Door Rashied Soebratie

In naam van Allah, de Barmhartige en de Genadevolle.

De status van MuhammadSallalahu 'alaihi 
wasalamWat zeggen de autentieke bronnen over hem?
Zijn status volgens de Koran

Koran 27:92. En zeg tegen hem die dwaalt: "Ik ben slechts een waarschuwer."

Koran 42:7. Zo hebben Wij u (Mohammad) de Koran in het Arabisch geopenbaard, opdat gij de Moeder der steden (Makka) en al het omringende moogt waarschuwen; dus waarschuwt (hen) voor de Dag der Verzameling waaromtrent geen twijfel is. Een deel zal in het paradijs zijn, en een ander deel in het laaiend Vuur.

Koran 28:56. Waarlijk, gij (Mohammad) zult hen die gij wilt niet kunnen leiden, maar Allah leidt wie Hij wil; en Hij kent hen het beste die geleid willen worden.

Koran 6:50.  Zeg: "Ik zeg niet tot u, dat ik de schatten van Allah bezit, noch dat ik het onzienlijke ken, noch zeg ik tot u: 'Ik ben een engel'; ik volg slechts hetgeen mij wordt geopenbaard." Zeg: "Kunnen de blinde en de ziende gelijk zijn? Wilt gij dan niet nadenken?"

Koran 7:188. Zeg: "Ik heb buiten hetgeen Allah wil, geen macht over goed of kwaad voor mijzelf. En als ik het onzienlijke kende zou ik een overvloed van goed hebben bemachtigd en het kwade zou mij niet hebben gedeerd. Ik ben slechts een waarschuwer en een drager van goede tijding voor een volk dat gelooft."

Koran 18:110. Zeg: "Ik ben slechts een mens gelijk gij, doch mij wordt geopenbaard dat uw God slechts n God is. Laat daarom degene, die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, goede daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer niemand anders met Hem vereenzelvigen."

Koran 17:94. En niets heeft de mensen belet te geloven toen de leiding tot hen kwam dan het feit dat zij zeiden: "Heeft Allah een mens als boodschapper gezonden?"

Koran 25:7. En zij zeggen: "Wat voor boodschapper is deze die voedsel gebruikt en op straat wandelt? Waarom is geen engel tot hem nedergezonden om met hem een waarschuwer te zijn?

Koran 21:3. En hun hart is achteloos. En de onrechtvaardigen plegen overleg in het geheim zeggende: "Is deze (Mohammed) niet slechts een mens als gij? Wilt gij dan de tovenarij met open ogen tegemoet gaan?"

Koran 49:7. En weet, dat de boodsehapper van Allah onder u is; als hij in verschillende opzichten aan uw wensen gehoor zou geven zoudt gij zeker in moeilijkheden zijn geraakt, maar Allah heeft in uw hart het geloof dierbaar en schoon gemaakt, en ongeloof, buitensporigheid en ongehoorzaamheid afkeurenswaardig. Zo zijn zij, die het rechte pad volgen

Koran 33:40. Mohammed is niet de vader van n uwer mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah heeft kennis van alle dingen.

Koran 6:68. Wanneer gij (Mohammad) degenen ziet, die Onze tekenen bespotten, wendt u dan van hen af, totdat zij een ander gesprek beginnen. En als Satan het u doet vergeten zit dan niet, nadat het in uw herinnering opkomt, met het onrechtvaardige volk bijeen.

Koran 2:156. "Voorzeker, wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren".

Koran 21:109. Maar indien zij zich afwenden, zeg dan: "Ik heb u allen gelijkelijk ingelicht en ik weet niet of hetgeen waar gij mee bedreigd wordt, nabij of ver is."

Koran 59:22. Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Kenner van het onzienlijke en het zienlijke, Hij is de Barmhartige, de Genadevolle.

Koran 10:20. En zij zeggen: "Waarom is er geen teken van zijn Heer tot hem (de profeet) nedergezonden?" Zeg: "Het onzienlijke behoort alleen Allah toe. Wacht, ik ben met u onder de wachtenden."

Koran 72:26. Hij (Allah) is de Kenner van het onzienlijke en Hij geeft niemand overvloedig kennis van Zijn geheimen.

Koran 47:19. Weet, (O Mohammad) dat er buiten Allah geen God bestaat en vraag bescherming voor uw tekortkoming en voor die van gelovige mannen en vrouwen. Allah kent de plaats uwer handelingen en uw rustplaats.

Koran 21:34. Wij hebben aan niemand vr u (Mohammad) een eeuwig leven geschonken. Indien gij sterft, zouden zij hier dan voor eeuwig kunnen blijven?

Koran 24:35. Allah is het Licht van de hemelen en de aarde. De gelijkenis van Zijn Licht is als een nis waarin een lamp staat. De lamp is door een glas omsloten; het glas is als een schitterende ster. Het wordt, aangestoken met olie van een gezegende boom, een olijfboom, die van het Oosten noch van het Westen is, welks olie bijna zou lichten, zelfs al raakte vuur haar niet. Licht op Licht. Allah leidt tot Zijn Licht wie Hij wil. - Allah geeft gelijkenissen voor de mensen; Allah heeft kennis van alle dingen.

Koran 4:78. Waar gij ook zijt, de dood zal u achterhalen, zelfs al waart gij in sterk gebouwde torens. En als hen iets goeds overkomt zeggen zij: "Dit komt van Allah" en als hen iets kwaads overkomt zeggen zij: "Dit komt van u" (van de profeet). Zeg: "Alles komt van Allah". Wat scheelt deze mensen, dat zij het woord niet willen begrijpen?

Koran 27:80. Waarlijk, gij (Mohammad) kunt de doden, noch de doven de oproep doen horen als Zij zich verwijderen.

Koran 27:81. Noch kunt gij (Mohammad) de blinden van hun dwaling afleiden. Gij kunt alleen hen doen horen die in Onze tekenen willen geloven en zich onderwerpen.

Koran 3:185. Elke ziel zal de dood ondergaan. En voorzeker zal u op de Dag der Opstanding uw beloning ten volle worden uitbetaald. Wie daarom van het Vuur wordt verwijderd en de Hemel binnengelaten, heeft inderdaad zijn doel bereikt. Het leven dezer wereld is niets dan een middel tot bedrog.

Koran 27: 92-93: Zeg: Het is mij geboden alleen de Heer van dezer stad (Al-Makkah) die Hij heilig heeft verklaard te aanbidden en aan Hem behoren alle dingen en het is mij geboden tot de Muslims te behoren. En de Koran te verkondigen. Wie daarom leiding volgt, volgt haar ter bate (voordeel). En zeg tegen hem die dwaalt: Ik ben slechts een waarschuwer”.


Enkele citaten uit Al-Sirah Al-Nabawiyyah van Ibn kathir


Pagina 149 van vol. 1:

Al-Bayhaqi rapporteerd... van Iqrima, van Ibn Abbas, van zijn vader Al-Abbas het volgende: "De profeet (SAW) was besneden geboren zonder navelstreng..." ".

Ibn Kathir: "Er zijn geen overeenstemming bereikt over deze overleveringen".

De Hafiz ibn 'Asakir rapporteerd... van Anas: "De Boodschapper van Allah (SAW) zei: "... tijdens mijn geboorte was ik al besneden, zodat niemand mijn geslachtsdelen konden zien".

Ibn Kathir: "Sommige autoriteiten claimen autoriteit voor deze hadith vanwege zijn keten van overleveraars en sommige claimen zelfs de status van Mutawwatir (opeenvolgend verklaringen). Hoewel deze betwistbaar is".


Pagina 231 van vol. 1:

Abd Al-Rahman b. Zayd b. Aslam heeft overgelverd dat Al-hakim heeft overgeleverd van zijn vader, zijn grootvader van 'Umar b. Al-Khattab, moge Allah tevreden zijn met hem, dat de Boodschapper van Allah (SAW) heeft gezegd: "Toen Adam een zonde beging, zei hij: 'O Allah, terwille van Muhammad vraag ik aan u, wilt u mij niet vergeven?' Allah antwoordde: 'O Adam, hoe weet jij over Muhammad, terwijl ik hem nog niet heb geschapen?' Adam Antwoordde: 'O heer, toen u mij schiep met uw eigen handen en leven in mij blies vanuit uw Geest, hief ik mijn hoofd op en zag op de fundering onder de Troon geschreven staan: "Er is geen god behalve Allah, Mouhammad is de Boodschapper van Allah". Ik wist dat u geen ander naam zou toelaten naast uw naam, behalve dat de meest dierbare uit uw schepping'. Allah zei: 'Je hebt de waarheid gesproken, O Adam; hij is de meest dierbare uit mijn schepping. En omdat jij uit zijn naam vroeg, heb jij mijn vergiffenis. Was het niet voor Muhammad, had ik jou niet geschapen' ".

Al-Bayhaqi zei: " 'Abd Al-Rahman b. Zayd b. Aslam was de enige die het heeft overgeleverd en het is zwak".


Pagina 232 van vol. 1:

Imam Ahmad zei dat Abu Al-Nadr aan hem heeft overgeleverd en citeerde al-Faraj, die ibn Fadala wordt bedoeld, van Luqman b. 'Amir, die zei dat hij Abu Amama hoorde zeggen dat hij eens vroeg: "O Boodschapper van Allah, wat was het begin van uw missie?" Hij antwoordde: "Het was het gebed van mijn vader Ibrahim, het goede nieuws van Jezus (Isa) en mijn moeders waarneming van het licht die zij uitstraalde en die de kastelen van Syri verlichtte".

Ibn Kathir: "Imam Ahmad is de enige die deze hadith gaf en geen n van de overige auteurs van de zes Boeken (van Ahadith) heeft het opgenomen". (Ondergetekende: met andere woorden het is zwak!)


Zijn status volgens Ahadith

Sahih Muslim vol. 4, pag. 1286, Hadith 5920:

Yazid b. Hayyan:  ...Hij (de profeet) prees Allah en zei: "Wat betreft onze zaak, O mensen, ik ben een mens. Ik zal binnenkort een boodschapper (engel des doods) van mijn Heer ontvangen en ik zal daarop moeten reageren (afscheid nemen van jullie), maar ik laat twee belangrijke dingen achter : Het Boek van Allah, waarin leiding en licht bevinden, zo, hou je vast aan het Boek van Allah en kleef jezelf er aan". Hij beval ons en legde de nadruk op ons om ons aan het Boek van Allah vast te houden en zei: "De tweede is dat mijn familieleden die ik aan jullie herinner (de verplichting die jullie hebben tegenover hen)".


Sahih Bukhari vol. 4, pag. 435, Hadith 654:

Overgeleverd door 'Umar ibn Khattab: Ik hoorde de profeet zeggen: "Overdrijf niet in het prijzen over mij zoals de christenen de zoon van Maria prijzen, ik ben slechts een dienaar. Zo, noem mij dienaar van Allah en Zijn Boodschapper".


Sahih Bukhari vol. 4, pag. 439, Hadith 660:

Overgeleverd door 'Aisha en ibn Abbas: Op zijn sterfbed, legde de Boodschapper van Allah een doek over zijn gezicht, toen zijn temperatuur steeg, hij haalde het van zijn gezicht weg. Toen zei hij: "Moge Allah de Joden en de Christenen vervloeken vanwege dat ze de graven van de profeten tot plaats van aanbidding maken". Door deze (uitspraak) was zijn intentie om zijn volgelingen te waarschuwen tegen dat wat zij hadden gedaan.


Sahih Bukhari vol. 8, pag. 92, Hadith 146:

Anas ibn Malik: De profeet zei: "Maak het makkelijk voor de mensen en maak het ze niet moeilijk voor hun, laat ze kalm blijven en zet ze niet onder druk".


Sahih Bukhari vol.6, pag. 302, Hadith 320:

Ka'b bin Ujra: Er werd gevraagd: "O Boodschapper van Allah, wij weten hoe wij u moeten begroeten, maar hoe moeten wij zegeningen van Allah voor u afroepen?" De profeet zei: "Zeg: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali muhammadin, kama sallaita ala all Ibrahim innaka hamidun majid".

pag. 303, Hadith 321:

Abu Sa'id al-Khudri: idem en daarna vulde hij aan met: "Wa barik ala Muhammadin wa ala All Muhammadin kama barakta ala all Ibrahim". Al-Laith zei: " Ala Muhammadin wa ala all Muhammadin kama barakta ala all Ibrahim".


Sahih Bukhari vol. 1, pag  84, Hadith 108:

Anas ibn Malik: Het feit dat mij tot stoppen heeft gebracht om in grote getalle overleveringen te overleveren, is dat de profeet heeft gezegd: "Degene die bewust een leugen tegen mij vertelt, hij zal zeker een plaats in Helle-vuur bezetten".


Sahih Muslim vol. 4, pag 1259, Hadith 5832:

Anas ibn Malik: De profeet liep langs de mensen die bezig waren met het inenten van bomen. Daarop zei hij: "Als jullie het niet doen, zal het mogelijk goed zijn voor jullie". Ze gaven deze praktijk op en er was een terugval op het veld. Hij (de profeet) liep weer langs en zei: "Wat is er gebeurd met jullie bomen?" Ze zeiden: "Je zei zo en zo". Daarop zei hij: "Jullie hebben betere kennis in dit soort zaken van de wereld".


Sahih Muslim vol. 3, pag. 1192, Hadith 5424:

'Aisha: Toen de profeet ziek werd, reciteerde Gabriel de verzen: " 'In naam van Allah', Moge Hij jou genezen van alle soorten ziekten en jou beschermen tegen het kwaad en van jaloezie en van kwade invloeden van het oog".


Sahih Muslim vol. 1, pag. 113, Hadith 341:

Abu Dharr: Ik vroeg aan de Boodschapper van Allah: "Zag u uw Heer?" Hij zei: "Hij is licht; hoe kan ik Hem zien?".


Sahih Muslim vol. 1, pag. 6, Hadith 9:

Abu Hurairah: Er kwam een bedoun bij de Boodschapper van Allah en vroeg: " Wat moet ik doen om in het paradijs te komen?"  De Boodschapper van Allah antwoordde: "Dien Allah alleen en niet naast Hem. Verricht de voorgeschreven salaat, breng de verplichtte zakaat op en vast vast in Ramadan". De bedoun zei: "Bij Hem in wiens hand mijn ziel is: ik zal niet meer doen dan dat". Toen hij zich verwijderde, zei de Boodschapper van Allah: "Als het iemand een plezier doet om naar een paradijsbewoner te kijken, dan moet hij naar deze man kijken".


Sahih Muslim vol. 4, pag. 1362, Hadith 6220:

Abu Hurairah: De profeet zei: "Zeer zeker, Allah kijkt niet naar jullie lichamen, nog naar jullie gezichten, maar Hij kijkt naar jullie harten".


Sahih Muslim vol. 4, pag. 1473, Hadith 6764:

Abu Hurairah: De profeet zei: "Niemand van jullie zal behouden worden dan door zijn werken". Toen vroeg iemand: "Ook u niet, O Boodschapeer van Allah?" "Nee", zei hij, "ook ik niet. Maar Allah zal mij overdekken met genade, jullie moeten echter doen wat juist is!"


Mishkat-ul-Masabih, Imam at-Tabrizi, vol. 2, pag. 380, Hadth 1305:

'Aisha: De profeet zei: "Niemand zal in staat zijn om het paradijs binnen te gaan, behalve door de Barmhartigheid van Allah, de Verhevene". Hij zei dit drie keer. Ik zei: "En ook jij niet, O Boodschapper van Allah?" Hij legde zijn hand op zijn hoofd en zei: "Zelfs ik niet, maar behalve het feit, dat Allah mij zal omhullen met Zijn Genade". Hij zei dit drie keer tegen haar.


Sahih Bukhari vol. 6, pag. 510, Hadith 562:

'Aisha: De profeet hoorde een voordrager de Koran in de moskee 's-avonds reciteren. De profeet zei: "Moge Allah Zijn Genade op hem schenken, omdat hij me heeft herinnerd aan die en die verzen van die en die soerah's, die ik miste!"


Sahih Muslim vol. 1, pag. 290, Hadith 1212:

'Aisha: De profeet trad mijn huis binnen, toen een Joodse vrouw bij me was en zij vroeg: "Weet jij dat je in het graf ondervraagd zult worden?"  De profeet beefde (toen hij dit hoorde) en zei: "Het zijn alleen de Joden die ondervraagd zullen worden".  'Aisha zei: Een paar nachten gingen voorbij en de profeet zei: "Weet je dat het aan mij is geopenbaard: 'Je zult ondervraagd worden in je graf?' ".  'Aisha zei: Ik hoorde de profeet bescherming vragen tegen bestraffing in het graf na deze.


Sahih Bukhari vol. 9, Book 92, Hadith 374:

Anas ibn Malik: Ik hoorde ‘Umar spreken, terwijl hij op de preekstoel van de profeet stond in de ochtend (na de dood van de profeet), toen de mensen hun touw zweerden aan Abu Bakr. Hij sprak de Tashahhud op in bijzijnde van Abu Bakr en zei: “Amma Ba’du (en daarna) Allah heeft gekozen voor Zijn profeet, wat bij Hem is boven dat wat bij jullie is. Deze is dat Boek (Koran) waarmee Allah leiding gaf aan Zijn profeet, kleef je eraan, je zal geleid worden op het pad zoals Allah met Zijn profeet had gedaan”.


Sahih Bukhari vol. 9, Book 93, Hadith 477:

‘Aisha: “Als iemand zegt dat Muhammad zijn Heer heeft gezien, is een leugenaar, Allah zegt: Niet kunnen de blikken Hem bereiken, maar Hij bereikt de blikken (Koran 6:103). En als iemand jou vertelt dat Muhammad de verborgene heeft gezien, is een leugenaar, omdat Allah zegt: Niemand heeft kennis over de verborgene, behalve Allah (Koran 72:26; 59:22; 62:8; 64:18; 6:59; 10:20; 11:123 en 16:177)”.


Sahih Bukhari vol. 8, Book 75, Hadith 375:

Umm Khalid bint Khalid: Ik hoorde de profeet toevlucht zoeken bij Allah tegen de bestraffing in het graf.


Sahih Bukhari vol. 8, Book 73, Hadith 87:

Abu Bakra: Een man werd opgenoemd bij de profeet en een ander man prees hem in grote mate. De profeet zei: “Moge Allah jou genadig zijn! Je hebt de nek van jouw vriend afgehakt daarmee”. De profeet herhaalde deze zin diverse malen en zei: “Als het onmisbaar is voor iemand van jullie om iemand te prijzen, moet hij zeggen: Ik denk dat hij zo en zo is, als hij werkelijk denkt dat hij zo en zo is. Allah is de Ene, die voor zijn daden ter verantwoording zal roepen (zoals Hij, hem werkelijk kent) en niemand kan een ander voor heilig verklaren voor Allah”.

Khalid zei: “Wee u”, in plaats van “Moge Allah jou genadig zijn”.


Sahih Bukhari vol.6, Book 60, Hadith 494:

Ibn ‘Abbas: ‘Umar liet mij meestal tussen de oudere mannen zitten die  meegevochten hadden tijdens de slag van Badr. Sommige van hun voelden zich niet op hun gemak en zeiden tegen ‘Umar: “Waarom laat je deze jongen tussen ons zitten, terwijl wij zelf zonen hebben net als hem?” ‘Umar antwoordde: “Omdat jullie zijn status kennen (om zijn religieuze kennis)”.

Op een dag liet ‘Umar mij komen en liet mij zitten tussen die mensen en ik geloof dat hij mij liet komen om hun iets te laten zien. ‘Umar vroeg aan hun: “Wat zeggen jullie over de uitspraak van Allah: Wanneer de hulp van Allah en de uitkomst (verovering van Al-Makkah) is gekomen?” Sommige zeiden: “Het is aan ons bevolen om Allah te prijzen en aan Hem Zijn vergiffenis te vragen, wanneer de hulp van Allah en de verovering (van Al-Makkah) ons hebben bereikt”. Sommigen hielden zich stil en zeiden niks. Daarop vroeg ‘Umar aan mij: “Wat heb je daarop te zeggen?” Ik antwoordde: “Dat is het teken voor de profeet’s naderende dood die Allah aan hem informeerde. Allah zei:

Wanneer de hulp van Allah (tegen jouw vijanden) en de uitkomst (overwinning op Al-Makkah) is gekomen (dat is het teken van jouw naderende dood). Jij moet dan Allah prijzen en vragen om Zijn vergiffenis. Hij is het die zich keert tot de berouwvolle” (Koran 110: 1-3).

Daarop zei ‘Umar: “Ik weet niks anders dan dat wat je gezegd hebt”.


De woorden van Allah zijn de waarheid! Moge vrede en zegeningen rusten op onze profeet MohammadSallalahu 'alaihi wasalam.

Rashied Soebratie, een instrument van Allah de Verhevene.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Klik hier

Top


Terug naar Haroen`s Religie pagina