Door: Abdellah Bekx

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.


“Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan. Heer, en belast ons niet zoals U degene die vóór ons waren hebt belast, Onze Heer, belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen), wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis. En wees ons Barmhartig. U bent onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk.” [28:24, Soerah al-Qasas]

DE BIJBEL: wat de meeste Christenen niet weten

1. Voorwoord
2. Inleiding
3. Fouten en Tegenstrijdigheden
4. Vreemde Versen
5. Over Jezus (Vrede zij met hem)
6. De Islam in de Bijbel
7. Het Laatste woord van het schrijver

1. Voorwoord

Als christen heb ik altijd getwijfeld aan de waarheid en betrouwbaarheid van de Bijbel en zijn leringen. Als je de bijbel leest, kom je veel fouten en tegenstrijdigheden tegen en niemand kon mij goede antwoorden geven. Vandaar mijn twijfel. Dit heeft dan ook geleid dat ik bijna tot ongeloof vervallen was. Totdat God mij op de weg bracht van de Islam. Mijn oren, ogen en mijn hart werden geopend. Nu ben ik overtuigd van de waarheid van het ware woord van God; de edele Koran.

Aangezien de Bijbel door mensen veranderd is, moet er wel een ander boek gekomen zijn om ons naar het paradijs te leiden. Dat andere boek, de edele Koran, het ware woord van God, geopenbaard aan de laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem). De komst van de profeet Mohammed (vzmh) is ook in de Bijbel aangekondigd door Jezus (vzmh): lees Johannes 16:5-15

…Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien ik heenga, zal ik hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel… en …doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

De profeet Mohammed (vzmh) heeft de edele Koran via de Engel Gabriël van God gehoord. De openbaringen duurden zo’n 20 jaar. En de profeet Mohammed (vzmh) heeft werkelijk de toekomst voorspeld. In de Koran vind je vele wonderen, wetenschappelijkheden en profetieën. Meerdere verzen in de Bijbel kondigen de komst van de profeet Mohammed (vzmh) aan. Het is vreemd dat er nog zoveel mensen in de Bijbel geloven. Daarom voel ik mij geroepen om dit boekje te schrijven, om te laten zien dat de Bijbel onbetrouwbaar is en daardoor de mensheid niet kan leiden. Ik hoop dan ook dat u de stap naar de Koran maakt, om u zelf op het juiste pad te brengen. Neem niet van mij aan dat de Islam de juiste weg is. Ik ben ook maar een mens. Maar onderzoek zelf, lees de Koran; het onveranderde woord van God. Dan zult u zien dat als de hele wereld volgens de Koran zou leven, dat dit leven fantastisch zou zijn. De Islam, een rechte weg, zonder fouten en tegenstrijdigheden. U zult zien dat de Islam veel gelijkenissen heeft met het Christendom. De boeken en openbaringen komen immers van dezelfde God. Er is maar een God, en dat is Allah. Allah is de naam die God zichzelf geven heeft. Mocht u na het lezen van dit boekje nog vragen hebben, kunt u altijd bij mij terecht.

Mijn e-mail adres is:  sabekx@yahoo.com

De Bijbel die ik gelezen heb is de NBG vertaling, derde druk uit 1996. 


Top

Inleiding


In de naam van Allah, de barmhartige, de genade volle.

De Bijbel, “het woord van God”. God, de schepper van de hemel en de aarde. De schepper van het leven, waar alle kennis is. Dan mag je aannemen dat er geen fouten en tegenstrijdigheden in staan.

In 2 Petrus 1:20-21 staat; …Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken…

In de Islam geloven wij ook in de bijbel. Maar niet in de bijbel van nu. Dit boekje zal aantonen dat de Bijbel door mensen veranderd is. Dus kun je niet meer in de Bijbel geloven. Als je de Bijbel leest, vind je vele fouten en tegenstrijdige verzen. Dat is het bewijs dat de Bijbel veranderd moet zijn. Want God maakt immers nooit fouten. Ook staan er  zeer vreemde verzen (zelfs over God) in de Bijbel. Als u het volgende stukje leest, zult u zich vast verbazen dat dit in de heilige Bijbel geschreven staat. Het is een gedeelte uit Ezechiël 23, blz. 740-742.

Het woord des Heren kwam tot mij: Zij pleegden ontucht, in haar jeugd pleegden zij ontucht, daar werd haar boezem betast en streelde men haar maagdelijke borsten. En Ohola pleegde overspel terwijl zij mijn (???) vrouw was. Zij hunkerde naar haar minnaars, hoofd voor hoofd begeerlijke jonge mannen, ruiter te paard. En zij bedreef haar ontucht met hen allen, naar wie zij hunkerde, verontreinigde zij zich. In haar jeugd heeft men haar beslapen, haar maagdelijke borsten gestreeld en ontucht over haar uitgestort. Zij hunkerde naar haar minnaars, die zindelijk waren als ezels en onstuimig in hun drift als paarden. Ja, gij hebt naar de ontucht van uw jeugd gezocht, toen de Egyptenaren uw boezem streelden ter wille van uw jonge borsten………

Het is heel vreemd om te denken dat dit de woorden van God zijn. Nog vreemder is dat God een vrouw heeft (…terwijl zij mijn vrouw was…). U zult nog meer vreemde en tegenstrijdige verzen tegen komen in “De Heilige Bijbel”. Ik wens u veel succes bij het maken van de juiste conclusies en ik nodig u uit tot de Islam. Tot slot wil ik zeggen dat al het goede in dit boekje komt van Allah, en dat de fouten die gemaakt zijn, door mij zijn gemaakt. Ik vraag Allah daar vergeving voor.


Top

Fouten en Tegenstrijdigheden


In de bijbel staan diverse verzen die eenzelfde gebeurtenis beschrijven. Hoe kan het dan dat de verschillende verzen verschillende feiten vertellen?

2 Samuël 8:4 blz. 262…en David nam van hem gevangen zeventienhonderd ruiters en twintigduizend man voetvolk…

Vergelijk eens met 1 Kronieken 18: 4 blz. 351...David veroverde op hem duizend wagens, zevenduizend ruiters en twintigduizend man voetvolk…

1 Koningen 4:26 blz. 285 …Voorts had Salomo veertigduizend kribben voor de paarden…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 9:25 blz. 367…Voorts had Salomo vierduizend stallingen voor de paarden…

2 Samuël8:9-10 blz. 262…Toen Toi, de koning van Hamat,   en  …zond Toi zijn zoon Joram naar koning David…

Vergelijk eens met 1 Kronieken 18:9-10 blz. 351…Toen Tou, de koning van Hamat, …  en  …zond hij zijn zoon Hadoram met naar koning David…

2 Samuël 10:18 blz. 263…en David doodde van de Arameeërs zevenhonderd wagenpaarden en veertigduizend ruiters

Vergelijk eens met 1 Kronieken 19:18 blz. 352…en David doodde van de Arameeërs zevenduizend wagenpaarden en veertigduizend man voetvolk..

2 Koningen 8:26 blz. 316 Tweeëntwintig jaar was Achazja oud, toen hij koning werd…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 22:2 blz. 376…Achazja was tweeënveertig jaar oud, toen hij koning werd…

2 Koningen 24:8 blz. 334…Jojakin was achttien jaar oud, …, hij regeerde drie maanden te Jeruzalem…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 36:9 blz. 390…Jojakin was achttien jaar oud, …, hij regeerde drie maanden en tien dagen in Jeruzalem…

Vergelijk ook eens met 2 Kronieken 36:9 blz. 423 van “Het Boek”…Jojachin was acht jaar oud…  (Bijbels onderling verschillen dus ook)

Genesis 6:3 blz. 4…Mijn geest zal niet altoos in de mens blijven,…, zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn…

Vergelijk eens met Genesis 9:29 blz. 7…zo waren al de dagen van Noach negenhonderd vijftig jaar…

  1 Koningen 7:26 blz. 288 …Zij had een inhoud van tweeduizend bath…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 4:5 blz. 362 …Zij had een inhoud van drieduizend bath…

Genesis 2:17 blz. 2…maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven

vergelijk eens met Genesis 5:5 blz. 4…zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, negenhonderd dertig jaar

en Adam had van de boom gegeten: zie Genesis 3:12 blz.2: …en toen heb ik gegeten…

1 Korintiërs 3:8 blz. 149 …alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk…

en Ezechiël 18:20 blz. 735…De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf…

???Hoe kan  dan Jezus (vrede zij met hem) sterven voor onze zonden???

Als Jezus (vzmh) voor ons is gestorven, en daarmee onze zonden wegneemt, dan gaan we dus allemaal naar de hemel. Dit is al in tegenstrijd met de voorgaande verzen. En ook met het volgende:

Matteüs 25: 32 blz. 26…En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, de goeden aan zijn rechterhand die kunnen naar het paradijs, de slechte aan zijn linkerhand moeten naar het eeuwige vuur…

Numeri 23:19 blz. 133…God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat hij berouw zou hebben

Vergelijk eens met 1 Samuël 15:35 blz. 240…En de Here had berouw, dat Hij Saul tot koning over Israël had aangesteld…

en ook Genesis 6:6 blz. 4berouwde het de Here dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart…

en ook Genesis 6:7 blz. 5 …want het berouwt Mij, dat ik hen gemaakt heb…

en ook Exodus 32:14 blz. 73…En de Here kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen…

en ook Jeremia 15:6 blz. 675 …Ik ben het berouwen moe…  (God die moe is???)

Als we kijken in een woordenboek wat berouw betekent, dan lezen we het volgende: Berouw = spijt over verkeerde daad, spijt of teleurstelling doen hebben.

Dus God die alles geschapen heeft en alles regelt, de almachtige die alles weet, maakt fouten waar hij spijt van heeft??? 

1 Korintiërs 14:33 blz. 157 …want God is geen God van wanorde, maar van vrede…

Vergelijk eens met Jesaja 45:7 blz. 649 …die het heil bewerkt en het onheil schep

en ook 1 Samuël 16:14 blz. 241en een boze geest, die van de Here kwam…

en ook 2 Tessalonicenzen 2:11 blz. 185…daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven…

Marcus 10:27 blz. 42 …want alle dingen zijn mogelijk bij God…

en ook Matteüs 19:26 blz. 19 …bij God zijn alle dingen mogelijk…

Vergelijk eens met Richteren 1:19 blz. 202…En de Here was met Juda,…, maar hij was niet in staat de bewoners van de vlakte te verdrijven, want dezen hadden ijzeren strijdwagens…

1 Timoteus 6:16 blz. 189…de Koning der koningen en de Here der Heren,…, en een ontoegankelijk licht bewoont…

Vergelijk eens met 1 Koningen 8:12 blz. 289…De Here heeft gezegd in donkerheid te willen wonen…

Jakobus 1:13 blz. 203…God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking

Vergelijk eens met Genesis 22:1 blz. 15…Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde

Johannes 5:37 blz. 87 …Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien…

en ook Johannes 1:18 blz. 82Niemand heeft ooit God gezien…

en ook Timoteüs 6:16 blz. 189 …die geen der mensen gezien heeft of zien kan

en ook Exodus 33:20 blz. 74…Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien

Vergelijk eens met Exodus 33: 11 blz. 74…En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend...

en ook met Genesis 12:7 blz. 8 …Toen verscheen de Here aan Abraham en zeide…

en ook met Genesis 32:30 blz. 27…ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven…

en ook met Exodus 24:10 blz. 65 …En zij zagen de God van Israël…

en ook met Ezechiël 1:28 blz. 722…Aldus was het voorkomen van de verschijning van de heerlijkheid des Heren.

en ook met Amos 9:1 blz. 794 …Ik zag de Here staan bij het altaar, en Hij zeide…

en ook met Johannes 14:9 blz. 98 …Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien

Johannes 5:31-32 blz. 87…Indien Ik getuig van van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar, een ander is het die van Mij getuigt...

Vergelijk eens met Johannes 8:14 blz. 91…Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar

Ook de laatste woorden van Jezus (vrede zij met hem) aan het kruis zijn verschillend.

Kijk naar Matteüs 27:46 blz. 30 …Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten…

En kijk naar Marcus 15:34 blz. 49…En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, hetgeen betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten…

Vergelijk eens met Lucas 23:46 blz. 80…en Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest…

en met Johannes 19:30 blz. 103

…Toen Jezus  dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest…

Ook is het opmerkelijk dat Jezus (vrede zij met hem) teleurgesteld is in God. Hij zegt “…waarom hebt Gij mij verlaten…” 

Meer verschillen in deze verzen ; wilde Jezus (vzmh) zelf drinken (blz. 103, 19:29) of nam iemand anders het initiatief (blz. 49, 15:36).  Scheurde de tempel voor zijn dood of erna? Blz. 30 en 49 na zijn dood, blz. 80 voor zijn dood. Lees deze verzen goed door en zie de verschillen. (???)  

1 Johannes 3:9 blz. 213 …Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonden

Vergelijk eens met 2 Kronieken 6:36 blz. 365 …er is immers geen mens die niet zondigt…

Dus ook hier weer is het feit dat Jezus (vzmh) voor onze zonden gestorven is, een groot vraagteken.

Johannes 3:13 blz. 84 …En niemand is opgevaren naar de hemel…

Vergelijk eens met 2 Koningen 2:11 blz. 309 …Alzo voer Elia in een storm ten hemel

Galaten 5:2-3 blz. 171…Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen…

Vergelijk eens met Genesis 17:10 + 13-14 blz. 11…dat bij u al wat mannelijk is besneden worden, gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u…

moet voorzeker besneden worden,…, En de onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten: hij heeft mijn verbond verbroken…

en vergelijk met Exodus 12:43 + 49 blz. 54…wanneer gij hem besneden hebt…  en  … dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, besneden worden…

en vergelijk met Leviticus 12:3 blz. 91…En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden…

Wat is nu het belangrijkste? Dat wat God ons bevolen heeft, of wat Paulus gezegd heeft??? Of is god van gedachte veranderd???

Ook varkensvlees is in het Christendom verboden. Zie Leviticus 11:7-8 blz. 90 …Ook het zwijn,…, Van hun vlees zult gij niet eten…


Top

Vreemde verzen


In de Bijbel kom je ook verschillende zeer vreemde verzen tegen. Een voorbeeld heeft u kunnen lezen in de inleiding. In dit hoofdstuk zal ik andere vreemde verzen laten zien.

Kijk naar 1 Samuël 6:19 blz. 232…en Hij richtte een slachting aan… en …omdat de Here zulk een grote slachting onder het volk had aangericht…

Jesaja 7:20 blz. 624…Te dien dage zal de Here met een scheermes, aan de overzijde van de rivier gehuurd, met de koning van Assur, het hoofdhaar en het haar der benen afscheren, ja, ook de baard zal Hij wegnemen…

Jesaja 42:13-15 blz. 647…De Here trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn vijanden,…, nu zal Ik schreeuwen als een barende vrouw; Ik zal snuiven en hijgen tegelijk…

Jeremia 25:30 blz. 684 …De Here zal brullen uit den hoge,…, geweldig zal Hij brullen…

Genesis 21:1 blz. 15…De Here bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de Here deed aan Sara, zoals Hij gesproken had. En Sara werd zwanger…

Hebreeën 7:1-3 blz. 197…Want deze Melchisedek,…, priester van de allerhoogste God (???),…, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld…

 Dit is niet alleen vreemd maar ook in tegenstrijd met 2 Timoteüs 6:16 blz. 189…de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft…

Exodus 7:1 blz. 48 …De Here echter zeide tot Mozes: Zie, ik stel u als God voor Farao…


Top

Over Jezus (vrede zij met hem)


Jezus (vrede zij met hem), volgens de Islam een profeet die de boodschap van God brengt aan de mensen. Eén van de meest perfecte mensen op aarde, maar mens. Met gevoel, angst, verdriet, onwetendheid over bepaalde zaken en sterfelijk. Lees de volgende verzen en laat u overtuigen van het feit dat Jezus (vrede zij met hem) mens was, een profeet die de boodschap van God brengt aan de mensen. Deze verzen laten zien dat de profeet Jezus (vzmh) niet de zoon van God is en niet God zelf is. Ook wordt duidelijk dat de drie-eenheid niet waar is. Jezus (vzmh) was een der beste onder de stervelingen. Maar verdient niet aanbeden te worden. Ook niet om naast God geplaatst te worden.

En dat is een grote fout van het Christendom. In de Bijbel staat dan ook:

Romeinen 1:18-32 blz. 136…en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerend wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens…

Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper

Wat doen Christenen, zij hebben de profeet Jezus (vzmh) naast God geplaatst (drie-eenheid), hem tot de ware zoon van God gemaakt en zelfs vereren zij Jezus (vzmh) boven God.

Johannes 14:6 blz. 98…Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij…

Dat is nu voor vele een blokkade om te geloven en om God te vereren en alle lof toe te kennen aan God. Jezus (vzmh) is belangrijker dan God. Daarom willen vele mensen de stap naar de Islam niet maken, omdat Jezus (vzmh) hun vriend is, en dat je niet tot God komt, dan door Jezus (vzmh). Daardoor willen ze de ware woorden (de Koran) van God niet zien. Het gevolg is dan, wat we in het volgende vers kunnen lezen.

Romeinen 1:26-32 blz. 136…Daarom heeft God hen overgeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende…

Lees de volgende verzen over Jezus (vzmh) en overtuig uzelf.

Johannes 5:19 blz. 87 …Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf…

Jezus (vzmh) is volledig afhankelijk van God, wat God hem laat doen.

Handelingen 2:22 blz. 106…Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft…

Jezus (vzmh) was een profeet en wat hij deed, deed hij met verlof van God.

Jakobus 1:13 blz. 103 …God kan door het kwade niet verzocht worden…

Kijk nu eens naar Marcus 1:13 blz. 31…En Hij (Jezus) werd in de woestijn veertig dagen verzocht door de satan…

Dus ook Jezus (vzmh) werd als mens getest en door het kwaad verzocht.

Matteüs 26:11 blz. 27…De armen hebt gij immers altijd bij u, maar Mij hebt gij niet altijd…

Dus Jezus(vzmh) kan ons niet altijd van nut zijn. Alleen in de tijd dat hij op aarde aanwezig is om de boodschap van God te verkondigen.

Matteüs 26:24-25 blz. 27 en Matteüs 10:23 blz. 9 De Zoon des mensen

Matteüs 5:45 blz. 4 …opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is…

Matteüs 6:6-9 blz. 5 …en bid tot uw Vader… en …Onze Vader…

Johannes 1:12 blz. 82…Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hen heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden…

1 Johannes 3:9 blz. 213…Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar…

Lucas 3:23 blz. 54…En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Jozef

Dit stukje laat zien, dat Jezus (vrede zij met hem) voordat hij het profeetschap kreeg, dertig jaar gewoon geleefd had. Als Hij dan de zoon van God zou zijn, waarom zou hij dan dertig jaar moeten wachten? Ook is het zo, dat het stukje “naar men meende”, in de originele Griekse tekst als kanttekening geplaatst was. Later heeft men het tussen haakjes in de tekst geplaatst. Nu hebben ze de haakjes verwijderd en zijn het ineens de woorden van God. (???)

Kijk ook eens naar 2 Timoteüs 2:8 blz. 189…dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David…

Als Jezus (vzmh) de zoon van God is, dan komt hij dus niet uit het geslacht van David. Hier staat dus wel dat hij komt uit het geslacht van David. “Naar men meende” staat er nu niet bij. (???)

Lucas 3:38 blz. 54 …de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God

Heeft God meerdere zonen? Adam (vrede zij met hem) had tenslotte geen vader én geen moeder. En hij was de eerste profeet. Dus ook een zoon van God. We kunnen tenslotte allemaal de zoon van God zijn, dat hebben we eerder al gezien. Lees in de Bijbel de volgende verzen.   

Genesis 6:2 blz. 4…Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren…

Exodus 4:22 blz. 47…Zo zegt de Here: Israël is mijn eerstgeboren zoon; daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan…

Romeinen 8:14 blz. 141…Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods

2 Koningen 2:12 blz. 309…Alzo voer Elia in een storm ten hemel. En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader

1 Kronieken 22:10 blz. 354 …hij (Salomo) zal mij tot een zoon zijn, en Ik hem tot een vader

Psalmen 2:7 blz. 460 …Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij: Ik heb u heden verwekt…

2 Korintiërs 6:18 blz. 163…en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here…

Jezus (vrede zij met hem), de zoon van God. Of; Jezus (vzmh), een zoon van God. Zoals we allemaal “een zoon van God” kunnen zijn. Ook is het vreemd om te denken dat God zijn enig geboren zoon zo heeft laten sterven. God heeft alle profeten beschermt, maar zou God dan niet in staat zijn om “zijn zoon” te beschermen? Lees ook de volgende verzen over Jezus (vzmh).

Marcus 11:13 blz. 43…En toen Hij (Jezus) van verre een vijgeboom zag, die bladeren had, ging Hij daarheen om te zien of Hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond Hij er niets aan dan bladeren; want het was de tijd niet voor vijgen…

Jezus (vrede zij met hem) was dus onwetend over de seizoenen. Hij was ook maar een mens.

Matteüs 1:21 blz.1 …Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden…

Matteüs 15:24 blz. 15 …Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls…

Niet voor de hele wereld (???) en Jezus (vzmh) is gezonden, zoals elke andere profeet door God gezonden is.

Matteüs 10:5-6 blz. 9…Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls…

Jezus (vrede zij met hem) zou dus verschil maken. Het woord van God zou dus niet voor iedereen zijn. Heeft niet iedereen recht op de waarheid? Nog meer rare dingen over Jezus (vzmh) in de volgende verzen.

Matteüs 10:34 blz. 9…Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder…

Lucas 14:26 blz. 70…Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn…

Dus de basis om een volgeling van Jezus (vrede zij met hem) te zijn is haat??? En Jezus (vzmh) is niet voor de vrede maar voor geweld??? Ik geloof niet dat dit de woorden zijn van Jezus (vzmh), een profeet die het woord van God verkondigt, één der meest perfecte mensen. Trek uw eigen conclusies.

Jezus (vzmh) was een profeet, een mens. Hij kan uit zichzelf niets doen, hij is volledig afhankelijk van God. God is het die de wonderen verricht, die de schepper van alles is, die de kracht en macht bezit.

Jezus (vzmh) was een profeet, een mens. Lees de volgende verzen.

Johannes 11:35 blz. 95 …Jezus weende… 

Matteüs 26:37 blz. 27 …en Hij begon bedroefd en beangst te worden…en …en waakt met mij…

Hier vraagt Jezus (vzmh) zijn discipelen om te waken omdat hij bang was.

Johannes 17:2-8 blz. 100…gelijk Gij Hem macht hebt gegeven…

…dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt…

…Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt, want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven…

Typische kenmerken van een profeet, zoals Jezus (vzmh) een profeet is.

Matteüs 24:36 blz. 25…Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen…

Nu iets over alcohol. Jezus (vzmh) zou zelfs aan het kruis nog alcohol gedronken hebben. Terwijl in de Bijbel het volgende over alcohol geschreven staat:

Spreuken 20:1 blz. 592…De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs…

Spreuken 31:4-7 blz. 604…het past koningen niet wijn te drinken… en …Geeft bedwelmende drank aan wie ten gronde gaat en wijn aan wie bitter bedroefd zijn…

Efeziërs 5:18 blz. 175 …En bedrinkt u niet aan wijn…

Lucas 1:15 blz. 50…Want hij (Johannes) zal groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken…

Johannes (vrede zij met hem) was ook vervuld met de Heilige Geest, zo ook zijn moeder Elisabet en zijn vader Zacharias. Ook de geboorte van Johannes (vzmh) is te vergelijken met de geboorte van Jezus (vzmh). Zijn moeder Elisabeth was oud en onvruchtbaar. De heilige Geest is over haar gekomen. Dit kunt u lezen in Lucas 1 op blz. 50 t/m 52.

Johannes 17:21 blz. 100…opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn…

De drie-eenheid blijkt in eens een meer-dan-drie-eenheid.

Matteüs 23:9-10 blz. 23…En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is…

Openbaring 1:1 blz. 217…Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft…

Vele verzen laten zien, dat Jezus (vzmh) uit zichzelf niets kan doen. Hijzelf heeft geen macht en is volledig afhankelijk van God. Logisch ook, want hij was een mens, een sterveling. Maar de volgende verzen beschrijven Jezus (vzmh) als God zelf. Volgens deze verzen is Jezus (vzmh) God.

Efeziërs 5:20 blz. 175…dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus…

Hier wordt Jezus (vzmh) beschreven als God, waarvoor we bang moeten zijn. De andere verzen laten zien dat Jezus (vzmh) niets uit zichzelf kan doen. Dus voor wie moeten we bang zijn, Jezus (vzmh) of God???

Titus 2:14 blz. 192 …van onze grote God en Heiland, Christus Jezus…  


Top

De Islam in de Bijbel


In de Bijbel kom je regelmatig verzen tegen die je niet meer in het Christendom van heden ten dage tegen komt, maar wel in de Islam. Verzen over de manier van bidden, geboden, kleding voorschriften en verzen die de komst van een andere profeet aankondigen. Kijk naar de volgende verzen.

Johannes 16:5-15 blz. 99…En nu ga ik heen tot hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…

…Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

Dit gedeelte bevat vele aanwijzingen dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zal komen.

Jezus (vzmh) is tenslotte niet voor de wereld gekomen, maar alleen tot zijn volk. Mohammed (vzmh) is er voor de hele wereld. Aangezien God alles weet, en dus ook dat de Bijbel veranderd zou worden, zegt Jezus (vzmh) dat deze profeet de volle waarheid zou verkondigen. De volle waarheid kun je ook lezen als de uiteindelijke waarheid. God zegt ook in de Koran dat Hij zelf de Koran zal beschermen omdat de mensen hier niet in staat toe zijn.

15 Soerah El Hidjr:9 “Wij zijn het, Die u de Maning geopenbaard hebben en Wij waken over de integriteit ervan.”

De Koran is aan de Profeet geopenbaard door de Engel Gabriël. Die in opdracht van God tot de profeet Mohammed gesproken heeft. Jezus (vzmh) zegt dit ook:…Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort…

Lees ook Deuteronomium 18:18-22 blz. 163…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied… 

…Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? – als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord , dat de Here niet gesproken heeft…

Het eerste gedeelte laat zien dat de woorden die de profeet Mohammed (vzmh) gesproken heeft, niet van zichzelf komen, maar van God. Het tweede gedeelte laat zien dat als een profetie niet uitkomt, het niet waar is. Als je kijkt naar de Koran, die staat vol waarheden, wetenschappelijkheden die ze toen nog niet wisten, voorspellingen die reeds zijn uitgekomen, gedrag regels die het leven hier op aarde in goede banen leiden. Als je de Koran gelezen hebt, weet je dat het niet door een mens geschreven kan zijn. Het taal gebruik, de voorspellingen, de wetenschappelijkheden, de leefregels, enz. enz.

God zegt ook dat als het woord niet uitkomt, dan is het niet Zijn woord. Dus als het wel uitkomt, dan is wel Zijn woord.

De Islam betekent de wetten van God, van Allah. Iemand die zich over geeft aan deze wetten, is een Moslim. Dus iedereen die zich aan de wetten van God houd, die God herkent als de almachtige en de schepper van de aarde en de hemelen, is een moslim. Dus alle profeten zijn moslims. Het is niet een naam die door mensen verzonnen is, maar door God aan ons gegeven. Waar komt nu de naam Christenen vandaan.

Handelingen 11:26 blz. 117…en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden…

De bevolking van Antiochië waren ongelovigen en zij noemden de discipelen voor het eerst “Christenen”, volgelingen van Christus, van Jezus (vzmh). Dus niet volgelingen van God, maar van een profeet. Ook heeft Jezus (vzmh) deze naam niet zelf gegeven, want hij was een moslim.

Ook het gebed verrichtte hij als een moslim.

Matteüs 26:39 blz. 27 …Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad…

Meerdere verzen beschrijven de manier van bidden zoals het nu nog steeds in de Islam gebeurd.

Numeri 20:6 blz. 130 …en zij wierpen zich neder op hun aangezicht…

1 Koningen 18:39 en 42 blz. 303…wierpen zij zich op hun aangezicht… en …boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën…

Psalmen 96:9 blz. 531 …Buigt u neder voor de Here…

De volgende verzen laten Islamitische gebruiken zien.

2 Korintiërs 7:1 blz. 163 …laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes…

Voor het bidden, wast een moslim zich. Zijn lichaam moet rein zijn en hij moet ook rein zijn van geest. Tijdens het bidden, of als je een moskee bezoekt, trekt men de schoenen uit. Dit om de schone, heilige plaats niet te verontreinigen. De Bijbel zegt hierover:

Exodus 3:5 blz. 45…doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond…

Ook de hoofddoek die een moslimvrouw verplicht is om te dragen wordt in de Bijbel bevolen om te dragen.

1Korintiërs 11:4-6 blz. 155…Iedere man, die bidt of profeteert met bedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan. Maar iedere vrouw, die blootshoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan…

Meerdere verzen over vrouwen:

1Korintiërs 11:9 blz. 155…De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man…

Men zegt dat de Islam vrouw onvriendelijk is. Als je de Islam kent, weet je dat de vrouw onvriendelijke aspecten iets cultureels is, en niets met de Islam te maken heeft. De Islam geeft man en vrouw wel is waar niet dezelfde, maar wel gelijke rechten en plichten. Wat zegt de Bijbel over vrouwen?

Leviticus 12:1-5 blz. 91…Wanneer een vrouw moeder wordt en een kind van het mannelijk geslacht baart, dan zal zij zeven dagen onrein zijn; als in de tijd van haar maandelijkse afzondering zal zij onrein zijn…

…Drieëndertig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed…

…Indien zij echter een kind van het vrouwelijk geslacht baart, zal zij twee weken onrein zijn zoals in haar maandelijkse afzondering; zesenzestig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed…

1 Korintiërs 14:33-36 blz. 157-158…Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken… en …want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente…

Ook is het Christendom niet gastvrij ten opzichte van mensen met een andere geloofsovertuiging.

2 Johannes vs10-11 blz. 215…Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken…

Willen de Christenen dan de andere niet overtuigen van het Christendom, of zijn ze zelf bang dat ze zelf overtuigt worden, dat het Christendom niet de ware geloofsovertuiging is? Indien u dit boekje goed hebt doorgelezen, weet u vast het antwoord op deze vraag.


Top

Het laatste woord van de schrijver


Als we goed nadenken, en kijken naar de wereld wat er allemaal gebeurd, dan zien we dat de ware gelovigen niet verantwoordelijk zijn voor alle ellende. Zij zijn de God vrezende, en willen alleen het beste om wille van God. Het zijn juist de ongelovigen en de onwetende die de oorzaak zijn van veel leed. Waarom vechten dan nog steeds de gelovigen tegen elkaar? In plaats van te vechten tegen elkaar, moet men met elkaar praten over het geloof. Zodat we van elkaar kunnen leren. Er is tenslotte maar één God. We moeten niet de ander dwingen om het andere geloof aan te nemen, maar elkaar leren, wat het ander geloof zegt. Als we dan zelf, individueel, eerlijk en logisch nadenken, kunnen we zelf de juiste conclusies trekken. Voor mij is dat de Islam, voor u weet ik het niet. Maar ik hoop dat u niet voor het Christendom kiest, zonder de Islam te kennen. Want dan kiest u niet, maar volgt u blindelings wat uw ouders gevolgd hebben. Weet wat de ander zegt en onderzoek zelf. Trek geen conclusies van wat u in de krant leest of wat u op t.v. ziet. Kijk niet naar de mensen van het betreffende geloof, maar onderzoek zelf, wat de boeken, wat het geloof zelf zegt. Kijk niet naar de mensen, want zij maken fouten en hun geloof is misschien zwak. Gebruik uw eigen verstand en open uw ogen, oren en stel uw hart open voor nieuwe informatie, ideeën en luister naar een ander.

God is mooi en God houdt van mooie dingen. Waarom hebben de mensen dan van deze wereld een puinhoop gemaakt, terwijl het zo mooi kan zijn.

Ik wens u veel succes toe, bij het onderzoeken naar de waarheid. En denk goed na, wees eerlijk voor uzelf. Het is te belangrijk om er geen aandacht aan te besteden. In dit zeer korte leven moet je keuzes maken. En van die keuzes hangt af waar je je leven in het hiernamaals door brengt. Dit doel moet het belangrijkste doel in je leven zijn, en niet zoveel mogelijk geld verdienen. Dat is altijd het grootste probleem voor de mensheid geweest. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Mijn e-mail adres is:  sabekx@yahoo.com

Voor God wil ik alles doen. Nogmaals wil ik u duidelijk maken, dat al het goede in dit boekje komt van God, en dat de fouten door mij gemaakt zijn. Ik vraag God daar vergeving voor.

Top
Terug naar Haroen`s Religie pagina