Haroen Soebratie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Hoe verricht men Haddj en Oemrah

AL HAMDULILLAHI RABBIL `ALAMIEN 
AS SALAATU WASSALAAMU `ALA RASULENAA MUHAMMED
WA `ALAA AALIHIE WE SAHBIHIE ADJMA`IEN.

Voorwoord
Definities van haddj en 'oemrah
Haddj en 'oemrah in de Qoer'aan
De verschillen tussen haddj en 'oemrah
De manieren van het verrichten van de bedevaart
Bepalingen en voorwaarden t.a.v. deelnemers
De grondslagen van de bedevaart (arkaan)
      1. Ihraam
      2. Thawaaf
      2. Woeqoef
      4. Sa'i
      5. Tahalloel
De verplichte handelingen tijdens de bedevaart (waadjibaat)
Beschrijving van haddj en 'oemrah handelingen en hun volgorde
Belangrijke dagen
Bijzonderheden m.b.t. vrouwen
Het bezoeken van Madinah
Doe'aa
Adviezen

Voorwoord

De haddj is een mijlpaal in het leven van iedere moeslim. Het is n van de duidelijkste bewijzen van overgave aan Allah en de meest complete vorm van aanbidding in de Islam. Iedere moeslim hoopt tenminste n keer in zijn leven de haddj te kunnen volbrengen. Om de haddj te kunnen verrichten moet de bedevaartganger offers brengen in de vorm van geld, tijd, inspanning, geduld etc. Daarom is het belangrijk dat de haddj succesvol verloopt en op de juiste wijze wordt verricht. En van de voorwaarden om de haddj te doen slagen is het hebben van voldoende kennis omtrent de verplichte, aanbevolen, ongewenste en verboden handelingen tijdens de haddj. In deze gids treft u informatie en aanwijzingen aan ten aanzien van de belangrijkste haddj-aangelegenheden. Het is zeer wel mogelijk dat er na het lezen van deze gids nog vragen onbeantwoord blijven en ook is het niet zo dat na het lezen en bestuderen van deze gids de haddj zondermeer zonder begeleiding kan worden ondernomen. Het verdient daarom de aanbeveling om zowel tijdens de voorbereiding op, als het verrichten van de haddj aandacht te schenken aan de aanwijzingen van deskundigen. Tenslotte wensen wij alle bedevaartgangers een geslaagde haddj toe.

WA BILLAAHI TAUWFIQ WAL HIDAAJAH.

DEFINITIES VAN HADDJ EN 'OEMRAH
Top

Haddj betekent letterlijk "het gaan naar een belangrijke plaats". Als term in de Islam wordt met de haddj bedoeld: "het gaan naar het Gewijde Huis in Makkah" om daar een aantal handelingen te verrichten, zoals thawaaf, sa'i en woeqoef te 'Arafah.

'Oemrah betekent letterlijk: "bezoeken". Als Islamitische term betekent 'oemrah het op een bepaalde manier brengen van een bezoek aan de Ka'bah.

De bedevaart zoals deze gewoonlijk wordt verricht, bestaat uit 2 onderdelen, te weten:

1. de haddj.
2. de 'oemrah.

Wanneer over "de haddj" wordt gesproken, moet men erop bedacht zijn dat daarmee 2 dingen bedoeld kan worden:

1. de complete bedevaart naar Makkah bestaande uit haddj en 'oemrah.
2. de haddj op zich (los van 'oemrah).

Voor alle duidelijkheid wordt in deze gids over "bedevaart" gesproken wanneer zowel haddj als 'oemrah bedoeld worden.

Er zijn 2 vormen van 'oemrah, te weten:

1. als onderdeel van de bedevaart, waarbij de 'oemrah in de "haddj-maanden" plaatsvindt.
2. de 'oemrah die los van de haddj op ieder willekeurig tijdstip gedaan kan worden.

Zowel de haddj als de 'oemrah bestaan uit handelingen die we kunnen onderbrengen in 3 categorien nl. :

1. grondslagen of essentile handelingen (arkaan).
2. verplichte handelingen (wadjibaat).
3. vrijwillige handelingen, naar het voorbeeld van de Profeet (soennah).

De arkaan van de 'oemrah zijn:

niah/ihraam
thawaaf
sa'i
tahalloel

De arkaan en de wadjibaat van de haddj zijn:

arkaan
 1. niah/ihraam
 2. woeqoef
 3. thawaaf
 4. sa'i
 5. tahalloel
wadjibaat
 1. ihraam vanaf miqaat
 2. overnachten te Moezdalifah
 3. overnachten te Mina
 4. het werpen van steentjes
 5. thawaaf al wada`

Deze onderdelen komen nog uitvoerig aan de orde.

HADDJ EN 'OEMRAH IN DE QOER'AAN
Top

In de Qoer'aan worden haddj en 'oemrah meerdere malen vermeld. Hieronder volgen een aantal verzen:

"Zeker, Shofa en Marwah behoren tot Allah's gewijde symbolen. Als iemand dus een bedevaart maakt naar het Huis, of er een bezoek aan brengt, dan is het voor hem geen overtreding als hij om beide de ommegang maakt". (soera Al Bagarah 2:158)

"Zij vragen jou naar de nieuwe manen. Zeg: "Zij zijn tijdsaanduidingen voor de mensen en de bedevaart". (soera Al Bagarah 2:189)

"En volbrengt de bedevaart en het bezoek". (Al Bagarah 2:196)

"De bedevaart is in de bekende maanden. Wie zich daarin de verplichting van de bedevaart oplegt, moet zich tijdens de bedevaart van geslachtsverkeer, schandelijkheid en twist onthouden. Allah weet wat voor goeds jullie doen. En neemt proviand mee, maar de beste proviand is godvrezendheid". (soera Al Bagarah 2:197)

"Het eerste huis dat voor de mensen werd neergezet is dat in Bakkah (Makkah). Gezegend is het en een leidraad voor de mensheid. Erin zijn duidelijke tekenen; het is de standplaats van Ibrahiem. Wie er binnentreedt is veilig. Het is voor de mensen een plicht jegens Allah om de bedevaart naar het Huis te verrichten; voor degene die ertoe in staat is. En wie ongelovig is.... Allah heeft de mens niet nodig". (Ali 'Imraan 3:96 en 97)

"En roep de mensen op tot de bedevaart zodat zij te voet tot je komen en op allerlei vermagerde kamelen die door elke diepe bergpas komen, om getuige te zijn van dingen die voor hen nuttig zijn". (Soera Al Haddj 22:27 en 28).

De Islam kent drie vormen van aanbidding:

1. geestelijk en lichamelijk, bijv. de sholaat
2. door middel van het uitgeven van geld of bezittingen, bijv. de zakaat.
3. een combinatie van 1. en 2.

Met de laatste vorm worden haddj en 'oemrah bedoeld; men moet geld of bezittingen uitgeven om de geestelijke en lichamelijke aanbidding van haddj en 'oemrah te kunnen uitvoeren.

Alhoewel de bedevaart de laatste van de vijf zuilen van de Islam is, hebben haddj en 'oemrah een bijzondere plaats in de Islam. Dit kunnen we o.a. aflezen aan de grote hoeveelheid overleveringen van de Profeet Moehammad, vrede zij met hem, met betrekkking tot haddj en 'oemrah. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

"Wanneer een 'oemrah gevolgd wordt door een volgende 'oemrah, worden de zonden die in de tussenliggende periode zijn begaan, uitgewist. De haddj mabroer (haddj mabroer is de haddj die aan de door Allah gestelde voorwaarden voldoet) wordt alleen beloond met het Paradijs".

"Het uitgeven geld t.b.v. levensonderhoud gedurende de haddj wordt beloond zoals de djihaad (djihaad (fie sabielillaah) betekent het strijden voor de zaak van Allah, voor de Islam) wordt beloond, nameljk 700-voudig".

Van Aboe Hoerairah.
De Profeet werd gevraagd : " Wat is de beste daad?". De Profeet antwoordde: "Geloven in Allah en Zijn Profeet". De Profeet werd vervolgens gevraagd: "En daarna?" De Profeet antwoordde : "Het verrichten van djihaad "fie sabielillaah". En weer werd gevraagd: "En daarna ?" De Profeet antwoordde: "Het verrichten van een haddj mabroer".

Ook hoorde Aboe Hoerairah de Profeet zeggen:"Wie de haddj verricht zonder het verrichten van handelingen die drang tot sexuele omgang opwekken en zonder het begaan van zonden; zijn zonden worden uitgewist en hij zal zo rein zijn als op de dag dat hij is geboren ".Een andere versie zegt:
"Hij zal gereinigd worden van alle zonden ".

Djaabir hoorde de Profeet zeggen:
"De beloning voor een haddj mabroer is niets anders dan het Paradijs".

Van Aa'isjah, vrouw van de Profeet, is bekend dat zij eens aan de Profeet vroeg:
"0, Boodschapper van Allah, wij (vrouwen) achten de djihaad de meest waardevolle daad, zouden wij niet de djihaad moeten verrichten?"
De Profeet antwoordde:
"Ja, maar de beste djihaad (voor jullie) is de haddj mabroer".
Een andere versie luidt: Aa'isjah vroeg de Profeet:
"Moeten de vrouwen djihaad verrichten ?"
De Profeet antwoordde:
"De djihaad voor de vrouwen is die zonder oorlog, namelijk de haddj en de 'oemrah".

"Degenen die de haddj en de 'oemrah verrichten zijnde gasten van Allah. Als zij een smeekbede tot Allah richten zal Allah deze verhoren en als zij Hem om vergeving vragen, zal Hij hen vergeven".

Het n maal in het leven verrichten van de bedevaart is een plicht voor iedere volwassen moeslim die gezond is en financieel gezien ertoe in staat is. De volgende hadiets hebben betrekking op de bedevaart als plicht.

De Profeet heeft gezegd:
"De Islam is gebaseerd op vijf zuilen:

1. het afleggen van de getuigenis dater geen god is behalve Allah en dat Moehammad Zijn Profeet is.
2. het verrichten van het gebed.
3. het geven van de zakaat.
4. het vasten in de maand Ramadhaan.
5. het verrichten van de haddj".

De Profeet heeft gezegd:
"De haddj is n keer verplicht, iedere daarop volgende keer is soennah".
(vrijwillig, naar het voorbeeld van de Profeet).

Aboe Hoerairah heeft gezegd dat de Profeet tijdens een dialoog met n van zijn metgezellen zei:
"0, mens, Allah heeft de haddj verplicht gesteld, volbreng daarom de haddj".

Aan de Profeet werd vervolgens gevraagd of de haddj elk jaar verplicht was. De Profeet zweeg zodat de vraag tot drie maal toe werd herhaald. De Profeet antwoordde toen:
"Als ik "Ja" zou zeggen dan zou het verplicht zijn terwijl jullie er niet aan kunnen voldoen".

Verder zei de Profeet:
"Vraag mij niet over de zaken waarover ik zwijg, want degenen die vr jullie waren, gingen ten onder door hun vele vragen en het aangaan van discussies met de profeten. Doe wat jullie kunnen van hetgeen ik jullie opdraag en laat achterwege wat ik jullie verbiedt".
(Opdrachten moeten naar vermogen worden uitgevoerd, terwijl verboden in ieder geval gerespecteerd moeten worden).

Ali heeft gezegd dat de Profeet zei:
"Degene die voldoende bezittingen heeft en die vervoer heeft naar het Huis van Allah in Makkah, maar de bedevaart tot zijn overlijden niet verricht, sterft als Jood of Christen".

DE VERSCHILLEN TUSSEN HADDJ EN 'OEMRAH.
Top

Tussen haddj en 'oemrah bestaan verschillen ten aanzien van de tijdstippen waarop zij uitgevoerd worden en de handelingen die verricht worden.

DE MANIEREN VAN HET VERRICHTEN VAN DE BEDEVAART

Er zijn drie manieren waarop de bedevaart verricht kan worden, te weten: tamattoe', qiraan en ifraad.

1. Tamattoe' betekent letterlijk "het genieten". Bedoeld wordt dat de bedevaartganger zich heeft voorgenomen om eerst de 'oemrah te verrichten en daarna de haddj. Dit houdt ondermeer in dat voor het verrichten van haddj opnieuw de ihraam wordt aangenomen. Wanneer men op deze wijze de bedevaart verricht, is men verplicht een schaap te offeren. De reden hiervoor is, dat men de minst "zware" wijze heeft gekozen; men verkeert bij het verrichten van de bedevaart op de tamattoe'-wijze het kortst in de ihraam-toestand.

2. Qiraan betekent letterlijk "samenvoeging". Bedoeld wordt dat haddj en 'oemrah in n keer wordt verricht. De ihraam toestand wordt pas beindigd op de dag van "'led al Adha", de 10e dag van Dzoel Hiddjah. Ook wanneer men de haddj op deze wijze verricht, is men verplicht een schaap te offeren.

3. Ifraad betekent: "enkel". Hiermee wordt bedoeld dat eerst de haddj wordt verricht en daarna de 'oemrah. Wanneer de haddj op deze wijze wordt verricht, hoeft men geen schaap te offeren.

Als men niet in staat is om een offerdier te kopen, is men verplicht om 10 dagen te vasten; 3 dagen gedurende de bedevaart en 7 dagen na thuiskomst.

BEPALINGEN EN VOORWAARDEN T.A.V. DE DEELNEMERS.
Top

Het verrichten van de bedevaart is een plicht voor een ieder die:

1. moeslim is.
2. volwassen is. Wanneer men als kind de bedevaart heeft verricht dan is men verplicht deze opnieuw te verrichten wanneer men volwassen is.

3. gezond verstand heeft. De Profeet heeft volgens een overlevering gezegd: "Er zijn drie groepen van mensen die niet verantwoordelijk voor hun handelingen:

a) kinderen, tot zij volgens de Islamitische wet volwassen zijn.
b) slapenden, tot zij ontwaken.
c) krankzinnigen, tot zij genezen zijn.

4. de mogelijkheid ertoe heeft qua:

DE GRONDSLAGEN VAN DE BEDEVAART.
Top

Er worden ten aanzien van de handelingen van de haddj en 'oemrah twee belangrijke termen gebruikt nl." arkaan", d.w.z. de grondslagen, en" waadjibaat", d.w.z. belangrijke, verplichte handelingen. Wanneer tijdens de bedevaart n van de arkaan niet is uitgevoerd dan is deze niet geldig. Wanneer n van de wadjibaat niet is uitgevoerd dan is de bedevaart wel geldig maar moet er een boete worden betaald in de vorm van het (laten) slachten van een schaap.

De 5 grondslagen van de bedevaart zijn:
ihraam, thawaaf, woeqoef, sa'i, tahalloel.

1. Ihraam.

Dit is de gewijde staat waarin men verkeert tijdens het verrichten van de bedevaart. Gedurende de tijd dat men in deze staat verkeert, moet men zich aan een aantal voorschriften houden. Wanneer de bedevaart op de tamattoe'- en de ifraadwijze wordt verricht dan neemt men twee maal de ihraam-toestand aan; n maal voor het verrichten van de 'oemrah, en n maal voor het verrichten van de haddj.

Er bestaan 5 grensplaatsen, "miqaat" genaamd. Wanneer een bedevaartganger die op weg is naar Makkah bij n van de aangewezen miqaat aankomt, moet hij daar de ihraam-staat aannemen.

De miqaat zijn:

 1. Dzoel Hoelaifah, ook wel Abaar Ali genoemd. Deze plaats ligt ongeveer 15 km buiten Madinah en geldt als miqaat voor de bedevaartgangers die vanuit het gebied rond Madinah naar Makkah vertrekken.

 2. Al Djoehfah. Deze plaats is de miqaat voor de bedevaartgangers die vanuit de richting Turkije en Syri naar Makkah gaan. Deze miqaat wordt ook wel "Raabigh" genoemd.

 3. Qarnoel Manaazil, is de miqaat voor de bedevaartgangers die vanuit het gebied bij Riadh richting Makkah reizen.

 4. Dzaatoel 'Irq, is de miqaat voor degenen die vanuit de richting van Iraaq naar Makkah gaan.

 5. Jalamlam, is de miqaat voor degenen die uit de richting Jaman (Jemen) naar Makkah gaan.

Bovengenoemde plaatsen zijn door de Profeet Moehammad, vrede zij met hem, aangewezen.

Zodra men daartoe de mogelijkheid heeft, begint men met zich te baden en zich te kleden in de voorgeschreven kleding. Voor mannen zijn dat twee ongenaaide witte doeken, die het hoofd onbedekt laten en waarbij geen ondergoed wordt gedragen. Voor vrouwen bestaat de ihraam-kleding uit schone, bij voorkeur witte kleding die alleen het gezicht en de handen onbedekt laten. Het is voor de vrouwen verplicht vertoon van schoonheid achterwege te laten. Vervolgens verricht men een vrijwillig gebed van twee raka'aat. Daarna formuleert men de intentie voor het verrichten van de 'oemrah of de haddj of de 'oemrah en de haddj gecombineerd, afhankelijk van de wijze waarop men de bedevaart gaat verrichten.
Deze niyaat luiden als volgt:

Labaik Allaahoemma 'oemratan.

"Hier ben ik, O, Allah, voor het verrichten van de 'oemrah"

Labaik Allaahoemma haddjan.

"Hier ben ik, O Allah, voor het verrichten van de haddj".

Labaik Allaahoemma haddjan wa 'oemratan.

"Hier ben ik, O, Allah, voor het verrichten van de haddj en de 'oemrah".

Vervolgens spreekt men de volgende doe'aa uit:

Labaik Allaahoema labaik, labaik laa sjarieka lak labaik, innal hamda wan-ni'mata laka wal moelk, laa sjarieka lak.

"Hier ben ik, o, Allah, hier ben ik. U heeft geen deelgenoten. Hier ben ik, voorzeker, alle lof, gunsten en heerschappij behoren U toe. U heeft geen deelgenoten".

Deze doe'aa, de talbiyah genaamd, wordt door de mannen hardop en door de vrouwen heel zachtjes uitgesproken. Men blijft deze talbiyah herhalen gedurende de periode waarin men in de ihraam-staat verkeert. Door het uitspreken van de talbiyah vraagt men Allah om vergiffenis en concentreert men denken en doen op Allah.

Verboden en toegestane handelingen tijdens de ihraamperiode.

A. De volgende handelingen zijn toegestaan:

 1. Het nemen van een bad.
  Het is via meerdere hadiets bekend dat de Profeet Moehammad en enkele van zijn metgezellen een bad namen terwijl zij in de ihraam-staat verkeerden. Bij het baden is het niet toegestaan zeep te gebruiken.

 2. Het gebruik van een parasol of iets dat als een parasol kan dienen. Het is via een overlevering bekend dat de Profeet iets dergelijks gebruikte om zijn hoofd tegen de zon te beschermen, terwijl hij moehrim was (d.w.z. iemand die in de ihraam-staat verkeert).

 3. Het gebruik van medicijnen en als het noodzakelijk is, het kaalscheren van een gedeelte van het hoofd om daar een medicijn te plaatsen.

 4. Het dragen van een riem, gordel, horloge of ringen. Volgens een overlevering van Ibnoe Abbaas heeft de Profeet gezegd:
  "Het is niet bezwaarlijk als een moehrim een riem of ringen draagt".

 5. Het besmeren van de oogleden met een plantaardige medicinale stof ter bescherming van de ogen tegen de zon. Deze stof mag geen parfum bevatten en mag niet bedoeld zijn als make-up.

B. De volgende handelingen zijn verboden:

 1. Voor mannen: het bedekken van hoofd en gezicht, voor vrouwen: het bedekken van het gezicht.

 2. Het afknippen, scheren of uittrekken van haren. Dit staat vermeld in soera Al Bagarah 2:196 :

  "En knipt en scheert uw hoofd niet voordat het offer zijn doel heeft bereikt".

 3. Het afknippen van nagels van zowel vingers als tenen.

 4. Het gebruiken van parfums of soortgelijke stoffen.

 5. Het dragen van genaaide kleding door mannen.

 6. Het jagen op wild. Dit staat vermeld in soera Al Maa'idah 5:96

  "0, jullie die geloven, jaagt niet op wild terwijl jullie in de ihraam-staat verkeren".

  Met "wild" wordt in dit vers wilde, plantenetende landdieren bedoeld. Het vangen en eten van waterdieren is wel toegestaan.

 7. Het hebben van geslachtsgemeenschap.

 8. Het verrichten van handelingen die drang tot geslachtsgemeenschap opwekken.

 9. Het sluiten van huwelijken en het doen van huwelijksaanzoeken.

Wanneer men n van deze verboden handelingen heeft verricht dan moet daar de volgende boetedoening voor gedaan worden:

Ten aanzien van de verboden handelingen 1 t/m 5 is de "fidjah" (boete) het vasten gedurende drie dagen of het voor 6 armen een maaltijd verzorgen, of het verdelen van het vlees van 1 schaap onder de armen en behoeftigen.

Ten aanzien van nr.6 bestaat de fidjah uit het geven van geld aan armen ter waarde van het gejaagde dier.

Ten aanzien van nr.7 bestaat de boete, uit het (laten) slachten van een kameel. Als er geen kameel verkrijgbaar is, dan een koe, als er geen koe verkrijgbaar is, dan 7 schapen. Als er geen schapen verkrijgbaar zijn, moet een geldbedrag ter waarde van 1 kameel onder de armen en behoeftigen worden verdeeld.

Ten aanzien van het sluiten van een huwelijk of het doen van een huwelijksaanzoek, of het uiten van onreine, kwetsende taal, of kwaadsprekerij en het maken van overtredingen (foesoeq) bestaat geen materile boete. Men moet berouw tonen en Allah om vergiffenis smeken.

2. Thawaaf
Top

a. Definitie.
Thawaaf betekent letterlijk "rondgaan". Met betrekking tot haddj of 'oemrah wordt met thawaaf het zeven maal om de Ka'bah lopen bedoeld, waarbij men begint en eindigt bij de Zwarte Steen.

b. Manier van verrichten.

Bij aankomst in Makkah begint men met de zeven omgangen rond de Ka'bah. Elke omgang begint en eindigt bij de Zwarte Steen. Bij elk begin zegt men "Allahoe Akbar", waarbij men met beide handen naar de Zwarte Steen wijst. Tijdens elke omgang gedenkt men Allah met hart en tong en vraagt men herhaaldelijk Allah om vergiffenis.

Tussen de Jamaani-hoek en de Zwarte Steen spreekt men de volgende doe'aa uit:

"Rabbanaa aatinaa fied-doenja hasanah wal fie aachirati hasanah wa qinaa 'adzaaban-naar".

"Onze Heer, schenk ons het goede in dit leven en het goede in het Hiernamaals en bescherm ons voor de straf van het Vuur".

Als de zevende omgang voltooid is, wordt het aanbevolen om een gebed van twee raka'aat te verichten achter de Maqaam Ibrahiem (dit is de plaats waar de Profeet Ibrahiem a.s. stond tijdens het bouwen van de Ka'bah). Als het op deze plaatste druk is, kan het gebed ook op elke vrije plaats in de Masdjid Al Haraam worden verricht.

c. Soorten van thawaaf.

Er zijn vier soorten thawaaf, te weten:

 1. Thawaaf al ifaadhah(Ifaadah betekent "grote stroom". Hiermee wordt de grote stroom bedevaartgangers bedoeld die van de vlakte van 'Arafah komt) (ook wel thawaaf az-ziyaarah genoemd). Deze thawaaf is n van grondslagen van de haddj. Als deze thawaaf niet wordt verricht, is de haddj niet geldig.

 2. Thawaaf al qoedoem. Dit betekent letterlijk "de thawaaf van de aankomst". Bedoeld wordt de thawaaf die verricht wordt bij aankomst bij de Ka'bah. Deze thawaaf is geen verplichte maar een aanbevolen thawaaf, ook buiten de haddj-periode. Voor de bedevaartgangers die gebruik maken van de tamattoe'- wijze is deze thawaaf een grondslag van de 'oemrah en is dan verplicht. Aa'isjah heeft gezegd dat de profeet bij iedere keer dat hij in Makkah arriveerde, de woedhoe verrichtte en vervolgens de thawaaf. Deze thawaaf wordt ook wel thawaaf al woeroed (aankomst) en thawaaf at-tahiyaat (begroeting) genoemd.

 3. Thawaaf al wada'. Dit betekent "de thawaaf van het afscheid". Deze thawaaf wordt verricht door degenen die de bedevaart hebben voltooid en die Makkah willen verlaten. Na de thawaaf al wada' dient men niet langer in Makkah te blijven dan noodzakelijk is.

 4. Thawaaf at-tatau'oe. Dit betekent letterlijk "de aanbevolen thawaaf". Deze thawaaf kan op elk gewenst moment worden verricht.

De voorwaarden voor het verrichten van de thawaaf.

 1. Het formuleren van de niah (intentie) vr de aanvang van de thawaaf. Men neemt zich voor om de thawaaf enkel en alleen voor Allah te verrichten, zonder bijbedoelingen of bijgedachten. In de Islam worden alle daden beoordeeld volgens de intenties die men heeft.

 2. Het reinigen (taharah).
  Degene die de thawaaf wil verrichten moet de kleine rituele wassing (woedhoe) hebben gedaan. De thawaaf is net als de sholaat een vorm van aanbidding. Dit heeft de Profeet Moehammad blijkens de volgende hadiets gezegd:

  "De thawaaf is als de sholaat, alleen bij de thawaaf mag men spreken als het nodig is en het geen gezegd wordt iets goeds is".

 3. Het bedekken van de aurat.
  Gelet op bovenstaande hadiets moet men de lichaamsdelen bedekken die tijdens de sholaat ook bedekt moeten zijn. De Profeet heeft gezegd:

  "Er is niemand die de thawaaf verricht zonder zich te bedekken".

 4. De thawaaf moet op het gebied van de Masdjid Al Haraam gedaan worden. Daarbij moet men om de hidjr Isma'iel lopen. Het is niet toegestaan om tussen de Ka'bah en de hidjr Isma'iel te lopen.

 5. De thawaaf moet tegen de richting van de wijzers van de klok in verricht worden, dus de Ka'bah moet altijd aan de linkerzijde van de tha'if (iemand die de thawaaf verricht) zijn.

 6. De thawaaf moet uit 7 omgangen om de Ka'bah bestaan en beginnen en eindigen bij de Zwarte Steen.

 7. De 7 omgangen moeten achter elkaar gedaan worden, tenzij er een dwingende reden bestaat tot onderbreking. In dat geval (bijvoorbeeld als men dringend naar het toilet moet) mag men doorgaan met de thawaaf vanaf het punt waar deze is onderbroken, dus als men al 3 omgangen had verricht, mag men verder gaan met de vierde. Het is echter ook toegestaan om helemaal opnieuw te beginnen.

Aanbevolen handelingen tijdens de thawaaf.

 1. Het verrichten van de thawaaf op een drafje.
  Het is voor mannen aanbevolen om de eerste drie omgangen van de thawaaf al qoedoem op een drafje te verrichten.

 2. Het onbedekt laten van de rechterarm en de rechter schouder alleen tijdens de thawaaf al qoedoem. Dit geldt uiteraard alleen voor mannen.

 3. Het kussen van de Zwarte Steen bij het begin van de thawaaf. Dit geldt alleen als het mogelijk is zonder andere bedevaartgangers te verdringen. Als het niet mogelijk is kan men proberen de Zwarte Steen met de rechterhand aan te raken. Is ook dat niet mogelijk, dan is het voldoende om met n of beide handen naar de Zwarte Steen te wijzen.

 4. Het uitspreken van een willekeurige doe'aa.
  Het is een soennah van de Profeet Moehammad, vrede zij met hem, om vr het eind van iedere thawaaf de volgende doe'aa uit te spreken:

  Rabbanaa aatinaa fied-doenja hasanah wa fiel aachiraati hasanah wa qinaa 'adzaaban-naar".

  "Onze Heer geef ons het goede in dit leven en het goede in het Hiernamaals en behoed ons voor de straf van het vuur".

 5. Het aanraken met de rechterhand van de Jamaani-hoek.

 6. Het verrichten van een gebed van 2 raka'aat achter de Maqaam Ibrahiem. Dit staat in Soera al Baqarah 2:125

  "En toen Wij het Huis maakten tot een plaats van samenkomst voor de mensen en een veilige plaats en beschouwt de standplaats van Ibrahiem als een gebedsplaats en Wij Ibrahiem en Isma'iel opdroegen : "Reinigt Mijn Huisvoor hen die de omgang verrichten, die er in vertoeven en buigen en die zich eerbiedig neerbuigen".

 7. Het drinken van water van de bron "Zam Zam", na het verrichten van het bij 6. genoemde gebed.

De reden voor het verichten van deze aanbevolen handelingen is het feit dat de Profeet deze heeft verricht bij zijn laatste haddj, de zogenaamde "Haddjatoel Wada".

OPMERKINGEN

Het langdurig wrijven over de Zwarte Steen of het aanraken van alle hoeken van de Ka'bah is een ongewenste toevoeging. De soennah van de Profeet, vzmh, was het kussen of aanraken van de Zwarte Steen en het aanraken van de Jamaani-hoek.

Het is niet verplicht om bij iedere omgang een specifieke niah, doe'aa of dzikr uit te spreken. Het enige wat de Profeet uitsprak was:"Allaahoe Akbar" bij het bereiken van de Zwarte Steen, en "Rabbanaa aatina fied-doenja hasanah, wa fiel aachirati hasanah, wa qina 'adzaaban-naar", bij het bereiken van het gebied tussen de Jamaani-hoek en de Zwarte Steen.

Als men twijfelt over het aantal omgangen dat men heeft verricht, dan gaat men uit van het kleinste aantal.

3. Woeqoef
Top

a. Definitie.
Letterlijk betekent woeqoef: "aanwezig zijn". Bedoeld wordt de aanwezigheid van de bedevaartgangers op de vlakte van 'Arafah vanaf zhoehr-tijd, op de 9e dag van de maand Dzoel Hiddjah. De Profeet heeft benadrukt dat de aanwezigheid op de vlakte van 'Arafah, de essentie van de haddj is. De betreffende hadiets luidt:
      "De haddj is 'Arafah".

b. Plaats.
Over de plaats van de woeqoef heeft de Profeet gezegd:

"Het hele gebied van 'Arafah is plaats voor de woegoef, behalve de vallei die 'Oernah heet".

c. Tijdstip.
De tijd voor de woeqoef is vanaf zhoehr van de 9e dag van de maand Dzoel Hiddjah, tot de volgende fadjr, de eerste ochtendschemering. De woeqoef moet tenminste tot maghrib worden verricht.

4. Sa'i

Sa'i is het 7 maal heen en weer lopen tussen de heuvels Shofa en Marwah.

Tussen Shofa en Marwah staan 2 groene palen met daarin groene verlichting. Het is de bedoeling dat alleen mannen de afstand tussen deze 2 palen op een drafje afleggen. Vrouwen belopen dit traject met gewone snelheid. Tijdens het lopen tussen de palen spreekt men de volgende doe'aa uit:

rabbighfir warham wa tadjaawaz 'ammaa ta'lam innaka antal a'azzoel akram.

" 0, Heer schenk vergiffenis en genade en reken ons onze fouten die U zeker kent niet aan, voorzeker U bent de Allermachtigste, de Aller-edelmoedigste".

Voorwaarden voor de sa'i.

 1. moet na thawaaf worden verricht. Er bestaat geen soennah sa'i
 2. begint bij Shofa, eindigt bij Marwah.
 3. moet op de aangegeven plaats verricht worden.
 4. moet zonder wezenlijke onderbreking worden verricht. Een korte rustpauze is wel toegestaan, maar bijvoorbeeld even gaan slapen is niet toegestaan.

Opmerkingen:

Het is naar het voorbeeld van de Profeet Moehammad vzmh, om vr het verrichten van de sa'i op de Shofa-heuvel te gaan staan zich naar de Ka'bah te wenden, met de handen naar de Ka'ba te wijzen en de volgende doe'aa uit te spreken:

Laa ilaaha illallaah wandah laa sjariekalah lahoel moelkoe wa lahoelhamdoe wa hoewa 'ala koelli sjai'in qadier. Laa ilaaha illallaah wandah sadaga wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza djoendahoe wa hazama al ahzaab wandah.

"Er is geen god dan Allah, de Ene, Hij heeft geen deelgenoten Hij heeftheerschappij over alle dingen en Hij heeft macht over alle dingen. Er is geen god dan Allah, de Ene, Hij doet Zijn belofte gestand houden en Hij staat zijn dienaar bij en Hij veredelt zijn troepenmacht en Hij vernietigt de vijand zonder helpers".

Datzelfde doet men op de Marwah-heuvel, echter na het verrichten van de sa'i. Als het te druk is op de heuvels kan men deze handelingen ook aan de voet van de heuvels verrichten.

Tussen Shofa en Marwah bevindt zich tegenwoordig een hal met 1 etage men verricht dus de sa'i in deze hal, hetzij op de begane grond hetzij op de eerste etage.

Het is niet juist om de gehele afstand tussen Shofa en Marwah op een drafje af te leggen. Het is soennah om dit alleen te doen op het traject dat wordt aangegeven met de groene palen.

Als men twijfelt over het aantal keren dat men tussen Shofa en Marwah heeft gelopen, gaat men uit van het kleinste aantal.

5. Tahalloel

Tahalloel betekent het niet meer gebonden zijn aan de specifieke ihraam-voorschriften. Tahalloel wordt aangegeven door mid- del van het geheel of gedeeltelijk (minimaal 3 haren) afknippen of afscheren van het hoofdhaar. De 'oemrah kent 1 tahalloelstaat, deze heeft men bereikt na verrichting van de sa'i, (N.B. bij de qiraan wijze bestaat geen tahalloel voor de 'oemrah) en het afknippen of afscheren van haar. Bij de haddj hebben we te maken met 2 tahalloels, te weten:

 1. Tahalloel awwal (eerste). Deze staat heeft men bereikt na voor de eerste keer steentjes te hebben geworpen naar de djamrah al aqabah op 10 Dzoel Hiddjah en haar te hebben afgeknipt of afgeschoren. Bij de tahalloel awwal vervallende ihraam-voorschriften met uitzondering t.a.v. het hebben van geslachtsgemeenschap.

 2. Tahalloets-tsani (tweede). Deze staat heeft men bereikt als men tevens de thawaaf al ifaadhah heeft verricht. Bij deze tahalloel vervallen alle ihraam-voorschriften.

DE VERPLICHTE HANDELINGEN TIJDENS DE BEDEVAART (DE WADJIBAAT).
Top

 1. Het aannemen van de ihraam-staat vanaf de miqaat. Degene die n van de miqaat is gepasseerd zonder de niah te hebben gedaanof zonder de ihraam-kleding te dragen moet daarvoor een boete betalen die bestaat uit het (laten) slachten van een schaap.

 2. Het overnachten te Moezdalifah. Volgens de soennah van de Profeet vertrekt men op 9 Dzoel Hiddjah na zonsondergang na Moezdalifah, een plaats gelegen tussen Mina en 'Arafah. Hier worden het maghrib en het 'isja-gebed gedaan en wel qashr en jams' ta'chier d.w.z. eerst het maghrib-gebed 3 raka'aat en daarna het 'isja-gebed ingekort tot 2 raka'aat. De gebeden worden voorafgegaan door 1 adzaan en 2 iqaamahs. Na het gebed (dus niet ervoor) gaat men steentjes zoeken waarmee men naar de djamaraat gooit tijdens het verblijf te Mina. Het aantal steentjes dat men nodig heeft, hangt af van het aantal dagen dat men te Mina verblijft, 49 als men er 2 dagen verblijft, 70 als men er 3 dagen verblijft.

  De steentjes moeten ongeveer zo groot zijn als bruine bonen en daadwerkelijk van steen zijn en dus niet van klei of glas. Het is aanbevolen om de benodigde steentjes in het gebied bij Moezdalifah te verzamelen. Als dat niet mogelijk is, kunnen deze op een andere plaats gezocht worden, bijv. bij Mina, zolang deze niet onrein (nadjis) is. Voorts brengt men de nacht te Moezdalifah door tot na het fadjr-gebed. Men brengt de tijd zoveel mogelijk door met lezen van de Qoer'aan en het uitspreken van de takbier en doe'aa. Vanwege de grote drukte is het echter moeilijk om deze wijze in de praktijk te brengen. Daarom is het toegestaan om op de nacht van 9 op 10 Dzoel Hiddjah na middernacht, langs Moezdalifah te gaan,om daar de benodigde steentjes te zoeken. Vervolgens reist men door naar Mina.

 3. Het overnachten te Mina en het werpen van steentjes. Te Mina bevinden zich 3 pilaren (djamaraat) die in omvang verschillen. Deze pilaren worden aangeven met de namen: djamrah al aqabah (of al koebra = grootste), djamrah al woestha (= middelste) en djamrah al oela (of as-shoeghra = kleinste). Op de 10e Dzoel Hiddjah werpt men 7 steentjes naar de djamrah al aqabah. De aangewezen tijd daarvoor is vanaf de eerste ochtendschemering tot zonsopgang. Bedevaartgangers met een handicap of die op hoge leeftijd zijn of zij die belangrijke plichten hebben te vervullen, mogen in de nacht voorafgaande aan de fadjr de steentjes naar de djamrah al aqabah gooien. Het is op dat tijdstip gemakkelijker te verrichten omdat het dan niet zo druk is.

  Op de 11e, 12e en 13e Dzoel Hiddjah worden naar achtereenvolgens de djamrah al oela, djamrah al woestha en djamrah al aqabah 7 steentjes gegooid (dus in totaal 21). Het werpen van de steentjes kan op die dagen plaatsvinden vanaf het moment dat de zon op haar hoogste punt is geweest tot zonsondergang.
  Wanneer men om een bepaalde reden niet alle 3 de nachten te Mina kan overnachten, dan kan men de 12e Dzoel Hiddjah vertrekken. Dit moet dan wel vr maghrib gebeuren, zo niet, dan moet men op 13 Dzoel Hiddjah nogmaals steentjes naar de alle 3 de djamaraat gooien. De groep bedevaartgangers die Mina op 12 Dzoel Hiddjah verlaten, wordt "an-Nafr Awwal" genoemd d.w.z. "de eerste groep". De groep bedevaartgangers die Mina op de 13e Dzoel Hiddjah verlaten, wordt "an-Nafr Tsani" genoemd. Hierover staat in Soera Al Baqarah 2:203

  "Gedenkt Allah op een bepaald aantal dagen.
  Als iemand het haastig in twee dagen doet,
  dan is dat voor hem geen overtreding en als iemand
  het langzamer doet, dan is dat voor hem ook geen
  overtreding, als hij maar godvrezend is.
  En vreest Allah en weet dat jullie tot Hem
  verzameld zullen worden".

  Wie geen steentjes heeft geworpen te Mina moet een schaap (laten) slachten.

 4. Het slachten van een schaap wanneer de bedevaart op de tamattoe' of de qiraan wijze wordt verricht.

 5. Het verrichten van de thawaaf al wada', de afscheids-thawaaf.

Bij het in gebreke blijven moet een schaap worden geslacht, behalve wanneer men een menstruerende vrouw of een inwoner van Makkah is.

Het slachten van een schaap als boete voor het in gebreke blijven t.a.v. n van bovengenoemde wadjibaat, moet in de periode van 10 t/m 13 Dzoel Hiddjah gebeuren. De aangewezen plaatsen daarvoor zijn Makkah, Mina, Moezdalifah en 'Arafah.

OPMERKINGEN

Voor degenen die lichamelijk niet in staat zijn de steentjes te gooien, is het toegestaan om een plaatsvervanger aan te wijzen. Wanneer deze persoon ook een bedevaartganger is en zelf nog geen steentjes heeft gegooid, dan gooit hij eerst voor zichzelf en daarna bij dezelfde pilaar de steentjes voor wie hij de plaats inneemt. Het is ook toegestaan om een plaatsvervanger aan te wijzen die zelf geen bedevaartganger is.

Het is niet juist om de steentjes met woede en geweld te gooien, alsof men duivels stenigt. Het gooien van steentjes naar de 3 pilaren dient om te gedenken dat Sjaithaan 3 keer trachtte de Profeet Ibrahiem over te halen om Allah ongehoorzaam te zijn door zijn zoon Isma'iel niet te offeren, maar dat zijn geloof in Allah sterker was.

BESCHRIJVING VAN HADDJ- EN 'OEMRAH HANDELINGEN EN HUN VOLGORDE
Top

Hieronder volgt een beschrijving van de handelingen van de bedevaart en hun volgorde zoals deze bij het verrichten daarvan op de tamattoe'-manier gedaan worden. Hierbij wordt eerste de 'oemrah verricht en daarna de haddj.

I. 'oemrah.

a. Voorbereiding/ihraam.
Als men vanuit Europa met het vliegtuig rechtstreeks naar Makkah gaat, is het aan te bevelen om vr vertrek thuis te baden (soennah ihraam, zonder niah). De ihraam-kleding kan op het vliegveld of in het vliegtuig worden aangedaan. In het vliegtuig wordt aangegeven wanneer dit moet. Dat is ongeveer 1,5 uurvoor aankomst in Jeddah. Indien mogelijk kan men in het vliegtuig de sholaat soennah ihraam (2 raka'aat) verrichten. Als men eerst naar Madinah gaat, verricht men deze ihraamhandelingen bij de miqaat "Dzoel Hoelaifah", dus niet bij vertrek vanuit Europa.

b. Het uitspreken van de niah (intentie).

Vanaf dat moment gelden de bepalingen. Het is aanbevolen om vanaf het aannemen van de ihraam tot men met het verrichten van de thawaaf begint, de talbiyah te lezen.

c. Vanuit Jeddah reist men naar Makkah.
Daar aangekomen gaat men naar de Masdjid Al Haraam en betreedt deze bijvoorkeur via de Baboes-Salaam.

d. Naar de Ka'bah waar men de thawaaf verricht en een doe'aa uitspreekt.

e. Naar de Maqaam Ibrahiem. Dit is de plaats waar de Profeet Ibrahiem a.s. stond toen hij de Ka'bah bouwde. Hier verricht men een soennah gebed van 2 raka'aat een spreekt men een doe'aa uit.

f. Naar de bron "Zam Zam" waar men water drinkt en een doe'aa uitspreekt.

g. Naar Shofa en Marwah. Hier vericht men de sa'i.

h. Tahalloel, het afknippen/scheren van hoofdhaar.
Als men daarmee klaar is, is de'oemrah voltooid en vervallende ihraam-bepalingen en kan men weer gewone kleding aandoen.

Men wacht vervolgens tot de tijd aanbreekt voor het verrichten van de haddj. In de tussentijd is het aanbevolen om de sholaat jama'a in de Masdjid al Haraam te verrichten, thawaaf soennah te verrichten, Qoer'aan te lezen, in de Masdjid al Haraam te verblijven (i'tikaf).

II. HADDJ.

8 Dzoel Hiddjah.

a. Voorbereidingen/ihraam.
Op de 8e Dzoel Hiddjah treft men voorbereidingen om naar 'Arafah te gaan. Dit bestaat uit: verrichten van de woedhoe (indien mogelijk neemt men een bad), het aandoen van de ihraam-kleding, het verrichten de sholaat soennah ihraam, 2 raka'aat en het uitspreken van de niah. Vanaf dat moment leest men veelvuldig de talbiyah tot men gaat beginnen met het werpen van steentjes naar de djoemrah al alqabah op 10 Dzoel Hiddjah.

9 Dzoel Hiddjah.

b. Op de 9e Dzoel Hiddjah verricht men de woeqoef. Dit begint met het verrichten van de zhoehr en 'ashr- gebeden, (er wordt n adhaan gemaakt en twee iqaamahs.) jama' en qashr. Verder brengt men de dag door met het lezen van doe'aa, het lezen van de Qoer'aan en het lezen van dzikr. Tevens treft men voorbereidingen voor vertrek naar Moezdalifah. De maghrib- en isja'-gebeden worden jama' en qashr verricht.

9/10 Dzoel Hiddjah.

c. Moezdalifah.
Hier zoekt men het benodigde aantal steentjes voor het werpen naar de djamaraat. Zie opmerking t.a.v. Moezdalifah.

10 Dzoel Hiddjah.

d. Mina.
Hier vinden overnachtingen plaats en worden de steentjes naar de djamaraat geworpen. De volgorde is alsvolgt. Op 10 Dzoel Hiddjah worden alleen 7 steentjes naar de djamrah al aqabah geworpen. Indien mogelijk het (laten) slachten van een offerdier.

e. Het afknippen/scheren van haar. (tahalloel awwal).

f. Indien mogelijk gaat men naar Makkah om de thawaaf al ifaadhah en de sa'i te verrichten. Dit moet voor zonsondergang gebeuren. Als de thawaaf al ifaadhah is verricht, is er sprake van tahalloel tsani. Vervolgens gaat men terug naar Mina.

11 en 12 Dzoel Hiddjah.

g. Op deze dagen worden naar alle drie de djamaraat steentjes gegooid. Op 12 Dzoel Hiddjah vertrekt de eerste grote groep bedevaartgangers naar Makkah (Nafr Awwal).

13 Dzoel Hiddjah.

h. Als men op deze dag nog te Mina is, worden nog een keer naar alle drie de djamaraat steentjes geworpen, waarna men naar Makkah gaat.

i. Naar Makkah voor het verrichten van de thawaaf al ifaadhah en de sa'i voor degenen die dat nog niet gedaan hebben.

j. Vlak voor het vertrek uit Makkah, verricht men de thawaaf al wada'.

De belangrijkste verschillen met de qiraan en ifraad-wijze zijn dat bij de qiraan-wijze de thawaaf (evt. ook de sa'i) en de tahalloel voor zowel haddj als 'oemrah in n keer worden verricht, en dat bij de ifraad- wijze eerst de haddj wordt gedaan en daarna de 'oemrah.

OPMERKINGEN

BELANGRIJKE DAGEN.
Top

De belangrijkste dagen van de bedevaart zijn:

a. 8 Dzoel Hiddjah.
Deze dag wordt ook wel "jauwm at-tarwiyah" genoemd. Tarwiyah betekent "verzamelen". Op deze dag verzamelde de Profeet water als voorbereiding op het verblijf te 'Arafah. Op deze dag treffen de bedevaartgangers voorbereidingen om naar 'Arafah te gaan. (De Profeet was gewoon om naar Mina te gaan om daar te overnachten. Pas na het fadjr-gebed vertrok hij naar 'Arafah. Tegenwoordig is het vanwege de grote drukte moeilijk om deze wijze in de praktijk te brengen, vandaar dat men ook rechtstreeks van Makkah naar 'Arafah mag gaan.)

b. 9 Dzoel Hiddjah.
Deze dag heet "Jauwm 'Arafah", de Dag van 'Arafah. Het aanwezig zijn te 'Arafah op deze dag is de belangrijkste grondslag van de haddj.

c. 10 Dzoel Hiddjah.
Dit is de dag van het offerfeest 'led al Adha. De specifieke handelingen op deze dag zijn:

 1. Het werpen van steentjes naar de djamrah al aqabah.
 2. Het afknippen/scheren van haar (na het werpen van steentjes).
 3. Het (laten) slachten van een offerdier.
 4. Indien mogelijk het verrichten van de thawaaf al ifaadhah en de sa'i als deze nog niet is verricht na de thawaaf al qoedoem.

d. 11 Dzoel Hiddjah.
Deze dag wordt "Jauwm al Qarr genoemd. Dit betekent " de dag van de tijdelijke vestiging te Mina". Op deze dag worden naar alle drie de djamaraat steentjes geworpen. Tevens kan op deze dag de thawaaf al ifaadhah en de sa'i worden verricht en een offerdier worden geslacht.

e. 12 Dzoel Hiddjah.
Deze dag heet Jauwm an-Nafr Awwal en is de dag waarop de eerste groep bedevaartgangers naar Makkah gaat. Het vertrek dient voor zonsondergang plaats te vinden. De handelingen op deze dag zijn hetzelfde als op 11 Dzoel Hiddjah.

f. 13 Dzoel Hiddjah.
Deze dag heet Jauwm an -Nafr Tsani, de dag waarop de tweede groep bedevaartgangers naar Makkah vertrekt.

11,12 en 13 Dzoel Hiddjah worden ook wel "Ayyaam at-Tasjrieq", "De dagen van het roosteren van het offervlees" genoemd. Gedurende deze dagen kunnen degenen die niet in staat waren de thawaaf al ifaadhah en de sa'i te verrichten of een offerdier te (laten) slachten, dit alsnog doen. Evengenoemde thawaaf en de sa'i kunnen eventueel ook later, maar uiterlijk op de laatste dag van Dzoel Hiddjah worden verricht.

BIJZONDERHEDEN M.B.T. VROUWEN.
Top

Voor alle duidelijkheid volgen hier een aantal belangrijke verschillen in handelwijze van mannen en vrouwen.

 1. vrouwen lezen de talbiyah zachtjes, mannen hardop.
 2. vrouwen laten het gezicht onbedekt, mannen het hele hoofd.
 3. alleen mannen ontbloten de rechterschouder tijdens de thawaaf al qoedoem.
 4. alleen mannen leggen tijdens de sa'i het traject tussen de groene palen op een drafje af.
 5. bij de tahalloel worden door vrouwen alleen enkele haren afgeknipt, mannen mogen zowel afknippen als afscheren.
 6. vrouwen mogen genaaide kleding dragen, mannen niet.

Menstruerende vrouwen.

Vaak worden er vragen gesteld over vrouwen die tijdens de bedevaart ongesteld zijn of worden. Voor hen geldt dat zij alle arkaan en wadjibaat mogen uitvoeren met uizondering van de thawaaf. De thawaaf moet door hen worden verricht zodra zij rein zijn.

HET BEZOEKEN VAN MADINAH.
Top

Het belangrijkste doel van het bezoek aan Madinah is de Moskee van de Profeet. Het is geen plicht om deze moskee te bezoeken maar indien men in de gelegenheid is, wordt het zeer aanbevolen dit te doen. De bijzondere waarde van het bezoeken van de Moskee van de Profeet blijkt onder ander uit de volgende hadiets.

"Het verrichten van het gebed in mijn moskee te Madinah is 1000 maal beter dan het verrichten ervan in andere moskeen, behalve de Al Haraam Moskee en het verrichten van het gebed in de Al Haraam Moskee is 100.000 maal beter dan het verrichten van het gebed in andere moskeeen".

"Vermoeit jullie niet door veel te reizen, behalve naar 3 moskeen : Al Haraam, deze moskee (Moskee van de Profeet te Madinah) en de Al Aqsha Moskee".

Handelingen bij het bezoek van de Moskee van de Profeet.

Als het mogelijk is, gaat men de moskee binnen via de Baboes-Salaam, waarbij men eerst de rechtervoet binnenzet. Daarna verricht men een soennah gebed van 2 raka'aat (tahiyatoel masdjid). Dit doet men bij voorkeur in de "Rauwdah-ruimte". Dit is de ruimte tussen de mimbar en de kamer van de Profeet. Hierover heeft de Profeet gezegd:

"Het gebied tussen de mimbar en mijn kamer is een paradijs"

Na de tahiyatoel masdjid gaat men naar het graf van de Profeet dat zich in de moskee bevindt namelijk in zijn oorspronkelijke kamer. In deze kamer bevinden zich ook de graven van Aboe Bakr en 'Oemar, r.a. De graven worden aangegeven door 3 kleine openingen in het hekwerk dat om de kamervan de Profeet is gebouwd. Men gaat eerst naar het graf van de Profeet,dat is bij de opening die het dichtst bij de rauwdah is, en men zegt:

"assalaamoe 'alaika ayyoehan-nabiyyoe warahmatoellaahi wabarakaatoeh".

"Vrede zij met u, o, Profeet, en de genade en zegeningen van Allah".

Vervolgens gaat men naar het graf van Aboe Bakr, een paar passen verder en men zegt:

"assalaamoe 'alaika jaa chalifata rasoelillaah"

"Vrede zij met u, o, chalief van de Profeet"

Daarna gaat men naar het graf van 'Oemar en men zegt:

"assalaamoe 'alaika jaa amir almoe'minien 'Oemar, assalaamoe 'alaika jaa naashir al islaam wal moeslimien"

"Vrede zij met u, O, 'Oemar, aanvoerder van de gelovigen vrede zij met u, O, verdediger van de Islaam en helper van de moeslims".

In Madinah bevinden zich een aantal historische plaatsen zoals:

a) Al Baqie'.
Dit is een begraafplaats waar vele van de metgezellen van de Profeet en een aantal vrouwen van de Profeet liggen begraven. Het is aanbevolen deze begraafplaats te bezoeken en de volgende doe'aa uit te spreken:

"assalaamoe 'alaikoem daara qauwmi moe'minien wa inna insjaa'a Allah bikoem laahiqoen.

"Vrede zij met jullie, o gelovigen. Als het Allah het wil zullen wij jullie volgen".

b) Oehoed.
Dit is een grote berg die ongeveer 4 km buiten Madinah staat. Op deze plaats vond een beroemde veldslag plaats waarin o.a. Hamzah bin 'Abdoel Moetalib, oom van de Profeet sneuvelde.

c) De Ooeba Moskee.
Deze ligt ongeveer 5 km. buiten Madinah. Dit is de eerste moskee die door de Profeet werd gebouwd. Het is aanbevolen om deze moskee te bezoeken en er een gebed van twee raka'aat te verrichten.

DOE'AA
Top

Hieronder volgen enkele doe'aa die gedurende de bedevaart uitgesproken kunnen worden.

Allaahoemma innie as'aloeka al'fwa wal 'afiyah fie dienie wa doenjaajaa wa ahlie wa maalie.

"0 Allah ik vraag U om vergeving en welzijn van mijn geloof, mijn leven, mijn familie en mijn bezit".

Allaahoemmastoer 'auwraatie wa aamin rauw'aatie, Allaahoemmahfaznie min baini jadayya wa min chalfie wa 'an jamienie wa 'an sjimaalie wa min fauwqie wa a'oedzoe bi 'azamatika an oeghtaala min tahtie.

"O Allah bedek mijn schaamte en schenk mij veiligheid voor hetgeen mij beangstigt, Allah, waak over dat wat voor mij en achter mij is en over dat wat voor mij en achter mij is en over dat wat links en rechts van mij is en wat boven en onder mij is".

Allaahoemma 'aafinie fie badanie.
Allaahoemma 'aafinie fie sam'ie.
Allaahoemma 'aafinie fie basarie.
Laa ilaaha illa anta.

"0, Allah, schenk mijn lichaam gezondheid.
O, Allah schenk mijn oren gezondheid.
O, Allah schenk mijn ogen gezondheid.
Er is geen god dan U".

Allaahoemma innie a'oedzoe bika minal koefri wal faqri wa min 'adzaabil qabri. Laa ilaaha illa anta.

"0, Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen ongeloof, tegen armoede en tegen de straf van het graf. Er is geen god dan U".

Allaahoemma anta rabbie, Laa ilaaha illa anta. chalaqtanie wa anaa 'abdoeka wa anaa 'ala 'andika wa wa'dika mastata'toe. A'oedzoe bika min sjarri maa sana'toe, aboe'oe laka bi ni'matika allayya, wa aboe'oe bidzanbie, faghfirlie, innahoe laa jaghfiroedz-dzoenoeba illa anta.

"O, Allah, U bent mij Heer, er is geen god dan U, U heeft mij geschapen en ik ben uw dienaar en ik heb een verbond met U. lk zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwaad dat ik bedrijf, ik erken uw gunsten en ik beken mijn zonden, Vergeef mijn zonden want er is zeker niemand die zonden vergeeft behalve U".

Allaahoemma adj'al auwwala haadzal jauwmi saalahan wa auwsatahoe falaahan wa aachirahoe nadjaahan, wa as'aloeka chairad-doenjaa wal aachirah, jaa arhamar-raahimien.

"0, Allah, maak het begin van deze dag goed en het midden ervan voorspoedig en het einde ervan succesvol. lk vraag U het goede van deze wereld en het goede van het Hiernamaals, O, Genadigste der genadigen".

Allaahoemma, innie as'aloekar-ridaa ba'dal gaadaa'i, wa bardal 'aisja ba'dal mauwti, wa ladzzatan-nazri ila wadjhikal kariem, wasj- sjauwqa ila liqaa'ika fie ghairi darraa'i moedirrah wa laa fitnata moedillah, wa a'oedzoe bika an azlima auw oezlam auw a'tadiya auw joe'tadaa 'allayya auw aktasiba chatieatan auw dzanban laa taghfiroehoe.

"0, Allah, ik vraag U mij tevreden te maken met wat U voor mij heeft beschikt, de koelte van het leven na de dood, het aanschouwen van Uw Glorie, het verlangen naar de ontmoeting met U, zonder smarten en zonder misleidende beproevingen. En ik zoek mijn toevlucht bij U om niet te onderdrukken en niet worden onderdrukt, geen onrecht te doen en geen onrecht te worden aangedaan en om geen fouten en zonden te begaan die U niet vergeeft".

Allaahoemma innie a'oedzoe bika minal qaswati wal ghaflati wadzzilati wal maskanati wa a'oedzoe bika minal koefri wal foesoeqi wasj sjiqaaqi was-soem'ati war-riyaa'i, wa a'oedzoe bika minas-samami wal boekmi wal djoedzaami wa sayyil asqaami.

0, Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen meedogenloosheid en onverschilligheid, tegen geestelijk en moreel verval en armoede. lk zoek mijn toevlucht bij U tegen ongeloof, slechtheid, en ijdelheid. lk zoek mijn toevlucht bij U tegen blindheid, doofheid, lepra en andere gevaarlijke ziektes".

Allaahoemma aati nafsie taqwaaha wazakkiha, anta chairoe man zakkaaha, anta waliyoeha wa mauwlaaha.

"0, Allah, geef mijn ziel godvrezendheid en reinig haar. U reinigt mijn ziel als geen ander. U bent haar Beschermer en haar Meester".

Allaahoemma innie a'oedzoe bika min 'ilmin laa janfa'oe wa qalbin laa jachsja'oe wa nafsin laa tasjba'oe wa da'watin laa joestadjaaboe Iahaa.

0, Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen kennis die geen nut heeft, tegen een hart dat geen godvrezendheid kent, tegen onverzadigbare lusten en een smeekbede die niet verhoord wordt".

Allaahoemmaslihlie dienie alladzie hoewa 'ismatoe amrie, wa aslihlie doenjaajaa allatie fieha ma'aasjie wa aslihlie aachiratie allatie ilaiha ma'aadie, wadj'al hajaata ziyaadatan lie fie koelli chairi, wadj'al mauwta raahatan lie min koelli sjarri.

"0, Allah, verbeter mijn godsdienst als Waker over mijn aangelegenheden en verbeter mijn wereld, de plaats waarin ik leef en verbeter mijn streven naar het Paradijs als verblijfplaats. Laat mijn leven vermeerdering van het goede betekenen en mijn sterven verlossing van het kwaad".

Allaahoemma innie as'aloeka hoebbaka wa hoebba man joehibboeka wa hoebba koelli 'amalin joeqaribboenie ilaa hoebbika.

"0, Allah, ik vraag U om Uw liefde en om de liefde van degenen die U liefhebben en om liefde voor daden die mij dichter bij Uw liefde brengen".

Allaahoemma innie as'aloeka fauza jauwmal gadaa'i, wa 'aisjas-soe'adaa'i, wa manzilasj-sjoehadaa, wa moeraafaqatal anbiyaa'i wan-nasra 'alal a'daa'i.

"0, Allah, ik vraag U om welslagen op de Dag van het Oordeel, om de verblijfplaats van de martelaren, en het gezelschap van de profeten en overwinning op de vijand".

ADVIEZEN
Top

Het geven van goede raad is in de Islam een plicht. Allah, Soebhaana wa Ta'aala zegt in de Qoer'aan in Soera Al 'Ashr:

"Bij de Tijd.
Voorwaar, de mens lijdt verlies, behalve zij
die geloven en goede werken doen en die elkaar tot de waarheid aansporen en elkaar
tot volharding en geduld aansporen".

Ten aanzien van de bedevaart zouden we u graag te volgende adviezen willen geven:

 1. Het verrichten van de bedevaart dient gebaseerd te zijn op de wens dit puur en oprecht alleen te doen om het welbehagen van Allah te zoeken en om gehoor te geven aan de de oproep van Allah.

 2. Verweer uzelf tegen de boze influisteringen van Satan die probeert vijandschap onder u te teweeg te brengen. Door u te verweren blijft insjaa'a Allah de voorgeschreven broederschap onaangetast tijdens de bedevaart die vele beproevingen kent. Zweer slechte daden en gedachten af die de broederschap kunnen schaden. De Profeet Moehammad, vrede zij met hem, heeft gezegd:

  "Niemand van jullie is een ware gelovige, totdat hij voorzijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst".

 3. Raadpleeg de geleerde moeslims met betrekking tot zaken die u niet begrijpt of die niet duidelijk zijn. De Profeet heeft gezegd:

  "Degene die Allah iets goeds wenst, schenkt Hij kennis over de godsdienst".

 4. Het is belangrijk te weten dat Allah bepaalde handelingen voor ons verplicht heeft gesteld en andere heeft aanbevolen. We moeten in eerste instantie de verplichte handelingen verrichten voordat we ons met de aanbevolen handelingen gaan bezighouden. Zolang de verplichte handelingen niet zijn volbracht, schenkt Allah geen waarde aan het verrichten van aanbevolen handelingen. Het waken over de broederschap is een plicht. Het is niet goed om kost wat kost aanbevolen handelingen te willen verrichten op zeer drukke plaatsen waarbij bedevaartgangers elkaar verdringen. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de handelingen bij de Zwarte Steen, de Maqaam Ibrahiem, de bron Zam Zam, de djamaraat en de heuvels Shofa en Marwah.

 5. Om de bedevaart goed te laten verlopen, is het noodzakelijk om aandacht te schenken aan de volgende punten:

 6. In alle moskeen, dus ook in de Masdjid AI Haraam is het voor mannen verboden om naast of achter vrouwen het gebed te verrichten. Dus de vrouwen moeten ervoorzorgen dat zij het gebed achter de mannen verrichten.

 7. Het is niet toegestaan om het gebeden bij de ingangen van de Masjid Al Haraam te verrichten, omdat dit andere bedevaartgangers belemmert om de moskee binnen te gaan.

 8. Ook het zitten naast de Ka'bah en het blijven staan bij de Zwarte Steen betekent een belemmering voor andere bedevaartgangers.

 9. Het is niet verplicht de Zwarte Steen te kussen. Als dit vanwege drukte niet mogelijk is, kan men volstaan met het wijzen met de handen naar de Zwarte Steen en het uitspreken van:

  "Bismillaahi Allaahoe Akbar"

 10. Het is geen soennah om de Jamaani-hoek van de Ka'bah te kussen, het wordt aanbevolen deze met de rechterhand aan te raken. Als dat vanwege drukte niet mogelijk is, wijst men ook hier met de handen naar de Ka'bah waarbij men "Bismillaahi Allaahoe Akbar" zegt.

HET NIETIG WORDEN VAN HET GELOOF

Het is gebruikelijk wanneer belangrijke adviezen over het geloof en vormen van aanbidding worden gegeven, tevens duidelijkte maken dat er bepaalde zaken zijn die ons geloof nietig maken:

 1. Sjirk.
  Dit wil zeggen het iets of iemand aanbidden naast Allah. Allah zegt hierover in Soera Al Maa'idah 5:72

  "Als iemand deelgenoten aan Allah toeschrijft, zal het Paradijs voor hem verboden worden; zijn plaats zal de hel zijn".

  Een voorbeeld van sjirk is het om hulp vragen aan de geesten van overledenen en het voor hun slachten van dieren etc.

 2. Het aannemen van wie of wat dan ook als bemiddelaar of tussenpersoon bij Allah. Als men dit doet stelt men zich buiten de Islam.

 3. Als men er aan twijfelt dat de Islam de enige ware godsdienst is.

 4. Wanneer men aan een andere leer of ideologie dan de Islam de voorkeur geeft.

 5. Wanneer men van mening is dat de Islamitische leer niet geschikt is voor de huidige tijd.

 6. Wanneer men van mening is dat de Islam alleen van toepassing is op de persoonlijkverticale relatie met Allah en niettevens van toepassing zou zijn op sociale en andere wereldlijke zaken.

 7. Wanneer men weet wat de Profeet heeft opgedragen, maar dit bewust niet doet, stelt men zich buiten de Islam. In de Qoer'aan staat vermeld:

  "Dat is omdat zij hetgeen Allah heeft geopenbaard haten, daarom maakt hij hun werken vruchteloos". (Soera Moehammad 47:9)

 8. Wanneer men de Openbaring en de overleveringen van de Profeet en Allah's belofte met betrekking tot beloning en straf bespot, bestempelt zich daarmee tot ongelovige.

  Allah Soebhaana wa Ta'aala zegt in (Soera At-Taubah 9:66) tot degenen die hun geloof nietig hebben gemaakt:

  "Verontschuldigt jullie niet. Jullie zijn ongelovig geworden na geloofd te hebben".

  WAL HAMDULILLAHI RABBIL `ALAMIEN

  Top

  Terug naar Haroen`s Religie pagina