greater than that of the prayer offered in one's house or in the market (alone). And this is because if he performs ablution and does it perfectly and then proceeds to the mosque with the sole intention of praying, then for every step he takes towards the mosque, he is upgraded one degree in reward and his one sin is taken off (crossed out) from his accounts (of deeds). When he offers his prayer, the angels keep on asking Allah's Blessings and Allah's forgiveness for him as long as he is (staying) at his Musalla. They say, 'O Allah! Bestow Your blessings upon him, be Merciful and kind to him.' And one is regarded in prayer as long as one is waiting for the prayer."


  Vol 1, Book 11, Number 621:

  Narrated Abu Salama bin 'Abdur Rahman:

  Abu Hurairah said, "I heard Allah's Apostle saying, 'The reward of a prayer in congregation is twenty five times greater than that of a prayer offered by a person alone. The angels of the night and the angels of the day gather at the time of Fajr prayer.' " Abu Hurairah then added, "Recite the Holy Book if you wish, for "Indeed, the recitation of the Qur'an in the early dawn (Fajr prayer) is ever witnessed." (17.18).

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar: The reward of the congregational prayer is twenty seven times greater (than that of the prayer offered by a person alone).


  * Vol 1, Book 11, Number 622:

  Narrated Salim:

  Ik hoorde Umm Ad-Darda' zeggen: “Abu Ad-Darda' kwam heel boos binnen. Ik zei aan hem: Wat heeft jou boos gemaakt? Hij antwoordde: Bij Allah! Ik vind die dingen niet terug die de volgelingen van Muhammad in die dagen deden (die zij wel deden), behalve het verrichten van gezamenlijke gebed”. (dit gebeurde in de laatste dagen van Abu Ad-Darda', gedurende de Kalifaat van ‘Uthman).


  Vol 1, Book 11, Number 623:

  Narrated Abu Musa:

  The Prophet said, "The people who get tremendous reward for the prayer are those who are farthest away (from the mosque) and then those who are next farthest and so on. Similarly one who waits to pray with the Imam has greater reward than one who prays and goes to bed."


  * Vol 1, Book 11, Number 624:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostel zei: “Terwijl een man onderweg was, zag hij een doornige tak en verwijderde het van de weg en Allah werd blij door zijn daad en vergaf hem voor dat.” Daarna zei de Profeet: “Er zijn vijf type martelaars: Degene die aan een plaag sterft, degene die sterft aan een buikziekte, degene die sterft aan verdrinking, degene die levend begraven wordt en sterft en degene die sterft in Allah's zaak.” (De Profeet zei verder: “Als de mensen de beloning wisten voor het uitspreken van de Adhan en voor het staan in de eerste rij (in gemeenschappelijk gebed) en geen andere manier ervoor vonden om het te verkrijgen behalve door loten te trekken, moeten zij zo doen, en als zij de beloning wisten voor het vroeg aanbieden van het Zuhr gebed (op zijn gezette tijd), zouden zij erom rennen en als zij de beloning wisten voor gemeenschappelijke ‘Isha' en Fajr gebeden, zouden zij deze bijwonen zelfs als zij moesten kruipen').


  Vol 1, Book 11, Number 625:

  Narrated Humaid:

  Anas said, "The Prophet said, 'O Bani Salima! Don't you think that for every step of yours (that you take towards the mosque) there is a reward (while coming for prayer)?" Mujahid said: "Regarding Allah's Statement: "We record that which they have sent before (them), and their traces" (36.12). 'Their traces' means 'their steps.' " And Anas said that the people of Bani Salima wanted to shift to a place near the Prophet but Allah's Apostle disliked the idea of leaving their houses uninhabited and said, "Don't you think that you will get the reward for your footprints." Mujahid said, "Their foot prints mean their foot steps and their going on foot."


  Vol 1, Book 11, Number 626:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "No prayer is harder for the hypocrites than the Fajr and the 'Isha' prayers and if they knew the reward for these prayers at their respective times, they would certainly present themselves (in the mosques) even if they had to c awl." The Prophet added, "Certainly I decided to order the Mu'adh-dhin (call-maker) to pronounce Iqama and order a man to lead the prayer and then take a fire flame to burn all those who had not left their houses so far for the prayer along with their houses."


  Vol 1, Book 11, Number 627:

  Narrated Malik bin Huwairith:

  Prophet said (to two persons), "Whenever the prayer time becomes due, you should pronounce Adhan and then Iqama and the older of you should lead the prayer."


  Vol 1, Book 11, Number 628:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "The angels keep on asking for Allah's Blessing and Forgiveness for anyone of you as long as he is at his Musalla (praying place) and does not do Hadath (passes wind). The angels say, 'O Allah! Forgive him and be Merciful to him.' Each one of you is in the prayer as long as he is waiting for the prayer and nothing but the prayer detains him from going to his family."


  Vol 1, Book 11, Number 629:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "Allah will give shade, to seven, on the Day when there will be no shade but His. (These seven persons are) a just ruler, a youth who has been brought up in the worship of Allah (i.e. worships Allah sincerely from childhood), a man whose heart is attached to the mosques (i.e. to pray the compulsory prayers in the mosque in congregation), two persons who love each other only for Allah's sake and they meet and part in Allah's cause only, a man who refuses the call of a charming woman of noble birth for illicit intercourse with her and says: I am afraid of Allah, a man who gives charitable gifts so secretly that his left hand does not know what his right hand has given (i.e. nobody knows how much he has given in charity), and a person who remembers Allah in seclusion and his eyes are then flooded with tears."


  Vol 1, Book 11, Number 630:

  Narrated Humaid:

  Anas was asked, "Did Allah's Apostle wear a ring?" He said, "Yes. Once he delayed the 'Isha' prayer till mid-night and after the prayer, he faced us and said, 'The people prayed and have slept and you remained in prayer as long as you waited for it.' " Anas added, "As if I were just now observing the glitter of his ring."


  Vol 1, Book 11, Number 631:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "Allah will prepare for him who goes to the mosque (every) morning and in the afternoon (for the congregational prayer) an honorable place in Paradise with good hospitality for (what he has done) every morning and afternoon goings.


  Vol 1, Book 11, Number 632:

  Narrated Malik Ibn Buhaina:

  Allah's Apostle passed by a man praying two Rakat after the Iqama (had been pronounced). When Allah's Apostle completed the prayer, the people gathered around him (the Prophet) or that man and Allah's Apostle said to him (protesting), Are there four Rakat in Fajr prayer? Are there four Rakat in Fajr prayer?"


  Vol 1, Book 11, Number 633:

  Narrated Al-Aswad:

  "We were with 'Aisha discussing the regularity of offering the prayer and dignifying it. She said, 'When Allah's Apostle fell sick with the fatal illness and when the time of prayer became due and Adhan was pronounced, he said, 'Tell Abu Bakr to lead the people in prayer.' He was told that Abu Bakr was a soft-hearted man and would not be able to lead the prayer in his place. The Prophet gave the same order again but he was given the same reply. He gave the order for the third time and said, 'You (women) are the companions of Joseph. Tell Abu Bakr to lead the prayer.' So Abu Bakr came out to lead the prayer. In the meantime the condition of the Prophet improved a bit and he came out with the help of two men one on each side. As if I was observing his legs dragging on the ground owing to the disease. Abu Bakr wanted to retreat but the Prophet beckoned him to remain at his place and the Prophet was brought till he sat beside Abu Bakr." Al-A'mash was asked, "Was the Prophet praying and Abu Bakr following him, and were the people following Abu Bakr in that prayer?" Al-A'mash replied in the affirmative with a nod of his head. Abu Muawiya said, "The Prophet was sitting on the left side of Abu Bakr who was praying while standing."


  Vol 1, Book 11, Number 634:

  Narrated 'Aisha:

  "When the Prophet became seriously ill and his disease became aggravated he asked for permission from his wives to be nursed in my house and he was allowed. He came out with the help of two men and his legs were dragging on the ground. He was between Al-Abbas and another man."

  'Ubaid Ullah said, "I told Ibn 'Abbas what 'Aisha had narrated and he said, 'Do you know who was the (second) man whose name 'Aisha did not mention'" I said, 'No.' Ibn 'Abbas said, 'He was 'Ali Ibn Abi Talib.' "


  Vol 1, Book 11, Number 635:

  Narrated Nafi':

  Once on a very cold and stormy night, Ibn 'Umar pronounced the Adhan for the prayer and then said, "Pray in your homes." He (Ibn 'Umar) added. "On very cold and rainy nights Allah's Apostle used to order the Mu'adhdhin to say, 'Pray in your homes.' "


  Vol 1, Book 11, Number 636:

  Narrated Mahmuid bin Rabi' Al-Ansari:

  'Itban bin Malik used to lead his people (tribe) in prayer and was a blind man, he said to Allah's Apostle , "O Allah's Apostle! At times it is dark and flood water is flowing (in the valley) and I am blind man, so please pray at a place in my house so that I can take it as a Musalla (praying place)." So Allah's Apostle went to his house and said, "Where do you like me to pray?" 'Itban pointed to a place in his house and Allah's Apostle, offered the prayer there.


  Vol 1, Book 11, Number 637:

  Narrated 'Abdullah bin Al-Harith:

  Ibn Abbas addressed us on a (rainy and) muddy day and when the Mu'adh-dhin said, "Come for the prayer" Ibn 'Abbas ordered him to say, "Pray in your homes." The people began to look at one another with surprise as if they did not like it. Ibn 'Abbas said, "It seems that you thought ill of it but no doubt it was done by one who was better than I (i.e. the Prophet). It (the prayer) is a strict order and I disliked to bring you out."

  Ibn 'Abbas narrated the same as above but he said, "I did not like you to make you sinful (in refraining from coming to the mosque) and to come (to the mosque) covered with mud up to the knees."


  Vol 1, Book 11, Number 638:

  Narrated Abu Sa'id Al-Khudri:

  A cloud came and it rained till the roof started leaking and in those days the roof used to be of the branches of date-palms. Iqama was pronounced and I saw Allah's Apostles prostrating in water and mud and even I saw the mark of mud on his forehead.


  Vol 1, Book 11, Number 639:

  Narrated Anas bin Sirin:

  I heard Anas saying, "A man from Ansar said to the Prophet, 'I cannot pray with you (in congregation).' He was a very fat man and he prepared a meal for the Prophet and invited him to his house. He spread out a mat for the Prophet, and washed one of its sides with water, and the Prophet prayed two Rakat on it." A man from the family of Al-Jaruid asked, "Did the Prophet used to pray the Duha (forenoon) prayer?" Anas said, "I did not see him praying the Duha prayer except on that day."


  Vol 1, Book 11, Number 640:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet said, "If supper is served, and Iqama is pronounced one should start with the supper."


  Vol 1, Book 11, Number 641:

  Narrated Anas bin Malik:

  Allah's Apostle said, "If the supper is served start having it before praying the Maghrib prayer and do not be hasty in finishing it."


  Vol 1, Book 11, Number 642:

  Narrated Nafi':

  Ibn 'Umar said, "Allah's Apostle said, 'If the supper is served for anyone of you and the Iqama is pronounced, start with the supper and don't be in haste (and carry on eating) till you finish it." If food was served for Ibn 'Umar and Iqama was pronounced, he never came to the prayer till he finished it (i.e. food) in spite of the fact that he heard the recitation (of the Qur'an) by the Imam (in the prayer). Narrated Ibn 'Umar: The Prophet said, "If anyone of you is having his meals, he should not hurry up till he is; satisfied even if the prayer has been started."


  Vol 1, Book 11, Number 643:

  Narrated Ja'far bin 'Amr bin Umaiya:

  My father said, "I saw Allah's Apostle eating a piece of meat from the shoulder of a sheep and he was called for the prayer. He stood up, put down the knife and prayed but did not perform ablutilon.''


  Vol 1, Book 11, Number 644:

  Narrated Al-Aswad:

  That he asked 'Aisha "What did the Prophet use to do in his house?" She replied, "He used to keep himself busy serving his family and when it was the time for prayer he would go for it."


  Vol 1, Book 11, Number 645:

  Narrated Aiyub:

  Abu Qilaba said, "Malik bin Huwairith came to this Mosque of ours and said, I pray in front of you and my aim is not to lead the prayer but to show you the way in which the Prophet used to pray. I asked Abu Qilaba, "How did he use to pray?" He replied, "(The Prophet used to pray) like this Sheikh of ours and the Sheikh used to sit for a while after the prostration, before getting up after the first Rak'a."

  Vertaling:

  Abu Qilaba zei, "Malik bin Huwairith kwam naar deze moskee van ons en zei, ik bid voor je en mijn doel is niet om het gebed te leiden maar om je de manier te laten zien waarop de profeet bad. Ik vroeg Abu Qilaba: "Hoe gebruikte hij om te bidden?" Hij antwoordde: "(De profeet gebruikte om te bidden) zoals deze Sheikh van ons en de Sheikh zat er een tijdje na de uitputting (sadjdah), voordat hij opstond na de eerste Rak'a." (Zie Vol 1, Book 12, Number 787: Internationale nr: 824


  Vol 1, Book 11, Number 646:

  Narrated Abu Musa:

  "The Prophet became sick and when his disease became aggravated, he said, "Tell Abu Bakr to lead the prayer." 'Aisha said, "He is a soft-hearted man and would not be able to lead the prayer in your place." The Prophet said again, "Tell Abu Bakr to lead the people in prayer." She repeated the same reply but he said, "Tell Abu Bakr to lead the people in prayer. You are the companions of Joseph." So the messenger went to Abu Bakr (with that order) and he led the people in prayer in the lifetime of the Prophet.


  Vol 1, Book 11, Number 647:

  Narrated 'Aisha:

  the mother of the believers: Allah's Apostle in his illness said, "Tell Abu Bakr to lead the people in prayer." I said to him, "If Abu Bakr stands in your place, the people would not hear him owing to his (excessive) weeping. So please order 'Umar to lead the prayer." 'Aisha added I said to Hafsa, "Say to him: If Abu Bakr should lead the people in the prayer in your place, the people would not be able to hear him owing to his weeping; so please, order 'Umar to lead the prayer." Hafsa did so but Allah's Apostle said, "Keep quiet! You are verily the Companions of Joseph. Tell Abu Bakr to lead the people in the prayer. " Hafsa said to 'Aisha, "I never got anything good from you."


  Vol 1, Book 11, Number 648:

  Narrated Az-Zuhn:

  Anas bin Malik Al-Ansari, told me, "Abu Bakr used to lead the people in prayer during the fatal illness of the Prophet till it was Monday. When the people aligned (in rows) for the prayer the Prophet lifted the curtain of his house and started looking at us and was standing at that time. His face was (glittering) like a page of the Qur'an and he smiled cheerfully. We were about to be put to trial for the pleasure of seeing the Prophet, Abu Bakr retreated to join the row as he thought that the Prophet would lead the prayer. The Prophet beckoned us to complete the prayer and he let the curtain fall. On the same day he died."


  Vol 1, Book 11, Number 649:

  Narrated Anas:

  The Prophet did not come out for three days. The people stood for the prayer and Abu Bakr went ahead to lead the prayer. (In the meantime) the Prophet caught hold of the curtain and lifted it. When the face of the Prophet appeared we had never seen a scene more pleasing than the face of the Prophet as it appeared then. The Prophet beckoned to Abu Bakr to lead the people in the prayer and then let the curtain fall. We did not see him (again) till he died.


  Vol 1, Book 11, Number 650:

  Narrated Hamza bin 'Abdullah:

  My father said, "When Allah's Apostle became seriously ill, he was told about the prayer. He said, 'Tell Abu Bakr to lead the people in the prayer.' 'Aisha said, 'Abu Bakr is a soft-hearted man and he would be over-powered by his weeping if he recited the Qur'an.' He said to them, 'Tell him (Abu Bakr) to lead the prayer. The same reply was given to him. He said again, 'Tell him to lead the prayer. You (women) are the companions of Joseph."


  Vol 1, Book 11, Number 651:

  Narrated 'Urwa's father:

  'Aisha said, "Allah's Apostle ordered Abu Bakr to lead the people in the prayer during his illness and so he led them in prayer." 'Urwa, a sub narrator, added, "Allah's Apostle felt a bit relieved and came out and Abu Bakr was leading the people. When Abu Bakr saw the Prophet he retreated but the Prophet beckoned him to remain there. Allah's Apostle sat beside Abu Bakr. Abu Bakr was following the prayer of Allah's Apostle and the people were following the prayer of Abu Bakr."


  Vol 1, Book 11, Number 652:

  Narrated Sahl bin Sa'd As-Sa'idi:

  Allah's Apostle went to establish peace among Bani 'Amr bin 'Auf. In the meantime the time of prayer was due and the Mu'adh-dhin went to Abu Bakr and said, "Will you lead the prayer, so that I may pronounce the Iqama?" Abu Bakr replied in the affirmative and led the prayer. Allah's Apostle came while the people were still praying and he entered the rows of the praying people till he stood in the (first row). The people clapped their hands. Abu Bakr never glanced sideways in his prayer but when the people continued clapping, Abu Bakr looked and saw Allah's Apostle. Allah's Apostle beckoned him to stay at his place. Abu Bakr raised his hands and thanked Allah for that order of Allah's Apostle and then he retreated till he reached the first row. Allah's Apostle went forward and led the prayer. When Allah's Apostle finished the prayer, he said, "O Abu Bakr! What prevented you from staying when I ordered you to do so?"

  Abu Bakr replied, "How can Ibn Abi Quhafa (Abu Bakr) dare to lead the prayer in the presence of Allah's Apostle?" Then Allah's Apostle said, "Why did you clap so much? If something happens to anyone during his prayer he should say Subhan Allah. If he says so he will be attended to, for clapping is for women." (Zie hadith Vol 9, Book 89, Number 300)


  Vol 1, Book 11, Number 653:

  Narrated Malik bin Huwairth:

  We went to the Prophet and we were all young men and stayed with him for about twenty nights. The Prophet was very merciful. He said, "When you return home, impart religious teachings to your families and tell them to offer perfectly such and such a prayer at such and such a time and such and such a prayer at such and such a time. And al the time of the prayer one of you should pronounce the Adhan and the oldest of you should lead the prayer."


  Vol 1, Book 11, Number 654:

  Narrated Itban bin Malik Al-Ansari:

  The Prophet (came to my house and) asked permission for entering and I allowed him. He asked, "Where do you like me to pray in your house?" I pointed to a place which I liked. He stood up for prayer and we aligned behind him and he finished the prayer with Taslim and we did the same.


  Vol 1, Book 11, Number 655:

  Narrated 'Ubaid-Ullah Ibn 'Abdullah bin 'Utba:

  I went to 'Aisha and asked her to describe to me the illness of Allah's Apostle. 'Aisha said, "Yes. The Prophet became seriously ill and asked whether the people had prayed. We replied, 'No. O Allah's Apostle! They are waiting for you.' He added, 'Put water for me in a trough." 'Aisha added, "We did so. He took a bath and tried to get up but fainted. When he recovered, he again asked whether the people had prayed. We said, 'No, they are waiting for you. O Allah's Apostle,' He again said, 'Put water in a trough for me.' He sat down and took a bath and tried to get up but fainted again. Then he recovered and said, 'Have the people prayed?' We replied, 'No, they are waiting for you. O Allah's Apostle.' He said, 'Put water for me in the trough.' Then he sat down and washed himself and tried to get up but he fainted. When he recovered, he asked, 'Have the people prayed?' We said, 'No, they are waiting for you. O Allah's Apostle! The people were in the mosque waiting for the Prophet for the 'Isha prayer. The Prophet sent for Abu Bakr to lead the people in the prayer. The messenger went to Abu Bakr and said, 'Allah's Apostle orders you to lead the people in the prayer.' Abu Bakr was a soft-hearted man, so he asked 'Umar to lead the prayer but 'Umar replied, 'You are more rightful.' So Abu Bakr led the prayer in those days. When the Prophet felt a bit better, he came out for the Zuhr prayer with the help of two persons one of whom was Al-'Abbas. while Abu Bakr was leading the people in the prayer. When Abu Bakr saw him he wanted to retreat but the Prophet beckoned him not to do so and asked them to make him sit beside Abu Bakr and they did so. Abu Bakr was following the Prophet (in the prayer) and the people were following Abu Bakr. The Prophet (prayed) sitting."

  'Ubaid-Ullah added "I went to 'Abdullah bin 'Abbas and asked him, Shall I tell you what Aisha has told me about the fatal illness of the Prophet?' Ibn 'Abbas said, 'Go ahead. I told him her narration and he did not deny anything of it but asked whether 'Aisha told me the name of the second person (who helped the Prophet ) along with Al-Abbas. I said. 'No.' He said, 'He was 'Ali (Ibn Abi Talib).


  Vol 1, Book 11, Number 656:

  Narrated Aisha:

  The mother of the believers: Allah's Apostle during his illness prayed at his house while sitting where as some people prayed behind him standing. The Prophet beckoned them to sit down. On completion of the prayer, he said, The Imam is to be followed: bow when he bows, raise up your heads (stand erect) when he raises his head and when he says, 'Sami Allahu Liman hamida' (Allah heard those who sent praises to Him) say then 'Rabbana wa lakal hamd' (O our Lord! All the praises are for You), and if he prays sitting then pray sitting."


  Vol 1, Book 11, Number 657:

  Narrated Anas bin Malik:

  Once Allah's Apostle rode a horse and fell down and the right side (of his body) was injured. He offered one of the prayers while sitting and we also prayed behind him sitting. When he completed the prayer, he said, "The Imam is to be followed. Pray standing if he prays standing and bow when he bows; rise when he rises; and if he says, 'Sami Allahu Liman hamida, say then, 'Rabbana wa lakal hamd' and pray standing if he prays standing and pray sitting (all of you) if he prays sitting."

  Humaid said: The saying of the Prophet "Pray sitting, if he (Imam) prays sitting" was said in his former illness (during his early life) but the Prophet prayed sitting afterwards (in the last illness) and the people were praying standing behind him and the Prophet did not order them to sit. We should follow the latest actions of the Prophet.


  Vol 1, Book 11, Number 658:

  Narrated Al-Bara:

  (and he was not a liar) When Allah's Apostle said, "Sami Allahu Liman hamida" none of us bent his back (for prostrations) till the Prophet prostrated and then we would prostrate after him.


  Vol 1, Book 11, Number 659:

  Narrated Abu Ishaq:

  as above.


  Vol 1, Book 11, Number 660:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "Isn't he who raises his head before the Imam afraid that Allah may transform his head into that of a donkey or his figure (face) into that of a donkey?"


  Vol 1, Book 11, Number 661:

  Narrated Ibn 'Umar:

  When the earliest emigrants came to Al-'Usba a place in Quba', before the arrival of the Prophet- Salim, the slave of Abu Hudhaifa, who knew the Qur'an more than the others used to lead them in prayer.


  * Vol 1, Book 11, Number 662:

  Narrated Anas:

  De Profeet zei: “Luister en gehoorzaam (uw baas) zelfs als een Ethiopiër wiens hoofd als een rozijn is uw baas wordt gemaakt.”


  Vol 1, Book 11, Number 663:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "If the Imam leads the prayer correctly then he and you will receive the rewards but if he makes a mistake (in the prayer) then you will receive the reward for the prayer and the sin will be his."


  Vol 1, Book 11, Number 664:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet said to Abu-Dhar, "Listen and obey (your chief) even if he is an Ethiopian with a head like a raisin."


  Vol 1, Book 11, Number 665:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  Once I passed the night in the house of my aunt Maimuna. Allah's Apostle offered the 'Isha' prayer and then came to the house and offered four Rakat an slept. Later on, he woke up and stood for the prayer and I stood on his left side. He drew me to his right and prayed five Rakat and then two. He then slept till I heard him snoring (or heard his breath sounds). Afterwards he went out for the morning prayer.


  Vol 1, Book 11, Number 666:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  One night I slept at the house of (my aunt) Maimuna and the Prophet was there on that night. He performed ablution and stood up for the prayer. I joined him and stood on his left side but he drew me to his right and prayed thirteen Rakat and then slept till I heard his breath sounds. And whenever he slept, he used to breathe with audible sounds. The Mu'adhdhin came to the Prophet and he went out and prayed the morning prayer) without repeating the ablution.


  Vol 1, Book 11, Number 667:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  Once I passed the night in the house of my aunt Maimuna. The Prophet stood for the night prayer and I joined him and stood on his left side but he drew me to his right by holding me by the head.


  Vol 1, Book 11, Number 668:

  Narrated Mu'adh bin Jabal:

  I used to pray the 'Isha prayer with the Prophet and then go to lead my people in the prayer.


  Vol 1, Book 11, Number 669:

  Narrated 'Amr:

  Jabir bin 'Abdullah said, "Mu'adh bin Jabal used to pray with the Prophet and then go to lead his people in prayer Once he led the 'Isha' prayer and recited Surat "Al-Baqra." Somebody left the prayer and Mu'adh criticized him. The news reached the Prophet and he said to Mu'adh, 'You are putting the people to trial,' and repeated it thrice (or said something similar) and ordered him to recite two medium Suras of Mufassal." ('Amr said that he had forgotten the names of those Suras).


  Vol 1, Book 11, Number 670:

  Narrated Abu Mas'ud:

  A man came and said, "O Allah's Apostle! By Allah, I keep away from the morning prayer only because So and so prolongs the prayer when he leads us in it." The narrator said, "I never saw Allah's Apostle more furious in giving advice than he was at that time. He then said, "Some of you make people dislike good deeds (the prayer). So whoever among you leads the people in prayer should shorten it because among them are the weak, the old and the needy."


  Vol 1, Book 11, Number 671:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "If anyone of you leads the people in the prayer, he should shorten it for amongst them are the weak, the sick and the old; and if anyone among your prays alone then he may prolong (the prayer) as much as he wishes. "


  Vol 1, Book 11, Number 672:

  Narrated Abu Mas'ud:

  A man came and said, "O Allah's Apostle! I keep away from the morning prayer because so-and-so (Imam) prolongs it too much." Allah's Apostle became furious and I had never seen him more furious than he was on that day. The Prophet said, "O people! Some of you make others dislike the prayer, so whoever becomes an Imam he should shorten the prayer, as behind him are the weak, the old and the needy.''


  Vol 1, Book 11, Number 673:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah Al-Ansari:

  Once a man was driving two Nadihas (camels used for agricultural purposes) and night had fallen. He found Mu'adh praying so he made his camel kneel and joined Mu'adh in the prayer. The latter recited Surat 'AlBaqara" or Surat "An-Nisa", (so) the man left the prayer and went away. When he came to know that Mu'adh had criticized him, he went to the Prophet, and complained against Mu'adh. The Prophet said thrice, "O Mu'adh ! Are you putting the people to trial?" It would have been better if you had recited "Sabbih Isma Rabbika-l-a-la (87)", Wash-Shamsi wadu-haha (91)", or "Wal-laili Idha yaghsha (92)", for the old, the weak and the needy pray behind you." Jabir said that Mu'adh recited Sura Al-Baqara in the 'Isha' prayer.


  Vol 1, Book 11, Number 674:

  Narrated Anas:

  The Prophet used to pray a short prayer (in congregation) but used to offer it in a perfect manner.


  Vol 1, Book 11, Number 675:

  Narrated 'Abdullah bin 'Abi Qatada:

  My father said, "The Prophet said, 'When I stand for prayer, I intend to prolong it but on hearing the cries of a child, I cut it short, as I dislike to trouble the child's mother.' "


  Vol 1, Book 11, Number 676:

  Narrated Anas bin Malik:

  I never prayed behind any Imam a prayer lighter and more perfect than that behind the Prophet and he used to cut short the prayer whenever he heard the cries of a child lest he should put the child's mother to trial.


  Vol 1, Book 11, Number 677:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet said, "When I start the prayer I intend to prolong it, but on hearing the cries of a child, I cut short the prayer because I know that the cries of the child will incite its mother's passions."


  Vol 1, Book 11, Number 678:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet, said, "Whenever I start the prayer I intend to prolong it, but on hearing the cries of a child, I cut short the prayer because I know that the cries of the child will incite its mother's passions."


  Vol 1, Book 11, Number 679:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  Mu'adh used to pray with the Prophet and then go and lead his people (tribe) in the prayer.


  Vol 1, Book 11, Number 680:

  Narrated 'Aisha:

  When the Prophet, became ill in his fatal illness, Someone came to inform him about the prayer, and the Prophet told him to tell Abu Bakr to lead the people in the prayer. I said, "Abu Bakr is a soft-hearted man and if he stands for the prayer in your place, he would weep and would not be able to recite the Qur'an." The Prophet said, "Tell Abu Bakr to lead the prayer." I said the same as before. He (repeated the same order and) on the third or the fourth time he said, "You are the companions of Joseph. Tell Abu Bakr to lead the prayer." So Abu Bakr led the prayer and meanwhile the Prophet felt better and came out with the help of two men; as if I see him just now dragging his feet on the ground. When Abu Bakr saw him, he tried to retreat but the Prophet beckoned him to carry on. Abu Bakr retreated a bit and the Prophet sat on his (left) side. Abu Bakr was repeating the Takbir (Allahu Akbar) of Allah's Apostle for the people to hear.


  Vol 1, Book 11, Number 681:

  Narrated 'Aisha:

  When Allah's Apostle became seriously ill, Bilal came to him for the prayer. He said, "Tell Abu Bakr to lead the people in the prayer." I said, "O Allah's Apostle! Abu Bakr is a soft-hearted man and if he stands in your place, he would not be able to make the people hear him. Will you order 'Umar (to lead the prayer)?" The Prophet said, "Tell Abu Bakr to lead the people in the prayer." Then I said to Hafsa, "Tell him, Abu i Bakr is a soft-hearted man and if he stands in his place, he would not be able to make the people hear him. Would you order 'Umar to lead the prayer?' " Hafsa did so. The Prophet said, "Verily you are the companions of Joseph. Tell Abu Bakr to lead the people in the prayer." So Abu- Bakr stood for the prayer. In the meantime Allah's Apostle felt better and came out with the help of two persons and both of his legs were dragging on the ground till he entered the mosque. When Abu Bakr heard him coming, he tried to retreat but Allah's Apostle beckoned him to carry on. The Prophet sat on his left side. Abu Bakr was praying while standing and Allah's Apostle was leading the prayer while sitting. Abu Bakr was following the Prophet and the people were following Abu Bakr (in the prayer).


  Vol 1, Book 11, Number 682:

  Narrated Abu Hurairah:

  Once Allah's Apostle prayed two Rakat (instead of four) and finished his prayer. Dhu-l-yadain asked him whether the prayer had been reduced or whether he had forgotten. Allah's Apostle asked the people whether Dhu-l-yadain was telling the truth. The people replied in the affirmative. Then Allah's Apostle stood up, offered the remaining two Rakat and then finished his prayer with Taslim and then said, "Allahu Akbar." He followed it with two prostrations like ordinary prostrations or a bit longer.


  Vol 1, Book 11, Number 683:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet prayed two Rakat of Zuhr prayer (instead of four) and he was told that he had prayed two Rakat only. Then he prayed two more Rakat and finished them with the Taslim followed by two prostrations.


  Vol 1, Book 11, Number 684:

  Narrated 'Aisha:

  the mother of the faithful believers: Allah's Apostle in his last illness said, "Tell Abu Bakr to lead the people in the prayer." I said, "If Abu Bakr stood in your place, he would not be able to make the people hear him owing to his weeping. So please order 'Umar to lead the prayer." He said, "Tell Abu Bakr to lead the people in the prayer." I said to Hafsa, "Say to him, 'Abu Bakr is a softhearted man and if he stood in your place he would not be able to make the people hear him owing to his weeping. So order 'Umar to lead the people in the prayer.' " Hafsa did so but Allah's Apostle said, "Keep quiet. Verily you are the companions of (Prophet) Joseph. Tell Abu Bakr to lead the people in the prayer." Hafsa said to me, "I never got any good from you."


  Vol 1, Book 11, Number 685:

  Narrated An-Nu'man bin 'Bashir:

  The Prophet said, "Straighten your rows or Allah will alter your faces."


  Vol 1, Book 11, Number 686:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "Straighten your rows, for I see you from behind my back.'


  Vol 1, Book 11, Number 687:

  Narrated Anas bin Malik:

  Once the Iqama was pronounced and Allah's Apostle faced us and said, "Straighten your rows and stand closer together, for I see you from behind my back.'


  * Vol 1, Book 11, Number 688:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "Martyrs are those who die because of drowning, plague, an Abdominal disease, or of being buried alive by a falling building." And then he added, "If the people knew the Reward for the Zuhr prayer in its early time, they would race for it. If they knew the reward for the `Isha' and the Fajr prayers in congregation, they would join them even if they had to crawl. If they knew the reward for the first row, they would draw lots for it."

  De Profeet zei: “Martelaren zij degenen die sterven vanwege verdrinken, plagen, een buikziekte, of door levend begraven te worden door een instortend gebouw.” Daarop voegde hij toe: “Als de mensen de beloning voor het Zuhr gebed in zijn vroegste tijd wisten, zouden zij erom rennen. Als zij de beloning voor de ‘Isha' en de Fajr gebeden in wisten, zouden zij erbij zijn zelfs als zij moesten kruipen. Als zij de beloning wisten voor de eerste rij, zouden zij ervoor lootjes trekken.”


  Vol 1, Book 11, Number 689:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "The Imam is (appointed) to be followed. So do not differ from him, bow when he bows, and say, "Rabbana wa lakal hamd" if he says "Sami Allahu Liman hamida" and if he prostrates, prostrate (after him), and if he prays sitting, pray sitting all together, and straighten the rows for the prayer, as the straightening of the rows is amongst those things which make your prayer a correct and perfect one. (See Hadith No. 657)


  Vol 1, Book 11, Number 690:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet said, "Straighten your rows as the straightening of rows is essential for a perfect and correct prayer. "


  Vol 1, Book 11, Number 691:

  Narrated Anas bin Malik:

  I arrived at Medina and was asked whether I found any change since the days of Allah's Apostle. I said, "I have not found any change except that you do not stand in alignment in your prayers."


  Vol 1, Book 11, Number 692:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet said, "Straighten your rows for I see you from behind my back." Anas added, "Everyone of us used to put his shoulder with the shoulder of his companion and his foot with the foot of his companion."


  Vol 1, Book 11, Number 693:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  I prayed with the Prophet one night and stood on his left side. Allah's Apostle caught hold of my head from behind and drew me to his right and then offered the prayer and slept. Later the Mu'adh-dhin came and the Prophet stood up for prayer without performing ablution.


  Vol 1, Book 11, Number 694:

  Narrated Anas bin Malik:

  One night an orphan and I offered the prayers behind the Prophet in my house and my mother (Um Sulaim) was standing behind us (by herself forming a row).


  Vol 1, Book 11, Number 695:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  One night I stood to the left of the Prophet in the prayer but he caught hold of me by the hand or by the shoulder (arm) till he made me stand on his right and beckoned with his hand (for me) to go from behind (him). (Al-Kashmaihani-Fateh al-Bari).


  Vol 1, Book 11, Number 696:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle used to pray in his room at night. As the wall of the room was LOW, the people saw him and some of them stood up to follow him in the prayer. In the morning they spread the news. The following night the Prophet stood for the prayer and the people followed him. This went on for two or three nights. Thereupon Allah's Apostle did not stand for the prayer the following night, and did not come out. In the morning, the people asked him about it. He replied, that he way afraid that the night prayer might become compulsory.


  Vol 1, Book 11, Number 697:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet had a mat which he used to spread during the day and use as a curtain at night. So a number of people gathered at night facing it and prayed behind him.


  Vol 1, Book 11, Number 698:

  Narrated Zaid bin Thabit:

  Allah's Apostle made a small room in the month of Ramadan (Sa'id said, "I think that Zaid bin Thabit said that it was made of a mat") and he prayed there for a few nights, and so some of his companions prayed behind him. When he came to know about it, he kept on sitting. In the morning, he went out to them and said, "I have seen and understood what you did. You should pray in your houses, for the best prayer of a person is that which he prays in his house except the compulsory prayers."

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 12: 699 - 832

  Characteristics of Prayer


  Top Index

  Vol 1, Book 12, Number 699: Internationale nr: 732

  Narrated Anas bin Malik Al-Ansari:

  Allah's Apostle rode a horse and fell down and the right side of his body was injured. On that day he prayed one of the prayers sitting and we also prayed behind him sitting. When the Prophet finished the prayer with Taslim, he said, "The Imam is to be followed and if he prays standing then pray standing, and bow when he bows, and raise your heads when he raises his head; prostrate when he prostrates; and if he says "Sami Allahu Liman hamida" you should say, "Rabbana wa lakal hamd.


  Vol 1, Book 12, Number 700: Internationale nr: 733

  Narrated Anas bin Malik:

  Allah's Apostle fell from a horse and got injured so he led the prayer sitting and we also prayed sitting. When he completed the prayer he said, "The Imam is to be followed; if he says Takbir then say Takbir, bow if he bows; raise your heads when he raises his head, when he says, 'Sami Allahu Liman hamida say, 'Rabbana wa lakal hamd' and prostrate when he prostrates."


  Vol 1, Book 12, Number 701: Internationale nr: 734

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "The Imam is to be followed. Say the Takbir when he says it; bow if he bows; if he says 'Sami Allahu Liman hamida, say, 'Rabbana wa lakal hamd' prostrate if he prostrates and pray sitting altogether if he prays sitting."


  Chapter 83: To raise both hands on saying the first Takbir simultaneously with opening the Salat (prayer)

  Narrated Salim bin `Abdullah: [Rafa-ul-Yadain 3x]

  "Mijn vader vertelde dat, Allah's boodschapper (vzmh) zijn beide handen ophief tot aan de schouders toen hij met het gebed begon (met de begin Takbir) en hij deed hetzelfde bij het opzeggen van de Takbir vóór de ruku. En bij het opheffen van zijn hoofd van uit de ruku deed hij hetzelfde en hij zei het volgende; "Sami Allahu Liman hamida, Rabbana wa lakal hamd." En hij deed dat niet (opheffen van zijn handen) tijdens de sadjdah's."

  Reference : Sahih al-Bukhari 735
  In-book reference : Book 10, Hadith 129
  English translation : * Vol 1, Book 12, Hadith 702:

  Chapter 84: To raise both hands while saying the Takbir on opening As-Salat (the prayer), and while bowing and on raising up the head (after bowing)

  Narrated `Abdullah bin `Umar: [Rafa-ul-Yadain 3x]

  I saw that whenever Allah's Messenger stood for the prayer, he used to raise both his hands up to the shoulders, and used to do the same on saying the Takbir for bowing and on raising his head from it and used to say, "Sami Allahu Liman hamida". But he did not do that (i.e. raising his hands) in prostrations

  Reference : Sahih al-Bukhari 736
  In-book reference : Book 10, Hadith 130
  English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 703:

  Narrated Abu Qilaba: [Rafa-ul-Yadain 3x]

  I saw Malik bin Huwairith saying Takbir and raising both his hands on starting the prayers and raising his hands on bowing and also on raising his head after bowing. Malik bin Huwairith said, "Allah's Messenger did the same."

  Reference : Sahih al-Bukhari 737
  In-book reference : Book 10, Hadith 131
  English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 704:

  Chapter 85: To what level should one raise one's hand.

  Narrated `Abdullah bin `Umar: [Rafa-ul-Yadain 3x]

  "Ik zag de boodschapper van Allah (vzmh) het gebed openen met de Takbir en hij hief zijn handen op tot aan zijn schouderhoogte bij het opzeggen van de Takbir. En bij het opzeggen van de Takbir vóór de buiging (ruku) deed hij het zelfde. En als hij opzegde "Sami Allahu Liman hamida" deed hij het zelfde (handen opheffen) en dan zegde hij op "Rabbana wa lakal hamd." Maar hij deed dat niet (handen opheffen) tijdens de sadjdah's of tijdens het opheffen van zijn hoofd van uit de sadjdah's."

  Reference : Sahih al-Bukhari 738
  In-book reference : Book 10, Hadith 132
  English translation : * Vol 1, Book 12, Hadith 705:

  Chapter 86: To raise one's hands after finishing the second Rak'a (on standing for the third Rak'a)

  Narrated Nafi`: [Rafa-ul-Yadain 4x]

  Als 'Abdullah Ibn 'Umar het (verplichte) gebed begon met het opzeggen van de Takbir, dan hief hij zijn handen op. Als hij ging neerbuigen voor de ruku, hief hij zijn handen op vóór de buiging en hij hief zijn handen ook op bij het opzeggen van "Sami Allahu Liman hamida" (tijdens het opstaan van uit de ruku). En hij deed hetzelfde (handen opheffen) bij het opstaan (uit de sadjdah) van uit de 2e Rakaat (na At-tah-yat voor het vervolgen van de 3e Rakaat). 'Abdullah Ibn 'Umar zei: "De Profeet van Allah SWT (vzmh) heeft het zelfde gedaan".

  Reference : Sahih al-Bukhari 739
  In-book reference : Book 10, Hadith 133
  English translation : * Vol 1, Book 12, Hadith 706:

  Vol 1, Book 12, Number 707:

  Narrated Sahl bin Sa'd:

  The people were ordered to place the right hand on the left forearm in the prayer. Abu Hazim said, "I knew that the order was from the Prophet."


  Chapter 88: Submissiveness in As-Salat (the prayer)

  Narrated Abu Huraira:

  Allah's Messenger said, "You see me facing the Qibla; but by Allah, nothing is hidden from me regarding your bowing and submissiveness and [I see you from behind my back."]

  Reference : Sahih al-Bukhari 741
  In-book reference : Book 10, Hadith 135
  English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 708:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet said, "Perform the bowing and the prostrations properly. By Allah, [I see you from behind me (or from behind my back)] when you bow or prostrate."

  Reference : Sahih al-Bukhari 742
  In-book reference : Book 10, Hadith 136
  English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 709:

  Chapter 89: What to say after the Takbir Vol 1, Book 12, Number 710:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet, Abu Bakr and 'Umar used to start the prayer with "Al-hamdu lil-lahi Rabbil-'ala-min (All praises are for Allah the Lord of the Worlds)."


  Narrated Abu Hurairah: [Salaat]

  Allah's Boodschapper was gewoon om stil te zijn tussen de Takbir en de recitatie van de koran en die interval van stilte was gewoonlijk een korte. Ik zei tegen de profeet: “Mogen mijn ouders voor u worden geofferd! Wat zeg je er in de pauze tussen Takbir en de recitatie?” The profeet zei: "Ik zei: 'Allahumma, ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina-l-mashriqi wa-l-maghrib. Allahumma, naqqim min khatayaya kama yunaqqa-ththawbu-l-abyadu mina-ddanas. Allahumma, ighsil khatayaya bil-ma'i wa-th-thalji wal-barad (O Allah! Scheid mij van mijn zonden (khati’a) zoals het oosten en westen gescheiden van elkaar zijn en reinig mij van mijn zonden (khati’a) zoals een wit kledingstuk is gereinigd van vuil (na grondig wassen). O Allah! Was mijn zonden (khati’a) met water, sneeuw en hagel.)"

  Reference : Sahih al-Bukhari 744
  In-book reference : Book 10, Hadith 138
  English translation : * Vol 1, Book 12, Hadith 711:

  Vol 1, Book 12, Number 712:

  Narrated Asma' bint Abi Bakr:

  The Prophet once offered the eclipse prayer. He stood for a long time and then did a prolonged bowing. He stood up straight again and kept on standing for a long time, then bowed a long bowing and then stood up straight and then prostrated a prolonged prostration and then lifted his head and prostrated a prolonged prostration. And then he stood up for a long time and then did a prolonged bowing and then stood up straight again and kept on standing for a long time. Then he bowed a long bowing and then stood up straight and then prostrated a prolonged prostration and then lifted his head and went for a prolonged prostration. On completion o the prayer, he said, "Paradise became s near to me that if I had dared, I would have plucked one of its bunches for you and Hell became so near to me that said, 'O my Lord will I be among those people?' Then suddenly I saw a woman and a cat was lacerating her with it claws. On inquiring, it was said that the woman had imprisoned the cat till it died of starvation and she neither fed it no freed it so that it could feed itself."


  Vol 1, Book 12, Number 713:

  Narrated Abu Ma'mar:

  We asked Khabbab whether Allah's Apostle used to recite (the Qur'an) in the Zuhr and the 'Asr prayers. He replied in the affirmative. We said, "How did you come to know about it?" He said, "By the movement of his beard."


  Vol 1, Book 12, Number 714:

  Narrated Al-Bara:

  (And Al-Bara was not a liar) Whenever we offered prayer with the Prophet and he raised his head from the bowing, we used to remain standing till we saw him prostrating .


  Vol 1, Book 12, Number 715:

  Narrated 'Abdullah bin 'Abbas:

  Once solar eclipse occurred during the lifetime of Allah's Apostle. He offered the eclipse prayer. His companions asked, "O Allah's Apostle! We saw you trying to take something while standing at your place and then we saw you retreating." The Prophet said, "I was shown Paradise and wanted to have a bunch of fruit from it. Had I taken it, you would have eaten from it as long as the world remains."


  Vol 1, Book 12, Number 716:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet led us in prayer and then went up to the pulpit and beckoned with both hands towards the Qibla of the mosque and then said, "When I started leading you in prayer, I saw the display of Paradise and Hell on the wall of the mosque (facing the Qibla). I never saw good and bad as I have seen today." He repeated the last statement thrice.


  Vol 1, Book 12, Number 717:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet said, "What is wrong with those people who look towards the sky during the prayer?" His talk grew stern while delivering this speech and he said, "They should stop (looking towards the sky during the prayer); otherwise their eye-sight would be taken away."


  Vol 1, Book 12, Number 718:

  Narrated 'Aisha:

  I asked Allah's Apostle about looking hither and thither in prayer. He replied, "It is a way of stealing by which Satan takes away (a portion) from the prayer of a person."


  Vol 1, Book 12, Number 719:

  Narrated 'Aisha:

  Once the Prophet prayed on a Khamisa with marks on it and said, "The marks on it diverted my attention, take this Khamisa to Abu Jahm and bring an Inbijaniya (from him.)"


  Vol 1, Book 12, Number 720:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet saw expectoration in the direction of the Qibla of the mosque while he was leading the prayer, and scratched it off. After finishing the prayer, he said, "Whenever any of you is in prayer he should know that Allah is in front of him. So none should spit in front of him in the prayer."


  Vol 1, Book 12, Number 721:

  Narrated Anas:

  While the Muslims were offering the Fajr prayer, Al lah's Apostle suddenly appeared before them by living the curtain of the dwelling place of 'Aisha, looked towards the Muslims who were standing in rows. He smiled with pleasure. Abu Bakr started retreating to join the row on the assumption that the Prophet wanted to come out for the prayer. The Muslims intended to leave the prayer (and were on the verge of being put to trial), but the Prophet beckoned them to complete their prayer and then he let the curtain fall. He died in the last hours of that day.


  Vol 1, Book 12, Number 722:

  Narrated Jabir bin Samura:

  The People of Kufa complained against Sa'd to 'Umar and the latter dismissed him and appointed 'Ammar as their chief . They lodged many complaints against Sa'd and even they alleged that he did not pray properly. 'Umar sent for him and said, "O Aba Ishaq! These people claim that you do not pray properly." Abu Ishaq said, "By Allah, I used to pray with them a prayer similar to that of Allah's Apostle and I never reduced anything of it. I used to prolong the first two Rakat of 'Isha prayer and shorten the last two Rakat." 'Umar said, "O Aba Ishaq, this was what I thought about you." And then he sent one or more persons with him to Kufa so as to ask the people about him. So they went there and did not leave any mosque without asking about him. All the people praised him till they came to the mosque of the tribe of Bani 'Abs; one of the men called Usama bin Qatada with a surname of Aba Sa'da stood up and said, "As you have put us under an oath; I am bound to tell you that Sa'd never went himself with the army and never distributed (the war booty) equally and never did justice in legal verdicts." (On hearing it) Sa'd said, "I pray to Allah for three things: O Allah! If this slave of yours is a liar and got up for showing off, give him a long life, increase his poverty and put him to trials." (And so it happened). Later on when that person was asked how he was, he used to reply that he was an old man in trial as the result of Sa'd's curse. 'Abdul Malik, the sub narrator, said that he had seen him afterwards and his eyebrows were over-hanging his eyes owing to old age and he used to tease and assault the small girls in the way.


  Vol 1, Book 12, Number 723:

  Narrated 'Ubada bin As-Samit:

  Allah's Apostle said, "Whoever does not recite Al-Fatiha in his prayer, his prayer is invalid."


  Narrated Abu Hurairah: [Ga terug en bid]

  Allah's Apostle entered the mosque and a person followed him. The man prayed and went to the Prophet and greeted him. The Prophet returned the greeting and said to him, "Go back and pray, for you have not prayed." The man went back prayed in the same way as before, returned and greeted the Prophet who said, "Go back and pray, for you have not prayed." This happened thrice. The man said, "By Him Who sent you with the Truth, I cannot offer the prayer in a better way than this. Please, teach me how to pray." The Prophet said, "When you stand for Prayer say Takbir and then recite from the Holy Qur'an (of what you know by heart) and then bow till you feel at ease. Then raise your head and stand up straight, then prostrate till you feel at ease during your prostration, then sit with calmness till you feel at ease (do not hurry) and do the same in all your prayers.

  Reference : Sahih al-Bukhari 757
  In-book reference : Book 10, Hadith 151
  English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 724:

  Vol 1, Book 12, Number 725:

  Narrated Jabir bin Samura:

  Sa'd said, "I used to pray with them a prayer similar to that of Allah's Apostle (the prayer of Zuhr and 'Asr) reducing nothing from them. I used to prolong the first two Rakat and shorten the last two Rak'at." 'Umar said to Sa'd "This was what we thought about you."


  Vol 1, Book 12, Number 726:

  Narrated 'Abdullah bin Abi Qatada:

  My father said, "The Prophet in Zuhr prayers used to recite Al-Fatiha along with two other Suras in the first two Rakat: a long one in the first Rak'a and a shorter (Sura) in the second, and at times the verses were audible. In the 'Asr prayer the Prophet used to recite Al-Fatiha and two more Suras in the first two Rakat and used to prolong the first Rak'a. And he used to prolong the first Rak'a of the Fajr prayer and shorten the second.


  Vol 1, Book 12, Number 727:

  Narrated Abu Ma'mar:

  I asked Khabbab whether the Prophet used to recite the Qur'an in the Zuhr and the 'Asr prayers. He replied in the affirmative. We said, "How did you come to know that?" He said, "From the movement of his beard."


  Vol 1, Book 12, Number 728:

  Narrated Abu Ma'mar:

  I asked Khabbab bin Al-Art whether the Prophet used to recite the Qur'an in the Zuhr and the 'Asr prayers. He replied in the affirmative. I said, "How did you come to know that?" He replied, "From the movement of his beard."


  Vol 1, Book 12, Number 729:

  Narrated 'Abdullah bin Abi Qatada:

  My father said, "The Prophet used to recite Al-Fatiha along with another Sura in the first two Rakat of the Zuhr and the 'Asr prayers and at times a t verse or so was audible to us."


  Vol 1, Book 12, Number 730:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  (My mother) Umu-l-Fadl heard me reciting "Wal Mursalati 'Urfan" (77) and said, "O my son! By Allah, your recitation made me remember that it was the last Sura I heard from Allah's Apostle. He recited it in the Maghrib prayer. "


  Vol 1, Book 12, Number 731:

  Narrated Marwan bin Al-Hakam:

  Zaid bin Thabit said to me, "Why do you recite very short S&ras in the Maghrib prayer while I heard the Prophet reciting the longer of the two long Suras?"


  Vol 1, Book 12, Number 732:

  Narrated Jubair bin Mut'im:

  My father said, "I heard Allah's Apostle reciting "At-Tur" (52) in the Maghrib prayer."


  Vol 1, Book 12, Number 733:

  Narrated Abu Rafi:

  I offered the 'Isha' prayer behind Abu Hurairah and he recited, "Idha-s-Sama'u-n-Shaqqat" (84) and prostrated. On my inquiring, he said, "I prostrated behind Abu-l-Qasim (the Prophet) (when he recited that Sura) and I will go on doing it till I meet him."


  Vol 1, Book 12, Number 734:

  Narrated Al-Bara:

  The Prophet was on a journey and recited in one of the first two Rakat of the 'Isha' prayer "Wat-tini waz-zaituni." (95)


  Vol 1, Book 12, Number 735:

  Narrated Abu Rafi':

  Once I prayed the 'Isha' prayer with Abu Hurairah and he recited, "Idha-s-Sama' u-nShaqqat" (84) and prostrated. I said, "What is that?" He said, "I prostrated behind Abu-l-Qasim, (the Prophet) (when he recited that Sura) and I will go on doing it till I meet him."


  Vol 1, Book 12, Number 736:

  Narrated Al-Bara:

  I heard the Prophet reciting wat-tini wazzaituni" (95) in the 'Isha' prayer, and I never heard a sweeter voice or a better way of recitation than that of the Prophet.


  Vol 1, Book 12, Number 737:

  Narrated Jabir bin Samura:

  'Umar said to Sa'd, "The people complained against you in everything, even in prayer." Sa'd replied, "Really I used to prolong the first two Rakat and shorten the last two and I will never shorten the prayer in which I follow Allah's Apostle." 'Umar said, "You are telling the truth and that is what I think a tout you."


  Vol 1, Book 12, Number 738:

  Narrated Saiyar bin Salama:

  My father and I went to Abu Barza-al-Aslami to ask him about the stated times for the prayers. He replied, "The Prophet used to offer the Zuhr prayer when the sun just declined from its highest position at noon; the 'Asr at a time when if a man went to the farthest place in Medina (after praying) he would find the sun still hot (bright). (The sub narrator said: I have forgotten what Abu Barza said about the Maghrib prayer). The Prophet never found any harm in delaying the 'Isha' prayer to the first third of the night and he never liked to sleep before it and to talk after it. He used to offer the morning prayer at a time when after finishing it one could recognize the person sitting beside him and used to recite between 60 to 100 verses in one or both the Rakat."


  Vol 1, Book 12, Number 739:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Qur'an is recited in every prayer and in those prayers in which Allah's Apostle recited aloud for us, we recite aloud in the same prayers for you; and the prayers in which the Prophet recited quietly, we recite quietly. If you recite "Al-Fatiha" only it is sufficient but if you recite something else in addition, it is better.


  Vol 1, Book 12, Number 740:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  The Prophet set out with the intention of going to Suq 'Ukaz (market of 'Ukaz) along with some of his companions. At the same time, a barrier was put between the devils and the news of heaven. Fire commenced to be thrown at them. The Devils went to their people, who asked them, "What is wrong with you?" They said, "A barrier has been placed between us and the news of heaven. And fire has been thrown at us." They said, "The thing which has put a barrier between you and the news of heaven must be something which has happened recently. Go eastward and westward and see what has put a barrier between you and the news of heaven." Those who went towards Tuhama came across the Prophet at a place called Nakhla and it was on the way to Suq 'Ukaz and the Prophet was offering the Fajr prayer with his companions. When they heard the Qur'an they listened to it and said, "By Allah, this is the thing which has put a barrier between us and the news of heaven." They went to their people and said, "O our people; verily we have heard a wonderful recital (Qur'an) which shows the true path; we believed in it and would not ascribe partners to our Lord." Allah revealed the following verses to his Prophet (Sura 'Jinn') (72): "Say: It has been revealed to me." And what was revealed to him was the conversation of the Jinns.


  Vol 1, Book 12, Number 741:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  The Prophet recited aloud in the prayers in which he was ordered to do so and quietly in the prayers in which he was ordered to do so. "And your Lord is not forgetful." "Verily there was a good example for you in the ways of the Prophet."


  Vol 1, Book 12, Number 742:

  Narrated Abu Wa'il:

  A man came to Ibn Mas'ud and said, "I recited the Mufassal (Suras) at night in one Rak'a." Ibn Mas'ud said, "This recitation is (too quick) like the recitation of poetry. I know the identical Suras which the Prophet used to recite in pairs." Ibn Mas'ud then mentioned 20 Mufassal Suras including two Suras from the family of (i.e. those verses which begin with) AL, HA, MIM (which the Prophet used to recite) in each Rak'a.


  Vol 1, Book 12, Number 743:

  Narrated 'Abdullah bin Abi Qatada:

  My father said, "The Prophet uses to recite Al-Fatiha followed by another Sura in the first two Rakat of the prayer and used to recite only Al-Fatiha in the last two Rakat of the Zuhr prayer. Sometimes a verse or so was audible and he used to prolong the first Rak'a more than the second and used to do the same in the 'Asr and Fajr prayers."


  Vol 1, Book 12, Number 744:

  Narrated Abu Ma'mar:

  We said to Khabbab "Did Allah's Apostle used to recite in Zuhr and 'Asr prayers?" He replied in the affirmative. We said, "How did you come to know about it?" He said, "By the movement of his beard."


  Vol 1, Book 12, Number 745:

  Narrated 'Abdullah bin Abi Qatada:

  My father said, "The Prophet used to recite Al-Fatiha along with another Sura in the first two Rakat of the Zuhr and 'Asr prayers. A verse or so was audible at times and he used to prolong the first Rak'a."


  Vol 1, Book 12, Number 746:

  Narrated 'Abdullah bin Abi Qatada:

  My father said, "The Prophet used to prolong the first Rak'a of the Zuhr prayer and shorten the second one and used to do the same in the Fajr prayer."


  Vol 1, Book 12, Number 747:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "Say Amin" when the Imam says it and if the Amin of any one of you coincides with that of the angels then all his past sins will be forgiven." Ibn Shihab said, "Allah's Apostle used to Say "Amin."


  Vol 1, Book 12, Number 748:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "If any one of you says, "Amin" and the angels in the heavens say "Amin" and the former coincides with the latter, all his past sins will be forgiven."


  Vol 1, Book 12, Number 749:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "Say Amen' when the Imam says "Ghair-il-maghdubi 'alaihim wala-ddal-lin; not the path of those who earn Your Anger (such as Jews) nor of those who go astray (such as Christians); all the past sins of the person whose saying (of Amin) coincides with that of the angels, will be forgiven.


  Vol 1, Book 12, Number 750:

  Narrated Abu Bakra:

  I reached the Prophet in the mosque while he was bowing in prayer and I too bowed before joining the row mentioned it to the Prophet and he said to me, "May Allah increase your love for the good. But do not repeat it again (bowing in that way)."


  Vol 1, Book 12, Number 751:

  Narrated Imran bin Husain:

  I offered the prayer with 'Ali in Basra and he made us remember the prayer which we used to pray with Allah's Apostle. 'Ali said Takbir on each rising and bowing.


  Vol 1, Book 12, Number 752: [Salaat]

  Narrated Abu Salama:

  When Abu Hurairah led us in prayer he used to say Takbir on each bowing and rising. On the completion of the prayer he used to say, "My prayer is more similar to the prayer of Allah's Apostle than that of anyone of you."


  Vol 1, Book 12, Number 753: [Salaat]

  Narrated Mutarrif bin 'Abdullah:

  'Imran bin Husain and I offered the prayer behind Ali bin Abi Talib. When 'Ali prostrated, he said the Takbir, when he raised his head, he said the Takbir and when he got up for the third Rak'a he said the Takbir. On completion of the prayer Imran took my hand and said, "This (i.e. 'Ali) made me remember the prayer of Muhammad" Or he said, "He led us in a prayer like that of Muhammad."


  Vol 1, Book 12, Number 754: [Salaat]

  Narrated 'Ikrima:

  I saw a person praying at Muqam-lbrahim (the place of Abraham by the Ka'ba) and he was saying Takbir on every bowing, rising, standing and sitting. I asked Ibn 'Abbas (about this prayer). He admonished me saying: "Isn't that the prayer of the Prophet?"


  Vol 1, Book 12, Number 755:

  Narrated 'Ikrima:

  I prayed behind a Sheikh at Mecca and he said twenty two Takbirs (during the prayer). I told Ibn 'Abbas that he (i.e. that Sheikh) was foolish. Ibn 'Abbas admonished me and said, "This is the tradition of Abu-l-Qasim." And narrated Abu Hurairah: Whenever Allah's Apostle stood for the prayer, he said Takbir on starting the prayer and then on bowing. On rising from bowing he said, "Sami Allahu Liman hamida" and then while standing straight he used to say, "Rabbana wa lakal hamd" (Al-Laith said, (The Prophet said), 'Walaka-l-hamd'. He used to say Takbir on prostrating and on raising his head from prostration; again he would Say Takbir on prostrating and raising his head. He would then do the same in the whole of the prayer till it was completed. On rising from the second Rak'a (after sitting for At-Tahiyyat), he used to say Takbir.


  Vol 1, Book 12, Number 756:

  Narrated Mus'ab bin Sa'd:

  I offered prayer beside my father and approximated both my hands and placed them in between the knees. My father told me not to do so and said, "We used to do the same but we were forbidden (by the Prophet) to do it and were ordered to place the hands on the knees."


  Chapter 119: Not performing bowing perfectly [You have not prayed]

  Narrated Zaid bin Wahb:

  Hudhaifa saw a person who was not performing the bowing and prostrations perfectly. He said to him, "You have not prayed and if you should die you would die on a religion other than that of Muhammad."

  Hudhaifa zag een persoon die niet perfect aan het buigen was en prostratie. Hij zei tegen hem: "Je hebt niet gebeden en als je zou moeten sterven, je zou sterven aan een andere religie dan die van Mohammed."

  Reference : Sahih al-Bukhari 791
  In-book reference : Book 10, Hadith 186
  English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 757:

  Vol 1, Book 12, Number 758: Internationale nr: 792

  Narrated Al-Bara:

  The bowing, the prostration the sitting in between the two prostrations and the standing after the bowing of the Prophet but not Qiyam (standing in the prayer) and Qu'ud (sitting in the prayer) used to be approximately equal (in duration).


  Chapter 122: The order of the Prophet (pbuh) to a person who did not perform his bowing perfectly that he should repeat his Salat (prayer)

  Narrated Abu Hurairah: [Ga terug en bid]

  Once the Prophet entered the mosque, a man came in, offered the prayer and greeted the Prophet. The Prophet returned his greeting and said to him, "Go back and pray again for you have not prayed." The man offered the prayer again, came back and greeted the Prophet. He said to him thrice, "Go back and pray again for you have not prayed." The man said, "By Him Who has sent you with the truth! I do not know a better way of praying. Kindly teach Me how to pray." He said, "When you stand for the prayer, say Takbir and then recite from the Qur'an what you know and then bow with calmness till you feel at ease, then rise from bowing till you stand straight. Afterwards prostrate calmly till you feel at ease and then raise (your head) and sit with Calmness till you feel at ease and then prostrate with calmness till you feel at ease in prostration and do the same in the whole of your prayer." (See Hadith Vol. 8, Book 74, Hadith 268)

  Toen de profeet de moskee binnenging, kwam er een man binnen die het gebed aanbood en begroette de profeet. De profeet keerde zijn groet terug en zei tegen hem: "Ga terug en bid opnieuw, want je hebt niet gebeden." De man bood aan het gebed opnieuw, kwam terug en begroette de profeet. Hij zei tegen hem driemaal, "Ga terug en bid opnieuw, want je hebt niet gebeden." De man zei: "Bij Hem, Die u met de waarheid heeft gezonden, ik weet niet beter manier van bidden. Leer mij alstublieft hoe te bidden. "Hij zei:" Wanneer u staat voor het gebed, zeg Takbir en reciteer vervolgens uit de Koran wat jij weet en buig dan met kalmte totdat je je op je gemak voelt, en dan opstaan buigen tot je rechtop staat. Daarna kalmeer je tot je je op je gemak voelt en til vervolgens (je hoofd) op en zit kalm tot je je op je gemak voelt en werp je vervolgens voorover tot je je op je gemak voelt en doe hetzelfde in het hele gebed." (See hadith Vol 8, Book 74, Number 268)

  Reference : Sahih al-Bukhari 793
  In-book reference : Book 10, Hadith 188
  English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 759:

  Vol 1, Book 12, Number 760: [Salaat dua]

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet used to say in his bowing and prostrations, "Subhanaka-Allahumma Rabbana wa-bihamdika Allahumma-ighfirli.' (I honor Allah from all what (unsuitable things) is ascribed to Him. O Allah Our Lord! And all the praises are for You. O Allah! Forgive me)."


  Vol 1, Book 12, Number 761: [Salaat dua]

  Narrated Abu Hurairah:

  When the Prophet said, "Sami Allahu Liman hamida" (Allah heard those who sent praises to Him), he would say, "Rabbana wa lakal hamd." On bowing and raising his head from it the Prophet used to say Takbir. He also used to say Takbir on rising after the two prostrations. (See Vol 1, Book 12, Number: 656).


  Vol 1, Book 12, Number 762: [Salaat dua]

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "When the Imam says, "Sami Allahu Liman hamida" you should say, "Allahumma Rabbana wa lakal hamd." And if the saying of any one of you coincides with that of the angels, all his past sins will be forgiven."


  Vol 1, Book 12, Number 763:

  Narrated Anas:

  The Qunut used to be recited in the Maghrib and the Fajr prayers.


  Narrated Rifa'a bin Rafi Az-Zuraqi: [Kathiran dua]

  One day we were praying behind the Prophet. When he raised his head from bowing, he said, "Sami Allahu Liman hamida." A man behind him said, "Rabbana wa lakal hamd, hamdan Kathiran taiyiban mubarakan fihi" (O our Lord! All the praises are for You, many good and blessed praises). When the Prophet completed the prayer, he asked, "Who has said these words?" The man replied, The Prophet said, "I saw over thirty angels competing to write it first." Prophet rose (from bowing) and stood straight till all the vertebrae of his spinal column came to a natural position.

  Reference : Sahih al-Bukhari 799
  In-book reference : Book 10, Hadith 194
  English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 764:

  Vol 1, Book 12, Number 765: [Salaat]

  Narrated Thabit:

  Anas used to demonstrate to us the prayer of the Prophet and while demonstrating, he used to raise his head from bowing and stand so long that we would say that he had forgotten (the prostration).


  Vol 1, Book 12, Number 766: [Salaat]

  Narrated Al-Bara':

  The bowing, the prostrations, the period of standing after bowing and the interval between the two prostrations of the Prophet used to be equal in duration.


  Narrated Aiyub: [Jalsa istarahat]

  Abu Qilaba said, "Malik bin Huwairith used to demonstrate to us the prayer of the Prophet at times other than that of the compulsory prayers. So (once) he stood up for prayer and performed a perfect Qiyam (standing and reciting from the Holy Qur'an) and then bowed and performed bowing perfectly; then he raised his head and stood straight for a while." Abu Qilaba added, "Malik bin Huwairith in that demonstration prayed like this Sheikh of ours, Abu Yazid." Abu Yazid used to sit for a while on raising his head from the second prostration before getting up.

  Reference : Sahih al-Bukhari 802
  In-book reference : Book 10, Hadith 197
  English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 767:

  Chapter 128: One should say Takbir while going in prostration. [Salaat]

  Narrated Abu Bakr bin 'Abdur Rahman Ibn Harith bin Hisham and Abu Salama bin 'Abdur Rahman:

  Abu Hurairah used to say Takbir in all the prayers, compulsory and optional in the month of Ramadan or other months. He used to say Takbir on standing for prayer and on bowing; then he would say, "Salmi'a-l-lahu Liman hamida," and before prostrating he would say "Rabbana walaka-l-hamd." Then he would say Takbir on prostrating and on raising his head from the prostration, then another Takbir on prostrating (for the second time), and on raising his head from the prostration. He also would say the Takbir on standing from the second Rak'a. He used to do the same in every Rak'a till he completed the prayer. On completion of the prayer, he would say, "By Him in Whose Hands my soul is! No doubt my prayer is closer to that of Allah's Apostle than yours, and this was His prayer till he left this world." And Abu Hurairah said, "When Allah's Apostle raised his head from (bowing) he used to say Sami Allahu Liman hamida, Rabbana wa lakal hamd." He Would invoke Allah for some people by naming them: "O Allah! Save Al-Walid bin Al-Walid and Salama bin Hisham and Aiyashbin Abi Rabi'a and the weak and the helpless people among the faithful believers O Allah! Be hard on the tribe of Mudar and let them suffer from famine years like that of the time of Joseph." In those days the Eastern section of the tribe of Mudar was against the Prophet.

  Reference : Sahih al-Bukhari 803
  In-book reference : Book 10, Hadith 198
  English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 768:

  Vol 1, Book 12, Number 769:

  Narrated Anas bin Malik:

  Allah's Apostle fell from a horse and the right side of his body was injured. We went to enquire about his health meanwhile it was time for the prayer and he led the prayer sitting and we also prayed while sitting. On completion of the prayer he said, "The Imam is to be followed; say Takbir when he says it; bow when he bows; rise when he rises and when he says "Sami Allahu Liman hamida" say, "Rabbana wa lakal hamd" and prostrate if he prostrates." Sufyan narrated the same from Ma'mar. Ibn Juraij said that his (the Prophet's) right leg had been injured.


  * Vol 1, Book 12, Number 770:

  Narrated Abu Hurairah:

  De mensen zeiden: “O Allah’s Apostel! Zullen we onze Heer zien op de Dag der Opstanding?” Hij antwoordde: “Heeft u enig twijfel in het zien van de volle maan op een heldere (niet bewolkte) nacht?” Zij antwoordden: “Nee, O Allah’s Apostel!” Hij zei: “Heeft u enig twijfel in het zien van de zon wanneer er geen wolken zijn?” Zij antwoordden negatief. Hij zei: “U zult Allah (uw Heer) op dezelfde manier zien. Op de Dag der Opstanding zullen mensen bijeenkomen en Hij zal de mensen gebieden te volgen wat zij gewoon zijn te aanbidden. Zo zullen sommigen van hen de zon volgen, zo zullen sommigen de maan volgen, en zo zullen sommigen andere goden volgen; en alleen deze natie (moslims) zullen achtergelaten worden met de hypocrieten. Allah zal tot hen komen en zeggen: ‘Ik ben Uw Heer.’ Zij zullen zeggen: ‘We zullen op deze plaats blijven totdat onze Heer naar ons komt en wanneer onze Heer zal komen, zullen we Hem herkennen. Daarna zal Allah tot hen komen en zeggen: ‘Ik ben uw Heer.’ Zij zullen zeggen: ‘U bent onze Heer.’ Allah zal hen roepen, en As-Sirat (een brug) zal over de hel gelegd worden en ik (Muhammed) zal de eerste onder de Apostelen zijn om het met mijn volgelingen te overlopen. Niemand behalve de Apostelen zullen dan in staat zijn om te spreken en zij zullen tot hen zeggen: ‘O Allah! Red ons. O Allah. Red ons.’

  Er zullen haken zijn zoals de doornen van Sa’dan in de hel. Hebt u ooit de doornen van Sa’dan gezien?” De mensen zeiden: “Ja.” Hij zei: “Deze haken zullen zijn als de doornen van Sa’dan maar niemand behalve Allah kent hun grootte en deze zullen de mensen verstrikken naar gelang hun daden; sommigen van hen zullen vallen en voor altijd in de hel verblijven; anderen zullen straf ontvangen (gescheurd in kleine stukken) en zullen uit de Hel komen, tot het moment dat Allah genade bestemt voor degene die hij onder de mensen van de hel welgezind is, Hij zal de engelen gebieden om diegenen uit de hel te halen die niemand dan Hem alleen aanbaden. De engelen zullen hen eruit nemen door hen te herkennen aan de sporen van prostraties, want Allah heeft het (helle) vuur verboden om die sporen weg te nemen. Dus zij komen uit het vuur, het zal het hele menselijke lichaam verteren behalve de merktekens van prostraties. Op dat moment zullen zij slechts als skeletten uit het vuur komen. Het Water van Leven zal over hen uitgegoten worden met als gevolg dat zij zullen groeien als de zaden die groeien op de oever van stromend water. Daarna wanneer Allah klaar is met de oordelen onder zijn schepsels, zal één man achtergelaten worden tussen de hel en het paradijs en hij zal de laatste man zijn van de mensen uit de hel om het paradijs binnen te treden. Hij zal de hel zien, en zal zeggen: ‘O Allah! Keer mijn gezicht van het vuur aangezien de wind mij uitgedroogd heeft en de stoom mij verbrand heeft.’ Allah zal hem vragen: “Zal u iets meer vragen in geval deze gunst aan u wordt gegeven?’ Hij zal zeggen: “Nee bij Uw (Eervolle) Macht!” En hij zal aan zijn Heer (Allah) geven wat hij wil van de beloften en de verbonden. Allah zal dan zijn gezicht uit het Vuur keren. Wanneer hij het Paradijs zal zien en zijn charme zal zien, zal hij stil blijven zolang Allah het wil. Hij zal dan zeggen: ‘O mijn Heer! Laat mij naar de poort van het Paradijs gaan.’ Allah zal hem vragen: ‘Heeft u geen beloften gegeven en verbonden gemaakt (met het gevolg) dat u voor niets meer zou vragen dat wat u in het begin verzocht?’ Hij zal zeggen: ‘O mijn Heer! Maak mij niet de meest ellendige, van onder Uw schepselen.’ Allah zal zeggen: ‘Als dit verzoek wordt gehonoreerd, zal u dan om iets anders vragen?’ Hij zal zeggen: ‘Nee! Bij Uw Macht! Ik zal niets anders vragen.’ Dan zal hij aan zijn Heer geven wat Hij wil van de beloften en de verbonden. Allah zal hem dan laten gaan naar de poort van het Paradijs. Bij het bereiken van het Paradijs en het zien van zijn leven, charme en genot, zal hij stil blijven zo lang Allah het wil en zal dan zeggen: ‘O mijn Heer! Laat mij het paradijs binnengaan.’ Allah zal zeggen: Moge Allah genadig met u zijn, o zoon van Adam! Hoe verraderlijk bent u! Hebt u geen verbonden gemaakt en beloften gegeven dat u voor niets anders zal vragen dan wat u gegeven is?’ Hij zal zeggen: ‘O mijn Heer! Maak mij niet de meest ellendige onder Uw schepselen.’ Dus zal Allah lachen en hem toestaan om het Paradijs binnen te treden en zal hem vragen te verzoeken zoveel als hij wil. Hij zal dit doen totdat al zijn verlangens zijn vervuld. Dan zal Allah zeggen: ‘Verzoek meer van die en die dingen.’ Allah zal hem herinneren en wanneer al zijn verlangens en wensen zijn vervuld, zal Allah zeggen: “Dit alles is aan u gegeven en een overeenkomstige hoeveelheid daarnaast.” Abu Said Al-Khudri, zei tegen Abu Huraira: ‘Allah’s Apostel zei: “Allah zei: ‘Dat is voor u en tien keer meer zoals het.’” Abu Hurairah zei: “Ik herinner mij niet van Allah’s Apostel behalve (zijn uitspraak): ‘Dit alles is aan u gegeven en een overeenkomstige hoeveelheid daarnaast.” Abu Sahd zei: “Ik hoorde hem zeggen: ‘Dat is voor u en tien keer meer overeenkomstig.”


  Vol 1, Book 12, Number 771:

  Narrated 'Abdullah bin Malik bin Buhaina:

  Whenever the Prophet used to offer prayer he used to keep arms away (from the body) so that the whiteness of his armpits was visible.


  Vol 1, Book 12, Number 772: [You have not prayed]

  Narrated Abu Wail:

  Hudhaifa said, "I saw a person not performing his bowing and prostrations perfectly. When he completed the prayer, I told him that he had not prayed." I think that Hudhaifa added (i.e. said to the man), "Had you died, you would have died on a tradition other than that of the Prophet Muhammad."


  Vol 1, Book 12, Number 773:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  The Prophet was ordered (by Allah) to prostrate on seven parts and not to tuck up the clothes or hair (while praying). Those parts are: the forehead (along with the tip of nose), both hands, both knees, and (toes of) both feet.


  Vol 1, Book 12, Number 774:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  The Prophet said, "We have been ordered to prostrates on seven bones and not to tuck up the clothes or hair."


  Vol 1, Book 12, Number 775:

  Narrated Al-Bara' bin 'Azib:

  (and he was not a liar) We used to pray behind the Prophet and when he said, "Sami Allahu Liman hamida" none of us would bend his back (to go for prostration) till the Prophet had placed his, forehead on the ground.


  Vol 1, Book 12, Number 776:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  The Prophet said, "I have been ordered to prostrate on seven bones i.e. on the forehead along with the tip of the nose and the Prophet pointed towards his nose, both hands, both knees and the toes of both feet and not to gather the clothes or the hair."


  Vol 1, Book 12, Number 777:

  Narrated Abu Salama:

  Once I went to Abu- Sa'id Al-Khudri and asked him, "Won't you come with us to the date-palm trees to have a talk?" So Abu Said went out and I asked him, "Tell me what you heard from the Prophet about the Night of Qadr." Abu Said replied, "Once Allah's Apostle performed I'tikaf (seclusion) on the first ten days of the month of Ramadan and we did the same with him. Gabriel came to him and said, 'The night you are looking for is ahead of you.' So the Prophet performed the I'tikaf in the middle (second) ten days of the month of Ramadan and we too performed I'tikaf with him. Gabriel came to him and said, 'The night which you are looking for is ahead of you.' In the morning of the 20th of Ramadan the Prophet delivered a sermon saying, 'Whoever has performed I'tikaf with me should continue it. I have been shown the Night of "Qadr", but have forgotten its date, but it is in the odd nights of the last ten nights. I saw in my dream that I was prostrating in mud and water.' In those days the roof of the mosque was made of branches of date-palm trees. At that time the sky was clear and no cloud was visible, but suddenly a cloud came and it rained. The Prophet led us in the prayer and I saw the traces of mud on the forehead and on the nose of Allah's Apostle. So it was the confirmation of that dream."


  Vol 1, Book 12, Number 778:

  Narrated Sahl bin Sa'd:

  The people used to pray with the Prophet tying their Izars around their necks because of their small sizes and the women were directed that they should not raise their heads from the prostrations till the men had sat straight.


  Vol 1, Book 12, Number 779:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  The Prophet was ordered to prostrate on seven bony parts and not to tuck up his clothes or hair.


  Vol 1, Book 12, Number 780:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  The Prophet said, "I have been ordered to prostrate on seven (bones) and not to tuck up the hair or garment."


  Vol 1, Book 12, Number 781: [Salaat]

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet used to say frequently in his bowing and prostrations "Subhanaka-Allahumma Rabbana Wabihamdika, Allahumma Ighfir-li" (I honor Allah from all what (unsuitable things) is ascribed to Him, O Allah! Our Lord! All praises are for You. O Allah! Forgive me). In this way he was acting on what was explained to him in the Holy Qur'an.


  Vol 1, Book 12, Number 782:

  Narrated Abu Qilaba:

  Once Malik bin Huwairith said to his friends, "Shall I show you how Allah's Apostle used to offer his prayers?" And it was not the time for any of the compulsory congregational prayers. So he stood up (for the prayer) bowed and said the Takbir, then he raised his head and remained standing for a while and then prostrated and raised his head for a while (sat up for a while). He prayed like our Sheikh 'Amr Ibn Salama. (Aiyub said, "The latter used to do a thing which I did not see the people doing i.e. he used to sit between the third and the fourth Rak'a). Malik bin Huwairith said, "We came to the Prophet (after embracing Islam) and stayed with him. He said to us, 'When you go back to your families, pray such and such a prayer at such and such a time, pray such and such a prayer at such and such a time, and when there is the time for the prayer then only of you should pronounce the Adhan for the prayer and the oldest of you should lead the prayer."


  Vol 1, Book 12, Number 783:

  Narrated Al-Bara':

  The time taken by the Prophet in prostrations, bowing, and the sitting interval between the two prostrations was about the same.


  Narrated Thabit: [Jalsa istarahat]

  Anas said, "I will leave no stone unturned in making you offer the prayer as I have seen the Prophet making us offer it." Anas used to do a thing which I have not seen you doing. He used to stand after the bowing for such a long time that one would think that he had forgotten (the prostrations) and he used to sit in-between the prostrations so long that one would think that he had forgotten the second prostration.

  Reference : Sahih al-Bukhari 821
  In-book reference : Book 10, Hadith 215
  English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 784:

  Vol 1, Book 12, Number 785: [Dog]

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet said, "Be straight in the prostrations and none of you should put his forearms on the ground (in the prostration) like a dog."


  Vol 1, Book 12, Number 786: [Jalsa istarahat] Internationale nr: 823

  Narrated Malik bin Huwairith Al-Laithi:

  I saw the Prophet praying and in the odd Rakat, he used to sit for a moment before getting up.


  * Vol 1, Book 12, Number 787: [Jalsa istarahat] Internationale nr: 824

  Narrated Aiyub:

  Abu Qilaba said, "Malik bin Huwairith came to us and led us in the prayer in this mosque of ours and said, I lead you in prayer but I do not want to offer the prayer but just to show you how Allah's Apostle performed his prayers." I asked Abu Qilaba, "How was the prayer of Malik bin Huwairith?" He replied, "Like the prayer of this Sheikh of ours i.e. 'Amr bin Salima." That Sheikh used to pronounce the Takbir perfectly and when he raised his head from the second prostration he would sit for a while and then support himself on the ground and get up.

  Vertaling:

  Abu Qilaba zei: "Malik bin Huwairith kwam naar ons toe en leidde ons in de gebed in deze moskee van ons en zei: 'Ik leid je in gebed, maar ik doe het gebed niet, maar gewoon om je te laten zien hoe Allah's Boodschapper het gebeden uitvoerde. "Ik vroeg Abu Qilaba:" Hoe was het gebed van Malik bin Huwairith? "Hij antwoordde:" Zoals het gebed van deze Sheik van de onze, d.w.z. 'Amr bin Salima'. Die Sheikh sprak de Takbir perfect uit en toen hij zijn hoofd ophief van de tweede uitputting (sadjdah) hij zou een tijdje zitten en dan zichzelf op de grond steunen en opstaan. (Zie Vol 1, Book 11, Number 645)


  Vol 1, Book 12, Number 788:

  Narrated Said bin Al-Harith:

  Abu Said led us in the prayer and said the Takbir aloud on arising from the prostration, and on prostrating, on rising again, and on getting up from the second Rak'a. Abu Said said, "I saw the Prophet doing the same."


  Vol 1, Book 12, Number 789:

  Narrated Mutarrif:

  'Imran and I prayed behind 'Ali bin Abi Talib and he said Takbir on prostrating, on rising and on getting up after the two Rakat (i.e. after the second Rak'a). When the prayer was finished, 'Imran took me by the hand and said, "He ('Ali) has prayed the prayer of Muhammad" (or said, "He made us remember the prayer of Muhammad)."


  Vol 1, Book 12, Number 790:

  Narrated 'Abdullah bin 'Abdullah:

  I saw 'Abdullah bin 'Umar crossing his legs while sitting in the prayer and I, a mere youngster in those days, did the same. Ibn 'Umar forbade me to do so, and said, "The proper way is to keep the right foot propped up and bend the left in the prayer." I said questioningly, "But you are doing so (crossing the legs)." He said, "My feet cannot bear my weight."


  Narrated Muhammad bin 'Amr bin 'Ata': [Tawarruk]

  I was sitting with some of the companions of Allah's Apostle and we were discussing about the way of praying of the Prophet. Abu Humaid As-Saidi said, "I remember the prayer of Allah's Apostle better than any one of you. I saw him raising both his hands up to the level of the shoulders on saying the Takbir; and on bowing he placed his hands on both knees and bent his back straight, then he stood up straight from bowing till all the vertebrate took their normal positions. In prostrations, he placed both his hands on the ground with the forearms away from the ground and away from his body, and his toes were facing the Qibla. On sitting In the second Rak'a he sat on his left foot and propped up the right one; and in the last Rak'a he pushed his left foot forward and kept the other foot propped up and sat over the buttocks."

  Ik zat bij enkele van de metgezellen van Allah's Apostel en wij waren het over de manier van bidden van de profeet. Abu Humaid As-Saidi zei: "Ik herinner me het gebed van Allah's Apostel beter dan iemand van jullie. Ik zag hem zijn beide handen omhoog heffen tot het niveau van de schouders bij het zeggen van de Takbir; en bij het buigen plaatste hij zijn handen op beide knieën en zijn rug recht gebogen, toen stond hij rechtop van buigen tot alle gewervelde botten hun normale posities innamen. In prostraties, plaatste hij beide handen op de grond met de onderarmen weg van de grond en weg van zijn lichaam, en zijn tenen werden geconfronteerd de Qibla. In de tweede Rak'a zat hij op zijn linkervoet en gestut de juiste; en in de laatste Rak'a duwde hij zijn linkervoet naar voren en hield de andere voet gestut en zat over de billen."

  Reference : Sahih al-Bukhari 828
  In-book reference : Book 10, Hadith 222
  English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 791:

  Vol 1, Book 12, Number 792:

  Narrated 'Abdullah bin Buhaina:

  (he was from the tribe of Uzd Shan'u'a and was the ally of the tribe of 'Abdul-Manaf and was one of the companions of the Prophet): Once the Prophet led us in the Zuhr prayer and stood up after the second Rak'a and did not sit down. The people stood up with him. When the prayer was about to end and the people were waiting for him to say the Taslim, he said Takbir while sitting and prostrated twice before saying the Taslim and then he said the Taslim."


  Vol 1, Book 12, Number 793:

  Narrated 'Abdullah bin Malik bin Buhaina:

  Once Allah's Apostle led us in the Zuhr prayer and got up (after the prostrations of the second Rak'a) although he should have sat (for the Tashah-hud). So at the end of the prayer, he prostrated twice while sitting (prostrations of Sahu).


  Vol 1, Book 12, Number 794: [Salaat dua]

  Narrated Shaqlq bin Salama:

  'Abdullah said, "Whenever we prayed behind the Prophet we used to recite (in sitting) 'Peace be on Gabriel, Michael, peace be on so and so. Once Allah's Apostle looked back at us and said, 'Allah Himself is As-Salam (Peace), and if anyone of you prays then he should say, At-Tahiyatu lil-lahi wassalawatu wat-taiyibatu. AsSalamu 'alalika aiyuha-n-Nabiyu wa rahmatu-l-lahi wa barakatuhu. As-Salam alaina wa ala ibadil-lah is-salihin. (All the compliments, prayers and good things are due to Allah: peace be on you, O Prophet and Allah's mercy and blessings be on you. Peace be on us an on the true pious slaves of Allah). (If you say that, it will be for all the slaves in the heaven and the earth). Ash-hadu an la-ilaha illa-l-lahu wa ash-hadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuluhu. (I testify that none has the right to be worshipped but Allah and I also testify that Muhammad is His slave and His Apostle)."


  * Vol 1, Book 12, Number 795: [Ad-Dadjjal]

  Narrated 'Aisha:

  (De vrouw van de profeet) Allah's apostel was gewoon om Allah in te roepen in het gebed zeggend: “Allahumma inni a'udhu bika min adhabil- qabri, wa a'udhu bika min fitnatil-masihid-dajjal, wa a'udhu bika min fitnatil-mahya wa fitnatil-mamati. Allahumma inni a'udhu bika minal-ma thami wal-maghrami. (O Allah, ik zoek toevlucht bij u van de straf van het graf en van de kwellingen van Masi,h Ad-Dadjjal en van de kwellingen van het leven en de dood. O Allah, ik zoek toevlucht bij u van de zonden en van het zijn in schuld).” Iemand zei tegen hem: “Waarom zoekt hij zo dikwijls toevlucht bij Allah van het zijn schuld?” The profeet antwoordde: “Een persoon in schuld vertelt leugens wanneer hij spreekt, en verbreekt beloften wanneer hij die maakt.” ‘Aisha vertelde ook: Ik hoorde Allah's apostel in zijn gebed toevlucht zoeken bij Allah van de kwellingen van Ad-Dadjjal.


  Vol 1, Book 12, Number 796: [Salaat dua]

  Narrated Abu Bakr As-Siddiq:

  I asked Allah's Apostle to teach me an invocation so that I may invoke Allah with it in my prayer. He told me to say, "Allahumma inni zalumtu nafsi zulman kathiran, Wala yaghfirudhdhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'Indika, war-hamni innaka antal-ghafururrahim. (O Allah! I have done great injustice to myself and none except You forgives sins, so please forgive me and be Merciful to me as You are the Forgiver, the Merciful)."


  Vol 1, Book 12, Number 797: [Dua At-Tahiyatu]

  Narrated 'Abdullah:

  When we prayed with the Prophet we used to say, "Peace be on Allah from His slaves and peace be on so and so." The Prophet said, "Don't say As-Salam be on Allah, for He Himself is As-Salam, but say, 'At-tahiyatu lil-lahi was-salawatu wat-taiyibatu. As-salamu 'Alaika aiyuhan-Nabiyu warahmatu-l-lahi wa barakatuhu. As-salamu 'alaina wa 'ala ibadillahis-salihin. (If you say this then it will be for all the slaves in heaven or between heaven and earth). Ashhadu an la-ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan 'Abduhu wa Rasuluhu.' Then select the invocation you like best and recite it." (See Hadith No. 794, 795 & 796).


  Vol 1, Book 12, Number 798:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  I saw Allah's Apostle prostrating in mud and water and saw the mark of mud on his forehead.


  Vol 1, Book 12, Number 799:

  Narrated Um Salama:

  Whenever Allah's Apostle finished his prayers with Taslim, the women would get up and he would stay on for a while in his place before getting up. Ibn Shihab said, "I think (and Allah knows better), that the purpose of his stay was that the women might leave before the men who had finished their prayer. "


  Vol 1, Book 12, Number 800:

  Narrated 'Itban bin Malik:

  We prayed with the Prophet and used to finish our prayer with the Taslim along with him.


  Vol 1, Book 12, Number 801:

  Narrated Mahmud bin Ar-Rabi':

  I remember Allah's Apostle and also the mouthful of water which he took from a bucket in our house and ejected (on me). I heard from ltban bin Malik Al-Ansari, who was one from Bani Salim, saying, "I used to lead my tribe of Bani Salim in prayer. Once I went to the Prophet and said to him, 'I have weak eye-sight and at times the rainwater flood intervenes between me and the mosque of my tribe and I wish that you would come to my house and pray at some place so that I could take that place as a place for praying (mosque). He said, "Allah willing, I shall do that." Next day Allah's Apostle along with Abu Bakr, came to my house after the sun had risen high and he asked permission to enter. I gave him permission, but he didn't sit till he said to me, "Where do you want me to pray in your house?" I pointed to a place in the house where I wanted him to pray. So he stood up for the prayer and we aligned behind him. He completed the prayer with Taslim and we did the same simultaneously."


  Vol 1, Book 12, Number 802:

  Narrated Abu Ma'bad:

  (the freed slave of Ibn 'Abbas) Ibn 'Abbas told me, "In the lifetime of the Prophet it was the custom to celebrate Allah's praises aloud after the compulsory congregational prayers." Ibn 'Abbas further said, "When I heard the Dhikr, I would learn that the compulsory congregational prayer had ended."


  Vol 1, Book 12, Number 803:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  I used to recognize the completion of the prayer of the Prophet by hearing Takbir.


  Vol 1, Book 12, Number 804:

  Narrated Abu Hurairah:

  Some poor people came to the Prophet and said, "The wealthy people will get higher grades and will have permanent enjoyment and they pray like us and fast as we do. They have more money by which they perform the Hajj, and 'Umra; fight and struggle in Allah's Cause and give in charity." The Prophet said, "Shall I not tell you a thing upon which if you acted you would catch up with those who have surpassed you? Nobody would overtake you and you would be better than the people amongst whom you live except those who would do the same. Say "Sub-han-al-lah", "Alhamdu-lillah" and "Allahu Akbar" thirty three times each after every (compulsory) prayer." We differed and some of us said that we should say, "Subhan-al-lah" thirty three times and "Alhamdu lillah" thirty three times and "Allahu Akbar" thirty four times. I went to the Prophet who said, "Say, "Subhan-al-lah" and "Alhamdu lillah" and "Allahu Akbar" all together for thirty three times."


  Vol 1, Book 12, Number 805: [Salaat dua]

  Narrated Warrad:

  (the clerk of Al-Mughira bin Shu'ba) Once Al-Mughira dictated to me in a letter addressed to Mu'awiya that the Prophet used to say after every compulsory prayer, "La ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa-lahul-hamdu, wahuwa ala kulli shai in qadir. Allahumma la mani 'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal-jaddi minka-l-jadd. (None has the right to be worshipped but Allah and He has no partner in Lordship or in worship or in the Names and the Qualities, and for Him is the Kingdom and all the praises are for Him and He is omnipotent. O Allah! Nobody can hold back what you give and nobody can give what You hold back. Hard (efforts by anyone for anything cannot benefit one against Your Will)." And Al-Hasan said, "Al-jadd' means prosperity."


  Vol 1, Book 12, Number 806:

  Narrated Samura bin Jundab:

  The Prophet used to face us on completion of the prayer.


  Vol 1, Book 12, Number 807:

  Narrated Zaid bin Khalid Al-Juhani:

  The Prophet led us in the Fajr prayer at Hudaibiya after a rainy night. On completion of the prayer, he faced the people and said, "Do you know what your Lord has said (revealed)?" The people replied, "Allah and His Apostle know better." He said, "Allah has said, 'In this morning some of my slaves remained as true believers and some became non-believers; whoever said that the rain was due to the Blessings and the Mercy of Allah had belief in Me and he disbelieves in the stars, and whoever said that it rained because of a particular star had no belief in Me but believes in that star.' "


  Vol 1, Book 12, Number 808:

  Narrated Anas bin Malik:

  Once the Prophet delayed the 'Isha' prayer until midnight and then came to us. Having prayed he faced us and said, "The people had prayed and slept but you were in the prayer as long as you were waiting for it."


  Vol 1, Book 12, Number 809:

  Narrated Um Salama:

  "The Prophet after finishing the prayer with Taslim used to stay at his place for a while." Ibn Shihab said, "I think (and Allah knows better), that he used to wait for the departure of the women who had prayed." Ibn Shihab wrote that he had heard it from Hind bint Al-Harith Al-Firasiya from Um Salama, the wife of the Prophet (Hind was from the companions of Um Salama) who said, "When the Prophet finished the prayer with Taslim, the women would depart and enter their houses before Allah's Apostle departed."


  Vol 1, Book 12, Number 810:

  Narrated 'Uqba:

  I offered the 'Asr prayer behind the Prophet at Medina. When he had finished the prayer with Taslim, he got up hurriedly and went out by crossing the rows of the people to one of the dwellings of his wives. The people got scared at his speed . The Prophet came back and found the people surprised at his haste and said to them, "I remembered a piece of gold Lying in my house and I did not like it to divert my attention from Allah's worship, so I have ordered it to be distributed (in charity)."


  Vol 1, Book 12, Number 811:

  Narrated 'Abdullah:

  You should not give away a part of your prayer to Satan by thinking that it is necessary to depart (after finishing the prayer) from one's right side only; I have seen the Prophet often leave from the left side.


  Vol 1, Book 12, Number 812:

  Narrated Ibn 'Umar:

  During the holy battle of Khaibar the Prophet said, "Whoever ate from this plant (i.e. garlic) should not enter our mosque."


  Vol 1, Book 12, Number 813:

  Narrated 'Ata':

  I heard Jabir bin 'Abdullah saying, "The Prophet said, 'Whoever eats (from) this plant (he meant garlic) should keep away from our mosque." I said, "What does he mean by that?" He replied, "I think he means only raw garlic."


  Vol 1, Book 12, Number 814:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  The Prophet said, "Whoever eats garlic or onion should keep away from our mosque or should remain in his house." (Jabir bin 'Abdullah, in another narration said, "Once a big pot containing cooked vegetables was brought. On finding unpleasant smell coming from it, the Prophet asked, 'What is in it?' He was told all the names of the vegetables that were in it. The Prophet ordered that it should be brought near to some of his companions who were with him. When the Prophet saw it he disliked to eat it and said, 'Eat. (I don't eat) for I converse with those whom you don't converse with (i.e. the angels)."


  Vol 1, Book 12, Number 815:

  Narrated 'Abdul 'Aziz:

  A man asked Anas, "What did you hear from the Prophet about garlic?" He said, "The Prophet said, 'Whoever has eaten this plant should neither come near us nor pray with us."


  Vol 1, Book 12, Number 816:

  Narrated Sulaiman Ash-Shaibam:

  I heard Ash-Sha'bi saying, "A person who was accompanying the Prophet passed by a grave that was separated from the other graves told me that the Prophet once led the people in the (funeral) prayer and the people had aligned behind him. I said, "O Aba 'Amr! Who told you about it?" He said, "Ibn Abbas."


  Vol 1, Book 12, Number 817:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  The Prophet said, "Ghusl (taking a bath) on Friday is compulsory for every Muslim reaching the age of puberty."


  Vol 1, Book 12, Number 818:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  One night I slept at the house of my aunt Maimuna and the Prophet slept (too). He got up (for prayer) in the last hours of the night and performed a light ablution from a hanging leather skin. ('Amr, the sub-narrator described that the ablution was very light). Then he stood up for prayer and I got up too and performed the ablution in the same way and joined him on his left side. He pulled me to the right and prayed as much as Allah will. Then he lay down and slept and I heard his breath sounds till the Mu'adh-dhin came to him to inform him about the (Fajr) prayer. He left with him for the prayer and prayed without repeating the ablution. (Sufyan the subnarrator said: We said to 'Amr, "Some people say, 'The eyes of the Prophet sleep but his heart never sleeps.' " 'Amr said, "'Ubai bin 'Umar said, 'The dreams of the Prophets are Divine Inspirations. Then he recited, '(O my son), I have seen in dream that I was slaughtering you (offering you in sacrifice).") (37.102)


  Vol 1, Book 12, Number 819:

  Narrated Anas bin Malik:

  My grandmother Mulaika invited Allah's Apostle for a meal which she had prepared specially for him. He ate some of it and said, "Get up. I shall lead you in the prayer." I brought a mat that had become black owing to excessive use and I sprinkled water on it. Allah's Apostle stood on it and prayed two Rakat; and the orphan was with me (in the first row), and the old lady stood behind us.


  Vol 1, Book 12, Number 820:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  Once I came riding a she-ass and I, then, had just attained the age of puberty. Allah's Apostle was leading the people in prayer at Mina facing no wall. I passed in front of the row and let loose the she-ass for grazing and joined the row and no one objected to my deed.


  Vol 1, Book 12, Number 821:

  Narrated 'Aisha:

  Once Allah's Apostle delayed the 'Isha' prayer till 'Umar informed him that the women and children had slept. Then Allah's Apostle came out and said: "None from amongst the dwellers of earth have prayed this prayer except you." In those days none but the people of Medina prayed.


  Vol 1, Book 12, Number 822:

  Narrated 'Abdur Rahman bin 'Abis:

  A person asked Ibn Abbas, "Have you ever presented yourself at the ('Id) prayer with Allah's Apostle?" He replied, "Yes." And had it not been for my kinship (position) with the Prophet it would not have been possible for me to do so (for he was too young). The Prophet went to the mark near the house of Kathir bin As-Salt and delivered a sermon. He then went towards the women. He advised and reminded them and asked them to give alms. So the woman would bring her hand near her neck and take off her necklace and put it in the garment of Bilal. Then the Prophet and Bilal came to the house."


  Vol 1, Book 12, Number 823:

  Narrated 'Aisha:

  Once Allah's Apostle delayed the 'Isha' prayer till 'Umar informed him that the women and children had slept. The Prophet came out and said, "None except you from amongst the dwellers of earth is waiting for this prayer." In those days, there was no prayer except in Medina and they used to pray the 'Isha' prayer between the disappearance of the twilight and the first third of the night.


  Vol 1, Book 12, Number 824:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet said, "If your women ask permission to go to the mosque at night, allow them."


  Vol 1, Book 12, Number 825:

  Narrated Um Salama:

  (the wife of the Prophet) In the lifetime of Allah's Apostle the women used to get up when they finished their compulsory prayers with Taslim. The Prophet and the men would stay on at their places as long as Allah will. When the Prophet got up, the men would then get up.


  Vol 1, Book 12, Number 826:

  Narrated 'Aisha:

  When Allah's Apostle finished the Fajr prayer, the women would leave covered in their sheets and were not recognized owing to the darkness.


  Vol 1, Book 12, Number 827:

  Narrated 'Abdullah bin Abi Qatada Al-Ansari:

  My father said, "Allah's Apostle said, "Whenever I stand for prayer, I want to prolong it but on hearing the cries of a child, I would shorten it as I dislike to put its mother in trouble."


  Vol 1, Book 12, Number 828:

  Narrated 'Aisha:

  Had Allah's Apostle known what the women were doing, he would have forbidden them from going to the mosque as the women of Bani Israel had been forbidden. Yahya bin Said (a sub-narrator) asked 'Amra (another sub-narrator), "Were the women of Bani Israel forbidden?" She replied "Yes."


  Vol 1, Book 12, Number 829:

  Narrated Um Salama:

  Whenever Allah's Apostle completed the prayer with Taslim, the women used to get up immediately and Allah's Apostle would remain at his place for someone before getting up. (The sub-narrator (Az-Zuhri) said, "We think, and Allah knows better, that he did so, so that the women might leave before men could get in touch with them)."


  Vol 1, Book 12, Number 830:

  Narrated Anas:

  The Prophet prayed in the house of Um Sulaim; and I, along with an orphan stood behind him while Um Sulaim (stood) behind us.


  Vol 1, Book 12, Number 831:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle used to offer the Fajr prayer when it was still dark and the believing women used to return (after finishing their prayer) and nobody could recognize them owing to darkness, or they could not recognize one another.


  Vol 1, Book 12, Number 832:

  Narrated Salim bin 'Abdullah:

  My father said, "The Prophet said, 'If the wife of any one of you asks permission (to go to the mosque) do not forbid her."

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 13: 1 - 63

  Friday Prayer


  Top Index

  Vol 2, Book 13, Number 1:

  Narrated Abu Hurairah:

  I heard Allah's Apostle (p.b.u.h) saying, "We (Muslims) are the last (to come) but (will be) the foremost on the Day of Resurrection though the former nations were given the Holy Scriptures before us. And this was their day (Friday) the celebration of which was made compulsory for them but they differed about it. So Allah gave us the guidance for it (Friday) and all the other people are behind us in this respect: the Jews' (holy day is) tomorrow (i.e. Saturday) and the Christians' (is) the day after tomorrow (i.e. Sunday)."


  Vol 2, Book 13, Number 2:

  Narrated 'Abdullah bin Umar:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "Anyone of you attending the Friday (prayers) should take a bath."


  Vol 2, Book 13, Number 3:

  Narrated Ibn 'Umar:

  While Umar bin Al-Khattab was standing and delivering the sermon on a Friday, one of the companions of the Prophet, who was one of the foremost Muhajirs (emigrants) came. 'Umar said to him, "What is the time now?" He replied, "I was busy and could not go back to my house till I heard the Adhan. I did not perform more than the ablution." Thereupon 'Umar said to him, "Did you perform only the ablution although you know that Allah's Apostle (p.b.u.h) used to order us to take a bath (on Fridays)?"


  Vol 2, Book 13, Number 4:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "The taking of a bath on Friday is compulsory for every male (Muslim) who has attained the age of puberty."


  Vol 2, Book 13, Number 5:

  Narrated Abu Said:

  I testify that Allah's Apostle said, "The taking of a bath on Friday is compulsory for every male Muslim who has attained the age of puberty and (also) the cleaning of his teeth with Siwak, and the using of perfume if it is available." Amr (a sub-narrator) said, "I confirm that the taking of a bath is compulsory, but as for the Siwak and the using of perfume, Allah knows better whether it is obligatory or not, but according to the Hadith it is as above.")


  Vol 2, Book 13, Number 6:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "Any person who takes a bath on Friday like the bath of Janaba and then goes for the prayer (in the first hour i.e. early), it is as if he had sacrificed a camel (in Allah's cause); and whoever goes in the second hour it is as if he had sacrificed a cow; and whoever goes in the third hour, then it is as if he had sacrificed a horned ram; and if one goes in the fourth hour, then it is as if he had sacrificed a hen; and whoever goes in the fifth hour then it is as if he had offered an egg. When the Imam comes out (i.e. starts delivering the Khutba), the angels present themselves to listen to the Khutba."


  Vol 2, Book 13, Number 7:

  Narrated Abu Hurairah:

  While 'Umar (bin Al-Khattab) was delivering the Khutba on a Friday, a man entered (the mosque). 'Umar asked him, "What has detained you from the prayer?" The man said, "It was only that when I heard the Adhan I performed ablution (for the prayer)." On that 'Umar said, "Did you not hear the Prophet saying: 'Anyone of you going out for the Jumua prayer should take a bath'?".


  Vol 2, Book 13, Number 8:

  Narrated Salman-Al-Farsi:

  The Prophet (p.b.u.h) said, "Whoever takes a bath on Friday, purifies himself as much as he can, then uses his (hair) oil or perfumes himself with the scent of his house, then proceeds (for the Jumua prayer) and does not separate two persons sitting together (in the mosque), then prays as much as (Allah has) written for him and then remains silent while the Imam is delivering the Khutba, his sins in-between the present and the last Friday would be forgiven."


  Vol 2, Book 13, Number 9:

  Narrated Tawus:

  I said to Ibn 'Abbas, "The people are narrating that the Prophet said, 'Take a bath on Friday and wash your heads (i.e. take a thorough bath) even though you were not Junub and use perfume'." On that Ibn 'Abbas replied, "I know about the bath, (i.e. it is essential) but I do not know about the perfume (i.e. whether it is essential or not.)~


  Vol 2, Book 13, Number 10:

  Narrated Tawus:

  Ibn 'Abbas mentioned the statement of the Prophet regarding the taking of a bath on Friday and then I asked him whether the Prophet (p.b.u.h) had ordered perfume or (hair) oil to be used if they could be found in one's house. He (Ibn 'Abbas) replied that he did not know about it.


  Vol 2, Book 13, Number 11:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  Umar bin Al-Khattab saw a silken cloak (being sold) at the gate of the Mosque and said to Allah's Apostle, "I wish you would buy this to wear on Fridays and also on occasions of the arrivals of the delegations." Allah's Apostle replied, "This will be worn by a person who will have no share (reward) in the Hereafter." Later on similar cloaks were given to Allah's Apostle and he gave one of them to 'Umar bin Al-Khattab. On that 'Umar said, "O Allah's Apostle! You have given me this cloak although on the cloak of Atarid (a cloak merchant who was selling that silken cloak at the gate of the mosque) you passed such and such a remark." Allah's Apostle replied, "I have not given you this to wear". And so 'Umar bin Al-Khattab gave it to his pagan brother in Mecca to wear.


  Vol 2, Book 13, Number 12:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "If I had not found it hard for my followers or the people, I would have ordered them to clean their teeth with Siwak for every prayer."


  Vol 2, Book 13, Number 13:

  Narrated Anas:

  Allah's Apostle I said, "I have told you repeatedly to (use) the Siwak. (The Prophet put emphasis on the use of the Siwak.)


  Vol 2, Book 13, Number 14:

  Narrated Hudhaifa:

  When the Prophet (p.b.u.h) got up at night (for the night prayer), he used to clean his mouth .


  Vol 2, Book 13, Number 15:

  Narrated 'Aisha:

  AbdurRahman bin Abi Bakr came holding a Siwak with which he was cleaning his teeth. Allah's Apostle looked at him. I requested Abdur-Rahman to give the Siwak to me and after he gave it to me I divided it, chewed it and gave it to Allah's Apostle. Then he cleaned his teeth with it and (at that time) he was resting against my chest.


  Vol 2, Book 13, Number 16:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet used to recite the following in the Fajr prayer of Friday, "Alif, Lam, Mim, Tanzil" (Surat-as-Sajda #32) and "Hal-ata-ala-l-Insani" (i.e. Surah-Ad-Dahr #76).


  Vol 2, Book 13, Number 17:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  The first Jumua prayer which was offered after a Jumua prayer offered at the mosque of Allah's Apostle took place in the mosque of the tribe of 'Abdul Qais at Jawathi in Bahrain.


  Vol 2, Book 13, Number 18:

  Narrated Ibn Umar:

  I heard Allah's Apostle saying, "All of you are Guardians." Yunis said: Ruzaiq bin Hukaim wrote to Ibn Shihab while I was with him at Wadi-al-Qura saying, "Shall I lead the Jumua prayer?" Ruzaiq was working on the land (i.e farming) and there was a group of Sudanese people and some others with him; Ruzaiq was then the Governor of Aila. Ibn Shihab wrote (to Ruzaiq) ordering him to lead the Jumua prayer and telling him that Salim told him that 'Abdullah bin 'Umar had said, "I heard Allah's Apostle saying, 'All of you are guardians and responsible for your wards and the things under your care. The Imam (i.e. ruler) is the guardian of his subjects and is responsible for them and a man is the guardian of his family and is responsible for them. A woman is the guardian of her husband's house and is responsible for it. A servant is the guardian of his master's belongings and is responsible for them.' I thought that he also said, 'A man is the guardian of his father's property and is responsible for it. All of you are guardians and responsible for your wards and the things under your care."


  Vol 2, Book 13, Number 19:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  I heard Allah's Apostle saying, "Anyone of you coming for the Jumua prayer should take a bath."


  Vol 2, Book 13, Number 20:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  Allah's Apostle said, "The taking of a bath on Friday is compulsory for every Muslim who has attained the age of puberty."


  Vol 2, Book 13, Number 21:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said "We are the last (to come amongst the nations) but (will be) the foremost on the Day of Resurrection. They were given the Holy Scripture before us and we were given the Quran after them. And this was the day (Friday) about which they differed and Allah gave us the guidance (for that). So tomorrow (i.e. Saturday) is the Jews' (day), and the day after tomorrow (i.e. Sunday) is the Christians'." The Prophet (p.b.u.h) remained silent (for a while) and then said, "It is obligatory for every Muslim that he should take a bath once in seven days, when he should wash his head and body."

  Narrated Abu Hurairah through different narrators that the Prophet said, "It is Allah's right on every Muslim that he should take a bath (at least) once in seven days."


  Vol 2, Book 13, Number 22:

  Narrated Ibn Umar:

  The Prophet (p.b.u.h) said, "Allow women to go to the Mosques at night."


  * Vol 2, Book 13, Number 23:

  Narrated Ibn Umar:

  Een van de vrouwen van ‘Umar (bin al-Khattab) ging vaak voor Fajr en ‘Isha gebed naar de moskee. Aan haar werd gevraagd waarom ze dat deed, terwijl ze weet dat ‘Umar het niet leuk vindt en dat hij een grote ghaira (zelf respect) voorzichzelf had. Zij antwoordde: “Wat houdt hem tegen om mij te beletten van deze handeling?” De ander antwoordde: “De verklaring van Allah's Boodschapper: ‘Verbied Allah's dienaressen niet om naar Allah's Moskeeën te gaan' is dat wat hem tegen houd”.


  Vol 2, Book 13, Number 24: [Adhan]

  Narrated Muhammad bin Sirin:

  On a rainy day Ibn Abbas said to his Muadh-dhin, "After saying, 'Ash-hadu anna Muhammadan Rasulullah' (I testify that Muhammad is Allah's Apostle), do not say 'Haiya 'Alas-Salat' (come for the prayer) but say 'Pray in your houses'." (The man did so). But the people disliked it. Ibn Abbas said, "It was done by one who was much better than I (i.e. the Prophet (p.b.u.h) ). No doubt, the Jumua prayer is compulsory but I dislike to put you to task by bringing you out walking in mud and slush."


  Vol 2, Book 13, Number 25:

  Narrated Aisha:

  (the wife of the Prophet) The people used to come from their abodes and from Al-'Awali (i.e. outskirts of Medina up to a distance of four miles or more from Medina). They used to pass through dust and used to be drenched with sweat and covered with dust; so sweat used to trickle from them. One of them came to Allah's Apostle who was in my house. The Prophet said to him, "I wish that you keep yourself clean on this day of yours (i.e. take a bath)."


  Vol 2, Book 13, Number 26:

  Narrated Yahya bin Said:

  I asked 'Amra about taking a bath on Fridays. She replied, " Aisha said, 'The people used to work (for their livelihood) and whenever they went for the Jumua prayer, they used to go to the mosque in the same shape as they had been in work. So they were asked to take a bath on Friday.' "


  Vol 2, Book 13, Number 27:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet used to offer the Jumua prayer immediately after mid-day.


  Vol 2, Book 13, Number 28:

  Narrated Anas bin Malik:

  We used to offer the Jumua prayer early and then have an afternoon nap.


  Vol 2, Book 13, Number 29:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet used to offer the prayer earlier if it was very cold; and if it was very hot he used to delay the prayer, i.e. the Jumua prayer.


  Vol 2, Book 13, Number 30:

  Narrated Abu 'Abs:

  I heard the Prophet saying, "Anyone whose feet are covered with dust in Allah's cause, shall be saved by Allah from the Hell-Fire."


  Vol 2, Book 13, Number 31:

  Narrated Abu Hurairah:

  heard Allah's Apostles (p.b.u.h) saying, "If the prayer is started do not run for it but just walk for it calmly and pray whatever you get, and complete whatever is missed. "


  Vol 2, Book 13, Number 32:

  Narrated 'Abdullah bin Abi Qatada on the authority of his father:

  The Prophet (p.b.u.h) said, "Do not stand up (for prayer) unless you see me, and observe calmness and solemnity".


  Vol 2, Book 13, Number 33:

  Narrated Salman Al-Farsi:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "Anyone who takes a bath on Friday and cleans himself as much as he can and puts oil (on his hair) or scents himself; and then proceeds for the prayer and does not force his way between two persons (assembled in the mosque for the Friday prayer), and prays as much as is written for him and remains quiet when the Imam delivers the Khutba, all his sins in between the present and the last Friday will be forgiven."


  Vol 2, Book 13, Number 34:

  Narrated Ibn Juraij:

  I heard Nazi' saying, "Ibn Umar, said, 'The Prophet forbade that a man should make another man to get up to sit in his place' ". I said to Nafi', 'Is it for Jumua prayer only?' He replied, "For Jumua prayer and any other (prayer)."


  Vol 2, Book 13, Number 35:

  Narrated As-Saib bin Yazid:

  In the life-time of the Prophet, Abu Bakr and Umar, the Adhan for the Jumua prayer used to be pronounced when the Imam sat on the pulpit. But during the Caliphate of 'Uthman when the Muslims increased in number, a third Adhan at Az-Zaura' was added. Abu 'Abdullah said, "Az-Zaura' is a place in the market of Medina."


  * Vol 2, Book 13, Number 36:

  Narrated As-Saib bin Yazid:

  De persoon die de aantallen van Adhan vermeerderde van de Jumua gebed naar drie, was ‘Uthman bin ‘Affan en het was alsof de mensen van Madinah werden uitgebreid. Tijdens het leven van de profeet, was er maar een Muadh-dhin en de Adhan werd uitgeroepen, nadat de Imam zijn plaats had ingenomen (op de preekstoel).


  * Vol 2, Book 13, Number 37: [Adhan]

  Narrated Abu Umama bin Sahl bin Hunaif:

  I heard Muawiya bin Abi Sufyan (repeating the statements of the Adhan) while he was sitting on the pulpit. When the Muadh-dhin pronounced the Adhan saying, "Allahu-Akbar, Allahu Akbar", Muawiya said: "Allah Akbar, Allahu Akbar." And when the Muadh-dhin said, "Ash-hadu an la ilaha illal-lah (I testify that none has the right to be worshipped but Allah)", Muawiya said, "And (so do) I". When he said, "Ash-hadu anna Muhammadan Rasulullah" (I testify that Muhammad is Allah's Apostle), Muawiya said, "And (so do) I". When the Adhan was finished, Muawiya said, "O people, when the Muadh-dhin pronounced the Adhan I heard Allah's Apostle on this very pulpit saying what you have just heard me saying".


  * Vol 2, Book 13, Number 38: [Adhan 2de]

  Narrated As-Sa'ib bin Yazid:

  'Uthman bin 'Affan introduced the second Adhan on Fridays when the number of the people in the mosque increased. Previously the Adhan on Fridays used to be pronounced only after the Imam had taken his seat (on the pulpit).

  'Uthman bin' Affan introduceerde de tweede Adhan op vrijdagen wanneer de aantal van de mensen in de moskee gestegen was. Vroeger werd de Adhan op vrijdagen alleen uitgesproken nadat de Imam plaatst genomen had op zijn stoel (preekstoel).


  Vol 2, Book 13, Number 39: [Adhan 3de]

  Narrated Az-Zuhri:

  I heard As-Saib bin Yazid, saying, "In the life-time of Allah's Apostle, and Abu Bakr and Umar, the Adhan for the Jumua prayer used to be pronounced after the Imam had taken his seat on the pulpit. But when the people increased in number during the caliphate of 'Uthman, he introduced a third Adhan (on Friday for the Jumua prayer) and it was pronounced at Az-Zaura' and that new state of affairs remained so in the succeeding years.
  Abu `Abdullah said, "Az-Zaura' is a place in the market of Medina."


  Vol 2, Book 13, Number 40:

  Narrated Abu Hazim bin Dinar:

  Some people went to Sahl bin Sad As-Sa'idi and told him that they had different opinions regarding the wood of the pulpit. They asked him about it and he said, "By Allah, I know of what wood the pulpit was made, and no doubt I saw it on thy very first day when Allah's Apostle I took his seat on it. Allah's Apostle sent for such and such an Ansari woman (and Sahl mentioned her name) and said to her, 'Order your slave-carpenter to prepare for me some pieces of wood (i.e. pulpit) on which I may sit at the time of addressing the people.' So she ordered her slave-carpenter and he made it from the tamarisk of the forest and brought it (to the woman). The woman sent that (pulpit) to Allah's Apostle who ordered it to be placed here. Then I saw Allah's Apostle praying on it and then bowed on it. Then he stepped back, got down and prostrated on the ground near the foot of the pulpit and again ascended the pulpit. After finishing the prayer he faced the people and said, 'I have done this so that you may follow me and learn the way I pray.'"


  Vol 2, Book 13, Number 41:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  The Prophet used to stand by a stem of a date-palm tree (while delivering a sermon). When the pulpit was placed for him we heard that stem crying like a pregnant she-camel till the Prophet got down from the pulpit and placed his hand over it.


  Vol 2, Book 13, Number 42: [Jumua]

  Narrated Salim:

  My father said, "I heard the Prophet delivering the Khutba on the pulpit and he said, 'Whoever comes for the Jumua prayer should take a bath (before coming).'


  Vol 2, Book 13, Number 43:

  Narrated Ibn Umar:

  The Prophet (p.b.u.h) used to deliver the Khutba while standing and then he would sit, then stand again as you do now-a-days.


  Vol 2, Book 13, Number 44:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  One day the Prophet sat on the pulpit and we sat around him.


  Vol 2, Book 13, Number 45:

  Narrated 'Amr bin Taghlib:

  Some property or something was brought to Allah's Apostle and he distributed it. He gave to some men and ignored the others. Later he got the news of his being admonished by those whom he had ignored. So he glorified and praised Allah and said, "Amma ba'du. By Allah, I may give to a man and ignore another, although the one whom I ignore is more beloved to me than the one whom I give. But I give to some people as I feel that they have no patience and no contentment in their hearts and I leave those who are patient and self-contented with the goodness and wealth which Allah has put into their hearts and 'Amr bin Taghlib is one of them." Amr added, By Allah! Those words of Allah's Apostle are more beloved to me than the best red camels.


  Vol 2, Book 13, Number 46: [Tahajjud]

  Narrated Aisha:

  Once in the middle of the night Allah's Apostle (p.b.u.h) went out and prayed in the mosque and some men prayed with him. The next morning the people spoke about it and so more people gathered and prayed with him (in the second night). They circulated the news in the morning, and so, on the third night the number of people increased greatly. Allah's Apostle (p.b.u.h) came out and they prayed behind him. On the fourth night the mosque was overwhelmed by the people till it could not accommodate them. Allah's Apostle came out only for the Fajr prayer and when he finished the prayer, he faced the people and recited "Tashah-hud" (I testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is His Apostle), and then said, "Amma ba'du. Verily your presence (in the mosque at night) was not hidden from me, but I was afraid that this prayer (Prayer of (Tahajjud) might be made compulsory and you might not be able to carry it out."


  Vol 2, Book 13, Number 47:

  Narrated Abu Hummaid As-Sa'idi

  One night Allah's Apostle (p.b.u.h) stood up after the prayer and recited "Tashah-hud" and then praised Allah as He deserved and said, "Amma ba'du."


  Vol 2, Book 13, Number 48:

  Narrated Al-Miswar bin Makhrama:

  Once Allah's Apostle got up for delivering the Khutba and I heard him after "Tashah-hud" saying "Amma ba'du."


  Vol 2, Book 13, Number 49:

  Narrated Ibn Abbas:

  Once the Prophet ascended the pulpit and it was the last gathering in which he took part. He was covering his shoulder with a big cloak and binding his head with an oily bandage. He glorified and praised Allah and said, "O people! Come to me." So the people came and gathered around him and he then said, "Amma ba'du." "From now onward the Ansar will decrease and other people will increase. So anybody who becomes a ruler of the followers of Muhammad and has the power to harm or benefit people then he should accept the good from the benevolent amongst them (Ansar) and overlook the faults of their wrong-doers."


  Vol 2, Book 13, Number 50:

  Narrated 'Abdullah Ibn Umar:

  The Prophet used to deliver two Khutbas and sit in between them


  Vol 2, Book 13, Number 51:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "When it is a Friday, the angels stand at the gate of the mosque and keep on writing the names of the persons coming to the mosque in succession according to their arrivals. The example of the one who enters the mosque in the earliest hour is that of one offering a camel (in sacrifice). The one coming next is like one offering a cow and then a ram and then a chicken and then an egg respectively. When the Imam comes out (for Jumua prayer) they (i.e. angels) fold their papers and listen to the Khutba."


  Vol 2, Book 13, Number 52:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  A person entered the mosque while the Prophet was delivering the Khutba on a Friday. The Prophet said to him, "Have you prayed?" The man replied in the negative. The Prophet said, "Get up and pray two Rakat."


  Vol 2, Book 13, Number 53:

  Narrated Jabir:

  A man entered the Mosque while the Prophet was delivering the Khutba. The Prophet said to him, "Have you prayed?" The man replied in the negative. The Prophet said, "Pray two Rakat."


  Vol 2, Book 13, Number 54:

  Narrated Anas:

  While the Prophet was delivering the Khutba on a Friday, a man stood up and said, "O, Allah's Apostle! The livestock and the sheep are dying, so pray to Allah for rain." So he (the Prophet) raised both his hands and invoked Allah (for it).


  Vol 2, Book 13, Number 55:

  Narrated Anas bin Malik:

  Once in the lifetime of the Prophet (p.b.u.h) the people were afflicted with drought (famine). While the Prophet was delivering the Khutba on a Friday, a Bedouin stood up and said, "O, Allah's Apostle! Our possessions are being destroyed and the children are hungry; Please invoke Allah (for rain)". So the Prophet raised his hands. At that time there was not a trace of cloud in the sky. By Him in Whose Hands my soul is as soon as he lowered his hands, clouds gathered like mountains, and before he got down from the pulpit, I saw the rain falling on the beard of the Prophet. It rained that day, the next day, the third day, the fourth day till the next Friday. The same Bedouin or another man stood up and said, "O Allah's Apostle! The houses have collapsed, our possessions and livestock have been drowned; Please invoke Allah (to protect us)". So the Prophet I raised both his hands and said, "O Allah! Round about us and not on us". So, in whatever direction he pointed with his hands, the clouds dispersed and cleared away, and Medina's (sky) became clear as a hole in between the clouds. The valley of Qanat remained flooded, for one month, none came from outside but talked about the abundant rain.


  Vol 2, Book 13, Number 56:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "When the Imam is delivering the Khutba, and you ask your companion to keep quiet and listen, then no doubt you have done an evil act."


  Vol 2, Book 13, Number 57:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) talked about Friday and said, "There is an hour (opportune time) on Friday and if a Muslim gets it while praying and asks something from Allah, then Allah will definitely meet his demand." And he (the Prophet) pointed out the shortness of that time with his hands.


  Vol 2, Book 13, Number 58:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  While we were praying (Jumua Khutba & prayer) with the Prophet (p.b.u.h), some camels loaded with food, arrived (from Sham.~ The people diverted their attention towards the camels (and left the mosque), and only twelve persons remained with the Prophet. So this verse was revealed: "But when they see Some bargain or some amusement, They disperse headlong to it, And leave you standing." (62.11)


  Vol 2, Book 13, Number 59:

  Narrated 'Abdullah bin Umar:

  Allah's Apostle used to pray two Rakat before the Zuhr prayer and two Rakat after it. He also used to pray two Rakat after the Maghrib prayer in his house, and two Rakat after the 'Isha' prayer. He never prayed after Jumua prayer till he departed (from the Mosque), and then he would pray two Rakat at home.


  Vol 2, Book 13, Number 60:

  Narrated Sahl bin Sad:

  There was a woman amongst us who had a farm and she used to sow Silq (a kind of vegetable) on the edges of streams in her farm. On Fridays she used to pull out the Silq from its roots and put the roots in a utensil. Then she would put a handful of powdered barley over it and cook it. The roots of the Silq were a substitute for meat. After finishing the Jumua prayer we used to greet her and she would give us that food which we would eat with our hands, and because of that meal, we used to look forward to Friday.


  Vol 2, Book 13, Number 61:

  Narrated Sahl:

  As above with the addition: We never had an afternoon nap nor meals except after offering the Jumua prayer.


  Vol 2, Book 13, Number 62:

  Narrated Anas:

  We used to offer the Jumua prayer early and then have the afternoon nap.


  Vol 2, Book 13, Number 63:

  Narrated Sahl:

  We used to offer the Jumua prayer with the Prophet and then take the afternoon nap.

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 14: 64 - 68

  Fear Prayer


  Top Index

  Vol 2, Book 14, Number 64:

  Narrated Shu'aib:

  I asked Az-Zuhri, "Did the Prophet ever offer the Fear Prayer?" Az-Zuhri said, "I was told by Salim that 'Abdullah bin Umar I had said, 'I took part in a holy battle with Allah's Apostle I in Najd. We faced the enemy and arranged ourselves in rows. Then Allah's Apostle (p.b.u.h) stood up to lead the prayer and one party stood to pray with him while the other faced the enemy. Allah's Apostle (p.b.u.h) and the former party bowed and performed two prostrations. Then that party left and took the place of those who had not prayed. Allah's Apostle prayed one Raka (with the latter) and performed two prostrations and finished his prayer with Taslim. Then everyone of them bowed once and performed two prostrations individually.' "


  Vol 2, Book 14, Number 65:

  Narrated Nafi':

  Ibn Umar said something similar to Mujahid's saying: Whenever (Muslims and non-Muslims) stand face to face in battle, the Muslims can pray while standing. Ibn Umar added, "The Prophet said, 'If the number of the enemy is greater than the Muslims, they can pray while standing or riding (individually).' "


  Vol 2, Book 14, Number 66:

  Narrated Ibn Abbas:

  Once the Prophet (p.b.u.h) led the fear prayer and the people stood behind him. He said Takbir (Allahu-Akbar) and the people said the same. He bowed and some of them bowed. Then he prostrated and they also prostrated. Then he stood for the second Raka and those who had prayed the first Raka left and guarded their brothers. The second party joined him and performed bowing and prostration with him. All the people were in prayer but they were guarding one another during the prayer.


  Vol 2, Book 14, Number 67:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  On the day of the Khandaq Umar came, cursing the disbelievers of Quraish and said, "O Allah's Apostle! I have not offered the 'Asr prayer and the sun has set." The Prophet replied, "By Allah! I too, have not offered the prayer yet. "The Prophet then went to Buthan, performed ablution and performed the 'Asr prayer after the sun had set and then offered the Maghrib prayer after it."


  Vol 2, Book 14, Number 68:

  Narrated Anas bin Malik:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) offered the Fajr prayer when it was still dark, then he rode and said, 'Allah Akbar! Khaibar is ruined. When we approach near to a nation, the most unfortunate is the morning of those who have been warned." The people came out into the streets saying, "Muhammad and his army." Allah's Apostle vanquished them by force and their warriors were killed; the children and women were taken as captives. Safiya was taken by Dihya Al-Kalbi and later she belonged to Allah's Apostle go who married her and her Mahr was her manumission.

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 15: 69 - 104

  The Two Festivals (Eids)


  Top Index

  Vol 2, Book 15, Number 69:

  Narrated 'Abdullah bin Umar:

  Umar bought a silk cloak from the market, took it to Allah's Apostle and said, "O Allah's Apostle! Take it and adorn yourself with it during the 'Id and when the delegations visit you." Allah's Apostle (p.b.u.h) replied, "This dress is for those who have no share (in the Hereafter)." After a long period Allah's Apostle (p.b.u.h) sent to Umar a cloak of silk brocade. Umar came to Allah's Apostle (p.b.u.h) with the cloak and said, "O Allah's Apostle! You said that this dress was for those who had no share (in the Hereafter); yet you have sent me this cloak." Allah's Apostle said to him, "Sell it and fulfill your needs by it."


  Vol 2, Book 15, Number 70:

  Narrated Aisha:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) came to my house while two girls were singing beside me the songs of Buath (a story about the war between the two tribes of the Ansar, the Khazraj and the Aus, before Islam). The Prophet (p.b.u.h) lay down and turned his face to the other side. Then Abu Bakr came and spoke to me harshly saying, "Musical instruments of Satan near the Prophet (p.b.u.h) ?" Allah's Apostle (p.b.u.h) turned his face towards him and said, "Leave them." When Abu Bakr became inattentive, I signalled to those girls to go out and they left. It was the day of 'Id, and the Black people were playing with shields and spears; so either I requested the Prophet (p.b.u.h) or he asked me whether I would like to see the display. I replied in the affirmative. Then the Prophet (p.b.u.h) made me stand behind him and my cheek was touching his cheek and he was saying, "Carry on! O Bani Arfida," till I got tired. The Prophet (p.b.u.h) asked me, "Are you satisfied (Is that sufficient for you)?" I replied in the affirmative and he told me to leave.


  Vol 2, Book 15, Number 71:

  Narrated Al-Bara':

  I heard the Prophet (p.b.u.h) delivering a Khutba saying, "The first thing to be done on this day (first day of 'Id ul Adha) is to pray; and after returning from the prayer we slaughter our sacrifices (in the name of Allah) and whoever does so, he acted according to our Sunna (traditions)."


  Vol 2, Book 15, Number 72:

  Narrated Aisha:

  Abu Bakr came to my house while two small Ansari girls were singing beside me the stories of the Ansar concerning the Day of Buath. And they were not singers. Abu Bakr said protestingly, "Musical instruments of Satan in the house of Allah's Apostle !" It happened on the 'Id day and Allah's Apostle said, "O Abu Bakr! There is an 'Id for every nation and this is our 'Id."


  Vol 2, Book 15, Number 73:

  Narrated Anas bin Malik,:

  Allah's Apostle never proceeded (for the prayer) on the Day of 'Id-ul-Fitr unless he had eaten some dates. Anas also narrated: The Prophet used to eat odd number of dates.


  Vol 2, Book 15, Number 74:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "Whoever slaughtered (his sacrifice) before the 'Id prayer, should slaughter again." A man stood up and said, "This is the day on which one has desire for meat," and he mentioned something about his neighbors. It seemed that the Prophet I believed him. Then the same man added, "I have a young she-goat which is dearer to me than the meat of two sheep." The Prophet permitted him to slaughter it as a sacrifice. I do not know whether that permission was valid only for him or for others as well.


  Vol 2, Book 15, Number 75:

  Narrated Al-Bara' bin 'Azib:

  The Prophet delivered the Khutba after offering the prayer on the Day of Nahr and said, "Whoever offers the prayer like us and slaughters like us then his Nusuk (sacrifice) will be accepted by Allah. And whoever slaughters his sacrifice before the 'Id prayer then he has not done the sacrifice." Abi Burda bin Niyar, the uncle of Al-Bara' said, "O Allah's Apostle! I have slaughtered my sheep before the 'Id prayer and I thought today as a day of eating and drinking (not alcoholic drinks), and I liked that my sheep should be the first to be slaughtered in my house. So slaughtered my sheep and took my food before coming for the prayer." The Prophet said, "The sheep which you have slaughtered is just mutton (not a Nusuk)." He (Abu Burda) said, "O Allah's Apostle! I have a young she-goat which is dearer to me than two sheep. Will that be sufficient as a Nusuk on my behalf? "The Prophet (p.b.u.h) said, "Yes, it will be sufficient for you but it will not be sufficient (as a Nusuk) for anyone else after you."


  Vol 2, Book 15, Number 76:

  Narrated Abu Sa'id Al-Khudri:

  Voor de profeet was het gewoon om zich te begeven naar de Musalla (gebedskleed) op de dagen van ‘Id –ul-Fitr en ‘Id-ul-Adha; eerst werd er begonnen met het gebed en daarna stond hij voor de mensen en de mensen bleven zitten in rijen. Dan gaf hij een preek aan hun, adviseerde hun en gaf instructies. Daarna, als hij dat wilde, stuurde hij een leger voor een expeditie of als hij een opdracht wilde geven, dan gaf hij dat en vertrok daarna. De mensen volgden deze traditie totdat ik met Marwan, de gouverneur van Madinah optrok voor het gebed van ‘Id-ul-Fitr of ‘Id-ul-Adha.

  Toen wij bij de Musalla waren, was er een preekstoel dat gemaakt werd door Kathir bin As-Salt. Marwan wou daarop klimmen voordat het gebed begon. Ik pakte zijn kleding vast, maar hij trok ze terug en klom verder op de preekstoel en gaf een preek voordat het gebed begon. Ik zei tegen hem: “Bij Allah, je hebt het veranderd (traditie van de profeet)”. Hij antwoordde: “O Abu Sa'id! Verdwenen is dat, wat je wist”. Ik zei: “Bij Allah! Wat ik weet is beter dan wat ik niet weet”. Marwan zei: “Mensen zitten niet meer te luisteren naar onze preek na het gebed, daarom hou ik mijn preek voor dat het begint”.


  Vol 2, Book 15, Number 77:

  Narrated 'Abdullah bin Umar:

  Allah's Apostle used to offer the prayer of 'Id-ul-Adha and 'Id-ul-Fitr and then deliver the Khutba after the prayer.


  Vol 2, Book 15, Number 78:

  Narrated Ibn Juraij:

  'Ata' said, "Jabir bin 'Abdullah said, 'The Prophet went out on the Day of 'Id-ul-Fitr and offered the prayer before delivering the Khutba, Ata told me that during the early days of IbnAz-Zubair, Ibn Abbas had sent a message to him telling him that the Adhan for the 'Id Prayer was never pronounced (in the life time of Allah's Apostle) and the Khutba used to be delivered after the prayer. Ata told me that Ibn Abbas and Jabir bin 'Abdullah, had said, ú- where was no Adhan for the prayer of '7d-ul-Fitr and 'Id-ul-Aqha." 'At a' said, "I heard Jabir bin 'Abdullah saying, 'The Prophet stood up and started with the prayer, and after it he delivered the Khutba. When the Prophet of Allah (p.b.u.h) finished (the Khutba), he went to the women and preached to them, while he was leaning on Bilal's hand. Bilal was spreading his garment and the ladies were putting alms in it.' " I said to Ata, "Do you think it incumbent upon an Imam to go to the women and preach to them after finishing the prayer and Khutba?" 'Ata' said, "No doubt it is incumbent on Imams to do so, and why should they not do so?"


  Vol 2, Book 15, Number 79:

  Narrated Ibn Abbas:

  I offered the 'Id prayer with Allah's Apostle, Abu Bakr, Umar and 'Uthman and all of them offered the prayer before delivering the Khutba.


  Vol 2, Book 15, Number 80:

  Narrated Ibn Umar:

  Allah's Apostle, Abu Bakr and Umar! used to offer the two 'Id prayers before delivering the Khutba.


  Vol 2, Book 15, Number 81:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet offered a two Rakat prayer on the Day of Id ul Fitr and he did not pray before or after it. Then he went towards women along with Bilal and ordered them to pay alms and so they started giving their earrings and necklaces (in charity).


  Vol 2, Book 15, Number 82:

  Narrated Al-Bara' bin 'Azib:

  The Prophet (p.b.u.h) said, "The first thing that we should do on this day of ours is to pray and then return to slaughter the sacrifice. So anyone who does so, he acted according to our Sunna (tradition), and whoever slaughtered the sacrifice before the prayer, it was just meat which he presented to his family and would not be considered as Nusuk." A person from the Ansar named Abu Burda bin Niyyar said, "O Allah's Apostle! I slaughtered the Nusuk (before the prayer) but I have a young she-goat which is better than an older sheep." The Prophet I said, "Sacrifice it in lieu of the first, but it will be not sufficient (as a sacrifice) for anybody else after you."


  Vol 2, Book 15, Number 83:

  Narrated Said bin Jubair:

  I was with Ibn Umar when a spear head pierced the sole of his foot and his foot stuck to the paddle of the saddle and I got down and pulled his foot out, and that happened in Mina. Al-Hajjaj got the news and came to enquire about his health and said, "Alas! If we could only know the man who wounded you!" Ibn Umar said, "You are the one who wounded me." Al-Hajjaj said, "How is that?" Ibn Umar said, "You have allowed the arms to be carried on a day on which nobody used to carry them and you allowed arms to be carried in the Haram even though it was not allowed before."


  Vol 2, Book 15, Number 84:

  Narrated Said bin 'Amr bin Said bin Al-'Aas:

  Al-Hajjaj went to Ibn Umar while I was present there. Al-Hajjaj asked Ibn Umar, "How are you?" Ibn Umar replied, "I am all right," Al-Hajjaj asked, "Who wounded you?" Ibn Umar replied, "The person who allowed arms to be carried on the day on which it was forbidden to carry them (he meant Al-Hajjaj)"


  Vol 2, Book 15, Number 85:

  Narrated Al-Bara':

  The Prophet delivered the Khutba on the day of Nahr ('Id-ul-Adha) and said, "The first thing we should do on this day of ours is to pray and then return and slaughter (our sacrifices). So anyone who does so he acted according to our Sunna; and whoever slaughtered before the prayer then it was just meat that he offered to his family and would not be considered as a sacrifice in any way. My uncle Abu Burda bin Niyyar got up and said, "O, Allah's Apostle! I slaughtered the sacrifice before the prayer but I have a young she-goat which is better than an older sheep." The Prophet said, "Slaughter it in lieu of the first and such a goat will not be considered as a sacrifice for anybody else after you."


  Vol 2, Book 15, Number 86:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet said, "No good deeds done on other days are superior to those done on these (first ten days of Dhul Hijja)." Then some companions of the Prophet said, "Not even Jihad?" He replied, "Not even Jihad, except that of a man who does it by putting himself and his property in danger (for Allah's sake) and does not return with any of those things."


  Vol 2, Book 15, Number 87:

  Narrated Muhammad bin Abi Bakr Al-Thaqafi:

  While we were going from Mina to 'Arafat, I asked Anas bin Malik, about Talbiya, "How did you use to say Talbiya in the company of the Prophet?" Anas said: "People used to say Talbiya and their saying was not objected to and they used to say Takbir and that was not objected to either. "


  Vol 2, Book 15, Number 88:

  Narrated Um 'Atiya:

  We used to be ordered to come out on the Day of 'Id and even bring out the virgin girls from their houses and menstruating women so that they might stand behind the men and say Takbir along with them and invoke Allah along with them and hope for the blessings of that day and for purification from sins.


  Vol 2, Book 15, Number 89:

  Narrated Ibn Umar: On the day of 'Id-ul-Fitr and 'Id-ul-Adha a spear used to be planted in front of the Prophet I (as a Sutra for the prayer) and then he would pray.


  Vol 2, Book 15, Number 90:

  Narrated Ibn Umar:

  The Prophet used to proceed to the Musalla and an 'Anaza used to be carried before him and planted in the Musalla in front of him and he would pray facing it (as a Sutra).


  Vol 2, Book 15, Number 91:

  Narrated Muhammad:

  Um 'Atiyya said: "Our Prophet ordered us to come out (on 'Id day) with the mature girls and the virgins staying in seclusion." Hafsa narrated the above mentioned Hadith and added, "The mature girls or virgins staying in seclusion but the menstruating women had to keep away from the Musalla."


  Vol 2, Book 15, Number 92:

  Narrated Ibn Abbas:

  I (in my boyhood) went out with the Prophet on the day of 'Id ul Fitr or Id-ul-Adha. The Prophet prayed and then delivered the Khutba and then went towards the women, preached and advised them and ordered them to give alms.


  Vol 2, Book 15, Number 93:

  Narrated Al-Bara':

  The Prophet went towards Al-Baqi (the grave-yard at Medina) on the day of Id-ul-Adha and offered a two-Rakat prayer (of 'Id-ul-Adha) and then faced us and said, "On this day of ours, our first act of worship is the offering of prayer and then we will return and slaughter the sacrifice, and whoever does this concords with our Sunna; and whoever slaughtered his sacrifice before that (i.e. before the prayer) then that was a thing which he prepared earlier for his family and it would not be considered as a Nusuk (sacrifice.)" A man stood up and said, "O, Allah's Apostle! I slaughtered (the animal before the prayer) but I have a young she-goat which is better than an older sheep." The Prophet (p.b.u.h) said to him, "Slaughter it. But a similar sacrifice will not be sufficient for anybody else after you."


  Vol 2, Book 15, Number 94:

  Narrated 'Abdur Rahman bin 'Abis:

  Ibn Abbas was asked whether he had joined the Prophet in the 'Id prayer. He said, "Yes. And I could not have joined him had I not been young. (The Prophet came out) till he reached the mark which was near the house of Kathir bin As-Salt, offered the prayer, delivered the Khutba and then went towards the women. Bilal was accompanying him. He preached to them and advised them and ordered them to give alms. I saw the women putting their ornaments with their outstretched hands into Bilal's garment. Then the Prophet along with Bilal returned home.


  Vol 2, Book 15, Number 95:

  Narrated Ibn Juraij:

  'Ata' told me that he had heard Jabir bin 'Abdullah saying, "The Prophet stood up to offer the prayer of the 'Id ul Fitr. He first offered the prayer and then delivered the Khutba. After finishing it he got down (from the pulpit) and went towards the women and advised them while he was leaning on Bilal's hand. Bilal was spreading out his garment where the women were putting their alms." I asked 'Ata' whether it was the Zakat of 'Id ul Fitr. He said, "No, it was just alms given at that time. Some lady put her finger ring and the others would do the same." I said, (to 'Ata'), "Do you think that it is incumbent upon the Imam to give advice to the women (on 'Id day)?" He said, "No doubt, it is incumbent upon the Imams to do so and why should they not do so?" Al-Hasan bin Muslim told me that Ibn Abbas had said, "I join the Prophet, Abu Bakr, Umar and 'Uthman in the 'Id ul Fitr prayers. They used to offer the prayer before the Khutba and then they used to deliver the Khutba afterwards. Once the Prophet I came out (for the 'Id prayer) as if I were just observing him waving to the people to sit down. He, then accompanied by Bilal, came crossing the rows till he reached the women. He recited the following verse: 'O Prophet! When the believing women come to you to take the oath of fealty to you . . . (to the end of the verse) (60.12).' After finishing the recitation he said, "O ladies! Are you fulfilling your covenant?" None except one woman said, "Yes." Hasan did not know who was that woman. The Prophet said, "Then give alms." Bilal spread his garment and said, "Keep on giving alms. Let my father and mother sacrifice their lives for you (ladies)." So the ladies kept on putting their Fatkhs (big rings) and other kinds of rings in Bilal's garment." Abdur-Razaq said, " 'Fatkhs' is a big ring which used to be worn in the (Pre-lslamic) period of ignorance.


  Vol 2, Book 15, Number 96:

  Narrated Aiyub:

  Hafsa bint Sirin said, "On Id we used to forbid our girls to go out for 'Id prayer. A lady came and stayed at the palace of Bani Khalaf and I went to her. She said, 'The husband of my sister took part in twelve holy battles along with the Prophet and my sister was with her husband in six of them. My sister said that they used to nurse the sick and treat the wounded. Once she asked, 'O Allah's Apostle! If a woman has no veil, is there any harm if she does not come out (on 'Id day)?' The Prophet said, 'Her companion should let her share her veil with her, and the women should participate in the good deeds and in the religious gatherings of the believers.' " Hafsa added, "When Um-'Atiya came, I went to her and asked her, 'Did you hear anything about so-and-so?' Um-'Atlya said, 'Yes, let my father be sacrificed for the Prophet (p.b.u.h). (And whenever she mentioned the name of the Prophet she always used to say, 'Let my father be' sacrificed for him). He said, 'Virgin mature girls staying often screened (or said, 'Mature girls and virgins staying often screened--Aiyub is not sure as which was right) and menstruating women should come out (on the 'Id day). But the menstruating women should keep away from the Musalla. And all the women should participate in the good deeds and in the religious gatherings of the believers'." Hafsa said, "On that I said to Um-'Atiya, 'Also those who are menstruating?' " Um-'Atiya replied, "Yes. Do they not present themselves at 'Arafat and elsewhere?".


  Vol 2, Book 15, Number 97:

  Narrated Um-'Atiya:

  We were ordered to go out (for 'Id) and also to take along with us the menstruating women, mature girls and virgins staying in seclusion. (Ibn 'Aun said, "Or mature virgins staying in seclusion)." The menstruating women could present themselves at the religious gathering and invocation of Muslims but should keep away from their Musalla.


  Vol 2, Book 15, Number 98:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet (p.b.u.h) used to Nahr or slaughter sacrifices at the Musalla (on 'Id-ul-Adha).


  Vol 2, Book 15, Number 99:

  Narrated Al-Bara' bin 'Azib:

  On the day of Nahr Allah's Apostle delivered the Khutba after the 'Id prayer and said, "Anyone who prayed like us and slaughtered the sacrifice like we did then he acted according to our (Nusuk) tradition of sacrificing, and whoever slaughtered the sacrifice before the prayer, then that was just mutton (i.e. not sacrifice)." Abu Burda bin Naiyar stood up and said, "O Allah's Apostle! By Allah, I slaughtered my sacrifice before I offered the (Id) prayer and thought that today was the day of eating and drinking (non-alcoholic drinks) and so I made haste (in slaughtering) and ate and also fed my family and neighbors." Allah's Apostle said, "That was just mutton (not a sacrifice)." Then Abu Burda said, "I have a young she-goat and no doubt, it is better than two sheep. Will that be sufficient as a sacrifice for me?" The Prophet replied, "Yes. But it will not be sufficient for anyone else (as a sacrifice), after you."


  Vol 2, Book 15, Number 100:

  Narrated Anas bin Malik:

  Allah's Apostle .~ offered the prayer on the day of Nahr and then delivered the Khutba and ordered that whoever had slaughtered his sacrifice before the prayer should repeat it, that is, should slaughter another sacrifice. Then a person from the Ansar stood up and said, "O Allah's Apostle! because of my neighbors (he described them as being very needy or poor) I slaughtered before the prayer. I have a young she-goat which, in my opinion, is better than two sheep." The Prophet gave him the permission for slaughtering it as a sacrifice.


  Vol 2, Book 15, Number 101:

  Narrated Jundab:

  On the day of Nahr the Prophet offered the prayer and delivered the Khutba and then slaughtered the sacrifice and said, "Anybody who slaughtered (his sacrifice) before the prayer should slaughter another animal in lieu of it, and the one who has not yet slaughtered should slaughter the sacrifice mentioning Allah's name on it."


  Vol 2, Book 15, Number 102:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  On the Day of 'Id the Prophet used to return (after offering the 'Id prayer) through a way different from that by which he went.


  * Vol 2, Book 15, Number 103:

  Narrated 'Urwa on the authority of 'Aisha:

  Op de dagen van Mina, (11th, 12th, and 13th of Dhul-Hijjah) Aboe Bakr kwam tot haar terwijl twee jonge meisjes de tamboerijnen aan het slaan waren en de Profeet lag met zijn kleren bedekt. Aboe Bakr berispte hen en de Profeet ontbloot zijn gezicht en zei tot Aboe Bakr: “Laat hen, want deze dagen zijn de dagen van ‘Id en de dagen van Mina.” 'Aisha zei verder: “Eens liet mij de Profeet de voorstelling van zwarte slaven zien in de Moskee en (‘Umar) berispte hen. De Profeet zei: “Laat hen. O Bani Arfida! (ga door), u bent veilig (beschermd)”


  Vol 2, Book 15, Number 104:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  The Prophet went out and offered a two Rakat prayer on the Day of 'Id ul Fitr and did not offer any other prayer before or after it and at that time Bilal was accompanying him.

  Translation of Sahih Bukhari, Book 16: 105 - 118

  Witr Prayer


  Top Index
  Vol 2, Book 16, Number 105: Internationale nr: 990

  Narrated Ibn Umar:

  Once a person asked Allah's Apostle about the night prayer. Allah's Apostle replied, "The night prayer is offered as two Rakat followed by two Rakat and so on and if anyone is afraid of the approaching dawn (Fajr prayer) he should pray one Raka and this will be a Witr for all the Rakat which he has prayed before."
  Nafi told that 'Abdullah bin 'Umar used to say Taslim between (the first) two Rakat and (the third) odd one in the Witr prayer, when he wanted to attend to a certain matter (during that interval between the Rakat).

  Vertaling:

  Nafi vertelde dat 'Abdullah bin 'Umar vroeger Taslim (Salaam) zei tussen (de eerste) twee Rakat en (de derde) vreemde in het Witr-gebed, toen hij een bepaalde zaak wilde bijwonen (gedurende dat interval tussen de Rakat).

  Uitleg: Bij 3 rakaat Witr: na 2 rakaat salaam. En ging wat overleggen, dan weer 1 rakaat Witr met salaam.


  Vol 2, Book 16, Number 106:

  Narrated Ibn 'Abbas:

  Once I passed the night in the house of Maimuna (his aunt). I slept across the bed while Allah's Apostle and his wife slept length-wise. The Prophet slept till midnight or nearly so and woke up rubbing his face and recited ten verses from Surat "Aal-Imran." Allah's Apostle went towards a leather skin and performed ablution in the most perfect way and then stood for the prayer. I did the same and stood beside him. The Prophet put his right hand on my head, twisted my ear and then prayed two Rakat five times and then ended his prayer with Witr. He laid down till the Muadh-dhin came then he stood up and offered two Rakat (Sunna of Fajr prayer) and then went out and offered the Fajr prayer. (See Hadith Vol 1, Book 4, Number 183:)


  Vol 2, Book 16, Number 107: Internationale nr: 993 [Witr, 3 rakat]

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  The Prophet said, "Night prayer is offered as two Rakat followed by two Rakat and so on, and if you want to finish it, pray only one Raka which will be Witr for all the previous Rakat." Al-Qasim said, "Since we attained the age of puberty we have seen some people offering a three-Rakat prayer as Witr and all that is permissible. I hope there will be no harm in it."


  * Vol 2, Book 16, Number 108:

  Narrated 'Aisha:

  De Boodschapper van Allah las vaak elf Rakat in de nachtelijke uren en dat was zijn nachtelijke gebeden en elk prostratie duurde een tijd dat je genoeg tijd had om vijftig verzen te reciteren voordat de profeet zijn hoofd ophief. Hij bad ook twee Rakat (Sunnah) voordat het (verplichte) Fajr gebed en dan lag hij op zijn rechterzijde totdat de Muadh-dhin naar hem toe kwam voor het gebed.


  Vol 2, Book 16, Number 109:

  Narrated Anas bin Sirin:

  I asked Ibn 'Umar, "What is your opinion about the two Rakat before the Fajr (compulsory) prayer, as to prolonging the recitation in them?" He said, "The Prophet (p.b.u.h) used to pray at night two Rakat followed by two and so on, and end the prayer by one Raka Witr. He used to offer two Rakat before the Fajr prayer immediately after the Adhan." (Hammad, the sub-narrator said, "That meant (that he prayed) quickly.)"


  Vol 2, Book 16, Number 110:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle offered Witr prayer at different nights at various hours extending (from the 'Isha' prayer) up to the last hour of the night.


  Vol 2, Book 16, Number 111:

  Narrated 'Aisha :

  The Prophet (p.b.u.h) used to offer his night prayer while I was sleeping across in his bed. Whenever he intended to offer the Witr prayer, he used to wake me up and I would offer the Witr prayer too.


  Vol 2, Book 16, Number 112: Internationale nr: 998 Muslim Book 004, Number 1639

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  The Prophet (p.b.u.h) said, "Make Witr as your last prayer at night."


  Vol 2, Book 16, Number 113:

  Narrated Said bin Yasar:

  I was going to Mecca in the company of 'Abdullah bin 'Umar and when I apprehended the approaching dawn, I dismounted and offered the Witr prayer and then joined him. 'Abdullah bin 'Umar said, "Where have you been?" I replied, "I apprehended the approaching dawn so I dismounted and prayed the Witr prayer." 'Abdullah said, "Isn't it sufficient for you to follow the good example of Allah's Apostle?" I replied, "Yes, by Allah." He said, "Allah's Apostle used to pray Witr on the back of the camel (while on a journey)."


  Vol 2, Book 16, Number 114:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet used to offer (Nawafil) prayers on his Rahila (mount) facing its direction by signals, but not the compulsory prayer. He also used to pray Witr on his (mount) Rahila.


  Vol 2, Book 16, Number 115:

  Narrated Muhammad bin Sirin:

  Anas was asked, "Did the Prophet recite Qunut in the Fajr prayer?" Anas replied in the affirmative. He was further asked, "Did he recite Qunut before bowing?" Anas replied, "He recited Qunut after bowing for some time (for one month)."


  Vol 2, Book 16, Number 116:

  Narrated 'Asim:

  I asked Anas bin Malik about the Qunut. Anas replied, "Definitely it was (recited)". I asked, "Before bowing or after it?" Anas replied, "Before bowing." I added, "So and so has told me that you had informed him that it had been after bowing." Anas said, "He told an untruth (i.e. "was mistaken," according to the Hijazi dialect). Allah's Apostle recited Qunut after bowing for a period of one month." Anas added, "The Prophet sent about seventy men (who knew the Quran by heart) towards the pagans (of Najd) who were less than they in number and there was a peace treaty between them and Allah's Apostles (but the Pagans broke the treaty and killed the seventy men). So Allah's Apostle recited Qunut for a period of one month asking Allah to punish them."


  Vol 2, Book 16, Number 117:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet recited Qunut for one month (in the Fajr prayer) asking Allah to punish the tribes of Ral and Dhakwan.


  Vol 2, Book 16, Number 118:

  Narrated Anas:

  The Qunut used to be recited in the Maghrib and the Fajr prayers.

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 17: 119 - 149

  Invoking Allah for Rain (Istisqaa)


  Top Index

  Vol 2, Book 17, Number 119:

  Narrated 'Abbas bin Tamim's uncle:

  The Prophet (p.b.u.h) went out to offer the Istisqa' prayer and turned (and put on) his cloak inside out.


  Vol 2, Book 17, Number 120:

  Narrated Abu Hurairah;

  Whenever the Prophet (p.b.u.h) lifted his head from the bowing in the last Raka he used to say: "O Allah! Save 'Aiyash bin Abi Rabi'a. O Allah! Save Salama bin Hisham. O Allah! Save Walid bin Walid. O Allah! Save the weak faithful believers. O Allah! Be hard on the tribes of Mudar and send (famine) years on them like the famine years of (Prophet) Joseph ." The Prophet further said, "Allah forgive the tribes of Ghifar and save the tribes of Aslam." Abu Az-Zinad (a sub-narrator) said, "The Qunut used to be recited by the Prophet in the Fajr prayer."


  Vol 2, Book 17, Number 121:

  Narrated Masruq:

  We were with 'Abdullah and he said, "When the Prophet saw the refusal of the people to accept Islam he said, "O Allah! Send (famine) years on them for (seven years) like the seven years (of famine during the time) of (Prophet) Joseph." So famine overtook them for one year and destroyed every kind of life to such an extent that the people started eating hides, carcasses and rotten dead animals. Whenever one of them looked towards the sky, he would (imagine himself to) see smoke because of hunger. So Abu Sufyan went to the Prophet and said, "O Muhammad! You order people to obey Allah and to keep good relations with kith and kin. No doubt the people of your tribe are dying, so please pray to Allah for them." So Allah revealed: "Then watch you For the day that The sky will bring forth a kind Of smoke Plainly visible ... Verily! You will return (to disbelief) On the day when We shall seize You with a mighty grasp. (44.10-16) Ibn Masud added, "Al-Batsha (i.e. grasp) happened in the battle of Badr and no doubt smoke, Al-Batsha, Al-Lizam, and the verse of Surat Ar-Rum have all passed .


  Vol 2, Book 17, Number 122:

  Narrated 'Abdullah bin Dinar:

  My father said, "I heard Ibn 'Umar reciting the poetic verses of Abu Talib: And a white (person) (i.e. the Prophet) who is requested to pray for rain and who takes care of the orphans and is the guardian of widows." Salim's father (Ibn 'Umar) said, "The following poetic verse occurred to my mind while I was looking at the face of the Prophet (p.b.u.h) while he was praying for rain. He did not get down till the rain water flowed profusely from every roof-g utter: And a white (person) who is requested to pray for rain and who takes care of the orphans and is the guardian of widows . . . And these were the words of Abu Talib."


  Vol 2, Book 17, Number 123:

  Narrated Anas:

  Whenever drought threatened them, 'Umar bin Al-Khattab, used to ask Al-Abbas bin 'Abdul Muttalib to invoke Allah for rain. He used to say, "O Allah! We used to ask our Prophet to invoke You for rain, and You would bless us with rain, and now we ask his uncle to invoke You for rain. O Allah ! Bless us with rain."(1) And so it would rain.


  Vol 2, Book 17, Number 124:

  Narrated 'Abdullah bin Zaid:

  The Prophet turned his cloak inside out on Istisqa.


  Vol 2, Book 17, Number 125:

  Narrated 'Abdullah bin Zaid

  The Prophet went towards the Musalla and invoked Allah for rain. He faced the Qibla and wore his cloak inside out, and offered two Rakat.


  Vol 2, Book 17, Number 126:

  Narrated Sharik bin 'Abdullah bin Abi Namir:

  I heard Anas bin Malik saying, "On a Friday a person entered the main Mosque through the gate facing the pulpit while Allah's Apostle was delivering the Khutba. The man stood in front of Allah's Apostle and said, 'O Allah's Apostle! The livestock are dying and the roads are cut off; so please pray to Allah for rain.' " Anas added, "Allah's Apostle (p.b.u.h) raised both his hands and said, 'O Allah! Bless us with rain! O Allah! Bless us with rain! O Allah! Bless us with rain!' " Anas added, "By Allah, we could not see any trace of cloud in the sky and there was no building or a house between us and (the mountains of) Sila." Anas added, "A heavy cloud like a shield appeared from behind it (i.e. Sila' Mountain). When it came in the middle of the sky, it spread and then rained." Anas further said, "By Allah! We could not see the sun for a week. Next Friday a person entered through the same gate and at that time Allah's Apostle was delivering the Friday's Khutba. The man stood in front of him and said, 'O Allah's Apostle! The livestock are dying and the roads are cut off, please pray to Allah to with-hold rain.' " Anas added, "Allah's Apostle I raised both his hands and said, 'O Allah! Round about us and not on us. O Allah! On the plateaus, on the mountains, on the hills, in the valleys and on the places where trees grow.' So the rain stopped and we came out walking in the sun." Sharik asked Anas whether it was the same person who had asked for the rain (the last Friday). Anas replied that he did not know.


  Vol 2, Book 17, Number 127:

  Narrated Sharik:

  Anas bin Malik said, "A person entered the Mosque on a Friday through the gate facing the Daril-Qada' and Allah's Apostle was standing delivering the Khutba (sermon). The man stood in front of Allah's Apostle and said, 'O Allah's Apostle, livestock are dying and the roads are cut off; please pray to Allah for rain.' So Allah's Apostle (p.b.u.h) raised both his hands and said, 'O Allah! Bless us with rain. O Allah! Bless us with rain. O Allah! Bless us with rain!" Anas added, "By Allah, there were no clouds in the sky and there was no house or building between us and the mountain of Silas'. Then a big cloud like a shield appeared from behind it (i.e. Silas Mountain) and when it came in the middle of the sky, it spread and then rained. By Allah! We could not see the sun for a week. The next Friday, a person entered through the same gate and Allah's Apostle was delivering the Friday Khutba and the man stood in front of him and said, 'O Allah's Apostle! The livestock are dying and the roads are cut off; Please pray to Allah to withhold rain.' " Anas added, "Allah's Apostle raised both his hands and said, 'O Allah! Round about us and not on us. O Allah!' On the plateaus, on the mountains, on the hills, in the valleys and on the places where trees grow.' " Anas added, "The rain stopped and we came out, walking in the sun." Sharik asked Anas whether it was the same person who had asked for rain the previous Friday. Anas replied that he did not know.


  Vol 2, Book 17, Number 128:

  Narrated Qatada:

  Anas I said, "While Allah's Apostle (p.b.u.h) was delivering the Friday Khutba (sermon) a man came and said, 'O Allah's Apostle! Rain is scarce; please ask Allah to bless us with rain.' So he invoked Allah for it, and it rained so much that we could hardly reach our homes and it continued raining till the next Friday." Anas further said, "Then the same or some other person stood up and said, 'O Allah's Apostle! Invoke Allah to withhold the rain.' On that, Allah's Apostle I said, 'O Allah! Round about us and not on us.' " Anas added, "I saw the clouds dispersing right and left and it continued to rain but not over Medina."


  Vol 2, Book 17, Number 129:

  Narrated Anas:

  A man came to the Prophet (p.b.u.h) and said, "Livestock are destroyed and the roads are cut off." So Allah's Apostle invoked Allah for rain and it rained from that Friday till the next Friday. The same person came again and said, "Houses have collapsed, roads are cut off, and the livestock are destroyed. Please pray to Allah to withhold the rain." Allah's Apostle (stood up and) said, "O Allah! (Let it rain) on the plateaus, on the hills, in the valleys and over the places where trees grow." So the clouds cleared away from Medina as clothes are taken off .


  Vol 2, Book 17, Number 130:

  Narrated Anas bin Malik:

  A man came to Allah's Apostle and said, "O Allah's Apostle! Livestock are destroyed and the roads are cut off. So please invoke Allah." So Allah's Apostle prayed and it rained from that Friday to the next Friday. Then he came to Allah's Apostle I and said, "O Allah's Apostle! Houses have collapsed, roads are cut off and the livestock are destroyed." So Allah's Apostle (p.b.u.h) prayed, "O Allah! (Let it rain) on the tops of mountains, on the plateaus, in the valleys and over the places where trees grow." So the clouds cleared away from Medina as clothes are taken off.


  Vol 2, Book 17, Number 131:

  Narrated Anas bin Malik

  I p man complained to the Prophet about the destruction of livestock and property and the hunger of the offspring. So he invoked (Allah for rain. The narrator (Anas) did not mention that the Prophet had worn his cloak inside out or faced the Qibla.


  Vol 2, Book 17, Number 132:

  Narrated Anas bin Malik

  A man came to Allah's Apostle and said, "O Allah's Apostle! Livestock are destroyed and the roads are cut off; so please invoke Allah." So Allah's Apostle prayed for rain and it rained from that Friday till the next Friday. Then a man came to the Prophet (p.b.u.h) and said, "O Allah's Apostle! The houses have collapsed, roads are cut off and the livestock are destroyed." So Allah's Apostle said, "O Allah ! (Let it rain) on the tops of the mountains, on the plateaus, in the valleys and over the places where trees grow." So the clouds cleared away from Medina as clothes are taken off.


  Vol 2, Book 17, Number 133:

  Narrated Masruq:

  One day I went to Ibn Masud who said, "When Quraish delayed in embracing Islam, the Prophet I invoked Allah to curse them, so they were afflicted with a (famine) year because of which many of them died and they ate the carcasses and Abu Sufyan came to the Prophet and said, 'O Muhammad! You came to order people to keep good relation with kith and kin and your nation is being destroyed, so invoke Allah I ? So the Prophet I recited the Holy verses of Sirat-Ad-Dukhan: 'Then watch you For the day that The sky will Bring forth a kind Of smoke Plainly visible.' (44.10) When the famine was taken off, the people renegade once again as nonbelievers. The statement of Allah, (in Sura "Ad-Dukhan"-44) refers to that: 'On the day when We shall seize You with a mighty grasp.' (44.16) And that was what happened on the day of the battle of Badr." Asbath added on the authority of Mansur, "Allah's Apostle prayed for them and it rained heavily for seven days. So the people complained of the excessive rain. The Prophet said, 'O Allah! (Let it rain) around us and not on us.' So the clouds dispersed over his head and it rained over the surroundings."


  Vol 2, Book 17, Number 134:

  Narrated Anas:

  Allah's Apostle I was delivering the Khutba (sermon) on a Friday when the people stood up, shouted and said, "O Allah's Apostle! There is no rain (drought), the trees have dried and the livestock are destroyed; Please pray to Allah for rain." So Allah's Apostle said twice, "O Allah! Bless us with rain." By Allah, there was no trace of cloud in the sky and suddenly the sky became overcast with clouds and it started raining. The Prophet came down the pulpit and offered the prayer. When he came back from the prayer (to his house) it was raining and it rained continuously till the next Friday. When the Prophet started delivering the Friday Khutba (sermon), the people started shouting and said to him, "The houses have collapsed and the roads are cut off; so please pray to Allah to withhold the rain." So the Prophet smiled and said, "O Allah! Round about us and not on us." So the sky became clear over Medina but it kept on raining over the outskirts (of Medina) and not a single drop of rain fell over Median. I looked towards the sky which was as bright and clear as a crown.


  Vol 2, Book 17, Number 135:

  Narrated Abbas bin Tamim

  that his uncle (who was one of the companions of the Prophet) had told him, "The Prophet went out with the people to invoke Allah for rain for them. He stood up and invoked Allah for rain, then faced the Qibla and turned his cloak (inside out) and it rained."


  Vol 2, Book 17, Number 136:

  Narrated Abbas bin Tamim

  from his uncle who said, "The Prophet went out to invoke Allah for rain. He faced the Qibla invoking Allah. He turned over his cloak (inside out) and then offered two Rakat and recited the Quran aloud in them."


  Vol 2, Book 17, Number 137:

  Narrated Abbas bin Tamim from his uncle,

  "I saw the Prophet on the day when he went out to offer the Istisqa' prayer. He turned his back towards the people and faced the Qibla and asked Allah for rain. Then he turned his cloak inside out and led us in a two Rakat prayer and recited the Qur'an aloud in them."


  Vol 2, Book 17, Number 138:

  Narrated Abbas bin Tamlm from his uncle who said,

  "The Prophet invoked Allah for rain and offered a two Rakat prayer and he put his cloak inside out."


  Vol 2, Book 17, Number 139:

  Narrated Abbas bin Tamim from his uncle who said,

  "The Prophet went out to the Musalla to offer the Istisqa' prayer, faced the Qibla and offered a two-Rakat prayer and turned his cloak inside out." Narrated Abu Bakr, "The Prophet put the right side of his cloak on his left side."


  Vol 2, Book 17, Number 140:

  Narrated 'Abdullah bin Zaid Al-Ansari:

  The Prophet went out towards the Musalla in order to offer the Istisqa' prayer and when he intended to invoke (Allah) or started invoking, he faced the Qibla and turned his cloak inside out.


  Vol 2, Book 17, Number 141:

  Narrated Anas bin Malik

  The Prophet never raised his hands for any invocation except for that of Istisqa' and he used to raise them so much that the whiteness of his armpits became visible. (Note: It may be that Anas did not see the Prophet raising his hands, but it is narrated that the Prophet used to raise his hands for invocations other than Istisqa. See Hadith No. 807 & 808 and also see Hadith No. 612, Vol. 5).


  Vol 2, Book 17, Number 142:

  Narrated Aisha:

  Whenever Allah's Apostle saw the rain, he used to say, "O Allah! Let it be a strong fruitful rain."


  Vol 2, Book 17, Number 143:

  Narrated Anas bin Malik:

  In the life-time of Allah's Apostle (p.b.u.h) the people were afflicted with a (famine) year. While the Prophet was delivering the Khutba (sermon) on the pulpit on a Friday, a Bedouin stood up and said, "O Allah's Apostle! The livestock are dying and the families (offspring) are hungry: please pray to Allah to bless us with rain." Allah's Apostle raised both his hands towards the sky and at that time there was not a trace of cloud in they sky. Then the clouds started gathering like mountains. Before he got down from the pulpit I saw rain-water trickling down his beard. It rained that day, the next day, the third day, the fourth day and till the next Friday, when the same Bedouin or some other person stood up (during the Friday Khutba) and said, "O Allah's Apostle! The houses have collapsed and the livestock are drowned. Please invoke Allah for us." So Allah's Apostle raised both his hands and said, "O Allah! Around us and not on us." Whichever side the Prophet directed his hand, the clouds dispersed from there till a hole (in the clouds) was formed over Medina. The valley of Qanat remained flowing (with water) for one month and none, came from outside who didn't talk about the abundant rain.


  Vol 2, Book 17, Number 144:

  Narrated Anas:

  Whenever a strong wind blew, anxiety appeared on the face of the Prophet (fearing that wind might be a sign of Allah's wrath).


  Vol 2, Book 17, Number 145:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet said, "I was granted victory with As-Saba and the nation of 'Ad was destroyed by Ad-Dabur (westerly wind) .


  Vol 2, Book 17, Number 146:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "The Hour (Last Day) will not be established until (religious) knowledge will be taken away (by the death of religious learned men), earthquakes will be very frequent, time will pass quickly, afflictions will appear, murders will increase and money will overflow amongst you." (See Hadith No. 85 Vol 1).


  Vol 2, Book 17, Number 147:

  Narrated Ibn 'Umar:

  (The Prophet) said, "O Allah! Bless our Sham and our Yemen." People said, "Our Najd as well." The Prophet again said, "O Allah! Bless our Sham and Yemen." They said again, "Our Najd as well." On that the Prophet said, "There will appear earthquakes and afflictions, and from there will come out the side of the head of Satan."


  Vol 2, Book 17, Number 148:

  Narrated Zaid bin Khalid Al-Juhani:

  Allah's Apostle led the morning prayer in Al-Hudaibiya and it had rained the previous night. When the Prophet (p.b.u.h) had finished the prayer he faced the people and said, "Do you know what your Lord has said?" They replied, "Allah and His Apostle know better." (The Prophet said), "Allah says, 'In this morning some of My worshipers remained as true believers and some became non-believers; he who said that it had rained with the blessing and mercy of Allah is the one who believes in Me and does not believe in star, but he who said it had rained because of such and such (star) is a disbeliever in Me and is a believer in star.' "


  Vol 2, Book 17, Number 149:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "Keys of the unseen knowledge are five which nobody knows but Allah . . . nobody knows what will happen tomorrow; nobody knows what is in the womb; nobody knows what he will gain tomorrow; nobody knows at what place he will die; and nobody knows when it will rain."

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 18: 150 - 172

  Eclipses


  Top Index

  Vol 2, Book 18, Number 150:

  Narrated Abu Bakra:

  We were with Allah's Apostle when the sun eclipsed. Allah's Apostle stood up dragging his cloak till he entered the Mosque. He led us in a two-Rakat prayer till the sun (eclipse) had cleared. Then the Prophet (p.b.u.h) said, "The sun and the moon do not eclipse because of someone's death. So whenever you see these eclipses pray and invoke (Allah) till the eclipse is over."


  Vol 2, Book 18, Number 151:

  Narrated Abu Masud:

  The Prophet said, "The sun and the moon do not eclipse because of the death of someone from the people but they are two signs amongst the signs of Allah. When you see them stand up and pray."


  Vol 2, Book 18, Number 152:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet said, "The sun and the moon do not eclipse because of the death or life (i.e. birth) of someone but they are two signs amongst the signs of Allah. When you see them offer the prayer."


  Vol 2, Book 18, Number 153:

  Narrated Al-Mughira bin Shu'ba:

  "The sun eclipsed in the life-time of Allah's Apostle on the day when (his son) Ibrahim died. So the people said that the sun had eclipsed because of the death of Ibrahim. Allah's Apostle said, "The sun and the moon do not eclipse because of the death or life (i.e. birth) of some-one. When you see the eclipse pray and invoke Allah."


  Vol 2, Book 18, Number 154:

  Narrated 'Aisha :

  In the life-time of Allah's Apostle (p.b.u.h) the sun eclipsed, so he led the people in prayer, and stood up and performed a long Qiyam, then bowed for a long while. He stood up again and performed a long Qiyam but this time the period of standing was shorter than the first. He bowed again for a long time but shorter than the first one, then he prostrated and prolonged the prostration. He did the same in the second Raka as he did in the first and then finished the prayer; by then the sun (eclipse) had cleared. He delivered the Khutba (sermon) and after praising and glorifying Allah he said, "The sun and the moon are two signs against the signs of Allah; they do not eclipse on the death or life of anyone. So when you see the eclipse, remember Allah and say Takbir, pray and give Sadaqa." The Prophet then said, "O followers of Muhammad! By Allah! There is none who has more ghaira (self-respect) than Allah as He has forbidden that His slaves, male or female commit adultery (illegal sexual intercourse). O followers of Muhammad! By Allah! If you knew that which I know you would laugh little and weep much.


  Vol 2, Book 18, Number 155:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr :

  "When the sun eclipsed in the life-time of Allah's Apostle an announcement was made that a prayer was to be offered in congregation."


  Vol 2, Book 18, Number 156:

  Narrated 'Aisha:

  (the wife of the Prophet (p.b.u.h) In the lifetime of the Prophet the sun eclipsed and he went to the Mosque and the people aligned behind him. He said the Takbir (starting the prayer) and prolonged the recitation (from the Quran) and then said Takbir and performed a prolonged bowing; then he (lifted his head and) said, "Sami Allahu Liman hamida" (Allah heard him who sent his praises to Him). He then did not prostrate but stood up and recited a prolonged recitation which was shorter than the first recitation. He again said Takbir and then bowed a prolonged bowing but shorter than the first one and then said, "Sami Allahu Liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, (Allah heard him who sent his praises to Him. O our Sustainer! All the praises are for You)" and then prostrated and did the same in the second Raka; thus he completed four bowing and four prostrations. The sun (eclipse) had cleared before he finished the prayer. (After the prayer) he stood up, glorified and praised Allah as He deserved and then said, "The sun and the moon are two of the signs of Allah. They do not eclipse because of the death or the life (i.e. birth) of someone. When you see them make haste for the prayer." Narrated Az-Zuhri: I said to 'Ursa, "When the sun eclipsed at Medina your brother ('Abdullah bin Az-Zubair) offered only a two-Rakat prayer like that of the morning (Fajr) prayer." Ursa replied, "Yes, for he missed the Prophet's tradition (concerning this matter)."


  Vol 2, Book 18, Number 157:

  Narrated Aisha:

  (the wife of the Prophet) On the day when the sun Khasafat (eclipsed) Allah's Apostle prayed; he stood up and said Takbir and recited a prolonged recitation, then he performed a prolonged bowing, then he raised his head and said, "Sami Allahu Liman hamida" and then remained standing and recited a prolonged recitation which was shorter than the first. Then he performed a prolonged bowing which was shorter than the first. Then he prostrated and prolonged the prostration and he did the same in the second Raka as in the first and then finished the prayer with Taslim. By that time the sun (eclipse) had cleared He addressed the people and said, "The sun and the moon are two of the signs of Allah; they do not eclipse (Yakhsifan) because of the death or the life (i.e. birth) of someone. So when you see them make haste for the prayer."


  Vol 2, Book 18, Number 158:

  Narrated Abu Bakra:

  Allah's Apostle said: "The sun and the moon are two signs amongst the signs of Allah and they do not eclipse because of the death of someone but Allah frightens His devotees with them."


  Vol 2, Book 18, Number 159:

  Narrated 'Amra bint 'AbdurRahman:

  A Jewess came to ask 'Aisha (the wife of the Prophet) about something. She said to her, "May Allah give you refuge from the punishment of the grave." So 'Aisha ' asked Allah's Apostle "Would the people be punished in their graves?" Allah's Apostle after seeking refuge with Allah from the punishment of the grave (and thus replied in the affirmative). Then one day, Allah's Apostle rode to go to some place but the sun eclipsed. He returned in the forenoon and passed through the rear of the dwellings (of his wives) and stood for the (eclipse) prayer, and the people stood behind him. He stood up for a long period and then performed a prolonged bowing which was shorter than the first bowing. Then he raised his head and prostrated. Then he stood up (for the second Raka) for a long while but the standing was shorter than that of the first Raka. Then he performed a prolonged bowing which was shorter than the first one. Then he raised his head and prostrated. Then he stood up for a long time but shorter than the first. Then he performed a prolonged bowing but shorter than the first. Then he raised his head and prostrated and finished the prayer and (then delivered the sermon and) said as much as Allah wished. And then he ordered the people to seek refuge with Allah from the punishment of the grave.


  Vol 2, Book 18, Number 160:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr

  When the sun eclipsed in the lifetime of Allah's Apostle and an announcement was made that the prayer was to be held in congregation. The Prophet performed two bowing in one Raka. Then he stood up and performed two bowing in one Raka. Then he sat down and finished the prayer; and by then the (eclipse) had cleared 'Aisha said, "I had never performed such a long prostration."


  Vol 2, Book 18, Number 161:

  Narrated 'Abdullah bin Abbas:

  The sun eclipsed in the life-time of the Prophet (p.b.u.h) . Allah's Apostle offered the eclipse prayer and stood for a long period equal to the period in which one could recite Surat-al-Baqara. Then he bowed for a long time and then stood up for a long period which was shorter than that of the first standing, then bowed again for a long time but for a shorter period than the first; then he prostrated twice and then stood up for a long period which was shorter than that of the first standing; then he bowed for a long time which was shorter than the previous one, and then he raised his head and stood up for a long period which was shorter than the first standing, then he bowed for a long time which was shorter than the first bowing, and then prostrated (twice) and finished the prayer. By then, the sun (eclipse) had cleared. The Prophet then said, "The sun and the moon are two of the signs of Allah. They eclipse neither because of the death of somebody nor because of his life (i.e. birth). So when you see them, remember Allah." The people say, "O Allah's Apostle! We saw you taking something from your place and then we saw you retreating." The Prophet replied, "I saw Paradise and stretched my hands towards a bunch (of its fruits) and had I taken it, you would have eaten from it as long as the world remains. I also saw the Hell-fire and I had never seen such a horrible sight. I saw that most of the inhabitants were women." The people asked, "O Allah's Apostle! Why is it so?" The Prophet replied, "Because of their ungratefulness." It was asked whether they are ungrateful to Allah. The Prophet said, "They are ungrateful to their companions of life (husbands) and ungrateful to good deeds. If you are benevolent to one of them throughout the life and if she sees anything (undesirable) in you, she will say, 'I have never had any good from you.' "


  Vol 2, Book 18, Number 162:

  Narrated Fatima bint Al-Mundhir:

  Asma' bint Al Bakr said, "I came to 'Aisha the wife of the Prophet (p.b.u.h) during the solar eclipse. The people were standing and offering the prayer and she was also praying too. I asked her, 'What has happened to the people?' She pointed out with her hand towards the sky and said, 'Subhan-Allah'. I said, 'Is there a sign?' She pointed out in the affirmative." Asma' further said, "I too then stood up for the prayer till I fainted and then poured water on my head. When Allah's Apostle had finished his prayer, he thanked and praised Allah and said, 'I have seen at this place of mine what I have never seen even Paradise and Hell. No doubt, it has been inspired to me that you will be put to trial in the graves like or nearly like the trial of (Masih) Ad-Dajjal. (I do not know which one of the two Asma' said.) (The angels) will come to everyone of you and will ask what do you know about this man (i.e. Muhammad). The believer or a firm believer (I do not know which word Asma' said) will reply, 'He is Muhammad, Allah's Apostle (p.b.u.h) who came to us with clear evidences and guidance, so we accepted his teachings, believed and followed him.' The angels will then say to him, 'Sleep peacefully as we knew surely that you were a firm believer.' The hypocrite or doubtful person (I do not know which word Asma' said) will say, 'I do not know. I heard the people saying something so I said it (the same).' "


  Vol 2, Book 18, Number 163:

  Narrated Asma:

  No doubt the Prophet ordered people to manumit slaves during the solar eclipse.


  Vol 2, Book 18, Number 164:

  Narrated 'Amra bint 'AbdurRahman:

  A Jewess came to 'Aisha to ask her about something and then she said, "May Allah give you refuge from the punishment of the grave." So 'Aisha asked Allah's Apostle, "Would the people be punished in their graves?" Allah's Apostle asked Allah's refuge from the punishment of the grave (indicating an affirmative reply). Then one day Allah's Apostle rode (to leave for some place) but the sun eclipsed. He returned on the forenoon and passed through the rear of the dwellings (of his wives) and stood up and started offering the (eclipse) prayer and the people stood behind him. He stood for a long period and then performed a long bowing and then stood straight for a long period which was shorter than that of the first standing, then he performed a prolonged bowing which was shorter than the first bowing, then he raised his head and prostrated for a long time and then stood up (for the second Raka) for a long while, but the standing was shorter than the standing of the first Raka. Then he performed a prolonged bowing which was shorter than that of the first one. He then stood up for a long time but shorter than the first, then again performed a long bowing which was shorter than the first and then prostrated for a shorter while than that of the first prostration. Then he finished the prayer and delivered the sermon and) said what Allah wished; and ordered the people to seek refuge with Allah from the punishment of the grave.


  Vol 2, Book 18, Number 165:

  Narrated Abu Masud:

  Allah's Apostle said, "The sun and the moon do not eclipse because of someone's death or life but they are two signs amongst the signs of Allah, so pray whenever you see them."


  Vol 2, Book 18, Number 166:

  Narrated 'Aisha:

  In the lifetime of the Prophet the sun eclipsed and the Prophet (p.b.u.h) stood up to offer the prayer with the people and recited a long recitation, then he performed a prolonged bowing, and then lifted his head and recited a prolonged recitation which was shorter than the first. Then he performed a prolonged bowing which was shorter than the first and then lifted his head and performed two prostrations. He then stood up for the second Raka and offered it like the first. Then he stood up and said, "The sun and the moon do not eclipse because of someone's life or death but they are two signs amongst the signs of Allah which He shows to His worshipers. So whenever you see them, make haste for the prayer."


  Vol 2, Book 18, Number 167:

  Narrated Abu Musa:

  The sun eclipsed and the Prophet got up, being afraid that it might be the Hour (i.e. Day of Judgment). He went to the Mosque and offered the prayer with the longest Qiyam, bowing and prostration that I had ever seen him doing. Then he said, "These signs which Allah sends do not occur because of the life or death of somebody, but Allah makes His worshipers afraid by them. So when you see anything thereof, proceed to remember Allah, invoke Him and ask for His forgiveness."


  Vol 2, Book 18, Number 168:

  Narrated Al-Mughira bin Shu'ba :

  On the day of Ibrahim's death, the sun eclipsed and the people said that the eclipse was due to the death of Ibrahim (the son of the Prophet). Allah's Apostle said, "The sun and the moon are two signs amongst the signs of Allah. They do not eclipse because of someone's death or life. So when you see them, invoke Allah and pray till the eclipse is clear."


  Vol 2, Book 18, Number 169:

  Narrated Abu Bakra:

  In the life-time of the Prophet the sun eclipsed and then he offered a two Rakat prayer.


  Vol 2, Book 18, Number 170:

  Narrated Abu Bakra:

  Tijdens het leven van de profeet, werd de zon verduisterd en ging naar buiten, slepend met kleding totdat hij de moskee bereikte. De mensen verzamelden zich om hem en hij leidde hun in twee Rakat. Toen de zon weer helder was geworden, zei hij: “De zon en de maan zijn tekenen van Allah; zij verduisteren niet omdat iemand overleden is en wanneer een verduistering plaats vind, bidt en verzoek aan Allah totdat de verduistering afgelopen is”. Het gebeurde dat een zoon van de profeet, genaamd Ibrahim, overleed op die dag en de mensen waren over dat aan het praten (zeggende dat de verduistering de oorzaak was van zijn overlijden).


  Vol 2, Book 18, Number 171:

  Narrated Aisha:

  The Prophet led us and performed four bowing in two Rakat during the solar eclipse and the first Raka was longer.


  Vol 2, Book 18, Number 172:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet (p.b.u.h) recited (the Quran) aloud during the eclipse prayer and when he had finished the eclipse prayer he said the Takbir and bowed. When he stood straight from bowing he would say "Sami Allahu Liman hamida, Rabbana wa lakal hamd." And he would again start reciting. In the eclipse prayer there are four bowing and four prostrations in two Rakat. Al-Auza'i and others said that they had heard Az-Zuhi from 'Ursa from 'Aisha saying, "In the life-time of Allah's Apostle the sun eclipsed, and he made a person to announce: 'Prayer in congregation.' He led the prayer and performed four bowing and four prostrations in two Rakat." Narrated Al-Walid that 'Abdur-Rahman bin Namir had informed him that he had heard the same. Ibn Shihab heard the same. Az-Zuhrl said, "I asked ('Ursa), 'What did your brother 'Abdullah bin AzZubair do? He prayed two Rakat (of the eclipse prayer) like the morning prayer, when he offered the (eclipse) prayer in Median.' 'Ursa replied that he had missed (i.e. did not pray according to) the Prophet's tradition." Sulaiman bin Kathir and Sufyan bin Husain narrated from Az-Zuhri that the prayer for the eclipse used to be offered with loud recitation.

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 19: 173 - 185

  Prostration During Recital of Qur'an


  Top Index

  Vol 2, Book 19, Number 173:

  Narrated 'Abdullah bin Masud:

  The Prophet recited Surat-an-Najm (103) at Mecca and prostrated while reciting it and those who were with him did the same except an old man who took a handful of small stones or earth and lifted it to his forehead and said, "This is sufficient for me." Later on, I saw him killed as a non-believer.


  Vol 2, Book 19, Number 174:

  Narrated Abu Hurairah:

  On Fridays the Prophet used to recite Alf Lam Mim Tanzil-As-Sajda (in the first Raka) and Hal ata'alal-lnsani i.e. Suratad-Dahr (LXXVI (76)) (in the second Raka), in the Fajr prayer.


  Vol 2, Book 19, Number 175:

  Narrated Ibn Abbas:

  The prostration of Sad is not a compulsory one but I saw the Prophet prostrating while reciting it.


  Vol 2, Book 19, Number 176:

  Narrated 'Abdullah bin Masud:

  The Prophet recited Surat-an-Najm (53) and prostrated while reciting it and all the people prostrated and a man amongst the people took a handful of stones or earth and raised it to his face and said, "This is sufficient for me." Later on I saw him killed as a non-believer.


  Vol 2, Book 19, Number 177:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet I prostrated while reciting An-Najm and with him prostrated the Muslims, the pagans, the jinns, and all human beings.


  Vol 2, Book 19, Number 178:

  Narrated 'Ata' bin Yasar:

  I asked Zaid bin Thabit about prostration on which he said that he had recited An-Najm before the Prophet, yet he (the Prophet) had not performed a prostration.


  Vol 2, Book 19, Number 179:

  Narrated Zaid bin Thabit:

  I recited An-Najm before the Prophet, yet he did not perform a prostration.


  Vol 2, Book 19, Number 180:

  Narrated Abu Salma:

  I saw Abu Hurairah reciting Idha-Sama' un-Shaqqat and he prostrated during its recitation. I asked Abu Hurairah, "Didn't I see you prostrating?" Abu Hurairah said, "Had I not seen the Prophet prostrating, I would not have prostrated."


  Vol 2, Book 19, Number 181:

  Narrated Ibn Umar:

  When the Prophet recited a Sura that contained the prostration he would prostrate and we would do the same and some of us (because of the heavy rush) could not find a place for prostration.


  Vol 2, Book 19, Number 182:

  Narrated Ibn 'Umar,

  When the Prophet recited Surat As-Sajda and we were with him, he would prostrate and we also would prostrate with him and some of us (because of the heavy rush) would not find a place (for our foreheads) to prostrate on.


  Vol 2, Book 19, Number 183:

  Narrated Rabi'a:

  'Umar bin Al-Khattab recited Surat-an-Nahl on a Friday on the pulpit and when he reached the verse of Sajda he got down from the pulpit and prostrated and the people also prostrated. The next Friday 'Umar bin Al-Khattab recited the same Sura and when he reached the verse of Sajda he said, "O people! When we recite the verses of Sajda (during the sermon) whoever prostrates does the right thing, yet it is no sin for the one who does not prostrate." And 'Umar did not prostrate (that day). Added Ibn 'Umar "Allah has not made the prostration of recitation compulsory but if we wish we can do it."


  Vol 2, Book 19, Number 184:

  Narrated Abu Rafi:

  I offered the 'Isha' prayer behind Abu Hurairah and he recited Idhas-Sama' Un-Shaqqat, and prostrated. I said, "What is this?" Abu Huraira said, "I prostrated behind Abu-l-Qasim and I will do the same till I meet him."


  Vol 2, Book 19, Number 185:

  Narrated Ibn 'Umar.

  Whenever the Prophet recited the Sura which contained the prostration of recitation he used to prostrate and then, we, too, would prostrate and some of us did not find a place for prostration.

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 20: 186 - 220

  Shortening the Prayer (At-Taqseer)


  Top Index

  Vol 2, Book 20, Number 186:

  Narrated Ibn Abbas :

  The Prophet once stayed for nineteen days and prayed shortened prayers. So when we travel led (and stayed) for nineteen days, we used to shorten the prayer but if we travelled (and stayed) for a longer period we used to offer the full prayer.


  Vol 2, Book 20, Number 187:

  Narrated Yahya bin Ishaq:

  I heard Anas saying, "We travelled with the Prophet from Medina to Mecca and offered two Rakat (for every prayer) till we returned to Medina." I said, "Did you stay for a while in Mecca?" He replied, "We stayed in Mecca for ten days."


  Vol 2, Book 20, Number 188:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  Ik verrichte het gebed samen met de profeet, Abu Bakr en ‘Umar te Mina en het was twee Rak'ahs. ‘Uthman deed hetzelfde in de begin periode van zijn kalifaat, maar later begon hij het volledige gebed te verrichten. (vier Rak'ahs).


  Vol 2, Book 20, Number 189:

  Narrated Haritha bin Wahab:

  The Prophet I led us in the prayer at Mina during the peace period by offering two Rakat.


  Vol 2, Book 20, Number 190:

  Narrated 'Abdur Rahman bin Yazid:

  We offered a four Rakat prayer at Mina behind Ibn 'Affan . 'Abdullah bin Masud was informed about it. He said sadly, "Truly to Allah we belong and truly to Him we shall return." And added, "I prayed two Rakat with Allah's Apostle at Mina and similarly with Abu Bakr and with 'Umar (during their caliphates)." He further said, "May I be lucky enough to have two of the four Rakat accepted (by Allah)."


  Vol 2, Book 20, Number 191:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet and his companions reached Mecca in the morning of the 4th Dhul-Hijja reciting Talbiya (O Allah! We are obedient to your orders, we respond 4 to your call) . . . intending to perform Hajj. The Prophet ordered his companions to assume the lhram for Umra instead of Hajj, excepting those who had Hadi (sacrifice) with them.


  Vol 2, Book 20, Number 192:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet said, "A woman should not travel for more than three days except with a Dhi-Mahram (i.e. a male with whom she cannot marry at all, e.g. her brother, father, grandfather, etc.) or her own husband.)"


  Vol 2, Book 20, Number 193:

  Narrated Ibn'Umar:

  The Prophet said, "A woman should not travel for more than three days except with a Dhi-Mahram."


  Vol 2, Book 20, Number 194:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet (p.b.u.h) said, "It is not permissible for a woman who believes in Allah and the Last Day to travel for one day and night except with a Mahram."


  * Vol 2, Book 20, Number 195:

  Overgeleverd door Anas bin Malik:

  Ik heb vier Rakat van Zuhr gebed volbracht met de Profeet (vzmh) in Medina (standplaats) en twee Rakat in Dhul-Hulaifa (Verkorte 'Asr gebed onderweg).


  Vol 2, Book 20, Number 196:

  Narrated 'Aisha:

  “Toen het gebed gezamenlijk voor het eerst werd verricht, bestonden ze uit twee Rakat elk. Later werd het gebed tijdens een reis precies zo uitgevoerd zoals het was, maar het gebed voor een niet-reiziger waren volledig”. Az-Zuhri zei: “Ik vroeg aan ‘Urwa, wat maakte ‘Aisha, dat zij het volledige gebed verrichte (tijden een reis)?” Hij antwoordde: “Zij deed hetzelfde als ‘Uthman het deed”.


  Vol 2, Book 20, Number 197:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  "I saw Allah's Apostle delaying the Maghrib prayer till he offered it along with the 'Isha' prayer whenever he was in a hurry during the journey." Salim narrated, "Ibn 'Umar used to do the same whenever he was in a hurry during the journey." And Salim added, "Ibn 'Umar used to pray the Maghrib and 'Isha' prayers together in Al-Muzdalifa." Salim said, "Ibn 'Umar delayed the Maghrib prayer because at that time he heard the news of the death of his wife Safiya bint Abi 'Ubaid. I said to him, 'The prayer (is due).' He said, 'Go on.' Again I said, 'The prayer (is due).' He said, 'Go on,' till we covered two or three miles. Then he got down, prayed and said, 'I saw the Prophet praying in this way, whenever he was in a hurry during the journey.' 'Abdullah (bin 'Umar) added, "Whenever the Prophet was in a hurry, he used to delay the Maghrib prayer and then offer three Rakat (of the Maghrib) and perform Taslim, and after waiting for a short while, Iqama used to be pronounced for the 'Isha' prayer when he would offer two Rakat and perform Taslim. He would never offer any optional prayer till the middle of the night (when he used to pray the Tahajjud)."


  Vol 2, Book 20, Number 198:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amir from his father who said:

  I saw the Prophet (p.b.u.h) offering the prayer on his mount (Rahila) whatever direction it took.


  Vol 2, Book 20, Number 199:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah,

  The Prophet used to offer the Nawafil, while riding, facing a direction other than that of the Qibla.


  Vol 2, Book 20, Number 200:

  Narrated Nafi:

  Ibn 'Umar (while on a journey) used to offer the prayer and the Witr on his mount (Rahila). He said that the Prophet used to do so.


  Vol 2, Book 20, Number 201:

  Narrated 'Abdullah bin Dinar:

  On traveling, 'Abdullah bin 'Umar used to offer the prayer on his Mount by signs whatever direction it took. 'Abdullah said that the Prophet used to do so.


  Vol 2, Book 20, Number 202: Internationale nr: 1098

  Narrated 'Amir bin Rabi'a

  I saw the Prophet on his Mount praying Nawafil by nodding his head, whatever direction he faced, but Allah's Apostle never did the same in offering the compulsory prayers. Narrated Salim: At night 'Abdullah bin 'Umar used to offer the prayer on the back of his animal during the journey and never cared about the direction he faced. Ibn 'Umar said, "Allah's Apostle used to offer the optional prayer on the back of his Mount facing any direction and also used to pray the Witr on it but never offered the compulsory prayer on it."
  See Muslim Internationale nr: 1615


  Vol 2, Book 20, Number 203:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah

  The Prophet used to pray (the Nawafil) on his Mount facing east and whenever he wanted to offer the compulsory prayer, he used to dismount and face the Qibla.


  Vol 2, Book 20, Number 204:

  Narrated Anas bin Sirin:

  We went to receive Anas bin Malik when he returned from Sham and met him at a place called 'Ain-at-Tamr. I saw him praying riding the donkey, with his face to this direction, i.e. to the left of the Qibla. I said to him, "I have seen you offering the prayer in a direction other than that of the Qibla." He replied, "If I had not seen Allah's Apostle doing it, I would not have done it."


  Vol 2, Book 20, Number 205:

  Narrated Hafs bin 'Asim:

  Ibn 'Umar went on a journey and said, "I accompanied the Prophet and he did not offer optional prayers during the journey, and Allah says: 'Verily! In Allah's Apostle you have a good example to follow.' " (33.21)


  Vol 2, Book 20, Number 206:

  Narrated Ibn 'Umar :

  I accompanied Allah's Apostle and he never offered more than two Rakat during the journey. Abu Bakr, 'Umar and 'Uthman used to do the same.


  Vol 2, Book 20, Number 207:

  Narrated Ibn Abu Laila:

  Only Um Hani told us that she had seen the Prophet (p.b.u.h) offering the Duha (forenoon prayer). She said, "On the day of the conquest of Mecca, the Prophet took a bath in my house and offered eight Rakat. I never saw him praying such a light prayer but he performed perfect prostration and bowing. Narrated 'Abdullah bin amir that his father had told him that he had seen the Prophet (p.b.u.h) praying Nawafil at night on the back of his Mount on a journey, facing whatever direction it took.


  Vol 2, Book 20, Number 208:

  Narrated Salim bin Abdullah:

  Ibn 'Umar said, "Allah's Apostle used to pray the Nawafil on the back of his Mount (carriage) by signs facing any direction." Ibn 'Umar used to do the same.


  Vol 2, Book 20, Number 209:

  Narrated Salim's father:

  The Prophet used to offer the Maghrib and Isha' prayers together whenever he was in a hurry on a journey.

  Narrated Ibn Abbas: Allah's Apostle used to offer the Zuhr and 'Asr prayers together on journeys, and also used to offer the Maghrib and 'Isha' prayers together.

  Narrated Anas bin Malik: The Prophet used to offer the Maghrib and the 'Isha' prayers together on journeys.


  Vol 2, Book 20, Number 210:

  Narrated Az-Zuhri:

  Salim told me, "'Abdullah bin 'Umar said, 'I saw Allah's Apostle delaying the Maghrib prayer till he offered it along with the Isha prayer whenever he was in a hurry during the journey.' " Salim said, "Abdullah bin Umar used to do the same whenever he was in a hurry during the journey. After making the call for Iqama, for the Maghrib prayer he used to offer three Rakat and then perform Tasllm. After waiting for a short while, he would pronounce the Iqama for the 'Isha' prayer and offer two Rakat and perform Taslim. He never prayed any Nawafil in between the two prayers or after the 'Isha' prayers till he got up in the middle of the night (for Tahajjud prayer)."


  Vol 2, Book 20, Number 211:

  Narrated Anas:

  Allah's Apostle used to offer these two prayers together on journeys i.e. the Maghrib and the 'Isha'.


  Vol 2, Book 20, Number 212:

  Narrated Anas bin Malik:

  Whenever the Prophet started a journey before noon, he used to delay the Zuhr prayer till the time of 'Asr and then offer them together; and if the sun declined (at noon) he used to offer the Zuhr prayer and then ride (for the journey).


  Vol 2, Book 20, Number 213:

  Narrated Anas bin Malik:

  Whenever the Prophet started the journey before noon, he used to delay the Zuhr prayer till the time for the 'Asr prayer and then he would dismount and pray them together; and whenever the sun declined before he started the journey he used to offer the Zuhr prayer and then ride (for the journey).


  Vol 2, Book 20, Number 214:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle prayed in his house while sitting during his illness and the people prayed behind him standing and he pointed to them to sit down. When he had finished the prayer, he said, "The Imam is to be followed and so when he bows you should bow; and when he lifts his head you should also do the same."


  Vol 2, Book 20, Number 215:

  Narrated Anas bin Malik:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) fell down from a horse and his right side was either injured or scratched, so we went to inquire about his health. The time for the prayer became due and he offered the prayer while sitting and we prayed while standing. He said, "The Imam is to be followed; so if he says Takbir, you should also say Takbir, and if he bows you should also bow; and when he lifts his head you should also do the same and if he says: Sami Allahu Liman hamida (Allah hears whoever sends his praises to Him) you should say: Rabbana wa lakal Hamd (O our Lord! All the praises are for You.") (See Hadith No. 656 Vol. 1).


  Vol 2, Book 20, Number 216:

  Narrated 'Imran bin Husain:

  (who had piles) I asked Allah's Apostle about the praying of a man while sitting. He said, "If he prays while standing it is better and he who prays while sitting gets half the reward of that who prays standing; and whoever prays while Lying gets half the reward of that who prays while sitting."


  Vol 2, Book 20, Number 217:

  Narrated'Abdullah bin Buraida:

  'Imran bin Husain had piles. Once Abu Ma mar narrated from 'Imran bin Husain had said, "I asked the Prophet (p.b.u.h) about the prayer of a person while sitting. He said, 'It is better for one to pray standing; and whoever prays sitting gets half the reward of that who prays while standing; and whoever prays while Lying gets half the reward of that who prays while sitting.' "


  Vol 2, Book 20, Number 218:

  Narrated 'Imran bin Husain:

  had piles, so I asked the Prophet about the prayer. He said, "Pray while standing and if you can't, pray while sitting and if you cannot do even that, then pray Lying on your side."


  Vol 2, Book 20, Number 219:

  Narrated Aisha:

  (the mother of the faithful believers) I never saw Allah's Apostle offering the night prayer while sitting except in his old age and then he used to recite while sitting and whenever he wanted to bow he would get up and recite thirty or forty verses (while standing) and then bow.


  Vol 2, Book 20, Number 220:

  Narrated 'Aisha:

  (the mother of the faithful believers) Allah's Apostle (in his last days) used to pray sitting. He would recite while sitting, and when thirty or forty verses remained from the recitation he would get up and recite them while standing and then he would bow and prostrate. He used to do the same in the second Raka. After finishing the Prayer he used to look at me and if I was awake he would talk to me and if I was asleep, he would lie down.

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 21: 221 - 288

  Prayer at Night (Tahajjud)


  Top Index
  * Vol 2, Book 21, Number 221: [Tahajjud]

  Narrated Ibn Abbas:

  Wanneer de Profeet ‘s nachts opstond voor het Tahajjud gebed, zei hij altijd:

  Allahumma lakal-hamd. Anta qaiyimus-samawati wal-ard wa man fihinna. Walakal-hamd, Laka mulkus-samawati wal-ard wa man fihinna. Walakal-hamd, anta nurus-samawati wal-ard. Walakalhamd, anta-l-haq wa wa'duka-l-haq, wa liqa'uka Haq, wa qualuka Haq, wal-jannatu Han wan-naru Haq wannabiyuna Haq. Wa Muhammadun, sallal-lahu'alaihi wasallam, Haq, was-sa'atu Haq. Allahumma aslamtu Laka wabika amantu, wa 'Alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wama akh-khartu wama as-rartu wama'a lantu, anta-l-muqaddim wa anta-l-mu akh-khir, la ilaha illa anta of (la ilaha ghairuka).

  “O Allah! U komt alle lof toe, U houdt de Hemelen en de Aarde en al wat daarin is in uw hand. U komt alle lof toe, van U zijn de Hemelen en de Aarde. … Uw Woord is de waarheid en her paradijs is waar en de hel is waar en alle profeten (vrede zij met hen) zijn waar; en Muhammed is waar, en de Dag der Opstanding is waar. O Allah! Ik geef mijn wil aan U over; ik geloof in U en vertrouw op U. En ik belijd mijn zonden aan U en met uw hulp redetwist ik (met mijn tegenstanders, de niet-gelovigen en ik neem U als rechter (om te oordelen tussen ons). Vergeef mij alstublieft de zonden die ik heb begaan en zal begaan, en alles wat ik verborgen of onthuld heb. U bent Degene die sommigen bevordert en (sommigen) achteruit stelt. Niemand komt aanbidding toe dan U. Sufyan zei dat ‘Abdul Karim Abu Umaiya hieraan toevoegde: 'Wala haula Wala quwata illa billah' (Er is noch macht noch kracht dan met Allah).


  Vol 2, Book 21, Number 222:

  Narrated Salim's father:

  In the life-time of the Prophet whosoever saw a dream would narrate it to Allah's Apostle. I had a wish of seeing a dream to narrate it to Allah's Apostle (p.b.u.h) I was a grown up boy and used to sleep in the Mosque in the life-time of the Prophet. I saw in the dream that two angels caught hold of me and took me to the Fire which was built all round like a built well and had two poles in it and the people in it were known to me. I started saying, "I seek refuge with Allah from the Fire." Then I met another angel who told me not to be afraid. I narrated the dream to Hafsa who told it to Allah's Apostle. The Prophet said, "Abdullah is a good man. I wish he prayed Tahajjud." After that 'Abdullah (i.e. Salim's father) used to sleep but a little at night.


  Vol 2, Book 21, Number 223:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle used to offer eleven Rakat and that was his prayer. He used to prolong the prostration to such an extent that one could recite fifty verses (of the Quran) before he would lift his head. He used to pray two Rakat (Sunna) before the Fajr prayer and then used to lie down on his right side till the call-maker came and informed him about the prayer.


  Vol 2, Book 21, Number 224:

  Narrated Jundab:

  The Prophet became sick and did not get up (for Tahajjud prayer) for a night or two.


  Vol 2, Book 21, Number 225:

  Narrated Jundab bin 'Abdullah :

  Gabriel did not come to the Prophet (for some time) and so one of the Quraish women said, "His Satan has deserted him." So came the Divine Revelation: "By the forenoon And by the night When it is still! Your Lord (O Muhammad) has neither Forsaken you Nor hated you." (93.1-3)


  Vol 2, Book 21, Number 226:

  Narrated Um Salama:

  One night the Prophet got up and said, "Subhan Allah! How many afflictions Allah has revealed tonight and how many treasures have been sent down (disclosed). Go and wake the sleeping lady occupants of these dwellings up (for prayers), perhaps a well-dressed in this world may be naked in the Hereafter."


  Vol 2, Book 21, Number 227:

  Narrated 'Ali bin Abi Talib

  One night Allah's Apostle came to me and Fatima, the daughter of the Prophet and asked, "Won't you pray (at night)?" I said, "O Allah's Apostle! Our souls are in the hands of Allah and if He wants us to get up He will make us get up." When I said that, he left us without saying anything and I heard that he was hitting his thigh and saying, "But man is more quarrelsome than anything." (18.54)


  Vol 2, Book 21, Number 228:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle used to give up a good deed, although he loved to do it, for fear that people might act on it and it might be made compulsory for them. The Prophet never prayed the Duha prayer, but I offer it.


  Vol 2, Book 21, Number 229:

  Narrated 'Aisha, the mother of the faithful believers:

  One night Allah's Apostle offered the prayer in the Mosque and the people followed him. The next night he also offered the prayer and too many people gathered. On the third and the fourth nights more people gathered, but Allah's Apostle did not come out to them. In the morning he said, "I saw what you were doing and nothing but the fear that it (i.e. the prayer) might be enjoined on you, stopped me from coming to you." And that happened in the month of Ramadan.


  Vol 2, Book 21, Number 230:

  Narrated Al-Mughira:

  The Prophet used to stand (in the prayer) or pray till both his feet or legs swelled. He was asked why (he offered such an unbearable prayer) and he said, "should I not be a thankful slave."


  Vol 2, Book 21, Number 231:

  Narrated Abdullah bin 'Amr bin Al-'As:

  Allah's Apostle told me, "The most beloved prayer to Allah is that of David and the most beloved fasts to Allah are those of David. He used to sleep for half of the night and then pray for one third of the night and again sleep for its sixth part and used to fast on alternate days."


  Vol 2, Book 21, Number 232:

  Narrated Masruq:

  I asked 'Aisha which deed was most loved by the Prophet. She said, "A deed done continuously." I further asked, "When did he used to get up (in the night for the prayer)." She said, "He used to get up on hearing the crowing of a cock."


  Vol 2, Book 21, Number 233:

  Narrated Al-Ashath:

  He (the Prophet (p.b.u.h) ) used to get up for the prayer on hearing the crowing of a cock.


  Vol 2, Book 21, Number 234:

  Narrated 'Aisha:

  In my house he (Prophet (p.b.u.h) ) never passed the last hours of the night but sleeping.


  Vol 2, Book 21, Number 235:

  Narrated Qatada:

  Anas bin Malik said, "The Prophet (p.b.u.h) and Zaid bin Thabit took their Suhur together. When they finished it, the Prophet stood for the (Fajr) prayer and offered it." We asked Anas, "What was the interval between their finishing the Suhur and the starting of the morning prayer?" Anas replied, "It was equal to the time taken by a person in reciting fifty verses of the Quran."


  Vol 2, Book 21, Number 236:

  Narrated Abu-Wa il:

  'Abdullah said, "One night I offered the Tahajjud prayer with the Prophet and he kept on standing till an ill-thought came to me." We said, "What was the ill-thought?" He said, "It was to sit down and leave the Prophet (standing)."


  Vol 2, Book 21, Number 237:

  Narrated Hudhaifa :

  Whenever the Prophet got up for Tahajjud prayer he used to clean his mouth (and teeth) with Siwak.


  Vol 2, Book 21, Number 238:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar :

  A man said, "O Allah's Apostle! How is the prayer of the night?" He said, "Two Rakat followed by two Rakat and so on, and when you apprehend the approaching dawn, offer one Raka as Witr."


  Vol 2, Book 21, Number 239:

  Narrated Ibn Abbas:

  The prayer of the Prophet used to be of thirteen Rakat, i.e. of the night prayer.


  Vol 2, Book 21, Number 240:

  Narrated Masruq:

  I asked Aisha about the night prayer of Allah's Apostle and she said, "It was seven, nine or eleven Rakat besides the two Rakat of the Fajr prayer (i.e. Sunna)."


  Vol 2, Book 21, Number 241: Internationale nr: 1170 [Tahajjud] [Witr]

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet (p.b.u.h) used to offer thirteen Rakat of the night prayer (Tahajjud) and that included the Witr and two Rakat (Sunna) of the Fajr prayer.
  See Sahih Muslim Internationale nr: 1720


  Vol 2, Book 21, Number 242:

  Narrated Anas bin Malik

  Sometimes Allah's Apostle would not fast (for so many days) that we thought that he would not fast that month and he sometimes used to fast (for so many days) that we thought he would not leave fasting through-out that month and (as regards his prayer and sleep at night), if you wanted to see him praying at night, you could see him praying and if you wanted to see him sleeping, you could see him sleeping.


  * Vol 2, Book 21, Number 243:

  Narrated Abu Hurairah

  Allah's Apostel zei: “Satan legt drie knopen op de achterkant van het hoofd van ieder van u als hij slaapt. Op iedere knoop leest en ademt hij de volgende woorden uit: ‘De nacht is lang, dus blijf slapen.' Wanneer je ontwaakt en Allah gedenkt, is één knoop ongedaan; en wanneer je de rituele reiniging verricht, is de tweede knoop ongedaan, en wanneer je bidt is de derde knoop ongedaan en je staat op energiek met een goed hart in de morgen; anders sta je op lui en met een boosaardig hart.”


  * Vol 2, Book 21, Number 244:

  Narrated Samura bin Jundab:

  The Prophet said in his narration of a dream that he saw, "He whose head was being crushed with a stone was one who learnt the Quran but never acted on it, and slept ignoring the compulsory prayers."


  Vol 2, Book 21, Number 245:

  Narrated 'Abdullah :

  A person was mentioned before the Prophet (p.b.u.h) and he was told that he had kept on sleeping till morning and had not got up for the prayer. The Prophet said, "Satan urinated in his ears."


  Vol 2, Book 21, Number 246:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "Our Lord, the Blessed, the Superior, comes every night down on the nearest Heaven to us when the last third of the night remains, saying: "Is there anyone to invoke Me, so that I may respond to invocation? Is there anyone to ask Me, so that I may grant him his request? Is there anyone seeking My forgiveness, so that I may forgive him?"


  Vol 2, Book 21, Number 247:

  Narrated Al-Aswad:

  I asked 'Aisha "How is the night prayer of the Prophet?" She replied, "He used to sleep early at night, and get up in its last part to pray, and then return to his bed. When the Muadh-dhin pronounced the Adhan, he would get up. If he was in need of a bath he would take it; otherwise he would perform ablution and then go out (for the prayer)."


  Vol 2, Book 21, Number 248: Internationale nr: 1147 [Ramadan]

  Narrated Abu Salma bin 'Abdur Rahman:

  I asked 'Aisha, "How is the prayer of Allah's Apostle during the month of Ramadan." She said, "Allah's Apostle never exceeded eleven Rakat in Ramadan or in other months; he used to offer four Rakat, do not ask me about their beauty and length, then four Rakat, do not ask me about their beauty and length, and then three Rakat." Aisha further said, "I said, 'O Allah's Apostle! Do you sleep before offering the Witr prayer?' He replied, O 'Aisha! My eyes sleep but my heart remains awake!"


  Vol 2, Book 21, Number 249:

  Narrated 'Aisha:

  I did not see the Prophet reciting (the Quran) in the night prayer while sitting except when he became old; when he used to recite while sitting, and when thirty or forty verses remained from the Sura, he would get up and recite them and then bow.


  Vol 2, Book 21, Number 250:

  Narrated Abu Hurairah:

  At the time of the Fajr prayer the Prophet asked Bilal, "Tell me of the best deed you did after embracing Islam, for I heard your footsteps in front of me in Paradise." Bilal replied, "I did not do anything worth mentioning except that whenever I performed ablution during the day or night, I prayed after that ablution as much as was written for me."


  Vol 2, Book 21, Number 251r:

  Narrated Anas bin Malik

  Once the Prophet (p.b.u.h) entered the Mosque and saw a rope hanging in between its two pillars. He said, "What is this rope?" The people said, "This rope is for Zainab who, when she feels tired, holds it (to keep standing for the prayer.)" The Prophet said, "Don't use it. Remove the rope. You should pray as long as you feel active, and when you get tired, sit down."


  Vol 2, Book 21, Number 251n:

  Narrated 'Aisha:

  A woman from the tribe of Bani Asad was sitting with me and Allah's Apostle (p.b.u.h) came to my house and said, "Who is this?" I said, "(She is) So and so. She does not sleep at night because she is engaged in prayer." The Prophet said disapprovingly: Do (good) deeds which is within your capacity as Allah never gets tired of giving rewards till you get tired of doing good deeds."


  Vol 2, Book 21, Number 252:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'As:

  Allah's Apostle said to me, "O 'Abdullah! Do not be like so and so who used to pray at night and then stopped the night prayer."


  Vol 2, Book 21, Number 253: [Dua]

  Narrated 'Ubada bin As-Samit:

  The Prophet "Whoever gets up at night and says: 'La ilaha il-lallah Wahdahu la Sharika lahu Lahu-l-mulk, waLahu-l-hamd wahuwa 'ala kulli shai'in Qadir. Alhamdu lil-lahi wa subhanal-lahi wa la-ilaha il-lal-lah wa-l-lahu akbar wa la hawla Wala Quwata il-la-bil-lah' (None has the right to be worshipped but Allah. He is the Only One and has no partners. For Him is the Kingdom and all the praises are due for Him. He is Omnipotent. All the praises are for Allah. All the glories are for Allah. And none has the right to be worshipped but Allah, And Allah is Great And there is neither Might nor Power Except with Allah). And then says: Allahumma, Ighfir li (O Allah! Forgive me). Or invokes (Allah), he will be responded to and if he performs ablution (and prays), his prayer will be accepted."


  Vol 2, Book 21, Number 254:

  Narrated Abu Hurairah

  That once Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "Your brother, i.e. 'Abdullah bin Rawaha does not say obscene (referring to his verses): Amongst us is Allah's Apostle, who recites His Book when it dawns. He showed us the guidance, after we were blind. We believe that whatever he says will come true. And he spends his nights in such a way as his sides do not touch his bed. While the pagans were deeply asleep."


  Vol 2, Book 21, Number 255:

  Narrated Nafi:

  Ibn 'Umar said, "In the life-time of the Prophet I dreamt that a piece of silk cloth was in my hand and it flew with me to whichever part of Paradise I wanted. I also saw as if two persons (i.e. angels) came to me and wanted to take me to Hell. Then an angel met us and told me not to be afraid. He then told them to leave me. Hafsa narrated one of my dreams to the Prophet and the Prophet said, "Abdullah is a good man. Would that he offer the night prayer (Tahajjud)!" So after that day 'Abdullah (bin 'Umar) started offering Tahajjud. The companions of the Prophet (p.b.u.h) used to tell him their dreams that (Laila-tul-Qadr) was on the 27th of the month of Ramadan. The Prophet said, "I see that your dreams agree on the last ten nights of Ramadan and so whoever is in search of it should seek it in the last ten nights of Ramadan."


  Vol 2, Book 21, Number 256:

  Narrated 'Aisha;

  Allah's Apostle offered the 'Isha' prayer (and then got up at the Tahajjud time) and offered eight Rakat and then offered two Rakat while sitting. He then offered two Rakat in between the Adhan and Iqama (of the Fajr prayer) and he never missed them.


  Vol 2, Book 21, Number 257:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet used to lie down on his right side, after offering two Rakat (Sunna) of the Fajr prayer.


  Vol 2, Book 21, Number 258:

  Narrated 'Aisha :

  After offering the Sunna of the Fajr prayer, the Prophet used to talk to me, if I happen to be awake; otherwise he would lie down till the Iqama call was proclaimed (for the Fajr prayer).


  Vol 2, Book 21, Number 259:

  Narrated 'Aisha:

  After offering the two Rakat (Sunna) the Prophet (p.b.u.h) used to talk to me, if I happen to be awake; otherwise he would lie down.


  Vol 2, Book 21, Number 260:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet was never more regular and particular in offering any Nawafil than the two Rakat (Sunna) of the Fajr prayer.


  Vol 2, Book 21, Number 261: [Witr]

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle used to offer thirteen Rakat in the night prayer and on hearing the Adhan for the Fajr prayer, he used to offer two light Rakat.


  Vol 2, Book 21, Number 262:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet (p.b.u.h) used to make the two Rakat before the Fajr prayer so light that I would wonder whether he recited Al-Fatiha (or not).


  Vol 2, Book 21, Number 263:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah :

  The Prophet (p.b.u.h) used to teach us the way of doing Istikhara (Istikhara means to ask Allah to guide one to the right sort of action concerning any job or a deed), in all matters as he taught us the Suras of the Quran. He said, "If anyone of you thinks of doing any job he should offer a two Rakat prayer other than the compulsory ones and say (after the prayer): -- 'Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, Wa astaqdiruka bi-qudratika, Wa as'alaka min fadlika al-'azlm Fa-innaka taqdiru Wala aqdiru, Wa ta'lamu Wala a'lamu, Wa anta 'allamu l-ghuyub. Allahumma, in kunta ta'lam anna hadha-l-amra Khairun li fi dini wa ma'ashi wa'aqibati amri (or 'ajili amri wa'ajilihi) Faqdirhu wa yas-sirhu li thumma barik li Fihi, Wa in kunta ta'lamu anna hadha-lamra shar-run li fi dini wa ma'ashi wa'aqibati amri (or fi'ajili amri wa ajilihi) Fasrifhu anni was-rifni anhu. Waqdir li al-khaira haithu kana Thumma ardini bihi.' (O Allah! I ask guidance from Your knowledge, And Power from Your Might and I ask for Your great blessings. You are capable and I am not. You know and I do not and You know the unseen. O Allah! If You know that this job is good for my religion and my subsistence and in my Hereafter--(or said: If it is better for my present and later needs)--Then You ordain it for me and make it easy for me to get, And then bless me in it, and if You know that this job is harmful to me In my religion and subsistence and in the Hereafter--(or said: If it is worse for my present and later needs)--Then keep it away from me and let me be away from it. And ordain for me whatever is good for me, And make me satisfied with it). The Prophet added that then the person should name (mention) his need.


  Vol 2, Book 21, Number 264:

  Narrated Abu Qatada bin Rabi Al-Ansari;

  The Prophet said, "If anyone of you enters a Mosque, he should not sit until he has offered a two-Rakat prayer."


  Vol 2, Book 21, Number 265:

  Narrated Anas bin Malik

  Allah's Apostle led us and offered a two Rakat prayer and then went away.


  Vol 2, Book 21, Number 266:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar Abu,

  I offered with Allah's Apostle a two Rakat prayer before the Zuhr prayer and two Rakat after the Zuhr prayer, two Rakat after Jumua, Maghrib and 'Isha' prayers.


  Vol 2, Book 21, Number 267:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah :

  While delivering a sermon, Allah's Apostle said, "If anyone of you comes while the Imam is delivering the sermon or has come out for it, he should offer a two Rakat prayer."


  Vol 2, Book 21, Number 268:

  Narrated Mujahid:

  Somebody came to the house of Ibn 'Umar and told him that Allah's Apostles had entered the Ka'ba. Ibn 'Umar said, "I went in front of the Ka'ba and found that Allah's Apostle had come out of the Ka'ba and I saw Bilal standing by the side of the gate of the Ka'ba. I said, 'O Bilal! Has Allah's Apostle (p.b.u.h) prayed inside the Ka'ba?' Bilal replied in the affirmative. I said, 'Where (did he pray)?' He replied, '(He prayed) Between these two pillars and then he came out and offered a two Rakat prayer in front of the Ka'ba.' " Abu 'Abdullah said: Abu Hurairah said, "The Prophet (p.b.u.h) advised me to offer two Rakat of Duha prayer (prayer to be offered after sunrise and before midday). " Itban (bin Malik) said, "Allah's Apostle

  (p.b.u.h) and Abu Bakr, came to me after sunrise and we aligned behind the Prophet (p.b.u.h) and offered two Rakat."


  Vol 2, Book 21, Number 269:

  Narrated Ibn 'Umar:

  I offered with the Prophet two Rakat before the Zuhr and two Rakat after the Zuhr prayer; two Rakat after Maghrib, Isha' and the Jumua prayers. Those of the Maghrib and 'Isha' were offered in his house. My sister Hafsa told me that the Prophet used to offer two light Rakat after dawn and it was the time when I never went to the Prophet."


  Vol 2, Book 21, Number 270:

  Narrated 'Amr:

  I heard Abu Ash-sha'tha' Jabir saying, "I heard Ibn Abbas saying, 'I offered with Allah's Apostle eight Rakat (of Zuhr and 'Asr prayers) together and seven Rakat (the Maghrib and the 'Isha' prayers) together.' " I said, "O Abu Ash-shatha! I think he must have prayed the Zuhr late and the 'Asr early; the 'Isha early and the Maghrib late." Abu Ash-sha'tha' said, "I also think so." (See Hadith No. 518 Vol. 1).


  Vol 2, Book 21, Number 271:

  Narrated Muwarriq:

  I asked Ibn 'Umar "Do you offer the Duha prayer?" He replied in the negative. I further asked, "Did 'Umar use to pray it?" He (Ibn 'Umar) replied in the negative. I again asked, "Did Abu Bakr use to pray it?" He replied in the negative. I again asked, "Did the Prophet use to pray it?" Ibn 'Umar replied, "I don't think he did."


  Vol 2, Book 21, Number 272:

  Narrated 'Abdur Rahman bin Abi Laila:

  Only Um Hani narrated to me that she had seen the Prophet offering the Duha prayer. She said, "On the day of the conquest of Mecca, the Prophet entered my house, took a bath and offered eight Rakat (of Duha prayers. I had never seen the Prophet offering such a light prayer but he performed bowing and prostrations perfectly .


  Vol 2, Book 21, Number 273:

  Narrated 'Aisha:

  I never saw the Prophet offering the Duha prayer but I always offer it.


  Vol 2, Book 21, Number 274: Internationale nr: 1178 [Three things]

  Narrated Abu Hurairah:

  My friend (the Prophet) advised me to do three things and I shall not leave them till I die, these are: To fast three days every month, to offer the Duha prayer, and to offer Witr before sleeping.
  See Muslim Internationale nr: 1672


  Vol 2, Book 21, Number 275t:

  Narrated Anas bin Sirin:

  I heard Anas bin Malik al-Ansari saying, "An Ansari man, who was very fat, said to the Prophet, 'I am unable to present myself for the prayer with you.' He prepared a meal for the Prophet and invited him to his house. He washed one side of a mat with water and the Prophet offered two Rakat on it." So and so, the son of so and so, the son of Al-Jarud asked Anas, "Did the Prophet use to offer the Duha prayer?" Anas replied, "I never saw him praying (the Duha prayer) except on that day."


  Vol 2, Book 21, Number 275:

  Narrated Ibn 'Umar:

  I remember ten Rakat of Nawafil from the Prophet, two Rakat before the Zuhr prayer and two after it; two Rakat after Maghrib prayer in his house, and two Rakat after 'Isha' prayer in his

  house, and two Rakat before the Fajr prayer and at that time nobody would enter the house of the Prophet Hafsa told me that the Prophet used to offer two Rakat after the call maker had made the Adhan and the day had dawned.


  * Vol 2, Book 21, Number 276:

  Overgeleverd door Aisha:

  De Profeet miste nooit vier Rakat voor het Zuhr gebed en twee Rakat voor het Fajr gebed.


  Vol 2, Book 21, Number 277:

  Narrated 'Abdullah Al-Muzni:

  The Prophet said, "Pray before the Maghrib (compulsory) prayer." He (said it thrice) and in the third time, he said, "Whoever wants to offer it can do so." He said so because he did not like the people to take it as a tradition.


  Vol 2, Book 21, Number 278:

  Narrated Marthad bin 'Abdullah Al-Yazani:

  I went to 'Uqba bin 'Amir Al-Juhani and said, "Is it not surprising that Abi Tamim offers two Rakat before the Maghrib prayer?" 'Uqba said, "We used to do so in the life-time of Allah's Apostle." I asked him, "What prevents you from offering it now?" He replied, "Business."


  Vol 2, Book 21, Number 279:

  Narrated Mahmud bin Ar-rabi' Al-Ansari,

  that he remembered Allah's Apostle and he also remembered a mouthful of water which he had thrown on his face, after taking it from a well that was in their house. Mahmud said that he had heard Itban bin Malik, who was present with Allah's Apostle in the battle of Badr saying, "I used to lead my people at Bani Salim in the prayer and there was a valley between me and those people. Whenever it rained it used to be difficult for me to cross it to go to their mosque. So I went to Allah's Apostle and said, 'I have weak eye-sight and the valley between me and my people flows during the rainy season and it becomes difficult for me to cross it; I wish you would come to my house and pray at a place so that I could take that place as a praying place.' Allah's Apostle said, 'I will do so.' So Allah's Apostle and Abu Bakr came to my house in the (next) morning after the sun had risen high. Allah's Apostle asked my permission to let him in and I admitted him. He did not sit before saying, 'Where do you want us to offer the prayer in your house?' I pointed to the place where I wanted him to pray. So Allah's Apostle stood up for the prayer and started the prayer with Takbir and we aligned in rows behind him; and he offered two Rakat, and finished them with Taslim, and we also performed Taslim with him. I detained him for a meal called "Khazir" which I had prepared for him.--("Khazir" is a special type of dish prepared from barley flour and meat soup)--

  When the neighbors got the news that Allah's Apostle was in my house, they poured it till there were a great number of men in the house. One of them said, 'What is wrong with Malik, for I do not see him?' One of them replied, 'He is a hypocrite and does not love Allah and His Apostle.' On that Allah's Apostle said, 'Don't say this. Haven't you seen that he said, 'None has the right to be worshipped but Allah for Allah's sake only.' The man replied, 'Allah and His Apostle know better; but by Allah, we never saw him but helping and talking with the hypocrites.' Allah's Apostle replied, 'No doubt, whoever says. None has the right to be worshipped but Allah, and by that he wants the pleasures of Allah, then Allah will save him from Hell." Mahmud added, "I told the above narration to some people, one of whom was Ab-u Aiyub, the companion of Allah's Apostle in the battle in which he (Ab-u Aiyub) died and Yazid bin Mu'aw7ya was their leader in Roman Territory. Abu Aiyub denounced the narration and said, 'I doubt that Allah's Apostle ever said what you have said.' I felt that too much, and I vowed to Allah that if I remained alive in that holy battle, I would (go to Medina and) ask Itban bin Malik if he was still living in the mosque of his people. So when he returned, I assumed Ihram for Hajj or 'Umra and then I proceeded on till I reached Medina. I went to Bani Salim and Itban bin Malik, who was by then an old blind man, was leading his people in the prayer. When he finished the prayer, I greeted him and introduced myself to him and then asked him about that narration. He told that narration again in the same manner as he had narrated it the first time."


  Vol 2, Book 21, Number 280:

  Narrated Ibn 'Umar,

  Allah's Apostle said, "Offer some of your prayers in your houses and do not make them graves."


  Vol 2, Book 21, Number 281:

  Narrated Quza'a:

  I heard Abu Said saying four words. He said, "I heard the Prophet (saying the following narrative)." He had participated in twelve holy battles with the Prophet.

  Narrated Abu Hurairah: The Prophet said, "Do not set out on a journey except for three Mosques i.e. Al-Masjid-AI-Haram, the Mosque of Allah's Apostle , and the Mosque of Al-Aqsa, (Mosque of Jerusalem)."


  Vol 2, Book 21, Number 282:

  Narrated Abu Hurairah

  Allah's Apostle said, "One prayer in my Mosque is better than one thousand prayers in any other mosque excepting Al-Masjid-AI-Haram."


  Vol 2, Book 21, Number 283:

  Narrated Nafi':

  Ibn 'Umar never offered the Duha prayer except on two occasions:

  (1) Whenever he reached Mecca; and he always used to reach Mecca in the forenoon. He would perform Tawaf round the Ka'ba and then offer two Rakat at the rear of Maqam Ibrahim.

  (2) Whenever he visited Quba, for he used to visit it every Saturday. When he entered the Mosque, he disliked to leave it without offering a prayer. Ibn 'Umar narrated that Allah's Apostle used to visit the Mosque of Quba (sometime) walking and (sometime) riding. And he (i.e. Ibn 'Umar) used to say, "I do only what my companions used to do and I don't forbid anybody to pray at any time during the day or night except that one should not intend to pray at sunrise or sunset."


  Vol 2, Book 21, Number 284:

  Narrated 'Abdullah bin Dinar:

  Ibn 'Umar said, "The Prophet used to go to the Mosque of Quba every Saturday (sometimes) walking and (sometimes) riding." 'Abdullah (Ibn 'Umar) used to do the same.


  Vol 2, Book 21, Number 285:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet used to go to the Mosque of Quba (sometimes) walking and sometimes riding. Added Nafi (in another narration), "He then would offer two Rakat (in the Mosque of Quba)."


  Vol 2, Book 21, Number 286:

  Narrated 'Abdullah bin Zaid Al-Mazini:

  Allah's Apostle said, "Between my house and the pulpit there is a garden of the gardens of Paradise."


  Vol 2, Book 21, Number 287:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "Between my house and my pulpit there is a garden of the gardens of Paradise, and my pulpit is on my fountain tank (i.e. Al-Kauthar)."


  Vol 2, Book 21, Number 288:

  Narrated Qaza'a Maula:

  (freed slave of) Ziyad: I heard Abu Said Al-khudri narrating four things from the Prophet and I appreciated them very much. He said, conveying the words of the Prophet.

  (1) "A woman should not go on a two day journey except with her husband or a Dhi-Mahram.

  (2) No fasting is permissible on two days: 'Id-ul-Fitr and 'Id-ul-Adha.

  (3) No prayer after two prayers, i.e. after the Fajr prayer till the sunrises and after the 'Asr prayer till the sun sets.

  (4) Do not prepare yourself for a journey except to three Mosques, i.e. Al-Masjid-AI-Haram, the Mosque of Aqsa (Jerusalem) and my Mosque."

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 22: 289 - 328

  Actions while Praying


  Top Index

  Vol 2, Book 22, Number 289:

  Narrated Kuraib Maula Ibn Abbas:

  'Abdullah bin Abbas said that he had passed a night in the house of Maimuna the mother of the faithful believers , who was his aunt. He said, "I slept across the bed, and Allah's Apostle along with his wife slept lengthwise. Allah's Apostle slept till mid-night or slightly before or after it. Then Allah's Apostle woke up, sat, and removed the traces of sleep by rubbing his hands over his face. Then he recited the last ten verses of Surat-Al Imran (2). Then he went towards a hanging leather water-container and performed a perfect ablution and then stood up for prayer." 'Abdullah bin Abbas added, "I got up and did the same as Allah's Apostle had done and then went and stood by his side. Allah's Apostle then put his right hand over my head and caught my right ear and twisted it. He offered two Rakat, then two Rakat, then two Rakat, then two Rakat, then two Rakat, then two Rakat and then offered one Raka Witr. Then he lay down till the Muadh-dhin came and then he prayed two light Rakat and went out and offered the early morning (Fajr) prayer."


  Vol 2, Book 22, Number 290:

  Narrated 'Abdullah:

  We used to greet the Prophet while he was praying and he used to answer our greetings. When we returned from AnNajashi (the ruler of Ethiopia), we greeted him, but he did not answer us (during the prayer) and (after finishing the prayer) he said, "In the prayer one is occupied (with a more serious matter)."


  Vol 2, Book 22, Number 291:

  Narrated 'Abdullah

  the same as No. 290. from the Prophet


  Vol 2, Book 22, Number 292:

  Narrated Zaid bin Arqam:

  In the life-time of the Prophet we used to speak while praying, and one of us would tell his needs to his companions, till the verse, 'Guard strictly your prayers (2.238) was revealed. After that we were ordered to remain silent while praying.


  Vol 2, Book 22, Number 293:

  Narrated Sahl bin Sad:

  The Prophet went out to affect a reconciliation between the tribes of Bani 'Amr bin 'Auf and the time of the prayer became due; Bilal went to Abu Bakr and said, "The Prophet is detained. Will you lead the people in the prayer?" Abu Bakr replied, "Yes, if you wish." So Bilal pronounced the Iqama and Abu Bakr led the prayer. In the meantime the Prophet came crossing the rows (of the praying people) till he stood in the first row and the people started clapping. Abu Bakr never looked hither and thither during the prayer but when the people clapped too much, he looked back and saw the Prophet in the (first) row. The Prophet waved him to remain at his place, but Abu Bakr raised both his hands and sent praises to Allah and then retreated and the Prophet went forward and led the prayer. (See Hadith No. 295 & 296)


  Vol 2, Book 22, Number 294:

  Narrated 'Abdullah bin Masud:

  We used to say the greeting, name and greet each other in the prayer. Allah's Apostle heard it and said: "Say, 'At-tahiyyatu lil-lahi was-salawatu wat-taiyibatu. Assalamu 'Alaika aiyuha-n-Nabiyu wa-rahmatu-l-lahi wa-barakatuhu. Assalamu alaina wa-'ala 'ibadi-l-lahis-salihin. Ashhadu anla ilaha illa-l-lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abdu hu wa Rasuluh. (All the compliments are for Allah and all the prayers and all the good things (are for Allah). Peace be on you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings (are on you). And peace be on us and on the good (pious) worshipers of Allah. I testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is His slave and Apostle.) So, when you have said this, then you have surely sent the greetings to every good (pious) worship per of Allah, whether he be in the Heaven or on the Earth. "


  Vol 2, Book 22, Number 295:

  Narrated Abu Hurairah :

  The Prophet said, "The saying 'Sub Han Allah' is for men and clapping is for women." (If something happens in the prayer, the men can invite the attention of the Imam by saying "Sub Han Allah". And women, by clapping their hands).


  Vol 2, Book 22, Number 296:

  Narrated Sahl bin Sad,

  The Prophet said, "The saying 'Sub Han Allah' is for men and clapping is for women.


  Vol 2, Book 22, Number 297:

  Narrated Anas bin Malik:

  While Abu Bakr was leading the people in the morning prayer on a Monday, the Prophet came towards them suddenly having lifted the curtain of 'Aisha's house, and looked at them as they were standing in rows and smiled. Abu Bakr tried to come back thinking that Allah's Apostle wanted to come out for the prayer. The attention of the Muslims was diverted from the prayer because they were delighted to see the Prophet. The Prophet waved his hand to them to complete their prayer, then he went back into the room and let down the curtain. The Prophet expired on that very day.


  Vol 2, Book 22, Number 297m:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "A woman called her son while he was in his hermitage and said, 'O Juraij' He said, 'O Allah, my mother (is calling me) and (I am offering) my prayer (what shall I do)?' She again said, 'O Juraij!' He said again, 'O Allah ! My mother (is calling me) and (I am offering) my prayer (what shall I do)?' She again said, 'O Juraij' He again said, 'O Allah! My mother (is calling me) and (I am offering) my prayer. (What shall I do?)' She said, 'O Allah! Do not let Juraij die till he sees the faces of prostitutes.' A shepherdess used to come by his hermitage for grazing her sheep and she gave birth to a child. She was asked whose child that was, and she replied that it was from Juraij and that he had come out from his hermitage. Juraij said, 'Where is that woman who claims that her child is from me?' (When she was brought to him along with the child), Juraij asked the child, 'O Babus, who is your father?' The child replied, 'The shepherd.' (See hadith Vol 3, Book 43, Number 662).


  Vol 2, Book 22, Number 298:

  Narrated Mu'aiqib:

  The Prophet talked about a man leveling the earth on prostrating, and said, "If you have to do so, then do it once."


  Vol 2, Book 22, Number 299:

  Narrated Anas bin Malik:

  We used to pray with the Prophet in scorching heat, and if someone of us could not put his face on the earth (because of the heat) then he would spread his clothes and prostrate over them.


  Vol 2, Book 22, Number 300:

  Narrated Aisha:

  I used to stretch my legs towards the Qibla of the Prophet while he was praying; whenever he prostrated he touched me, and I would withdraw my legs, and whenever he stood up, I would restretch my legs.


  * Vol 2, Book 22, Number 301:

  Narrated Abu Hurairah:

  De Profeet bood eens het gebed aan en zei: “Satan kwam voor mij en probeerde mijn gebed te onderbreken, maar Allah gaf mij de bovenhand op hem ik wurgde hen. Geen twijfel, ik dacht om hem aan één van de pillaren van de moskee te binden totdat u in de ochtend opstaat en hem ziet. Vervolgens herinnerde ik me de uitspraak van de Profeet Solomon: O mijn Heer, vergeef mij, en schenk mij een koninkrijk hetwelk na mij voor niemand anders is; zeker, Gij zijt de Milddadige." (Soera 38:35) Toen liet Allah hem (satan) terugkeren met zijn hoofd naar beneden (vernederd).


  Vol 2, Book 22, Number 302:

  Narrated Al-Azraq bin Qais:

  We were at Al-Ahwaz fighting the AlHaruriya (tribe). While I was at the bank of a river a man was praying and the reins of his animal were in his hands and the animal was struggling and he was following the animal. (Shu'ba, a sub-narrator, said that man was Abu Barza al-Aslaml). A man from the Khawarij said, "O Allah! Be harsh to this sheik." And when the sheik (Abu Barza) finished his prayer, he said, "I heard your remark. No doubt, I participated with Allah's Apostle in six or seven or eight holy battles and saw his leniency, and no doubt, I would rather retain my animal than let it return to its stable, as it would cause me much trouble. "


  Vol 2, Book 22, Number 303:

  Narrated 'Aisha:

  Once the sun eclipsed and Allah's Apostle stood up for the prayer and recited a very long Sura and when bowed for a long while and then raised his head and started reciting another Sura. Then he bowed, and after finishing, he prostrated and did the same in the second Raka and then said, "These (lunar and solar eclipses) are two of the signs of Allah and if you see them, pray till the eclipse is over. No doubt, while standing at this place I saw everything promised to me by Allah and I saw (Paradise) and I wanted to pluck a bunch (of grapes) therefrom, at the time when you saw me stepping forward. No doubt, I saw Hell with its different parts destroying each other when you saw me retreating and in it I saw 'Amr bin Luhai who started the tradition of freeing animals (set them free) in the name of idols."


  Vol 2, Book 22, Number 304:

  Narrated Ibn'Umar:

  The Prophet saw some sputum on the wall facing the Qibla of the mosque and became furious with the people of the mosque and said, "During the prayer, Allah is in front of everyone of you and so he should not spit (or said, 'He should not expectorate')." Then he got down and scratched the sputum with his hand. Ibn 'Umar said (after narrating), "If anyone of you has to spit during the prayer, he should spit to his left."


  Vol 2, Book 22, Number 305:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "Whenever anyone of you is in prayer, he is speaking in private to his Lord and so he should neither spit in front of him nor on his right side but to his left side under his left foot."


  Vol 2, Book 22, Number 306:

  Narrated Sahl bin Sad:

  The people used to offer the prayer with the Prophet with their waist-sheets tied round their necks because of the shortness of the sheets and the women were ordered not to lift their heads till the men had sat straight.


  Vol 2, Book 22, Number 307:

  Narrated'Abdullah:

  I used to greet the Prophet while he was in prayer and he would return my greeting, but when we returned (from Ethiopia) I greeted the Prophet (while he was praying) but he did not return the greeting, and (after finishing the prayer) he said, "In the prayer one is occupied (with a more serious matter)."


  Vol 2, Book 22, Number 308:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  Allah's Apostle sent me for some job and when I had finished it I returned and came to the Prophet and greeted him but he did not return my greeting. So I felt so sorry that only Allah knows it and I said to myself,, 'Perhaps Allah's Apostle is angry because I did not come quickly, then again I greeted him but he did not reply. I felt even more sorry than I did the first time. Again I greeted him and he returned the greeting and said, "The thing which prevented me from returning the greeting was that I was praying." And at that time he was on his Rahila and his face was not towards the Qibla.


  Vol 2, Book 22, Number 309:

  Narrated Sahl bin Sad:

  The news about the differences amongst the people of Bani 'Amr bin 'Auf at Quba reached Allah's Apostle and so he went to them along with some of his companions to affect a reconciliation. Allah's Apostle was delayed there and the time for the prayer became due. Bilal came to Abu Bakr! and said, "O Abu Bakr! Allah's Apostle is detained (there) and the time for the prayer is due. Will you lead the people in prayer?" Abu Bakr replied, "Yes, if you wish." So Bilal pronounced the Iqama and Abu Bakr went forward and the people said Takbir. In the meantime, Allah's Apostle came piercing through the rows till he stood in the (first) row and the people started clapping. Abu Bakr, would never look hither and thither during the prayer but when the people clapped much he looked back and saw Allah's Apostle. The Prophet beckoned him to carry on. Abu Bakr raised both his hands, praised Allah and retreated till he stood in the row and Allah's Apostle went forward and led the people in the prayer. When he had finished the prayer, he addressed the people and said, "O people! Why did you start clapping when something happened to you in the prayer? Clapping is for women. Whenever one is confronted with something unusual in the prayer one should say, 'Sub Han Allah'." Then the Prophet looked towards Abu Bakr and asked, "What prevented you from leading the prayer when I beckoned you to carry on?" Abu Bakr replied, "It does not befit the son of Al Quhafa to lead the prayer in the presence of Allah's Apostle


  Vol 2, Book 22, Number 310:

  Narrated Abu Hurairah:

  It was forbidden to keep the hands on the hips during the prayer. (This is narrated by Abu Hurairah from the Prophet.)


  Vol 2, Book 22, Number 311:

  Narrated Abu Hurairah:

  It was forbidden to pray with the hands over one's hips.


  Vol 2, Book 22, Number 312:

  Narrated 'Uqba bin Al-Harith:

  I offered the 'Asr prayer with the Prophet and after finishing the prayer with Taslim he got up quickly and went to some of his wives and then came out. He noticed the signs of astonishment on the faces of the people caused by his speed. He then said, "I remembered while I was in my prayer that a piece of gold was Lying in my house and I disliked that it should remain with us throughout the night, and so I have ordered it to be distributed."


  Vol 2, Book 22, Number 313:

  Narrated Abu Hurairah,

  Allah's Apostle said, "When the Adhan for the prayer is pronounced, then Satan takes to his heels passing wind so that he may not hear the Adhan and when the Muadh-dhin finishes, he comes back; and when the Iqama is pronounced he again takes to his heels and when it is finished, he again comes back and continues reminding the praying person of things that he used not to remember when not in prayer till he forgets how much he has prayed." Abu Salama bin 'Abdur-Rahman said, "If anyone of you has such a thing (forgetting the number of Rakat he has prayed) he should perform two prostrations of Sahu (i.e. forgetfulness) while sitting." Abu Salama narrates this from Abu Huraira.


  Vol 2, Book 22, Number 314:

  Narrated Abu Hurairah:

  People say that I narrate too many narrations of the Prophet; once I met a man (during the life-time of the Prophet) and asked him, "Which Sura did Allah's Apostle s recite yesterday in the 'Isha' prayer?" He said, "I do not know." I said, "Did you not attend the prayer?" He said, "Yes, (I did)." I said, "I know. He recited such and such Sura."


  Vol 2, Book 22, Number 315:

  Narrated 'Abdullah bin Buhaina :

  Allah's Apostle once led us in a prayer and offered two Rakat and got up (for the third Raka) without sitting (after the second Raka). The people also got up with him, and when he was about to finish his prayer, we waited for him to finish the prayer with Taslim but he said Takbir before Taslim and performed two prostrations while sitting and then finished the prayer with Taslim.


  Vol 2, Book 22, Number 316:

  Narrated 'Abdullah bin Buhaina :

  Allah's Apostle got up after the second Raka of the Zuhr prayer without sitting in between (the second and the third Rakat). When he finished the prayer he performed two prostrations (of Sahu) and then finished the prayer with Tasllm.


  Vol 2, Book 22, Number 317:

  Narrated' Abdullah:

  Once Allah's Apostle offered five Rakat in the Zuhr prayer, and somebody asked him whether there was some increase in the prayer. Allah's Apostle said, "What is that?" He said, "You have offered five Rakat." So Allah's Apostle performed two prostrations of Sahu after Taslim.


  Vol 2, Book 22, Number 318:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet led us in the 'Asr or the Zuhr prayer and finished it with Taslim. Dhul-Yadain said to him, "O Allah's Apostle! Has the prayer been reduced?" The Prophet asked his companions in the affirmative. So Allah's Apostle I offered two more Rakat and then performed two prostrations (of Sahu). Sad said, "I saw that 'Ursa bin Az-Zubair had offered two Rakat in the Maghrib prayer and finished it with Taslim. He then talked (and when he was informed about it) he completed the rest of his prayer and performed two prostrations, and said, 'The Prophet prayed like this.' "


  Vol 2, Book 22, Number 319:

  Narrated Abu Hurairah.

  Once Allah's Apostle offered two Rakat and finished his prayer. So Dhul-Yadain asked him, "Has the prayer been reduced or have you forgotten?" Allah's Apostle said, "Has DhulYadain spoken the truth?" The people replied in the affirmative. Then Allah's Apostle stood up and offered the remaining two Rakat and performed Taslim, and then said Takbir and performed two prostrations like his usual prostrations, or a bit longer, and then got up.


  Vol 2, Book 22, Number 320:

  Narrated Salama bin 'Alqama:

  I asked Muhammad (bin Sirin) whether Tashah-hud should be recited after the two prostrations of Sahu. He replied, "It is not (mentioned) in Abu Hurairah's narration . "


  Vol 2, Book 22, Number 321:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet offered one of the evening prayers (the sub-narrator Muhammad said, "I think that it was most probably the 'Asr prayer") and he finished it after offering two Rakat only. He then stood near a price of wood in front of the Mosque and put his hand over it. Abu Bakr and 'Umar were amongst those who were present, but they dared not talk to him about that (because of excessive respect for him), and those who were in a hurry went out. They said, "Has the prayer been reduced?" A man who was called DhulYadain by the Prophet said (to the Prophet), "Has the prayer been reduced or have you forgotten?" He said, "Neither have I forgotten, nor has the prayer been reduced." He said, "Certainly you have forgotten." So the Prophet offered two more Rakat and performed Tashm and then said Takbir and performed a prostration of Sahu like his ordinary prostration or a bit longer and then raised his head and said Takbir and then put his head down and performed a prostration like his ordinary prostration or a bit longer, and then raised his head and said Takbir.


  Vol 2, Book 22, Number 322:

  Narrated 'Abdullah bin Buhaina Al-Asdi:

  (the ally of Bani 'Abdul Muttalib) Allah's Apostle stood up for the Zuhr prayer and he should have sat (after the second Raka but he stood up for the third Raka without sitting for Tashah-hud) and when he finished the prayer he performed two prostrations and said Takbir on each prostration while sitting, before ending (the prayer) with Taslim; and the people too performed the two prostrations with him instead of the sitting he forgot.


  * Vol 2, Book 22, Number 323:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's apostel zei: "Als de oproep tot het gebed klinkt, gaat de satan ervandoor terwijl hij een wind laat, zodat hij de Adhan niet hoort, en als de oproep is afgelopen keert hij terug, en als de Iqama wordt uitgesproken gaat de satan er ook vandoor, en wanneer de Iqama beëindigd is komt hij terug en probeert met de persoon en zijn gedachten zich te bemoeien en zeg, "Herinner u dit en die (die hij niet gedacht heeft voor het gebed)", tot de biddende persoon vergeet hoeveel hij gebeden heeft. Indien iemand van u zich niet herinnert of hij drie of vier Rakat heeft aangeboden zou twee neerwerpingen van Sahu zitten moeten verrichten.


  Vol 2, Book 22, Number 324:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "When anyone of you stands for the prayers, Satan comes and puts him in doubts till he forgets how many Rakat he has prayed. So if this happens to anyone of you, he should perform two prostrations of Sahu while sitting.


  Vol 2, Book 22, Number 325:

  Narrated Kuraib:

  I was sent to Aisha by Ibn Abbas, Al-Miswar bin Makhrama and 'Abdur-Rahman bin Azhar . They told me to greet her on their behalf and to ask her about the offering of the two Rakat after the 'Asr prayer and to say to her, "We were informed that you offer those two Rakat and we were told that the Prophet had forbidden offering them." Ibn Abbas said, "I along with 'Umar bin Al-Khattab used to beat the people whenever they offered them." I went to Aisha and told her that message. 'Aisha said, "Go and ask Um Salama about them." So I returned and informed them about her statement. They then told me to go to Um Salama with the same question with which t sent me to 'Aisha. Um Salama replied, "I heard the Prophet forbidding them. Later I saw him offering them immediately after he prayed the 'Asr prayer. He then entered my house at a time when some of the Ansari women from the tribe of Bani Haram were sitting with me, so I sent my slave girl to him having said to her, 'Stand beside him and tell him that Um Salama says to you, "O Allah's Apostle! I have heard you forbidding the offering of these (two Rakat after the 'Asr prayer) but I have seen you offering them." If he waves his hand then wait for him.' The slave girl did that. The Prophet beckoned her with his hand and she waited for him. When he had finished the prayer he said, "O daughter of Bani Umaiya! You have asked me about the two Rakat after the 'Asr prayer. The people of the tribe of 'Abdul-Qais came to me and made me busy and I could not offer the two Rakat after the Zuhr prayer. These (two Rakat that I have just prayed) are for those (missed) ones.


  Vol 2, Book 22, Number 326:

  Narrated Sahl bin Sad As-Sa'idi :

  The news about the differences amongst the people of Bani'Amr bin 'Auf reached Allah's Apostle and so he went to them along with some of his companions to affect a reconciliation between them. Allah's Apostle was delayed there, and the time of the prayer was due. Bilal went to Abu Bakr and said to him, "Allah's Apostle has been delayed (there) and the time of prayer is due. So will you lead the people in prayer?" Abu Bakr said, "Yes, if you wish." Bilal pronounced the Iqama and Abu Bakr, went forward and said Takbir for the people. In the mean-time Allah's Apostle came crossing the rows (of the praying people) and stood in the (first) row and the people started clapping. Abu Bakr, would never glance side-ways in his prayer but when the people clapped much he looked back and (saw) Allah's Apostle . Allah's Apostle beckoned him to carry on the prayer. Abu Bakr raised his hands and thanked Allah, and retreated till he reached the (first) row. Allah's Apostle went forward and led the people in the prayer. When he completed the prayer he faced the people and said, "O people! Why did you start clapping when something unusual happened to you in the prayer? Clapping is only for women. So whoever amongst you comes across something in the prayer should say, 'Subhan-Allah' for there is none who will not turn round on hearing him saying Subhan-Allah. O Ab-u Bakr! What prevented you from leading the people in the prayer when I beckoned you to do so?" Abu Bakr replied, "How dare the son of Abu Quhafa lead the prayer in the presence of Allah's Apostle ?"


  Vol 2, Book 22, Number 327:

  Narrated Asma':

  I went to 'Aisha and she was standing praying and the people, too, were standing (praying). So I said, "What is the matter with the people?" She beckoned with her head towards the sky.

  I said, "(Is there) a sign?" She nodded intending to say, "Yes."


  Vol 2, Book 22, Number 328:

  Narrated 'Aisha the wife of the Prophet:

  Allah's Apostle during his illness prayed in his house sitting, whereas some people followed him standing, but the Prophet beckoned them to sit down. On completion of the prayer he said, "The Imam is to be followed. So, bow when he bows, and raise your head when he raises his head." (See Hadith No. 657 Vol 1 for taking the verdict).

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 23: 329 - 438

  Funerals (Al-Janaa'iz)


  Top Index

  Vol 2, Book 23, Number 329:

  Narrated Abu Dhar:

  Allah's Apostle said, "Someone came to me from my Lord and gave me the news (or good tidings) that if any of my followers dies worshipping none (in any way) along with Allah, he will enter Paradise." I asked, "Even if he committed illegal sexual intercourse (adultery) and theft?" He replied, "Even if he committed illegal sexual intercourse (adultery) and theft."


  Vol 2, Book 23, Number 330:

  Narrated 'Abdullah:

  Allah's Apostle said, "Anyone who dies worshipping others along with Allah will definitely enter the Fire." I said, "Anyone who dies worshipping none along with Allah will definitely enter Paradise."


  Vol 2, Book 23, Number 331:

  Narrated Al-Bara' bin 'Azib:

  Allah's Apostle ordered us to do seven things and forbade us to do other seven. He ordered us:

  to follow the funeral procession. to visit the sick, to accept invitations, to help the oppressed, to fulfill the oaths, to return the greeting and to reply to the sneezer: (saying, "May Allah be merciful on you," provided the sneezer says, "All the praises are for Allah,"). He forbade us to use silver utensils and dishes and to wear golden rings, silk (clothes), Dibaj (pure silk cloth), Qissi and Istabraq (two kinds of silk cloths).


  Vol 2, Book 23, Number 332:

  Narrated Abu Hurairah:

  I heard Allah's Apostle saying, "The rights of a Muslim on the Muslims are to follow the funeral processions, to accept invitation and to reply the sneezer. (see Hadith No 331)


  * Vol 2, Book 23, Number 333:

  Narrated 'Aisha:

  Abu Bakr kwam rijdend om zijn paard van zijn woonplaats in As-Sunh. Hij steeg ervan af, betrad de moskee en sprak niet met iemand totdat hij tot mij kwam en direct naar de Profeet ging, die bedekt was met een gemarkeerde deken. Abu Bakr ontblootte zijn gezicht. Hij knielt neer en kuste hem en begon toen te huilen en zei: “Mijn vader en mijn moeder zij geofferd voor u, O Allah's Profeet! Allah zal niet twee doden op u combineren. U stierf de dood die voor u geschreven was.”

  Verteld door Abu Salama van Ibn Abbas: Abu Bakr kwam naar buiten en ‘Umar, die de mensen toesprak, en Abu Bakr vertelde hem om te gaan zitten maar ‘Umar weigerde. Abu Bakr vertelde hem opnieuw om te zitten maar ‘Umar weigerde opnieuw. Toen reciteerde Abu Bakr de Tashah-hud (dat wil zeggen niemand heeft het recht om te worden aanbeden dan Allah en Mohammed is Allah's Apostel) en de mensen luisterden naar Abu Bakr en verlieten ‘Umar. Abu Bakr zei: “Amma ba'doe, degene onder u die Mohammed aanbaden, dan Mohammed is dood, maar degene die Allah aanbaden, Allah leeft en zal nooit sterven. Allah zei: ‘Mohammed is niet meer dan een apostel en inderdaad (vele) apostelen zijn voor hem gestorven... (tot aan de) dankbaren.' (3:144). (De verteller voegde eraan toe: “Bij Allah, het was alsof de mensen nooit wisten dat Allah dit vers voordat Abu Bakr het reciteerde had geopenbaard en toen degene die het hoorde, begon het te reciteren.”)


  * Vol 2, Book 23, Number 334:

  Narrated Kharija bin Zaid bin Thabit:

  Um Al-'Ala', een Ansari vrouw die de gelofte van trouw aan de Profeet gaf zei tegen mij: “De emigranten werden onder ons verdeeld door lootjes te trekken en wij kregen in ons deel ‘Uthman bin Maz’un. We lieten hem met ons wonen in ons huis. Daarna leed hij aan een ziekte die fataal bleek te zijn toen hij stierf en werd een bad gegeven en werd gewikkeld in klederen, Allah’s Apostel kwam ik zei: ‘Moge Allah genadig voor u zijn, O Abu As-Sa’ib! Ik getuig dat Allah u eert’. De Profeet zei: ‘Hoe weet u dat Allah hem eert?’ Ik antwoordde: ‘O Allah’s Apostel! Laat mijn vader voor u geofferd worden! Waarop anders zal Allah zijn eer schenken? De Profeet zei: ‘Geen twijfel, dood kwam tot hem. Bij Allah, ik wens hem ook goed, maar bij Allah, ik weet niet wat Allah zal doen met mij ondanks dat ik Allah’s Apostel ben.’ Bij Allah, ik heb nooit getuigd de vroomheid van iemand daarna.”


  Vol 2, Book 23, Number 335:

  Narrated Al-Laith as above.


  Vol 2, Book 23, Number 336:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah :

  When my father was martyred, I lifted the sheet from his face and wept and the people forbade me to do so but the Prophet did not forbid me. Then my aunt Fatima began weeping and the Prophet said, "It is all the same whether you weep or not. The angels were shading him continuously with their wings till you shifted him (from the field). "


  Vol 2, Book 23, Number 337:

  Narrated Abu Hurairah,

  Allah's Apostle informed (the people) about the death of An-Najashi on the very day he died. He went towards the Musalla (praying place) and the people stood behind him in rows. He said four Takbirs (i.e. offered the Funeral prayer).


  Vol 2, Book 23, Number 338:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet said, "Zaid took over the flag and was martyred. Then it was taken by Jafar who was martyred as well. Then 'Abdullah bin Rawaha took the flag but he too was martyred and at that time the eyes of Allah's Apostle were full of tears. Then Khalid bin Al-Walid took the flag without being nominated as a chief (before hand) and was blessed with victory."


  Vol 2, Book 23, Number 339:

  Narrated Ibn Abbas.

  A person died and Allah's Apostle used to visit him. He died at night and (the people) buried him at night. In the morning they informed the Prophet (about his death). He said, "What prevented you from informing me?" They replied, "It was night and it was a dark night and so we disliked to trouble you." The Prophet went to his grave and offered the (funeral) prayer.


  Vol 2, Book 23, Number 340:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "A Muslim whose three children die before the age of puberty will be granted Paradise by Allah due to his mercy for them."


  Vol 2, Book 23, Number 341:

  Narrated Abu Sa'id:

  The women requested the Prophet, "Please fix a day for us." So the Prophet preached to them and said, "A woman whose three children died would be screened from the Hell Fire by them," Hearing that, a woman asked, "If two died?" The Prophet replied, "Even two (would screen her from the (Hell) Fire. " And Abu Hurairah added, "Those children should be below the age of puberty. "


  Vol 2, Book 23, Number 342:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "No Muslim whose three children died will go to the Fire except for Allah's oath (i.e. everyone has to pass over the bridge above the lake of fire)."


  Vol 2, Book 23, Number 343:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet passed by a woman who was sitting and weeping beside a grave and said to her, "Fear Allah and be patient."


  Vol 2, Book 23, Number 344:

  Narrated Um 'Atiyya al-Ansariya:

  Allah's Apostle came to us when his daughter died and said, "Wash her thrice or five times or more, if you see it necessary, with water and Sidr and then apply camphor or some camphor at the end; and when you finish, notify me." So when we finished it, we informed him and he gave us his waist-sheet and told us to shroud the dead body in it.


  Vol 2, Book 23, Number 345:

  Narrated Um 'Atiyya

  Allah's Apostle came to us and we were giving a bath to his (dead) daughter and said, "Wash her three, five or more times with water and Sidr and sprinkle camphor on her at the end; and when you finish, notify me." So when we finished, we informed him and he gave us his waist-sheet and told us to shroud her in it. Aiyub said that Hafsa narrated to him a narration similar to that of Muhammad in which it was said that the bath was to be given for an odd number of times, and the numbers 3, 5 or 7 were mentioned. It was also said that they were to start with the right side and with the parts which were washed in ablution, and that Um 'Atiyya also mentioned, "We combed her hair and divided them in three braids."


  Vol 2, Book 23, Number 346:

  Narrated Um 'Atiyya:

  Allah's Apostle , concerning his (dead) daughter's bath, said, "Start with the right side, and the parts which are washed in ablution."


  Vol 2, Book 23, Number 347:

  Narrated Um 'Atiyya :

  When we washed the deceased daughter of the Prophet, he said to us, while we were washing her, "Start the bath from the right side and from the parts which are washed in ablution."


  Vol 2, Book 23, Number 348:

  Narrated Um 'Atiyya:

  The daughter of the Prophet expired, and he said to us, "Wash her three or five times, or more if you see it necessary, and when you finish, notify me." So, (when we finished) we informed him and he unfastened his waist-sheet and told us to shroud her in it.


  Vol 2, Book 23, Number 349:

  Narrated Muhammad:

  Um 'Atiyya said, "One of the daughters of the Prophet died and he came out and said, 'Wash her three or five times or more, if you think it necessary, with water and Sidr, and last of all put camphor (or some camphor) and when you finish, inform me.' " Um Atiyya added, "When we finished we informed him and he gave us his waist-sheet and said, 'Shroud her in it.' " And Um 'Atiyya (in another narration) added, "The Prophet said, 'Wash her three, five or seven times or more, if you think it necessary.' " Hafsa said that Um 'Atiyya had also said, "We entwined her hair into three braids."


  Vol 2, Book 23, Number 350:

  Narrated Hafsa bint Sirin:

  Um 'Atiyya said that they had entwined the hair of the daughter of Allah's Apostle in three braids. They first undid her hair, washed and then entwined it in three braids."


  Vol 2, Book 23, Number 351:

  Narrated Ibn Sirin:

  Um 'Atiyya (an Ansari woman who gave the pledge of allegiance to the Prophet ) came to Basra to visit her son, but she could not find him. She narrated to us, "The Prophet came to us while we were giving bath to his (dead) daughter, he said: 'Wash her three times, five times or more, if you think it necessary, with water and Sidr, and last of all put camphor, and when you finish, notify me.' " Um 'Atiyya added, "After finishing, we informed him and he gave us his waist sheet and told us to shroud her in it and did not say more than that."


  Vol 2, Book 23, Number 352:

  Narrated Um 'Atiyya:

  We entwined the hair of the dead daughter of the Prophet into three braids. Waki said that Sufyan said, "One braid was entwined in front and the other two were entwined on the sides of the head."


  Vol 2, Book 23, Number 353:

  Narrated Um 'Atiyya:

  One of the daughters of the Prophet expired and he came to us and said, "Wash her with Sidr (water) for odd number of times, i.e. three, five or more, if you think it necessary, and in the last, put camphor or (some camphor on her), and when you finish, notify me." So when we finished we informed him. He gave his waist-sheet to us (to shroud her). We entwined the hair (of the deceased girl) in three braids and made them fall at her back.


  Vol 2, Book 23, Number 354:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle was shrouded in three Yemenite white Suhuliya (pieces of cloth) of cotton, and in them there was neither a shirt nor a turban."


  Vol 2, Book 23, Number 355:

  Narrated Ibn Abbas:

  While a man was riding (his Mount) in 'Arafat, he fell down from it (his Mount) and broke his neck (and died). The Prophet said, "Wash him with water and Sidr and shroud him in two pieces of cloth, and neither perfume him, nor cover his head, for he will be resurrected on the Day of Resurrection saying, 'Labbaik,' (i.e. like a pilgrim)."


  Vol 2, Book 23, Number 356:

  Narrated Ibn Abbas:

  While a man was at 'Arafat (for Hajj) with Allah's Apostle the fell down from his Mount and broke his neck (and died). So Allah's Apostle said, "Wash him with water and Sidr and shroud him in two pieces of cloth and neither perfume him nor cover his head, for Allah will resurrect him on the Day of Resurrection and he will be saying 'Labbaik."


  Vol 2, Book 23, Number 357:

  Narrated Ibn Abbas:

  A man was killed by his camel while we were with the Prophet and he was a Muhrim. So the Prophet said, "Wash him with water and Sidr and shroud him in two pieces of cloth and neither perfume him nor cover his head, for Allah will resurrect him on the Day of Resurrection and he will be saying 'Labbaik' . "


  Vol 2, Book 23, Number 358:

  Narrated Ibn Abbas:

  A man fell from his Mount and died while he was with the Prophet at 'Arafat. The Prophet said, "Wash him with water and Sidr and shroud him in two pieces of cloth and neither perfume him nor cover his head, for he will be resurrected on the Day of Resurrection saying, 'Labbaik'."


  Vol 2, Book 23, Number 359:

  Narrated Ibn 'Umar:

  When 'Abdullah bin Ubai (the chief of hypocrites) died, his son came to the Prophet and said, "O Allah's Apostle! Please give me your shirt to shroud him in it, offer his funeral prayer and ask for Allah's forgiveness for him." So Allah's Apostle (p.b.u.h) gave his shirt to him and said, "Inform me (When the funeral is ready) so that I may offer the funeral prayer." So, he informed him and when the Prophet intended to offer the funeral prayer, 'Umar took hold of his hand and said, "Has Allah not forbidden you to offer the funeral prayer for the hypocrites? The Prophet said, "I have been given the choice for Allah says: '(It does not avail) Whether you (O Muhammad) ask forgiveness for them (hypocrites), or do not ask for forgiveness for them. Even though you ask for their forgiveness seventy times, Allah will not forgive them. (9.80)" So the Prophet offered the funeral prayer and on that the revelation came: "And never (O Muhammad) pray (funeral prayer) for any of them (i.e. hypocrites) that dies." (9. 84)


  Vol 2, Book 23, Number 360:

  Narrated Jabir:

  The Prophet came to (the grave of) 'Abdullah bin Ubai after his body was buried. The body was brought out and then the Prophet put his saliva over the body and clothed it in his shirt.


  Vol 2, Book 23, Number 361:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet was shrouded in three pieces of cloth which were made of Suhul (a type of cotton), and neither a shirt nor a turban were used.


  Vol 2, Book 23, Number 362:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle was shrouded in three pieces of cloth and neither a shirt nor a turban were used.


  Vol 2, Book 23, Number 363:

  Narrated Aisha:

  Allah's Apostle was shrouded in three pieces of cloth which were made of white Suhul and neither a shirt nor a turban were used.


  Vol 2, Book 23, Number 364:

  Narrated Sad from his father:

  Once the meal of 'Abdur-Rahman bin 'Auf was brought in front of him, and he said, "Mustab bin 'Umar was martyred and he was better than I, and he had nothing except his Burd (a black square narrow dress) to be shrouded in. Hamza or another person was martyred and he was also better than I and he had nothing to be shrouded in except his Burd. No doubt, I fear that the rewards of my deeds might have been given early in this world." Then he started weeping.


  Vol 2, Book 23, Number 365:

  Narrated Ibrahim:

  Once a meal was brought to 'Abdur-Rahman bin 'Auf and he was fasting. He said, "Mustab bin 'Umar was martyred and he was better than I and was shrouded in his Burd and when his head was covered with it, his legs became bare, and when his legs were covered his head got uncovered. Hamza was martyred and was better than I. Now the worldly wealth have been bestowed upon us (or said a similar thing). No doubt, I fear that the rewards of my deeds might have been given earlier in this world." Then he started weeping and left his food.


  Vol 2, Book 23, Number 366:

  Narrated Khabbab:

  We emigrated with the Prophet (p.b.u.h) in Allah's cause, and so our reward was then surely incumbent on Allah. Some of us died and they did not take anything from their rewards in this world, and amongst them was Mustab bin 'Umar; and the others were those who got their rewards. Mustab bin 'Umar was martyred on the day of the Battle of Uhud and we could get nothing except his Burd to shroud him in. And when we covered his head his feet became bare and vice versa. So the Prophet ordered us to cover his head only and to put idhkhir (a kind of shrub) over his feet.


  Vol 2, Book 23, Number 367:

  Narrated Sahl:

  A woman brought a woven Burda (sheet) having edging (border) to the Prophet, Then Sahl asked them whether they knew what is Burda, they said that Burda is a cloak and Sahl confirmed their reply. Then the woman said, "I have woven it with my own hands and I have brought it so that you may wear it." The Prophet accepted it, and at that time he was in need of it. So he came out wearing it as his waist-sheet. A man praised it and said, "Will you give it to me? How nice it is!" The other people said, "You have not done the right thing as the Prophet is in need of it and you have asked for it when you know that he never turns down anybody's request." The man replied, "By Allah, I have not asked for it to wear it but to make it my shroud." Later it was his shroud.


  Vol 2, Book 23, Number 368:

  Narrated Um 'Atiyya:

  We were forbidden to accompany funeral processions but not strictly.


  Vol 2, Book 23, Number 369:

  Narrated Muhammad bin Sirin:

  One of the sons of Um 'Atiyya died, and when it was the third day she asked for a yellow perfume and put it over her body, and said, "We were forbidden to mourn for more than three days except for our husbands."


  Vol 2, Book 23, Number 370:

  Narrated Zainab bint Abi Salama:

  When the news of the death of Abu Sufyan reached from Sham, Um Habiba on the third day, asked for a yellow perfume and scented her cheeks and forearms and said, "No doubt, I would not have been in need of this, had I not heard the Prophet saying: "It is not legal for a woman who believes in Allah and the Last Day to mourn for more than three days for any dead person except her husband, for whom she should mourn for four months and ten days."


  Vol 2, Book 23, Number 371:

  Narrated Zainab bint Abi Salama :

  I went to Um Habiba, the wife of Prophet, who said, "I heard the Prophets saying, 'It is not legal for a woman who believes in Allah and the Last Day to mourn for any dead person for more than three days except for her husband, (for whom she should mourn) for four months and ten days'." Later I went to Zainab bint Jahsh when her brother died; she asked for some scent, and after using it she said, "I am not in need of scent but I heard Allah's Apostle saying, 'It is not legal for a woman who believes in Allah and the Last Day to mourn for more than three days for any dead person except her husband, (for whom she should mourn) for four months and ten days.' "


  Vol 2, Book 23, Number 372:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet passed by a woman who was weeping beside a grave. He told her to fear Allah and be patient. She said to him, "Go away, for you have not been afflicted with a calamity like mine." And she did not recognize him. Then she was informed that he was the Prophet . so she went to the house of the Prophet and there she did not find any guard. Then she said to him, "I did not recognize you." He said, "Verily, the patience is at the first stroke of a calamity."


  Vol 2, Book 23, Number 373:

  Narrated Usama bin Zaid:

  The daughter of the Prophet (p.b.u.h) sent (a messenger) to the Prophet requesting him to come as her child was dying (or was gasping), but the Prophet returned the messenger and told him to convey his greeting to her and say: "Whatever Allah takes is for Him and whatever He gives, is for Him, and everything with Him has a limited fixed term (in this world) and so she should be patient and hope for Allah's reward." She again sent for him, swearing that he should come. The Prophet got up, and so did Sad bin 'Ubada, Muadh bin Jabal, Ubai bin Ka'b, Zaid bin Thabit and some other men. The child was brought to Allah's Apostle while his breath was disturbed in his chest (the sub-narrator thinks that Usama added: ) as if it was a leather water-skin. On that the eyes of the Prophet (p.b.u.h) started shedding tears. Sad said, "O Allah's Apostle! What is this?" He replied, "It is mercy which Allah has lodged in the hearts of His slaves, and Allah is merciful only to those of His slaves who are merciful (to others).


  Vol 2, Book 23, Number 374:

  Narrated Anas bin Malik:

  We were (in the funeral procession) of one of the daughters of the Prophet and he was sitting by the side of the grave. I saw his eyes shedding tears. He said, "Is there anyone among you who did not have sexual relations with his wife last night?" Abu Talha replied in the affirmative. And so the Prophet told him to get down in the grave. And so he got down in her grave.


  Vol 2, Book 23, Number 375:

  Narrated 'Abdullah bin 'Ubaidullah bin Abi Mulaika:

  One of the daughters of 'Uthman died at Mecca. We went to attend her funeral procession. Ibn 'Umar and Ibn Abbas were also present. I sat in between them (or said, I sat beside one of them. Then a man came and sat beside me.) 'Abdullah bin 'Umar said to 'Amr bin 'Uthman, "Will you not prohibit crying as Allah's Apostle has said, 'The dead person is tortured by the crying of his relatives.?" Ibn Abbas said, "Umar used to say so." Then he added narrating, "I accompanied Umar on a journey from Mecca till we reached Al-Baida. There he saw some travelers in the shade of a Samura (A kind of forest tree). He said (to me), "Go and see who those travelers are." So I went and saw that one of them was Suhaib. I told this to 'Umar who then asked me to call him. So I went back to Suhaib and said to him, "Depart and follow the chief of the faithful believers." Later, when 'Umar was stabbed, Suhaib came in weeping and saying, "O my brother, O my friend!" (on this 'Umar said to him, "O Suhaib! Are you weeping for me while the Prophet said, "The dead person is punished by some of the weeping of his relatives?" Ibn Abbas added, "When 'Umar died I told all this to Aisha and she said, 'May Allah be merciful to Umar. By Allah, Allah's Apostle did not say that a believer is punished by the weeping of his relatives. But he said, Allah increases the punishment of a non-believer because of the weeping of his relatives." Aisha further added, "The Quran is sufficient for you (to clear up this point) as Allah has stated: 'No burdened soul will bear another's burden.' " (35.18). Ibn Abbas then said, "Only Allah makes one laugh or cry." Ibn Umar did not say anything after that.


  Vol 2, Book 23, Number 376:

  Narrated 'Aisha:

  (the wife of the Prophet) Once Allah's Apostle passed by (the grave of) a Jewess whose relatives were weeping over her. He said, "They are weeping over her and she is being tortured in her grave."


  Vol 2, Book 23, Number 377:

  Narrated Abu Burda:

  That his father said, "When Umar was stabbed, Suhaib started crying: O my brother! 'Umar said, 'Don't you know that the Prophet said: The deceased is tortured for the weeping of the living'?"


  * Vol 2, Book 23, Number 378:

  Narrated Al-Mughira:

  Ik hoorde de Profeet zeggen: “Het onjuist toeschrijven van dingen aan mij is niet als het onjuist toeschrijven aan iemand anders. Wie een leugen tegen mij met opzet vertelt, zal zeker zijn stoel bezetten in het hellevuur.” Ik hoorde de Profeet zeggen: “De overledene over wie gejammerd wordt, wordt gefolterd voor dat jammeren.”


  Vol 2, Book 23, Number 379:

  Narrated Ibn 'Umar from his father:

  The Prophet said, "The deceased is tortured in his grave for the wailing done over him."


  Vol 2, Book 23, Number 380:

  Narrated Shu'ba:

  The deceased is tortured for the wailing of the living ones over him .


  Vol 2, Book 23, Number 381:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah :

  On the day of the Battle of Uhud, my father was brought and he had been mayhemed and was placed in front of Allah's Apostle and a sheet was over him. I went intending to uncover my father but my people forbade me; again I wanted to uncover him but my people forbade me. Allah's Apostle gave his order and he was shifted away. At that time he heard the voice of a crying woman and asked, "Who is this?" They said, "It is the daughter or the sister of Amr." He said, "Why does she weep? (or let her stop weeping), for the angels had been shading him with their wings till he (i.e. the body of the martyr) was shifted away."


  Vol 2, Book 23, Number 382:

  Narrated 'Abdullah:

  the Prophet said, "He who slaps his cheeks, tears his clothes and follows the ways and traditions of the Days of Ignorance is not one of us."


  Vol 2, Book 23, Number 383:

  Narrated 'Amir bin Sad bin Abi Waqqas:

  That his father said, "In the year of the last Hajj of the Prophet I became seriously ill and the Prophet used to visit me inquiring about my health. I told him, 'I am reduced to this state because of illness and I am wealthy and have no inheritors except a daughter, (In this narration the name of 'Amir bin Sad is mentioned and in fact it is a mistake; the narrator is 'Aisha bint Sad bin Abi Waqqas). Should I give two-thirds of my property in charity?' He said, 'No.' I asked, 'Half?' He said, 'No.' then he added, 'One-third, and even one-third is much. You'd better leave your inheritors wealthy rather than leaving them poor, begging others. You will get a reward for whatever you spend for Allah's sake, even for what you put in your wife's mouth.' I said, 'O Allah's Apostle! Will I be left alone after my companions have gone?' He said, 'If you are left behind, whatever good deeds you will do will up-grade you and raise you high. And perhaps you will have a long life so that some people will be benefited by you while others will be harmed by you. O Allah! Complete the emigration of my companions and do not turn them renegades.' But Allah's Apostle felt sorry for poor Sad bin Khaula as he died in Mecca." (but Sad bin Abi Waqqas lived long after the Prophet (p.b.u.h).)


  Vol 2, Book 23, Number 384:

  Narrated 'Abdullah:

  The Prophet said, "He who slaps the cheeks, tears the clothes and follows the tradition of the Days of Ignorance is not from us."


  Vol 2, Book 23, Number 385:

  Narrated 'Abdullah:

  The Prophet said, "He who slaps the cheeks, tears the clothes and follows the traditions of the Days of Ignorance is not from us."


  Vol 2, Book 23, Number 386:

  Narrated 'Aisha:

  When the Prophet got the news of the death of Ibn Haritha, Ja'far and Ibn Rawaha he sat down and looked sad and I was looking at him through the chink of the door. A man came and told him about the crying of the women of Ja'far. The Prophet ordered him to forbid them. The man went and came back saying that he had told them but they did not listen to him. The Prophet (p.b.u.h) said, "Forbid them." So again he went and came back for the third time and said, "O Allah's Apostle! By Allah, they did not listen to us at all." ('Aisha added): Allah's Apostle ordered him to go and put dust in their mouths. I said, (to that man) "May Allah stick your nose in the dust (i.e. humiliate you)! You could neither (persuade the women to) fulfill the order of Allah's Apostle nor did you relieve Allah's Apostle from fatigue. "


  Vol 2, Book 23, Number 387:

  Narrated Anas:

  When the reciters of Quran were martyred, Allah's Apostle recited Qunut for one month and I never saw him (i.e. Allah's Apostle) so sad as he was on that day.


  Vol 2, Book 23, Number 388:

  Narrated Anas bin Malik:

  One of the sons of Abu Talha became sick and died and Abu Talha at that time was not at home. When his wife saw that he was dead, she prepared him (washed and shrouded him) and placed him somewhere in the house. When Abu Talha came, he asked, "How is the boy?" She said, "The child is quiet and I hope he is in peace." Abu Talha thought that she had spoken the truth. Abu Talha passed the night and in the morning took a bath and when he intended to go out, she told him that his son had died, Abu Talha offered the (morning) prayer with the Prophet and informed the Prophet of what happened to them. Allah's Apostle said, "May Allah bless you concerning your night. (That is, may Allah bless you with good offspring)." Sufyan said, "One of the Ansar said, 'They (i.e. Abu Talha and his wife) had nine sons and all of them became reciters of the Quran (by heart).' "


  Vol 2, Book 23, Number 389:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "The real patience is at the first stroke of a calamity."


  Vol 2, Book 23, Number 390:

  Narrated Anas bin Malik:

  Wij gingen met de profeet (vzmh) naar een smid, Abu Saif, en hij was de echtgenoot van de voedvrouw van Ibrahim. De Boodschapper van Allah nam Ibrahim en kuste hem en rook aan hem en later kwamen wij aan bij het huis van Abu Saif en op dat moment was Ibrahim aan zijn laatste adem en de ogen van de profeet (vzmh) begon te tranen. ‘Abdur Rahman bin ‘Auf zei: “O Boodschapper van Allah, zelf jij bent aan het huilen?” Hij zei: “O ibn ‘Auf, dit is barmhartigheid”. Toen huilde hij nog meer en zei: “De ogen tranen en de hart is verscheurd en wij zullen niet zeggen, behalve wat onze heer bevalt, O Ibrahim! Inderdaad treuren wij om jouw seperatie”.


  Vol 2, Book 23, Number 391:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  Sad bin 'Ubada became sick and the Prophet along with 'Abdur Rahman bin 'Auf, Sad bin Abi Waqqas and 'Abdullah bin Masud visited him to enquire about his health. When he came to him, he found him surrounded by his household and he asked, "Has he died?" They said, "No, O Allah's Apostle." The Prophet wept and when the people saw the weeping of Allah's Apostle (p.b.u.h) they all wept. He said, "Will you listen? Allah does not punish for shedding tears, nor for the grief of the heart but he punishes or bestows His Mercy because of this." He pointed to his tongue and added, "The deceased is punished for the wailing of his relatives over him." 'Umar used to beat with a stick and throw stones and put dust over the faces (of those who used to wail over the dead).


  Vol 2, Book 23, Number 392:

  Narrated Aisha:

  When the news of the martyrdom of Zaid bin Haritha, Ja'far and 'Abdullah bin Rawaha came, the Prophet sat down looking sad, and I was looking through the chink of the door. A man came and said, "O Allah's Apostle! The women of Ja'far," and then he mentioned their crying . The Prophet (p.b.u.h) ordered h im to stop them from crying. The man went and came back and said, "I tried to stop them but they disobeyed." The Prophet (p.b.u.h) ordered him for the second time to forbid them. He went again and came back and said, "They did not listen to me, (or "us": the sub-narrator Muhammad bin Haushab is in doubt as to which is right). " ('Aisha added: The Prophet said, "Put dust in their mouths." I said (to that man), "May Allah stick your nose in the dust (i.e. humiliate you)." By Allah, you could not (stop the women from crying) to fulfill the order, besides you did not relieve Allah's Apostle from fatigue."


  Vol 2, Book 23, Number 393:

  Narrated Um 'Atiyya:

  At the time of giving the pledge of allegiance to the Prophet one of the conditions was that we would not wail, but it was not fulfilled except by five women and they are Um Sulaim, Um Al-'Ala', the daughter of Abi Sabra (the wife of Muadh), and two other women; or the daughter of Abi Sabra and the wife of Muadh and another woman.


  Vol 2, Book 23, Number 394:

  Narrated 'Amir bin Rabi'a:,

  The Prophet said, "Whenever you see a funeral procession, stand up till the procession goes ahead of you." Al-Humaidi added, "Till the coffin leaves you behind or is put down."


  Vol 2, Book 23, Number 395:

  Narrated 'Amir bin Rabi'a:

  The Prophet said, "If any one of you see a funeral procession and he is not going along with it, then he should stand and remain standing till he gets behind it, or it leaves him behind, or the coffin is put down before it goes ahead of him."


  Vol 2, Book 23, Number 396:

  Narrated Said Al-Maqburi:

  Dat zijn vader zei: Terwijl wij aanwezig waren bij een begravenis, pakte Abu Hurairah de hand van Marwan beet en ging zitten voordat het kist werd neergelegd. Toen kwam Abu Sa'id en pakte de hand van Marwan beet en zei: "Sta op! Bij Allah, er is geen twijfel mogelijk, deze (Abu Hurairah) weet dat de profeet (vzmh) ons verbood om dat te doen". Abu Hurairah zei: "Hij (Abu Sa'id) heeft de waarheid gesproken".


  Vol 2, Book 23, Number 397:

  Narrated Abu Said Al-Khudri

  The Prophet said, "When you see a funeral procession, you should stand up, and whoever accompanies it should not sit till the coffin is put down."


  Vol 2, Book 23, Number 398:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah :

  A funeral procession passed in front of us and the Prophet stood up and we too stood up. We said, 'O Allah's Apostle! This is the funeral procession of a Jew." He said, "Whenever you see a funeral procession, you should stand up."


  Vol 2, Book 23, Number 399:

  Narrated 'Abdur Rahman bin Abi Laila:

  Sahl bin Hunaif and Qais bin Sad were sitting in the city of Al-Qadisiya. A funeral procession passed in front of them and they stood up. They were told that funeral procession was of one of the inhabitants of the land i.e. of a non-believer, under the protection of Muslims. They said, "A funeral procession passed in front of the Prophet and he stood up. When he was told that it was the coffin of a Jew, he said, "Is it not a living being (soul)?"


  Vol 2, Book 23, Number 400:

  Narrated Abu Sa'id Al-Khudri :

  Allah's Apostle said, When the funeral is ready and the men carry it on their shoulders, if the deceased was righteous it will say, 'Present me (hurriedly),' and if he was not righteous, it will say, 'Woe to it (me)! Where are they taking it (me)?' Its voice is heard by everything except man and if he heard it he would fall unconscious."


  Vol 2, Book 23, Number 401:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "Hurry up with the dead body for if it was righteous, you are forwarding it to welfare; and if it was otherwise, then you are putting off an evil thing down your necks."


  Vol 2, Book 23, Number 402:

  Narrated Abu Sa'id Al-Khudri

  The Prophet said, "When a funeral is ready and the men carry the deceased on their necks (shoulders), if it was pious then it will say, 'Present me quickly', and if it was not pious, then it will say, 'Woe to it (me), where are they taking it (me)?' And its voice is heard by everything except mankind and if he heard it he would fall unconscious."


  Vol 2, Book 23, Number 403:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  Allah's Apostle offered the funeral prayer for An-Najashi and I was in the second or third row.


  Vol 2, Book 23, Number 404:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet (p.b.u.h) informed his companions about the death of AnNajashi and then he went ahead (to lead the prayer) and the people lined up behind him in rows and he said four Takbir.


  Vol 2, Book 23, Number 405:

  Narrated Ash-Shaibani:

  Ash Sha'bi said, "I was informed by a man who had seen the Prophet going to a grave that was separate from the other graves and he aligned the people in rows and said four Takbir." I said, "O Abu 'Amr! who narrated (that) to you"? He said, "Ibn Abbas. "


  Vol 2, Book 23, Number 406:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah :

  The Prophet said, "Today a pious man from Ethiopia (i.e. An Najashi) has expired, come on to offer the funeral prayer." (Jabir said): We lined up in rows and after that the Prophet led the prayer and we were in rows. Jabir added, I was in the second row."


  Vol 2, Book 23, Number 407:

  Narrated Ibn Abbas:

  Allah's Apostle passed by a grave of a deceased who had been buried at night. He said, "When was this (deceased) buried?" The people said, "Yesterday." He said, "Why did you not inform me?" They said, "We buried him when it was dark and so we disliked to wake you up." He stood up and we lined up behind him. (Ibn Abbas said): I was one of them, and the Prophet offered the funeral prayer.


  Vol 2, Book 23, Number 408:

  Narrated Ash-Shaibani:

  Ash-Sha'bi said, "Somebody who passed along with your Prophet (p.b.u.h) by a grave that was separate from the other graves informed me (saying), "The Prophet

  led us (in the prayer) and we aligned behind him." We said, "O Abu 'Amr! Who told you this narration?" He replied, "Ibn Abbas."


  Vol 2, Book 23, Number 409:

  Narrated Nafi:

  Ibn Umar was told that Abu Hurairah said, "Whoever accompanies the funeral procession will have a reward equal to one Qirat." Ibn 'Umar said, "Abu Hurairah talks of a too enormous reward." Aisha attested Abu Huraira's narration and said, "I heard Allah's Apostle saying like that." Ibn Umar said, "We have lost numerous Qirats."


  Vol 2, Book 23, Number 410:

  Narrated Abu Hurairah:

  that Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "Whoever attends the funeral procession till he offers the funeral prayer for it, will get a reward equal to one Qirat, and whoever accompanies it till burial, will get a reward equal to two Qirats." It was asked, "What are two Qirats?" He replied, "Like two huge mountains."


  Vol 2, Book 23, Number 411:

  Narrated 'Amir:

  Ibn Abbas (who was at that time a boy) said, "Allah's Apostle came to a grave and the people said, 'He or she was buried yesterday.' " Ibn Abbas added, "We aligned behind the Prophet and he led the funeral prayer of the deceased."


  Vol 2, Book 23, Number 412:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle informed about the news of the death of An-Najash (King of Ethiopia) on the day he expired. He said, "Ask Allah's forgiveness for your brother. " Narrated Abu Hurairah: The Prophet made them align in rows at the Musalla and said four Takbir.


  Vol 2, Book 23, Number 413:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar :

  The Jew brought to the Prophet a man and a woman from amongst them who have committed (adultery) illegal sexual intercourse. He ordered both of them to be stoned (to death), near the place of offering the funeral prayers beside the mosque."


  Vol 2, Book 23, Number 414:

  Narrated 'Urwa:

  Aisha said, "The Prophet in his fatal illness said, 'Allah cursed the Jews and the Christians because they took the graves of their Prophets as places for praying."' Aisha added, "Had it not been for that the grave of the Prophet (p.b.u.h)

  would have been made prominent but I am afraid it might be taken (as a) place for praying.


  Vol 2, Book 23, Number 415:

  Narrated Samura bin Jundab:

  I offered the funeral prayer behind the Prophet for a woman who had died during child-birth and he stood up by the middle of the coffin.


  Vol 2, Book 23, Number 416:

  Narrated Samura bin Jundab

  I offered the funeral prayer behind the Prophet for a woman who had died during child-birth and he stood up by the middle of the coffin.


  Vol 2, Book 23, Number 417:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle informed about the news of the death of An-Najash on the day he died. He went out with us to the Musalla and we aligned in rows and he said four Takbirs for An-Najashi's funeral prayer.


  Vol 2, Book 23, Number 418:

  Narrated Jabir:

  The Prophet offered the funeral prayer of As-Hama An-Najash and said four Takbir.


  Vol 2, Book 23, Number 419:

  Narrated Talha bin 'Abdullah bin 'Auf:

  I offered the funeral prayer behind Ibn Abbas and he recited Al-Fatiha and said, "You should know that it (i.e. recitation of Al-Fatiha) is the tradition of the Prophet Muhammad.


  Vol 2, Book 23, Number 420:

  Narrated Sulaiman Ash-Shaibani:

  I heard Ash-Sha'bi saying, "I was told by a man who had passed with the Prophet (p.b.u.h) by a grave that was separate from the other graves that he (the Prophet ) led them in the prayer and they prayed behind him." I said, "O Abu 'Amr! Who narrated that to you?" He replied, "Ibn Abbas."


  Vol 2, Book 23, Number 421:

  Narrated Abu Hurairah:

  A black person, a male or a female used to clean the Mosque and then died. The Prophet (p.b.u.h) did not know about it . One day the Prophet remembered him and said, "What happened to that person?" The people replied, "O Allah's Apostle! He died." He said, "Why did you not inform me?" They said, "His story was so and so (i.e. regarded him as insignificant)." He said, "Show me his grave." He then went to his grave and offered the funeral prayer.


  Vol 2, Book 23, Number 422:

  Narrated Anas:

  The Prophet said, "When a human being is laid in his grave and his companions return and he even hears their foot steps, two angels come to him and make him sit and ask him: What did you use to say about this man, Muhammad ? He will say: I testify that he is Allah's slave and His Apostle. Then it will be said to him, 'Look at your place in the Hell-Fire. Allah has given you a place in Paradise instead of it.' " The Prophet added, "The dead person will see both his places. But a non-believer or a hypocrite will say to the angels, 'I do not know, but I used to say what the people used to say! It will be said to him, 'Neither did you know nor did you take the guidance (by reciting the Quran).' Then he will be hit with an iron hammer between his two ears, and he will cry and that cry will be heard by whatever approaches him except human beings and jinns."


  * Vol 2, Book 23, Number 423:

  Narrated Abu Hurairah:

  The angel of death was sent to Moses and when he went to him, Moses slapped him severely, spoiling one of his eyes. The angel went back to his Lord, and said, "You sent me to a slave who does not want to die." Allah restored his eye and said, "Go back and tell him (i.e. Moses) to place his hand over the back of an ox, for he will be allowed to live for a number of years equal to the number of hairs coming under his hand." (So the angel came to him and told him the same). Then Moses asked, "O my Lord! What will be then?" He said, "Death will be then." He said, "(Let it be) now." He asked Allah that He bring him near the Sacred Land at a distance of a stone's throw. Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "Were I there I would show you the grave of Moses by the way near the red sand hill."


  Vol 2, Book 23, Number 424:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet (p.b.u.h) offered the funeral prayer of a man one night after he was buried, he and his companions stood up (for the Prayer). He had asked them about him before standing, saying, "Who is this?" They said, "He is so and so and was buried last night." So all of them offered the funeral prayer.


  Vol 2, Book 23, Number 425:

  Narrated 'Aisha:

  When the Prophet became ill, some of his wives talked about a church which they had seen in Ethiopia and it was called Mariya. Um Salma and Um Habiba had been to Ethiopia, and both of them narrated its (the Church's) beauty and the pictures it contained. The Prophet raised his head and said, "Those are the people who, whenever a pious man dies amongst them, make a place of worship at his grave and then they make those pictures in it. Those are the worst creatures in the Sight of Allah."


  Vol 2, Book 23, Number 426:

  Narrated Anas:

  We were in the funeral procession of the daughter of Allah's Apostle and Allah's Apostle was sitting near the grave and I saw his eyes full of tears. He said, "Is there anyone amongst you who did not have sexual relations with his wife last night?" Abu Talha replied in the affirmative. And so Allah's Apostle told him to get down in her grave and he got down in her grave and buried her.


  * Vol 2, Book 23, Number 427:

  Narrated Jabir bin Abdullah:

  De Profeet verzamelde iedere twee martelaars van Uhud in één stuk kleding, daarna zou hij vragen: “Wie van hen wist meer van de koran?” Wanneer één van hen voor hem aangewezen werd, zou hij die eerst in het graf plaatsen en zeggen: “Ik zal hiervan een getuige zijn op de Dag der Opstanding.” Hij gebood hen te laten begraven met hun bloed op hun lichamen en zij werden noch gewassen noch werd een begrafenisgebed voor hen aangeboden.


  Vol 2, Book 23, Number 428:

  Narrated 'Uqba bin 'Amir:

  One day the Prophet went out and offered the funeral prayers of the martyrs of Uhud and then went up the pulpit and said, "I will pave the way for you as your predecessor and will be a witness on you. By Allah! I see my Fount (Kauthar) just now and I have been given the keys of all the treasures of the earth (or the keys of the earth). By Allah! I am not afraid that you will worship others along with Allah after my death, but I am afraid that you will fight with one another for the worldly things."


  Vol 2, Book 23, Number 429:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah :

  The Prophet buried every two martyrs in of Uhud in one grave.


  * Vol 2, Book 23, Number 430:

  Narrated Jabir:

  De Profeet zei: “Begraaf hen (de martelaars) met hun bloed.” (Dat was) Op de dag van de slag van Uhud. Hij liet hen niet wassen.


  * Vol 2, Book 23, Number 431:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  Allah's Apostel omhulde iedere twee martelaars van Uhud in één stuk van kleding en daarna zou hij vragen: “Wie van hen wist meer koran?” Wanneer één van hen werd aangewezen zou hij hem eerst in het graf leggen. Hij zei: “Ik ben een getuige van deze.” Daarna gebood hij hen te worden begraven met het bloed van hun lichamen. Noch bood hij hun begrafenisgebed noch liet hij hen wassen. (Jabir bin Abdullah voegde eraan toe): Allah's Apostel was gewoon te vragen over de martelaars van Uhud, wie van hen meer van de koran wist.”En wanneer één van hen werd aangewezen als het hebben van meer ervan zou hij hem eerst in het graf plaatsen en daarna zijn metgezellen. (Jabir voegde eraan toe): Mijn vader en mijn oom werden omhuld in één laken.


  Vol 2, Book 23, Number 432:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet said, "Allah has made Mecca a sanctuary (sacred place) and it was a sanctuary before me and will be so after me. It was made legal for me (to fight in it) for a few hours of the day. None is allowed to uproot its thorny shrubs or to cut its trees or to chase its game or to pick up its fallen things except by a person who announces it publicly." On that Al-Abbas said (to the Prophet), "Except Al-Idhkhir for our goldsmiths and for our graves." And so the Prophet added, "Except Al-Idhkhir. " And Abu Hurairah narrated that the Prophet said, "Except Al-Idhkhir for our graves and houses." And Ibn Abbas said, "For their goldsmiths and houses."


  Vol 2, Book 23, Number 433:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  Allah's Apostle came to Abdullah bin Ubai (a hypocrite) after his death and he has been laid in his pit (grave). He ordered (that he be taken out of the grave) and he was taken out. Then he placed him on his knees and threw some of his saliva on him and clothed him in his (the Prophet's) own shirt. Allah knows better (why he did so). 'Abdullah bin Ubai had given his shirt to Al-Abbas to wear. Abu Harun said, "Allah's Apostle at that time had two shirts and the son of 'Abdullah bin Ubai said to him, 'O Allah's Apostle! Clothe my father in your shirt which has been in contact with your skin.' ' Sufyan added, "Thus people think that the Prophet clothed 'Abdullah bin Tubal in his shirt in lieu of what he (Abdullah) had done (for Al Abbas, the Prophet's uncle.)"


  Vol 2, Book 23, Number 434:

  Narrated Jabir:

  When the time of the Battle of Uhud approached, my father called me at night and said, "I think that I will be the first amongst the companions of the Prophet to be martyred. I do not leave anyone after me dearer to me than you, except Allah's Apostle's soul and I owe some debt and you should repay it and treat your sisters favorably (nicely and politely)." So in the morning he was the first to be martyred and was buried along with another (martyr). I did not like to leave him with the other (martyr) so I took him out of the grave after six months of his burial and he was in the same condition as he was on the day of burial, except a slight change near his ear.


  Vol 2, Book 23, Number 435:

  Narrated Jabir:

  A man was buried along with my father and I did not like it till I took him (i.e. my father) out and buried him in a separate grave.


  Vol 2, Book 23, Number 436:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  The Prophet collected every two martyrs of Uhud (in one grave) and then he would ask, "Which of them knew the Quran more?" And if one of them was pointed out for him as having more knowledge, he would put him first in the Lahd. The Prophet said, "I will be a witness on these on the Day of Resurrection." Then he ordered them to be buried with their blood on their bodies and he did not have them washed.


  * Vol 2, Book 23, Number 437:

  Narrated Ibn 'Umar:

  ‘Umar ging samen met de Profeet (v.z.m.h.) en een groep mensen uit naar Ibn Saiyad totdat zij hem zagen spelen met de jongens vlakbij de heuveltjes van Bani Mughala. Ibn Saiyad bereikte in die tijd zijn puberteit en merkte (ons) niet op totdat de Profeet hem trof met zijn hand en tot hem zei: “Getuigt u dat ik Allah's Apostel ben?” Ibn Saiyad keek naar hem en zei: “Ik getuig dat u de Boodschapper van de ongeletterden bent.” Toen vroeg Saijad de Profeet (v.z.m.h.): “Getuigt u dat ik Allah's Apostel ben?” De Profeet (v.z.m.h.) weersprak het en zei: “Ik geloof in Allah en Zijn Apostelen.” Toen zei hij (tot Ibn Saiyad): “Wat denkt u?” Ibn Saiyad antwoordde: “Ware mensen en leugenaars bezoeken mij.” De Profeet zei: “U bent verward over deze zaak.” Toen zei de Profeet tot hem: “Ik heb iets in gedachten, (kunt u zeggen wat dat iets is?” Ibn Saijad zei: “Het is Al-Doekh (de rook).” (2) De Profeet zei: “Laat hem in zijn schande. Je kunt niet je grenzen overstijgen.”

  Waarop ‘Umar zei: “O Allah's Apostel! Laat mij zijn hoofd afhakken.” De Profeet (v.z.m.h.) zei: “Als hij hem (de Dajjal) is, dat kun jij hem niet overweldigen, en als hij hem niet is, dan is er geen reden om hem te vermoorden.” (Ibn ‘Umar voegde eraan toe:) Later ging Allah's Apostel (v.z.m.h.) opnieuw samen met Ubai bin Ka'b naar de dadelpalmen (tuin) waar Ibn Saiyad verbleef. De Profeet (v.z.m.h.) wilde iets van Ibn Saiyad horen voordat Ibn Saiyad hem kon zien, en de Profeet (v.z.m.h.) zag hem liggend bedekt met een kleed vanwaar gemopper werd gehoord. Ibn Saiyad's moeder zag Allah's Apostel terwijl hij zichzelf aan het verbergen was achter de stammen van de dadelpalmen. Zij sprak Ibn Saiyad toe: “O Saf! (dit was de naam van Ibn Saiyad) Hier is Muhammed.”, waarop Saiyad opstond. De Profeet zei: “Als deze vrouw hem niet gestoord had, dan zou Ibn Saiyad de werkelijkheid van deze zaak geopenbaard hebben.”


  Vol 2, Book 23, Number 438:

  Narrated Anas:

  A young Jewish boy used to serve the Prophet and he became sick. So the Prophet went to visit him. He sat near his head and asked him to embrace Islam. The boy looked at his father, who was sitting there; the latter told him to obey Abu-l-Qasim and the boy embraced Islam. The Prophet came out saying: "Praises be to Allah Who saved the boy from the Hell-fire."


  Vol 2, Book 23, Number 439:

  Narrated Ibn Abbas:

  My mother and I were among the weak and oppressed. I from among the children, and my mother from among the women.


  Vol 2, Book 23, Number 440:

  Narrated Ibn Shihab:

  The funeral prayer should be offered for every child even if he were the son of a prostitute as he was born with a true faith of Islam (i.e. to worship none but Allah Alone). If his parents are Muslims, particularly the father, even if his mother were a non-Muslim, and if he after the delivery cries (even once) before his death (i.e. born alive) then the funeral prayer must be offered. And if the child does not cry after his delivery (i.e. born dead) then his funeral prayer should not be offered, and he will be considered as a miscarriage. Abu Huraira, narrated that the Prophet said, "Every child is born with a true faith (i.e. to worship none but Allah Alone) but his parents convert him to Judaism or to Christianity or to Magainism, as an animal delivers a perfect baby animal. Do you find it mutilated?" Then Abu Hurairah recited the holy verses: 'The pure Allah's Islamic nature (true faith i.e. to worship none but Allah Alone), with which He has created human beings.' (30:30).


  * Vol 2, Book 23, Number 441:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's apostel zei: “Iedere kind is geboren met een waar geloof van de islam (dat wil zeggen om niemand dan Allah alleen te aanbidden) maar zijn ouders bekeerden hem tot het jodendom, christendom of Magainisme, zoals een dier een volmaakte baby baart. Vind je het verminkt?”. Toen reciteerde Abu Hurairah de heilige verzen: “Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. - De schepping van Allah kent geen verandering. - Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet.” (Soera 30:30)


  Vol 2, Book 23, Number 442:

  Narrated Said bin Al-Musaiyab from his father:

  When the time of the death of Abu Talib approached, Allah's Apostle went to him and found Abu Jahl bin Hisham and 'Abdullah bin Abi Umaiya bin Al-Mughira by his side. Allah's Apostle said to Abu Talib, "O uncle! Say: None has the right to be worshipped but Allah, a sentence with which I shall be a witness (i.e. argue) for you before Allah. Abu Jahl and 'Abdullah bin Abi Umaiya said, "O Abu Talib! Are you going to denounce the religion of Abdul Muttalib?" Allah's Apostle kept on inviting Abu Talib to say it (i.e. 'None has the right to be worshipped but Allah') while they (Abu Jahl and Abdullah) kept on repeating their statement till Abu Talib said as his last statement that he was on the religion of Abdul Muttalib and refused to say, 'None has the right to be worshipped but Allah.' (Then Allah's Apostle said, "I will keep on asking Allah's forgiveness for you unless I am forbidden (by Allah) to do so." So Allah revealed (the verse) concerning him (i.e. It is not fitting for the Prophet and those who believe that they should invoke (Allah) for forgiveness for pagans even though they be of kin, after it has become clear to them that they are companions of the fire (9.113).


  Vol 2, Book 23, Number 443:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet once passed by two graves, and those two persons (in the graves) were being tortured. He said, "They are being tortured not for a great thing (to avoid). One of them never saved himself from being soiled with his urine, while the other was going about with calumnies (to make enmity between friends). He then took a green leaf of a date-palm tree split it into two pieces and fixed one on each grave. The people said, "O Allah's Apostle! Why have you done so?" He replied, "I hope that their punishment may be lessened till they (the leaf) become dry."


  Vol 2, Book 23, Number 444:

  Narrated 'Ali:

  " We were accompanying a funeral procession in Baqi-I-Gharqad. The Prophet came to us and sat and we sat around him. He had a small stick in his hand then he bent his head and started scraping the ground with it. He then said, "There is none among you, and not a created soul, but has place either in Paradise or in Hell assigned for him and it is also determined for him whether he will be among the blessed or wretched." A man said, "O Allah's Apostle! Should we not depend on what has been written for us and leave the deeds as whoever amongst us is blessed will do the deeds of a blessed person and whoever amongst us will be wretched, will do the deeds of a wretched person?" The Prophet said, "The good deeds are made easy for the blessed, and bad deeds are made easy for the wretched." Then he recited the Verses:-- "As for him who gives (in charity) and is Allah-fearing And believes in the Best reward from Allah. " (92.5-6)


  Vol 2, Book 23, Number 445:

  Narrated Thabit bin Ad-Dahhak:

  The Prophet (p.b.u.h) said, "Whoever intentionally swears falsely by a religion other than Islam, then he is what he has said, (e.g. if he says, 'If such thing is not true then I am a Jew,' he is really a Jew). And whoever commits suicide with piece of iron will be punished with the same piece of iron in the Hell Fire." Narrated Jundab the Prophet said, "A man was inflicted with wounds and he committed suicide, and so Allah said: My slave has caused death on himself hurriedly, so I forbid Paradise for him."


  Vol 2, Book 23, Number 446:

  Narrated Abu Hurairah-:

  The Prophet said, "He who commits suicide by throttling shall keep on throttling himself in the Hell Fire (forever) and he who commits suicide by stabbing himself shall keep on stabbing himself in the Hell-Fire."


  Vol 2, Book 23, Number 447:

  Narrated 'Umar bin Al-Khattab :

  When 'Abdullah bin Ubai bin Salul died, Allah's Apostle (p.b.u.h) was called upon to offer his funeral prayer. When Allah's Apostle stood up to offer the prayer, I got up quickly and said, "O Allah's Apostle! Are you going to pray for Ibn Ubai and he said so and so on such and such occasions?" And started mentioning all that he had said. Allah's Apostle smiled and said, "O 'Umar! Go away from me." When I talked too much he said, "I have been given the choice and so I have chosen (to offer the prayer). Had I known that he would be forgiven by asking for Allah's forgiveness for more than seventy times, surely I would have done so." ('Umar added): Allah's Apostle offered his funeral prayer and returned and after a short while the two verses of Surat Bara' were revealed: i.e. "And never (O Muhammad) pray for any of them who dies . . . (to the end of the verse) rebellion (9.84)" -- ('Umar added), "Later I astonished at my daring before Allah's Apostle on that day. And Allah and His Apostle know better."


  Vol 2, Book 23, Number 448:

  Narrated Anas bin Malik, :

  A funeral procession passed and the people praised the deceased. The Prophet said, "It has been affirmed to him." Then another funeral procession passed and the people spoke badly of the deceased. The Prophet said, "It has been affirmed to him". 'Umar bin Al-Khattab asked (Allah's Apostle (p.b.u.h) ), "What has been affirmed?" He replied, "You praised this, so Paradise has been affirmed to him; and you spoke badly of this, so Hell has been affirmed to him. You people are Allah's witnesses on earth."


  Vol 2, Book 23, Number 449:

  Narrated Abu Al-Aswad:

  I came to Medina when an epidemic had broken out. While I was sitting with 'Umar bin Al-Khattab a funeral procession passed by and the people praised the deceased. 'Umar said, "It has been affirmed to him." And another funeral procession passed by and the people praised the deceased. 'Umar said, "It has been affirmed to him." A third (funeral procession) passed by and the people spoke badly of the deceased. He said, "It has been affirmed to him." I (Abu Al-Aswad) asked, "O chief of the believers! What has been affirmed?" He replied, "I said the same as the Prophet had said, that is: if four persons testify the piety of a Muslim, Allah will grant him Paradise." We asked, "If three persons testify his piety?" He (the Prophet) replied, "Even three." Then we asked, "If two?" He replied, "Even two." We did not ask him regarding one witness.


  Vol 2, Book 23, Number 450:

  Narrated Al-Bara' bin 'Azib :

  The Prophet (p.b.u.h) said, "When a faithful believer is made to sit in his grave, then (the angels) come to him and he testifies that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad is Allah's Apostle. And that corresponds to Allah's statement: Allah will keep firm those who believe with the word that stands firm . . . (14.27).


  Vol 2, Book 23, Number 451:

  Narrated Shu'ba:

  Same as above and added, "Allah will keep firm those who believe . . . (14.27) was revealed concerning the punishment of the grave."


  Vol 2, Book 23, Number 452:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet looked at the people of the well (the well in which the bodies of the pagans killed in the Battle of Badr were thrown) and said, "Have you found true what your Lord promised you?" Somebody said to him, "You are addressing dead people." He replied, "You do not hear better than they but they cannot reply."


  Vol 2, Book 23, Number 453:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet said, "They now realize that what I used to tell them was the truth. "And Allah said, 'Verily! You cannot make the dead to hear (i.e. benefit them, and similarly the disbelievers) nor can you make the deaf hear. (27.80).


  Vol 2, Book 23, Number 454:

  Narrated Masruq:

  'Aisha said that a Jewess came to her and mentioned the punishment in the grave, saying to her, "May Allah protect you from the punishment of the grave." 'Aisha then asked Allah's Apostle about the punishment of the grave. He said, "Yes, (there is) punishment in the grave." 'Aisha added, "After that I never saw Allah's Apostle but seeking refuge with Allah from the punishment in the grave in every prayer he prayed."


  Vol 2, Book 23, Number 455:

  Narrated Asma' bint Abi Bakr :

  Allah's Apostle once stood up delivering a sermon and mentioned the trial which people will face in the grave. When he mentioned that, the Muslims started shouting loudly.


  Vol 2, Book 23, Number 456:

  Narrated Anas bin Malik:

  Allah's Apostle said, "When (Allah's) slave is put in his grave and his companions return and he even hears their footsteps, two angels come to him and make him sit and ask, 'What did you use to say about this man (i.e. Muhammad)?' The faithful Believer will say, 'I testify that he is Allah's slave and His Apostle.' Then they will say to him, 'Look at your place in the Hell Fire; Allah has given you a place in Paradise instead of it.' So he will see both his places." (Qatada said, "We were informed that his grave would be made spacious." Then Qatada went back to the narration of Anas who said;) Whereas a hypocrite or a non-believer will be asked, "What did you use to say about this man." He will reply, "I do not know; but I used to say what the people used to say." So they will say to him, "Neither did you know nor did you take the guidance (by reciting the Quran)." Then he will be hit with iron hammers once, that he will send such a cry as everything near to him will hear, except Jinns and human beings. (See Hadith No. 422).


  Vol 2, Book 23, Number 457:

  Narrated Abi Aiyub:

  Once the Prophet went out after sunset and heard a dreadful voice, and said, "The Jews are being punished in their graves."


  Vol 2, Book 23, Number 458:

  Narrated Musa bin 'Uqba:

  (From the daughter of Khalid bin Sa id bin Al-'Asi) who said that she had heard the Prophet seeking refuge with Allah from the punishment in the grave.


  Vol 2, Book 23, Number 459:

  Narrated Abu Hurairah :

  Allah's Apostle used to invoke (Allah): "Allahumma ini a'udhu bika min 'adhabi-l-Qabr, wa min 'adhabi-nnar, wa min fitnati-l-mahya wa-lmamat, wa min fitnati-l-masih ad-dajjal. (O Allah! I seek refuge with you from the punishment in the grave and from the punishment in the Hell fire and from the afflictions of life and death, and the afflictions of Al-Masih Ad-Dajjal."


  * Vol 2, Book 23, Number 460:

  Narrated Ibn Abbas:

  De Profeet passeerde eens twee graven en zei: “Zij (de overleden personen in die graven) worden gefolterd niet om iets groots dat te vermijden is. ”En voegde eraan toe: “Ja, (zij worden gestraft voor een grote zonde), want één van sprak kwaad terwijl de ander zichzelf nooit bespaarde van te worden bevuild met zijn urine.” (Ibn Abbaas voegde toe): Toen nam hij een groen blad van een dadelpalm) en speet het in twee stukken en bevestigde één stuk op ieder graf en zei: “Moge hun straf bedaren totdat deze (twee stukken) droog worden.”


  Vol 2, Book 23, Number 461:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar :

  Allah's Apostle said, "When anyone of you dies, he is shown his place both in the morning and in the evening. If he is one of the people of Paradise; he is shown his place in it, and if he is from the people of the Hell-Fire; he is shown his place there-in. Then it is said to him, 'This is your place till Allah resurrect you on the Day of Resurrection."


  Vol 2, Book 23, Number 462:

  Narrated Abu Sa'id Al-Khudri :

  Allah's Apostle said, "When the funeral is ready (for its burial) and the people lift it on their shoulders, then if the deceased is a righteous person he says, 'Take me ahead,' and if he is not a righteous one then he says, 'Woe to it (me)! Where are you taking it (me)?' And his voice is audible to everything except human beings; and if they heard it they would fall down unconscious . "


  Vol 2, Book 23, Number 463:

  Narrated Anas bin Malik

  Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "Any Muslim whose three children died before the age of puberty will be granted Paradise by Allah because of His mercy to them."


  Vol 2, Book 23, Number 464:

  Narrated Al-Bara':

  When Ibrahim (the son of Prophet) expired, Allah's Apostle said, "There is a wet-nurse for him in Paradise."


  Vol 2, Book 23, Number 465:

  Narrated Ibn Abbas:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) was asked about the children of (Mushrikeen) pagans. The Prophet replied, "Since Allah created them, He knows what sort of deeds they would have done."


  Vol 2, Book 23, Number 466:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet was asked about the offspring of pagans (Mushrakeen); so he said, "Allah knows what sort of deeds they would have done."


  * Vol 2, Book 23, Number 467:

  Narrated Abu Hurairah:

  De Profeet zei: ‘Ieder kind is geboren met een waar geloof van islam (dat wil zeggen aanbid niemand dan Allah alleen) en zijn ouders bekeren hem tot het Judaïsme of christendom of Magianisme, zoals een dier een volmaakt jong baart. Vind jij hem verminkt?'


  Vol 2, Book 23, Number 468:

  Narrated Samura bin Jundab:

  Whenever the Prophet finished the (morning) prayer, he would face us and ask, "Who amongst you had a dream last night?" So if anyone had seen a dream he would narrate it. The Prophet would say: "Ma sha'a-llah" (An Arabic maxim meaning literally, 'What Allah wished,' and it indicates a good omen.) One day, he asked us whether anyone of us had seen a dream. We replied in the negative. The Prophet said, "But I had seen (a dream) last night that two men came to me, caught hold of my hands, and took me to the Sacred Land (Jerusalem). There, I saw a person sitting and another standing with an iron hook in his hand pushing it inside the mouth of the former till it reached the jaw-bone, and then tore off one side of his cheek, and then did the same with the other side; in the mean-time the first side of his cheek became normal again and then he repeated the same operation again. I said, 'What is this?' They told me to proceed on and we went on till we came to a man Lying flat on his back, and another man standing at his head carrying a stone or a piece of rock, and crushing the head of the Lying man, with that stone. Whenever he struck him, the stone rolled away.

  The man went to pick it up and by the time he returned to him, the crushed head had returned to its normal state and the man came back and struck him again (and so on). I said, 'Who is this?' They told me to proceed on; so we proceeded on and passed by a hole like an oven; with a narrow top and wide bottom, and the fire was kindling underneath that hole. Whenever the fire-flame went up, the people were lifted up to such an extent that they about to get out of it, and whenever the fire got quieter, the people went down into it, and there were naked men and women in it. I said, 'Who is this?' They told me to proceed on. So we proceeded on till we reached a river of blood and a man was in it, and another man was standing at its bank with stones in front of him, facing the man standing in the river. Whenever the man in the river wanted to come out, the other one threw a stone in his mouth and caused him to retreat to his original position; and so whenever he wanted to come out the other would throw a stone in his mouth, and he would retreat to his original position. I asked, 'What is this?' They told me to proceed on and we did so till we reached a well-flourished green garden having a huge tree and near its root was sitting an old man with some children. (I saw) Another man near the tree with fire in front of him and he was kindling it up. Then they (i.e. my two companions) made me climb up the tree and made me enter a house, better than which I have ever seen. In it were some old men and young men, women and children.

  Then they took me out of this house and made me climb up the tree and made me enter another house that was better and superior (to the first) containing old and young people. I said to them (i.e. my two companions), 'You have made me ramble all the night. Tell me all about that I have seen.' They said, 'Yes. As for the one whose cheek you saw being torn away, he was a liar and he used to tell lies, and the people would report those lies on his authority till they spread all over the world. So, he will be punished like that till the Day of Resurrection.

  The one whose head you saw being crushed is the one whom Allah had given the knowledge of Quran (i.e. knowing it by heart) but he used to sleep at night (i.e. he did not recite it then) and did not use to act upon it (i.e. upon its orders etc.) by day; and so this punishment will go on till the Day of Resurrection. And those you saw in the hole (like oven) were adulterers (those men and women who commit illegal sexual intercourse). And those you saw in the river of blood were those dealing in Riba (usury). And the old man who was sitting at the base of the tree was Abraham and the little children around him were the offspring of the people. And the one who was kindling the fire was Malik, the gate-keeper of the Hell-fire. And the first house in which you have gone was the house of the common believers, and the second house was of the martyrs. I am Gabriel and this is Michael. Raise your head.' I raised my head and saw a thing like a cloud over me. They said, 'That is your place.' I said, 'Let me enter my place.' They said, 'You still have some life which you have not yet completed, and when you complete (that remaining portion of your life) you will then enter your place.' "


  Vol 2, Book 23, Number 469:

  Narrated Hisham's father:

  Aisha said, "I went to Abu Bakr (during his fatal illness) and he asked me, 'In how many garments was the Prophet shrouded?' She replied, 'In three Sahuliya pieces of white cloth of cotton, and there was neither a shirt nor a turban among them.' Abu Bakr further asked her, 'On which day did the Prophet die?' She replied, 'He died on Monday.' He asked, 'What is today?' She replied, 'Today is Monday.' He added, 'I hope I shall die sometime between this morning and tonight.' Then he looked at a garment that he was wearing during his illness and it had some stains of saffron. Then he said, 'Wash this garment of mine and add two more garments and shroud me in them.' I said, 'This is worn out.' He said, 'A living person has more right to wear new clothes than a dead one; the shroud is only for the body's pus.' He did not die till it was the night of Tuesday and was buried before the morning."


  * Vol 2, Book 23, Number 470:

  Narrated Aisha:

  Een man zei tot de Profeet (vzmh): “Mijn moeder stierf plotseling en ik dacht dat als zij geleefd had, zij aalmoezen zou hebben gegeven. Dus, ik geef nu namens haar aalmoezen, zal zij de beloning krijgen?” De Profeet antwoordde bevestigend.


  Vol 2, Book 23, Number 471:

  Narrated 'Aisha:

  During his sickness, Allah's Apostle was asking repeatedly, "Where am I today? Where will I be tomorrow?" And I was waiting for the day of my turn (impatiently). Then, when my turn came, Allah took his soul away (in my lap) between my chest and arms and he was buried in my house.


  Vol 2, Book 23, Number 472:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle in his fatal illness said, "Allah cursed the Jews and the Christians, for they built the places of worship at the graves of their prophets." And if that had not been the case, then the Prophet's grave would have been made prominent before the people. So (the Prophet ) was afraid, or the people were afraid that his grave might be taken as a place for worship.


  Vol 2, Book 23, Number 473:

  Narrated Abu Bakr bin 'Aiyash :

  Sufyan At-Tammar told me that he had seen the grave of the Prophet elevated and convex.


  Vol 2, Book 23, Number 474:

  Narrated 'Urwa:

  When the wall fell on them (i.e. graves) during the caliphate of Al-Walid bin 'Abdul Malik, the people started repairing it, and a foot appeared to them. The people got scared and thought that it was the foot of the Prophet. No-one could be found who could tell them about it till I ('Urwa) said to them, "By Allah, this is not the foot of the Prophet but it is the foot of Umar." Aisha narrated that she made a will to 'Abdullah bin Zubair, "Do not bury me with them (the Prophet and his two companions) but bury me with my companions (wives of the Prophet (p.b.u.h) ) in Al-Baqi as I would not like to be looked upon as better than I really am (by being buried near the Prophet)."


  Vol 2, Book 23, Number 475:

  Narrated 'Amr bin Maimun Al-Audi:

  I saw 'Umar bin Al-Khattab (when he was stabbed) saying, "O 'Abdullah bin 'Umar! Go to the mother of the believers Aisha and say, 'Umar bin Al-Khattab sends his greetings to you,' and request her to allow me to be buried with my companions." (So, Ibn 'Umar conveyed the message to 'Aisha.) She said, "I had the idea of having this place for myself but today I prefer him ('Umar) to myself (and allow him to be buried there)." When 'Abdullah bin 'Umar returned, 'Umar asked him, "What (news) do you have?" He replied, "O chief of the believers! She has allowed you (to be buried there)." On that 'Umar said, "Nothing was more important to me than to be buried in that (sacred) place. So, when I expire, carry me there and pay my greetings to her ('Aisha ) and say, 'Umar bin Al-Khattab asks permission; and if she gives permission, then bury me (there) and if she does not, then take me to the grave-yard of the Muslims. I do not think any person has more right for the caliphate than those with whom Allah's Apostle (p.b.u.h) was always pleased till his death. And whoever is chosen by the people after me will be the caliph, and you people must listen to him and obey him," and then he mentioned the name of 'Uthman, 'Ali, Talha, Az-Zubair, 'Abdur-Rahman bin 'Auf and Sad bin Abi Waqqas.

  By this time a young man from Ansar came and said, "O chief of the believers! Be happy with Allah's glad tidings. The grade which you have in Islam is known to you, then you became the caliph and you ruled with justice and then you have been awarded martyrdom after all this." 'Umar replied, "O son of my brother! Would that all that privileges will counterbalance (my short comings), so that I neither lose nor gain anything. I recommend my successor to be good to the early emigrants and realize their rights and to protect their honor and sacred things. And I also recommend him to be good to the Ansar who before them, had homes (in Medina) and had adopted the Faith. He should accept the good of the righteous among them and should excuse their wrongdoers. I recommend him to abide by the rules and regulations concerning the Dhimmis (protectees) of Allah and His Apostle, to fulfill their contracts completely and fight for them and not to tax (overburden) them beyond their capabilities."


  Vol 2, Book 23, Number 476:

  Narrated 'Aisha :

  The Prophet (p.b.u.h) said, "Don't abuse the dead, because they have reached the result of what they forwarded."


  Vol 2, Book 23, Number 477:

  Narrated Ibn Abbas.:

  Abu Lahab, may Allah curse him, once said to the Prophet (p.b.u.h), "Perish you all the day."

  Then the Divine Inspiration came: "Perish the hands of Abi Lahab! And perish he!" (111.1).


  Vol 2, Book 23, Number 478:

  Narrated Ibn Abbas:

  Thy Prophet sent Muadh to Yemen and said, "Invite the people to testify that none has the right to be worshipped but Allah and I am Allah's Apostle, and if they obey you to do so, then teach them that Allah has enjoined on them five prayers in every day and night (in twenty-four hours), and if they obey you to do so, then teach them that Allah has made it obligatory for them to pay the Zakat from their property and it is to be taken from the wealthy among them and given to the poor."


  Vol 2, Book 23, Number 479:

  Narrated Abu Aiyub:

  A man said to the Prophet "Tell me of such a deed as will make me enter Paradise." The people said, "What is the matter with him? What is the matter with him?" The Prophet said, "He has something to ask. (What he needs greatly) The Prophet said: (In order to enter Paradise) you should worship Allah and do not ascribe any partners to Him, offer prayer perfectly, pay the Zakat and keep good relations with your Kith and kin." (See Hadith No. 12, Vol 8).


  Vol 2, Book 23, Number 480:

  Narrated Abu Hurairah:

  A Bedouin came to the Prophet and said, "Tell me of such a deed as will make me enter Paradise, if I do it." The Prophet (p.b.u.h) said, "Worship Allah, and worship none along with Him, offer the (five) prescribed compulsory prayers perfectly, pay the compulsory Zakat, and fast the month of Ramadan." The Bedouin said, "By Him, in Whose Hands my life is, I will not do more than this." When he (the Bedouin) left, the Prophet said, "Whoever likes to see a man of Paradise, then he may look at this man."


  Vol 2, Book 23, Number 481:

  Narrated Abu Zur'a:

  from the Prophet the same as above.


  Vol 2, Book 23, Number 482:

  Narrated Ibn Abbas:

  A delegation of the tribe of 'Abdul Qais came to the Prophet and said, "O Allah's Apostle! We are from the tribe of Rabi'a, and the infidels of the tribe of Mudar stands between us and you; so we cannot come to you except during the Sacred Months. Please order us to do something (religious deeds) which we may carry out and also invite to it our people whom we have left behind." The Prophet said, "I order you to do four things and forbid you four others: (I order you) to have faith in Allah, and confess that none has the right to be worshipped but Allah, (and the Prophet gestured with his hand like this (i.e. one knot) and to offer prayers perfectly and to pay the Zakat, and to pay one-fifth of the booty in Allah's Cause. And I forbid you to use Dubba', Hantam, Naqir and Muzaffat (all these are the names of utensils used for preparing alcoholic drinks)."


  * Vol 2, Book 23, Number 483:

  Narrated Abu Hurairah:

  Toen Allah's apostel stierf en Abu Bakr kalief werd, werden sommige Arabieren afvallig (werden ongelovig) (Abu Bakr besloot hen de oorlog te verklaren), Umar zei tot Abu Bakr: “Hoe kan u vechten met deze mensen terwijl Allah's apostel zei: ‘Mij is bevolen de mensen te bestrijden totdat ze zeggen: “Niemand heeft het recht aanbeden te worden dan Allah, en wie het zei spaarde zijn leven en bezit behalve bij het overtreden van de wet (rechten en voorwaarden waarvoor hij rechtvaardig gestraft zal worden), en zijn verantwoording zal zijn bij Allah.'” Abu Bakr zei: “Bij Allah! Ik zal degenen bevechten die verschil maken tussen het gebed en de Zakat omdat de Zakat het verplichte recht is om genomen te worden van het bezit (volgens Allah's orders). Als zij weigeren mij zelfs een meisje te betalen zoals ze in de tijd van Allah's apostel ook betaalden, zou ik ze bestrijden voor het achterhouden.” Toen zij Umar: “Bij Allah, het was niets, maar Allah opende Abu Bakr's borstkas ten opzichte van de beslissing (om te vechten) en ik kwam te weten dat zijn beslissing juist was.”

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 24: 484 - 578

  Obligatory Charity Tax (Zakat)


  Top Index

  Vol 2, Book 24, Number 484:

  Narrated Jarir bin 'Abdullah,

  I gave the pledge of allegiance to the Prophet for offering prayer perfectly giving Zakat and giving good advice to every Muslim.


  * Vol 2, Book 24, Number 485:

  Narrated Abu Hurairah:

  De Profeet zei: “(Op de Dag der Opstanding) zullen kamelen komen naar hun eigenaar in de beste staat van gezondheid zoals zij ooit (in de wereld) hadden, en als hij niet hun zakat (in de wereld) hadden betaald dan zullen zij hem vertreden met hun poten; en overeenkomstig zullen schapen naar hun eigenaars komen in de beste staat van gezondheid zoals zij ooit in de wereld hadden, en als hij niet hun zakat had betaald, dan zullen zij hem vertreden met hun hoeven en hem met hun hoornen stoten.” De Profeet voegde eraan toe: “ Eén van hun rechten is dat zij zullen worden gemelkt terwijl wat voor hen wordt gehouden.” De Profeet voegde eraan toe: “Ik wil niet dat iemand van u naar mij komt op de Dag der Opstanding, op zijn nek een schaap dragend die blaat. Een dergelijk persoon zal (dan) zeggen: ‘O Mohammed! (Bemiddel alstublieft voor mij,) ik zal tot hem zeggen: “Ik kan u niet helpen, want ik bracht Allah's Boodschap tot jou.' Overeenkomstig, ik wil niet dat iemand van u naar mij komt op de Dag der Opstanding, op zijn nek een kameel dragend die knort. Een dergelijk persoon zal (dan) zeggen: ‘O Mohammed! (Bemiddel alstublieft voor mij,) ik zal tot hem zeggen: “Ik kan u niet helpen, want ik bracht Allah's Boodschap tot jou.'


  * Vol 2, Book 24, Number 486:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostel zei: “Wie Allah rijk heeft gemaakt en niet de zakat van zijn rijkdom betaalt, diens rijkdom zal op de Dag der Opstanding gemaakt worden tot een kaalhoofdige, giftige, mannelijke slang met twee zwarte vlekken over de ogen. De slang zal zich om zijn nek slingeren, in zijn wangen bijten en zeggen: ‘Ik ben jouw rijkdom, ik ben jouw schat.'” Toen reciteerde de Profeet de heilige verzen: ‘En laat degenen, die gierig zijn, ten opzichte van wat Allah hun van Zijn overvloed heeft gegeven, niet denken, dat het goed voor hen is, neen, het is slecht voor hen. Hetgene, waarmee zij gierig zijn zal op de Dag der Opstanding als een halsband om hun nek worden gelegd. En aan Allah behoort het erfdeel der hemelen en der aarde en Allah is goed op de hoogte van hetgeen gij doet.' (soera 3:180)


  Vol 2, Book 24, Number 487:

  Narrated Abu Said:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "No Zakat is due on property mounting to less than five Uqiyas (of silver), and no Zakat is due on less than five camels, and there is no Zakat on less than five Wasqs." (A Wasqs equals 60 Sa's) & (1 Sa=3 K gms App.)


  Vol 2, Book 24, Number 488:

  Narrated Zaid bin Wahab:

  I passed by a place called Ar-Rabadha and by chance I met Abu Dhar and asked him, "What has brought you to this place?" He said, "I was in Sham and differed with Muawiya on the meaning of (the following verses of the Quran): 'They who hoard up gold and silver and spend them not in the way of Allah.' (9.34). Muawiya said, 'This verse is revealed regarding the people of the scriptures." I said, It was revealed regarding us and also the people of the scriptures." So we had a quarrel and Mu'awiya sent a complaint against me to 'Uthman. 'Uthman wrote to me to come to Medina, and I came to Medina. Many people came to me as if they had not seen me before. So I told this to 'Uthman who said to me, "You may depart and live nearby if you wish." That was the reason for my being here for even if an Ethiopian had been nominated as my ruler, I would have obeyed him .


  Vol 2, Book 24, Number 489:

  Narrated Al-Ahnaf bin Qais:

  While I was sitting with some people from Quraish, a man with very rough hair, clothes, and appearance came and stood in front of us, greeted us and said, "Inform those who hoard wealth, that a stone will be heated in the Hell-fire and will be put on the nipples of their breasts till it comes out from the bones of their shoulders and then put on the bones of their shoulders till it comes through the nipples of their breasts the stone will be moving and hitting." After saying that, the person retreated and sat by the side of the pillar, I followed him and sat beside him, and I did not know who he was. I said to him, "I think the people disliked what you had said." He said, "These people do not understand anything, although my friend told me." I asked, "Who is your friend?" He said, "The Prophet said (to me), 'O Abu Dhar! Do you see the mountain of Uhud?' And on that I (Abu Dhar) started looking towards the sun to judge how much remained of the day as I thought that Allah's Apostle wanted to send me to do something for him and I said, 'Yes!' He said, 'I do not love to have gold equal to the mountain of Uhud unless I spend it all (in Allah's cause) except three Dinars (pounds). These people do not understand and collect worldly wealth. No, by Allah, Neither I ask them for worldly benefits nor am I in need of their religious advice till I meet Allah, The Honorable, The Majestic." '


  Vol 2, Book 24, Number 490:

  Narrated Ibn Masud:

  I heard the Prophet saying, "There is no envy except in two: a person whom Allah has given wealth and he spends it in the right way, and a person whom Allah has given wisdom (i.e. religious knowledge) and he gives his decisions accordingly and teaches it to the others."


  Vol 2, Book 24, Number 491:

  Narrated Abu Hurairah

  Allah's Apostle said, "If one give in charity what equals one date-fruit fro the honestly-earned money and Allah accepts only the honestly earned money --Allah takes it in His right (hand) ar then enlarges its reward for that person (who has given it), as anyone of you brings up his baby horse, so much s that it becomes as big as a mountain


  Vol 2, Book 24, Number 492:

  Narrated Haritha bin Wahab :

  I heard the Prophet saying, "O people! Give in charity as a time will come upon you when a person will wander about with his object of charity and will not find anybody to accept it, and one (who will be requested to take it) will say, "If you had brought it yesterday, would have taken it, but to-day I am not in need of it."


  Vol 2, Book 24, Number 493:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "The Hour (Day of Judgment) will not be established till your wealth increases so much so that one will be worried, for no one will accept his Zakat and the person to whom he will give it will reply, 'I am not in need of it.' "


  Vol 2, Book 24, Number 494:

  Narrated 'Adi bin Hatim:

  While I was sitting with Allah's Apostle (p.b.u.h) two person came to him; one of them complained about his poverty and the other complained about the prevalence of robberies. Allah's Apostle said, "As regards stealing and robberies, there will shortly come a time when a caravan will go to Mecca (from Medina) without any guard. And regarding poverty, The Hour (Day of Judgment) will not be established till one of you wanders about with his object of charity and will not find anybody to accept it And (no doubt) each one of you will stand in front of Allah and there will be neither a curtain nor an interpreter between him and Allah, and Allah will ask him, 'Did not I give you wealth?' He will reply in the affirmative. Allah will further ask, 'Didn't I send a messenger to you?' And again that person will reply in the affirmative Then he will look to his right and he will see nothing but Hell-fire, and then he will look to his left and will see nothing but Hell-fire. And so, any (each one) of you should save himself from the fire even by giving half of a date-fruit (in charity). And if you do not find a half date-fruit, then (you can do it through saying) a good pleasant word (to your brethren). (See Hadith No. 793 Vol. 4).


  Vol 2, Book 24, Number 495:

  Narrated Abu Musa:

  Thy Prophet (p.b.u.h) said, "A time will come upon the people when a person will wander about with gold as Zakat and will not find anybody to accept it, and one man will be seen followed by forty women to be their guardian because of scarcity of men and great number of women. "


  Vol 2, Book 24, Number 496:

  Narrated Abu Masud:

  When the verses of charity were revealed, we used to work as porters. A man came and distributed objects of charity in abundance. And they (the people) said, "He is showing off." And another man came and gave a sa (a small measure of food grains); they said, "Allah is not in need of this small amount of charity." And then the Divine Inspiration came: "Those who criticize such of the believers who give in charity voluntarily and those who could not find to give in charity except what is available to them." (9.79).


  Vol 2, Book 24, Number 497:

  Narrated Abu Masud Al-Ansar:

  Whenever Allah's Apostle (p.b.u.h) ordered us to give in charity, we used to go to the market and work as porters and get a Mudd (a special measure of grain) and then give it in charity. (Those were the days of poverty) and to-day some of us have one hundred thousand.


  * Vol 2, Book 24, Number 498:

  Narrated 'Adi bin Hatim heard the Prophet saying:

  “Red jezelf van het hellevuur al is het maar door een halve dadel als liefdadigheid weg te geven.”


  Vol 2, Book 24, Number 499:

  Narrated Aisha:

  A lady along with her two daughters came to me asking (for some alms), but she found nothing with me except one date which I gave to her and she divided it between her two daughters, and did not eat anything herself, and then she got up and went away. Then the Prophet came in and I informed him about this story. He said, "Whoever is put to trial by these daughters and he treats them generously (with benevolence) then these daughters will act as a shield for him from Hell-Fire." (See Hadith No. 24, Vol. 8).


  Vol 2, Book 24, Number 500:

  Narrated Abu Hurairah:

  A man came to the Prophet and asked, "O Allah's Apostle! Which charity is the most superior in reward?" He replied, "The charity which you practice while you are healthy, niggardly and afraid of poverty and wish to become wealthy. Do not delay it to the time of approaching death and then say, 'Give so much to such and such, and so much to such and such.' And it has already belonged to such and such (as it is too late)."


  Vol 2, Book 24, Number 501:

  Narrated 'Aisha:

  Some of the wives of the Prophet asked him, "Who amongst us will be the first to follow you (i.e. die after you)?" He said, "Whoever has the longest hand." So they started measuring their hands with a stick and Sauda's hand turned out to be the longest. (When Zainab bint Jahsh died first of all in the caliphate of 'Umar), we came to know that the long hand was a symbol of practicing charity, so she was the first to follow the Prophet and she used to love to practice charity. (Sauda died later in the caliphate of Muawiya).


  Vol 2, Book 24, Number 502:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "A man said that he would give something in charity. He went out with his object of charity and unknowingly gave it to a thief. Next morning the people said that he had given his object of charity to a thief. (On hearing that) he said, "O Allah! All the praises are for you. I will give alms again." And so he again went out with his alms and (unknowingly) gave it to an adulteress. Next morning the people said that he had given his alms to an adulteress last night. The man said, "O Allah! All the praises are for you. (I gave my alms) to an adulteress. I will give alms again." So he went out with his alms again and (unknowingly) gave it to a rich person. (The people) next morning said that he had given his alms to a wealthy person. He said, "O Allah! All the praises are for you. (I had given alms) to a thief, to an adulteress and to a wealthy man." Then someone came and said to him, "The alms which you gave to the thief, might make him abstain from stealing, and that given to the adulteress might make her abstain from illegal sexual intercourse (adultery), and that given to the wealthy man might make him take a lesson from it and spend his wealth which Allah has given him, in Allah's cause."


  Vol 2, Book 24, Number 503:

  Narrated Ma'n bin Yazid:

  My grandfather, my father and I gave the pledge of allegiance to Allah's Apostle. The Prophet got me engaged and then got me married. One day I went to the Prophet with a complaint. My father Yazid had taken some gold coins for charity and kept them with a man in the mosque (to give them to the poor) But I went and took them and brought them to him (my father). My father said, "By Allah! I did not intend to give them to you. " I took (the case) to Allah's Apostle . On that Allah's Apostle said, "O Yazid! You will be rewarded for what you intended. O Man! Whatever you have taken is yours."


  Vol 2, Book 24, Number 504:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet (p.b.u.h) said, "Seven people will be shaded by Allah under His shade on the day when there will be no shade except His. They are:

  (1) a just ruler;

  (2) a young man who has been brought up in the worship of Allah, (i.e. worship Allah (Alone) sincerely from his childhood),

  (3) a man whose heart is attached to the mosque (who offers the five compulsory congregational prayers in the mosque);

  (4) two persons who love each other only for Allah's sake and they meet and part in Allah's cause only;

  (5) a man who refuses the call of a charming woman of noble birth for an illegal sexual intercourse with her and says: I am afraid of Allah;

  (6) a person who practices charity so secretly that his left hand does not know what his right hand has given (i.e. nobody knows how much he has given in charity).

  (7) a person who remembers Allah in seclusion and his eyes get flooded with tears."


  Vol 2, Book 24, Number 505:

  Narrated Haritha bin Wahab Al-Khuza'i:

  I heard the Prophet (p.b.u.h) saying, "(O people!) Give in charity (for Allah's cause) because a time will come when a person will carry his object of charity from place to place (and he will not find any person to take it) and any person whom he shall request to take it, I will reply, 'If you had brought it yesterday I would have taken it, but today I am not

  in need of it."


  Vol 2, Book 24, Number 506:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle said, "When a woman gives in charity some of the foodstuff (which she has in her house) without spoiling it, she will receive the reward for what she has spent, and her husband will receive the reward because of his earning, and the storekeeper will also have a reward similar to it. The reward of one will not decrease the reward of the others . "


  Vol 2, Book 24, Number 507:

  Narrated Abu Hurairah :

  The Prophet (p.b.u.h) said, "The best charity is that which is practiced by a wealthy person. And start giving first to your dependents."


  Vol 2, Book 24, Number 508:

  Narrated Hakim bin Hizam

  The Prophet said, "The upper hand is better than the lower hand (i.e. he who gives in charity is better than him who takes it). One should start giving first to his dependents. And the best object of charity is that which is given by a wealthy person (from the money which is left after his expenses). And whoever abstains from asking others for some financial help, Allah will give him and save him from asking others, Allah will make him self-sufficient."


  Vol 2, Book 24, Number 509:

  Narrated Ibn 'Umar:

  I heard Allah's Apostle (p.b.u.h) while he was on the pulpit speaking about charity, to abstain from asking others for some financial help and about begging others, saying, "The upper hand is better than the lower hand. The upper hand is that of the giver and the lower (hand) is that of the beggar."


  Vol 2, Book 24, Number 510:

  Narrated 'Uqba bin Al-Harith:

  Once the Prophet offered the 'Asr prayer and then hurriedly went to his house and returned immediately. I (or somebody else) asked him (as to what was the matter) and he said, "I left at home a piece of gold which was from the charity and I disliked to let it remain a night in my house, so I got it distributed . "


  Vol 2, Book 24, Number 511:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet went out for the 'Id prayer on the 'Id day and offered a two Rakat prayer; and he neither offered a prayer before it or after it. Then he went towards the women along with Bilal. He preached them and ordered them to give in charity. And some (amongst the women) started giving their fore-arm bangles and ear-rings.


  Vol 2, Book 24, Number 512:

  Narrated Abu Burda bin Abu Musa:

  that his father said, "Whenever a beggar came to Allah's Apostle or he was asked for something, he used to say (to his companions), "Help and recommend him and you will receive the reward for it; and Allah will bring about what He will through His Prophet's tongue."


  Vol 2, Book 24, Number 513:

  Narrated Asma:

  The Prophet said to me, "Do not withhold your money, (for if you did so) Allah would with-hold His blessings from you."


  * Vol 2, Book 24, Number 514:

  Narrated 'Abda:

  De Profeet zei: “Houd je geld niet achter door her te tellen (d.w.z. door het op te potten); Allah zal ook zijn zegeningen achterhouden voor jou (als je dat doet).”


  Vol 2, Book 24, Number 515:

  Narrated Asma' bint Abu Bakr:

  that she had gone to the Prophet and he said, "Do not shut your money bag; otherwise Allah too will with-hold His blessings from you. Spend (in Allah's Cause) as much as you can afford. "


  Vol 2, Book 24, Number 516:

  Narrated Abu Wail:

  Hudhaifa said, "'Umar said, 'Who amongst you remembers the statement of Allah's Apostle (p.b.u.h) about afflictions'?' I said, 'I know it as the Prophet had said it.' 'Umar said, 'No doubt, you are bold. How did he say it?' I said, 'A man's afflictions (wrong deeds) concerning his wife, children and neighbors are expiated by (his) prayers, charity, and enjoining good.' (The sub-narrator Sulaiman added that he said, 'The prayer, charity, enjoining good and forbidding evil.') 'Umar said, 'I did not mean that, but I ask about that affliction which will spread like the waves of the sea.' I said, 'O chief of the believers! You need not be afraid of it as there is a closed door between you and it.' He asked, 'Will the door be broken or opened?' I replied, 'No, it will be broken.' He said, 'Then, if it is broken, it will never be closed again?' I replied, 'Yes.' " Then we were afraid to ask what that door was, so we asked Masruq to inquire, and he asked Hudhaifa regarding it. Hudhaifa said, "The door was 'Umar. "We further asked Hudhaifa whether 'Umar knew what that door meant. Hudhaifa replied in the affirmative and added, "He knew it as one knows that there will be a night before the tomorrow morning."


  Vol 2, Book 24, Number 517:

  Narrated Hakim bin Hizam:

  I said to Allah's Apostle, "Before embracing Islam I used to do good deeds like giving in charity, slave-manumitting, and the keeping of good relations with Kith and kin. Shall I be rewarded for those deeds?" The Prophet replied, "You became Muslim with all those good deeds (Without losing their reward)."


  Vol 2, Book 24, Number 518:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle said, "When a woman gives in charity from her husband's meals without wasting the property of her husband, she will get a reward for it, and her husband too will get a reward for what he earned and the store-keeper will have the reward likewise."


  Vol 2, Book 24, Number 519:

  Narrated Abu Musa :

  The Prophet said, "An honest Muslim store-keeper who carries out the orders of his master and pays fully what he has been ordered to give with a good heart and pays to that person to whom he was ordered to pay, is regarded as one of the two charitable persons."


  Vol 2, Book 24, Number 520:

  Narrate Aisha :

  The Prophet said, "If a woman gives in charity from her husband's house .." The Prophet (p.b.u.h) also said, "If a lady gives meals (in charity) from her husband's house without spoiling her husband's property, she will get a reward and her husband will also get a reward likewise. The husband will get a reward because of his earnings and the woman because of her spending."


  Vol 2, Book 24, Number 521:

  Narrated 'Aisha:

  The Prophet said, "When a woman gives in charity from her house meals in Allah's Cause without spoiling her husband's property, she will get a reward for it, and her husband will also get the reward for his earnings and the storekeeper will get a reward likewise."


  Vol 2, Book 24, Number 522:

  Narrated Abu Hurairah :

  The Prophet said, "Every day two angels come down from Heaven and one of them says, 'O Allah! Compensate every person who spends in Your Cause,' and the other (angel) says, 'O Allah! Destroy every miser.' "


  Vol 2, Book 24, Number 523:

  Narrated Abu Hurairah :

  The Prophet said, "The example of a miser and an alms-giver is like the example of two persons wearing iron cloaks." Allah's Apostle also said, "The example of an alms-giver and a miser is like the example of two persons who have two iron cloaks on them from their breasts to their collar bones, and when the alms-giver wants to give in charity, the cloak becomes capacious till it covers his whole body to such an extent that it hides his fingertips and covers his footprints (obliterates his tracks). (1) And when the miser wants to spend, it (the iron cloak) sticks and every ring gets stuck to its place and he tries to widen it, but it did not become wide.


  Vol 2, Book 24, Number 524:

  Narrated Abu Burda:

  from his father from his grandfather that the Prophet said, "Every Muslim has to give in charity." The people asked, "O Allah's Prophet! If someone has nothing to give, what will he do?" He said, "He should work with his hands and benefit himself and also give in charity (from what he earns)." The people further asked, "If he cannot find even that?" He replied, "He should help the needy who appeal for help." Then the people asked, "If he cannot do that?" He replied, "Then he should perform good deeds and keep away from evil deeds and this will be regarded as charitable deeds."


  Vol 2, Book 24, Number 525:

  Narrated Um 'Atiyya:

  A sheep was sent to me (Nusaiba Al-Ansariya) (in charity) and I sent some of it to 'Aisha. The Prophet asked 'Aisha for something to eat. 'Aisha replied that there was nothing except what Nusaiba Al-Ansariya had sent of that sheep. The Prophet said to her, "Bring it as it has reached its place."


  Vol 2, Book 24, Number 526:

  Narrated Abu Sa'id Al-Khudri :

  Allah's Apostle said, "There is no Zakat on less than five camels and also there is no Zakat on less than five Awaq (of silver). (5 Awaq = 22 Fransa Riyals of Yamen or 200 Dirhams.) And there is no Zakat on less than five Awsuq. (A special measure of food-grains, and one Wasq equals 60 Sa's.) (For gold 20, Dinars i.e. equal to 12 Guinea English. No Zakat for less than 12 Guinea (English) of gold or for silver less than 22 Fransa Riyals of Yamen.)


  Vol 2, Book 24, Number 527:

  Narrated Abi Sa'id Al-Khudri :

  I heard the Prophet saying (as above--No. 526 ..)


  Vol 2, Book 24, Number 528:

  Narrated Anas:

  Abu Bakr wrote to me what Allah had instructed His Apostle (p.b.u.h) to do regarding the one who had to pay one Bint Makhad (i.e. one year-old she-camel) as Zakat, and he did not have it but had got Bint Labun (two year old she-camel). (He wrote that) it could be accepted from him as Zakat, and the collector of Zakat would return him 20 Dirhams or two sheep; and if the Zakat payer had not a Bint Makhad, but he had Ibn Labun (a two year old he-camel) then it could be accepted as his Zakat, but he would not be paid anything .


  Vol 2, Book 24, Number 529:

  Narrated Ibn Abbas :

  I am a witness that Allah's Apostle offered the Id prayer before delivering the sermon and then he thought that the women would not be able to hear him (because of the distance), so he went to them along with Bilal who was spreading his garment. The Prophet advised and ordered them to give in charity. So the women started giving their ornaments (in charity). (The sub-narrator Aiyub pointed towards his ears and neck meaning that they gave ornaments from those places such as ear-rings and necklaces.)


  Vol 2, Book 24, Number 530:

  Narrated Anas:

  Abu Bakr wrote to me what was made compulsory by Allah's Apostle and that was (regarding the payments of Zakat): Neither the property of different people may be taken together nor the joint property may be split for fear of (paying more, or receiving less) Zakat. (1)


  Vol 2, Book 24, Number 531:

  Narrated Anas:

  Abu Bakr wrote to me what Allah's Apostle has made compulsory (regarding Zakat) and this was mentioned in it: If a property is equally owned by two partners, they should pay the combined Zakat and it will be considered that both of them have paid their Zakat equally.


  Vol 2, Book 24, Number 532:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  A Bedouin asked Allah's Apostle about the emigration. The Prophet (p.b.u.h) said, "May Allah have mercy on you! The matter of emigration is very hard. Have you got camels? Do you pay their Zakat?" The Bedouin said, "Yes, I have camels and I pay their Zakat." The Prophet said, Work beyond the seas and Allah will not decrease (waste) any of your good deeds." (See Hadith No. 260 Vol. 5).


  Vol 2, Book 24, Number 533:

  Narrated Anas:

  Abu Bakr , wrote to me about the Zakat which Allah had ordered His Apostle to observe: Whoever had to pay Jahda (Jahda means a four-year-old she-camel) as Zakat from his herd of camels and he had not got one, and he had Hiqqa (three-year-old she-camel), that Hiqqa should be accepted from him along with two sheep if they were available or twenty Dirhams (one Durham equals about 1/4 Saudi Riyal) and whoever had to pay Hiqqa as Zakat and he had no Hiqqa but had a Jadha, the Jadha should be accepted from him, and the Zakat collector should repay him twenty Dirhams or two sheep; and whoever had to pay Hiqqa as Zakat and he had not got one, but had a Bint Labun (two-year-old she-camel), it should be accepted from him along with two sheep or twenty Dirhams; and whoever had to pay Bint Labun and had a Hiqqa, that Hiqqa should be accepted from him and the Zakat collector should repay him twenty Dirhams or two sheep; and whoever had to pay Bint Labun and he had not got one but had a Bint Makhad (one-year-old she camel), that Bint Makhad should be accepted from him along with twenty Dirhams or two sheep.


  Vol 2, Book 24, Number 534:

  Narrated Anas:

  When Abu Bakr; sent me to (collect the Zakat from) Bahrein, he wrote to me the following:-- (In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful). These are the orders for compulsory charity (Zakat) which Allah's Apostle had made obligatory for every Muslim, and which Allah had ordered His Apostle to observe: Whoever amongst the Muslims is asked to pay Zakat accordingly, he should pay it (to the Zakat collector) and whoever is asked more than that (what is specified in this script) he should not pay it; for twenty-four camels or less, sheep are to be paid as Zakat; for every five camels one sheep is to be paid, and if there are between twenty-five to thirty-five camels, one Bint Makhad is to be paid; and if they are between thirty-six to forty-five (camels), one Bint Labun is to be paid; and if they are between forty-six to sixty (camels), one Hiqqa is to be paid; and if the number is between sixty-one to seventy-five (camels), one Jadh'a is to be paid; and if the number is between seventy-six to ninety (camels), two Bint Labuns are to be paid; and if they are from ninety-one to one-hundred-and twenty (camels), two Hiqqas are to be paid; and if they are over one-hundred and-twenty (camels), for every forty (over one-hundred-and-twenty) one Bint Labun is to be paid, and for every fifty camels (over one-hundred-and-twenty) one Hiqqa is to be paid; and who ever has got only four camels, has to pay nothing as Zakat, but if the owner of these four camels wants to give something, he can. If the number of camels increases to five, the owner has to pay one sheep as Zakat. As regards the Zakat for the (flock) of sheep; if they are between forty and one-hundred-and-twenty sheep, one sheep is to be paid; and if they are between one-hundred-and-twenty to two hundred (sheep), two sheep are to be paid; and if they are between two-hundred to three-hundred (sheep), three sheep are to be paid; and for over three-hundred sheep, for every extra hundred sheep, one sheep is to be paid as Zakat. And if somebody has got less than forty sheep, no Zakat is required, but if he wants to give, he can. For silver the Zakat is one-fortieth of the lot (i.e. 2.5%), and if its value is less than two-hundred Dirhams, Zakat is not required, but if the owner wants to pay he can.'


  Vol 2, Book 24, Number 535:

  Narrated Anas:

  Abu Bakr wrote to me what Allah had ordered His Apostle (about Zakat) which goes: Neither an old nor a defected animal, nor a male-goat may be taken as Zakat except if the Zakat collector wishes (to take it).


  Vol 2, Book 24, Number 536:

  Narrated Abu Hurairah:

  Abu Bakr said, "By Allah! If they (pay me the Zakat and) with-hold even a she-kid which they used to pay during the life-time of Allah's Apostle, I will fight with them for it." 'Umar said, "It was nothing but Allah Who opened Abu Bakr's chest towards the decision to fight, and I came to know that his decision was right."


  Vol 2, Book 24, Number 537:

  Narrated Ibn Abbas:

  When Allah's Apostle (p.b.u.h) sent Muadh to Yemen, he said (to him), "YOU are going to people of a (Divine) Book. First of all invite them to worship Allah (alone) and when they come to know Allah, inform them that Allah has enjoined on them, five prayers in every day and night; and if they start offering these prayers, inform them that Allah has enjoined on them, the Zakat. And it is to be taken from the rich amongst them and given to the poor amongst them; and if they obey you in that, take Zakat from them and avoid (don't take) the best property of the people as Zakat."


  Vol 2, Book 24, Number 538:

  Narrated Abu Said Al-Khudri :

  Allah's Apostle said, "No Zakat is imposed on less than five Awsuq of dates; no Zakat is imposed on less than five Awaq of silver, and no Zakat is imposed on less than five camels."


  Vol 2, Book 24, Number 539:

  Narrated Abu Dhar:

  Once I went to him (the Prophet ) and he said, "By Allah in Whose Hands my life is (or probably said, 'By Allah, except Whom none has the right to be worshipped) whoever had camels or cows or sheep and did not pay their Zakat, those animals will be brought on the Day of Resurrection far bigger and fatter than before and they will tread him under their hooves, and will butt him with their horns, and (those animals will come in circle): When the last does its turn, the first will start again, and this punishment will go on till Allah has finished the judgments amongst the people."


  Vol 2, Book 24, Number 540:

  Narrated Ishaq bin 'Abdullah bin Al Talha:

  I heard Anas bin Malik saying, "Abu Talha had more property of date-palm trees gardens than any other amongst the Ansar in Medina and the most beloved of them to him was Bairuha garden, and it was in front of the Mosque of the Prophet . Allah's Apostle used to go there and used to drink its nice water." Anas added, "When these verses were revealed:--'By no means shall you Attain righteousness unless You spend (in charity) of that Which you love. ' (3.92) Abu Talha said to Allah's Apostle 'O Allah's Apostle! Allah, the Blessed, the Superior says: By no means shall you attain righteousness, unless you spend (in charity) of that which you love. And no doubt, Bairuha' garden is the most beloved of all my property to me. So I want to give it in charity in Allah's Cause. I expect its reward from Allah. O Allah's Apostle! Spend it where Allah makes you think it feasible.' On that Allah's Apostle said, 'Bravo! It is useful property. I have heard what you have said (O Abu Talha), and I think it would be proper if you gave it to your Kith and kin.' Abu Talha said, I will do so, O Allah's Apostle.' Then Abu Talha distributed that garden amongst his relatives and his cousins."


  * Vol 2, Book 24, Number 541:

  Narrated Abu Said Al-Khudri

  Op ‘Id ul Fitr of ‘Id ul Adha Allah’s Apostel (vzmh) ging naar de Musalla. Na het eindigen van het gebed, gaf hij de preek en gebood de mensen om aalmoezen te geven. Hij zei: “O mensen! Geef aalmoezen.” Daarna ging hij richting de vrouwen en zei: “O vrouwen! Geef aalmoezen!, want ik heb gezien dat de meerderheid van de bewoners van het hellevuur u (vrouwen) is.” De vrouwen vroegen: “O Allah’s Apostel! Wat is de reden daarvoor?” Hij antwoordde: “O vrouwen! U vloekt regelmatig, en bent ondankbaar naar uw echtgenoten. Ik heb niet iemand gezien meer gebrekkig in intelligentie en religie dan u. O vrouwen, sommigen van u kunnen een voorzichtig wijs man laten afdwalen. ”Daarna ging hij weg. En toen hij zijn huis bereikte, kwam Zainab, de vrouw van Ibn Masud, en vroeg permissie om binnen te komen. Gezegd werd: “O Allah’s Apostel! Het is Zainab. ”Hij vroeg: “Welke Zainab?” Het antwoord was dat zij de vrouw van Ibn Mas’ub was. Hij zei: “Ja, laat haar binnen.” En zij werd toegelaten. Daarna zei zij: “O Profeet van Allah! Vandaag gebood u mensen om aalmoezen te geven en ik had een ornament en was van plan om het te geven als aalmoes, maar Ibn Masud zei dat hij en zijn kinderen het meer dan iemand anders verdienen.” De Profeet antwoordde: “Ibn Masud heeft de waarheid gesproken. Uw echtgenoot en uw kinderen hebben er meer op rechten dan iemand anders.”


  Vol 2, Book 24, Number 542:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "There is no Zakat either on a horse or a slave belonging to a Muslim"


  Vol 2, Book 24, Number 543:

  Narrated Abu Hurairah :-

  The Prophet said,"There is no Zakat either on a slave or on a horse belonging to a Muslim.


  Vol 2, Book 24, Number 544:

  Narrated Abu Said Al-Khudri :

  Once the Prophet sat on a pulpit and we sat around him. Then he said, "The things I am afraid of most for your sake (concerning what will befall you after me) is the pleasures and splendors of the world and its beauties which will be disclosed to you." Somebody said, "O Allah's Apostle! Can the good bring forth evil?" The Prophet remained silent for a while. It was said to that person, "What is wrong with you? You are talking to the Prophet (p.b.u.h) while he is not talking to you." Then we noticed that he was being inspired divinely. Then the Prophet wiped off his sweat and said, "Where is the questioner?" It seemed as if the Prophet liked his question. Then he said, "Good never brings forth evil. Indeed it is like what grows on the banks of a water-stream which either kill or make the animals sick, except if an animal eats its fill the Khadira (a kind of vegetable) and then faces the sun, and then defecates and urinates and grazes again. No doubt this wealth is sweet and green. Blessed is the wealth of a Muslim from which he gives to the poor, the orphans and to needy travelers. (Or the Prophet said something similar to it) No doubt, whoever takes it illegally will be like the one who eats but is never satisfied, and his wealth will be a witness against him on the Day of Resurrection."


  Vol 2, Book 24, Number 545:

  Narrated 'Amr bin Al-Harith:

  Zainab, the wife of 'Abdullah said, "I was in the Mosque and saw the Prophet (p.b.u.h) saying, 'O women ! Give alms even from your ornaments.' " Zainab used to provide for 'Abdullah and those orphans who were under her protection. So she said to 'Abdullah, "Will you ask Allah's Apostle whether it will be sufficient for me to spend part of the Zakat on you and the orphans who are under my protection?" He replied "Will you yourself ask Allah's Apostle ?" (Zainab added): So I went to the Prophet and I saw there an Ansari woman who was standing at the door (of the Prophet ) with a similar problem as mine. Bilal passed by us and we asked him, 'Ask the Prophet whether it is permissible for me to spend (the Zakat) on my husband and the orphans under my protection.' And we requested Bilal not to inform the Prophet about us. So Bilal went inside and asked the Prophet regarding our problem. The Prophet (p.b.u.h) asked, "Who are those two?" Bilal replied that she was Zainab. The Prophet said, "Which Zainab?" Bilal said, "The wife of 'Adullah (bin Masud)." The Prophet said, "Yes, (it is sufficient for her) and she will receive a double rewards (for that): One for helping relatives, and the other for giving Zakat."


  Vol 2, Book 24, Number 546:

  Narrated Zainab,:

  (the daughter of Um Salama) My mother said, "O Allah's Apostle! Shall I receive a reward if I spend for the sustenance of Abu Salama's offspring, and in fact they are also my sons?" The Prophet replied, "Spend on them and you will get a reward for what you spend on them."


  Vol 2, Book 24, Number 547:

  Narrated Abu Hurairah

  Allah's Apostle (p.b.u.h) ordered (a person) to collect Zakat, and that person returned and told him that Ibn Jamil, Khalid bin Al-Walid, and Abbas bin 'Abdul Muttalib had refused to give Zakat." The Prophet said, "What made Ibn Jamll refuse to give Zakat though he was a poor man, and was made wealthy by Allah and His Apostle ? But you are unfair in asking Zakat from Khalid as he is keeping his armor for Allah's Cause (for Jihad). As for Abbas bin 'Abdul Muttalib, he is the uncle of Allah's Apostle (p.b.u.h) and Zakat is compulsory on him and he should pay it double."


  Vol 2, Book 24, Number 548:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  Some Ansari persons asked for (something) from Allah's Apostle (p.b.u.h) and he gave them. They again asked him for (something) and he again gave them. And then they asked him and he gave them again till all that was with him finished. And then he said "If I had anything. I would not keep it away from you. (Remember) Whoever abstains from asking others, Allah will make him contented, and whoever tries to make himself self-sufficient, Allah will make him self-sufficient. And whoever remains patient, Allah will make him patient. Nobody can be given a blessing better and greater than patience."


  Vol 2, Book 24, Number 549:

  Narrated Abu Hurairah :

  Allah's Apostle said, "By Him in Whose Hand my life is, it is better for anyone of you to take a rope and cut the wood (from the forest) and carry it over his back and sell it (as a means of earning his living) rather than to ask a person for something and that person may give him or not."


  Vol 2, Book 24, Number 550:

  Narrated Az-Zubair bin Al'Awwam:

  The Prophet (p.b.u.h) said, "It is better for anyone of you to take a rope (and cut) and bring a bundle of wood (from the forest) over his back and sell it and Allah will save his face (from the Hell-Fire) because of that, rather than to ask the people who may give him or not."


  Vol 2, Book 24, Number 551:

  Narrated 'Urwa bin Az-Zubair and Said bin Al-Musaiyab:

  Haklm bin Hizam said, "(Once) I asked Allah's Apostle (for something) and he gave it to me. Again I asked and he gave (it to me). Again I asked and he gave (it to me). And then he said, "O Hakim! This property is like a sweet fresh fruit; whoever takes it without greediness, he is blessed in it, and whoever takes it with greediness, he is not blessed in it, and he is like a person who eats but is never satisfied; and the upper (giving) hand is better than the lower (receiving) hand." Hakim added, "I said to Allah's Apostle , 'By Him (Allah) Who sent you with the Truth, I shall never accept anything from anybody after you, till I leave this world.' " Then Abu Bakr (during his caliphate) called Hakim to give him his share from the war booty (like the other companions of the Prophet ), he refused to accept anything. Then 'Umar (during his caliphate) called him to give him his share but he refused. On that 'Umar said, "O Muslims! I would like you to witness that I offered Hakim his share from this booty and he refused to take it." So Hakim never took anything from anybody after the Prophet till he died.


  Vol 2, Book 24, Number 552:

  Narrated 'Umar:

  Allah's Apostle used to give me something but I would say to him, "would you give it to a poorer and more needy one than l?" The Prophet (p.b.u.h) said to me, "Take it. If you are given something from this property, without asking for it or having greed for it take it; and if not given, do not run for it."


  * Vol 2, Book 24, Number 553:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  De Profeet zei: “Een man blijft anderen iets vragen totdat hij op de Dag van Opstanding komt zonder een stuk vlees op zijn gezicht.” De Profeet voegde eraan toe: “Op de Dag van Opstanding, zal de zon dichtbij (de mensen) komen in die mate dat het zweet zal tot het midden van de oren zal opstijgen, dus, wanneer alle mensen in die staat zijn, zullen zij Adam om hulp vragen, en daarna Mozes, en daarna Mohammed.” De subverteller voegde eraan toe: “Mohammed zal bemiddelen met Allah om onder de mensen te oordelen. Hij zal verder gaan totdat hij de bel van de deur (van Paradijs) zal vasthouden en daarna zal Allah hem verheerlijken tot Maqam Mahmud (het voorrecht van bemiddeling, etc.) En alle mensen van de vergadering zullen hun lofprijzingen tot Allah sturen.


  Vol 2, Book 24, Number 554:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet said, "The poor person is not the one who asks a morsel or two (of meals) from the others, but the poor is the one who has nothing and is ashamed to beg from others."


  Vol 2, Book 24, Number 555:

  Narrated Ash-sha'bi:

  The clerk of Al-Mughira bin Shu'ba narrated, "Muawiya wrote to Al-Mughira bin Shu'ba: Write to me something which you have heard from the Prophet (p.b.u.h) ." So Al-Mughira wrote: I heard the Prophet saying, "Allah has hated for you three things:

  1. Vain talks, (useless talk) that you talk too much or about others.

  2. Wasting of wealth (by extravagance)

  3. And asking too many questions (in disputed religious matters) or asking others for something (except in great need). (See Hadith No. 591, Vol. Ill)


  Vol 2, Book 24, Number 556:

  Narrated Sad (bin Abi Waqqas) :

  Allah's Apostle distributed something (from the resources of Zakat) amongst a group of people while I was sitting amongst them, but he left a man whom I considered the best of the lot. So, I went up to Allah's Apostle and asked him secretly, "Why have you left that person? By Allah! I consider him a believer." The Prophet said, "Or merely a Muslim (Who surrender to Allah)." I remained quiet for a while but could not help repeating my question because of what I knew about him. I said, "O Allah's Apostle! Why have you left that person? By Allah! I consider him a believer. " The Prophet said, "Or merely a Muslim." I remained quiet for a while but could not help repeating my question because of what I knew about him. I said, "O Allah's Apostle! Why have you left that person? By Allah! I consider him a believer." The Prophet said, "Or merely a Muslim." Then Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "I give to a person while another is dearer to me, for fear that he may be thrown in the Hell-fire on his face (by renegating from Islam)."


  Vol 2, Book 24, Number 557:

  Narrated Abu Hurairah

  Allah's Apostle said, "The poor person is not the one who goes round the people and ask them for a mouthful or two (of meals) or a date or two but the poor is that who has not enough (money) to satisfy his needs and whose condition is not known to others, that others may give him something in charity, and who does not beg of people."


  Vol 2, Book 24, Number 558:

  Narrated Abu Hurairah

  The Prophet said, "No doubt, it is better for a person to take a rope and proceed in the morning to the mountains and cut the wood and then sell it, and eat from this income and give alms from it than to ask others for something."


  Vol 2, Book 24, Number 559:

  Narrated Abu Humaid As-Sa'idi

  We took part in the holy battle of Tabuk in the company of the Prophet and when we arrived at the Wadi-al-Qura, there was a woman in her garden. The Prophet asked his companions to estimate the amount of the fruits in the garden, and Allah's Apostle estimated it at ten Awsuq (One Wasaq = 60 Sa's) and 1 Sa'= 3 kg. approximately). The Prophet said to that lady, "Check what your garden will yield." When we reached Tabuk, the Prophet said, "There will be a strong wind to-night and so no one should stand and whoever has a camel, should fasten it." So we fastened our camels. A strong wind blew at night and a man stood up and he was blown away to a mountain called Taiy, The King of Aila sent a white mule and a sheet for wearing to the Prophet as a present, and wrote to the Prophet that his people would stay in their place (and will pay Jizya taxation.) (1) When the Prophet reached Wadi-al-Qura he asked that woman how much her garden had yielded. She said, "Ten Awsuq," and that was what Allah's Apostle had estimated. Then the Prophet said, "I want to reach Medina quickly, and whoever among you wants to accompany me, should hurry up." The sub-narrator Ibn Bakkar said something which meant: When the Prophet (p.b.u.h) saw Medina he said, "This is Taba." And when he saw the mountain of Uhud, he said, "This mountain loves us and we love it. Shall I tell you of the best amongst the Ansar?" They replied in the affirmative. He said, "The family of Bani-n-Najjar, and then the family of Bani Sa'ida or Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. (The above-mentioned are the best) but there is goodness in all the families of Ansar."


  Vol 2, Book 24, Number 560:

  Narrated Salim bin 'Abdullah from his father:

  The Prophet said, "On a land irrigated by rain water or by natural water channels or if the land is wet due to a near by water channel Ushr (i.e. one-tenth) is compulsory (as Zakat); and on the land irrigated by the well, half of an Ushr (i.e. one-twentieth) is compulsory (as Zakat on the yield of the land)."


  Vol 2, Book 24, Number 561:

  Narrated Abu Said Al-Khudri :

  The Prophet said, "There is no Zakat on less than five Awsuq (of dates), or on less than five camels, or on less than five Awaq of silver." (22 Yameni Riyals Faransa).


  Vol 2, Book 24, Number 562:

  Narrated Abu Hurairah :

  Dates used to be brought to Allah's Apostle immediately after being plucked. Different persons would bring their dates till a big heap collected (in front of the Prophet). Once Al-Hasan and Al-Husain were playing with these dates. One of them took a date and put it in his mouth. Allah's Apostle looked at him and took it out from his mouth and said, "Don't you know that Muhammad's offspring do not eat what is given in charity?"


  Vol 2, Book 24, Number 563:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet had forbidden the sale of dates till they were good (ripe), and when it was asked what it meant, the Prophet said, "Till there is no danger of blight."


  Vol 2, Book 24, Number 564:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah :

  The Prophet had forbidden the sale of fruits till they were ripe (free from blight).


  Vol 2, Book 24, Number 565:

  Narrated Anas bin Malik:

  Allah's Apostle forbade the selling of fruits until they were ripe. The Prophet (p.b.u.h) added, "It means that they become red ."


  Vol 2, Book 24, Number 566:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  Umar bin Al-Khattab gave a horse in charity in Allah's Cause and later he saw it being sold in the market and intended to purchase it. Then he went to the Prophet and asked his permission. The Prophet said, "Do not take back what you have given in charity." For this reason, Ibn 'Umar never purchased the things which he had given in charity, and in case he had purchased something (unknowingly) he would give it in charity again.


  Vol 2, Book 24, Number 567:

  Narrated 'Umar:

  Once I gave a horse in Allah's Cause (in charity) but that person did not take care of it. I intended to buy it, as I thought he would sell it at a low price. So, I asked the Prophet (p.b.u.h) about it. He said, "Neither buy, nor take back your alms which you have given, even if the seller were willing to sell it for one Dirham, for he who takes back his alms is like the one who swallows his own vomit."


  Vol 2, Book 24, Number 568:

  Narrated Abu Hurairah :

  Al-Hasan bin 'Ali took a date from the dates given in charity and put it in his mouth. The Prophet said, "Expel it from your mouth. Don't you know that we do not eat a thing which is given in charity?"


  Vol 2, Book 24, Number 569:

  Narrated Ibn Abbas :

  The Prophet saw a dead sheep which had been given in charity to a freed slavegirl of Maimuna, the wife of the Prophet . The Prophet said, "Why don't you get the benefit of its hide?" They said, "It is dead." He replied, "Only to eat (its meat) is illegal."


  Vol 2, Book 24, Number 570:

  Narrated Al-Aswad:

  'Aisha intended to buy Barira (a slave-girl) in order to manumit her and her masters intended to put the condition that her Al-wala would be for them. 'Aisha mentioned that to the Prophet who said to her, "Buy her, as the "Wala" is for the manumitted." Once some meat was presented to the Prophet and 'Aisha said to him, "This (meat) was given in charity to Barira." He said, "It is an object of charity for Barira but a gift for us."


  Vol 2, Book 24, Number 571:

  Narrated Um 'Atiyya Al-Ansariya :

  The Prophet went to 'Aisha and asked her whether she had something (to eat). She replied that she had nothing except the mutton (piece) which Nusaiba (Um 'Atiyya) had sent to us (Buraira) in charity." The Prophet said, "It has reached its place and now it is not a thing of charity but a gift for us."


  Vol 2, Book 24, Number 572:

  Narrated Anas:

  Some meat was presented to the Prophet (p.b.u.h) and it had been given to Barira (the freed slave-girl of Aisha) in charity. He said, "This meat is a thing of charity for Barira but it is a gift for us."


  Vol 2, Book 24, Number 573:

  Narrated Abu Ma'bad,:

  (the slave of Ibn Abbas) Allah's Apostle said to Muadh when he sent him to Yemen, "You will go to the people of the Scripture. So, when you reach there, invite them to testify that none has the right to be worshipped but Allah, and that Muhammad is His Apostle. And if they obey you in that, tell them that Allah has enjoined on them five prayers in each day and night. And if they obey you in that tell them that Allah has made it obligatory on them to pay the Zakat which will be taken from the rich among them and given to the poor among them. If they obey you in that, then avoid taking the best of their possessions, and be afraid of the curse of an oppressed person because there is no screen between his invocation and Allah."


  Vol 2, Book 24, Number 574i:

  Narrated 'Abdullah bin Abu Aufa :

  Whenever a person came to the Prophet with his alms, the Prophet would say, "O Allah! Send your Blessings upon so and so." My father went to the Prophet with his alms and the Prophet said, "O Allah! Send your blessings upon the offspring of Abu Aufa."


  Vol 2, Book 24, Number 574f:

  Narrated Abu Hurairah

  The Prophet said, "A man from Bani Israel asked someone from Bani Israel to give him a loan of one thousand Dinars and the later gave it to him. The debtor went on a voyage (when the time for the payment of the debt became due) but he did not find a boat, so he took a piece of wood and bored it and put 1000 diners in it and threw it into the sea. The creditor went out and took the piece of wood to his family to be used as fire-wood." (See Hadith No. 488 B, Vol. 3). And the Prophet narrated the narration (and said), "When he sawed the wood, he found his money."


  Vol 2, Book 24, Number 575:

  Narrated Abu Hurairah

  Allah's Apostle said, "There is no compensation for one killed or wounded by an animal or by falling in a well, or because of working in mines; but Khumus is compulsory on Rikaz."


  Vol 2, Book 24, Number 576:

  Narrated Abu Humaid Al-Sa'idi:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) appointed a man called Ibn Al-Lutbiya, from the tribe of Al-Asd to collect Zakat from Bani Sulaim. When he returned, (after collecting the Zakat) the Prophet checked the account with him.


  Vol 2, Book 24, Number 577:

  Narrated Anas:

  Some people from 'Uraina tribe came to Medina and its climate did not suit them, so Allah's Apostle (p.b.u.h) allowed them to go to the herd of camels (given as Zakat) and they drank their milk and urine (as medicine) but they killed the shepherd and drove away all the camels. So Allah's Apostle sent (men) in their pursuit to catch them, and they were brought, and he had their hands and feet cut, and their eyes were branded with heated pieces of iron and they were left in the Harra (a stony place at Medina) biting the stones. (See Hadith No. 234, Vol. 1)


  Vol 2, Book 24, Number 578:

  Narrated Anas bin Malik

  took 'Abdullah bin Abu Talha to Allah's Apostle to perform Tahnik for him. (Tahnik was a custom among the Muslims that whenever a child was born they used to take it to the Prophet who would chew a piece of date and put a part of its juice in the child's mouth). I saw the Prophet and he had an instrument for branding in his hands and was branding the camels of Zakat.

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 25: 579 - 588

  Obligatory Charity Tax After Ramadaan (Zakat ul Fitr)


  Top Index

  Vol 2, Book 25, Number 579:

  Narrated Ibn Umar:

  Allah's Apostle enjoined the payment of one Sa' of dates or one Sa' of barley as Zakat-ul-Fitr on every Muslim slave or free, male or female, young or old, and he ordered that it be paid before the people went out to offer the 'Id prayer. (One Sa' = 3 Kilograms approx.)


  Vol 2, Book 25, Number 580:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Allah's Apostle made it incumbent on all the slave or free Muslims, male or female, to pay one Sa' of dates or barley as Zakat-ul-Fitr.


  Vol 2, Book 25, Number 581:

  Narrated Abu Said:

  We used to give one Sa' of barley as Sadaqatul-Fitr (per head).


  Vol 2, Book 25, Number 582:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  We used to give one Sa' of meal or one Sa' of barley or one Sa' of dates, or one Sa' of cottage cheese or one Sa' of Raisins (dried grapes) as Zakat-ul-Fitr.


  Vol 2, Book 25, Number 583:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar

  The Prophet ordered (Muslims) to give one Sa' of dates or one Sa' of barley as Zakat-ul-Fitr. The people rewarded two Mudds of wheat as equal to that.


  Vol 2, Book 25, Number 584:

  Narrated Abu Sa'id Al-Khudri:

  In the life-time of the Prophet we used to give one Sa' of food or one Sa' of dates or one Sa' of barley or one Sa' of Raisins (dried grapes) as Sadaqat-ul-Fitr. And when Muawiya became the Caliph and the wheat was (available in abundance) he said, "I think (observe) that one Mudd (of wheat) equals two Mudds (of any of the above mentioned things).


  Vol 2, Book 25, Number 585:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet ordered the people to pay Zakat-ul-Fitr before going to the 'Id prayer.


  Vol 2, Book 25, Number 586:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  In the life-time of Allah's Apostle , we used to give one Sa' of food (edible things) as Sadaqat-ul-Fit,r (to the poor). Our food used to be either of barley, raisins (dried grapes), cottage cheese or dates.


  Vol 2, Book 25, Number 587:

  Narrated Nafi':

  Ibn 'Umar said, "The Prophet made incumbent on every male or female, free man or slave, the payment of one Sa' of dates or barley as Sadaqat-ul-Fitr (or said Sadaqa-Ramadan)." The people then substituted half Sa' of wheat for that. Ibn 'Umar used to give dates (as Sadaqat-ulFitr). Once there was scarcity of dates in Medina and Ibn 'Umar gave barley. 'And Ibn 'Umar used to give Sadaqat-ul-Fitr for every young and old person. He even used to give on behalf of my children. Ibn 'Umar used to give Sadaqatul-Fitr to those who had been officially appointed for its collection. People used to give Sadaqat-ul-Fitr (even) a day or two before the 'Id.


  Vol 2, Book 25, Number 588:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Allah's Apostle has made Sadaqatul-Fitr obligatory, (and it was), either one Sa' of barley or one Sa' of dates (and its payment was obligatory) on young and old people, and on free men as well as on slaves.

  Top

  Translation of Sahih Bukhari, Book 26: 589 - 823

  Pilgrimmage (Hajj)


  Top Index

  Vol 2, Book 26, Number 589:

  Narrated 'Abdullah bin Abbas :

  Al-Fadl (his brother) was riding behind Allah's Apostle and a woman from the tribe of Khath'am came and Al-Fadl started looking at her and she started looking at him. The Prophet turned Al-Fadl's face to the other side. The woman said, "O Allah's Apostle! The obligation of Hajj enjoined by Allah on His devotees has become due on my father and he is old and weak, and he cannot sit firm on the Mount; may I perform Hajj on his behalf?" The Prophet replied, "Yes, you may." That happened during the Hajj-al-Wida (of the Prophet ).


  Vol 2, Book 26, Number 590:

  Narrated Ibn 'Umar:

  I saw that Allah's Apostle used to ride on his Mount at Dhul Hulaifa and used to start saying, "Labbaik" when the Mount stood upright.


  Vol 2, Book 26, Number 591:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah :

  that Allah's Apostle started saying, "Labbaik" from Dhul-Hulaifa when his Mount stood upright carrying him .


  Vol 2, Book 26, Number 592:

  Narrated Thumama bin 'Abdullah bin Anas:

  Anas performed the Hajj on a pack-saddle and he was not a miser. Anas said, "Allah's Apostle

  performed Hajj on a pack-saddle and the same Mount was carrying his baggage too."


  Vol 2, Book 26, Number 593:

  Narrated Al-Qasim bin Muhammad:

  'Aisha said, "O Allah's Apostle! You performed 'Umra but I did not." He said, "O 'Abdur-Rahman! Go along with your sister and let her perform 'Umra from Tan'im." 'Abdur-Rahman made her ride over the pack-saddle of a she-camel and she performed 'Umra.


  Vol 2, Book 26, Number 594:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet was asked, "Which is the best deed?" He said, "To believe in Allah and His Apostle." He was then asked, "Which is the next (in goodness)?" He said, "To participate in Jihad in Allah's Cause." He was then asked, "Which is the next?" He said, "To perform Hajj-Mabrur. "


  Vol 2, Book 26, Number 595:

  Narrated 'Aisha:

  (the mother of the faithful believers) I said, "O Allah's Apostle! We consider Jihad as the best deed." The Prophet said, "The best Jihad (for women) is Hajj Mabrur. "


  Vol 2, Book 26, Number 596:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet (p.b.u.h) said, "Whoever performs Hajj for Allah's pleasure and does not have sexual relations with his wife, and does not do evil or sins then he will return (after Hajj free from all sins) as if he were born anew."


  Vol 2, Book 26, Number 597:

  Narrated Zaid bin Jubair:

  I went to visit 'Abdullah bin 'Umar at his house which contained many tents made of cotton cloth and these were encircled with Suradik (part of the tent). I asked him from where, should one assume Ihram for Umra. He said, "Allah's Apostle had fixed as Miqat (singular of Mawaqit) Qarn for the people of Najd, Dhul-Hulaifa for the people of Medina, and Al-Juhfa for the people of Sham."


  Vol 2, Book 26, Number 598:

  Narrated Ibn Abbas:

  The people of Yemen used to come for Hajj and used not to bring enough provisions with them and used to say that they depend on Allah. On their arrival in Medina they used to beg the people, and so Allah revealed, "And take a provision (with you) for the journey, but the best provision is the fear of Allah." (2.197).


  Vol 2, Book 26, Number 599:

  Narrated Ibn Abbas:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) made Dhul-Huiaifa as the Miqat for the people of Medina; Al-Juhfa for the people of Sham; Qarn-al-Manazil for the people of Najd; and Yalamlam for the people of Yemen; and these Mawaqit are for the people at those very places, and besides them for those who come thorough those places with the intention of performing Hajj and 'Umra; and whoever is living within these boundaries can assume lhram from the place he starts, and the people of Mecca can assume Ihram from Mecca.


  Vol 2, Book 26, Number 600:

  Narrated Nafi':

  'Abdullah bin 'Umar said, "Allah's Apostle said, 'The people of Medina should assume lhram from Dhul-Hulaifa; the people of Sham from Al-Juhfa; and the people of Najd from Qarn." And 'Abdullah added, "I was informed that Allah's Apostle had said, 'The people of Yemen should assume Ihram from Yalamlam.' "


  Vol 2, Book 26, Number 601:

  Narrated Ibn Abbas :

  Allah's Apostle had fixed Dhul Hulaifa as the Mlqat for the people of Medina; Al-Juhfa for the people of Sham; and Qarn Ul-Manazil for the people of Najd; and Yalamlam for the people of Yemen. So, these (above mentioned) are the Mawaqit for all those living at those places, and besides them for those who come through those places with the intention of performing Hajj and 'Umra and whoever lives within these places should assume Ihram from his dwelling place, and similarly the people of Mecca can assume lhram from Mecca.


  Vol 2, Book 26, Number 602:

  Narrated Salim from his father who said,:

  "The Prophet had fixed the Mawaqit as follows: (No. 603)


  Vol 2, Book 26, Number 603:

  Narrated Salim bin 'Abdullah from his father:

  I heard Allah's Apostle saying, "The Miqat for the people of Medina is Dhul-Hulaifa; for the people of Sham is Mahita; (i.e. Al-Juhfa); and for the people of Najd is Qarn. And said Ibn 'Umar, "They claim, but I did not hear personally, that the Prophet said, "The Miqat for the people of Yemen is Yalamlam."


  Vol 2, Book 26, Number 604:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet fixed Dhul-Hulaifa as the Miqat for the people of Medina, Al-Juhfa, for the people of Sham, Yalamlam for the people of Yemen, and Qarn for the people of Najd. And these Mawaqlt are for those living at those very places, and besides them for those who come through those places with the intention of performing Hajj and Umra; and whoever is living inside these places can assume lhram from his own dwelling place, and the people of Mecca can assume lhram from Mecca.


  Vol 2, Book 26, Number 605:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet (p.b.u.h) fixed Dhul-Hulaifa as the Miqat for the people of Medina, Al-Juhfa for the people of Sham, Qarn-ul-Manazil for the people of Najd, and Yalamlam for the people of Yemen; and these Mawaqit are for those living at those very places, and besides them for those whom come through them with the intention of performing Hajj and Umra; and whoever is living within these Mawaqit should assume lhram from where he starts, and the people of Mecca can assume Ihram from Mecca.


  Vol 2, Book 26, Number 606:

  Narrated Ibn Umar:

  When these two towns (Basra and Kufa) were captured, the people went to 'Umar and said, "O the Chief of the faithful believers! The Prophet fixed Qarn as the Miqat for the people of Najd, it is beyond our way and it is difficult for us to pass through it." He said, "Take as your Miqat a place situated opposite to Qarn on your usual way. So, he fixed Dhatu-Irq (as their Miqat)."


  Vol 2, Book 26, Number 607:

  Narrated Nafi :

  'Abdullah bin 'Umar' said, "Allah's Apostle made his camel sit (i.e. he dismounted) at Al-Batha' in Dhul-Hulaifa and offered the prayer." 'Abdullah bin 'Umar used to do the same.


  Vol 2, Book 26, Number 608:

  Narrated Ibn 'Umar :

  Allah's Apostle used to go (for Hajj) via Ash-Shajara way and return via Muarras way; and no doubt, whenever Allah's Apostle went to Mecca, he used to offer the prayer in the Mosque of Ash-Shajara; and on his return, he used to offer the prayer at Dhul-Hulaifa in the middle of the valley, and pass the night there till morning.


  Vol 2, Book 26, Number 609:

  Narrated 'Umar:

  In the valley of Al-'Aqiq I heard Allah's Apostle saying, "To night a messenger came to me from my Lord and asked me to pray in this blessed valley and to assume Ihram for Hajj and 'Umra together. "


  Vol 2, Book 26, Number 610:

  Narrated Musa bin 'Uqba:

  Salim bin 'Abdullah's father said, "The Prophet said that while resting in the bottom of the valley at Mu'arras in Dhul-Hulaifa, he had been addressed in a dream: 'You are verily in a blessed valley.' " Salim made us to dismount from our camels at the place where 'Abdullah used to dismount, aiming at the place where Allah's Apostle had rested and it was below the Mosque situated in the middle of the valley in between them (the residence) and the road.


  Vol 2, Book 26, Number 611:

  Narrated Said bin Jubair:

  Ibn 'Umar used to oil his hair. I told that to Ibrahim who said, "What do you think about this statement: Narrated Aswad from 'Aisha: As if I were now observing the glitter of the scent in the parting of the hair of the Prophet while he was Muhrim?"


  Vol 2, Book 26, Number 612:

  Narrated 'Aisha:

  (the wife of the Prophet (p.b.u.h) I used to scent Allah's Apostle when he wanted to assume Ihram and also on finishing Ihram before the Tawaf round the Ka'ba (Tawaf-al-ifada).


  Vol 2, Book 26, Number 613:

  Narrated Salim from his father:

  I heard that Allah's Apostle assumed Ihram with his hair matted together.


  Vol 2, Book 26, Number 614:

  Narrated Salim bin 'Abdullah :

  I heard my father saying, "Never did Allah's Apostle assume Ihram except at the Mosque, that is, at the Mosque of Dhul-Hulaifa.


  Vol 2, Book 26, Number 615:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  A man asked, "O Allah's Apostle! What kind of clothes should a Muhrim wear?" Allah's Apostle replied, "He should not wear a shirt, a turban, trousers, a headcloak or leather socks except if he can find no slippers, he then may wear leather socks after cutting off what might cover the ankles. And he should not wear clothes which are scented with saffron or Wars (kinds of Perfumes) . "


  Vol 2, Book 26, Number 616:

  Narrated 'Ubaidullah bin 'Abdullah:

  Ibn Abbas' said, "Usama rode behind Allah's Apostle from 'Arafat to Al-Muzdalifa; and then Al-Fadl rode behind Allah's Apostle from Al-Muzdalifa to Mina." Ibn Abbas added, "Both of them said, 'The Prophet kept on reciting Talbiya till he did the Rami of Jamrat-al-'Aqaba.' "


  Vol 2, Book 26, Number 617:

  Narrated 'Abdullah bin Abbas:

  The Prophet with his companions started from Medina after combing and oiling his hair and putting on two sheets of lhram (upper body cover and waist cover). He did not forbid anyone to wear any kind of sheets except the ones colored with saffron because they may leave the scent on the skin. And so in the early morning, the Prophet mounted his Mount while in Dhul-Hulaifa and set out till they reached Baida', where he and his companions recited Talbiya, and then they did the ceremony of Taqlid (which means to put the colored garlands around the necks of the Budn (camels for sacrifice). And all that happened on the 25th of Dhul-Qa'da. And when he reached Mecca on the 4th of Dhul-Hijja he performed the Tawaf round the Ka'ba and performed the Tawaf between Safa and Marwa. And as he had a Badana and had garlanded it, he did not finish his Ihram. He proceeded towards the highest places of Mecca near Al-Hujun and he was assuming the Ihram for Hajj and did not go near the Ka'ba after he performed Tawaf (round it) till he returned from 'Arafat. Then he ordered his companions to perform the Tawaf round the Ka'ba and then the Tawaf of Safa and Marwa, and to cut short the hair of their heads and to finish their Ihram. And that was only for those people who had not garlanded Budn. Those who had their wives with them were permitted to contact them (have sexual intercourse), and similarly perfume and (ordinary) clothes were permissible for them.


  Vol 2, Book 26, Number 618:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet offered four Rakat in Medina and then two Rakat at DhulI lulaifa and then passed the night at Dhul-Hulaifa till it was morning and when he mounted his Mount and it stood up, he started to recite Talbiya.


  * Vol 2, Book 26, Number 619:

  Overgeleverd door Abu Qilaba:

  Anas bin Malik zei, "De Profeet volbracht vier Rakat van het Zuhr gebed in Medina en twee Rakat van 'Asr gebed in Dhul-Hulaifa". Ik denk dat de Profeet de nacht daar doorbracht tot de ochtend.


  * Vol 2, Book 26, Number 620:

  Overgeleverd door Anas:

  De Profeet volbracht vier Rakat van het Zuhr gebed in Medina en twee Rakat van het 'Asr gebed in Dhul-Hulaifa en ik hoorde hen samen (de metgezellen van de Profeet) de Talbiya (gedurende de Hadj, Labbaik Allahumma Labbaik, innal hamda..), luid reciteren tot aan het schreeuwen toe.


  Vol 2, Book 26, Number 621:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar :

  The Talbiya of Allah's Apostle was : 'Labbaika Allahumma labbaik, Labbaika la sharika Laka labbaik, Inna-l-hamda wan-ni'mata Laka walmu Lk, La sharika Laka' (I respond to Your call O Allah, I respond to Your call, and I am obedient to Your orders, You have no partner, I respond to Your call All the praises and blessings are for You, All the sovereignty is for You, And You have no partners with you.


  Vol 2, Book 26, Number 622:

  Narrated 'Aisha:

  I know how the Prophet used to say (Talbiya) and it was: 'Labbaika Allahumma Labbaik, Labbaika la sharika Laka labbaik, Inna-l-hamda wan-ni'mata Laka walmu Lk, La sharika Laka'.


  Vol 2, Book 26, Number 623:

  Narrated Anas bin Malik:

  Allah's Apostle offered four Rakat of Zuhr prayer at Medina and we were in his company, and two Rakat of the Asr prayer at Dhul-Hulaifa and then passed the night there till it was dawn; then he rode, and when he reached Al-Baida', he praised and glorified Allah and said Takbir (i.e. Alhamdu-lillah and Subhanallah(1) and Allahu-Akbar). Then he and the people along with him recited Talbiya with the intention of performing Hajj and Umra. When we reached (Mecca) he ordered us to finish the lhram (after performing the Umra) (only those who had no Hadi (animal for sacrifice) with them were asked to do so) till the day of Tarwiya that is 8th Dhul-Hijja when they assumed Ihram for Hajj. The Prophet sacrificed many camels (slaughtering them) with his own hands while standing. While Allah's Apostle was in Medina he sacrificed two horned rams black and white in color in the Name of Allah."


  Vol 2, Book 26, Number 624:

  Narrated Ibn Umar:

  The Prophet (p.b.u.h) recited Talbiya when he had mounted his Mount and was ready to set out.


  Vol 2, Book 26, Number 625:

  Narrated Nafi':

  Whenever Ibn 'Umar intended to go to Mecca he used to oil himself with a sort of oil that had no pleasant smell, then he would go to the Mosque of Al-Hulaita and offer the prayer, and then ride. When he mounted well on his Mount and the Mount stood up straight, he would proclaim the intention of assuming Ihram, and he used to say that he had seen the Prophet doing the same.


  Vol 2, Book 26, Number 626:

  Narrated Mujahid:

  I was in the company of Ibn Abbas and the people talked about Ad-Dajjal and said, "Ad-Dajjal will come with the word Kafir (non-believer) written in between his eyes." On that Ibn Abbas said, "I have not heard this from the Prophet but I heard him saying, 'As if I saw Moses just now entering the valley reciting Talbyia. ' "


  Vol 2, Book 26, Number 627:

  Narrated Aisha:

  (the wife of the Prophet (p.b.u.h) We set out with the Prophet in his last Hajj and we assumed Ihram for Umra. The Prophet then said, "Whoever has the Hadi with him should assume Ihram for Hajj along with 'Umra and should not finish the Ihram till he finishes both." I was menstruating when I reached Mecca, and so I neither did Tawaf round the Ka'ba nor Tawaf between Safa and Marwa. I complained about that to the Prophet on which he replied, "Undo and comb your head hair, and assume Ihram for Hajj (only) and leave the Umra." So, I did so. When we had performed the Hajj, the Prophet sent me with my brother 'Abdur-Rahman bin Abu Bakr to Tan'im. So I performed the 'Umra. The Prophet said to me, "This 'Umra is instead of your missed one." Those who had assumed Ihram for 'Umra (Hajj-atTamattu) performed Tawaf round the Ka'ba and between Safa and Marwa and then finished their Ihram. After returning from Mina, they performed another Tawaf (between Safa and Marwa). Those who had assumed Ihram for Hajj and 'Umra together (Hajj-al-Qiran) performed only one Tawaf (between Safa and Marwa).


  Vol 2, Book 26, Number 628:

  Narrated Ata:

  Jabir said, "The Prophet ordered Ali to keep on assuming his Ihram." The narrator then informed about the narration of Suraqa.


  Vol 2, Book 26, Number 629:

  Narrated Anas bin Malik:

  Ali came to the Prophet (p.b.u.h) from Yemen (to Mecca). The Prophet asked Ali, "With what intention have you assumed Ihram?" Ali replied, "I have assumed Ihram with the same intention as that of the Prophet." The Prophet said, "If I had not the Hadi with me I would have finished the Ihram." Muhammad bin Bakr narrated extra from Ibn Juraij, "The Prophet said to Ali, "With what intention have you assumed the Ihram, O Ali?" He replied, "With the same (intention) as that of the Prophet." The Prophet said, "Have a Hadi and keep your Ihram as it is."


  Vol 2, Book 26, Number 630:

  Narrated Abu Musa:

  The Prophet sent me to some people in Yemen and when I returned, I found him at Al-Batha. He asked me, "With what intention have you assumed Ihram (i.e. for Hajj or for Umra or for both?") I replied, "I have assumed Ihram with an intention like that of the Prophet." He asked, "Have you a Hadi with you?" I replied in the negative. He ordered me to perform Tawaf round the Ka'ba and between Safa and Marwa and then to finish my Ihram. I did so and went to a woman from my tribe who combed my hair or washed my head. Then, when Umar came (i.e. became Caliph) he said, "If we follow Allah's Book, it orders us to complete Hajj and Umra; as Allah says: "Perform the Hajj and Umra for Allah." (2.196). And if we follow the tradition of the Prophet who did not finish his Ihram till he sacrificed his Hadi."


  Vol 2, Book 26, Number 631:

  Narrated Al-Qasim bin Muhammad:

  ' Aisha said, "We set out with Allah's Apostles in the months of Hajj, and (in) the nights of Hajj, and at the time and places of Hajj and in a state of Hajj. We dismounted at Sarif (a village six miles from Mecca). The Prophet then addressed his companions and said, "Anyone who has not got the Hadi and likes to do Umra instead of Hajj may do so (i.e. Hajj-al-Tamattu) and anyone who has got the Hadi should not finish the Ihram after performing ' Umra). (i.e. Hajj-al-Qiran). Aisha added, "The companions of the Prophet obeyed the above (order) and some of them (i.e. who did not have Hadi) finished their Ihram after Umra." Allah's Apostle and some of his companions were resourceful and had the Hadi with them, they could not perform Umra (alone) (but had to perform both Hajj and Umra with one Ihram). Aisha added, "Allah's Apostle came to me and saw me weeping and said, "What makes you weep, O Hantah?" I replied, "I have heard your conversation with your companions and I cannot perform the Umra." He asked, "What is wrong with you?' I replied, ' I do not offer the prayers (i.e. I have my menses).' He said, ' It will not harm you for you are one of the daughters of Adam, and Allah has written for you (this state) as He has written it for them. Keep on with your intentions for Hajj and Allah may reward you that." Aisha further added, "Then we proceeded for Hajj till we reached Mina and I became clean from my menses. Then I went out from Mina and performed Tawaf round the Ka'ba." Aisha added, "I went along with the Prophet in his final departure (from Hajj) till he dismounted at Al-Muhassab (a valley outside Mecca), and we too, dismounted with him." He called ' Abdur-Rahman bin Abu Bakr and said to him, ' Take your sister outside the sanctuary of Mecca and let her assume Ihram for ' Umra, and when you had finished ' Umra, return to this place and I will wait for you both till you both return to me.' " ' Aisha added, ' ' So we went out of the sanctuary of Mecca and after finishing from the ' Umra and the Tawaf we returned to the Prophet at dawn. He said, 'Have you performed the ' Umra?' We replied in the affirmative. So he announced the departure amongst his companions and the people set out for the journey, and the Prophet: too left for Medina.''


  Vol 2, Book 26, Number 632:

  Narrated Al-Aswad:

  ' Aisha said, We went out with the Prophet (from Medina) with the intention of performing Hajj only and when we reached Mecca we performed Tawaf round the Kaba and then the Prophet ordered those who had not driven the Hadi along with them to finish their Ihram. So the people who had not driven the Hadi along with them finished their Ihram. The Prophet's wives, too, had not driven the Hadi with them, so they too, finished their Ihram." 'Aisha added, "I got my menses and could not perform Tawaf round the Ka'ba." So when it was the night of Hasba (i.e. when we stopped at Al-Muhassab), I said, 'O Allah's Apostle! Everyone is returning after performing Hajj and 'Umra but I am returning after performing Hajj only.' He said, 'Didn't you perform Tawaf round the Ka'ba the night we reached Mecca?' I replied in the negative. He said, 'Go with your brother to Tan'im and assume the Ihram for'Umra, (and after performing it) come back to such and such a place.' On that Safiya said, 'I feel that I will detain you all.' The Prophet said, 'O 'Aqra Halqa! Didn't you perform Tawaf of the Ka'ba on the day of sacrifice? (i.e. Tawaf-al-ifada) Safiya replied in the affirmative. He said, (to Safiya). 'There is no harm for you to proceed on with us.' " 'Aisha added, "(after returning from 'Umra), the Prophet met me while he was ascending (from Mecca) and I was descending to it, or I was ascending and he was descending."


  Vol 2, Book 26, Number 633:

  Narrated 'Aisha:

  We set out with Allah's Apostles (to Mecca) in the year of the Prophet's Last Hajj. Some of us had assumed Ihram for 'Umra only, some for both Hajj and 'Umra, and others for Hajj only. Allah's Apostle assumed Ihram for Hajj. So whoever had assumed Ihram for Hajj or for both Hajj and 'Umra did not finish the Ihram till the day of sacrifice. (See Hadith No. 631, 636, and 639).


  Vol 2, Book 26, Number 634:

  Narrated Marwan bin Al-Hakam:

  Ik zag ‘Uthman en ‘Ali. ‘Uthman verbood vaak de mensen om de Hajj-at-Tamattu' en Hajj-al-Qiran (Hajj en ‘Umra tegelijk), en toen ‘Ali dit zag (de actie van “Uthman), nam hij de Ihram aan voor Hajj en ‘Umra tegelijk en zei: “Labbaik voor ‘Umra en Hajj”, en zei: “Ik zal de traditie van de profeet niet nalaten op bevel van een ander”.


  Vol 2, Book 26, Number 635:

  Narrated Ibn Abbas:

  The people (of the Pre-lslamic Period) used to think that to perform 'Umra during the months of Hajj was one of the major sins on earth. And also used to consider the month of Safar as a forbidden (i.e. sacred) month and they used to say, "When the wounds of the camel's back heal up (after they return from Hajj) and the signs of those wounds vanish and the month of Safar passes away then (at that time) 'Umra is permissible for the one who wishes to perform it." In the morning of the 4th of Dhul-Hijja, the Prophet and his companions reached Mecca, assuming Ihram for Hajj and he ordered his companions to make their intentions of the Ihram for'Umra only (instead of Hajj) so they considered his order as something great and were puzzled, and said, "O Allah's Apostle! What kind (of finishing) of Ihram is allowed?" The Prophet replied, "Finish the Ihram completely like a non-Muhrim (you are allowed everything)."


  Vol 2, Book 26, Number 636:

  Narrated Abu Musa:

  came to the Prophet (from Yemen and was assuming Ihram for Hajj) and he ordered me to finish the Ihram (after performing the 'Umra).


  Vol 2, Book 26, Number 637:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Hafsa the wife of the Prophet said, "O Allah's Apostle! Why have the people finished their Ihram after performing 'Umra but you have not finished your Ihram after performing 'Umra?" He replied, "I have matted my hair and garlanded my Hadi. So I will not finish my Ihram till I have slaughtered (my Hadi). "


  Vol 2, Book 26, Number 638:

  Narrated Shu'ba:

  Abu Jamra Nasr bin 'Imran Ad-Duba'i said, "I intended to perform Hajj-at-Tamattu' and the people advised me not to do so. I asked Ibn Abbas regarding it and he ordered me to perform Hajj-at-Tammatu'. Later I saw in a dream someone saying to me, 'Hajj-Mabrur (Hajj performed in accordance with the Prophet's tradition without committing sins and accepted by Allah) and an accepted 'Umra.' So I told that dream to Ibn Abbas. He said, 'This is the tradition of Abu-l-Qasim.' Then he said to me, 'Stay with me and I shall give you a portion of my property.' " I (Shu'ba) asked, "Why (did he invite you)?" He (Abu Jamra) said, "Because of the dream which I had seen."


  Vol 2, Book 26, Number 639:

  Narrated Abu Shihab:

  I left for Mecca for Hajj-at-Tamattu' assuming Ihram for 'Umra. I reached Mecca three days before the day of Tarwiya (8th Dhul-Hijja). Some people of Mecca said to me, "Your Hajj will be like the Hajj performed by the people of Mecca (i.e. you will lose the superiority of assuming Ihram from the Miqat). So I went to 'Ata' asking him his view about it. He said, "Jabir bin 'Abdullah narrated to me, 'I performed Hajj with Allah's Apostle on the day when he drove camels with him. The people had assumed Ihram for Hajj-al-Ifrad. The Prophet ordered them to finish their Ihram after Tawaf round the Ka'ba, and between Safa and Marwa and to cut short their hair and then to stay there (in Mecca) as non-Muhrims till the day of Tarwiya (i.e. 8th of Dhul-Hijja) when they would assume Ihram for Hajj and they were ordered to make the Ihram with which they had come as for 'Umra only. They asked, 'How can we make it 'Umra (Tamattu') as we have intended to perform Hajj?' The Prophet said, 'Do what I have ordered you. Had I not brought the Hadi with me, I would have done the same, but I cannot finish my Ihram till the Hadi reaches its destination (i.e. is slaughtered).' So, they did (what he ordered them to do)."


  * Vol 2, Book 26, Number 640:

  Narrated Said bin Al-Musaiyab:

  ‘Ali en ‘Uthman hadden een meningsverschil over Hajj-at-Tamattu' terwijl zij te ‘Usfan (een plaats dichtbij Mekka). ‘Ali zei: “Ik zie dat jij de mensen iets verbiedt wat de profeet deed?” Toen ‘Ali dat zag, nam hij zijn Ihram aan voor beide Hajj en ‘Umra.


  Vol 2, Book 26, Number 641:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  We came with Allah's Apostle (to Mecca) and we were saying: 'Labbaika Allahumma Labbaik' for Hajj. Allah's Apostle ordered us to perform 'Umra with that Ihram (instead of Hajj).


  Vol 2, Book 26, Number 642:

  Narrated 'Imran:

  We performed Hajj-at-Tamattu' in the lifetime of Allah's Apostle and then the Quran was revealed (regarding Hajj-at-Tamattu') and somebody said what he wished (regarding Hajj-at-Tamattu') according his own opinion.


  Vol 2, Book 26, Number 643:

  Narrated Nafi:

  On reaching the sanctuary of Mecca, Ibn 'Umar used to stop, reciting Talbiya and then he would pass the night at Dhi-Tuwa and then offer the Fajr prayer and take a bath. He used to say that the Prophet used to do the same.


  Vol 2, Book 26, Number 644:

  Narrated Nafi:

  ' Ibn 'Umar said, "The Prophet passed the night at Dhi-Tuwa till it was dawn and then he entered Mecca." Ibn 'Umar used to do the same.


  Vol 2, Book 26, Number 645:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Allah's Apostle used to enter Mecca from the high Thaniya and used to leave Mecca from the low Thaniya.


  Vol 2, Book 26, Number 646:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Allah's Apostle entered Mecca from Kada' from the highest Thaniya which is at Al-Batha' and used to leave Mecca from the low Thaniya.


  Vol 2, Book 26, Number 647:

  Narrated 'Aisha:

  When the Prophet came to Mecca he entered from its higher side and left from its lower side.


  Vol 2, Book 26, Number 648:

  Narrated 'Aisha':

  In the year of the conquest of Mecca, the Prophet entered Mecca from Kada' and left Mecca from Kuda, from the higher part of Mecca.


  Vol 2, Book 26, Number 649:

  Narrated 'Aisha:

  In the year of the conquest of Mecca, the Prophet entered Mecca from Kada' at the higher place of Mecca. (Hisham, a sub-narrator said, " 'Urwa used to enter (Mecca) from both Kada' and Kuda and he often entered through Kada' which was nearer to his dwelling place.)"


  Vol 2, Book 26, Number 650:

  Narrated Hisham:

  'Urwa said, "The Prophet entered Mecca in the year of the conquest of Mecca from the side of Kada' which is at the higher part of Mecca." 'Urwa often entered from Kada' which was nearer of the two to his dwelling place.


  Vol 2, Book 26, Number 651:

  Narrated Hisham from his father :

  In the year of the conquest of Mecca, the Prophet entered Mecca from the side of Kada. Urwa used to enter through both places and he often entered through Kada' which was nearer of the two to his dwelling place.


  Vol 2, Book 26, Number 652:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  When the Ka'ba was built, the Prophet and Abbas went to bring stones (for its construction). Al Abbas said to the Prophet, "Take off your waist sheet and put it on your neck." (When the Prophet took it off) he fell on the ground with his eyes open towards the sky and said, "Give me my waist sheet." And he covered himself with it.


  Vol 2, Book 26, Number 653:

  Narrated 'Aisha:

  (the wife of the Prophet) that Allah's Apostle said to her, "Do you know that when your people (Quraish) rebuilt the Ka'ba, they decreased it from its original foundation laid by Abraham?" I said, "O Allah's Apostle! Why don't you rebuild it on its original foundation laid by Abraham?" He replied, "Were it not for the fact that your people are close to the pre-lslamic Period of ignorance (i.e. they have recently become Muslims) I would have done so." The sub-narrator, 'Abdullah (bin 'Umar ) stated: 'Aisha 'must have heard this from Allah's Apostle for in my opinion Allah's Apostle had not placed his hand over the two corners of the Ka'ba opposite Al-Hijr only because the Ka'ba was not rebuilt on its original foundations laid by Abraham.


  Vol 2, Book 26, Number 654:

  Narrated 'Aisha:

  I asked the Prophet whether the round wall (near Ka'ba) was part of the Ka'ba. The Prophet replied in the affirmative. I further said, "What is wrong with them, why have they not included it in the building of the Ka'ba?" He said, "Don't you see that your people (Quraish) ran short of money (so they could not include it inside the building of Ka'ba)?" I asked, "What about its gate? Why is it so high?" He replied, "Your people did this so as to admit into it whomever they liked and prevent whomever they liked. Were your people not close to the Pre-lslamic Period of ignorance (i.e. they have recently embraced Islam) and were I not afraid that they would dislike it, surely I would have included the (area of the) wall inside the building of the Ka'ba and I would have lowered its gate to the level of the ground."


  Vol 2, Book 26, Number 655:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle said to me, "Were your people not close to the Pre-lslamic period of ignorance, I would have demolished the Ka'ba and would have rebuilt it on its original foundations laid by Abraham (for Quraish had curtailed its building), and I would have built a back door (too)."


  Vol 2, Book 26, Number 656:

  Narrated Yazid bin Ruman from 'Urwa:

  'Aisha said that the Prophet said to her, "O Aisha! Were your nation not close to the Pre-lslamic Period of Ignorance, I would have had the Ka'ba demolished and would have included in it the portion which had been left, and would have made it at a level with the ground and would have made two doors for it, one towards the east and the other towards the west, and then by doing this it would have been built on the foundations laid by Abraham." That was what urged Ibn-Az-Zubair to demolish the Ka'ba. Jazz said, "I saw Ibn-Az-Zubair when he demolished and rebuilt the Ka'ba and included in it a portion of Al-Hijr (the unroofed portion of Ka'ba which is at present in the form of a compound towards the north-west of the Ka'ba). I saw the original foundations of Abraham which were of stones resembling the humps of camels." So Jarir asked Yazid, "Where was the place of those stones?" Jazz said, "I will just now show it to you." So Jarir accompanied Yazid and entered Al-Hijr, and Jazz pointed to a place and said, "Here it is." Jarir said, "It appeared to me about six cubits from Al-Hijr or so."


  Vol 2, Book 26, Number 657:

  Narrated Ibn Abbas:

  On the Day of the Conquest of Mecca, Allah's Apostle said, "Allah has made this town a sanctuary. Its thorny bushes should not be cut, its game should not be chased, and its fallen things should not be picked up except by one who would announce it publicly."


  Vol 2, Book 26, Number 658:

  Narrated 'Usama bin Zaid:

  I asked, "O Allah's Apostle! Where will you stay in Mecca? Will you stay in your house in Mecca?" He replied, "Has 'Aqil left any property or house?" Aqil along with Talib had inherited the property of Abu Talib. Jafar and Ali did not inherit anything as they were Muslims and the other two were non-believers. 'Umar bin Al-Khattab used to say, "A believer cannot inherit (anything from an) infidel." Ibn Shihab, (a sub-narrator) said, "They (Umar and others) derived the above verdict from Allah's Statement: "Verily! those who believed and Emigrated and strove with their life And property in Allah's Cause, And those who helped (the emigrants) And gave them their places to live in, These are (all) allies to one another." (8.72)


  Vol 2, Book 26, Number 659:

  Narrated Abu Hurairah:

  When Allah's Apostle intended to enter Mecca he said, "Our destination tomorrow, if Allah wished, will be Khaif Bani Kinana where (the pagans) had taken the oath of Kufr." (Against the Prophet i.e. to be loyal to heathenism by boycotting Bani Ha shim, the Prophets folk) (See Hadith No. 221 Vol. 5)


  Vol 2, Book 26, Number 660:

  Narrated Abu Hurairah:

  On the Day of Nahr at Mina, the Prophet said, "Tomorrow we shall stay at Khaif Bani Kinana where the pagans had taken the oath of Kufr (heathenism)." He meant (by that place) Al-Muhassab where the Quraish tribe and Bani Kinana concluded a contract against Bani Hashim and Bani 'Abdul-Muttalib or Bani Al-Muttalib that they would not intermarry with them or deal with them in business until they handed over the Prophet to them.


  Vol 2, Book 26, Number 661:

  Narrated Abu Hurairah:

  The Prophet;; said, "Dhus-Suwaiqa-tain (literally: One with two lean legs) from Ethiopia will demolish the Ka'ba."


  Vol 2, Book 26, Number 662:

  Narrated 'Aisha:

  The people used to fast on 'Ashura (the tenth day of the month of Muharram) before the fasting of Ramadan was made obligatory. And on that day the Ka'ba used to be covered with a cover. When Allah made the fasting of the month of Ramadan compulsory, Allah's Apostle said, "Whoever wishes to fast (on the day of 'Ashura') may do so; and whoever wishes to leave it can do so."


  * Vol 2, Book 26, Number 663:

  Narrated Abu Said Al-Khudri:

  De Profeet zei: “De mensen zullen verder gaan met het verrichten van de hajj en de ‘Umra naar de Ka’ba zelfs na de verschijning van Gog en Magog.”

  Narrated Shu'ba extra:

  Het uur (Dag des Oordeels) zal niet gevestigd worden totdat de hajj (naar de Ka’ba) wordt verwaarloosd.


  Vol 2, Book 26, Number 664:

  Narrated Abu Wail:

  (One day) I sat along with Shaiba on the chair inside the Ka'ba. He (Shaiba) said, "No doubt, Umar sat at this place and said, 'I intended not to leave any yellow (i.e. gold) or white (i.e. silver) (inside the Ka'ba) undistributed.' I said (to 'Umar), 'But your two companions (i.e. The Prophet and Abu Bakr) did not do so.' 'Umar said, They are the two persons whom I always follow.' "


  Vol 2, Book 26, Number 665:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet said, "As if I were looking at him, a black person with thin legs plucking the stones of the Ka'ba one after another. "


  Vol 2, Book 26, Number 666:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "DhusSuwaiqatain (the thin legged man) from Ethiopia will demolish the Ka'ba."


  Vol 2, Book 26, Number 667:

  Narrated 'Abis bin Rabia:

  'Umar came near the Black Stone and kissed it and said "No doubt, I know that you are a stone and can neither benefit anyone nor harm anyone. Had I not seen Allah's Apostle kissing you I would not have kissed you."


  Vol 2, Book 26, Number 668:

  Narrated Salim that his father said,

  "Allah's Apostle, Usama bin Zaid, Bilal, and 'Uthman bin abu Talha entered the Ka'ba and then closed its door. When they opened the door I was the first person to enter (the Ka'ba). I met Bilal and asked him, "Did Allah's Apostle offer a prayer inside (the Ka'ba)?" Bilal replied in the affirmative and said, "(The Prophet offered the prayer) in between the two right pillars."


  Vol 2, Book 26, Number 669:

  Narrated Nafi':

  Whenever Ibn 'Umar entered the Ka'ba he used to walk straight keeping the door at his back on entering, and used to proceed on till about three cubits from the wall in front of him, and then he would offer the prayer there aiming at the place where Allah's Apostle prayed, as Bilal had told him. There is no harm for any person to offer the prayer at any place inside the Ka'ba.


  Vol 2, Book 26, Number 670:

  Narrated Isma'li bin Abu Khalid:

  'Abdullah bin Abu Aufa said, "Allah's Apostle performed the 'Umra. He performed Tawaf of the Ka'ba and offered two Rakat behind the Maqam (Abraham's place) and was accompanied by those who were screening him from the people." Somebody asked 'Abdullah, "Did Allah's Apostle enter the Ka'ba?" 'Abdullah replied in the negative.


  Vol 2, Book 26, Number 671:

  Narrated Ibn Abbas:

  When Allah's Apostle came to Mecca, he refused to enter the Ka'ba with idols in it. He ordered (idols to be taken out). So they were taken out. The people took out the pictures of Abraham and Ishmael holding Azlams in their hands. Allah's Apostle said, "May Allah curse these people. By Allah, both Abraham and Ishmael never did the game of chance with Azlams." Then he entered the Ka'ba and said Takbir at its corners but did not offer the prayer in it.


  Vol 2, Book 26, Number 672:

  Narrated Ibn Abbas:

  When Allah's Apostle and his companions came to Mecca, the pagans circulated the news that a group of people were coming to them and they had been weakened by the Fever of Yathrib (Medina). So the Prophet ordered his companions to do Ramal in the first three rounds of Tawaf of the Ka'ba and to walk between the two corners (The Black Stone and Yemenite corner). The Prophet did not order them to do Ramal in all the rounds of Tawaf out of pity for them.


  Vol 2, Book 26, Number 673:

  Narrated Salim that his father said:

  I saw Allah's Apostle arriving at Mecca; he kissed the Black Stone Corner first while doing Tawaf and did ramal in the first three rounds of the seven rounds (of Tawaf).


  Vol 2, Book 26, Number 674:

  Narrated Abdullah bin Umar :

  The Prophet did Ramal in (first) three rounds (of Tawaf), and walked in the remaining four, in Hajj and Umra.


  * Vol 2, Book 26, Number 675:

  Narrated Zaid bin Aslam from his father who said:

  "Umar bin Al-Khattab sprak de Hoek (Zwarte Steen) toe zeggend: ‘Bij Allah! Ik weet dat u een steen bent en noch goed noch kwaad kan doen. Als ik niet de Profeet had gezien u aanrakende (en kussend), zou ik nooit u aangeraakt en gekust hebben.” Daarna kuste hij het en zei: ‘ Er is geen reden voor ons om Ramal (in Tawaf) te doen behalve dat we zichtbaar wilden zijn voor de heidenen en nu heeft Allah hen vernietigd.' ‘Umar voegde eraan toe: ‘(Niettemin), de Profeet deed dat en we willen het niet achterlaten (dat wil zeggen Ramal).'


  Vol 2, Book 26, Number 676:

  Narrated Nafi':

  Ibn 'Umar. said, "I have never missed the touching of these two stones of Ka'ba (the Black Stone and the Yemenite Corner) both in the presence and the absence of crowds, since I saw the Prophet touching them." I asked Nafi': "Did Ibn 'Umar use to walk between the two Corners?" Nafi' replied, "He used to walk in order that it might be easy for him to touch it (the Corner Stone)."


  Vol 2, Book 26, Number 677:

  Narrated Ibn Abbas.:

  In his Last Hajj the Prophet performed Tawaf of the Ka'ba riding a camel and pointed a bent-headed stick towards the Corner (Black Stone).


  Vol 2, Book 26, Number 678:

  Narrated Salim bin 'Abdullah that his father said:

  "I have not seen the Prophet touching except the two Yemenite Corners (i.e. the ones facing Yemen)."


  Vol 2, Book 26, Number 679:

  Narrated Zaid bin Aslam that his father said:

  "I saw 'Umar bin Al-Khattab kissing the Black Stone and he then said, (to it) 'Had I not seen Allah's Apostle kissing you, (stone) I would not have kissed you.' "


  Vol 2, Book 26, Number 680:

  Narrated Az-Zubair bin 'Arabi:

  A man asked Ibn 'Umar about the touching of the Black Stone. Ibn 'Umar said, "I saw Allah's Apostle touching and kissing it." The questioner said, "But if there were a throng (much rush) round the Ka'ba and the people overpowered me, (what would I do?)" He replied angrily, "Stay in Yemen (as that man was from Yemen). I saw Allah's Apostle touching and kissing it."


  Vol 2, Book 26, Number 681:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet performed Tawaf of the Ka'ba while riding a camel, and whenever he came in front of the Corner, he pointed towards it (with something).


  Vol 2, Book 26, Number 682:

  Narrated Ibn Abbas

  The Prophet performed Tawaf of the Ka'ba riding a camel, and every time he came in front of the Corner (having the Black Stone), he pointed towards it with something he had with him and said Takbir.


  Vol 2, Book 26, Number 683:

  Narrated 'Urwa:

  'Aisha said, "The first thing the Prophet did on reaching Mecca, was the ablution and then he performed Tawaf of the Ka'ba and that was not 'Umra (alone), (but Hajj-al-Qiran). 'Urwa added: Later Abu Bakr and 'Umar did the same in their Hajj." And I performed the Hajj with my father Az-Zubair, and the first thing he did was Tawaf of the Ka'ba. Later I saw the Muhajirin (Emigrants) and the Ansar doing the same. My mother (Asma') told me that she, her sister ('Aisha), Az-Zubair and such and such persons assumed Ihram for 'Umra, and after they passed their hands over the Black Stone Corner (of the Ka'ba) they finished the Ihram. (i.e. After doing Tawaf of the Ka'ba and Sa'i between Safa-Marwa.


  Vol 2, Book 26, Number 684:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar :

  When Allah's Apostle performed Tawaf of the Ka'ba for Hajj or 'Umra, he used to do Ramal during the first three rounds, and in the last four rounds he used to walk; then after the Tawaf he used to offer two Rakat and then performed Tawaf between Safa and Marwa.


  Vol 2, Book 26, Number 685:

  Narrated Ibn 'Umar:

  When the Prophet performed the Tawaf of the Ka'ba, he did Ramal during the first three rounds and in the last four rounds he used to walk and while doing Tawaf between Safa and Marwa, he used to run in the midst of the rain water passage.


  Vol 2, Book 26, Number 686:

  Narrated Um Salama:

  (the wife of the Prophet) I informed Allah's Apostle that I was ill. So he said, "Perform the Tawaf while riding behind the people." I did so, and at that time the Prophet was praying beside the Ka'ba and reciting Surat-at-Tur.


  Vol 2, Book 26, Number 687:

  Narrated Ibn Abbas:

  While the Prophet was performing Tawaf of the Kaba, he passed by a person who had tied his hands to another person with a rope or string or something like that. The Prophet cut it with his own hands and said, "Lead him by the hand."


  Vol 2, Book 26, Number 688:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet saw a man performing Tawaf of the Kaba tied with a string or something else. So the Prophet cut that string.


  Vol 2, Book 26, Number 689:

  Narrated Abu Hurairah:

  In the year prior to the last Hajj of the Prophet when Allahs Apostle made Abu Bakr the leader of the pilgrims, the latter (Abu Bakr) sent me in the company of a group of people to make a public announcement: 'No pagan is allowed to perform Hajj after this year, and no naked person is allowed to perform Tawaf of the Kaba.' (See Hadith No. 365 Vol. 1)


  Vol 2, Book 26, Number 690:

  Narrated Amr:

  We asked Ibn Umar: "May a man have sexual relations with his wife during the Umra before performing Tawaf between Safa and Marwa?" He said, "Allah's Apostle arrived (in Mecca) and circumambulated the Kaba seven times, then offered two Rakat behind Maqam Ibrahim (the station of Abraham), then performed Tawaf between Safa and Marwa." Ibn Umar added, "Verily! In Allah's Apostle you have a good example." And I asked Jabir bin Abdullah (the same question), and he replied, "You should not go near your wives (have sexual relations) till you have finished Tawaf between Safa and Marwa. "


  Vol 2, Book 26, Number 691:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet arrived at Mecca and performed Tawaf of the Kaba and Sa'i between Safa and Marwa, but he did not go near the Kaba after his Tawaf till he returned from Arafat.


  Vol 2, Book 26, Number 692:

  Narrated Um Salama:

  (the wife of the Prophet) I informed Allah's Apostle (about my illness). (Through other sub-narrators, Um Salama narrated that when Allah's Apostle was at Mecca and had just decided to leave (Mecca) while she had not yet done Tawaf of the Kaba (and after listening to her). The Prophet said, "When the morning prayer is established, perform the Tawaf on your camel while the people are in prayer." So she did the same and did not offer the two Rakat of Tawaf until she came out of the Mosque.


  Vol 2, Book 26, Number 693:

  Narrated Ibn Umar:

  The Prophet reached Mecca, circumambulated the Kaba seven times and then offered a two Rakat prayer behind Maqam ibrahim. Then he went towards the Safa. Allah has said, "Verily, in Allah's Apostle you have a good example."


  Vol 2, Book 26, Number 694:

  Narrated Urwa from Aisha:

  Some people performed Tawaf (of the Kaba) after the morning prayer and then sat to listen to a preacher till sunrise, and then they stood up for the prayer. Then Aisha commented, "Those people kept on sitting till it was the time in which the prayer is disliked and after that they stood up for the prayer."


  Vol 2, Book 26, Number 695:

  Narrated Abdullah:

  heard the Prophet forbidding the offering of prayers at the time of sunrise and sunset.


  Vol 2, Book 26, Number 696:

  Narrated Abida bin Humaid:

  Abdul, Aziz bin Rufai Said, "I saw Abdullah bin Az-Zubair performing Tawaf of the Kaba after the morning prayer then offering the two Rakat prayer." Abdul Aziz added, "I saw Abdullah bin Az-Zubair offering a two Rakat prayer after the Asr prayer." He informed me that Aisha told him that the Prophet used to offer those two Rakat whenever he entered her house."


  Vol 2, Book 26, Number 697:

  Narrated Ibn Abbas:

  Allah's Apostle performed Tawaf (of the Kaba) ending a camel (at that time the Prophet had foot injury). Whenever he came to the Corner (having the Black Stone) he would point out towards it with a thing in his hand and say, "Allahu-Akbar."


  Vol 2, Book 26, Number 698:

  Narrated Um Salama:

  I informed Allah's Apostle that I was sick. He said, "Perform Tawaf (of the Kaba) while riding behind the people." So, I performed the Tawaf while Allah's Apostle was offering the prayer beside the Kaba and was reciting Surat-at-Tur.


  Vol 2, Book 26, Number 699:

  Narrated Ibn Umar:

  Al Abbas bin Abdul-Muttalib asked the permission of Allahs Apostle to let him stay in Mecca during the nights of Mina in order to provide the pilgrims with water to drink, so the Prophet permitted him.


  Vol 2, Book 26, Number 700:

  Narrated Ibn Abbas:

  Allah's Apostle came to the drinking place and asked for water. Al-Abbas said, "O Fadl! Go to your mother and bring water from her for Allah's Apostle ." Allah's Apostle said, "Give me water to drink." Al-Abbas said, "O Allahs Apostle! The people put their hands in it." Allah's Apostle again said, 'Give me water to drink. So, he drank from that water and then went to the Zam-zam (well) and there the people were offering water to the others and working at it (drawing water from the well). The Prophet then said to them, "Carry on! You are doing a good deed." Then he said, "Were I not afraid that other people would compete with you (in drawing water from Zam-zam), I would certainly take the rope and put it over this (i.e. his shoulder) (to draw water)." On saying that the Prophet pointed to his shoulder.


  Vol 2, Book 26, Number 701:

  Narrated Ibn Abbas:

  I gave Zam-zam water to Allah's Apostle and he drank it while standing. 'Asia (a sub-narrator) said that 'Ikrima took the oath that on that day the Prophet had not been standing but riding a camel.


  Vol 2, Book 26, Number 702:

  Narrated 'Aisha:

  We set out with Allah's Apostle in the year of his Last Hajj and we mended (the Ihram) for 'Umra. Then the Prophet said, "Whoever has a Hadi with him should assume Ihram for both Hajj and 'Umra, and should not finish it till he performs both of the them (Hajj and 'Umra)." When we reached Mecca, I had my menses. When we had performed our Hajj, the Prophet sent me with 'Abdur-Rahman to Tan'im and I performed the 'Umra. The Prophet said, "This is in lieu of your missed 'Umra." Those who had assumed Ihram for 'Umra performed Tawaf (between Safa and Marwa) and then finished their Ihram. And then they performed another Tawaf (between Safa and Marwa) after returning from Mina. And those who had assumed lhram for Hajj and 'Umra to get her ( Hajj-Qiran ) performed only one Tawaf (between Safa and Marwa).


  Vol 2, Book 26, Number 703:

  Narrated Nafi':

  'Abdullah bin 'Abdullah bin 'Umar and his riding animal entered the house of Ibn 'Umar. He (the son of Ibn 'Umar) said, "I fear that this year a battle might take place between the people and you might be prevented from going to the Ka'ba. I suggest that you should stay here." Ibn Umar said, "Once Allah's Apostle set out for the pilgrimage, and the pagans of Quraish intervened between him and the Ka'ba. So, if the people intervened between me and the Ka'ba, I would do the same as Allah's Apostle had done . . . "Verily, in Allah's Apostle you have a good example." Then he added, "I make you a witness that I have intended to perform Hajj along with 'Umra." After arriving at Mecca, Ibn 'Umar performed one Tawaf only (between Safa and Marwa).


  Vol 2, Book 26, Number 704:

  Narrated Nafi':

  Ibn 'Umar intended to perform Hajj in the year when Al-Hajjaj attacked Ibn Az-Zubair. Somebody said to Ibn 'Umar, "There is a danger of an impending war between them." Ibn 'Umar said, "Verily, in Allah's Apostle you have a good example. (And if it happened as you say) then I would do the same as Allah's Apostle had done. I make you witness that I have decided to perform 'Umra." Then he set out and when he reached Al-Baida', he said, "The ceremonies of both Hajj and 'Umra are similar. I make you witness that I have made Hajj compulsory for me along with 'Umra." He drove (to Mecca) a Hadi which he had bought from (a place called) Qudaid and did not do more than that. He did not slaughter the Hadi or finish his Ihram, or shave or cut short his hair till the day of slaughtering the sacrifices (10th Dhul-Hijja). Then he slaughtered his Hadi and shaved his head and considered the first Tawaf (of Safa and Marwa) as sufficient for Hajj and 'Umra. Ibn 'Umar said, "Allah's Apostle did the same."


  Vol 2, Book 26, Number 705:

  Narrated Muhammad bin 'AbdurRahman bin Nawfal Al-Qurashi:

  I asked 'Urwa bin Az-Zubair (regarding the Hajj of the Prophet ). 'Urwa replied, "Aisha narrated, 'When the Prophet reached Mecca, the first thing he started with was the ablution, then he performed Tawaf of the Ka'ba and his intention was not 'Umra alone (but Hajj and 'Umra together).' " Later Abu Bakr I performed the Hajj and the first thing he started with was Tawaf of the Ka'ba and it was not 'Umra alone (but Hajj and 'Umra together). And then 'Umar did the same. Then 'Uthman performed the Hajj and the first thing he started with was Tawaf of the Ka'ba and it was not 'Umra alone. And then Muawiya and 'Abdullah bin 'Umar did the same. I performed Hajj with Ibn Az-Zubair and the first thing he started with was Tawaf of the Ka'ba and it was not 'Umra alone, (but Hajj and 'Umra together). Then I saw the Muhajirin (Emigrants) and Ansar doing the same and it was not 'Umra alone. And the last person I saw doing the same was Ibn 'Umar, and he did not do another 'Umra after finishing the first. Now here is Ibn 'Umar present amongst the people! They neither ask him nor anyone of the previous ones. And all these people, on entering Mecca, would not start with anything unless they had performed Tawaf of the Ka'ba, and would not finish their Ihram. And no doubt, I saw my mother and my aunt, on entering Mecca doing nothing before performing Tawaf of the Ka'ba, and they would not finish their lhram. And my mother informed me that she, her sister, Az-Zubair and such and such persons had assumed lhram for 'Umra and after passing their hands over the Corner (the Black Stone) (i.e. finishing their Umra) they finished their Ihram."


  Vol 2, Book 26, Number 706:

  Narrated 'Urwa:

  I asked 'Aisha : "How do you interpret the statement of Allah,. : Verily! (the mountains) As-Safa and Al-Marwa are among the symbols of Allah, and whoever performs the Hajj to the Ka'ba or performs 'Umra, it is not harmful for him to perform Tawaf between them (Safa and Marwa.) (2.158). By Allah! (it is evident from this revelation) there is no harm if one does not perform Tawaf between Safa and Marwa." 'Aisha said, "O, my nephew! Your interpretation is not true. Had this interpretation of yours been correct, the statement of Allah should have been, 'It is not harmful for him if he does not perform Tawaf between them.' But in fact, this divine inspiration was revealed concerning the Ansar who used to assume lhram for worship ping an idol called "Manat" which they used to worship at a place called Al-Mushallal before they embraced Islam, and whoever assumed Ihram (for the idol), would consider it not right to perform Tawaf between Safa and Marwa.

  When they embraced Islam, they asked Allah's Apostle (p.b.u.h) regarding it, saying, "O Allah's Apostle! We used to refrain from Tawaf between Safa and Marwa." So Allah revealed: 'Verily; (the mountains) As-Safa and Al-Marwa are among the symbols of Allah.' " Aisha added, "Surely, Allah's Apostle set the tradition of Tawaf between Safa and Marwa, so nobody is allowed to omit the Tawaf between them." Later on I ('Urwa) told Abu Bakr bin 'Abdur-Rahman (of 'Aisha's narration) and he said, 'i have not heard of such information, but I heard learned men saying that all the people, except those whom 'Aisha mentioned and who used to assume lhram for the sake of Manat, used to perform Tawaf between Safa and Marwa.

  When Allah referred to the Tawaf of the Ka'ba and did not mention Safa and Marwa in the Quran, the people asked, 'O Allah's Apostle! We used to perform Tawaf between Safa and Marwa and Allah has revealed (the verses concerning) Tawaf of the Ka'ba and has not mentioned Safa and Marwa. Is there any harm if we perform Tawaf between Safa and Marwa?' So Allah revealed: "Verily As-Safa and Al-Marwa are among the symbols of Allah." Abu Bakr said, "It seems that this verse was revealed concerning the two groups, those who used to refrain from Tawaf between Safa and Marwa in the Pre-lslamic Period of ignorance and those who used to perform the Tawaf then, and after embracing Islam they refrained from the Tawaf between them as Allah had enjoined Tawaf of the Ka'ba and did not mention Tawaf (of Safa and Marwa) till later after mentioning the Tawaf of the Ka'ba.'


  Vol 2, Book 26, Number 707:

  Narrated Nafi':

  Ibn 'Umar said, "When Allah's Apostle performed the first Tawaf he did Ramal in the first three rounds and then walked in the remaining four rounds (of Tawaf of the Ka'ba), where as in performing Tawaf between Safa and Marwa he used to run in the midst of the rain-water passage," I asked Nafi', "Did 'Abdullah (bin 'Umar) use to walk steadily on reaching the Yemenite Corner?" He replied, "No, unless people were crowded at the Corner; otherwise he would not leave it without touching it."


  Vol 2, Book 26, Number 708:

  Narrated 'Amr bin Dinar:

  We asked Ibn 'Umar whether a man who, while performing 'Umra, had performed Tawaf of the Ka'ba; and had not yet performed Tawaf between Safa and Marwa, could have sexual relation with his wife, Ibn 'Umar replied "The Prophet (p.b.u.h) reached Mecca and performed the seven rounds (of Tawaf) of the Ka'ba and then offered a two-Rakat prayer behind Maqam ibrahim and then performed the seven rounds (of Tawaf) between Safa and Marwa." He added, "Verily! In Allah's Apostle (p.b.u.h) you have a good example." We asked Jabir bin 'Abdullah (the same question) and he said, "He (that man) should not come near (his wife) till he has completed Tawaf between Safa and Marwa."


  Vol 2, Book 26, Number 709:

  Narrated 'Amr bin Dinar:

  I heard Ibn 'Umar saying, "The Prophet arrived at Mecca and performed Tawaf of the Ka'ba and then offered a two-Rakat prayer and then performed Tawaf between Safa and Marwa." Ibn 'Umar then recited (the verse): "Verily! In Allah's Apostle (p.b.u.h) you have a good example. "


  Vol 2, Book 26, Number 710:

  Narrated 'Asim:

  I asked Anas bin Malik: "Did you use to dislike to perform Tawaf between Safa and Marwa?" He said, "Yes, as it was of the ceremonies of the days of the Pre-lslamic period of ignorance, till Allah revealed: 'Verily! (The two mountains) As-Safa and Al-Marwa are among the symbols of Allah. It is therefore no sin for him who performs the pilgrimage to the Ka'ba, or performs 'Umra, to perform Tawaf between them.' " (2.158)


  Vol 2, Book 26, Number 711:

  Narrated Ibn Abbas:

  Allah's Apostle performed Tawaf of the Ka'ba and the Sa'i of Safa and Marwa so as to show his strength to the pagans.


  Vol 2, Book 26, Number 712:

  Narrated 'Aisha:

  I was menstruating when I reached Mecca. So, I neither performed Tawaf of the Ka'ba, nor the Tawaf between Safa and Marwa. Then I informed Allah's Apostle about it. He replied, "Perform all the ceremonies of Hajj like the other pilgrims, but do not perform Tawaf of the Ka'ba till you get clean (from your menses)."


  Vol 2, Book 26, Number 713:

  Narrated Jabir bin 'Abdullah:

  The Prophet and his companions assumed Ihram for Hajj and none except the Prophet (p.b.u.h) and Talha had the Hadi (sacrifice) with them. 'Ali arrived from Yemen and had a Hadi with him. 'Ali said, "I have assumed Ihram for what the Prophet has done." The Prophet ordered his companions to perform the 'Umra with the lhram which they had assumed, and after finishing Tawaf (of Ka'ba, Safa and Marwa) to cut short their hair, and to finish their lhram except those who had Hadi with them. They (the people) said, "How can we proceed to Mina (for Hajj) after having sexual relations with our wives?" When that news reached the Prophet he said, "If I had formerly known what I came to know lately, I would not have brought the Hadi with me. Had there been no Hadi with me, I would have finished the state of lhram." 'Aisha got her menses, so she performed all the ceremonies of Hajj except Tawaf of the Ka'ba, and when she got clean (from her menses), she performed Tawaf of the Ka'ba. She said, "O Allah's Apostle! (All of you) are returning with the Hajj and 'Umra, but I am returning after performing Hajj only." So the Prophet ordered 'Abdur-Rahman bin Abu Bakr to accompany her to Tan'im and thus she performed the 'Umra after the Hajj.


  Vol 2, Book 26, Number 714:

  Narrated Hafsa:

  (On 'Id) We used to forbid our virgins to go out (for 'Id prayer). A lady came and stayed at the Palace of Bani Khalaf. She mentioned that her sister was married to one of the companions of Allah's Apostle who participated in twelve Ghazawats along with Allah's Apostle and her sister was with him in six of them. She said, "We used to dress the wounded and look after the patients." She (her sister) asked Allah's Apostle , "Is there any harm for a woman to stay at home if she doesn't have a veil?" He said, "She should cover herself with the veil of her companion and she should take part in the good deeds and in the religious gatherings of the believers." When Um 'Atiyya came, I asked her. "Did you hear anything about that?" Um 'Atiyya said, "Bi Abi" and she never mentioned the name of Allah's Apostle without saying "Bi Abi" (i.e. 'Let my father be sacrificed for you'). We asked her, "Have you heard Allah's Apostle saying so and so (about women)?" She replied in the affirmative and said, "Let my father be sacrificed for him. He told us that unmarried mature virgins who stay often screened or unmarried young virgins and mature girls who stay often screened should come out and take part in the good deeds and in the religious gatherings of the believers. But the menstruating women should keep away from the Musalla (praying place)." I asked her, "The menstruating women?" She replied, "Don't they present themselves at 'Arafat and at such and such places?"


  Vol 2, Book 26, Number 715:

  Narrated 'Abdul 'Aziz bin Rufai:

  I asked Anas bin Malik, "Tell me what you remember from Allah's Apostle (regarding these questions): Where did he offer the Zuhr and 'Asr prayers on the day of Tarwiya (8th day of Dhul-Hajja)?" He relied, "(He offered these prayers) at Mina." I asked, "Where did he offer the 'Asr prayer on the day of Nafr (i.e. departure from Mina on the 12th or 13th of Dhul-Hijja)?" He replied, "At Al-Abtah," and then added, "You should do as your chiefs do."


  Vol 2, Book 26, Number 716:

  Narrated 'Abdul 'Aziz:

  I went out to Mina on the day of Tarwiya and met Anas going on a donkey. I asked him, "Where did the Prophet offer the Zuhr prayer on this day?" Anas replied, "See where your chiefs pray and pray similarly."


  Vol 2, Book 26, Number 717:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar :

  Allah's Apostle offered a two-Rakat prayer at Mina. Abu Bakr, 'Umar and 'Uthman, (during the early years of his caliphate) followed the same practice.


  Vol 2, Book 26, Number 718:

  Narrated Haritha bin Wahab Al-Khuza'i:

  The Prophet led us in a two-Rakat prayer at Mina although our number was more than ever and we were in better security than ever.


  Vol 2, Book 26, Number 719:

  Narrated 'Abdullah bin Masud:

  I offered (only a) two Rakat prayer with the Prophet (at Mina), and similarly with Abu Bakr and with 'Umar, and then you d offered in opinions. Wish that I would be lucky enough to have two of the four Rakat accepted (by Allah).


  Vol 2, Book 26, Number 720:

  Narrated Um Al-Fadl:

  The people doubted whether the Prophet was observing the fast on the Day of 'Arafat, so I sent something for him to drink and he drank it.


  Vol 2, Book 26, Number 721:

  Narrated Muhammad bin Abu Bakr Al-Thaqafi:

  I asked Anas bin Malik while we were proceeding from Mina to 'Arafat, "What do you use to do on this day when you were with Allah's Apostle ?" Anas said, "Some of us used to recite Talbiya and nobody objected to that, and others used to recite Takbir and nobody objected to that."


  Vol 2, Book 26, Number 722:

  Narrated Salim:

  'Abdul Malik wrote to Al-Hajjaj that he should not differ from Ibn 'Umar during Hajj. On the Day of 'Arafat, when the sun declined at midday, Ibn 'Umar came along with me and shouted near Al-Hajjaj's cotton (cloth) tent. Al-Hajjaj came Out, wrapping himself with a waist-sheet dyed with safflower, and said, "O Abu Abdur-Rahman! What is the matter?" He said, If you want to follow the Sunna (the tradition of the Prophet (p.b.u.h) ) then proceed (to 'Arafat)." Al-Hajjaj asked, "At this very hour?" Ibn 'Umar said, "Yes." He replied, "Please wait for me till I pour some water over my head (i.e. take a bath) and come out." Then Ibn 'Umar dismounted and waited till Al-Hajjaj came out. So, he (Al-Hajjaj) walked in between me and my father (Ibn 'Umar). I said to him, "If you want to follow the Sunna then deliver a brief sermon and hurry up for the stay at 'Arafat." He started looking at 'Abdullah (Ibn 'Umar) (inquiringly), and when 'Abdullah noticed that, he said that he had told the truth.


  Vol 2, Book 26, Number 723:

  Narrated Um Al-Fadl bint Al Harith:

  On the day of 'Arafat, some people who were with me, differed about the fasting of the Prophet (p.b.u.h) some said that he was fasting while others said that he was not fasting. So I sent a bowl full of milk to him while he was riding his camel, and he drank that milk.


  Vol 2, Book 26, Number 724:

  Narrated Salim bin 'Abdullah bin 'Umar:

  'Abdul-Malik bin Marwan wrote to Al-Hajjaj that he should follow 'Abdullah bin 'Umar in all the ceremonies of Hajj. So when it was the Day of 'Arafat (9th of Dhul-Hajja), and after the sun has deviated or has declined from the middle of the sky, I and Ibn 'Umar came and he shouted near the cotton (cloth) tent of Al-Hajjaj, "Where is he?" Al-Hajjaj came out. Ibn 'Umar said, "Let us proceed (to 'Arafat)." Al-Hajjaj asked, "Just now?" Ibn 'Umar replied, "Yes." Al-Hajjaj said, "Wait for me till I pour water on me (i.e. take a bath)." So, Ibn 'Umar dismounted (and waited) till Al-Hajjaj came out. He was walking between me and my father. I informed Al-Hajjaj, "If you want to follow the Sunna today, then you should shorten the sermon and then hurry up for the stay (at 'Arafat)." Ibn 'Umar said, "He (Salim) has spoken the truth."


  Vol 2, Book 26, Number 725:

  Narrated Muhammad bin Jubair bin Mut'im:

  My father said, "(Before Islam) I was looking for my camel .." The same narration is told by a different sub-narrator. Jubair bin Mut'im said, "My camel was lost and I went out in search of it on the day of 'Arafat, and I saw the Prophet standing in 'Arafat. I said to myself: By Allah he is from the Hums (literally: strictly religious, Quraish were called so, as they used to say, 'We are the people of Allah we shall not go out of the sanctuary). What has brought him here?"


  Vol 2, Book 26, Number 726:

  Narrated 'Urwa:

  During the pre-lslamic period of Ignorance, the people used to perform Tawaf of the Ka'ba naked except the Hums; and the Hums were Quraish and their offspring. The Hums used to give clothes to the men who would perform the Tawaf wearing them; and women (of the Hums) used to give clothes to the women who would perform the Tawaf wearing them. Those to whom the Hums did not give clothes would perform Tawaf round the Ka'ba naked. Most of the people used to go away (disperse) directly from 'Arafat but they (Hums) used to depart after staying at Al-Muzdalifa. 'Urwa added, "My father narrated that 'Aisha had said, 'The following verses were revealed about the Hums: Then depart from the place whence all the people depart--(2.199) 'Urwa added, "They (the Hums) used to stay at Al-Muzdalifa and used to depart from there (to Mina) and so they were sent to 'Arafat (by Allah's order)."


  Vol 2, Book 26, Number 727:

  Narrated 'Urwa:

  Usama was asked in my presence, "How was the speed of (the camel of) Allah's Apostle while departing from 'Arafat during the Hajjatul Wada?" Usama replied, "The Prophet proceeded on with a modest pace, and when there was enough space he would (make his camel) go very fast."


  Vol 2, Book 26, Number 728:

  Narrated Usama bin Zaid:

  As soon as the Prophet departed from 'Arafat, he went towards the mountain pass, and there he answered the call of) the prayer is ahead of you (i.e. at asked, "O Allah's Apostle! Will you offer the prayer here?" He replied, "(The place of) the prayer is ahead of you (i.e. at Al-Muzdalifa)."


  Vol 2, Book 26, Number 729:

  Narrated Nafi':

  'Abdullah bin 'Umar used to offer the Maghrib and 'Isha' prayers together at Jam' (Al-Muzdalifa). But he used to pass by that mountain pass where Allah's Apostle went, and he would enter it and answer the call of nature and perform ablution, and would not offer any prayer till he had prayed at Jam.'


  Vol 2, Book 26, Number 730:

  Narrated Usama bin Zaid

  rode behind Allah's Apostle from 'Arafat and when Allah's Apostle reached the mountain pass on the left side which is before Al-Muzdalifa he made his camel kneel and then urinated, and then I poured water for his ablution. He performed light ablution and then I said to him: (Is it the time for) the prayer, O Allah's Apostle!" He replied, "The (place of) prayer is ahead of you (i.e. at Al-Muzdalifa)." So Allah's Apostle rode till he reached Al-Muzdalifa and then he offered the prayer (there) . Then in the morning (10th Dhul-Hijja) Al-Faql (bin Abbas) rode behind Allah's Apostle. Kuraib, (a sub-narrator) said that 'Abdullah bin Abbas narrated from Al-Fadl, "Allah's Apostle (p.b.u.h) kept on reciting Talbiya (during the journey) till he reached the Jamra." (Jamrat-al-Aqaba)


  Vol 2, Book 26, Number 731:

  Narrated Ibn Abbas. :

  I proceeded along with the Prophet on the day of 'Arafat (9th Dhul-Hijja). The Prophet heard a great hue and cry and the beating of camels behind him. So he beckoned to the people with his lash, "O people! Be quiet. Hastening is not a sign of righteousness."


  Vol 2, Book 26, Number 732:

  Narrated Usama bin Zaid:

  Allah's Apostle proceeded from 'Arafat and dismounted at the mountainous pass and then urinated and performed a light ablution. I said to him, "(Shall we offer) the prayer?" He replied, "The prayer is ahead of you (i.e. at Al-Muzdalifa)." When he came to Al-Muzdalifa, he performed a perfect ablution. Then Iqama for the prayer was pronounced and he offended the Maghrib prayer and then every person made his camel kneel at his place; and then Iqama for the prayer was pronounced and he offered the ('Isha') prayer and he did not offer any prayer in between them (i.e. Maghrib and 'Isha' prayers).


  Vol 2, Book 26, Number 733:

  Narrated Ibn 'Umar:

  The Prophet offered the Maghrib and 'Isha' prayers together at Jam' (i.e. Al-Muzdalifa) with a separate Iqama for each of them and did not offer any optional prayer in between them or after each of them.


  Vol 2, Book 26, Number 734:

  Narrated Abu Aiyub Al-Ansari :

  Allah's Apostle coffered the Maghrib and 'Isha' prayers together at Al-Muzdalifa.


  Vol 2, Book 26, Number 735:

  Narrated 'Abdur-Rahman bin Yazid:

  'Abdullah;- performed the Hajj and we reached Al-Muzdalifa at or about the time of the 'Isha' prayer. He ordered a man to pronounce the Adhan and Iqama and then he offered the Maghrib prayer and offered two Rakat after it. Then he asked for his supper and took it, and then, I think, he ordered a man to pronounce the Adhan and Iqama (for the 'isha' prayer). ('Amr, a sub-narrator said: The intervening statement 'I think', was said by the sub-narrator Zuhair) (i.e. not by 'Abdu-Rahman). Then 'Abdullah offered two Rakat of 'Isha' prayer. When the day dawned, 'Abdullah said, "The Prophet never offered any prayer at this hour except this prayer at this time and at this place and on this day." 'Abdullah added, "These two prayers are shifted from their actual times -- the Maghrib prayer (is offered) when the people reached Al-Muzdalifa and the Fajr (morning) prayer at the early dawn." 'Abdullah added, "I saw the Prophet doing that."


  Vol 2, Book 26, Number 736:

  Narrated Salim:

  'Abdullah bin 'Umar used to send the weak among his family early to Mina. So they used to depart from Al-Mash'ar Al-Haram (that is Al-Muzdalifa) at night (when the moon had set) and invoke Allah as much as they could, and then they would return (to Mina) before the Imam had started from Al-Muzdalifa to Mina. So some of them would reach Mina at the time of the Fajr prayer and some of them would come later. When they reached Mina they would throw pebbles on the Jamra (Jamrat-al-Aqaba) Ibn 'Umar used to say, "Allah's Apostle gave the permission to them (weak people) to do so."


  Vol 2, Book 26, Number 737:

  Narrated Ibn Abbas :

  Allah's Apostle had sent me from Jam' (i.e. Al-Muzdalifa) at night.


  Vol 2, Book 26, Number 738:

  Narrated Ibn Abbas:

  I as among those whom the Prophet sent on the night of Al-Muzdalifa early being among the weak members of his family.


  Vol 2, Book 26, Number 739:

  Narrated 'Abdullah:

  (the slave of Asma') During the night of Jam', Asma' got down at Al-Muzdalifa and stood up for (offering) the prayer and offered the prayer for some time and then asked, "O my son! Has the moon set?" I replied in the negative and she again prayed for another period and then asked, "Has the moon set?" I replied, "Yes." So she said that we should set out (for Mina), and we departed and went on till she threw pebbles at the Jamra (Jamrat-al-Aqaba) and then she returned to her dwelling place and offered the morning prayer. I asked her, "O you! I think we have come (to Mina) early in the night." She replied, "O my son! Allah's Apostle gave permission to the women to do so."


  Vol 2, Book 26, Number 740:

  Narrated 'Aisha :

  Sauda asked the permission of the Prophet to leave earlier at the night of Jam', and she was a fat and very slow woman. The Prophet gave her permission.


  Vol 2, Book 26, Number 741:

  Narrated 'Aisha:

  We got down at Al-Muzdalifa and Sauda asked the permission of the Prophet to leave (early) before the rush of the people. She was a slow woman and he gave her permission, so she departed (from Al-Muzdalifa) before the rush of the people. We kept on staying at Al-Muzdalifa till dawn, and set out with the Prophet but (I suffered so much that) I wished I had taken the permission of Allah's Apostle as Sauda had done, and that would have been dearer to me than any other happiness.


  Vol 2, Book 26, Number 742:

  Narrated Abdullah:

  I never saw the Prophet offering any prayer not at its stated time except two; he prayed the Maghrib and the 'Isha' together and he offered the morning prayer before its usual time.


  Vol 2, Book 26, Number 743:

  Narrated 'Abdur-Rahman bin Yazid

  I went out with 'Abdullah , to Mecca and when we proceeded to am' he offered the two prayers (the Maghrib and the 'Isha') together, making the Adhan and Iqama separately for each prayer. He took his supper in between the two prayers. He offered the Fajr prayer as soon as the day dawned. Some people said, "The day had dawned (at the time of the prayer)," and others said, "The day had not dawned." 'Abdullah then said, "Allah's Apostle said, 'These two prayers have been shifted from their stated times at this place only (at Al-Muzdalifa); first: The Maghrib and the 'Isha'. So the people should not arrive at Al-Muzdalifa till the time of the 'Isha' prayer has become due. The second prayer is the morning prayer which is offered at this hour.' " Then 'Abdullah stayed there till it became a bit brighter. He then said, "If the chief of the believers hastened onwards to Mina just now, then he had indeed followed the Sunna." I do not know which proceeded the other, his ('Abdullah's) statement or the departure of 'Uthman . Abdullah was reciting Talbiya till he threw pebbles at the Jamrat-al-'Aqaba on the Day of Nahr (slaughtering) (that is the 10th of Dhul-Hijja).


  Vol 2, Book 26, Number 744:

  Narrated 'Amr bin Maimun:

  I saw 'Umar, offering the Fajr (morning) prayer at Jam'; then he got up and said, "The pagans did not use to depart (from Jam') till the sun had risen, and they used to say, 'Let the sun shine on Thabir (a mountain).' But the Prophet contradicted them and departed from Jam' before sunrise."


  Vol 2, Book 26, Number 745:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet made Al-Faql ride behind him, and Al-Fadl informed that he (the Prophet ) kept on reciting Talbiya till he did the Rami of the Jamra. (Jamrat-al-Aqaba.)


  Vol 2, Book 26, Number 746:

  Narrated 'Ubaidullah bin 'Abdullah:

  Ibn Abbas said, "Usama bin Zaid rode behind the Prophet from 'Arafat to Al-Muzdalifa; and then from Al-Muzdalifa to Mina, Al-Fadl rode behind him." He added, "Both of them (Usama and Al-Fadl) said, 'The Prophet was constantly reciting Talbiya till he did Rami of the Jamarat-al-'Aqaba."


  Vol 2, Book 26, Number 747:

  Narrated Abu Jamra:

  I asked Ibn Abbas about Hajj-at-Tamattu'. He ordered me to perform it. I asked him about the Hadi (sacrifice). He said, "You have to slaughter a camel, a cow or a sheep, or you may share the Hadi with the others." It seemed that some people disliked it (Hajj-at-Tamattu). I slept and dreamt as if a person was announcing: "Hajj Mabrur and accepted Mut'ah (Hajj-At-Tamattu')" I went to Ibn Abbas and narrated it to him. He said, "Allah is Greater. (That was) the tradition of Abu Al-Qasim (i.e. Prophet). Narrated Shu'ba that the call in the dream was. "An accepted 'Umra and Hajj-Mabrur. "


  Vol 2, Book 26, Number 748:

  Narrated Abu Hurairah' :

  Allah's Apostle (p.b.u.h) saw a man driving his Badana (sacrificial camel). He said, "Ride on it." The man said, "It is a Badana." The Prophet said, "Ride on it." He (the man) said, "It is a Badana." The Prophet said, "Ride on it." And on the second or the third time he (the Prophet ) added, "Woe to you."


  Vol 2, Book 26, Number 749:

  Narrated Anas:

  The Prophet saw a man driving a Badana. He said, "Ride on it." The man replied, "It is a Badana." The Prophet said (again), "Ride on it." He (the man) said, "It is a Badana." The Prophet said thrice, "Ride on it."


  Vol 2, Book 26, Number 750:

  Narrated Ibn 'Umar:

  During the last Hajj (Hajj-al-Wada') of Allah's Apostle he performed 'Umra and Hajj. He drove a Hadi along with him from Dhul-Hulaifa. Allah's Apostle started by assuming Ihram for'Umra and Hajj. And the people, too, performed the 'Umra and Hajj along with the Prophet. Some of them brought the Hadi and drove it along with them, while the others did not. So, when the Prophet arrived at Mecca. he said to the people, "Whoever among you has driven the Hadi, should not finish his Ihram till he completes his Hajj. And whoever among you has not (driven) the Hadi with him, should perform Tawaf of the Ka'ba and the Tawaf between Safa and Marwa, then cut short his hair and finish his Ihram, and should later assume Ihram for Hajj; but he must offer a Hadi (sacrifice); and if anyone cannot afford a Hadi, he should fast for three days during the Hajj and seven days when he returns home. The Prophet performed Tawaf of the Ka'ba on his arrival (at Mecca); he touched the (Black Stone) corner first of all and then did Ramal (fast walking with moving of the shoulders) during the first three rounds round the Ka'ba, and during the last four rounds he walked. After finishing Tawaf of the Ka'ba, he offered a two Rakat prayer at Maqam Ibrahim, and after finishing the prayer he went to Safa and Marwa and performed seven rounds of Tawaf between them and did not do any deed forbidden because of Ihram, till he finished all the ceremonies of his Hajj and sacrificed his Hadi on the day of Nahr (10th day of Dhul-Hijja). He then hastened onwards (to Mecca) and performed Tawaf of the Ka'ba and then everything that was forbidden because of Ihram became permissible. Those who took and drove the Hadi with them did the same as Allah's Apostle did.


  Vol 2, Book 26, Number 751:

  Narrated Nafi':

  'Abdullah (bin 'Abdullah) bin 'Umar said to his father, "Stay here, for I am afraid that it (affliction between Ibn Zubair and Al-Hajjaj) might prevent you from reaching the Ka'ba." Ibn 'Umar said, "(In this case) I would do the same as Allah's Apostle did, and Allah has said, 'Verily, in Allah's Apostle, you have a good example (to follow).' So, I make you, people, witness that I have made 'Umra compulsory for me." So he assumed lhram for' Umra. Then he went out and when he reached Al-Baida', he assumed Ihram for Hajj and 'Umra (together) and said, "The conditions (requisites) of Hajj and 'Umra are the same." He, then brought a Hadi from Qudaid. Then he arrived (at Mecca) and performed Tawaf (between Safa and Marwa) once for both Hajj and 'Umra and did not finish the lhram till he had finished both Hajj and 'Umra.


  Vol 2, Book 26, Number 752:

  Narrated Al-Miswar bin Makhrama and Marwan:

  The Prophet set out from Medina with over one thousand of his companions (at the time of the Treaty of Hudaibiya) and when they reached Dhul-Hulaifa, the Prophet garlanded his Hadi and marked it and assumed Ihram for 'Umra.


  Vol 2, Book 26, Number 753:

  Narrated 'Aisha:

  I twisted with my own hands the garlands for the Budn of the Prophet who garlanded and marked them, and then made them proceed to Mecca; Yet no permissible thing was regarded as illegal for him then.


  Vol 2, Book 26, Number 754:

  Narrated Hafsa:

  I said, "O Allah's Apostle! What is wrong with the people, they have finished their Ihram but you have not?" He said, "I matted my hair and I have garlanded my Hadi, so I will not finish my Ihram till I finished my Hajj ."


  Vol 2, Book 26, Number 755:

  Narrated 'Aisha:

  Allah's Apostle used to send the Hadi from Medina and I used to twist the garlands for his Hadi and he did not keep away from any of these things which a Muhrim keeps away from.


  Vol 2, Book 26, Number 756:

  Narrated 'Aisha:

  I twisted the garlands for the Hadis of the Prophet and then he marked and garlanded them (or I garlanded them) and then made them proceed to the Ka'ba but he remained in Medina and no permissible thing was regarded as illegal for him then .


  Vol 2, Book 26, Number 757:

  Narrated 'Abdullah bin Abu Bakr bin 'Amr bin Hazm

  that 'Amra bint 'Abdur-Rahman had told him, "Zaid bin Abu Sufyan wrote to 'Aisha that 'Abdullah bin Abbas had stated, 'Whoever sends his Hadi (to the Ka'ba), all the things which are illegal for a (pilgrim) become illegal for that person till he slaughters it (i.e. till the 10th of Dhul-Hijja).' " 'Amra added, 'Aisha said, 'It is not like what Ibn Abbas had said: I twisted the garlands of the Hadis of Allah's Apostle with my own hands. Then Allah's Apostle put them round their necks with his own hands, sending them with my father; Yet nothing permitted by Allah was considered illegal for Allah's Apostle till he slaughtered the Hadis.' "


  Vol 2, Book 26, Number 758:

  Narrated 'Aisha:

  Once the Prophet sent sheep as Hadi.


  Vol 2, Book 26, Number 759:

  Narrated 'Aisha:

  I used to make the garlands for (the Hadis of) the Prophet and he would garland the sheep (with them) and would stay with his family as a non-Muhrim.


  Vol 2, Book 26, Number 760:

  Narrated Aisha:

  I used to twist the garlands for the sheep of the Prophet and he would send them (to the Ka'ba), and stay as a non-Muhrim.


  Vol 2, Book 26, Number 761:

  Narrated 'Aisha:

  I twisted (the garlands) for the Hadis of the Prophet before he assumed Ihram.


  Vol 2, Book 26, Number 762:

  Narrated 'Aisha:

  I twisted the garlands of the Hadis from the wool which was with me.


  Vol 2, Book 26, Number 763:

  Narrated 'Ikrima:

  Abu Hurairah said, "The Prophet saw a man driving a Badana (sacrificial camel). The Prophet (p.b.u.h) said (to him), 'Ride on it.' He replied, 'It is a Badana.' The Prophet again said, 'Ride on it!' Abu Hurairah added, 'Then I saw that man riding it, showing obedience to the Prophet (p.b.u.h), and a shoe was (hanging) from its neck.' "


  Vol 2, Book 26, Number 764:

  Narrated Abu Hurairah:

  From the Prophet: (as above).


  Vol 2, Book 26, Number 765:

  Narrated 'Ali:

  Allah's Apostle ordered me to give in charity the skin and the coverings of the Budn which I had slaughtered.


  Vol 2, Book 26, Number 766:

  Narrated Nafi':

  Ibn 'Umar intended to perform Hajj in the year of the Hajj of Al-Harawriya during the rule of Ibn Az-Zubair. Some people said to him, "It is very likely that there will be a fight among the people, and we are afraid that they might prevent you (from performing Hajj)." He replied, "Verily, in Allah's Apostle there is a good example for you (to follow). In this case I would do the same as he had done. I make you witness that I have intended to perform 'Umra." When he reached Al-Baida', he said, "The conditions for both Hajj and 'Umra are the same. I make you witness that I have intended to perform Hajj along with 'Umra." After that he took a garlanded Hadi (to Mecca) which he bought (on the way). When he reached (Mecca), he performed Tawaf of the Ka'ba and of Safa (and Marwa) and did not do more than that. He did not make legal for himself the things which were illegal for a Muhrim till it was the Day of Nahr (sacrifice), when he had his head shaved and slaughtered (the sacrifice) and considered sufficient his first Tawaf (between Safa and Marwa), as a (Sa'i) for his Hajj and 'Umra both. He then said, "The Prophet used to do like that."


  Vol 2, Book 26, Number 767:

  Narrated 'Amra bint 'AbdurRahman:

  I heard 'Aisha saying, "Five days before the end of Dhul-Qa'ada we set out from Medina in the company of Allah's Apostle with the intention of performing Hajj only. When we approached Mecca, Allah's Apostle ordered those who had no Hadi with them to finish their lhram after performing Tawaf of the Ka'ba and (Sa'i) and between Safa and Marwa." 'Aisha added, "On the day of Nahr (slaughtering of sacrifice) beef was brought to us. I asked, 'What is this?' The reply was, 'Allah's Apostle (p.b.u.h) has slaughtered (sacrifices) on behalf of his wives.' "


  Vol 2, Book 26, Number 768:

  Narrated Nafi':

  'Abdullah (bin 'Umar), used to slaughter (his sacrifice) at the Manhar. ('Ubaidullah, a sub-narrator said, "The Manhar of Allah's Apostle.")


  Vol 2, Book 26, Number 769:

  Narrated Nafi':

  Ibn 'Umar used to send his Hadi from Jam' (to Mina) in the last third of the night with the pilgrims amongst whom there were free men and slaves, till it was taken into the Manhar (slaughtering place) of the Prophet .


  Vol 2, Book 26, Number 770:

  Narrated Sahl bin Bakkar:

  The narration of Anas abridged, saying, "The Prophet slaughtered seven Budn (camels) while standing, with his own hands. On the day of 'Id-ul-Adha he slaughtered (sacrificed) two horned rams, black and white in color.


  Vol 2, Book 26, Number 771:

  Narrated Zaid bin Jubair:

  I saw Ibn 'Umar passing by a man who had made his Badana sit to slaughter it. Ibn 'Umar said, "Slaughter it while it is standing with one leg tied up as is the tradition of Muhammad."


  Vol 2, Book 26, Number 772:

  Narrated Anas :

  The Prophet offered four Rakat of Zuhr prayer at Medina; and two Rakat of 'Asr prayer at Dhul-hulaifa and spent the night there and when (the day) dawned, he mounted his Mount and started saying, "None has the right to be worshipped but Allah, and Glorified be Allah." When he reached Al-Baida' he recited Talbiya for both Hajj and 'Umra. And when he arrived at Mecca, he ordered them (his companions) to finish their Ihram. The Prophet slaughtered seven Budn (camel) with his own hands while the camels were standing He also sacrificed two horned rams (black and white in color) at Medina.


  Vol 2, Book 26, Number 773:

  Narrated Anas bin Malik:

  The Prophet (p.b.u.h) offered four Rakat of Zuhr prayer at Medina and two Rakat of 'Asr prayer at Dhul-Hulaifa. Narrated Aiyub: "A man said: Anas said, "Then he (the Prophet passed the night there till dawn and then he offered the morning (Fajr) prayer, and mounted his Mount and when it arrived at Al-Baida' he assumed Ihram for both 'Umra and Hajj."


  Vol 2, Book 26, Number 774:

  Narrated 'Ali:

  The Prophet sent me to supervise the (slaughtering of) Budn (Hadi camels) and ordered me to distribute their meat, and then he ordered me to distribute their covering sheets and skins. 'All added, "The Prophet ordered me to supervise the slaughtering (of the Budn) and not to give anything (of their bodies) to the butcher as wages for slaughtering."


  Vol 2, Book 26, Number 775:

  Narrated 'Ali:

  The Prophet ordered me to supervise the (slaughtering) of Budn (Hadi camel) and to distribute their meat, skins and covering sheets in charity and not to give anything (of their bodies) to the butcher as wages for slaughtering.


  Vol 2, Book 26, Number 776:

  Narrated 'Ali:

  The Prophet offered one hundred Budn as Hadi and ordered me to distribute their meat (in charity) and I did so. Then he ordered me to distribute their covering sheets in charity and I did so. Then he ordered me to distribute their skins in charity and I did so.


  Vol 2, Book 26, Number 777:

  Narrated Ibn Juraij:

  'Ata' said, "I heard Jabir bin 'Abdullah saying, 'We never ate the meat of the Budn for more than three days of Mina. Later, the Prophet gave us permission by saying: 'Eat and take (meat) with you. So we ate (some) and took (some) with us.' " I asked 'Ata', "Did Jabir say (that they went on eating the meat) till they reached Medina?" 'Ata' replied, "No."


  Vol 2, Book 26, Number 778:

  Narrated 'Amra:

  I heard 'Aisha saying, "We set out (from Medina) along with Allah's Apostle five days before the end of Dhul-Qa'da with the intention of performing Hajj only. When we approached Mecca, Allah's Apostle ordered those who had no Hadi along with them to finish the lhram after performing Tawaf of the Ka'ba, (Safa and Marwa). 'Aisha added, "Beef was brought to us on the Day of Nahr and I said, 'What is this?' Somebody said, 'The Prophet has slaughtered (cows) on behalf of his wives.' "


  Vol 2, Book 26, Number 779:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet was asked about a person who had his head shaved before slaughtering (his Hadi) (or other similar ceremonies of Hajj). He replied, "There is no harm, there is no harm."


  Vol 2, Book 26, Number 780:

  Narrated Ibn Abbas:

  A man said to the Prophet "I performed the Tawaf-al-Ifada before the Rami (throwing pebbles at the Jamra)." The Prophet replied, "There is no harm." The man said, "I had my head shaved before slaughtering." The Prophet replied, "There is no harm." He said, "I have slaughtered the Hadi before the Rami." The Prophet replied, "There is no harm."


  Vol 2, Book 26, Number 781:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet was asked by a man who said, "I have done the Rami in the evening." The Prophet replied, "There is no harm in it." Another man asked, "I had my head shaved before the slaughtering." The Prophet replied, "There is no harm in it."


  Vol 2, Book 26, Number 782:

  Narrated Abu Musa:

  came upon Allah's Apostle when he was at Al-Bat-ha. He asked me, "Have you intended to perform the Hajj?" I replied in the affirmative. He asked, "For what have you assumed lhram?" I replied," I have assumed Ihram with the same intention as that of the Prophet ." The Prophet said, "You have done well! Go and perform Tawaf round the Ka'ba and between Safa and Marwa." Then I went to one of the women of Bani Qais and she took out lice from my head. Later, I assumed the Ihram for Hajj. So, I used to give this verdict to the people till the caliphate of 'Umar. When I told him about it, he said, "If we take (follow) the Holy Book, then it orders us to complete Hajj and 'Umra (Hajj-at-Tamattu') and if we follow the tradition of Allah's Apostle then Allah's Apostle did not finish his lhram till the Hadi had reached its destination (had been slaughtered). (i.e. Hajj-al-Qiran). (See Hadith No. 630)


  Vol 2, Book 26, Number 783:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Hafsa said, "O Allah's Apostle! What is wrong with the people; they finished their Ihram after performing 'Umra, but you have not finished it after your 'Umra?" He replied, "I matted my hair and have garlanded my Hadi. So, I cannot finish my Ihram till I slaughter (my Hadi). "


  Vol 2, Book 26, Number 784:

  Narrated Ibn 'Umar:

  Allah's Apostle (p.b.u.h) (got) his head shaved after performing his Hajj.


  Vol 2, Book 26, Number 785:

  Narrated Abdullah bin Umar:

  Allah's Apostle said, "O Allah! Be merciful to those who have their head shaved." The people said, "O Allah's Apostle! And (invoke Allah for) those who get their hair cut short." The Prophet said, "O Allah! Be merciful to those who have their head shaved." The people said, "O Allah's Apostle! And those who get their hair cut short." The Prophet said (the third time), "And to those who get their hair cut short." Nafi' said that the Prophet had said once or twice, "O Allah! Be merciful to those who get their head shaved," and on the fourth time he added, "And to those who have their hair cut short."


  Vol 2, Book 26, Number 786:

  Narrated Abu Hurairah:

  Allah's Apostle said, "O Allah! Forgive those who get their heads shaved." The people asked. "Also those who get their hair cut short?" The Prophet said, "O Allah! Forgive those who have their heads shaved." The people said, "Also those who get their hair cut short?" The Prophet (invoke Allah for those who have their heads shaved and) at the third time said, "also (forgive) those who get their hair cut short."


  Vol 2, Book 26, Number 787:

  Narrated 'Abdullah:

  The Prophet and some of his companions got their heads shaved and some others got their hair cut short. Narrated Muawiya: I cut short the hair of Allah's Apostle with a long blade.


  Vol 2, Book 26, Number 788:

  Narrated Ibn Abbas:

  When the Prophet came to Mecca, he ordered his Companions to perform Tawaf round the Ka'ba and between Safa and Marwa, to finish their Ihram and get their hair shaved off or cut short.


  Vol 2, Book 26, Number 789:

  Narrated 'Aisha:

  We performed Hajj with the Prophet and performed Tawaf-al-ifada on the Day of Nahr (slaughtering). Safiya got her menses and the Prophets desired from her what a husband desires from his wife. I said to him, "O Allah's Apostle! She is having her menses." He said, "Is she going to detain us?" We informed him that she had performed Tawaf-al-Ifada on the Day of Nahr. He said, "(Then you can) depart."


  Vol 2, Book 26, Number 790:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet was asked about the slaughtering, shaving (of the head), and the doing of Rami before or after the due times. He said, "There is no harm in that."


  Vol 2, Book 26, Number 791:

  Narrated Ibn Abbas:

  The Prophet was asked (as regards the ceremonies of Hajj) at Mina on the Day of Nahr and he replied that there was no harm. Then a man said to him, "I got my head shaved before slaughtering." He replied, "Slaughter (now) and there is no harm in it." (Another) man said, "I did the Rami (of the Jimar) after midday." The Prophet replied, "There was no harm in it."


  Vol 2, Book 26, Number 792:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr :

  Allah's Apostle stopped (for a while near the Jimar at Mina) during his last Hajj and the people started asking him questions. A man said, "Ignorantly I got my head shaved before slaughtering." The Prophet replied, "Slaughter (now) and there is no harm in it." Another man said, "Unknowingly I slaughtered the Hadi before doing the Rami." The Prophet said, "Do Rami now and there is no harm in it." So, on that day, when the Prophet was asked about anything (about the ceremonies of Hajj) done before or after (its stated time) his reply was, "Do it (now) and there is no harm."


  Vol 2, Book 26, Number 793:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'As:

  I witnessed the Prophet when he was delivering the sermon on the Day of Nahr. A man stood up and said, "I thought that such and such was to be done before such and such. I got my hair shaved before slaughtering." (Another said), "I slaughtered the Hadi before doing the Rami." So, the people asked about many similar things. The Prophet said, "Do it (now) and there is no harm in all these cases." Whenever the Prophet was asked about anything on that day, he replied, "Do it (now) and there is no harm in it."


  Vol 2, Book 26, Number 794:

  Narrated 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'As:

  Allah's Apostle stopped while on his she-camel (the subnarrator then narrated the Hadith as above, i.e. 793).


  Vol 2, Book 26, Number 795:

  Narrated 'Ikrima:

  Ibn Abbas said: "Allah's Apostle delivered a sermon on the Day of Nahr, and said, 'O people! (Tell me) what is the day today?' The people replied, 'It is the forbidden (sacred) day.' He asked again, 'What town is this?' They replied, 'It is the forbidden (Sacred) town.' He asked, 'Which month is this?' They replied, 'It is the forbidden (Sacred) month.' He said, 'No doubt! Your blood, your properties, and your honor are sacred to one another like the sanctity of this day of yours, in this (sacred) town (Mecca) of yours, in this month of yours.' The Prophet repeated his statement again and again. After that he raised his head and said, 'O Allah! Haven't conveyed (Your Message) to them'. Haven't I conveyed Your Message to them?' " Ibn Abbas added, "By Him in Whose Hand my soul is, the following was his will (Prophet's will) to his followers:--It is incumbent upon those who are present to convey this information to those who are absent Beware don't renegade (as) disbelievers (turn into infidels) after me, Striking the necks (cutting the throats) of one another.' "


  Vol 2, Book 26, Number 796:

  Narrated Ibn Abbas:

  I heard the Prophet delivering a sermon at 'Arafat.


  * Vol 2, Book 26, Number 797:

  Narrated Abu Bakra:

  De profeet gaf een preek op de dag van Nahr. Hij zei; “Weten jullie wat voor dag het is?” We zeiden: “Allah en Zijn Boodschapper weten het beste”. Hij bleef stil totdat wij dachten dat hij een ander naam voor die dag zou geven. Hij zei: ”Is het niet de dag van Nahr?” Wij zeiden: “Ja, het is”. Hij vroeg verder: “Welke maand is dit?” Wij zeiden: “Allah en Zijn boodschapper weten het beste”. Hij bleef stil totdat wij dachten dat hij een ander naam zou geven. Hij zei toen: “Is het niet de maand van Dhul-Hijja?” Wij antwoordden: “Ja, het is”. Hij vroeg verder: “Welke stad is deze?” Wij antwoordden: “Allah en Zijn boodschapper weten het beste”. Hij bleef stil totdat wij dachten dat hij een ander naam zou geven. Hij zei toen: “Is het niet het verboden (heilig) stad (Mekka)?” Wij zeiden: “Ja, het is”. Hij zei: “Geen twijfel, jullie bloed en jullie eigendommen zijn heilig voor elkander zoals de heiligheid op deze dag van jullie, in deze maand van jullie, in deze stad van jullie, totdat de dag die jullie je Heer zullen ontmoeten. Geen twijfel! Heb ik jullie de boodschap van Allah aan jullie niet overgebracht?” Ze zeiden: “Ja”. Hij zei: “O Allah! Wees getuige. Het is daarom een verplichting voor degenen die aanwezig zijn om het over te brengen aan degenen die afwezig zijn, omdat de geïnformeerde kan het mogelijk beter begrijpen (van wat ik zei) en is beter voor het aanwezige publiek, die het overbrengt aan hem. Kijk uit! Gedragen jullie niet als ongelovigen na mij door de keel van een ander door te snijden”.


  Vol 2, Book 26, Number 798:

  Narrated Ibn 'Umar:

  At Mina, the Prophet (p.b.u.h) said, "Do you know what is the day today?" The people replied, "Allah and His Apostle know it better." He said, "It is the forbidden (sacred) day. And do you know what town is thi