Oum Sayfoullah

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Het leven van Khadidja, 1ste vrouw van de Profeet Mohammed (vzmh)

Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) die ook wel Taahiera (reine) genoemd werd, was de dochter van Khoewaylid, Ibn Asad, Bnoe ‘Abd Al-‘Oezza, Bnoe Qasay, Bnoe Kilaab, Al-Qoerashiejja Al-Asadiejja die 25 jaar voor de jaar van het olifant geboren was, was eerst getrouwd met Abou Halaa’ Bin Zararah Al-Tamiemie en heeft van hem 2 kinderen genaamd Halaa’ en Hind, na zijn overlijden is Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) met ‘Atieq Ibn ‘A-ied Bin ‘Abd Allah Al Magzoemie ze leefde met hem voor een bepaalde tijd waarna ze uit mekaar gingen.

Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) kreeg daarna vele aanzoeken van de edele mannen van Qoeraysh maar zij koos voor de opvoeding van haar kinderen en voor het drijven van haar handel. Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) was een rijke zakenvrouw die zelf geen handel dreef maar mannen in dienst had die zij op pad stuurde om voor haar de handel te drijven. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dreef voor zijn openbaring ook handel voor Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn).

Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) hoorde over hem en over zijn betrouwbaarheid en stuurde hem naar het shaam-gebied (Palestina, Jordanië Syrië..enz)  met haar bediende Maysarah genaamd om handel voor haar te drijven. Allah de Verhevene zegende deze handel en Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) had erg veel winst gemaakt.

Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn)was erg blij en tevreden met deze winst zij was vooral blij met de eerlijkheid van Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) omdat de mannen die vóór de profeet voor haar handelden altijd oneerlijk waren en haar nooit de volledige winst gaven, maar de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) integendeel was juist eerlijk en gaf haar eerlijk al haar verdiende winst, ook hoorde Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) van haar bediende hoe eerlijk Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) geweest was tijdens het zakendoen. Zodoende bleef Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) de persoon die voor Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) handel bleef drijven.

Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) voelde zich aangetrokken tot de goede en mooie eigenschappen die de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) bezat, hij was eerlijk en betrouwbaar en had voor vele zegeningen gezorgd tijdens het handel drijven.

Maar zou een jongeman een huwelijk accepteren met een vrouw die de veertige jaren bereikt heeft?

En hoe zou haar stam reageren nadat zij alle deuren gesloten had voor de aanzoeken van de edele mannen van Qoeraysh.

Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) was erg onzeker geworden en vertelde dit aan haar vriendin Nafissa bint Minbah, zij heeft Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) overtuigd en gerust kunnen stellen en heeft haar helpen herinneren dat zij een vrouw was die schoonheid en rijkdom bezat en van goede huize afkomstig was, dit bevestigde zij door de vele aanzoeken die zij gehad heeft van de edele mannen van Qoeraysh.

Nadat Nafissa Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) verlaten had benaderde zij de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) met een bepaalde slimme wijsheid.

Ze vroeg hem wat hem tegenhield om te trouwen, hij antwoordde dat hij niets bezat om mee te trouwen, ze glimlachte en zei: en als je uitgenodigd wordt naar rijkdom, schoonheid, een goede naam en bekwaamheid, zul je dat aannemen? Hij vroeg: wie dan? Zij antwoordde meteen met Khadidja Bint Khoewaylid. Hij zei: “als zij akkoord gaat dan neem ik het aan”.

Nafissa snelde naar Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) om haar het goede nieuws door te geven en Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) overlegde met zijn ooms over zijn plannen om met Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) te trouwen. Aboe Taalib, ‘Hamzah (moge Allah tevreden zijn met hem) en anderen gingen met de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) naar de oom van Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) ‘Amr Bnoe Asad gegaan om Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) ten huwelijk te vragen voor Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en om de bruidschat te overhandigen. Zodoende werd Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) die veertig jaar was de vrouw van de vijfentwintig jarige Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem).

Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft mooie voorbeelden gegeven over hoe een vrouw haar echtgenoot liefheeft en hoe ver de liefde voor de echtgenoot gaat, ze heeft laten zien dat zij een speciale echtgenote was.

Toen Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) opmerkte hoe groot de liefde van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was voor haar bediende Zaid Ibn ‘Haarithah, schonk zij deze bediende aan hem en ook nam zij Ali Ibn Abie Taalieb in huis omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zo gek op hem was.

Allah schonk hun gunst na gunst. Hij schonk ze zonen en dochters: Qaasiem, Abd-Allah, Zainab, Roeqajja, Oem Koelthoem en Fatima (moge Allah tevreden zijn over hen allen).

Als er iets was waar de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) van hield dan was dat wel zich af zonderen. Hij zonderde zich af in de grot van Hiraa’ om na te kunnen denken. In de maand Ramadan kreeg de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) bezoek van Djibriel (vrede zij met hem). De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) kreeg in deze grot tijdens deze bezoek zijn eerste openbaring.

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) vertrok hierna angstig en bibberend naar huis en zei: “omhul mij, omhul mij, ommantel mij, ommantel mij.”

Nadat Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) zijn verzoek ingewilligd had en de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) verteld had wat hem overkomen is, zei hij tegen haar: “O Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn), ik ben bang dat mij iets ergs aan het overkomen is.”

De lieve zachtaardige goede echtgenote stelde haar man gerust. Zij zei: “Allah zal ons behoeden o vader van Al-Qaasiem, wees optimistisch, bij Allah, Allah zal je nooit vervloeken, jij onderhoudt goede banden met je familieleden, je verteld waarheden, je draagt de zorg voor de zwakken, je bent gastvrij voor je gasten en je komt op voor rechtvaardigheid.”

De hart van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was gerustgesteld door de lieve zachte woorden van zijn echtgenote, en haar krachtige geloof en vertrouwen in met waar hij mee kwam.

De wijze echtgenote bracht een bezoek aan haar neef Waraqah Ibn Nawfal en vertelde hem wat er gebeurd was met haar echtgenoot Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem).

Waraqah luisterde aandachtig en bevestigde dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) een echte profeet is en met dezelfde boodschap is gekomen als Moesa en ‘Iesa (vrede zij met hen).

Hij vertelde er ook bij dat Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) tegengewerkt zal worden en dat dat vooral door de volk van Qoeraysh zal zijn. Zij zullen hem afwijzen, vernederen, verdrijven en bevechten.

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) kon niet geloven dat zoiets zou gebeuren, hij werd immers altijd de "betrouwbare en eerlijke” genoemd.

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) kreeg vrede met het idee dat hij een profeet was en wist dat verkondigen van de islam moeilijkheden zou kennen en dat dit alle profeten doormaakten. Hij wist dat dit een speciale taak was die Allah hem gegeven had.

Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) was de eerste die de islam als geloof omhelsde, zij was de eerste die getuigde dat Allah de Enige God is en dat Mohammed Zijn boodschapper is.

De lieve echtgenote stond keer op keer aan de zij van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en steunde hem met het verkondigen van de islam. Zij stond altijd aan zijn kant en hielp hem door de moeilijke tijden, ze hielp hem zijn last verlichten en bood hem troost. Zij hielp haar geliefde man met het verkondigen van de islam.

De moeilijke periodes begonnen maar Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) bleef standvastig in haar geloof alhoewel zij de ene beproeving na de andere moest ondergaan en veel moest slikken.

Khadidja’s zonen Aj-Qaasiem en Abd-Allah stierven jong maar zij bleef geduldig en zij was met haar eigen ogen getuige van de eerste shahieda (vrouwelijke martelaar in de islam) Somayya (moge Allah tevreden zijn met haar).

Allah zegt in de Qor’aan over beproevingen: “Dachten de mensen dat zij met rust gelaten zouden worden, als zij zeggen: “Wij geloven”, en dat zij niet op de proef gesteld worden?” (Soerat Al Ankaboet vers 2).

Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft afscheid moeten nemen van haar dochter Roeqajja (moge Allah tevreden zijn met haar) die met haar echtgenoot ‘Oethman Ibn ‘Effen (moge Allah tevreden zijn met hem) naar Al Habasha (Abbesenie) vertrok om hun geloof veilig te kunnen belijden. 

Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) leefde 25 jaar met de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). De meeste geleerden zeggen dat haar ziel 10 jaar na de openbaring, en drie jaar voor de Hidjrah (emigratie van de moslims van Mekka naar Medina en tevens aanvang van de islamitische jaartelling) tot rust gekomen is in de maand Ramadan. Dit was in hetzelfde jaar, twee maanden en drie dagen dat de oom van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) Aboe Taalib overleden was.

Ali (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat de profeet Mohammed profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei:
"De beste van de vrouwen in de wereld is: Maryam (de moeder van Jezus) (tijdens haar leven), en de beste van de vrouwen in de wereld is Khadidja (tijdens haar leven). (Boekharie)

Allah de Verhevene heeft Khadidja (moge Allah tevreden zijn met haar) een beloning aan gegeven in het Paradijs. Abou Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd: "Djibriel (vrede zij met hem) kwam naar de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem en zei: “O Allah's boodschapper! Dit is Khadidja die met een schotel vlees (of enig voedsel of drinken) naar je komt. Wanneer ze jou bereikt, groet haar namens haar Heer (Allah) en namens mij, en geef haar het blijde nieuws van het hebben van een paleis van riet in het Paradijs, waarin er noch enig lawaai noch enige vermoeidheid zal zijn."   (Boekharie).

Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) was heel dierbaar voor Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en tijdens haar leven is Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem)alleen met haar getrouwd gebleven. ‘Aischa (moge Allah tevreden zijn met haar) vertelde dat Allah Zijn boodschapper (Allah’s vrede en zegen zij met hem) niet met enige andere vrouw trouwde tot haar (Khadidja moge Allah tevreden zijn met haar) dood.   (Moeslim)

Tevens heeft ‘Aischa (moge Allah tevreden met haar zijn) het volgende overgeleverd: "Op een keer vroeg Halaa’ bint Khoewaylid, Khadidja’s (moge Allah tevreden met haar zijn) zuster, toestemming van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) binnen te komen. Bij dat, herinnerde de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) de manier waarop Khadidja gewend was toestemming te vragen, en dat maakte hem van streek. Hij zei: “O Allah! Halaa’!” Dus werd ik jaloers en zei: “Wat doet je herinneren aan een oude vrouw (met een tandeloze mond) met rood tandvlees wie lang geleden stierf, en in wiens plaats Allah je iemand beter heeft gegeven dan haar?”   (Boekharie)

Khadidja (ra) de dochter van Khoewaylid en de vrouw van onze geliefde profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem), was een oprechte, Godsvruchtige, verstandige, lieve vrouw die de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) oprecht steunde en in hem geloofde en vertrouwde, ze was zich heel bewust van zijn edele karakter en benijdbare eigenschappen. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) noemde haar voortdurend en vroeg genade voor haar was altijd emotioneel en vol met mededogen als hij over haar sprak.

Ali (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat de profeet Mohammed profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei:"De beste van de vrouwen in de wereld is: Maryam (de moeder van Jezus) (tijdens haar leven), en de beste van de vrouwen in de wereld is Khadidja (tijdens haar leven).   (Boekharie) 

Moge Allah de Verhevene ons op deze voorbeeldige vrouw laten lijken.

Top

Terug naar Haroen`s Religie pagina