Dr. Badawi

In naam van Allah, de Barmhartige en de Genadevolle.

Mohammed (vzmh) in de Bijbel

Bijbelse profetieën over de komst van Mohammed
Zegeningen van Ishmael en Izaak
Mohammed: De profeet gelijk als Mozes
De lang verwachte profeet moest uit Arabie komen
De emigratie van Mohammed van Mekka naar Medina: was het voorspeld in de Bijbel?
Werd de Koran voorspeld in de Bijbel?
Die profeet-Paracleet-Mohammed
Was de wisseling van religieuze leiderschap voorspeld?
Uit de context, een toeval?

Een vertaling van een publicatie van Dr. Badawi door Rashied Soebratie

Degene die de Boodschapper volgen, de ongeletterde profeet, Degene die genoemd wordt in hun eigen boeken, de Torah en de Evangelie….” (Quran 7-157)

Bijbelse profetieën over de komst van Mohammed

Abraham wordt door een ieder geaccepteerd als de Patriarch van monothisme en de gemeenschappelijke vader van de Joden, Christenen en de Moslims. Via zijn tweede zoon Izaak, kwamen alle Israëlitische profeten voort zoals Jakob, Jozef, Mozes, David, Salomo en Jezus. Moge vrede en zegeningen op hen rusten. De komst van al deze grote profeten was een deel van vervulde belofte van God om de natiën van de aarde te zegenen via nakomelingen van Abraham (Genesis 12:2-3). Zo’n vervulde belofte wordt door alle Moslims met hun hart geaccepteerd en geuit in geloof en respect voor alle profeten.

Top

Zegeningen van Ishmael en Izaak

Was de eerst geborene zoon van Abraham Ishmael en zijn nakomelingen inbegrepen in het verbond en belofte van God? Een paar verzen van de Bijbel kunnen helpen om deze vraag te beantwoorden.

1         Genesis 12:2-3 spreekt van God’s belofte aan Abraham en zijn nakomelingen voordat enig kind wordt geboren.

2         Genesis 17:4 herhaalt God zijn belofte na de geboorte van Ishmael en voor de geboorte van Izaak.

3         In hoofdstuk 21 van Genesis wordt Izaak gezegend, maar in Genesis 21:13 en 18 wordt Ishmael gezegend door God en belooft dat uit hem een grote natie zal voortkomen.

4         Volgens Deuteronomium 21:15-17, mogen de traditionele rechten en privileges van de eerst geboren zoon niet aangetast worden door de sociale status van zijn moeder (zoals een vrije vrouw, Sara de moeder van Izaak, of een concubinaat als Hagar, de moeder van Ishmael). Dit komt overeen met de morele en humane principes van alle geopenbaarde religiën.

5         De legitimiteit van Ishmael als de zoon en het zaad van Abraham en de legitimiteit van zijn moeder, Hagar, als de vrouw van Abraham staan helder beschreven in Genesis 21:13 en 16:3. Na Jezus, de laatste Israëlische boodschapper en profeet, was het tijd voor God’s belofte om de nakomelingen van Ishmael te zegenen. Minder dan 600 jaar na Jezus, kwam de laatste boodschapper van God, Mohammed, uit de lijn van Abraham via Ishmael. Gods zegeningen aan beide takken van Abrahams stamboom waren nu vervuld. Maar zijn er aanwijzingen in de Bijbel te vinden over de komst van Mohammed?

Top

Mohammed: De profeet gelijk als Mozes

Lang na Abraham, kwam de belofte van God om een lang verwachtte boodschapper te sturen. Dit kunnen wij herleiden uit de woorden van Mozes. Mozes sprak over de profeet die door God gezonden zal worden in Deuteronomium 18:18:

1                     Uit de broeders van de Israëlieten, een referentie aan hun Ishmaelitische neven, zoals wij gezien hebben dat Ishmael de ander zoon was van Abraham, aan wie beloofd was dat hij een grote natie zal voortbrengen.

2                     Een profeet gelijk als Mozes. Er zijn nauwelijks profeten te vinden dat gelijk zijn als Mozes en Mohammed. Aan beiden werden wetten en leefregels geopenbaard, beiden confronteerden hun vijanden en op een wonderlijke wijze overwinning behaald, beiden werden geaccepteerd door hun volk als staatsman / profeet en beiden emigreerden en er werden poging ondernomen om hun te elimineren.

3        Beiden hebben ook andere overeenkomsten zoals natuurlijke geboorte, familieleven / relatie en dood die niet van toepassing zijn op Jezus. Zijn volgelingen beschouwen hem als zoon van God en niet als boodschapper van God.

Top

De lang verwachte profeet moest uit Arabie komen

Deuteronomium 33:1-2 spreekt van het komen van God (Gods openbaring) uit Sinai, rijzende uit Seir (waarschijnlijk een dorp Sa’ir dichtbij Jeruzalem) en voortschijnende uit Paran. Volgens Genesis 21:21, de wildernis van Paran, was de plaats waar Ishmael zich had gezeteld (o.a. Arabie, met name Mekka).

En inderdaad de oude versies van de Bijbel (geen nieuwe wereld vertaling van de Jehova’s Getuigen) spreekt van het passeren van pelgrims door de vallei van Bakka (een ander naam voor Mekka) in Psalm 84:4-6.

Jesaja 42:1-13 spreekt van de geliefde God. Hij zal een boodschapper doen oprijzen die met wetten zal komen die men zullen afwachten bij de eilanden en die “niet zal falen noch ontmoedigd worden tot dat hij zelf rechtvaardigheid heeft teweeg gebracht op de aarde”. Vers 11 koppelt de lang verwachte met de nakomelingen van Kedar. Wie is Kedar?   Volgens Genesis 25:13 was Kedar de tweede zoon van Ishmael, de voorvader van Mohammed.

Top

De emigratie van Mohammed van Mekka naar Medina: was het voorspeld in de Bijbel?

Habakkuk 3:3 spreekt van God (Gods hulp) die komt uit Te’man (een oase ten noorden van Medina volgens J. Hasting in zijn dictionary of the Bible), en de heilige uit Paran.

Die heilige die onder vervolging emigreerde uit Paran (Mekka) om enthousiast ontvangen te worden in Medina, was niemand anders dan de profeet Mohammed.

En inderdaad het incident van de emigratie van de profeet en zijn achtervolgers staat beschreven in Jesaja 21:13-17. Dat deel beschrijft tevens de slag van Badr waarin de weinige gelovigen op een wonderbaarlijke wijze overwinning behaalden op de “machtige” mannen van Kedar, die de Islam wilden vernietigen en hun eigen volk intimideerden en later tot de Islam bekeerden.

Top

Werd de Koran voorspeld in de Bijbel?

Voor 23 jaren werden de woorden van God (Koran) in de mond van Mohammed gelegd. Hij was niet de auteur van de Koran. De Koran werd aan hem gedicteerd door de aartsengel Gabriel die aan Mohammed vroeg om de woorden van de Koran te herhalen die hij hoorde. Hij moest ze daarna onthouden (memoriseren) en daarna opgeschreven te worden door degenen die het hoorden gedurende het leven van Mohammed.

Is het een toeval dat de profeet “gelijk als Mozes” uit de “broeders” van de Israëlieten beschreven staat als degene in wiens mond de woorden van God gelegd zal worden en zal spreken in de naam van God (Deuteronomium 18:18-20)?  Was het ook een toeval dat de “trooster / Paracleet” die Jezus profeteerde, die na hem komen zal, wordt beschreven als degene die “niet uit zichzelf zal spreken, maar alles wat hij hoort zal hij spreken”(Johannes 16:13)?

Is het een ander toeval dat Jesaja een relatie legt tussen de boodschapper en Kedar die een nieuw lied (een scriptie in een ander taal) dat gezongen wordt aan de Heer (Jesaja 42:10-11)? Meer specifiek zegt Jesaja dat "met hun stamelende lippen en door een ander tong (taal) zal hij spreken tot zijn volk”(Jesaja 28:11).

Top

Die profeet-Paracleet-Mohammed

Tot aan de tijd van Jezus (vrede zij met hem), gingen de Israëlieten wachten op die profeet “gelijk als Mozes” dat geprofeteerd werd in Deuteronomium 18:18. Toen Johannes de Doper kwam, vroeg men aan hem of hij de Christus (de gezalfde of Messias) was en zei: “nee”. Vervolgens vroeg men aan hem: “ ben jij die profeet”? En gaf ten antwoord: “Nee”(Johannes 1:19-21).

In de Evangelie volgens Johannes (hoofdstukken 14, 15 en 16) sprak Jezus over de Paracleet / Trooster die na hem komen zal, die door de Vader gestuurd zal worden als een ander Paracleet, die nieuwe dingen zal leren die de volgelingen van Jezus niet kunnen dragen of begrijpen. Ook wordt hij beschreven als de “Geest der Waarheid” die duidelijk in overeenstemming blijkt te zijn met zijn titel “Al-Amien” (de Betrouwbare).

Geschiedenis leert ons dat de vroegere Christenen de Paracleet als een man beschouwden en geen “Geest”.

Mohammed (vrede zij met hem) was degene die de Paracleet, Trooster en Helper die door God werd gezonden. Hij getuigde over Jezus (zie Koran en overleveringen), leerde ons nieuwe dingen die niet ten tijde van Jezus bestond, hij sprak wat hij hoorde (openbaring). Hij leerde aan de wereld wat zonde is, van rechtgeaardheid en rechtvaardigheid (Johannes 16:8-11).

Top

Was de wisseling van religieuze leiderschap voorspeld?

Door niet de laatste profeet der Israëlieten, Jezus, te accepteren was het tijd aangebroken dat Gods belofte om van Ismael een groot natie te maken, te vervullen (Genesis 21:13 en 18).

In Mattheus 21:19-21, sprak Jezus over een vruchtloze vijgenboom (een Bijbelse symbool voor profetische erfgoed) die verduidelijkt moest worden nadat het een laatste kans kreeg voor drie jaren (de duur van Jezus missie) om vruchten af te werpen. In een paar verzen erna in dat zelfde hoofdstuk, zei Jezus: “Daarom zeg ik  u: 'Het Koninkrijks Gods zal van u worden weggenomen en aan een natie worden gegeven die de vruchten daarvan voortbrengt'” (Mattheus 21:43). De natie uit Ismael’s nakomelingen (de verworpen steen in Mattheus 21:42) waren onoverwinnelijk tegen alle supermachten in hun tijd, zoals die voorspeld was door Jezus: “Ook zal degene die op deze steen valt, verpletterd worden. Wat hem betreft op wie [de steen] valt, hij zal erdoor verpulverd worden” (Mattheus 21:44).

Top

Uit de context, een toeval?

Is het mogelijk dat de talrijke profetieën die hier geciteerd zijn, zowel individueel als gecombineerd uit de context zijn gehaald of  misinterpretaties zijn? Is de tegenover gestelde waar, dat zulke bestudeerde verzen inelkaar passen en duidelijk aanwijst naar de richting van een man die de loop van geschiedenis van de mens heeft veranderd, profeet Mohammed (vzmh)? Is het redelijk om te concluderen dat al deze profetieën, verschenen in verschillende boeken van de Bijbel en uitgesproken door diverse profeten in verschillende tijden, allen toeval zijn? Als dit zo is, dan is hier een ander vreemde “toeval”!

Een van de tekenen over de profeet die komen zal vanuit Paran (Mekka) is dat hij zal komen met “tienduizend heiligen” (Deuteronomium 33:2). Dat was het aantal van gelovigen die de profeet Mohammed (vzmh) vergezelden naar Paran (Mekka) in zijn overwinning en terugkeer zonder bloed te vergieten naar zijn geboorte plaats om de symbolen van polytheïsme in de Ka’bah te vernietigen.

Jesaja 42:17 zegt het volgende hierover: "Zij moeten achterwaarts wijken, zij zullen ten zeerste beschaamd worden, die hun vertrouwen in het gesneden beeld stellen, die tot een gegoten beeld zeggen:'Gij zijt onze goden'".  (RS)

Mozes citeert God de Almachtige:

“En het moet geschieden dat de man die niet zal luisteren naar mijn woorden die hij in mijn naam zal spreken, van hem zal ikzelf rekenschap eisen” (Deuteronomium 18:19).

About the author:

Dr. Jamal Badawi was born in Egypt where he completed his undergraduate education. He completed his Ph.D. from the Indiana University and subsequently joined the faculty of Saint Mary's University in Halifax, Canada. 

In addition to teaching in his formal field of education (Management), he has been teaching a course on "Islamic Religious Tradition" which is part of the offerings of the Religious Studies department at the same university.

Dr. Badawi has also taught a course on Islam at Stanford University (USA) and gave a series of lectures on the Quran at Oxford University (UK).

Dr. Badawi is the author of several works on Islam, the last of which is 'Gender Equity in Islam'. He also researched, designed and presented 352 half hour TV programs on Islam broadcasted from several local cable stations and radio stations in the US and Canada, in addition to their use in several countries overseas. Audio and video copies of these programs were made available to users in nearly 35 countries around the world. Sets of these programs are included in the library collections of several universities.

Dr. Badawi is a member of the Consultative Council of North America, a member of the Juristic Council of North America and the founder/chairman of the Islamic Information Foundation, a non-profit educational foundation registered in Canada and the US.

Moge Allah de Verhevene, aan een ieder wijsheid schenken en moge Zijn Zegeningen en Vrede op onze profeet Mohammed rusten.

Top


Terug naar Haroen`s Religie pagina