Haroen
Hadith 1
Bukhari, Volume 1, Book 3, Number 57:

Overgeleverd door 'Abdullah bin 'Amr:

Op een keer bleef de profeet tijdens een reis achter ons. Hij voegde zich bij ons terwijl we ons wasten voor het gebed, dat al eerder verricht had moeten worden. We gingen net met natte handen over onze voeten (op wasten ze niet juist), dus de Profeet sprak met luide stem tot ons en zei twee- of driemaal: Red je hielen van het vuur.

Hadith 2
Muslim, Book 004, Number 2127:

Muhammad b. Qais zei (aan de mensen): Zou ik niet aan u (een hadith van Heilige Profeet moeten vertellen) op mijn gezag en op gezag van mijn moeder? Wij dachten dat hij de moeder bedoelde die hem gebaard had. Hij (Muhammad b. Qais) verhaalde toen dat het 'A'isha was die dit had verteld: Zou ik niet aan u over mij en over de Boodschapper van Allah moeten vertellen? Wij zeiden: Ja. Zij zei: Toen het mijn beurt was voor de Boodschapper van Allah om de nacht met hem door te brengen, draaide hij naar zijn kant, zette zijn mantel op en nam zijn schoenen op en plaatste hen dichtbij zijn voeten, en spreidde de hoek van zijn sjaal op zijn bed uit en ging liggen tot hij dacht dat ik in slaap was gevallen. Hij nam langzaam zijn mantel en droeg langzaam zijn schoenen, en opende de deur en ging uit en sloot dan heel lichjes dicht.

Ik bedekte mijn hoofd, zette mijn sluier op en haalde mijn tailleomslag aan en ging toen zijn stappen volgen tot hij Baqi' bereikte. Hij stond daar een lange tijd. Hij hief toen zijn handen drie keer op en keerde terug en ik keerde ook terug. Hij verhaastte zijn stappen en ik verhaastte ook mijn stappen. Hij liep en ik liep ook. Hij kwam (naar het huis) en ik kwam ook (naar het huis). Ik, nochtans, ging hem vooraf en ik ging binnen (het huis), en lag zoals ik in het bed lag, hij ging het (huis) binnen, en zei: Wat is het, O 'A'isha, dat u uit adem ben? Ik zei: Er is niets. Hij zei: Vertelt dat aan mij of het Doordringende en het Bewuste mij anders zou informeren. Ik zei: Boodschapper van Allah , moge mijn vader en moeder verlossing voor u zijn en vertelde ik aan hem (het hele verhaal). Hij zei: Was het de donkere (van uw schaduw) die ik voor me zag? Ik zei: Ja.

Hij duwde me op de borst die me pijn veroorzaakte, en zei toen: Dacht u dat Allah en Zijn Boodschapper u onrechtvaardig zouden behandelen? Zij zei: Wat de mensen ook verbergen, Allah zal het weten. Hij zei: Gabriel kwam naar me toen u me zag. Hij riep me en hij verborg zich van u. Ik beantwoordde aan zijn oproep, maar ik verborg ook hem van u (daarom kwam hij niet naar u), aangezien u niet volledig gekleed was. Ik dacht dat u was gaan slapen, en ik hield er niet van om u te wekken, vrezende dat u misschien bang zou worden. Gabriel zei: Uw Heer heeft u bevolen om naar de inwoners van Baqi' te gaan (naar hen die in de graven liggen) en vergiffenis voor hen te vragen. Ik zei: Boodschapper van Allah , hoe zou ik voor hen moeten bidden (hoe zou ik vergiffenis voor hen moeten vragen)? Hij zei: Zeg, De Vrede op de inwoners van deze stad (kerkhof) onder de gelovigen en de Moslims, en moge Allah genade op hen rusten die voor ons zijn heen gegaan, en degenen die later komen, en wij, als Allah het wilt, zullen bij u aansluiten.

Google
www soebratie.nl

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Het Vastenmaand Ramadan 2018-1439.

De vastenmaand Ramadan is op 16 mei 2018 dit jaar is het 11 dagen eerder.
De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin de eerste openbaringen van de Heilige Qur´aan aan profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalamplaats vonden. Het vasten in deze maand is verplicht voor alle moslims.

Het vasten in de maand Ramadan betekent voor ons dat we ons gedurende deze gezegende maand onthouden van eten, drinken en geslachtsverkeer. Dit is de betekenis die het voor iedereen heeft, maar voor mensen die zich bewust met de Islam bezighouden heeft het een veel diepere betekenis; namelijk het (proberen te) verkrijgen van geestelijke vooruitgang, en een verdieping van ons spirituele leven. Om de inhoud verder te lezen .... Klik hier

Volgens de vereniging van Moskee JAMAAT - AL - IMAAN AHLE SUNNAT WAL DJAMA`AT waar ik lid van ben valt de Ramadan 2018 op dinsdag 15 mei, op deze dag begin de eerste Tarawiehgebed die gezamelijk in de Moskee wordt gelezen. Daarop de volgende dag woensdag 16 mei begin de eerste vastendag.

Zoals gebruikelijk zal er op de zater- en zondagen gezamelijk ontvast worden in de Moskee.

LAILATOEL QADR nacht valt vanaf de 26steop 27stenacht en wel op zondag 10 juni 2018.
IED - UL - FITRE zal Insha Allah op vrijdag 15 juni a.s. gevierd worden. Voor de tijden van de Vasten en Tarawiehgebed. Klik hier

Ik wens iedere Moslim broeders en zusters een zegende IED MOBAREK.

Voor het bekijken van de geboorte van de Maan ...Klik hier

Kies hieronder de gewenste onderwerpen en klik erop.

Algemeen

Vragen en antwoorden in de Islam
Verzamel hadith djumah.
Oorsprong, Ontwikkeling en Toekomst van de Islam. (Nieuw)
Djanaaza Namaaz.
99 Allah's Schone namen, roept Hem daarmee aan.
Vasten in de maand Ramadan.
Woedoe en Ghoesl.
Salaat, makkelijk te leren met Dua's en Surah's
Concentratie tijdens het Gebed.
Besnijdenis (khitaan) van jongens en meisjes.
Verhalen en moralen over de vrome metgezellen van de profeet .
De nachtelijke tocht en hemelvaart van de Profeet Mohammed .
Waarom heeft de Schepper varkensvlees verboden?

Koran
De Heilige boek Koran in Urdu en Nederlands en Moeilijke Urdu woorden vertaald in Nederlands
De Heilige boek Koran en Dua's uit de Heilige boek Koran
De Heilige boek Koran zoeken via Index in de Heilige boek Koran
De Heilige boek Koran luisteren
Alfabet leren in de Heilige boek Koran
Surah`s in Nederlands leren in de Heilige boek Koran
Tafsir van de Heilige Koran van Ibn Kathir in (Engels) met menu
Altafsir.com

Biddat (Innovatie)
Ahle Sunnah, Werkelijke en misleide moslims. (Rashied Soebratie)

Bijbel
Wat zegt de Bijbel over Mohammed ? (Rashied Soebratie)
Veronderstelde Profetieen in de bijbel die naar Mohammed wijzen. (Rashied Soebratie)
Was Mohammed een zondaar? (Rashied Soebratie)
Was Mohammed een zondaar? (Silas)
Jezus of Mohammed een vergelijking? (Rashied Soebratie)
Jezus of Mohammed een vergelijking? (Silas)
Mohammed (vzmh) in de Bijbel. (Dr. Badawi)
Stierf Jezus (vzmh) aan het Kruis? (Ahmed Deedat)
De weg van de moslim?
Wat de meeste Christenen niet weten over Bijbel. (Abdellah Bekx)

Biografie
Niet opstaan voor de Profeet uit respect
Het leven van Mohammed (vzmh). (Ibn Ishaak)
Het leven v/d Profeet Mohammed (vzmh).
Persoonsbeschrijving v/d Profeet (vzmh).
De status van Muhammed (vzmh). (Rashied Soebratie)
De Profeet (vzmh) berispt Aboe Dharr.
De Profeet Loeth-Lot (as). Breng die mannen naar buiten, we willen ze nemen!
De Profeet Musa (as) en Khidr (as).
De Profeet Noeh (as).
De Profeet Yoesef (as).
Het leven van Khadidja, 1ste vrouw v/d Profeet Mohammed (vzmh).
Het leven van Aďcha, vrouw v/d Profeet Mohammed (vzmh).
Het leven van Zainab, de oudste, Dochter van de Profeet Mohammed (vzmh).
De eerste Mens en de eerste Profeet Adam (as).
Het verhaal van Ibrahiem’s (as) offer.
Abu Hurairah (ra) praat met de Shaitan.
Maria, de Koptische Christen en haar zoon Ibrahim.

Dua's
Soera`s en Dua in Arabische en Nederlands (Smeekbeden)
Dua's 40 Rabbana's Alfred Abdoelrazak

Haddj en 'Oemrah
Hoe verricht men Haddj en 'Oemrah.
Hadj en Oemrah.
Hadj volgens Qur`aan en Sunnah.

Haroen
Ouders haqooq

Jumah

Hadith
Meest voorkomende Hadith en Koran versen om kennis te vergaren (via PC openen)
Alle Hadith, Sunnah.com <> Bukhari <> Muslim <> Nasa'i <> Dawud <> Tirmidhi <> Majah <> Muwatta
Alle Hadith, Hadithcollection.com <> Bukhari <> Muslim <> Dawud <> Tirmidhi <> Majah <> Muwatta
Zoeken via Index in Hadith`s
De Profeet Mohammed heeft verboden op te staan uit respect voor mij, maar alleen voor Allah
40 Ahadith van An-Nawawi
Ibn Sa'd's Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir (Engels)
Sunan Ibn Majah (Engels)
Muwatta (Engels en deels Nederlands)
Sahih Al-Bhukhari (Engels)
Sahih Al-Bhukhari (Nederlands)
Sahih Muslim (Engels en deels Nederlands)
Sunan Abu-Dawud (Engels)
Sunan An-Nasa'i (Engels)
Sunan At-Tirmidhi (Engels)
Hoe betrouwbaar zijn onze Hadith. (Rashied Soebratie)
Tien onbetrouwbare Ahadiths. (Rashied Soebratie)
Hadith verzameling

Hindoeďsme
De Profeet Mohammed (vzmh) in de Hindoe geschriften.
Concept van God in het Hindoeďsme.

Moslimvrouw
Is het niet dragen van een hoofddoek een grote zonde?

Rashied Soebratie
Wat is het ware verhaal van Banu Qurayza? (Nieuw)
Wat was de leeftijd van Aisha bint Abu Bakr? (Nieuw)
Was Alexander de grote, Zul-Qarnain volgens de Koran?
Waren onze profeten, Farao’s?
Kruisiging of Misleiding.
Noach / Noeh, De verschillende verhalen van de stormvloed.
‘Uthman Ibn ‘Affan, een rechtgeleide Kalief?
'Uthman en de Umayaden volgens Bukhari en Muslim.
'Splijten van de Maan.
Kitab At-Tabaqat Al-Kabir van Ibn Sa'd, De profeet werd besneden en zonder navelstreng geboren.

Vertalen tekst
Moeilijke Urdu woorden in Nederlands

Wonderen
Wonderen van de Profeet Mohammed (vzmh).
De schepping in de licht van de Qur`an. (Rashied Soebratie)
Scheiding van zoet en zout water.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Klik hier