Rashied Soebratie

In naam van Allah, de Barmhartige en de Genadevolle.

Was Mohammed een zondaar?

Assalamu alaikum wa Rahmatoellahi wa Barakatoe

Inleiding:

 

Op onderzoek naar de waarheid ben ik diverse boeken tegen gekomen waarin Mohammed wordt beschilderd als een valse profeet. In de loop der jaren ben ik ook erachter gekomen dat de meeste moslims niet de biografie van de profeet en de Koran kennen. Behalve dat ze beiden oppervlakkig kennen. Ook zijn er 90% van de Katholieken die de Bijbel nooit hebben gelezen. Uiteindelijk ben ik tot het inzicht gekomen dat beide groepen eenvoudig te manipuleren zijn.

Zo weet Silas dat de meeste mensen op een verkeerde spoor kunnen gezet worden en dat de waarheid op een makkelijke manier te verhullen is. Als je beseft dat er tegenwoordig de kerken leeg raken en steeds meer mensen zich bekeren in de Islam, dan worden mensen zoals Silas wanhopig. Hij beseft ook dat er moslims zijn die geen Sira (biografie over Mohammed) en de Bijbel in hun bezit hebben. Met dit feit is het voor hem eenvoudig om de waarheid te verhullen.

In zijn artikelen haalt Silas diverse Koran passages aan om de waarheid te bevestigen over Jezus Christus. Wat hij niet vertelt is dat Mohammed getuigenis heeft afgelegd over Jezus in de Koran zoals die voorspeld waren door Jezus in Johannes 15:25-26:

 

“Maar het woord moest vervuld worden dat in hun wet staat geschreven:Zij hebben mij zonder reden gehaat’. Wanneer de helper (Mohammed) gekomen is, die ik U van de Vader zal zenden, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die getuigenis over mij afleggen”.

 

Het wordt tijd om de Bijbel kritisch te gaan lezen.

 

De vijf aangehaalde zonden die begaan zijn door Mohammed.

 

Silas haalt 5 punten aan waaruit blijkt dat Mohammed zonden heeft begaan:

 

1.                 Het folteren en doden van een man ter verkrijging van slechts geld.

2.                 Het toestaan van het verkrachten van vrouwelijke slaven.

3.                 Het bevelen van de moord op een vrouw die hem tegenwerkte.

4.                 Het bevelen van de moord op slaven meisjes die hem bespotten.

5.                 Satans woorden als Gods woorden sprekend.

 

Silas haalt diverse Koran passages aan om te verduidelijken wat “dhanb”inhoudt. Ook haalt hij diverse Hadith aan om te verduidelijken hoe Mohammed bad om vergeving. De volgende vragen zijn dan:

Als Mohammed ons niet het voorbeeld had geven, van wie anders moesten wij het leren?

Hoeveel mensen (Christen of Moslims) zijn in bezit van de Sira?

Is het de bedoeling van Silas om de lezers op een dwaalspoor te zetten?

 

Vervolgens zegt hij dat Jezus geen zondaar was. Als bewijsvoering haalt hij passages uit de Nieuwe Testament aan om dit te bevestigen. Lees 2Korinthiers 5:20-21; 1Petrus 2:22 en 1Johannes 3:4-5.

 

Een nader onderzoek.

 

Wat Silas eigenlijk niet vertelt is dat al deze woorden niet door Jezus zijn gesproken maar door zijn Apostelen. Jezus zegt zelf het volgende:

 

“Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed, behalve een God”. (Markus 10:18)

 

“Als ik over mezelf getuig, dan is mijn getuigenis niet waar”. (Johannes 5:31)

 

Als Jezus geen zondaar was, waarom werd hij in de steek gelaten door God toen hij aan het kruis hing en riep:

 

“Mijn god, mijn god, waarom hebt gij mij verlaten?” (Markus 15:34)

 

Ook vertelt Silas niet dat 2Korinthiers 5:20-21 werd geschreven door Apostel Paulus (voor de moslims: Sahaba van Jezus), die van zichzelf getuigt in Romeinen 7:15:

 

“Want het goede, dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik ”.

 

Als dit geen zonde is, wat is het dan?

 

Paulus heeft een ieder bedrogen en verklaart in 2Korinthiers 12:16:

 

“Doch het zij zo: ik heb u niet bezwaard, maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen”.

 

Als dit geen zonde is, wat is het dan?

 

Welk Evangelie volgt Silas? Evangelie van Jezus die hij zelf heeft verkondigd of de Evangelie van Paulus?

Paulus geeft zelf hierop een antwoord in 2Timotheus 2:8:

 

“Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn Evangelie”.

 

Volgens Jezus zelf ziet Silas wel de splinter in ander mans oog, maar niet de balk in zijn eigen oog. Ik citeer hier de woorden van Jezus uit Lukas 6:41:

 

“Waarom kijkt gij dan naar het strootje dat in het oog van uw broeder is, maar bemerkt niet de balk die in uw eigen oog is?”.

 

In zijn conclusie citeert hij:

“Op zichzelf aangewezen, met van buitenkomende spirituele krachten die hem dreven, smeedde Mohammed een bizarre religie, gevuld met verschillende rituelen, bijgeloof en geweld, allemaal als poging om een God te behagen die Hij niet kende”.

Met andere woorden, als Mohammed zijn gewelddadige vijanden bestreed met geweld ter verdediging, dan is dat een bizarre religie. Hoe zit het dan met Jezus die de volgende woorden uitsprak in Mattheus 10:34-35?

 

“Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op de aarde te brengen; ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar een zwaard. Want ik ben gekomen om verdeeldheid teweeg te brengen tussen een mens en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een jonge vrouw en haar schoonmoeder”.

 

In Lukas 12: 49-51 het volgende:

 

“Ik ben gekomen om een vuur te ontsteken op de aarde en wat blijft mij nog te wensen over indien het reeds ontstoken is?.... Meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Volstrekt niet, zeg ik u, maar veeleer verdeeldheid”.

 

In Lukas 19:27 het volgende:

 

“En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, brengt hen hier en slacht hen voor mijn ogen”.

 

Als dit niet bizar is, wat is het dan?

 

Dit laatste vers laat ook zien dat Jezus ook aardse verlangen c.q. begeerte had om koning te worden over de Joden. Als dit geen zonde is, wat is het dan? Jezus zegt verder in Johannes 5:30 het volgende:

 

“Ik kan niet uit mijzelf doen….. want ik zoek niet mijn eigen wil, maar de wil van hem die mij heeft gezonden”.

 

De volgende vraag rijst echter in mij op: als Mohammed een God ging behagen die hij niet kende, welke God liet Jezus alle bovenstaande zinnen doen uitspreken?

Als Silas 5 punten opnoemt om aan te tonen dat Mohammed een zondaar was, hoe zit het dan met het volgende vers in Numeri 31:1-18:

 

“Voorts sprak God tot Mozes en zei: Neem voor de zonen van Israël wraak op Midianieten….. (toen ze van militaire veldtocht terug kwamen) Daarom zei Mozes tot hen: hebt gij iedere vrouwelijke persoon in leven gelaten?..... Nu dan, dood al wat mannelijk is onder de kleinen en dood iedere vrouw die gemeenschap met een man heeft gehad…en laat alle kleinen onder de vrouwen die geen gemeenschap met een man heeft gekend, voor u in leven”.

 

Mag Mozes wel uitmoorden en de meisjes die nog maagd zijn als slavinnen gebruiken?

Let op! Dit is niet het enige vers in de Bijbel, er zijn nog meer. Wie met modder gooit, zal dat terug krijgen!

 

Beste lezers, een gezegde moeten wij met z’n allen niet vergeten: Al is de leugen ook zo snel, de waarheid achterhaald hem wel!  Het verhullen van de waarheid door Silas is simpel. Hij haalt woorden aan, die Jezus zelf niet heeft uitgesproken en de woorden van Jezus zelf, begraaft hij zo diep mogelijk. Silas en anderen zijn bang dat door bevestigen van dat wat Jezus voorspeld had, hun eigen geloof, structuur, macht, positie en aanhang als een kaartenhuis in elkaar valt. Om dit te voorkomen is er geen andere oplossing dan Mohammed zwart te maken.

 

Moge God aan een ieder wijsheid schenken.

Rashied Soebratie, een instrument van Allah de Verhevene.

Top

Terug naar Haroen`s Religie pagina