Door Rashied Soebratie

In naam van Allah, de Barmhartige en de Genadevolle.

VERONDERSTELDE PROFETIEËN IN DE BIJBEL

DIE NAAR MOHAMMED WIJZEN

Door: J. Christensen met commentaar van Rashied Soebratie

De koran zegt dat:

1.        En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn." (soera 61:6).

Vinden we daar enig verslag van in de bijbel?

Beste lezers, op deze site heb ik een aantal artikelen laten plaatsen dat over de Bijbel en voorspellingen over onze profeet Mohammed vzmh gaat. In mijn inleidingen zeg ik dan ook dat er mensen zijn die in de bijbel geloven en de waarheid verhullen. Om een aantal redenen zullen zij ook diverse pogingen ondernemen om Mohammed en de Islam zwart te maken. Het is ook aan de lezers om kritisch te lezen en de informatie tot zich op te nemen. Menige anderen en ik zijn van mening dat niet iedereen de juiste literatuur in huis hebben om tot een juiste oordeel te komen. Maar er zijn genoeg deskundigen aanwezig om te raadplegen. Ik hoop hiermee een ieder een dienst te bewijzen om tot een juiste inzicht te komen en vraag aan God de Almachtige om aan ieder wijsheid te schenken.

Ahmed is een vorm van de naam Mohammed, beide betekenen “de verhevene”. In het Grieks worden we verteld dat dit “periklytos” zou zijn. Nu vinden we in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14:16:

“En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster [“parakletos”] geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn," (De allereerste misleiding begint hier al met het woord "de verhevene". Dit is een onjuiste vertaling van Mohammed c.q. Ahmed. Mohammed betekent: "de veel geprezene" en Ahmad betekent: "de prijzenswaardige".)

Op grond van de korantekst beweren moslims dat dit vers een vervalsing uitgevoerd door christenen is, om daarmee de voorspelde komst van Mohammed te camoufleren, die voor moslims zo duidelijk voorspeld wordt in de bovenstaande tekst. We moeten, echter, zeggen dat alle manuscript teksten van dit evangelie van Johannes, die het woord ‘parakletos’ en niet ‘periklytos’ bevatten, honderden jaren terug dateren voor de komst van Mohammed. Verder vertelt het volgende vers ons dat de ‘parakletos’

“de Geest der waarheid [is], die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” (Cursieve weergave is van mij) 

Het moet daarom zeer duidelijk zijn dat iedere interpretatie die Mohammed in de plaats van de Heilige Geest zet, niet in lijn met de feiten is. (De bovenstaande uitspraak van Jezus is hier aangehaald om de lezers te misleiden. We lezen hier de volgende woorden van Jezus in Johannes 16:12-13: "Nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar gij kunt ze op het ogenblik niet dragen. Wanneer die echter gekomen is, de geest der waarheid, zal hij u in alle waarheid leiden, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar zal spreken al wat hij hoort en u de komende dingen bekend maken". Hier kunt u duidelijk zien dat de Bijbel sporen bevat die naar Mohammed verwijst. Bovendien verzwijgt de schrijver van dit artikel dat de Griekse term "Parakletos", zeven betekenissen heeft. De keuze lag aan de vertaler om de juiste betekenis uit te kiezen. In plaats van "de prijzenswaardige", koos hij voor "helper / trooster".)

2.        “Dit is de zegen, waarmede Mozes, de man Gods, de Israëlieten vóór zijn sterven gezegend heeft. Hij zeide: ‘De HERE is gekomen van Sinaï en over hen opgegaan uit Seïr; Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden; aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur. Ja, Hij heeft de volken lief; al zijn heiligen – in uw hand zijn zij, aan uw voeten legeren zij zich, vangen iets op van uw woorden. Mozes heeft ons de wet geboden, een bezit voor de gemeente van Jakob. Hij werd Koning in Jesurun, toen de hoofden van het volk bijeenkwamen, de stammen van Israël alle tezamen.” (Deuteronomium 33:1-5). 

Moslims nemen vaak het tweede vers van deze tekst en beweren dat toen de HERE van Sinaï kwam, hij via Mozes kwam; toen hij opstond van Seïr, hij in Jezus kwam; en toen hij verscheen van de berg Paran en met tienduizenden heiligen kwam, hij in Mohammed kwam. Deze studie biedt geen exegese van deze verzen, maar het is zeer duidelijk van de context dat deze tekst naar Jahweh en niet naar Mozes of iemand anders verwijst! De islamitische interpretatie van dit vers is absurd. Behalve dit, is het gebaseerd op de fout dat berg Paran ergens op het Arabische Schiereiland niet ver van Mekka is. Iedere student van bijbelse geografie weet dat de twee bergen (Seïr en Sinaï) en het gebergte Paran op het Sinaï Schiereiland, ongeveer 1.000 km van Mekka verwijderd liggen. (Allereerst wil ik de schrijver verwijzen naar "The Catholic Encyclopeadia, volume 1 onder Arabia". Hierin wordt uitgelegd dat zelfs Sinai bij Arabie behoorde. Verder verwijs ik een ieder naar "Colombia Encyclopeadia, Sixth Edition, onder Arabian Desert". Ook hier wordt uitgelegd dat de Arabische woestijn werd gerekend vanaf de Nijl vallei in Egypte, de Rode Zee, de Golf van Suez tot aan het oosten van Palestina en beneden in de richting van de Arabische Schiereiland. Al deze gegevens zijn niet van de moslims afkomstig! Behalve de Exodus van Mozes, op welke profeet kunnen wij de bovenstaande uitspraak toepassen die met tienduizend heiligen verscheen? Juist, Mohammed!)

Een ander vers dat moslims beschouwen als een profetie dat betrekking heeft op Mohammed is in Johannes 1:19:

3.        “En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? ... Hij zeide: ‘Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft.’”  

Hoewel moslims vastbesloten ieder ander deel van hetzelfde hoofdstuk verwerpen, die in geen mis te verstane termen de godheid van Christus verkondigen, achten zij het passend om aan te nemen dat “de profeet” de te verwachten Mohammed was. Israël verwachtte in die tijd een profeet, “de” profeet van God in de situatie waarin zij leefden. Hij is degene aangekondigd in Deuteronomium 18:15 en verder: 

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: ‘Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.’ Toen zeide de HERE tot mij: ‘Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen.’” (Deuteronomium 18:15-19).  

Dat deze “profeet” Jezus is wordt duidelijk in Handelingen 3:17-23 gezegd:

“En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. Mozes toch heeft gezegd: ‘De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid.’” (Mag ik u erop attenderen dat dit de woorden zijn van Paulus die listig was en een ieder met bedrog heeft gevangen.)

In de hoofden van de joden, echter, was “de profeet” niet de Messias: 

“Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: Deze is de Christus” (Johannes 7:40). (Mag ik de lezers erop attenderen dat Christus / Christos de Griekse term is voor Messias / de gezalfde en niet de zoon van God.)

‘Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?’ En zij zeiden: ‘Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten.’ Hij zeide tot hen: ‘Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?’ Simon Petrus antwoordde en zeide: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!’” (Matthéüs 16:13-16).  (Ik verwijs de lezers naar mijn artikel "Jezus of Mohammed" op deze site.) (Mozes voorspelde een profeet en niet een zoon van God!)

Los van alles, de Farizeeën, deel uitmakend van het Verkoren Volk, verwachten niet dat een heiden de profeet die moest komen zou zijn. (Zie Deuteronomium 18:15): “Een profeet uit uw midden... zal de Here uw God u verwekken” dat wil zeggen de joden)

Daarom is de profeet, zonder twijfel, de Messias. 

De meest gebruikte van alle veronderstelde profetieën over Mohammed, wordt gevonden in het boek Deuteronomium 18:15-22: 

4.        “Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: ‘Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.’ Toen zeide de HERE tot mij: ‘Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt – die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: ‘Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft?’ – als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.’”  

Het laatste gedeelte van deze tekst verdient veel aandacht: want Mohammed zelf geeft sterk aan dat hij de profeet is waar hier naar verwezen wordt (soera’s 2:129,159; 3:81,164; 7:157). (De Schrijver laat het lopen als één verhaal, terwijl het hier om twee verschillende voorspellingen gaat. Deut.18:15 zegt: "Een profeet uit uw midden, uit uw broederen..." (indirecte woorden van God) en Deut.18:18 zegt: "...een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen.." (directe woorden van God). En als klap op de vuurpijl, worden God's woorden herhaald door Jezus in Johannes 16:12-13:"want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar zal spreken al wat hij hoort en u de komende dingen bekend maken".  Is het nu duidelijk?) (Zie ook hieronder).

De islamitische interpretatie van de tekst in Deuteronomium is als volgt: 

i. Zowel Mozes als Mohammed moesten vluchten uit de handen van hun vijanden; beiden vonden een metgezel in hun eigen schoonvader. Jethro moest zijn schoonzoon, Mozes, in het uur van zijn uitputting verlichten (Exodus 18:14-26); maar het was Mohammed, die zijn metgezel in de grot troostte.

ii. Mozes zocht bescherming in Midian, dat later Yatrib -naar zijn schoonvader, Jethro- werd genoemd. Mohammed ging naar Yathrib, dat later, na zijn vlucht, Medina werd genoemd. De vlucht van Mozes bleek goed voor hem uit te werken vanwege de leiding van zijn schoonvader, waar Mohammeds vlucht zijn weg plaveide voor het bereiken van een reeks glorieuze overwinningen.

iii. Aan Mozes werd een uitgebreide wet voor zijn volk gegeven; terwijl Mohammed een volmaakte, op zichzelf volledige, wet ontving voor alle volken en voor alle tijden.

iv. De Here sprak tot Mozes en Aäron in het land Egypte, zeggend: “Deze maand zal u in het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn." Overeenkomstig, werd met de moslims de maand en het jaar van de vlucht van Mohammed, de maand en jaar van het begin van het moslimtijdperk.

v. Mozes bevrijdde zijn volk uit het slavenhuis van Farao; Mohammed overwon zijn vijanden in man tot man gevechten en won hun kinderen voor zijn geloof.

vi. De inspanningen van Mozes hadden moeilijkheden en bloed vergieten tot gevolg; terwijl die van Mohammed gericht waren op het bereiken van religieuze emancipatie.

vii. De Wetten van Mozes waren agressief, omdat hij Kanaän wilde controleren, dat door zijn opvolgers gebeurde; Mohammed moest defensieve oorlogen voeren en niettemin onderwierp Arabië zich tenslotte aan hem. En zelfs Kanaän kwam onder de onderwerping van zijn opvolgers.

viii. Mozes berechtte zijn volk; Mohammed was ook een verheven rechter voor zijn volk en zelfs de joden aanvaarden hem als zodanig.

ix. Mozes predikte gedurende 10 jaar te Midian; zo deed Mohammed in Medina.

x. Mozes was de wetgever, generaal en gids van zijn volk; Mohammed was ook een overwinnende generaal, een volmaakte gids voor alle mensen en een verbreider van een universele wet, die nooit geabrogeerd zal worden.

xi. Een grote vloed redde Mozes uit de handen van de Egyptenaren die hem op de hielen zaten; maar het was slechts een spinnenweb dat Mohammed van pas kwam in een netelige situatie.

xii. Toen de metgezellen van Mozes de vijand zagen, riepen zij uit: “Zeker zullen we overwonnen worden!” – waarop Mozes antwoordde: “Geenszins, mijn Heer is met mij. Hij zal mij een uitweg laten zien.” Mohammeds antwoord in een meer precaire situatie in de grot van Hira was: “Maak je geen zorgen, zeker is Allah met ons.” (“The Light” van al-Haj Sultan Hafiz Abdul, herzien door Maulana Syed Zia-ud-Din Ahmad Gilani, pagina’s 214-216). 

Wij bestrijden dat:  

ii. Het Midian van de bijbel is dichtbij de berg Sinaï en niet waar Yethreb of, zoals het vandaag bekend is, Medina gesitueerd is;

vii. We slagen er niet in te begrijpen welke aspecten van Mohammeds oorlogsvoering defensief waren, misschien, in enkele gevallen. We weten niet wat de moslims verdedigden in Spanje of zelfs in Frankrijk, in India, Noord-Afrika, Syrië, Turkije en de Balkan. Bedoelde de schrijver werkelijk wat hij zei toen hij het woord ‘onderwerping’ gebruikte, wat betekent “onder een juk plaatsen”? ( Zegt de slag van Uhud en de slag van de Gracht jullie iets? Toen de moslims, Byzantium hadden veroverd, waren de bevolking blij met Islamitische overheersers en het waren de Christelijke heersers die de bevolking onder juk hadden geplaatst. Men zou de geschiedenis opnieuw moeten bestuderen alvorens met een negatief beeld te komen over de Islam. Trouwens, dit onderwerp wordt niet eens genoemd door de moslims, als het gaat over de “veronderstelde profetieën”.)

viii. De joden hadden weinig keus dan Mohammed als rechter te aanvaarden. (Hoezo weinig keus? Hebben jullie de biografie goed gelezen? Was het niet zo dat de Joden onderling in strijd waren en een betrouwbare arbiter nodig hadden? Stond Mohammed niet bekend als de "betrouwbare"?)

ix. Mozes preekte niet in Midian, want dit is niet een stad. Hij was daar schapen aan het wijden. Daarnaast deed hij dit gedurende 40 en niet tien jaar. (Had Midian geen waterbron? Ja, mensen kwamen erop af. Wie had er beheer over? Was het niet Jethro?)

x. Als we als de “universele wet” de koran nemen. Is het onjuist om te zeggen dat er geen abrogaties in plaatsvonden. We verwijzen naar soera 16:101 en 2:106 en de gehele theologie achter “mansoekh” en “nasikh” (Lees s.v.p. "Christians ask Muslims", pp. 11-15) (De Moslims zijn hier niet uniek in. Reeds voor Mohammed was Paulus al bezig met abrogratie, zodat de oude wetten kwamen te vervallen die eeuwig zijn verklaard door God. Zie: Genesis 17:7 en 14 waarin God het volgende zegt tegen Abraham: "En ik wil mijn verbond gestand doen tussen mij en u en uw zaad na u overeenkomstig hun geslachten, als een verbond tot onbepaalde tijd, om mij aan u en aan uw zaad na u als God te doen kennen". "En een onbesneden manspersoon, bij wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden zal worden, ja, die ziel moet van zijn volk worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken". Lees nu wat Paulus nu zegt tegen de gelovigen in Galaten 5:2: "Zie! Ik, Paulus, zeg u dat indien gij u laat besnijden, Christus van geen nut voor u zal zijn". En in Galaten 2:16 zegt hij de volgende: "...opdat wij ten gevolge van geloof jegens Christus rechtvaardig verklaard mogen worden en niet ten gevolge van werken der wet, want ten gevolge van werken der wet zal geen vlees rechtvaardig verklaard worden". Jezus zegt het volgende in Johannes 8:39 het volgende: "Indien gij Abrahams kinderen zijt, doet dan de werken van Abraham". Met dit heb ik aangetoond dat Paulus de uitvinder was van abrograties.)

xi. Geen stormvloed redde Mozes uit de handen van de Egyptenaren. De joden gingen door een kolom in de zee, het water stond als een muur aan beide kanten. Nadat de joden er door gegaan waren, sloot de zee zich en vernietigend het volgende Egyptische leger. (Exodus 14, soera 2:50) (Ik wil de lezers erop attenderen dat Ahmad Deedat en ik dit helemaal niet hebben aangehaald. Zelfs in het werk van Maulana Abdul Haq Vidhiarty met als titel "Muhammad in world Scriptures" wordt dit niet aangehaald. Ik zie het persoonlijk als een misleiding.)

xii. In de loop van de geschiedenis hebben veel gelovigen overeenkomstig gehandeld in situaties van ellende. (Werden de moslims in de begin periode van de Islam niet vervolgd? Hebben jullie de biografie goed bestudeerd?)

We willen graag de nummers i, ii, v, vi en xi weerspreken, die geen overeenkomsten tonen, maar daarentegen contrasten.

Nummer iii wordt in de moslimwereld algemeen aanvaard. Maar als christenen dagen we moslims uit om de bewering te onderbouwen dat de koran superieur is aan de bijbel. We willen graag precies weten in welke opzichten hij beter is dan de bijbel, of er toevoegingen of uitbreidingen zijn die de koran verbeteren in vergelijking met de bijbel, en –tenslotte- welk superieur bewijs tot de waarheid er is en in welk opzicht Mohammed superieur ten opzichte van Jezus was. (Kijk eens naar je eigen Bijbel die zo veel tegenstrijdigheden bevat. Ik verwijs de lezers naar mijn artikel: "Wat zegt de Bijbel over Mohammed" op deze site.

Maar bovenal, de bijbelse tekst zelf verklaart duidelijk en opmerkelijk, dat de profeet van uit uw midden zou komen. Dit kan alleen betekenen dat de profeet een jood moest zijn. (zie voor reactie hieronder) 

Het argument dat moslims soms gebruiken, namelijk dat profeet “uit uw broederen” moest komen (dat wil zeggen de broer van Izaäk was Ismaël, dus moest hij van de Ismaëlieten komen) moet worden verworpen, omdat “uit uw midden” moeilijk kan verwijzen naar degenen buiten het Verbond. (Beste lezers, hier worden jullie misleid, er is wel degelijk een verschil tussen Deuteronomium 18:15 en Deuteronomium 18:18. Zijn truc is heel simpel, hij laat het helemaal lopen vanaf vers 15 tot en met vers 18, alsof het één verhaal en één profetie zijn.)Echter, omdat we druk zijn met een lijst van overeenkomsten tussen Mozes en de profeet, laten we een andere lijst bekijken: 

a. Mozes en Christus werden in armoede geboren (De Israëlieten waren onderworpen aan een buitenlandse macht). (Exodus 1:9-14) ( In welk weelde werd Mohammed geboren dan?)

b. Op beide kinderen was de dood beraamd (Exodus 1:15-16,22, Matthéüs 2:13 en verder). (En verder? Behalve bij Mattheus?)

c. Beiden werden door goddelijke interventie gered. (Exodus 2:2-10, Matthéüs 2:13 en verder). (Werd Mohammed ook niet door goddelijke interventie gered in de grot, toen hij Mekka verliet?)

d. Beiden werden door tekenen en wonderen geopenbaard. (Exodus 7:10,19,20; hoofdstukken 8-12; 14:21-22; 17:6-7; Matthéüs 8:14 en verder; Lucas 7:11; Matthéüs 14:13, etc.). (De eerste openbaring bij Mohammed, was die niet wonderbaarlijk dan?) (Zie ook: "Wat zegt de Bijbel over Mohammed" op deze site.)

e. Mozes werd bereid in de woestijn gedurende veertig jaar; Christus gedurende veertig dagen. (In bijbelse symboliek staat veertig voor voorbereiding). (Handelingen 7:23 met Exodus 7:7, Matthéüs 4:1 en verder). (Als 40 voor symboliek staat voor voorbereiding, moest Mohammed niet wachten om op z’n 40ste profeet te worden?)

f. Beiden worden in de Schrift “getrouw” genoemd. (Hebreeën 3:2-5) (Mohammed stond bekend bij vriend en vijand als de “betrouwbare”).

g. Mozes bevrijdde Israël van de gebondenheid aan hun onderdrukkers; Christus bevrijdde gelovigen van de gebondenheid aan zonde (waarvan Egypte door de bijbel heen het symbool is). (Exodus, Jesaja 53, Johannes 8:32-36, Romeinen 6:18-22, 8:2, Galaten 5:1). (Hoeveel gelovigen waren er dat bij Christus? Hoe zit het Mohammed die een hele natie (de Arabische barbaren) van zonde bevrijdde?)

h. Het water was onderworpen aan het gezag van beiden: (De Rode Zee aan Mozes; het Meer van Galilea aan Christus). (Exodus 14:21, 17:6, Matthéüs 14:22 en verder, Johannes 6:16 en verder, Matthéüs 8:18).

i. Mozes sprak tot God “van aangezicht tot aangezicht”, zo deed Christus op de berg van de Verheerlijking (Exodus 33:11, Matthéüs 17:3). (Op getuigenis van Mattheus? Zijn evangelie komt niet overeen met de overige evangeliën)

j. Na deze ervaring straalde het gezicht van Mozes; en zo deed de gehele verschijning van Christus (Exodus 34:29, Matthéüs 17:2). (Alweer getuigenis van een persoon?)

k. Mozes was de middelaar van het oude verbond (testament); Christus van het nieuwe verbod, of testament. (Exodus 19 and 20, Hebreeën 12:24). (Alweer een leugen! Jezus kwam niet om de profeten en wetten te ontbinden maar om te vervullen. Bovendien is het oude verbond tussen God en Mozes, eeuwig! Zie: Genesis 17:7)

l. Beiden profeteerden van gebeurtenissen die vervuld werden. (Deuteronomium 18:15-22, 28:15-29:67, Matthéüs 24). (Helaas voor de schrijver, maar Mohammed heeft ook dezelfde dingen voorspeld, zoals in Mattheus staat beschreven. En inderdaad, de voorspellingen over Mohammed door Jezus zijn ook daadwerkelijk uitgekomen, zie Johannes 16:12-13.)

m. De joden rebelleerden tegen beiden. (Exodus 5:21, 14:11-12, 17:2-4, Numeri 11:1-33, Lucas 4:16-30, Johannes 11:47-50, Matthéüs 26:50-56, 27:15-23 etc.) (Maar uiteindelijk hebben ze Mozes geaccepteerd en Jezus wordt tot nu toe niet geaccepteerd door de Joden, terwijl Jezus zei dat hij uitsluitend was gekomen voor de verloren schapen van Israël, zie: Matt.18:11 ; 10:5-6 en 15:24.)

n. Beiden stierven vanwege zonde – Mozes voor zijn eigen zonde; Christus voor de zonde van de gehele wereld. (Numeri 20:12, Deuteronomium 34:4-5, 1 Corinthiërs 15:3, Johannes 1:29, 10:14-16, Jesaja 53, etc.). (Niet alle Christenen dachten er zo over in het begin, vanaf het jaar 325 na christus werd dit ingevoerd! Zie:"Valsheid in geschriften" van J. Slavenburg en "De oudste credo's van het Christendom" van F. Young.                     Is J. Christensen in staat om op deze boeken/auteurs commentaar te leveren?)

o. We hebben reden om te geloven dat Mozes opstond (Judas 9, Lucas 9:30); Jezus Christus stond zonder twijfel op uit de dood volgens het evangelie. (Matthéüs 28:14, Lucas 24:34, 1 Corinthiërs 15:4). (Mozes, de belangrijkste figuur bij de Joden, werd niet opgemerkt op een paar mensen na. Zou op dat moment dit niet het grootste wonder zijn voor de Joden om tot inzicht te komen hoe belangrijk Jezus was? En dat zij hem niet op de kruis moesten laten boeten als een misdadiger.)

p. De belangrijkste en verwachte gebeurtenis van het leven van Mozes gebeurde na zijn dood: de inname van het Beloofde Land. En zo was het met Christus: Christus, het tegenbeeld van Mozes, verzekerde door zijn dood nieuw leven voor ons. (Romeinen 5:6-8, 8:34, 1 Corinthiërs 15:3,22, 2 Corinthiërs 5:15, 1 Thessalonicenzen 5:9-10, etc.). (Allemaal woorden van Paulus, die Jezus alleen in een visioen zag en een ieder met bedrog heeft gevangen en zijn eigen Evangelie invoerde. Zie: "Jezus of Mohammed een vergelijking" op deze site.

Ter afsluiting, we mogen zeggen dat Mozes water uit een rots produceerde en in het nieuwe testament worden ons verteld dat “Die rots Christus was” en hij zei: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!” (1 Corinthiërs 10:4, Johannes 7:37-38, 4:13-14) (Alweer de woorden van Paulus die op bedrog gebaseerd zijn en de Evangelie van Johannes is in strijd met synoptische Evangeliën. Dus u begrijpt dat dit geen waarde heeft voor een moslim zoals ik.) 

Er zijn andere mindere “profetieën”, die hier beschouwd kunnen worden, maar we achten ze te onbelangrijk om mee te nemen. Echter, we moeten opmerken dat als een moslim zich baseert op de bijbel omdat het profetieën over Mohammed bevat en hij acht deze profetieën als een bewijs van de waarheid van zijn beweringen, dan door zo te doen bevestigt hij in feite dat de bijbel vrij van corruptie is, anders zou hij bouwen op zand.(J. Christensen).  (Noodgedwongen, moet ik hierop reageren. Wij als moslims bevestigen niks. Wij hebben altijd aangegeven in onze literatuur dat er in de loop van tijd, verzen zijn verwijderd en toegevoegd. De gehele bijbel bevat zoveel strijdigheden dat het voor ons onbetrouwbaar is, alleen zijn er sporen overgebleven van profetieën over onze profeet Mohammed. Als J. Christensen zijn geschiedenis goed had bestudeerd, had hij dit allang bevestigd.)
 

Nederlandstalige versie

·         Bijbelcitaten zijn uit de NBG-vertaling © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap.

·         Korancitaten zijn uit de Nederlandstalige interpretatie van de koran die op het web te vinden is.

·         Laatste aanpassing: 21 Mei 2003

·         Dit artikel is met permissie overgenomen en vertaald. De originele titel luidt: Alleged Prophecies In The Bible Pointing To Mohammed

 

Moge Allah de Verhevene, aan een ieder wijsheid schenken en moge Zijn Zegeningen en Vrede op onze profeet Mohammed rusten.

Rashied Soebratie, een instrument van Allah de Verhevene.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Klik hier

Top


Terug naar Haroen`s Religie pagina