Door Rashied Soebratie

In naam van Allah, de Barmhartige en de Genadevolle.

JEZUS OF MOHAMMED?

EEN VERGELIJKING TUSSEN DE STICHTERS VAN

'S WERELDS TWEE GROOTSTE RELIGIES

Inleiding
Enkele van hun laatste woorden
Slavernij
Zonde
Bestraffen van zondaars
Christus Indentiteit
Oorlog - Behandeling van Vijanden
Gebed
Conclusie

INLEIDING

Jezus en Mohammed zijn beiden de stichters van de twee grootste religiŽn op de wereld. Overal kunnen wij zien dat het Christendom met de dag aan het afnemen is. De Islam is hard aan het groeien en de kerken lopen met de dag steeds leger. Talloze westerlingen hebben de geschiedenis en diverse religiŽn bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de Islam de beste religie is.

Silas en anderen weten dat hun geloof steeds aan het wankelen is en dat al hun credo's  en misleidingen op bedrog zijn gebaseerd. Zij weten dat als zij nu geen acties ondernemen zoals de Islam en zijn profeet zwart maken, al hun werken, geloof, macht en aanhang als een kaartenhuis in elkaar valt.

Silas doet niks anders dan de Islam zwart maken en tegelijkertijd de gebreken en tegenstrijdigheden in de Bijbel te verbergen. Op die manier krijgt u een ander beeld van het Christendom. Een manier dat heel aantrekkelijk is en alleen maar op bedrog is gebaseerd. Door geen juiste en/of complete gebeurtenissen te weergeven, krijgt een ieder dan ook een negatief beeld over de Islam.

Als instrument van Allah de Verhevene, zal ik commentaar geven op de punten die Silas heeft aangehaald. Mijn bedoeling is dan, dat mensen die geen kennis bezitten over beide religiŽn, de andere kant van het verhaal te laten proeven. Ik hoop hiermee te kunnen bereiken dat er mensen zullen zijn die tot de juiste inzicht komen.

Top

ENKELE VAN HUN LAATSTE WOORDEN

Mohammed:

"Moge Allah de joden en Christenen vervloeken, want zij bouwden plaatsen van aanbidding nabij graven van de profeten".

Kan Silas dit ontkennen? Nee, Christenen geloven dat Jezus de zoon was van God en aanbidden hem ook op die manier. Jezus zegt zelf in Marcus 10:18 het volgende:

"Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed, behalve een God".

Ook zei hij dat een ieder de zoon van God is, dus is hij niet uniek. Bovendien zegt God in de Torah tegen andere profeten dat zij de "enig geborene" zijn. Is het niet waar dat Joden de graven van sommige profeten tot een plaats van aanbidding hebben gemaakt? Met de bovenstaande uitspraak wil Mohammed ons juist waarschuwen tegen dwalingen en dat wij ons bezig moeten houden met het aanbidden van God de Almachtige. Wij als moslims hebben geen bemiddelaars nodig. Silas haalt Lukas 23:34 aan als laatste woorden van Jezus:

"Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen".

Laten wij eens kijken naar de overige EvangeliŽn over de laatste woorden van Jezus. Mattheus 27:46 in de Statenbijbel:

"Eli, Eli, lama sabachtani? dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?"

Markus 15:34 in de Statenbijbel:

"Eloi, Eloi, lama sabachtani? het welk is overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?"

Johannes 19:30 zegt als laatste in de Statenbijbel:

"Het is volbracht!"

Laat u niet misleiden, de woorden in Mattheus 27:46 en in Markus 15:34 zijn niet exact dezelfde. Nu is mijn vraag: Welke van de vier EvangeliŽn was geÔnspireerd door God? Is God zo onvolmaakt dat hij vier verschillende uitspraken laat inspireren? Kan Silas hierop een antwoord geven?

Top

SLAVERNIJ

De Islam was de eerste religie die slavernij afschafte. Bilal, de eerste zwarte slaaf, werd vrij gekocht door Aboe Bakr. De Koran en overleveringen geven juist aanwijzingen om slaven te bevrijden. Slaven bezit was een gewoonte en een recht voor de Arabieren en daar moest Mohammed rekening mee houden. Hij kon dit niet in een keer afschaffen. Het was voor hem een langzame proces en geleidelijk aan moest hij de mensen aansporen en over te laten gaan op afschaffing van de slavernij. Hij zelf gaf diverse voorbeelden hiervan. De Koran is hierin; duidelijk:

"En diegenen onder wat uw rechterhanden bezitten die begerig zijn naar de vrijbrief, schrijft voor hen de brief, indien gij goeds in hen kent en geeft hun van Gods bezit dat Hij u gegeven heeft". (24:33)

Al deze informatie wordt door Silas verzwegen. Hij refereert naar Ibn Ishaq op pagina 184 en zwijgt zelf over de grootste voorbeeld van Mohammed in diezelfde hoofdstuk. Ik citeer:

"Er waren talrijke krijgsgevangenen, die onder de moslims werden verdeeld; onder hen was ook Djuwayriya bint Harith, die de vrouw van de profeet werd."

De vraag is dan: Was Mohammed een slavendrijver?

Verder verwijst Silas naar Tabari deel 39, pagina 194, waarin vertelt wordt over Marija. Silas noemt haar slaaf van Mohammed. Wat hij echter verzwijgt is dat Marija een concubine van Mohammed was. Ook verzwijgt hij dat zij en Sirin, beiden Koptische Christenen waren die geschonken was aan Mohammed door de Egyptische regeerder als een gift om de banden te versterken. Foei, Silas, dat je al deze dingen verzwijgt!

Nu wordt het tijd om te kijken wat hij verder verzwijgt over de Bijbel. Wij weten inmiddels dat Jezus uitsluitend was gekomen voor de verloren schapen van IsraŽl. Hij kwam niet om de profeten en wetten te ontbinden, maar om te vervullen. Om de authenticiteit van Jezus te bewijzen, wordt er gerefereerd naar Deuteronomium van Mozes. In hetzelfde boek wordt slavernij gepromoot. Lees zelf in Deut. 20:10-14:

"In geval gij een stad nadert om ertegen te strijden, dan moet gij haar vredesvoorwaarden aankondigen. En het moet geschieden dat indien ze u vredelievend antwoord geeft en zich voor u geopend heeft, ja, het moet geschieden dat de gehele bevolking die zich daarin bevindt, van u dient te worden voor dwangarbeid, en zij moeten u dienen. Maar indien ze geen vrede met u sluit en ze werkelijk oorlog met u voert en gij haar moet belegeren, dan zal de Heere, uw God haar stellig in uw hand geven, en gij moet iedere manspersoon daarin met de scherpte van het zwaard slaan. Alleen de vrouwen en de kleine kinderen en de huisdieren en alles wat zich in de stad mocht bevinden, haar gehele buit, zult gij voor uzelf plunderen".

Beste Silas, de Bijbel is toch door God geÔnspireerd?


ZONDE

Voor dit onderwerp verwijs ik een ieder naar mijn artikel "Was Mohammed een zondaar?"


Top

BESTRAFFEN VAN ZONDAARS DIE BEREID ZIJN ZICH TE BEKEREN

&

VROUWEN EN TROUWEN

Er worden twee verhalen naar voren gebracht en beiden hebben een ding gemeen: een overspelige vrouw.  Bij de een wordt uitspraak gedaan door Jezus en bij de ander door Mohammed. Wij weten inmiddels dat de Bijbel vele contradicties bevat. Het is heel moeilijk om de uitspraken van Jezus met elkaar te combineren. De een toont de zachtmoedigheid van hem aan, de ander weer de hardheid en genadeloze karakter. Wij lezen in Lukas 19:27 het volgende:

"En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, brengt hun hier en slacht hen voor mijn ogen".

Volgens Johannes 8:2-11, werd de overspelige vrouw niet gestenigd door de mensen. Nu heb ik een vraag voor Silas: Werd zij later niet de vrouw van Jezus zelf? Als het antwoord nee is, dan verwijs ik een ieder om de apocriefen te bestuderen, met name "het Evangelie van Filippus" en Lukas 7:36-50. Voor een betere uitleg hierover verwijs ik een ieder naar: Het Heilige Bloed en de Heilige Graal van M. Baigent, R. Leigh en H. Lincoln.

Jezus wordt in de EvangeliŽn "Rabbi" genoemd. Een Leraar! De Talmoed is daar heel duidelijk over: een ongetrouwde man mag geen leraar zijn! Als wij in de Bijbel lezen, zien we dat Jezus in de Tempel de Torah voorlas (Lukas 4:16) en tijdens zijn missie uitleg gaf vanuit de Torah. Hieruit kunnen wij niks anders concluderen dan dat hij een Jood en een Rabbi was. Dus er kan geen sprake zijn van een celibaat bij Jezus. Met dit betoog, heb ik het onderdeel "Vrouwen en Trouwen"beantwoord.

Wat betreft de vergelijkingen tussen mannen en vrouwen die vanuit Gods gezichtpunt gelijk zijn, zijn niet alleen door Jezus onderwezen, maar ook door Mohammed. Ik verwijs een ieder naar Koran 24:26-33 en vooral naar 33:35. Het is maar een kleine moeite om de Koran goed te bestuderen, voordat een ieder tot een negatieve oordeel komt.

Top

CHRISTUS IDENTITEIT

Silas wil aantonen dat Jezus de zoon van God was, zie Johannes 5:18-27 en Markus 26:63-64. Is Christus dan zo uniek? Hoe zit het dan met:

Deuteronomium 14:1: "Zonen van de Heer, uw God, zijt gij..."

Mattheus 5:9:              "Gelukkig zijn die vredelievenden, want zij zullen zonen van God

                                      worden genoemd."

Mattheus 23:9:            "Noemt bovendien niemand op aarde uw vader, want een is uw

                                      vader, de Hemelse".

Jeremia 31:9:               "...want ik ben IsraŽl tot een vader geworden, en wat Efraim betreft,

                                      hij is mijn eerstgeborene".

Jeremia 1:4-5:              God zegt het volgende tegen hem: "Voordat ik u in de buik vormde,

                                     kende ik u, en voordat gij vervolgens uit de moederschoot te

                                     voorschijn zijt gekomen, heiligde ik u".

Hebreen 7:3:                Over Melchizedek wordt er gezegd: "...de zoon van God gelijk is

                                     gemaakt".

Er wordt gezegd dat:

Jezus voedde 5000 mensen met vijf broden en twee vissen. Maar zo iets werd ook gedaan door Elisa in 2Koningen 4:44.

Jezus genas de lepra. Maar Elisa deed het ook, zie 2Koningen 5:14.

Jezus liet de blinden weer zien. Maar Elisa deed het ook, zie 2Koningen 6:17 en 20.

Jezus had een dode opgewekt. Maar Elisa en Elia deden het ook, zie 2Koningen 4:34 en 1Koningen 17:22

Jezus liep op water. Mozes en zijn volk trokken door dode zee, zie Exodus 14:22.

Silas kan beter ophouden met zijn nonsens!

Top

OORLOG - BEHANDELING VAN VIJANDEN

Voor dit onderwerp verwijs ik een ieder naar mijn artikel "Was Mohammed een zondaar?"


GEBED

Ik persoonlijk vind het niet de moeite waard om hierop een commentaar te leveren. Maar wat weten de Christenen zelf eigenlijk over het bidden? Elke zondag naar de Kerk gaan? Is dat bidden? Had Jezus aan jullie gezegd om elke zondag naar de Kerk te gaan? Als ik mezelf ter aarde neerwerp voor aanbidding aan onze God en nederig voor Hem buig, is dat geformaliseerde gebedsritueel?

Ik weet dat ik met mijn geformaliseerde gebedsritueel met God communiceer. Als Koning is Hij het waardig om op die manier aanbeden te worden. Ik heb geen bemiddelaar nodig tussen God en mij. Hij is degene die luistert en de gebeden accepteert. Een moslim die vijfmaal daags met volle devotie het gebed verricht, zal Hem eerder tevreden stellen. God besteed elk seconde van de tijd aandacht aan Zijn schepselen. Waarom kan ik dan niet een deel van mijn tijd aan Hem besteden? Op die manier maakt een moslim zich tijdelijk los van het materialisme.

Top

CONCLUSIE

Wij weten dat de Bijbel vele contradicties bevat en dat de vier EvangeliŽn met elkaar in strijd zijn. Hoe kan ik dan op de Bijbel vertrouwen en die dan als leidraad beschouwen? Kan Silas hierop een antwoord geven?

Beste lezers, wees op uw hoede en kijk uit voor misleidingen. Bestudeer de Koran en de geschiedenis goed, voordat u tot een oordeel komt. Niet iedereen heeft de nodige literatuur in huis en kunnen daardoor niet alle vragen voor zichzelf  beantwoorden. Daarom adviseer ik aan u om anderen te raadplegen die op dit terrein deskundig zijn.

Moge Allah de Verhevene, aan een ieder wijsheid schenken en moge Zijn Zegeningen en Vrede op onze profeet Mohammed rusten.

Rashied Soebratie, een instrument van Allah de Verhevene.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Klik hier

Top


Terug naar Haroen`s Religie pagina