Door Rashied Soebratie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Wat zegt de Bijbel over Mohammed v.z.m.h.?


“Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan. Heer, en belast ons niet zoals U degene die vóór ons waren hebt belast, Onze Heer, belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen), wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis. En wees ons Barmhartig. U bent onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk.” [28:24, Soerah al-Qasas]

Al twee decennia lang word ik geconfronteerd met de bovengestelde vraag en hoeveel moslims kunnen hierop antwoorden? De heilige Koran bevat diverse verzen die verwijzen naar de Bijbel bij twijfel. Ook vertelt de Koran dat voorgaande profeten hebben gewaarschuwd over de komende profeet Mohammed v.z.m.h. Alleen bij debatten met mensen van het Boek (mensen die in de Bijbel geloven zoals de Koran hen noemt), wordt er stellig ontkent dat er sprake is van enige profetie (voorspelling) over Mohammed.

In het algemeen geloven moslims niet in de Bijbel, omdat het boek vervalst is door de eeuwen heen en de mensen van het Boek komen met de argumenten dat het een heilige Boek is en geïnspireerd door God zelf en het bewijs hiervan ligt in de Koran zelf.

Moslims in het algemeen die weinig kennis hebben over de Islam en de biografie van onze heilige profeet Mohammed v.z.m.h., zullen in een hoek gedreven worden en geen kant meer op kunnen gaan. Maar wat de mensen van het Boek niet vertellen is dat onze zelfde heilige Koran en uitspraken van onze heilige profeet ons waarschuwen tegen vervalsingen van hun heilige geschriften. De vraag is dan waarom de Koran ons verwijst naar de Bijbel bij twijfel?

Het antwoord is simpel. Ondanks vervalsingen; toevoegingen en verwijderingen zijn er toch nog sporen overgebleven van honderdtallen profetieën in de Bijbel over onze profeet Mohammed v.z.m.h.

Ik zal hier trachten om aller eerst contradicties / tegenstrijdigheden op te sommen die in de Bijbel voorkomen en waarom wij dus als moslims de Bijbel niet als geïnspireerd door God beschouwen en dat het puur mensenwerk is. Vaak tijdens debatten wordt er aan ons op aangewezen hoe gewelddadig de Islam is en dat er moslims zijn die zichzelf opblazen. De vraag is dan: leert de Islam ons werkelijk gewelddadig te zijn? Wat is de essentie van Jihad? Het is raadzaam om zich hierin goed te verdiepen alvorens een oordeel te vellen! Mocht het zijn dat je als individueel wordt aangevallen op dit onderwerp, laat hun dan met verzen uit de Koran komen die ons aanspoort gewelddadig te zijn. Wel moet er een duidelijk onderscheid zijn tussen de leer van Islam en de verschillende “Islamitische” culturen.

Na de tegenstrijdigheden te hebben opgesomd zal ik zal trachten een paar verzen uit de Bijbel op te sommen die over onze heilige profeet Mohammed v.z.m.h. profeteren (voorspellen). Voor diepgaande interesse verwijs ik de lezers naar Literaire werken van Maulana Abdul Haq Vidyarthi en publicaties van Meester Ahmad Deedat uit Zuid-Afrika. Deze heren zijn niet uniek, al in de middeleeuwen was een Arabier, Abd al-Jabbar hiermee bezig. Voor hem was Imam at-Tabari ca. 922 n.ch. mee bezig en in ca. 755 n.ch. was Ibn Ishaq als eerste mee bezig.

Dank zij Allah ben ik via deze oude meesters beter bewapend met kennis en Insha Allah zullen de mensen van het Boek niet opgewassen zijn tegen mij en jullie.

Voor de mensen van het Boek wil ik hen attenderen met de volgende verzen uit de heilige Koran:

 

“…en aan hen die in Onze tekenen geloven en die volgen de boodschapper de ongeletterde profeet over wie zij geschreven vinden bij zich in de Tawrah en de Indjil…”. Surah 7: 156-157 (Bedoeld wordt: Torah en Evangelie)

 

“O lieden van het schrift (mensen van het boek) waarom omkleedt gij het wezenlijke met het ijdele en houdt gij het wezenlijke verborgen terwijl gij toch beter weet?”  Surah 3: 71

 

“En er is een groep onder hen die hun tongen draaien bij de voorlezing van de Schrift opdat gij zoudt menen dat het tot de Schrift behoorde terwijl het toch niet tot de Schrift behoort en die zeggen: Het is vanwege God terwijl het "niet vanwege God is en die over God leugenachtigs zeggen terwijl zij toch beter weten”.  Surah 3:78tongen draaien bij de voorlezing van de Schrift (Tawrah) opdat gij zoudt menen dat het tot

 

Tegenstrijdigheden in de Bijbel.

 

Voor moslims die niet in het bezit zijn van een Bijbel, is het raadzaam om een aan te schaffen zodat men de volledige verzen kan lezen voor een beter inzicht. Het liefst raad ik de “De Nieuwe wereld vertaling van de Heilige Schrift” aan, die de Jehova’s getuigen hanteren, het zijn per slot deze mensen die deur aan deur komen en mensen doen dwalen. Mijn bedoeling is hier alleen verkorte verzen op te sommen die met elkaar in strijd zijn. De vertaling die ik hanteer, is van het boven genoemde Wereld vertaling. Wat interessant is om te weten, is dat de Bijbel die Rooms Katholieken hanteren, verschilt met de Jehova’s getuigen. De verschillen zitten in woord keuzes; toegevoegde of verwijderde verzen en boeken in R.K.-versie (of de Staten Bijbel). Beiden zijn heilig! Laat je dus niet misleiden en weet dat er twee soorten Bijbels in omloop zijn (in Nederland).

 

Hoe de verschillen zijn ontstaan en de geschiedenis van de Bijbel, staan beschreven in diverse wetenschappelijke onderzoeken. Voor dit onderwerp verwijs ik de lezers naar vermelderah 3:78leugenachtigs zeggen terwijl zij toch beter weten literatuur opgave.

 

De hieronder genoemde verzen moeten voor een ieder een stof zijn om erover na te denken. Als er zoveel tegenstrijdigheden in Bijbel voorkomen, waarom zou God de mensen laten misleiden? Waarom is God niet in staat geweest om de Bijbel te beschermen tegen fouten? Gods werk of die van Satan? og op te noemen verzen moeten voor een ieder een stof zijn om na te denken.

 

1        Wie zette David ertoe aan Israël te tellen?

         Het was God (2 Samuel 24:1)

         Het was Satan (1 Kronieken 21:1)

 

2        Hoeveel strijders waren er in die telling in Israël

         Achthonderd duizend (2 Samuel 24:9)

         Een miljoen, een honderd duizend  (1 kronieken 21:5)

 

3        Hoeveel strijders waren er in die telling in Juda?

         Vijfhonderd duizend (2 Samuel 24:9)

         Vierhonderd en zeventigduizend (1 Kronieken 21:5)

 

4        God zond zijn profeet naar David met bedreiging van rampspoed. Hoeveel jaren zouden dat worden?

         Zeven   (2 Samuel 24: 13)

         Drie       (1 Kronieken 21:12)

 

5        Hoe oud was Ahazia toen hij begon te regeren over Jeruzalem?

         Twee en twintig  (2 Koningen 8:26)

         Twee en veertig  (2 kronieken 22:2)

 

6        Hoe oud was Jojachin toen hij koning werd over Jeruzalem?

         Achttien     (2 Koningen 24:8)

         Acht           (2 Kronieken 36:9)

 

7        Hoe lang regeerde hij over Jeruzalem?

         Drie maanden                           (2 Koningen 24:8)

         Drie maanden en tien dagen     (2 Kronieken 36:9)

 

8                   Hoeveel mannen doodde Jasobam met een zwaai van zijn speer, die bij David behoorde?

Achthonderd         (2 Samuel 23:8)

Driehonderd          (1 kronieken 11:11)

 

9        Wanneer bracht David de Ark des Verbond naar Jeruzalem? Voordat hij de Filistijnen versloeg of daarna?

Daarna        (2 Samuel 5 en 6)

Voordat       (1 kronieken 13 en 14)

 

10      Hoeveel paren van reine dieren moest Noach in de Ark meenemen?

Twee            (Genesis 6: 19-20)

Zeven           (Genesis 7:2)  Maar ondanks deze laatste instructie, gingen alleen twee paren de Ark in (Genesis 7:8-9)

 

11      Toen David de koning van Zoba had verslagen, hoeveel ruiters nam hij gevangen?

Een duizend en zevenhonderd    (2 Samuel 8:4)

Zevenduizend                              (1 Kronieken 18:4)

 

12      Hoeveel stallen had Salomo voor de paarden?

Veertigduizend         (1 Koningen 4:26)

Vierduizend              (2 kronieken 9: 25)

 

13      In welk jaar van koning Asa’s heerschappij, koning van Israël gestorven?

Zes en twintigste jaar        (1 Koningen 15:33 – 16:8)

Nog levend in de zes en dertigste jaar   (2 Kronieken 16:1)

 

14      Hoeveel opzichters werd door Salomo aangewezen voor de bouw van de Tempel?

         Drie duizend zes honderd     (2 Kronieken 2:2)

         Drie duizend drie honderd    (1 Koningen 5:16)

 

15      Salomo liet een gegoten zee maken, hoeveel Bathmaten kon het als vat bevatten?

Twee duizend    (1Koningen 7:26)

Over de drie duizend   (2 Kronieken 4:5)

 

16               Van de uit Babylon teruggekeerde ballingen, uit hoeveel bestond de kinderen van Pahath-Moab?

Twee duizend acht honderd en twaalf     (Ezra 2:6)

Twee duizend acht honderd en achttien  (Nehemia  7:13)

 

17               En uit hoeveel waren de kinderen van Zattu?

Negen honderd  vijf en veertig  (Ezra 2:8)

Acht honderd vijf en veertig            (Nehemia 7:13)

 

18               En uit hoeveel waren de kinderen van Azgad?

Een duizend twee honderd twee en twintig   (Ezra  2:12)

Twee duizend drie honderd twee en twintig  (Nehemia 7:17)

 

19               En uit hoeveel de kinderen van Adin?

Vier honderd vier en vijftig    (Ezra  2:15)

Zes honderd vijf en vijftig   (Nehemia 7:20)

 

20               En uit hoeveel de kinderen van Hasum?

Twee honderd drie en twintig    (Ezra 2:19)

Drie honderd acht en twintig    (Nehemia 7:22)

 

21               En uit hoeveel de kinderen van Bethel en Ai?

Twee honderd drie en twintig     (Ezra 2:28)

Een honderd drie en twintig       (Nehemia 7:32)

 

22               Ezra 2:64 en Nehemia 7:66 zijn het met elkaar eens dat het totale aantal van de gehele gemeenschap als een groep op 42.360 uitkomen.

         Maar bij het optellen komen ze niet eens dicht bij het getal.

29.818         (Ezra)

31.089         (Nehemia)

 

23      Hoeveel zangers vergezelden de groep?

Twee honderd      (Ezra 2:65)

Twee honderd vijf en veertig   (Nehemia 7:67)

 

24      Wat was de naam van de moeder van koning Abia?

Michaja, dochter van Uriel uit Gibea   (2 Kronieken 13:2)

 

Maacha, kleindochter van Absalom  (2 Kronieken 11:20) volgens de Bijbel die de Jehova’s getuigen hanteren.  Maar volgens de Staten vertaling is het de dochter van Absalom. Welke spreekt hier de waarheid?

 

Maar Absalom had alleen maar een dochter die de naam Tamar droeg   (2 Samuel  14:27)

 

25      Konden Jozua en de Israëlieten Jeruzalem bezetten?

Ja    (Jozua  10:23, 40)

Nee   (Jozua  15:63)

 

26      Wie was de vader van Jozef, man van Maria?

Jakob     (Mattheus   1:16)

Eli          (Lukas 3:23)

 

27      Van welke zoon van David, stamde Jezus af?

Salomo   (Mattheus  1:6)

Nathan   (Lukas  3:31)

 

28      Wie was de vader van Sealthiel?

Jechonja   (Mattheus  1:12)

Neri          (Lukas 3:27)

 

29      Van welke zoon van Zerubbabel was een voorvader van Jezus Christus?

Abiud    (Mattheus 1:13)

Resa      (Lukas 3:27)

 

Maar volgens 1 Kronieken 3:19 – 20, waren de zonen: Mesullam – Hananja – Hasuba – Ohel – Berechja – Hasadja – Jusabhesed.   De namen Abiud en Resa komen niet voor.

*** Door wie werden Mattheus en Lukas geïnspireerd?

 

30      Wie was de vader van Uzzia?

Joram    (Mattheus 1:8)

Amazia  (2 kronieken 26:1)

 

31      Wie was de vader van Jechonja?

Josia   (Mattheus 1:11)

Jojakim   (1 Kronieken 3:16)

 

32      Vanaf de terugkeer van Babylonische ballingschap tot aan Christus, hoeveel generaties waren er?

Volgens Mattheus waren er 14 geslachten   (Mattheus 1:17)

Maar bij een zorgvuldige telling komen wij uit op 13 geslachten  (Mattheus 1:12 – 16)

 

33      Wie was de vader van Selah?

Kainan   (Lukas  3:35-36)

Arpachsad  (Genesis 11:12)

 

34      Was Johannes de Doper, Elia die komen moet?

Ja, volgens Mattheus  11: 14;   17:10-13

Nee, volgens Johannes de Doper zelf in Johannes 1:19-21

 

35      Zou Jezus de troon van David erven?

Ja, zo zei de engel  (Lukas 1:32)

 

Nee, omdat hij van Jojakim afstamde (zie punt 31, Mattheus 1:11 en 1 Kronieken 3:16), aangezien hij door God vervloekt is volgens Jeremia 36:30.

*** Wie van hun is geïnspireerd door God.

        

36      Op hoeveel rijdieren reed Jezus, Jeruzalem binnen?

Een - Op een veulen    (Markus 11:7 en Lukas 19:35)

Twee – Op een veulen en een ezel  (Mattheus 21:7)

 

37      Hoe wist Simon Petrus dat Jezus de Christus was?

Door middel van openbaring uit de hemel  (Mattheus 16:17)

Zijn broer Andreas vertelde aan hem  (Johannes 1:41)

 

38      Waar werd Simon Petrus voor de eerste keer ontmoet door Jezus?

Bij de zee van Galilea  (Mattheus 4:18-22)

Aan de oever van de Jordaan  (Johannes 1:28-43) Daarna besloot Jezus naar Galilea te gaan

 

39      Toen Jezus de regeerder ontmoette, was zijn dochter al gestorven?

Ja, “Mijn dochter is net gestorven”.  (Mattheus 9:18)

Nee,  “Mijn kleine dochter staat op het punt te sterven”.  (Markus 5:23)

 

40      Had Jezus zijn discipelen opgedragen om op reis een staf mee te nemen?

Ja  (Markus 6:8)

Nee  (Mattheus 10:9 en Lukas 9:3)

 

41      Dacht Herodes dat Jezus, de opgestane Johannes de Doper was?

Ja  (Mattheus 14:2 en Markus 6:16)

Nee  (Lukas 9:9)

 

42      Herkende Johannes de Doper, Jezus voor zijn doop?

Ja  (Mattheus 3:13-14)

Nee  (Johannes 1:32-33)

 

43      Herkende Johannes de Doper, Jezus na zijn doop?

         Ja  (Johannes 1:32-33)

         Nee  (Mattheus 11:2)

 

44      Volgens de Evangelie van Johannes, wat zei Jezus over zijn eigen getuigenis?

Indien alleen ik over mijzelf getuigenis afleg, is mijn getuigenis niet waar.  (Johannes 5:31)

Ook al leg ik getuigenis over mijzelf af, dan is mijn getuigenis toch waar. (Johannes 8:14)

 

45               Toen Jezus in Jeruzalem arriveerde, reinigde hij de Tempel op dezelfde dag?

Ja  (Mattheus 21:12)

Nee, de volgende ochtend pas  (Markus 11: 1-17)

 

46               De Evangeliën vertellen dat Jezus een vijgenboom vervloekte. Verdorde de vijgeboom onmiddellijk?

Ja   (Mattheus 21:19)

Nee, ’s-Nachts verdord  (Markus 11:20)

 

47               Werd Jezus gekust door Judas?

Ja   (Mattheus 26:48-50)

Nee, Judas kon niet dichtbij Jezus komen. (Johannes 18:3-12)

 

48               Wat zei Jezus over verloochenen door Petrus?

De haan zal niet kraaien totdat jij mij driemaal verloochent (Johannes 13:38)

Voordat de haan tweemaal kraait, zul je mij driemaal verloochenen (Markus 14:30)

Toen de haan eenmaal kraaide, waren de driemaal verloochening bijna compleet (Markus 14:72)

***  Daarom was deze profetie mislukt! *

 

49               Droeg Jezus zijn eigen kruis / paal?

Ja   (Johannes 19:17)

Nee  (Mattheus 27:31-32)

*** Jehova’s getuigen gebruiken paal in plaats van kruis!

 

50               Stierf Jezus voordat de gordijnen van de Tempel scheurden?

Ja  (Mattheus 27:50-51 en Markus 15:37-38)

Nee, nadat het gordijn was gescheurd riep hij met een luide stem: “Vader, aan uw handen vertrouw ik mijn geest toe”  en blies de laatste adem uit.   (Lukas 23:45-46)

 

51               Had Jezus iets in het geheim gesproken?

Nee, “Ik heb niets in het geheim gesproken”.  (Johannes 18:20)

 

Ja, zonder illustraties sprak hij niet tot hen, maar wanneer hij met zijn discipelen alleen was, verklaarde hij alle dingen.  (Markus 4:34)

 

De discipelen vroegen: ”Waarom spreekt gij tot hen door middel van illustraties”? Hij zei: ”U is het gegeven de heilige geheimen van het koninkrijk der hemelen te begrijpen, maar hun is het niet gegeven”.   (Mattheus 13: 10-11)

 

52               Waar was Jezus op de zesde uur van de dag van Kruisiging / hangen aan de paal?

Aan het kruis / paal  (Markus 15:23)

Aan het hof van Pilatus  (Johannes 19:14)

 

53               Twee dieven waren samen met Jezus gekruisigd / aan de paal gehangen. Werd hij door deze twee gesmaad?

Ja   (Markus 15:23)

Nee, de enen smaadde hem en de ander verdedigde hem  (Lukas 23:43)

 

54               Ging Jezus op de dag van kruisiging naar het Paradijs? (Let op! Geen hemelse koninkrijk, dus letterlijk Paradijs)

Ja. Hij zei tegen de dief die hem verdedigde: “Voorwaar, ik zeg u heden, gij zult met mij in het Paradijs zijn”. (Lukas 23:43)

Nee. Hij zei twee dagen later aan Maria Magdalena: “Ik ben nog niet naar de Vader opgestegen”. (Johannes 20:17)

 

55               Onderweg naar Damascus zag Paulus een licht en hoorde een stem. Hoorden de omstanders dat ook?

Ja  (Handelingen 9:7)

Nee (Handelingen 22:9)

 

56               Paulus viel op de grond nadat hij licht zag. Gold dat ook voor de omstanders?

Ja  (Handelingen 26:14)

Nee  (Handelingen 9:7)

 

57               Zei de stem tegen Paulus wat zijn taken zouden worden?

Ja  (Handelingen 26:16-18)

Nee, Als bevel gaf de stem aan Paulus om naar Damascus te gaan waar hij te horen zou krijgen voor verdere instructies  (Handelingen 9:6  en 22:10)

 

58               De Israëlieten waren slachtoffers van een plaag in Sittim. Hoeveel stierven tijdens die plaag?

Vierentwintig Duizend  (Numeri  25:1 en 9)

Drieentwintig Duizend  (1 Korinthiers 10:8)

*** Voor alle duidelijkheid: getallen werden altijd in letters opgeschreven in het Hebreeuws. Het waren

        de Arabieren die cijfer nul introduceerden vanuit India!!!

 

59               Hoeveel zielen van het huis van Jakob gingen naar Egypte?

Zeventig  zielen  (Genesis 46:27)

Vijfenzeventig zielen  (Handelingen 7:14)

 

60               Wat deed Judas met het ontvangen geld voor het verraden van Jezus?

Hij kocht een veld ermee   (Handelingen 1:18)

Hij gooide alles in de Tempel en ging weg en de priesters kochten een veld waar ze vreemden gingen begraven (Mattheus 27:5)

 

61               Hoe stierf Judas?

Nadat hij geld had weggegooid en weg ging, hing hij zichzelf op (Mattheus 27:5)

Nadat hij grond had gekocht is hij met zijn hoofd voorover neergestort en zijn hoofd is in het midden opengebarsten en al zijn ingewanden werden ingestort (Handelingen 1:18)

 

62               Waarom wordt het bloedveld genoemd?

Omdat de priesters het had gekocht met bloedgeld (Mattheus 27:8)

Omdat Judas daar stierf (Handelingen 1:19)

 

63               Wie is als losprijs voor wie?

“Want de zoon des mensen… zijn ziel te geven als een losprijs in ruil voor velen”. (Markus 10:45)

“Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor allen”. (1 Timotheus 3:16)

 

“De goddeloze is een losprijs voor de rechtvaardige en wie verraderlijk handelt, neemt de plaats in van de oprechten”. (Spreuken 21:18) M.a.w. Jezus was een goddeloze!

 

64               Zijn de wetten van Mozes nog nuttig?

Ja, “de gehele schrift is…nuttig…”.  (2 Timotheus 3:16)

Nee, “stellig wordt derhalve het voorgaande gebod wegens de zwakheid en ondoeltreffendheid ervan afgeschaft”.  (Hebreeën  7:18)

 

65               Wat zijn de exacte woorden aan de kruis / paal?

Dit is Jezus, de koning der Joden   (Mattheus 27:37)

De Koning der Joden  (Markus 15:26)

Dit is de koning der Joden  (Lukas 23:38)

Jezus de Nazarener, de koning der Joden (Johannes 19:19)

 

66               Wou Herodes, Johannes de Doper doden?

Ja   (Mattheus 14:15)

Nee, het was Herodias, de vrouw van Herodes. Herodes zelf was bevreesd. (Markus 6:20)

 

67               Wie was de tiende discipel van Jezus?

Thaddeus  (Mattheus 10:1-4  en Markus 3:13-19)

Judas, zoon van Jakobus  (Lukas  6:12-16)

 

68               Jezus riep een belastinginner op om discipel te worden. Wat was zijn naam?

Mattheus   (Mattheus 9:9)

Levi   (Markus 2:14 en Lukas 5:27)

 

69               Werd Jezus gekruisigd voor de paasmaaltijd of was het de volgende dag daarna?

Daarna  (Markus 14:12-17)

Ervoor, zie:  (Johannes 13:29-30 ; 18:28 en 19:14)

 

70               Bad Jezus aan de Vader om kruisiging te voorkomen?

Ja  (Mattheus 26:39 / Markus 14:36 / Lukas 22:42)

Nee (Johannes 12:27)

 

71               Voor het bidden, hoeveel keren ging hij weg van zijn discipelen?

Driemaal  (Mattheus 26:36-46 / Markus 14:32-42)

Eenmaal  (Lukas 22:39-46)

 

72               Jezus bad drie keer volgens Mattheus en Markus. Wat waren de woorden van hem tijdens het tweede gebed?

Markus geeft geen exacte woorden maar zegt dat het net als de eerste gebed was.  (Markus 14:39)

Mattheus geeft wel de woorden maar komen niet overeen met de eerste gebed.  (Mattheus 26:42)

 

73               Wat zei de soldaat toen Jezus stierf?

“Deze mens was werkelijk rechtvaardig”.  (Lukas 23:47)

“Waarlijk, deze mens was Gods zoon”.  (Markus 15:39)

 

74               In welk taal sprak Jezus de woorden: “ Mijn god, mijn god waarom hebt gij mij verlaten”?

Hebreeuws: “Eli, Eli lama sabachtani”.  (Mattheus 27:46)

Aramees:  “Eloi, Eloi lamma sabachthani”.  (Markus 15:43)

***  Let op! Deze twee verzen zijn in de Statenbijbel, maar niet in de “nieuwe wereld vertaling van de heilige schrift", die de Jehova’s getuigen hanteren.

 

75               Wat waren de laatste woorden aan het kruis / paal?

“Vader, aan uw handen vertrouw ik mijn geest toe”. (Lukas 23:46)

“Het is volbracht”. (Johannes 19:30)

 

76               Jezus genas een knecht van een legeroverste. Was dit een rechtstreeks verzoek aan hem van de legeroverste?

Ja  (Mattheus 8:5)

Nee. Via de ouderen der Joden en zijn vrienden. (Lukas 7:3-6)

 

77               Wat zou er gebeuren als Adam het verboden vrucht zou eten?

Hij zou dezelfde dag sterven (Genesis 2:17)

Hij at de vrucht en leefde tot een rijpe leeftijd van 930 jaar (Genesis 5:5)

 

78               Wat was de leeftijd grens van een mens die God had vastgesteld?

God besloot dat de leeftijd grens tot 120 jaar zou worden (Genesis 6:3)

Adam 930 jaar  (Genesis 5:5)

Arpachsad  438 jaar / Selah 438 jaar en Eber 464 jaar (Genesis 11:12-16)

 

79               Behalve Jezus, is er iemand anders die tot in de hemel is opgestegen?

Nee, “er is geen mens tot in de hemel opgestegen”. (Johannes 3:13)

Ja, “ en Elia voer toen in de storm ten hemel”. (2 Koningen 2:11)

 

80               Wie was de hoge priester toen David in het huis van God binnen ging en heilig brood at?

Abjathar  (Markus 2:26)

Achimelech, de vader van Abathar  (1 Samuel 21:7 en 22:20)

 

81               Was Jezus lichaam in linnendoek met specerijen gewikkeld voor de begrafenis?

Ja, zijn vrouwelijke discipelen zijn getuige hiervan   (Johannes 19:39-40)

Nee, hij was gewoon gewikkeld in linnendoek daarna brachten de vrouwen specerijen  (Markus 16:1)

 

82               Wanneer kochten de vrouwen de specerijen?

Nadat sabbat was afgelopen  (Markus 16:1)

Voordat sabbat begon (Lukas 23:55 tot 24:1)

 

83               Op welk tijdstip van de dag gingen de vrouwen de Tombe opzoeken?

Voordat de zon opkwam  (Mattheus 28:1)

Nadat de zon was gerezen  (Markus 16:2)

 

84               Wat waren de bedoelingen van het bezoek aan de Tombe?

Om de lichaam van Jezus te zalven met specerijen   (Markus 16:1 / Lukas 23:55 tot 24:1)

Om de Tombe te zien. Verder geen bijzonderheden. (Mattheus 28:1)

Geen specifieke redenen. Het wikkelen met specerijen was reeds gebeurd voor de sabbat  (Johannes 20:1)

 

85               Een grote steen werd geplaatst voor de Tombe. Waar was die toen de vrouwen arriveerden?

Ze zagen dat de steen was teruggerold  (Markus 16:4) (Lukas 24:2)  (Johannes 20:1)

Toen de vrouwen de Tombe naderden, kwam een engel en rolde de steen weg van de Tombe (Mattheus 28:1-6)

 

86               Vertelde iemand aan de vrouwen wat er gebeurd was met de lichaam van Jezus?

Ja, het was opgestaan van de dood, zie: Markus 16:5-6 / Lukas 24:4-5 en 24:23 / Mattheus 16:2 en 28:7

Nee, Maria had niemand ontmoet en wist niet wat er gebeurd was  (Johannes 20:2)

 

87      Wanneer ontmoette Maria Magdalena de opgestane Jezus voor het eerst?

         Bij het eerste bezoek aan de Tombe samen met de andere vrouwen  (Mattheus 28:9)

         Bij haar tweede bezoek buiten de Tombe en herkende Jezus niet gelijk  (Johannes 20:11 tot 17)

 

88      Wat waren de instructies van Jezus aan de vrouwen?

Zeg tegen mijn broeders om naar Galilea te gaan en daar zullen ze mij zien  (Mattheus 28:10)

Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik naar de hemel opstijg naar mijn vader (Johannes 20:17)

 

89               Wanneer keerden de discipelen terug naar Galilea?

Onmiddellijk  (Mattheus 28:17)

Op z’n minst 40 dagen erna, zie: Lukas 24:33 en 24:49 / Handelingen 1:3-4

 

90               Aan wie werd Jozef verkocht door de Medianieten?

Ismaelieten  (genesis 37:28)

Aan Potifar, een hofbeambte van Farao  (Genesis 37:36

 

91               Wie bracht Jozef naar Egypte?

Ismaelieten  (Genesis 37:28)

Medianieten  (Genesis 37:36)

Jozef zei tegen zijn broers: “Ik ben jullie broeder Jozef, die gij naar Egypte hebt verkocht”. (Genesis 45:4)

 

92               Verandert God van gedachte?

Ja  (1 Samuel 15:10-11)

Nee  (1 Samuel 15:29)

En heeft God spijt?

Ja  (1 Samuel 15:35)  (Genesis 6:6 en 7) (Exodus 32:14)

 

93               Voor alle verrichtte wonderen door Mozes en Aron werden ook door de magiërs gedaan.

Mozes en Aron veranderde alle beschikbare water van de Nijl in bloed  (Exodus 7:20-21)

De magiers deden hetzelfde (Exodus 7:22)

*** Dit is onmogelijk, want Mozes en Aron hadden alle beschikbare water al veranderd.

 

94               Wie doodde Goliath?

David  (1 Samuel 17:23, 50)

Elhanan  (2 Samuel 1:1-16)

 

95               Wie doodde Saul?

Zelfmoord  (1 Samuel 31:4-6)

Een Amalekiet doodde hem  (2 Samuel 1:1-16)

 

96               Zondigt iedere mens?

Ja  (1 Koningen 8:46) (2 kronieken 6:36) (Spreuken 20:9) (1 Johannes 1:10)

Nee (1 Johannes 5:1)  (1 Johannes 3:1) (1 Johannes 4:7) (1 Johannes 3:9)

 

97               Wie zal van wiens last dragen?

Blijf elkaar lasten dragen en vervult aldus de wet van de Christus (Galaten 6:2)

Een ieder zal zijn eigen vracht dragen (Galaten 6:5)

 

98               Hoeveel discipelen verschenen bij Jezus na zijn opstanding?

12 volgens Paulus in 1 Korinthiers 15:5

11 volgens Mattheus 27:3-5 en 28:16 / Lukas 24:9 en 33 / Markus 16:14 / Handelingen 1:9-26

 

99               Waar was Jezus drie dagen lang na zijn doop?

Na zijn doop ging hij de woestijn in voor 40 dagen (Markus 1:12-13)

Volgende dag na zijn doop, selecteerde hij 2 discipelen. 2de dag ging Jezus naar Galilea. 3de dag ging Jezus naar een bruiloft (Johannes 1:35 / 1:43 / 2:1-11)

 

100          Was het leven van baby Jezus in gevaar in Jeruzalem?

Ja, Jozef vluchtte met hem naar Egypte (Mattheus 2:13-23)

Nee, de familie gingen nergens heen maar brachten hem naar de Tempel van Jeruzalem  (Lukas 2:21-40)

 

101          Toen Jezus op water liep, wat was de reactie van de discipelen?

Ze aanbaden hem zeggende: “Waarlijk jij bent de zoon van God”. (Mattheus 14:33)

“Ze waren verontrust en hun harten bleven afgestompt wat inzicht betreft”. (Markus 6:49-52)

 

 

Ik hoop dat deze voldoende zal zijn om een ieder tot nadenken te zetten over de bijbel en zichzelf de vraag te stellen: Is de bijbel werkelijk geïnspireerd door God?

Wij als moslims moeten eigenlijk daarover niet onze kop breken. Wat voor ons belangrijk is, is het volgende.

 

Wat zegt de bijbel over onze heilige profeet Mohammed v.z.m.h?

 

Belangrijk: Bij alle verzen die ik opnoem uit de Bijbel, zal ik de oorspronkelijke naam van God, namelijk Jahweh of Elohim aanhalen in plaats van Jehova. Als nederige dienaar van Allah, ben ik niet gemachtigd om Gods naam te veranderen of te vertalen. Tot heden hebben de Joden zijn naam niet vertaald of veranderd!

 

Een profetie werd geopenbaard aan profeet Mozes:

 

Deuteronomium 18:18:    "Een profeet zal ik voor hun verwekken uit hun midden van hun broeders, gelijk gij en ik zal inderdaad mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal".

 

Deuteronomium 18:19     "En het moet geschieden dat de man die niet zal luisteren naar mijn woorden die hij in mijn naam zal spreken, van hem zal ik zelf rekenschap eisen".

 

Als wij de mensen van het boek vragen, wie wordt er eigenlijk hier bedoeld? Jezus, Christus zal gegarandeerd het antwoord zijn. Maar dat is logisch! Als zij antwoorden dat het Mohammed is, dan valt het hele christendom in het niet en heeft het Vaticaan geen enkele betekenis. Ook de overige sekten in het christendom valt in het niet!

 

Analyse:

 

De voorspelling in vers 18 zullen wij hier in drieën verdelen: 1- Een profeet uit hun midden van hun broeders, 2- gelijk gij en tenslotte 3- ik zal mijn woorden in zijn mond leggen.

 

1-   Uit hun midden van hun broeders.

God zegt niet uit uw broeders; uit het huis van Israël of uit jullie nageslacht. Maar uit hun broeders wordt hier bedoeld de Arabieren. Abraham had twee vrouwen, Sara en Hagar. Hagar baarde aan hem een zoon, zijn eerst geboren zoon en noemde hem Ismael (Genesis 16:15). En zijn zoon Ismael was dertien jaar oud toen hij werd besneden (Genesis 17:25). Daarna werd er een verbond gesloten tussen Abraham en God, pas toen baarde Sara aan hem een zoon genaamd Izaak. God zegt het volgende over Ismael in Genesis 25:18 "tegenover al zijn broeders vestigde hij zich". En in Genesis 16:12 zegt God het volgende: "...en voor het aangezicht van al zijn broeders zal hij verblijf houden". Dus het is logisch dat de kinderen van Izaak en de kinderen van Ismael, broeders van elkaar zijn. Uiteindelijk zal er een profeet opstaan uit de Arabieren.

 

2-  Gelijk gij.

Met andere woorden: zoals jij Mozes! Als wij de drie mannen, namelijk Mozes, Jezus en Mohammed naast elkaar leggen en vergelijken dan komen er tien verschillen naar voren.

1#      Geboorte: Bij Mozes en Mohammed was het gewoonlijk. Door gemeenschap van man en vrouw wordt een kind geboren. Maar bij Jezus is dat niet zo. Hij is geboren zonder biologische vader. Daarom is Jezus niet gelijk aan Mozes!

2#      Familieleven / relatie: Mozes en Mohammed waren getouwd en hadden ook kinderen. Jezus was niet getrouwd en heeft nooit kinderen gehad. Daarom is Jezus niet als Mozes!

3#      Dood:  Mozes en Mohammed hadden een natuurlijke dood geproefd en hier op aarde begraven. Jezus had geen natuurlijke dood geproefd en zijn lichaam is hier niet te vinden, want hij is ten hemel opgevaren. Daarom is hij niet gelijk als Mozes!

4#      Levensloop:  Mozes en Mohammed waren beiden een profeet en ook een staatsman. Beiden hebben een volk geleid. Jezus was alleen een profeet, zie Mattheus 13:57.Daarom is Jezus niet gelijk aan Mozes!

5#      Noodgedwongen emigratie tijdens volwassenschap: Mozes moest uitwijken naar Midian en Mohammed moest uitwijken naar Medina. Bij Jezus, toen hij met zijn missie begon, hoefde hij helemaal niet uit te wijken. Daarom is Jezus niet gelijk aan Mozes!

6#      Confrontatie met vijanden: Mozes en Mohammed hebben beiden ergste vervolging meegemaakt. Beiden moesten met hun volk uitwijken. Mohammed heeft zelfs oorlogen meegemaakt. Maar dit alles heeft Jezus niet meegemaakt. Daarom is Jezus niet gelijk aan Mozes!

7#      Resultaat van de vervolgingen: Mozes en Mohammed hebben beiden morele en fysieke overwinning behaald. Jezus heeft alleen maar morele overwinning behaald. Daarom is Jezus niet gelijk aan Mozes!

8#      Opschrijven van openbaringen:  De openbaringen aan Mozes werd tijdens zijn leven opgeschreven in de Torah. Hetzelfde geld voor Mohammed. Alle openbaringen werden tijdens zijn leven opgeschreven in de Koran. Maar bij Jezus werd het pas opgeschreven na zij dood. Daarom is Jezus niet als Mozes!

9#      Karakteristieken van hun leer: Mozes en Mohammed waren beiden spirituele leiders en wetgevende profeten. Jezus was alleen een spirituele leider maar geen wetgevende profeet. Jezus zegt zelf in Mattheus 5:17-18 het volgende: "Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten teniet te doen. Ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u dat hemel en aarde eerder zouden voorbij gaan dan dat ook maar een kleinste letter of een deeltje van een letter uit de wet voorbij gaat en niet alles geschiedt". Als de mensen van het boek dit anders interpreteren of met een ander vers komen, dan is Jezus hier een leugenaar. Maar wij moslims geloven dat hij een profeet is en gezonden door God en hij behoorde tot de waarachtigen. Daarom is Jezus niet als Mozes!

10#    Acceptatie door hun eigen volk: Mozes en Mohammed werden eerst verworpen en daarna geaccepteerd door hun eigen volk. Jezus is tot heden niet geaccepteerd door de Joden. Jezus verklaart zelf het volgende in Mattheus 15:24: "Ik ben slechts tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden".

 

3-   Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen.

Elk moslim weet dat de profeet Mohammed v.z.m.h. niet uit zijn eigen wil, woorden of de Koran aan de mensen heeft door gegeven, alleen via Gabriel is alles aan hem geopenbaard. Alles werd aan hem geboden om op te zeggen. Een duidelijk voorbeeld vinden wij in de Koran, hoofdstuk 112, vers 1 tot en met 4:"Zeg: Hij God is een. God de eeuwige. Niet heeft Hij verwekt noch is Hij verwekt, en niet is een aan Hem gelijkwaardig".

Men weet dat de woorden in zijn mond werd gelegd toen hij de aller eerste openbaring kreeg.De engel Gabriel verscheen aan hem zeggende:"Lees!"en hij zei:"ik kan niet lezen". Dit werd nog eens herhaald en voor de derde keer vroeg de profeet Mohammed v.z.m.h. aan de engel:"wat zal ik lezen?"

De profeet was geen geleerde persoon noch kende hij de Bijbel en in zijn tijd bestond er geen Arabische Bijbel, daarom wordt hij ook de ongeletterde profeet genoemd. Iemand die geen schrift kent!

En God bevestigt nogmaals in de Koran 53:3-5 :"en niet spreekt hij naar eigen lust. Niets anders is het dan een werkelijk gegeven openbaring. Hem heeft onderricht een geweldige in kracht". Dit alles werd al eerder voorspeld door de profeet Jesja, hoofdstuk 29, vers 12: "...en het boek moet gegeven worden aan iemand die geen schrift kent, terwijl (iemand) zegt: 'Lees dit alstublieft voor', en hij moet zeggen:Ík ken in het geheel geen schrift'". Zelfs Jezus Christus bevestigd dit ook in Johannes 16:7-13 : "...zal hij u in alle waarheid leiden, want hij zal niet uit zichzelf spreken maar zal spreken al wat hij hoort en u de komende dingen bekend maken".

 

4-   Die hij in mijn naam zal spreken!

Hierover kunnen wij kort en bondig zijn. Elk hoofdstuk in de Koran begint met: "In naam van Allah (God), de Barmhartige, de Genadevolle".

Voordat een moslim met een handeling begint, wordt de formule uitgesproken. Wij kunnen dan concluderen dat de profetie van Mozes inderdaad is uitgekomen bij Mohammed v.z.m.h. en niet bij  profeet Jezus (Moge vrede op hem rusten).

Mensen die in de Bijbel geloven voeren een vers als argument naar voren, namelijk Johannes 1:45 :"Filippus vond Nathanael en zei tot hem:'Wij hebben degene gevonden over wie Mozes, in de wet en de profeten hebben geschreven, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth'". Laten we eerlijk zijn: een dergelijk vers heeft toch geen waarde meer.

 

Vergeet niet! Als er wordt gezegd dat de Joden geen Allah kenden, laat hun de grammatica van de Hebreeuwse taal eerst bestuderen. In Oude Testament komt Gods naam voor als Elohim; El en in het Arabisch is het Allah en in het Aramees is het Elahu (Elahi = Mijn Heer). Deze alle drie behoren tot de Semitische talen. Elohim is afgeleid van Alah en het betekent De Sterke.

 

Profetie door profeet David.

 

Psalm 72:15          "...En mogen er ten behoeve van hem voortdurend gebeden worden opgezonden; De gehele dag worde hij gezegend".

 

Een variant hiervan vinden wij in Koran, hoofdstuk 33 vers 56:"God en Zijn engelen spreken zegenbeden over de profeet. O gij die gelooft, spreekt zegenbeden over hem en groet met

               Heilgroet".

 

Analyse:

 

#       Bij elk gebed van de moslims wordt er zegeningen gevraagd van God voor de profeet Mohammed v.z.m.h.

#       Wanneer een moslim buiten de verplichte gebeden de naam van de profeet Mohammed horen of uitspreken, roepen zij:"Moge vrede en zegening op hem rusten". Een ander variant luidt:"Vrede zij met hem".

#       Inderdaad wordt hij de gehele dag gezegend als je maar beseft hoeveel moslims deze aarde bewonen.

 

 

Profetie door profeet Salomo.

 

Hooglied 5:16        "Zijn gehemelte (preek / taal / in het Hebreeuws hikko) is louter zoetheid en alles aan hem is in alle opzichten begeerlijk [Mahamaddim]. Dit is mijn beminde en dit is mijn metgezel, o dochters van Jeruzalem".

 

Hebreeuwse versie "Hikko Mamtaqqim we-khullo Mahamaddim zeh dodi we-zeh re'i benoth-Yerushalayim".

 

Analyse:

 

Bij de vraag aan de mensen van het boek of Mohammed in de bijbel voorkomt, zullen ze stellig antwoorden met nee. Logisch is het dan ook als je de Nederlandse versie leest. Feit is echter dat de Hebreeuwse, Aramese en de Arabische taal tot de Semitische talen behoren. Mohammed en Muhamaddim hebben dezelfde wortels en dezelfde betekenis. Een duidelijk voorbeeld hebben wij ook in de Germaanse talen: Johannes - Johann - Johan - John. Dus zeg niet dat Mohammed niet in de Bijbel voorkomt.

 

Profetie door profeet Samuel.

 

Rechteren 1:14-15 "Voorwaar, de heer kwam met 10.000 (tienduizend) heiligen om rechtvaardigheid te voltooien aan een ieder en oordeel te vellen aan goddelozen..".

 

                            Soortgelijk vinden wij ook in een ander profetie van Salomo namelijk in Hooglied 5:10

 

                            "Mijn beminde is verblindend en blozend, de meest in het oog vallende onder tienduizend".

Analyse:

 

#       Jezus had tijdens zijn leven nauwelijks 10.000 volgelingen. Niet eens de helft!

#       Jehova's getuigen verwijzen het Hooglied 5:10 naar Lukas 2:52, waarin gezegd wordt dat Jezus bleef toenemen in fysieke groei, in wijsheid, in gunst bij God en de mensen. Wat een logica!

#       Als er sprake is van Joden in de tijd van Jezus, dan waren alle 12 stammen der Joden meer dan 10.000 mensen. Wat een logica!

#       De bovenstaande slaat op Mohammed v.z.m.h. Toen de Quraishieten (Kedarieten) het vredesverdrag hadden geschonden, Mohammed v.z.m.h. trok samen met exact 10.000 metgezellen naar Mekka om een oordeel te vellen aan het goddelozen. Nadat hij de stad binnen ging waren de inwoners onder de indruk en gaven zich massaal over aan de Islam. En de eerste wat hij deed was de Tempel reiniging (Gods huis de Kaaba) en ontdeed van alle beelden die als goden werden aanbeden! Het is daarom dat de bovenstaande profetieën niet op Jezus slaan!

#       Verblindend en blozend. Een ieder moslim weet dat onze profeet Mohammed v.z.m.h. een rustige man was. Hij lachte nooit hard en had altijd een glimlach. Tussen de massa viel hij op, want hij had charisma. Voor zijn beschrijving verwijs ik een ieder naar de verzameling van Boecharie en Moeslim.

 

Als dit alles voorspeld is, waarom dan een Arabische profeet en dat alles in Arabië?

 

Profetie door profeet Jesaja.

 

Jesaja 11:12           "En hij zal stellig een signaal opheffen voor de natiën en de verdreven van Israël vergaderen en de verstrooiden van Juda zal hij bijeen brengen van de vier uiteinden der aarde".

Analyse:

 

#       Het is profeet Jezus tijdens zijn leven niet gelukt om de verstrooiden en de verdreven van Israël bijeen te brengen!

 

Jesaja 21:16-17      "Want dit heeft Jahweh tot mij gezegd:'Binnen nog een jaar, naar de jaren van een loonarbeider, moet aan al de heerlijkheid van Kedar zelfs een eind komen. En degenen die overblijven van het aantal boogschutters, de sterke mannen van de zonen van Kedar, zullen weinig worden, want Jahweh zelf, de God van Israël heeft het gesproken".

Analyse:

 

#       Kedar was een zoon van Ismaël en zijn zonen waren dus Arabieren. De Kedarieten waren niemand anders dan Qurayshieten uit Mekka.

#       Inderdaad, binnen nog een jaar na de emigratie van profeet Mohammed v.z.m.h. vond de slag van Badr plaats en de zonen van Kedar, de sterke mannen (leger en rijkdom) werden weinig en de rest op vlucht geslagen door een handvol moslims die de overwinning behaalden dankzij Allah's hulp.

 

Jesaja 28:11           "Want door hen die stamelen met hun lippen en door een ander taal zal hij tot dit volk spreken".

 

#       In welk taal zal hij dan spreken behalve Hebreeuws? Laten wij kijken wat de Koran hierover vertelt.

 

Koran 26:192-197  "Voorwaar, dit is een openbaring van de heer der werelden... en dat gij een waarschuwer zult zijn in het Arabische taal. En zeer zeker is hetzelfde in de oude geschriften (Torah / Oude Testament). Is het geen teken voor hun dat de geleerden onder de kinderen van Israël het weten?"

Analyse:

 

#       Duidelijker kan het niet zijn! Het zijn de Arabieren.

 

Jesaja 42:11-13      "Laten de wildernis (woestijn) en haar steden hun stem verheffen, de nederzettingen die Kedar bewoont. Laten de bewoners van de steile rots een vreugde geroep aanheffen. Laat men van de top der bergen luidkeels roepen. Laten zij Jahweh heerlijkheid toeschrijven en laten zij op de eilanden zijn lof vertellen. Als een sterke man zal Jahweh (in de gedaante van Mohammed) zelf uitrekken. Als een krijgsman zal hij ijver opwekken. Hij zal juichen, ja, hij zal een strijdkreet aanheffen, tegenover zijn vijanden zal hij zich sterker betonen".

Analyse:

 

#       Dit laat duidelijk zien dat het over de Arabieren en Mohammed gaat.

#       Jezus was geen krijgsman, maar Mohammed wel, toen hij noodgedwongen moest strijden.

 

Jesaja 43:19-21      "Ziet! Ik doe iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij lieden het niet weten? Werkelijk, door de wildernis zal ik een weg leggen door de woestijnrivieren (landschappen). Het wild gedierte van het veld zal mij verheerlijken, de jakhalzen en de struisvogels, want ik zal zelf in de wildernis water gegeven hebben, rivieren in de woestijn, om mijn volk, mijn uitverkorene te laten drinken, het volk dat ik mij heb geformeerd, opdat zij mij lof zouden verhalen".

Analyse:

 

#       Een nieuw profeet uit de lijn van Ismael is iets nieuws.

#       Openbaring in Arabië is iets nieuws.

#       Het wild gedierte van het veld leefden als barbaren (de Arabieren).

#       De barbaren zijn een volk die geformeerd werden en lof verhalen.

#       Dit slaat niet op profeten uit de lijn van Izaak, zie:

 

Jesaja 43:22           "Maar gij hebt mij niet geroepen, o Jakob, want gij zijt moe van mij geworden, o Israël".

 

#       Duidelijker kan het niet zijn!

 

Jesja 56:7-8           "Want mijn huis zal zelfs een huis van gebed worden genoemd voor alle volken. De uitspraak van de soevereine heer Jahweh, die de verdreven van Israël bijeen brengt is: 'Ik zal nog anderen tot hem bijeen brengen, buiten degenen van hem die reeds bijeen gebracht zijn".

Analyse:

 

#       Huis van gebed voor alle volken is Mekka. Dag en nacht wordt er gebeden en mensen komen en gaan.

#       Jeruzalem is alleen voor de kinderen van Israël.

#       Vaticaan zijn voor de Christenen, maar wordt vermeden door de Jehova's getuigen.

#       Bedevaart naar Mekka laat zien dat alle soorten mensen vanuit alle hoeken van de wereld zijn vertegenwoordigt. Het zijn andere volken (buiten degenen van hem die reeds bijeen gebracht zijn, namelijk de Arabieren) die niet door middel van zwaard zijn overgegaan tot de Islam.

#       Voor de verdreven van Israël of de verstrooiden die overgegaan zijn tot de Islam, verwijs ik naar "Jezus leefde in India" van Holger Kersten; "Muhammed in world Scriptures" van Abdul Haq Vidyarthi en "Odyssee der Essenen" van Hugh Schonfield.

 

Jesjaja 60: 7           "Al de kudden van Kedar, ze zullen tot u dienen. Met goedkeuring zullen ze op mijn altaar komen en aan mijn eigen luisterrijk huis zal ik luister bijzetten".

Analyse:

 

#       Nogmaals wordt er gesproken van de Kedarieten, dus de Arabieren.

#       Zij verzamelen zich bij de Kaaba in Mekka en niet elders.

 

Profetie door de profeet Jeremia.

 

Jeremia 5:15-17     "Ziet! Ik breng over ulieden een natie uit een ver land, o huis van Israël, is de uitspraak van Jahweh. Het is een bestendige natie. Het is een natie van wel eer, een natie waarvan gij de taal niet kent, en gij kunt niet met begrip horen wat zij spreken. Hun pijlkoker is als een open grafstede. Allen zijn zij sterke mannen. Zij zullen ook stellig uw oogst en uw brood opeten".

Analyse:

 

#       Een natie uit een ver land zijn de Arabieren en niet in Palestina waar dit werd geopenbaard.

#       Gij kent de taal niet, namelijk de Arabische taal.

#       De openbaring in het Arabisch is voor mensen die willen begrijpen.

#       Tijdens de Islamitische rijk, betaalden de Joden en de Christenen de Jizi'a (belasting). Dat wordt dus bedoeld met oogst en brood.

#       En als je dit alles ontkent, lees dan de volgende tekst:

 

Jeremia 5:21          "Hoort dit toch, o onwijs volk dat zonder hart is. Ze hebben ogen, maar zij kunnen niet zien, zij hebben oren, maar kunnen niet horen".

 

Koran 22:46          "Hebben zij dan niet rondgereisd op de aarde terwijl zij harten hadden waarmede zij konden beseffen en oren waarmede zij konden horen? Doch het zijn niet de blikken die blind zijn maar de harten zijn blind die in de borsten zijn".

Analyse:

 

#       Alle tot nu toe profetieën door de voorgaande profeten slaan op Kedarieten en hun land. Dus geen Israël of Palestina! Dus het kan nooit verwijzen naar Jezus, want hij leefde in Palestina.

#       Jezus kwam niet voor alle volken maar voor de verdreven Joden / verstrooide Joden / de besnedenen. Hij zegt zelf:

 

Mattheus 15:24               "Ik ben slechts tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden".

 

En Paulus zegt het volgende hierover:

 

Romeinen 15:8      "Want ik zeg dat Christus in werkelijkheid ten behoeve van Gods waarachtigheid een dienaar van de besnedenen is geworden, ten einde de beloften die hij aan hun voorvaders had gedaan, waar te maken".

 

Het teken van profeet Jona (Yunus).

 

Men zocht een teken bij Jezus en men vroeg het volgende aan hem volgens:

 

Mattheus 12:38-40 "Leraar, wij willen een teken van u zien. Hij gaf hun ten antwoord:...maar het zal geen teken worden gegeven dan het teken van Jona, de profeet. Want even als Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de reusachtige vis was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn".

 

Mattheus 16:4        "Een goddeloos en overspelig geslacht blijft een teken zoeken, maar het zal geen teken worden gegeven dan het teken van Jona".

 

Markus 8:31          "...en dat hij (Jezus) drie dagen later zou opstaan".

 

Lukas 24:46          "En aldus staat er geschreven dat de Christus zou lijden en op de derde dag en uit de doden zou opstaan".

 

#       Vraagje: Waar staat het geschreven in de oude Testament? Help mij alstublieft.

 

Analyse:

 

#       Jona bleef inderdaad voor drie dagen en drie nachten in de buik van de reusachtige vis, zie Jona 1:17

#       Jezus werd in de Tombe geplaatst en zou voor drie dagen en drie nachten daarin blijven volgens de volgelingen van Jezus. Tombe is het hart der aarde.

#       Volgens Mattheus 28:1-7 en Johannes 20:1, bleef Jezus maar een dag in de Tombe en heeft de profetie bij hem gefaald.

#       Wat de profeet Jezus (vrede zij met hem) eigenlijk bedoelde met "zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn", is niemand anders dan Mohammed v.z.m.h. die tijdens zijn vlucht naar Medina, eerst voor drie dagen en drie nachten in een grot verbleef. Dus de profetie is uitgekomen bij de profeet Mohammed v.z.m.h.

 

Profetie door de profeet Zefanja.

 

Zefanja 3:9            "Want dan zal ik de volken tot een zuivere taal doen overgaan, opdat zij allen de naam van Jahweh aanroepen, ten einde hem schouder aan schouder te dienen".

 

Analyse:

 

#       Zuivere taal is hier klassieke Arabisch, meer dan 14 eeuwen onveranderd gebleven. De Koran is nog steeds in zijn zuivere taal opgetekend.

#       Kunnen wij niet zeggen van de Bijbel, hoeveel wijzigingen heeft het niet begaan?

#       Schouder aan schouder dienen en Gods naam aanroepen is niks anders dan dat wanneer moslims schouder aan schouder in gemeenschappelijk gebed staan en met een koor Gods naam aanroepen in de Moskeeën.

 

Profetie door de profeet Jezus.

 

Johannes 16:7-13   "Toch zeg ik u de waarheid. Het is in uw belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga, zal de helper (trooster) (Periklutos = de geprezene; de gevierde; al overal gehoord; beroemd) geenszins tot u komen,...En wanneer die gekomen is, zal hij de wereld het overtuigende bewijs (Koran) leveren aangaande zonde en aangaande rechtvaardigheid en aangaande oordeel...Nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar gij kunt ze op het ogenblik niet dragen. Wanneer die echter gekomen is, de geest der waarheid (Pneuma tes aletheias, aletheias komt in het Hebreeuws voor als Emeth en is in het Arabisch Ahmad, beiden hebben dezelfde wortels. Voorbeeld in het Hebreeuws zie: Psalm 15:1-5), zal u in alle waarheid leiden, want hij zal niet uit zichzelf spreken (zie: Deuteronomium 18:18; Jesaja 29:12 en Koran 53:3-4), maar zal spreken al wat hij hoort en u de komende dingen bekend maken.

 

Koran 53:3-4         "En niet spreekt hij naar eigenlust. Niet anders is het dan een werkelijk gegeven openbaring".

 

Koran 61:6            En toen Isa, de zoon van Maryam, zeide: O, zonen Israëls, ik ben de boodschapper Gods, tot u bevestigend de Tawrah die voor mij stigend de Tawrah die voor mij was en aankondigend een boodschapper die na mij zal komen, wiens naam is Ahmad (Periklutos). Toen hij nu tot hen kwam met de bewijstekenen (Koran) zeiden zij: Dit is kaarblijkende toverij".

Analyse:

 

#       Door de juiste vertaling uit Hebreeuws en Grieks, komt de Bijbel dichterbij de Koran.

#       Het overtuigende bewijs is niks anders dan Koran.

#       Pneuma tes aletheias betekent niet "heilige geest" zoals velen, maar "de geest der waarheid", aletheias betekent waarheid.

#       De waarheid manifesteert zich in iemand die geprezen wordt, gevierd wordt, overal wordt gehoord en beroemd is.

#       Periklutos is afgeleid van het woord "Paraklein"dat zeven betekenissen kan hebben. Van de zeven hebben ze er trooster of helper van gemaakt.

#       Johannes 16:7-13 wordt verduidelijkt door: Deuteronomium 18:18; Jesaja 29:12 en Koran 53:3-4

 

Geschiedenis:

 

In de tijd van onze profeet Mohammed v.z.m.h., bestond er geen Bijbel in het Arabisch. Natuurlijk leefden er Christenen in Arabië, maar geïsoleerd en dat gold ook voor de Joden. Christenen werden ook door de Joden als een secte beschouwd en als afvalligen in Arabië in de tijd dat profeet Mohammed v.z.m.h. met zijn missie begon. De overige bevolking waren net als barbaren en hingen de veel godendom aan en tevens waren zij de heersende klasse.

Omstreeks 635 na Christus, veroverden de moslims het land Syrië waar zij voor het eerst in aanraking kwamen met Bijbelse teksten van het Palestijs-Syrisch lectionarium. Uiteindelijk was het Ibn Ishaq die de tekst overnam in zijn boek en gaat als volgt:

 

Johannes 15:23      "Wanner de trooster (Munhamanna) komt dien God u zenden zal van de heer, de geest der gerechtigheid, die van de heer uitgaat, zal deze van mij getuigen, en gij evenzo, want gij zijt van het begin aan met mij geweest. Hierover heb ik tot u gesproken opdat gij niet zoudt twijfelen".

 

#       Munhamanna is Syrisch (Aramees) en is gelijk aan Mohammed in het Arabisch.

 

Bij vele ontmoetingen die ik gehad heb met mensen van het boek, kreeg ik telkens te horen dat Mohammed v.z.m.h. niet in de Bijbel voorkomt. Ja, dat klopt!

Wanneer je de Nederlandse versie of in enig ander Germaanse taal de Bijbel leest, zul je die ook niet tegenkomen. Maar hoe zit het met de Hebreeuwse versie en de Aramese versie? En tegenwoordig de Arabische versie? Waarom worden er van uit Griekse vertaling andere woorden gebruikt? Is het niet wat Allah de Verhevene die de vraag stelt in de Koran, hoofdstuk 3, vers71:

 

"O lieden van het Schrift, waarom omkleedt gij het wezenlijke met het ijdele en houdt gij het wezenlijke verborgen terwijl gij toch beter weet?"

 

O, mensen van het boek, het is nog niet te laat! Bestudeer de Islam en accepteer het. De Koran is als een leidraad voor de gehele mensheid. Sinds de eerste openbaring is het tot op heden onveranderd en onvervalst gebleven. Recentelijk zijn er Joden geweest om een Koran te produceren met toevoegingen, maar zonder resultaat. God waakt over Zijn Boek en er zijn moslims op de wereld die alert zijn. Na het accepteren van de Islam zal uiteindelijk jouw beloning in het Paradijs (Hemelse Koninkrijk) zijn. Ik vraag aan Allah om een ieder wijsheid te schenken.

 

Den Haag, 20 juli 2004
Rashied Soebratie

Een instrument van Allah de Verhevene.  Moge Hij onze profeet Mohammed, vrede en zegeningen schenken.

 

Dank betuiging.

Mijn dank gaat naar Haroen Soebratie, die mijn artikel op zijn website heeft geplaatst en aan mijn dochter Rashieda die aan mij diverse malen vragen stelde over deze onderwerpen en als laatste, Riaz Wazir die mij bemoedigde om mijn kennis op papier te zetten en te publiceren.

Ik verleen toestemming aan een ieder om dit artikel te gebruiken om kennis te vergaren.

Literatuur opgave:

 

De Koran - Prof. Dr. J.H. Kramers

Muhammad in World Scriptures - Maulana Abdul Haq Vidyarthi

Een geschiedenis van de Arabische volken - Albert Hourani

Nag Hammadi-geschriften 1 en 2 - Jacob Slavenburg & W.G. Glundemans

Jezus rapport - Johannes Lehmann

Uit Egypte heb ik hem geroepen - Ahmad Osman

Het ontstaan van een nieuw Testament - Dr. A.F.J. Klijn

De oudste credo's van het Christendom - Frances Young

Mesopotamische Mythen - Henrietta Mc Call

Het leven van Mohammed - Ibn Ishaq, vertaald door Wim Raven, in het Engels door: A. Guillaume

Valsheid in geschrifte - Jacob Slavenburg

Het Evangelie van Barnabas - Hendrik Geels

Het Evangelie van Thomas - Prof. Dr. G. Quispel

Jehova's Getuigen - Herman H. Somers

Joden in de wereld van de Islam - Redactie: Julie-Marthe Cohen & Irene E. Zwiep

 

Overige Publicaties:

 

Is de Bijbel God's woord? - Ahmad Deedat

Mohammed (saaws) in de Bijbel - Ahmad Deedat

Jesus Prophet of Islam - Muhammad Ata Ur Rahim

The Myth of the Cross - Alhaj A.D. Ajijola 

Top


Terug naar Haroen`s Religie pagina