WAS MOHAMMED EEN ZONDAAR?

door Silas

In de stilte van de nacht, ver van de menigte en alleen met de gedachten van zijn hart, bidt een man en biecht de waarheid van zijn ziel op.

“O God, ik erken en belijd voor U, al mijn zonden, alstublieft vergeef ze, omdat niemand zonden kan vergeven behalve U. Vergeef mijn fouten, degenen gedaan met opzet, of uit onwetendheid, met of zonder ernst. O God, vergeef mijn zonden en mijn onwetendheid, vergeef mijn zonden uit het verleden en die van de toekomst, die ik openlijk of in het verborgen deed. Vergeef het verkeerde dat ik deed, als grap of serieus. Ik zoek Uw bescherming van al het verkeerde dat ik deed. Was mijn zonden weg, en reinig mijn hart van al de zonden als een wit kledingstuk gereinigd wordt van het vuil, en laat er grote afstand tussen mij en mijn zonden zijn, zoals U het Oosten en het Westen ver van elkaar maakte.”

Dat gebed drukt een hart uit dat de diepte van zonde in zijn ziel begreep. Het erkent een innerlijke natuur die geneigd is naar zonde. En het weerspiegelt het verlangen om die diepte van zonde te reinigen. We horen in dit gebed een strijd van een man tegen zonde. Hij vraagt vergeving voor zijn gepleegde en toekomstige zonden, omdat hij weet dat als een normaal mens, hij zonde zal doen. Het is onvermijdbaar. Hij vraagt om vergeving voor dingen die hij met opzet gedaan had, en zonder opzet. Hij weet dat de zonden die hij gedaan had “slecht” zijn, en beleed ze tot God. Hij doet niet lichtzinnig over zijn zonden. De zonden die hij beging zijn “vuil” in Gods ogen.

Denk jij dat deze man een zondaar was?

DEEL1: WAS MOHAMMED EEN ZONDAAR ?

Dat gebed werd gebeden door Mohammed. Het is een synthese van zijn persoonlijke gebeden gevonden in Sahieh Boechari, Deel 8, nummers 335, 379, 407 en 408 [1]. Mohammed wist duidelijk dat hij een zondaar was, dus maakte hij zijn bekentenis openbaar. Keer na keer sprak hij uit dat hij een zondaar was. De koran die hij uitsprak identificeert hem als een zondaar. Niettemin zeggen veel moslims vandaag de dag dat Mohammed geen zondaar was.


VRAAG: Mohammed zei dat hij een zondaar was, waarom weerspreken veel moslims Mohammed en zeggen dat hij geen zondaar is?

Voordat we antwoord geven op die vraag, laten we de moslimargumenten onderzoeken dat hij geen zondaar was. En, laten we het koran/ hadieth bewijs onderzoeken dat Mohammed een zondaar was.

---------------------------------------------------------------------------------------

A. DE ISLAMITISCHE LEERSTELLING VAN “BESCHERMING TEGEN ZONDE”


Veel moslims geloven dat Allah een bijzondere bescherming geeft aan zijn profeten tegen het zijn van “zondaren”. In zijn boek “ Mohammed en de religie van de islam” [2] doet John Gilchrist een uitstekend werk in het beantwoorden en samenvatten van deze bedachte islamitische leerstelling. Het wordt soms de “isma”-leerstelling genoemd. Dit boek kan hier gevonden worden:

http://answering-islam.org.uk/Gilchrist/Vol1/index.html

Ik zal verscheiden paragrafen uit het boek citeren.

Pagina 273:

In de gehele moslimwereld vandaag de dag wordt algemeen geloofd dat alle profeten een “isma” genieten, een bescherming tegen zonde, en dat zij daarom zondeloos waren. Het is één van de anomalieën van de islam dat deze leerstelling is ontstaan en verdedigd tegen de duidelijke lering van de koran en hadieth die het tegengestelde beweren.

In de vroege eeuwen van de islam, echter, ontstond een leerstelling gebaseerd op geliefd sentiment en theologische vooraannames en ontwikkelde zich weg van de leerstelling van de koran en de hadieth. Het werd eerst geformuleerd in de geloofsbelijdenis bekend als Fiqh Akbar II. Daar wordt uitgesproken:

“Alle Profeten zijn vrijgesteld van zonden, zowel lichte als ernstige, van ongeloof en verachtelijke daden. Niettemin kunnen zij struikelen en kunnen zij fouten maken. Wensinck, “The Muslim Creed, p. 192.”

Het was, echter, niet mogelijk om de geschreven bronnen van de islam helemaal te trotseren en dus werden de verslagen van de zonden van de profeten in de koran en hadith verwaterd in “fouten”. Gelijke eufemismen, zoals “daden van vergetelheid”, worden tegenwoordig constant gebruikt door moslimschrijvers om deze wangedragingen die de Schrift en tradities van islam beschrijven te verantwoorden.

Er zijn grofweg twee redenen voor het ontstaan van deze leerstelling in de islam. Allereerst, de vroege moslims ontdekten spoedig dat de bijbel duidelijk leerde dat Jezus de enige zondeloze man was die ooit leefde en, geconfronteerd met dit bewijs, acht men het noodzakelijk om het verzinsel te bedenken dat alle profeten - in het bijzonder Mohammed - ook zondeloos waren. Een superioriteit van Jezus over Mohammed kon niet worden getolereerd en, zoals wonderen werden toegeschreven aan de hoofdpersoon van de islam om hem een status te geven tenminste gelijk aan die van Jezus, dus werd hij ook zondeloos gehouden om dezelfde reden. Ten tweede, de leerstelling van openbaring in de islam houdt dat de schriften direct werden gedicteerd aan de profeten door de bemiddelengel (Gabriël) en daarom werd geloofd dat de profeten een onberispelijk karakter moeten hebben want, als zij zichzelf niet van fouten in hun persoonlijke levens kunnen houden, hoe konden zij worden vertrouwd om Gods openbaring zonder fout te communiceren? De laatste aanname leidt noodzakelijk tot de conclusie dat de profeten zondeloos moeten zijn geweest.

In het kort, de echte islamitische geschriften leren dat Mohammed een zondaar was. Echter, latere moslims, beschaamd dat Mohammed in dit opzicht inferieur was ten opzichte van Jezus, maakte een leerstelling om Mohammed op gelijke hoogte als Christus te plaatsen. Deze leerstelling weerspreekt wat Mohammed leerde. Bovendien geloven moslims dat God de koran puur en van menselijk corruptie heeft gehouden gedurende al deze eeuwen. Toen het in handen van zondige menselijke wezens was, waarom kon Hij toen ook de overbrenging via zondige mensen niet vertrouwen?

B) HET KORANBEWIJS DAT MOHAMMED EEN ZONDAAR WAS

De koran identificeert Mohammed als een zondaar: Soera 40:55, Soera 48:2 en Soera 47:19:

Heb geduld, voorzeker, Allah's belofte is waar. En vraag bescherming tegen uw zonde en eert uw Heer 's morgens en 's avonds met de lof die Hem toekomt. Soera 40:55

Zodat Allah u tegen uw voorafgaande en toekomstige (aan u toegeschreven) zonden moge behoeden en dat Hij Zijn gunst aan u moge vervolmaken… Soera 48:2

Hieronder wordt Soera 47:19 in verschillende vertalingen weer gegeven. (MERK OP: Mohammed vraagt om vergeving voor zowel zichzelf als zijn volgelingen).

Weet, dat er buiten Allah geen God bestaat en vraag bescherming voor uw tekortkoming en voor die van gelovige mannen en vrouwen. Allah kent de plaats uwer handelingen en uw rustplaats. Koran van het web

Weet dat er geen god is dan Allah en vraag om vergeving voor jouw zonden en voor (de zonden van) de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En Allah kent jullie bezigheden (op aarde) en jullie verblijfplaats (in het Hiernamaals). Siregar

Weet dan dat er geen god is dan God en vraag om vergeving voor jouw zonden en voor de gelovige mannen en vrouwen. En God kent jullie rondtrekken en jullie verblijfplaats. Leemhuis

En Soera 47:19 volgens vijf Engelstalige korans:

Know that there is no deity but God. Implore Him to forgive your zondes and to forgive the true believers, men and women. God knows your busy haunts and resting places. Dawood [3]

So know (O Mohammed) that there is no God save Allah, and ask forgiveness for thy zonde and for believing men and believing women. Allah knoweth (both) your place of turmoil and your place of rest. Pickthall [4]

Know thou therefore that there is no god but God, and ask forgiveness for they zonde, and for the believers, men and women. God knows your going to and fro, and your lodging. Arberry [5]

Know, then, that there is no god but God; and ask pardon for thy zonde, and for believers, both men and women. God knows your busy movements and your final resting places. Rodwell [6]

Know therefore that there is no god but Allah and ask forgiveness for the fault and for the men and women who believe: for Allah knows how ye move about and how ye dwell in your homes. Ali [7]

Het koranwoord gebruikt in deze verzen voor zonde is “dhanb” of “thanb”, afhankelijk van hoe je het woord translitereert. Het wordt vele malen in de koran gebruikt. De Hughe Encyclopedic Dictionary of Islam definieert het woord als “een zonde of een misdaad, of de beschuldiging hiervan”. [8]

De koran identificeert duidelijk Mohammed als een zondaar. Het wordt uitdrukkelijk toegepast op Mohammed. Omdat sommige moslims argumenteren dat Mohammed geen zondaar was, moeten zij hun toevlucht zoeken tot het herinterpreteren van het koranwoord “dhanb”. Dus, wat betekent dat woord “dhanb” in de context van de koran? We moeten de ware betekenis van dit woord bezien; is het “zonde” betekenend dat God iets zal veroordelen, of is het “fout”, iets dat erg mineur en gemakkelijk excuseerbaar door God is? Om de context van het woord te begrijpen, moeten we de context van hoe het woord in de koran gebruikt wordt, laten spreken.

We moeten de koran zichzelf laten interpreteren.

Ik heb het woord 39 keren in de koran gebruikt gezien. In sommige gevallen wordt het gebruikt zonder een referentie, bijvoorbeeld Soera 3:31: “Zeg: Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven…”. We hebben geen verwijzing naar waaruit deze “zonden” bestaan.

Echter, “dhanb” wordt vele ander malen met een contextuele referentie gebruikt. Hier is een significante selectie. Ik geef er ongeveer 22 van hen omdat ik nauwkeurig de ernst van de koran van dit woord wil vaststellen. En, ik moedig alle moslims aan om door hun koran te gaan om een voorbeeld van Allah’s lichte behandeling van “dhanb” te vinden. Bestudeer de koran om iets in tegenspraak te vinden tot het harde oordeel dat Allah voorschrijft aan degenen die “ dhanb” plegen. Ik heb er geen gevonden.

SELECTIE VAN KORANVERZEN OVER "DHANB" OF ZONDE

Op de wijze van Farao’s volk en degenen, die vóór hen waren. Zij verloochenden Onze tekenen, dus strafte Allah hen voor hun zonden; Allah is streng in het straffen. Soera 3:11

Allah noemde Farao’s volk om rekenschap te geven van hun zonden, en zij werden gestraft voor hun “dhanb”.

Hen die zeggen: “Onze Heer, voorzeker hebben wij geloofd, vergeef ons daarom onze zonden en red ons van de straf van het Vuur. Soera 3:16

Hier zien we mensen vergeving vragen voor hun “dhanb” omdat zij zonder vergeving van hun “dhanb” zullen eindigen in de pijniging van het vuur (de hel).

De Joden en de Christenen zeggen: "Wij zijn Allah's kinderen en Zijn geliefden." Zeg: "Waarom straft Hij u dan voor uw zonden? Neen, gij zijt mensen onder degenen die Hij schiep. Hij vergeeft, wie Hij wil en Hij straft, wie Hij wil. En aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en wat daartussen is en tot Hem is de terugkeer. Soera 5:18

Hier zegt Mohammed dat christenen en joden gestraft worden door Allah voor de “dhanb”. Dus hun “ dhanb” verdient bestraffing van Allah, geen knipoog.

En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allah u heeft geopenbaard. Maar indien zij zich afwenden, weet dan, dat Allah hen voor sommige hunner zonden wenst te treffen. En een groot aantal mensen is inderdaad ongehoorzaam. Soera 5:49

Hier wordt “dhanb” gedefinieerd als “misdaden”. Denkt enig oprecht persoon dat een misdaad meer is dan slechts een “fout”? Natuurlijk niet. Hoe denk je dan dat God “misdaden” beziet?

Zien zij niet, hoeveel geslachten Wij vóór hen hebben vernietigd? Wij hadden hun zulke macht op de aarde gegeven als Wij u niet hebben geschonken en Wij zonden wolken over hen die regelmatig regen deden neerstromen en Wij deden rivieren onder hen vloeien; daarna vernietigden Wij hen vanwege hun zonden en deden een ander geslacht na hen ontstaan. Soera 6:6

God vernietigt een generatie van mensen voor hun "dhanb".

Doet het degenen, die de aarde beërven na haar (vroegere) bewoners niet inzien, dat, indien Wij het willen, Wij hen om hun zonden treffen en hun hart verzegelen, zodat zij niet meer horen? Soera 7:100

Hier de implicatie is dat mensen gestraft konden worden door God voor hun “dhanb”. “Dhanb” is bestraffenswaardig.

Zoals het volk van Pharao en degenen die vóór hen waren; zij verwierpen de tekenen van Allah, daarom strafte Allah hen voor hun zonden. Voorzeker, Allah is Machtig, Streng in het straffen. Soera 8:52

Opnieuw, mensen werden gestraft door God voor hun “dhanb= misdaden”. Allah is “sterk en streng” in het in porties verdelen van de straf voor de “dhanb” van mensen.

Zoals het volk van Farao en degenen, die vóór hen waren; zij verloochenden de tekenen van hun Heer daarom vernietigden Wij hen voor hun zonden. En Wij verdronken het volk van Farao want zij waren allen onrechtvaardig. Soera 8:54

Opnieuw, voor hun “dhanb = misdaden’ werden mensen door God vernietigd en verdronken. Deze mensen die “dhanb” pleegden waren allen “onderdrukkers en overtreders”.

En er zijn anderen, die hun fouten bekennen. Zij vermengden een goede met een slechte daad. Het kan zijn, dat Allah Zich met barmhartigheid tot hen zal wenden. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol. Soera 9:102

Ali’s opmerking luidt: “Deze waren sommigen wiens wil zwak was en bezweken voor het slechte, hoewel er veel goed in hen was...” Ali noemt deze “dhanb” slecht. Is “slecht” hetzelfde als een “ vergeetachtige fout”?

“O, Jozef, wend u hiervan af en gij (vrouw), vraag vergiffenis voor uw zonde. Gij behoort zeker tot de schuldigen.” Soera 12:29

Hier hebben we een vrouw die Jozef probeerde te verleiden, vervolgens hem vals beschuldigde van het proberen om haar aan te randen, en die door God geïnstrueerd wordt om vergeving voor haar “dhanb” te vragen. Is liegen een simpele “fout”? Nee. Het is een zonde voor de mensen en God.

Zij antwoordden: “O, onze vader, vraag voor ons vergiffenis voor onze zonden: wij zijn inderdaad zondaren geweest.” Soera 12:97

Hier hebben we Jozefs broeders Jacob vragend om God hun “dhanb” te vergeven. Wat was hun “dhanb”? Zij ontvoerden Jozef en verkochten hem als slaaf. Vervolgens logen zij erover tegen hun vader. Was dit een simpele “fout” of een “geheugeninzinking”? Nee, het was een brutale daad, ingegeven door jaloezie.

Hun boodschappers antwoordden: “Bestaat er twijfel over Allah, Schepper der hemelen en der aarde? Hij roept u, opdat Hij uw zonden moge vergeven en u uitstel moge verlenen voor een vastgestelde periode.” Zij zeiden: “Gij zijt slechts mensen als wij; gij wenst ons afkerig te maken van hetgeen onze vaderen aanbaden. Brengt ons daarom een duidelijk bewijs.” Soera 14:10

Hier verwijst “dhanb” naar afgodendienst. Is afgodendienst slechts een “vergeetachtige” daad? En vergeving van “dhanb” zal hen redden van het hellevuur. Dus zonder vergeving zal hun “dhanb” hen naar de hel sturen.

Bovendien hebben zij een aanklacht van misdaad tegen mij, dus vrees ik dat zij mij zullen doden. Soera 26:14

Hier spreekt Mozes. Hij zei dat hij beschuldigd werd van een “dhanb = misdaad”. Wat was de misdaad? Moord. Zou enig moslim zeggen dat moord iets is dat God door de vingers ziet?

Hij antwoordde: “Mij werd het alleen door mijn kennis gegeven.” Wist hij niet dat Allah vóór hem vele geslachten had vernietigd die machtiger waren dan hij en groter in aantal? En de schuldigen worden niet gevraagd over hun zonden. Soera 28:78

Hier is de verwijzing naar Allah die gehele generaties vernietigd vanwege hun “dhanb”. Vernietigt Allah gehele generaties vanwege eenvoudige fouten?

Zo grepen Wij iedereen om zijn zonden en onder hen waren er, die een rukwind achterhaalde, en onder hen waren er die de aardbeving overviel, en onder hen waren er die Wij in de aarde deden verzinken, en onder hen waren er die Wij deden verdrinken. Allah was het niet, die hen onrecht aandeed, maar zij handelden onrechtvaardig jegens zichzelf. Soera 29:40

Allah zegt dat hij mensen grijpt voor hun “dhanb = misdaad”. Kijk hoe hij hen bestraft: gewelddadige tornado, regenbuien van stenen, machtige explosie, opgeslikt door de aarde verdronken in het water. Zijn deze “dhanb” slecht? Klinkt “dhanb” alsof het iets is dat God negeert? Nee. In plaats daarvan straft God “dhanb” op strenge onbuigzame wijze.

Zij zullen zeggen: “Onze Heer, Gij deedt ons tweemaal sterven en Gij hebt ons tweemaal in het leven teruggeroepen en wij bekennen onze zonden. Is er nu een uitweg?” Dit kwam omdat gij niet geloofdet toen Allah de Ene werd genoemd, maar toen Hem medegoden werden toegeschreven, geloofdet gij. Nu behoort het oordeel aan Allah, de Allerhoogste, de Allergrootste. Soera 40:11, 12

Hier bekennen mensen hun “dhanb = zonden”. Hoe definieerde Allah hun zonden? Hun “dhanb” was dat zij partners toeschreven aan Allah. Dit type zonde wordt sjirk genoemd. Het wordt door veel moslims als onvergefelijk beschouwd.

Hebben zij niet over de aarde gereisd en gezien wat het einde was van hen die vóór hen waren? Zij waren machtiger dan dezen in kracht en in hun sporen op aarde. Toch greep Allah hen voor hun zonden en zij hadden niemand om hen tegen Allah te beschermen. Soera 40:21

Allah veroordeelt mensen voor hun “dhanb = zonden”. Kijk, hun “dhanb” was ernstig genoeg dat zij verdediging nodig hebben tegen Allah, maar zij hadden er geen.

O, ons volk, geef gehoor aan Allah's verkondiger en geloof in hem. Hij (God) zal u uw zonden vergeven en u voor een pijnlijke straf behoeden. 46:31

Hier mag Allah “dhanb = fouten” vergeven en de mensen een zware straf besparen. Dus, deze “dhanb” staat voor een zware straf in Allah’s ogen.

Hij zal u uw zonden vergeven en u in tuinen leiden waar doorheen rivieren stromen en tot reine woningen toelaten in tuinen der Eeuwigheid. Dat is de grote zegepraal. Soera 61:12

Hier is Allah van plan om “dhanb = zonden” te vergeven. Daarna zullen zij toegang verleend worden tot het paradijs. De “dhanb” van de mensen houdt hen uit het paradijs tenzij zij vergeven worden.

Dan zullen zij hun zonden bekennen; maar de bewoners van het Vuur zijn verre (van genade). Soera 67:11

Mensen zullen hun “dhanb = zonden” belijden maar zij zullen er geen vergeving voor krijgen. In plaats daarvan zijn deze mensen in de hel vanwege hun zonden.

Maar zij verloochenden hem en verlamden haar, daarom vernietigde hun Heer hen volkomen om hun zonden en maakte het land met de grond gelijk. Soera 91:14

Hier verwerpen mensen een profeet als een valse profeet en doodden een bijzondere kameel. Wat deed Allah vanwege hun “dhanb = misdaad”? Hij “wiste hun sporen”, dat wil zeggen, Allah vernietigde hen volkomen!

*****

Laten we samenvatten: “Dhanb” wordt vertaald als zonde, misdaad en fout. Hoe gaat Allah om met mensen die dhanb hebben gepleegd.

Allah:

·         Wist ze uit
·         Vernietigde hen
·         Plaatste ze in het hellevuur
·         Geeft ze een zware straf
·         Roept hen ter verantwoording
·         Treft hen met een geweldige orkaan
·         Treft hen met een grote explosie
·         Laat de aarden hen opslikken
·         Verdrinkt hen in het water
·         Bestraft hen
·         Plaats hen in de pijniging van het vuur

Allah doet dit alles voor mensen die “dhanb” plegen. Klinkt dit als iets dat Allah laat passeren als een mineur “struikelen”, “fout” of “handeling van vergetelheid”?

Natuurlijk niet! Het klinkt alsof Allah ernstig mensen bestrafd voor hun “dhanb”. Het klinkt alsof Allah er werkelijk serieus over is. Of niet soms?

En onthoud, Mohammed pleegde “dhanb”. Mohammed werd verteld om vergeving te vragen voor zijn “dhanb”. En Mohammed leerde in de koran dat vergeving van “dhanb” nodig was om in het Paradijs te geraken. Dus een persoon met onvergeven “dhanb” eindigt in de hel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEWIJS UIT DE HADITH

Eerder synthetiseerde ik delen van Mohammeds gebeden, opgeschreven in Boechari’s hadieth. Hier zijn de vier hadieth volledig:

Verteld door Sjaddad bin 'Aoes: De Profeet zei: “De meest superieure manier om van Allah vergeving te vragen is:

'Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka, wa ana 'ala 'ahdika wa Wa'dika mastata'tu abu'u Laka bi ni 'matika wa abu'u Laka bidhanbi; faghfirli fa'innahu la yaghfiru-dh-dhunuba ill a ant a. A'uidhu bika min sharri ma sana'tu.'
Als iemand deze aanroep reciteert tijdens de nacht, en als hij vervolgens zou sterven, zal hij naar het Paradijs gaan (of hij zal van de mensen van het Paradijs zijn). En als hij het in de ochtend reciteert, en als hij zou sterven op diezelfde dag, zal hij hetzelfde lot hebben.”
8.335

Het Arabisch wordt vertaald als:

“O Allah! U bent mijn Heer. Niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan U. U schiep mijn, en ik ben uw slaaf, en ik ben getrouw tot mijn verbond en mijn beloften zoveel als ik kan. Ik erken voor U, al de zegeningen die U mij toegekend heeft en belijd U al mijn zonden, dus vergeef ze alstublieft, omdat niemand zonden kan vergeven behalve U. En ik zoek mijn toevlucht in U van al het verkeerde dat ik gedaan heb.”

Verteld door 'Aïsja:

De Profeet was gewoon te zeggen: "O Allah! Ik zoek bescherming bij U van luiheid en geriatrische oudheid, van alle soorten zonden en van het zijn in schuld, van de kwellingen van het Vuur en van de straf van het Vuur en van het kwade van de kwellingen van rijkdom, en ik zoek toevlucht bij U van de kwellingen van armoede, en ik zoek toevlucht bij U van de kwellingen van Al-Mesiah Ad-Daddjal. O Allah! Was mijn zonden weg met het water van de sneeuw en hagel, en reinig mijn hart van alle zonden zoals een wit kledingstuk wordt gereinigd van de vuiligheid, en laat er een lange afstand tussen mij en mijn zonden zijn, zoals U het Oosten en het Westen ver van elkaar hebt gemaakt. 8.379

Verteld door Aboe Moesa:

De Profeet was gewoon Allah aan te roepen met de volgende aanhef: 'Rabbi-ghfir-li Khati 'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli khatayaya wa 'amdi, wa jahli wa jiddi, wa kullu dhalika'indi. Allahumma ighrifli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Anta-l-muqaddimu wa anta-l-mu'akh-khiru, wa anta 'ala kulli shai'in qadir.' 8.407:

Het Arabisch wordt vertaald als:

“O mijn Heer! Vergeef mijn zonden en mijn onwetendheid en mijn overschrijdingen van de grenzen van gerechtigheid in al mijn daden en wat u beter weet dan ik. O Allah. Vergeef mijn fouten, die gedaan met opzet of uit onwetendheid of zonder of met serieusheid, en ik belijd dat al dergelijke fouten gedaan zijn door mij. O Allah! Vergeef mijn zonden van het verleden en van de toekomst die ik openlijk of in het verborgene deed. U bent de Ene Die de dingen vooraf gaat en de Ene die ze vertraagt, en U bent de Almachtige.”

Verteld door Aboe Moesa Al-Ash'ari:

De Profeet was gewoon Allah aan te roepen, door te zeggen: “Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri, wa ma anta a-'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli hazali wa jiddi wa khata'i wa amdi, wa kullu dhalika 'indi.” 8.408:

Het Arabisch wordt vertaald als:

“O Allah! Vergeef mijn fouten en mijn onwetendheid en mij overschrijding van de grenzen van rechtvaardigheid in mijn daden; en vergeef wat U ook beter weet dan ik. O Allah! Vergeef het verkeerde dat ik grappend of serieus gedaan heb, en vergeef mijn toevallige en fouten met opzet, alles dat aanwezig is in mij.”

In deze gebeden gebruikt Mohammed een verschillend woord voor zonde. In plaats van “dhanb” te gebruiken, gebruikt hij het stamwoord “chati’a”.

De Encyclopedia of Islam [9] definieert Chati’a als:

“Morele struikeling, zonde, een synoniem voor dhanb. De stam betekent “falen, struikelen”, “een vergissing begaan”, “of een boogschutter wiens pijl het doel mist.”

In zijn gebeden, erkende Mohammed een heel spectrum aan zonden: slechtheid, fouten, onwetendheid, fouten, fouten per ongeluk bedoelde fouten, gepleegde en toekomstige zonden, en vuiligheid. Deze zijn geen eenvoudige “fouten”, deze zijn offensieve zonden in de context van zijn gebeden.

Mohammed erkende dat hij een zondaar was. Bevestigen Mohammeds gebeden om vergeving niet het feit dat hij wist hoe ernstig zijn zonden waren? Hij wist dat Allah zonde bestraft, en dat is waarom hij altijd om vergeving van Allah aan het pleiten was. Mohammed wilde niet in de hel branden voor zijn misdaden.

En, Mohammed geloofde en vreesde dat hij moest lijden.

Sahieh Moeslim, [10], Boek 4, Nummer 1212:

Verteld door Aïsja:

“De Profeet trad mij huis binnen toen een jodin met mij was en zij zei: Weet jij dat je voor het gerecht geplaatst wordt in het graf? De Boodschapper van Allah beefde (toen hij dit hoorde en zei: Het zijn de joden alleen die voor het gerecht geplaatst worden. Aïsja zei: Enkele nachten verstreken en vervolgens zei de Boodschapper van Allah: Weet je dat tot mij geopenbaard is: “Je zult voor het gerecht geplaatst worden in het graf.” Aïsja zei: Ik hoorde hierna de Boodschapper van Allah bescherming zoeken voor de kwelling van het graf.”

Allah “openbaarde” aan Mohammed dat hij voor het gerecht geplaatst zou worden in het graf. Mohammed bad voortdurend voor bescherming van zijn aanstaande smart. Waarom? Als Mohammed zo puur en onschuldig was, waarom zou Allah hem kwellen in het graf? Mohammed was zich bewust van zijn zonden, en dus, bad hij om vergeving.

Wat waren sommige van Mohammeds zonden? Onderzoek zijn handelingen en oordeel overeenkomstig. Aangezien ik het islamitische bronmateriaal gelezen heb, dat wil zeggen: de koran, de Hadieth en Sira, ben ik tegen enkele schokkende daden aan gelopen. Weinig moslims kennen deze handelingen. Echter, zij zijn allen beschreven in het bronmateriaal. Dit materiaal werd allemaal beschreven door vrome moslims, die de waarheid naar hun beste vermogen wilden vertellen.


LIJST VAN EEN AANTAL VAN MOHAMMEDS ZONDEN

Hier is een lijst van een aantal van Mohammeds zondes:

1)         Het folteren en doden van een man ter verkrijging van slechts geld.
2)         Het toestaan van het verkrachten van vrouwelijke slaven.
3)         Het bevelen van de moord op een vrouw die hem tegenwerkte
4)         Het bevelen van de moord op slavenmeisjes die hem bespotten.
5)         Satans woorden als Gods woorden sprekend.

Al deze zonden werden gepleegd door Mohammed. Geen wonder dat hij om vergeving bad. De waarheid zat diep in zijn hart.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEEL 1 CONCLUSIE: MOHAMMED WAS EEN ZONDAAR

Mohammed gaf toe een zondaar te zijn. Hij noemde zijn zonden “vuil” en “slecht”. Echter, latere moslims bedachten een onislamitische lering dat Mohammed geen zondaar was. Zij deden dit in eerste plaats om Mohammed op gelijk niveau met Jezus te heffen. Mohammed was een zondaar in de ware zin van het woord. Zelfs in zijn eigen theologie vereisten zijn zonden Gods straf tenzij deze vergeven werden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEEL 2: JEZUS, CHRISTELIJK GELOOF EN ZONDE

JEZUS WAS GEEN ZONDAAR

Zowel de islam als het christelijke geloof leert dat Jezus geen zondaar was. In de bijbel wordt expliciet uitgesproken dat Jezus geen zonde had.


UIT DE BIJBEL

Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Hebreeën 4:14-15

Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. 2 Corinthiërs 5:20-21

Die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; 1 Petrus 2:22

Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. 1 Johannes 3:4-5


UIT DE KORAN EN DE HADIETH

De koran leert dat toen Gabriël aan Maria verscheen om Christus geboorte aan te kondigen, Gabriël zei:

Hij antwoordde: “Ik ben slechts een boodschapper van uw Heer opdat ik u een reine zoon moge schenken.” Soera 19: 19

Het woord in Arabisch voor “heilig” is zakia, een woord met als grondbetekenis “reinheid” Deze vorm van het woord betekent in eerste instantie “onschuldig, puur, rein, foutloos”.

De Sahieh Hadieth verklaren ook dat Jezus geen zonde bekende:

Boechari Deel 6, #236

Dus zullen zij naar Jezus gaan en zeggen: “O Jezus! U bent Allah’s Apostel en Zijn Woord die Hij naar Maria stuurde, en een verheven ziel geschapen door Hem, en u sprak tot de mensen toen zij nog in de wieg lagen. Alstublieft bemiddel voor ons met uw Heer. Ziet u niet in welke toestand we zijn?” Jezus zal zeggen: “Mijn Heer is vandaag boos geworden zoals Hij nooit eerder was en nooit zal zijn. Jezus zal niet één zonde noemen…

Daarom leerde oorspronkelijk islam dat Jezus geen zonde had. Echter, zoals eerder uitgesproken, konden latere moslims Mohammeds minderwaardigheid niet tolereren en maakten dus de leerstelling dat Mohammed op gelijke hoogte met Christus verhief.

In “Muslim Studies”, Deel 2, p. 346, I. schrijft Goldziher:

“Een onbewuste tendentie heersend om een beeld van Mohammed te scheppen dat niet inferieur moet zijn aan het christelijke beeld van Jezus”

Deze leerstelling is werkelijk in tegenstelling met Mohammeds woorden in de koran.


DE CHRISTELIJKE LEERSTELLING VAN ZONDE EN ZONDAAR

Nog een citaat uit Gilchrist’s boek dat meer licht op de zaak werpt:

Het is belangrijk op te merken, voordat we verder gaan, dat de “zondeloosheid”van de profeten in de islam slechts betekent een bescherming van fouten van beoordelingen in handeling en karakter. Het moet worden onderscheiden van de bijbelse doctrine dat ware zondeloosheid niet alleen betekent een vrijheid van het verkeerde doen maar een werkelijke status van hart, ziel en geest dat alle goedheid van Gods heiligheid, liefde en rechtvaardigheid reflecteert. Degenen die “gezondigd”hebben zijn ook degenen die “de heerlijkheid Gods derven” (Romeinen 3: 23 en die niet vastgehouden hebben aan zijn rechtvaardigheid.

“De vlekkeloosheid van Mohammed heeft een verschillende basis dan de zondeloosheid van Jezus. Mohammeds vlekkeloosheid wordt beweerd voor het doel van het vestigen van de validiteit van zijn openbaring. Jezus’ zondeloosheid is de gevolgtrekking van de bevestiging van zijn godheid en ook van de christelijke conceptie van de ware natuur van de mens. Profetische bescherming, of “vlekkeloosheid” (‘isma) is een postulaat van de reden van openbaring in plaats dan een definitie van de kwaliteit van Mohammeds persoon. (Thomson, “Mohammed: His Life and Person”, “The Muslim World”, Vol. 34, p. 115.)”

De enige zondeloosheid bekend aan het christendom is de zondeloze perfectie en zijn verordening dat allen die niet de rechtvaardigheid van God bezitten, automatisch gerekend worden als zondaars. In tegenstelling kent de islam alleen een menselijke natuur die instinctief neigt naar het maken van fouten. Het kent niets van de gevallen natuur die verlost en herleefd moet worden. Zijn concept van zondeloosheid is daarom puur beperkt tot een voorkomen van het doen van weloverwogen fouten en het verkeerde - het vergt geen overeenkomend positief bezit van het beeld van het heilige karakter van God in de ziel. Dus laat het zogenaamde “fouten” en “daden van vergetelheid” toe. (Gilchrist, pagina 275).


OVERDENKING — WAT VOOR SOORT ZONDAAR WAS MOHAMMED?

De islam leert dat de mens geen verdorven natuur heeft, maar een natuur die neigt naar zonde. Christenen geloven dat de mens een verdorven natuur heeft. Jezus sprak zelf uit dat de mensen intrinsiek slecht waren:

Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden. Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten. Matteüs 7:9-12

Paulus voegt later meer detail toe aan de gevallen natuur in ons die in oorlog is met Gods wil:

Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Romeinen 7:19, 23

Christenen geloven dat allen gezondigd hebben en de glorie van God derven – Romeinen 3:23. We ervaren een strijd in onze zielen, het vlees versus de geest, dit zondige neigt te vechten tegen het onderwerpen aan Gods wil.

Nu dan, onderzoek Mohammeds gebed:

“O God, ik erken en belijd voor U, al mijn zonden, alstublieft vergeef ze, omdat niemand zonden kan vergeven behalve U. Vergeef mijn fouten, degenen gedaan met opzet, of uit onwetendheid, met of zonder ernst. O God, vergeef mijn zonden en mijn onwetendheid, vergeef mijn zonden uit het verleden en die van de toekomst, die ik openlijk of in het verborgen deed. Vergeef het verkeerde dat ik deed, als grap of serieus. Ik zoek Uw bescherming van al het verkeerde dat ik deed. Was mijn zonden weg, en reinig mijn hart van al de zonden als een wit kledingstuk gereinigd wordt van het vuil, en laat er grote afstand tussen mij en mijn zonden zijn, zoals U het Oosten en het Westen ver van elkaar maakte.”

Geven zijn verzoeken voor vergeving aan dat hij een gevallen, corrupte natuur had? Hier was hij zovaak als hij kon om vergeving aan het bidden - waarom? Zijn gebed is niet het gebed van een man die enkele marginale “struikelingen” had. Zijn gebed was één van een angstig, bezorgde man - een man die zijn zonden identificeerde als “vuil” en “zonde”. Hij geloofde uiteindelijk dat hij zou lijden in het graf om voor zijn zonden te betalen. Hij bad omdat hij zich bewust was van de zondige natuur in hem. Zelfs als hij niet articuleerde dat hij “een zondige natuur” had, zien we het bewijs van zijn zondige natuur aanwezig in zijn gebed. Het werkte in hem, en hij wilde ermee afrekenen. Het was een natuur die met hem was al zijn jaren van zijn zelf aangesteld profeetschap. Hij wist dat zelfs in de toekomst, hij zou zondigen - hij vraagt God om zijn toekomstige zonden te vergeven, en verzon een vers dat God zo zou doen - (Soera 48: 1,2). Diep van binnen, wist hij intuïtief dat hij een zondaar was, en hij wilde vergeving.


DEEL 2 CONCLUSIE: MOHAMMED HAD EEN ZONDIGE NATUUR ZOALS ALLE MENSEN DIE HEBBEN

Volgens de christelijke en islamitische leringen, was Jezus puur en zondeloos. Hoewel de leringen van de religie over de zondige natuur van de mens verschillen, laat een nauwgezet onderzoek naar Mohammeds daden en persoonlijke gebeden zien dat hij precies past in de christelijke definitie van “zondaar”.

Redding is alleen door Jezus Christus. Mohammed wist dit niet. In plaats van het vinden van ware vergeving, leefde diep in zijn hart de vrees van zijn aanstaande kwelling in het graf. Op zichzelf aangewezen, met van buitenkomende spirituele krachten die hem dreven, smeedde Mohammed een bizarre religie, gevuld met verschillende rituelen, bijgeloof en geweld, allemaal als poging om een God te behagen die Hij niet kende.

Bid dit gebed:

“Heer Jezus, ik belijd aan u dat ik een zondaar ben. Ik weet dat er een leegte in mij ziel is. Alstublieft vergeef mijn zonden. Ik weet dat zij in uw ogen slecht zijn. Ik geloof dat u stierf voor mijn zonden. Ik geloof dat u uit de dood bent opgestaan. Ik vraag u om in mijn hart te komen, om mij te reinigen van mijn zonden, om mij te ontvangen. Ik ontvang uw liefde voor mij, u bent Gods unieke Zoon, en ik kies om mijn geloof in u te stellen en u te gehoorzamen.”


BIBLIOGRAFIE

[ 1]

Sahieh Boechari, vertaald in het Engels door Dr. Mohammed Muhzonde Khan, Islamic University in Medina, uitgegeven door Kitab Bhavan, New Delhi, India.

[2]

Mohammed and the Religion of Islam , door John Gilchrist, pagina 273, uitgegeven door: Jesus to the Muslims, Durban, South Africa. Op het web hier te vinden: http://answering-islam.org.uk/Gilchrist/Vol1/index.html

[3]

The Koran , by N. J. Dawood, uitgegeven door Penguin, London England

[4]

The Meaning of the Glorious Koran , door M. Pickthall. uitgegeven door Mentor, NY, NY.

[5]

The Koran , by A. J. Arberry, uitgegeven door Oxford University Press, Oxford, England.

[6]

The Koran , by J. M. Rodwell, uitgegeven door Everyman, London, England.

[7]

The Holy Quran , by Yusef Ali, uitgegeven door Amana, Beltsville, Maryland.

[8]

The Hughes Encyclopedic Dictionary of Islam

[9]

Ency. of Islam”, uitgegeven door Brill, Netherlands.

[10]

Sahieh Muslim , vertaald door A. Siddiqi, uitgegeven door: International Islamic Publishing House, Riyadh, KSA


Nederlandstalige versie


Terug naar Haroen`s Religie pagina