Haroen Soebratie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.


Stierf Jezus (vzmh) aan de Kruis?

De kruisiging en de opstanding vormen de basis van het Christendom. Maar wat als Jezus (vrede zij met hem) niet gestorven is aan het kruis? Dan verdwijnt de basis van het hele geloof. Dan is het geloof leeg, zonder inhoud. Dit kunnen we lezen in de Bijbel in 1Korintiërs 15:14 “…En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof…”. Christenen moeten eigenlijk ook blij zijn dat het hier gaat om een kruisiging. Nu is het kruis hun ‘heilige’ symbool. Stelt u zich eens voor dat als het zou gaan om een onthoofding door middel van een guillotine. Dan zouden er nu vele mensen met een guillotine als sieraad om hun nek lopen, op alle kerken zou er een guillotine staan als zogenaamd ‘heilig’ symbool. Even voor de duidelijkheid, het kruis is een moordwapen en martelwerktuig. Hoe kan dit een symbool zijn van een godsdienst???    

In de Bijbel kunnen we lezen dat de profeet Jezus (vzmh) niet gestorven is. Echt waar, het staat er duidelijk beschreven. Alles wat ik in dit artikel vertel, komt uit de Bijbel, dus u kunt het zelf nakijken. Ik heb zelf niets verzonnen, ik heb alleen de Bijbel gelezen. In gesprek met een Bijbeldeskundige uit België en andere christenen kwamen er ook geen antwoorden.  

Nu het bewijs dat Jezus (vzmh) niet gestorven is. Allereerst wil ik u laten zien wat de Qor-aan hier over zegt. In Soerah 'An Nisâ' in aya 157 en 158 staat geschreven: 

“…En (wegens) hun uitspraak ‘Wij hebben de Masîh 'Îsa, zoon van Maryam, gedood’. Maar zij doodde hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degene die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij 'Îsa gedood hebben…” 

“…Maar Allah heeft hem juist tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtig, Alwijs…” 

Het is zeer interessant dat Allah (SWT) hier tegen ons zegt: “…zij volgen slechts vermoedens…”. Als je de Bijbel leest, wordt dit bevestigd. De vertellingen over de kruisiging en opstanding zijn verhalen die men hoorde via overleveringen. De auteurs van de vier evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) waren dan ook geen ooggetuigen van de gebeurtenissen. Vandaar dan ook de verschillen in de vertellingen. 

Dat de discipelen er ook niet persoonlijk bij zijn geweest staat in Marcus 14:50. Daar staat: “…En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen…”. 

Eerst gaan we kijken wat de Bijbel zegt over het begrip opstanding, het opgewekt worden. Kijk naar 1Korintiërs 15:44. Daar staat: “…Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt…”. Dus geen vlees, botten en bloed. Maar een geestelijk lichaam wat je niet kunt betasten. Dit moeten we even goed onthouden. Meer informatie vinden we in hetzelfde hoofdstuk 1Korintiërs 15, maar in de verzen 47 en 50. 

Nu de opstanding van Jezus (vrede zij met hem). Lees de volgende stukjes uit de Bijbel maar eens. Matteüs 28:1-10: “…Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala (1) en de andere Maria (2) het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zetten zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem…”

Samenvatting:
Maria van Magdale en de andere Maria, twee personen dus. Toen ze bij het graf aankwamen lag de steen nog op zijn plaats. Ze zagen dat één engel de steen verplaatste. Ze kwamen Jezus (vzmh) tegen en grepen hem vast. Ze herkende Jezus (vzmh) en hij zag er niet uit als een geest. 
Lees nu Marcus 16:1-8: “…En toen de sabbat was, kochten Maria Magdala (1) en Maria (2), (de moeder) van Jacobus, en Salome (3) specerijen om Hem te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tot elkander: wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar. Hij zeide tot haar: Weest  niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea…” 

Samenvatting:
Maria van Magdala, Maria (de moeder van Jacobus) en Salome, drie personen in plaats van twee. Toen ze bij het graf aankwamen was de steen al verplaatst. Ze kwamen Jezus (vzmh) nu niet tegen. Er was hier ook weer één engel. Lees nu Lucas 23:56b tot 24:12: “…En op de sabbat rustten zij naar het gebod, maar op de eerst dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld, en toen zij er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt…” “…En zij herinnerden zich zijn woorden, en teruggekeerd van het graf, boodschapten zij dit alles aan de elven en aan al de anderen. Dit waren dan Maria van Magdala (1), en Johanna (2), en Maria (3) (de moeder van Jakobus)…”
 

Samenvatting:
Zij waren Maria van Magdale, en Johanna (en niet Salome?), en Maria (de moeder van Jakobus). Toen ze bij het graf kwamen was de steen al verplaatst. Niet één engel maar twee. Ook hier kwamen zij Jezus (vzmh) niet tegen. 

Drie verschillende verhalen over de opstanding. Waarom? Omdat deze verhalen via via zijn overgeleverd. Men heeft horen vertellen. De auteurs waren geen ooggetuigen. Dus de verschillen van de kruisiging en de opstanding laten zien, dat deze vermoedens zijn, zoals de Qor-aan ook zegt. Maar dit is nog niet alles. 

Lees nu maar eens het vers Johannes 20:1:18, ook een verhaal over de opstanding en weer andere feiten: “…En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala (1) vroeg, terwijl het nog donker was naar het graf en zij zag de steen van het graf  weggenomen. IJlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, die Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd…” “…En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide  tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God…”  

Samenvatting:
Nu ging Maria van Magdala alleen naar het graf. Wederom was de steen al verplaatst. Er waren twee engelen. Voordat Maria het graf inging, zijn Simon Petrus en de andere discipel binnen geweest. Ze mocht Jezus (as) niet vast houden. (in Matteüs 28:9 wel). Maria zag Jezus (as) maar herkende hem niet. Ze dacht dat Jezus (as) de hovenier was. 

Iets nieuws is, dat Jezus (vzmh) niet herkenbaar was. Hij was vermomd als tuinman. Waarom? Omdat hij niet dood was, dus als mensen hem zouden herkennen, dan zou hij als nog gedood kunnen worden. Als hij opgewekt zou zijn, dan konden ze hem niet meer doden. Lees Lucas 20:36 “…Want zij kunnen niet meer sterven…”. In Lucas 24:17 kun je ook lezen dat Jezus onherkenbaar was, dus vermomd. Er staat: “…zodat zij Hem niet herkenden…”. Ook is het een feit, dat men normaal met deze man (Jezus (vzmh) praatte, een bewijs dat Jezus (vzmh) er uit zag als een mens en niet als een geest. Een opgewekt lichaam is een geestelijk lichaam hebben we gelezen, maar zo zag Jezus (vzmh) er niet uit. 

Kijk ook naar wat Jezus zelf zegt in Lucas 24:36-41: “…En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; en zij werden ontzet en verschrikt en meende een geest te aanschouwen. Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. [En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten.] En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen…”  

Jezus (vzmh) zegt dat een geest geen vlees en beenderen heeft. Jezus (vzmh) zegt ook dat hij wel vlees en beenderen heeft. Hij zegt ook "betast mij". Toen ze hem nog niet helemaal geloofden at hij. Hij at. Waarom at hij? Om te bewijzen dat hij leefde als mensen en niet als een geest. Dus als het lichaam van Jezus (vzmh) een natuurlijk lichaam is, met vlees en beenderen en dat hij eet, wil dit dus zeggen dat zijn lichaam geen geestelijk lichaam is. In 1Korintiërs 15:44 hebben we gelezen dat een opgewekt lichaam een geestelijk lichaam is. Dus de conclusie die we moeten trekken is dat Jezus (vzmh) niet opgewekt is en dus niet gestorven is aan het kruis. 

Dus Jezus (vzmh) zegt dat hij niet gestorven is, de Christenen zeggen dat hij wel gestorven is.
Wie heeft er nu gelijk, de Christenen of Jezus (vzmh)?

Wat zegt Jezus (vzmh) nog meer over dit onderwerp. Lees Matteüs 12:38-41 “…Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij antwoordde hen en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona (vrede zij met hem), de profeet. Want gelijk Jona (vzmh) drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten…” 

Dus het teken (het wonder) van Jezus (vzmh) is hetzelfde teken (wonder) als dat van Jona (vzmh). Dit gedeelte bevat twee interessante feiten. Het eerste is dat Jezus (vzmh) zegt dat hij drie dagen en drie nachten in zijn graf zou verblijven. Als we kijken wat in de Bijbel hierover geschreven staat, lezen we dat Jezus (vzmh) gekruisigd zou zijn op ‘goede vrijdag’ (wat hier goed aan is, weet ik niet), één dag voor de sabbat (een zaterdag). Lees bijvoorbeeld Lucas 23:54 “…En het was de dag der voorbereiding en de sabbat brak aan…”  

In de Bijbel lezen we dat Jezus (vzmh) "opgewekt" zou zijn op de eerste dag van de week, één dag na de sabbat, dus op zondag. Lees bijvoorbeeld Lucas 24:56b “…En op de sabbat rustten zij naar het gebod, maar op de eerste dag der week gingen zij reeds in de morgenstond…”

Als we dan de dagen en nachten tellen dat Jezus (vzmh) in zijn graf zou zijn verbleven, dan tellen we één dag en twee nachten.
Jezus (vzmh) zegt drie dagen en drie nachten, in de Bijbel staat één dag en twee nachten. Wederom de vraag, wie heeft gelijk, Jezus (vzmh) of de Bijbelschrijvers? 

Nu het tweede, duidelijkere feit dat Jezus (vzmh) niet gestorven is. Jezus (vzmh) zei dat zijn teken hetzelfde zal zijn als het teken van Jona (vzmh). Gelijk Jona (vzmh) drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal Jezus (vzmh) ook drie dagen en drie nachten in zijn graf zijn. We gaan nu kijken naar het teken van de profeet Jona (vzmh). 

Lees het kleine, maar zeer belangrijke hoofdstuk “Jona” in het Oude Testament, in de Bijbel. Ik zal de belangrijke gedeelten van dit hoofdstuk nu in een samenvatting opschrijven: De profeet Jona (vzmh) vluchtte weg van het aangezicht des Heren. Hij vertrok met een schip de zee op. God liet het daarom stormen op zee, waardoor het schip balast kwijt moest. De mensen op het schip waren er van overtuigd dat deze storm een bestraffing van God was, en wilde weten wie van de aanwezige schuldig was voor dit onheil. Jona (vzmh) gaf toe dat hij de schuldige was en hij zei: "Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden". Eerst probeerden zij Jona (vzmh) nog te redden, maar tenslotte namen zij Jona (vzmh) op en wierpen hem in zee. Jona (vzmh) verteld dat de wateren hem omringden en zijn leven bedreigden. Toen zond God een grote vis en deze vis slokte Jona (vzmh) op. Daar verbleef Jona (vzmh), in het ingewand van de vis, voor drie dagen en drie nachten. En Jona (vzmh) bad tot de Here, zijn God. Toen sprak God tot de vis en deze spuwde Jona (vzmh) uit op het droge.

Dit hoofdstuk in de Bijbel over de profeet Jona (vzmh) verteld over het teken, het wonder van Jona (vzmh). Wat is dit wonder? Als we goed lezen zien we dat Jona (vzmh) leefde, toen men hem in zee wierp. Hij melde zich immers als vrijwilliger. Dus Jona (vzmh) leefde. In het water verdronk hij niet. Hij zegt zelf: "Wateren omringden mij, zij bedreigden mijn leven". Dus Jona (vzmh) leefde. Toen de vis hem opslokte, bad Jona (vzmh) tot God. Aangezien dode mensen niet bidden, is dit een teken dat Jona (vzmh) leefde in de buik van de vis. Dus Jona (vzmh) leefde. Een wonder, een wonder en een wonder. Men verwachtte dat Jona (vzmh) zou sterven, maar hij stierf niet. Dat is zijn wonder, zijn teken.  

Nu heeft Jezus (vzmh) gezegd: "Gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten". Dus wat Jona (vzmh) overkomen is, zo zal het Jezus (vzmh) ook overkomen. Aangezien Jona (vzmh) levend in de buik van het zeemonster verbleef, zo zal ook Jezus (vzmh) levend in het hart der aarde zijn. Levend.

Nu zeggen de Christenen dat Jezus (vzmh) gestorven was, maar Jezus (vzmh) zelf zegt dat hij leefde.
Opnieuw de vraag, wie heeft er gelijk, Jezus (vzmh) of de Christenen?

We hebben duidelijk gezien, dat Jezus (vzmh) niet gestorven is, en dus niet is opgewekt. Wat zegt de Bijbel daarover: lees 1Korintiërs 15:14-15 “…En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof…”. 

De Bijbel zegt nog meer in 1Korintiërs 15. Lees vers 17-19 “…en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht…” “…Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen…”. 

Dat ze hun hoop bouwen op Jezus (vzmh) is al heel erg vreemd, want deze profeet van Allah (SWT) heeft zelf gezegd in de Bijbel: “…Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf…” (Johannes 5:19) en “…Ik kan van Mijzelf niets doen…” (Johannes 5:30). Wij moslims moeten medelijden met de christenen hebben. Zoals in de Bijbel te lezen is, “…zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen…”. De profeet Jezus (vzmh), waar wij moslims heel veel respect voor hebben, heeft zelf gezegd dat hij niet gestorven is. Helaas geloven de christenen hem niet en zij blijven geloven dat hij voor hun zonden gestorven is. Zij zijn inderdaad de meest beklagenswaardigste mensen, mensen waar we medelijden mee moeten hebben.

Ik heb nu aangetoond dat Jezus (vzmh) niet gestorven is aan het kruis en dus ook niet is opgewekt.

Kijken we nog even naar wat de Edele Qor-aan hierover zegt. We hebben gelezen in Soerah 'An Nisâ' in aya 157 en 158: …En (wegens) hun uitspraak "Wij hebben de Masîh 'Îsa, zoon van Maryam, gedood." Maar zij doodde hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degene die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij 'Îsa gedood hebben…

…Maar Allah heeft hem juist tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtig, Alwijs…

Allahoe Akbar, als we deze ayaat lezen, dan lezen we de Waarheid. Er is geen God dan Allah, en Mohammed (saaws) is Zijn boodschapper. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een videoband van een lezing van Ahmed Deedat (moge Allah hem belonen voor zijn goede werken). Er zijn inmiddels drie Nederlandstalige boekjes te koop van Ahmed Deedat, die vertaald zijn vanuit het Engels. Ze zijn te koop bij uitgeverij “Momtazah”.

Door: Ahmed Deedat

Top

Terug naar Haroen`s Religie pagina